2. semester. Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. semester. Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb"

Transkript

1 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 2. semester Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb November 206

2 Indhold. Temabeskrivelse Mål for læringsudbytte Struktur og fagligt indhold Omfang i og fordeling af ECTS Centrale fagområder Studieaktiviteter Klinisk del/praktik Mål for læringsudbytte Indholdskomponenter Sygepleje 7 ECTS Sygdomslære 2 ECTS Farmakologi ECTS Forskningsmetodologi ECTS Ernæringslære ECTS Anatomi, fysiologi og biokemi ECTS Mikrobiologi ECTS Organisation, ledelse og jura ECTS Studieaktiviteter Obligatorisk studieaktivitet Forudsætninger i klinikken for ekstern prøve Teoretisk del Sygepleje 5 ECTS Sygdomslære 2 ECTS Farmakologi ECTS Forskningsmetodologi ECTS Ernæringslære 2 ECTS Anatomi, fysiologi og biokemi ECTS Mikrobiologi ECTS Etik, filosofi og religion ECTS Kommunikation ECTS Studieaktiviteter Obligatorisk studieaktivitet Forudsætninger i teorien for ekstern prøve Prøve Bedømmelseskriterier Prøveform Prøvetid Produktkrav Prøvegrundlag Bedømmelse... 24

3 Sygepleje klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 7.7 Krav til opnåelse af karaktererne 2 og Feedback Sygdom Omprøve Regler for klage... 26

4 . Temabeskrivelse Temaet på 2. semester er: Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse plejeog behandlingsforløb. Temaet retter sig mod klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patienten/borgeren og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Genstandsområde Semestrets overordnede tema Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb vil være vejledende for valg af kliniske undervisningssteder i semestrets kliniske del. Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje til ældre, kronisk syge i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb med fokus på klinisk beslutningstagen. Sygepleje til ældre og/eller kronisk syge vil være muligt at studere i den kliniske del på indeværende semester og/eller øvrige semestre. 2. Mål for læringsudbytte Viden Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi samt har viden om farmakologi relateret til patienter og borgere i stabile og komplekse plejeog behandlingsforløb Har viden om og kan reflektere over videnformer til systematisk at opstille mål, kommunikere, intervenere, evaluere og justere sygepleje til patienter og borgere i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Har viden om og kan reflektere over viden om individuelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Kan forstå og reflektere over viden om målrettede kommunikative interventioner med involvering af patient, borger og pårørende med respekt for forskellighed Har viden om klinisk beslutningstagen i institutioner og/eller patientens/borgerens hjem ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden Har viden om sundhedsvæsenets organisering og ansvarsfordeling i forhold til sygeplejerskens virksomhedsområde og etiske ansvar Har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder relateret til individniveau Har viden om forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje og behandling 4

5 Har viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt samarbejde Har viden om kommunikationsteorier og - metoder og kan analysere den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse Færdigheder Kan anvende klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, vurdere, prioritere, evaluere og justere sygepleje på individniveau Kan anvende sygeplejefaglige interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan forklare medicinhåndtering Kan anvende elementer af vejledning af patient og borger Kan anvende tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan anvende teknologier i udførelse af pleje og omsorg og behandling Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semesterets tema Kompetencer Kan anvende professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Kan integrere kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i relation til klinisk beslutningstagen Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov 3. Struktur og fagligt indhold 3. Omfang i og fordeling af ECTS Semestret har et omfang på 30 ECTS-point: Klinik 5 ECTS Primær/somatik Teori 5 ECTS Inkl. 2 tværprofessionelle ECTS-point Ekstern prøve. Medicinhåndtering = håndtering af lægemidler/lægemiddelhåndtering jf. Vej.nr.9070 af 2/02/205 5

6 3.2 Centrale fagområder Med temaet og sygeplejefaget som omdrejningspunkt indgår nedenstående fagområder i semestrets kliniske og teoretiske del. Alle fagområder bidrager til semestrets tema og tilhørende sygeplejefaglige emner/problemstillinger. To teoretiske tværprofessionelle ECTS-point anvendes til særlige studieaktiviteter rettet mod tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Fagområder Klinik ECTS-point Teori ECTS-point Teoretiske tværprofessionelle ECTS-point Sygepleje 7 4 Sygdomslære 2 Farmakologi Forskningsmetodologi Ernæringslære 2 Anatomi/fysiologi/biokemi Mikrobiolog Organisation/ledelse/jura Etik/filosofi/religion Kommunikation Samlet Studieaktiviteter Studieaktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i Studieaktivitetsmodellen, som kortlægger studieaktiviteter i henhold til, om det er underviseren/vejlederen eller den studerende, der tager initiativ til studieaktiviteten. Studieaktivitetsmodellen viser desuden, om en given aktivitet har deltagelse af både underviser/vejleder og studerende eller kun studerende. Alle fire kategorier kræver samlet en studieindsats fra en studerende, der svarer til ca. 40 timer pr. uge eller ½ ECTS-point. Der kan forekomme deltagelsespligt i teoretisk undervisning i udvalgte fag eller læringsforløb. Deltagelsespligt kan fx omfatte tilstedeværelse, deltagelse i fjernundervisning, aflevering af opgaver, deltagelse i gruppearbejder og fremlæggelser. Dette vil fremgå af studieplanen. Der er mødepligt i klinisk undervisning på gennemsnitligt 30 timer pr. uge. Mødepligt er tilstedeværelse på det kliniske undervisningssted. Ved fravær på 0% afholder klinisk vejleder/uddannelsesansvarlig og studerende samtale om årsag til fravær og fraværets indflydelse på den studerendes mulighed for at opfylde mål for læringsudbytter med henblik på tilrettelæggelse af det videre forløb. Uddannelsesinstitutionens studievejleder involveres ved behov. Den studerende og klinisk vejleder aftaler i samarbejde tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbets studieaktiviteter svarende til en 40 timers arbejdsuge, herunder 30 6

7 timers mødepligt i forhold til studieaktivitetsmodellens fire kategorier og 0 timer, som er den studerendes egen forberedelse og efterbearbejdelse. Klinisk vejleder godkender i Praktikportalen, at den studerende har deltaget i fremmøde og obligatorisk studieaktivitet som beskrevet i individuel studieplan. Variation i de forskellige studieaktiviteter er væsentlig. Der anvendes differentierede arbejdsformer herunder kreative og innovative metoder med brug af forskellige medier og teknologier samt simulation og praktiske øvelser med teoretiske studier og refleksion. Der sikres sammenhæng mellem studieaktiviteterne og den studerendes mulighed for at anvende personlig arbejdsmåde og læringsstrategi. Et læringsforløb vil ofte være tilrettelagt med inddragelse af alle fire kategorier: Den samlede fordeling af studieaktiviteter på semestrets teoretiske del kan ses på hjemmesiden ucl.dk Den studerendes rolle Deltager i undervisning i teori/klinik, er forberedt og har vilje til at lære. Indgår i ligeværdigt samarbejde og åben dialog med underviser/klinisk vejleder. Udviser respekt, er opsøgende og undersøgende i forhold til ny viden og professionens praksis. 7

8 Undervisers og klinisk vejleders rolle Har en relevant faglig og pædagogisk baggrund. Er engagereret i professionen, faget og dets udvikling, samt holder sine faglige kompetencer ajour. Tilrettelægger og tager medansvar for, at den studerende når mål for læringsudbytte. Med anerkendelse og respekt støtter og udfordrer underviseren/den kliniske vejleder den studerende i læreprocessen. 5. Klinisk del/praktik 5. Mål for læringsudbytte Se punkt 2. Der arbejdes i klinikken hen mod semestrets samlede læringsudbytter, og der gives feedback i relation til læringsudbytterne til den studerende. 5.2 Indholdskomponenter 5.2. Sygepleje 7 ECTS At indgå i et praksisfællesskab Sygeplejerskens virksomhedsområde Samspil, kommunikation og etik mellem patient/borger, pårørende og sygeplejerske med særligt fokus på: Sansning, sprog og værdier Patientologi relateret til ældre og/eller kronisk syge patienter/borgere og pårørende på det kliniske undervisningssted med særligt fokus på: Livssituation/livshistorie Netværk, ressourcer og mestring Metoder til klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb med fokus på: Patientens præferencer Forskning, begreber, modeller og metoder Observationer og undersøgelser Interventioner, risiko og forekomst Klinisk erfaring Identificere sygeplejebehov, opstille mål, intervenere, evaluere og justere samt dokumentere interventioner i individuelle stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb med fokus på patienten/borgerens grundlæggende behov og problemer relateret til patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Der er særligt fokus på: Hud, slimhinder og sanser Respiration, kredsløb og temperatur 8

9 Aktivitet og immobilitet, søvn og hvile Udskillelse af affaldsstoffer, ernæring og væske Udvalgte teknologier i pleje og behandling Ergonomi herunder arbejdsstillinger, forflytninger og hjælpemidler Forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, rehabilitering og lindring i relation til det kliniske undervisningssted Sygdomslære 2 ECTS Basal sygdomslære som begrundelse for sygepleje relateret til udvalgte patienter/borgere på det kliniske undervisningssted Prævalens og incidens Ætiologi, patogenese/patofysiologi Kliniske og parakliniske undersøgelser Symptomer, fund/observationer, behandling og prognose og profylakse Farmakologi ECTS Farmakologi som begrundelse for sygeplejeinterventioner relateret til udvalgte patienters/borgeres sundheds- og sygdomstilstand på det kliniske undervisningssted Sygeplejerskens og den studerendes ansvar og kompetence i forbindelse med håndtering af lægemidler omfattende dispensering, administration og opbevaring Patientens egne lægemidler ved indlæggelse og udskrivelse Anvendte lægemidlers farmakodynamik og farmakokinetik Indikation/kontraindikation og observationer af virkning/bivirkning og interaktion Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Teknologier fx relevante databaser, Fælles Medicinkort (FMK) og lokale retningslinjer ved håndtering af lægemidler Forskningsmetodologi ECTS Forskningsmetodologi som begrundelse for sygepleje relateret til udvalgte patienters/borgeres sundheds- og sygdomstilstand på det kliniske undervisningssted Evidensbaseret praksis Søgning og anvendelse af nationale, regionale og lokale kliniske retningslinjer og instrukser Ernæringslære ECTS Ernæringslære som begrundelse for sygepleje relateret til udvalgte patienters/borgeres sundheds- og sygdomstilstand på det kliniske undervisningssted Vurdering af ernæringstilstanden herunder ernæringsscreening, kost- og væskeregistrering, næringsstoffer og energibehov 9

10 Den småtspisende og ernæringstruede patient/borger herunder kostformer og måltidshyppighed Sygeplejeopgaver og ansvar herunder energiindtag samt næringsstofindtag og fordeling, appetitfremmende interventioner, servering og vejledning i forhold til indtagelse af mad og drikke Hjælp til at spise og drikke Fysiske, psykiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for ernæringsindtag Anatomi, fysiologi og biokemi ECTS Anatomi, fysiologi og biokemi som begrundelse for sygepleje relateret til udvalgte patienters/borgeres sundheds- og sygdomstilstand på det kliniske undervisningssted Celler, væv og organers anatomi og fysiologi Mikrobiologi ECTS Mikrobiologi som begrundelse for sygepleje relateret til udvalgte patienters/borgeres sundheds- og sygdomstilstand på det kliniske undervisningssted Smittekæden, afbrydelse af smitteveje/hygiejne i relation til det kliniske undervisningssted Forebyggelse af infektioner Sundhedssektorrelaterede infektioner og patientsikkerhed Mikrobiologiske prøver og undersøgelser Organisation, ledelse og jura ECTS Organisation, ledelse og jura som begrundelse for sygepleje relateret til det kliniske undervisningssted Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling relateret til klinisk beslutningstagen Organisering af sygeplejen Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forbindelse med patient/borgerforløb Tavshedspligt og sygeplejerskens ansvar jf. gældende lovgivning Patientsikkerhed 5.3 Studieaktiviteter Der vil indgå en variation af studieaktiviteter i kategori -4, herunder anvendelse af informationsteknologi og digitale læremidler. 0

11 5.4 Obligatorisk studieaktivitet Den obligatoriske studieaktivitet afvikles ca. midtvejs i det kliniske forløb. I klinikken skal den studerende: Udarbejde en systematisk dataindsamling i samspil med en udvalgt patient/borger i et stabilt eller komplekst pleje- og behandlingsforløb Vurdere om data er relevante, tilstrækkelige, nøjagtige og valide Identificere patientens/borgerens behov for sygeleje og prioritere et eller to af behovene til nærmere bearbejdelse Udføre en eller flere sygeplejeinterventioner i samspil med patient/borger og dokumentere en eller flere sygeplejeinterventioner Kriterier for den skriftlige dataindsamling: Beskrivelse af patientens/borgerens situation samt aktuelle fysiske, psykiske, sociale og evt. eksistentielle forhold, herunder patientens/borgerens oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdom. Medicinliste vedlægges som bilag. Patientens data anonymiseres. Den skriftlige dataindsamling har et omfang på max anslag med mellemrum uden bilag. Dataindsamlingen afleveres til klinisk vejleder og anonymiseringen sikres. Den skriftlige dataindsamling og udførte sygeplejeinterventioner samt overvejelser vedrørende kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i den konkrete patientsituation danner grundlag for refleksion med den kliniske vejleder enten individuelt eller i grupper af studerende. Klinisk vejleder giver mundtlig feedback på dataindsamling, sygeplejeinterventioner og samspillet med patient/borger. Klinisk vejleder godkender opfyldelse af obligatorisk studieaktivitet i Praktikportalen. Dataindsamlingen medbringes til den teoretiske del af 2. semester. Se mere under punkt Forudsætninger i klinikken for ekstern prøve Opfyldelse af mødepligten og deltagelse i obligatorisk studieaktivitet. Opfylder den studerende ikke disse forudsætninger, kan uddannelsesinstitutionen ved usædvanlige forhold træffe aftale om, at den studerende alligevel kan gennemføre prøven. Ved misligholdelse af aftalen om fremmøde og deltagelse, får den studerende ikke denne mulighed og kan derfor ikke gå til prøven, og har således brugt et prøveforsøg.

12 6. Teoretisk del 6. Sygepleje 5 ECTS Mål for læringsudbytte Viden Har viden om og kan reflektere over videnformer til systematisk at opstille mål, kommunikere, intervenere, evaluere og justere sygepleje til patienter og borgere i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan forstå og reflektere over viden om målrettede kommunikative interventioner med involvering af patient, borger og pårørende med respekt for forskellighed Har viden om klinisk beslutningstagen i institutioner og/eller patientens/borgerens hjem ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden Har viden om sundhedsvæsenets organisering og ansvarsfordeling i forhold til sygeplejerskens virksomhedsområde og etiske ansvar Har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder relateret til individniveau Har viden om forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje og behandling Har viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt samarbejde Færdigheder Kan anvende klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, vurdere, prioritere, evaluere og justere sygepleje på individniveau Kan anvende sygeplejefaglige interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan anvende elementer af vejledning af patient og borger Kan anvende tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan anvende teknologier i udførelse af pleje og omsorg og behandling Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semesterets tema Kompetencer Kan påtage sig anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst 2

13 Kan integrere kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i relation til klinisk beslutningstagen Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Indholdskomponenter Patientologi med fokus på: Livet som ældre/gerontologi Livet med kronisk sygdom Pårørende Udvalgte fænomener og begreber i sygeplejen med fokus på: Omsorg Lidelse og lindring Håb Mestring Klinisk beslutningstagen i sygeplejen med fokus på: Patientens præferencer Forskning, begreber, modeller og metoder Observationer og undersøgelser Interventioner, risiko og forekomst Klinisk erfaring Udvalgte perspektiver på forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, rehabilitering og lindring Sygepleje til ældre, og kroniske syge i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Sygepleje til elektive patienter i den præ-, per- og postoperative fase Sygepleje i forhold til patienters/borgeres ernæringsbehov og ernæringsproblemer Sygepleje til patienter/borgere med smerter Sygepleje og behandling af patienter/borgere med sår Introduktion til det tværprofessionelle aspekt i forhold til sygeplejen og semestrets tema Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 3

14 6.2 Sygdomslære 2 ECTS Mål for læringsudbytte Viden Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi samt har viden om farmakologi relateret til patienter og borgere i stabile og komplekse plejeog behandlingsforløb Færdigheder Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema Kan anvende tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kompetencer Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Indholdskomponenter Faget i relation til sygeplejen og semestrets tema Udvalgte kroniske sygdomme med fokus på bl.a. ætiologi, patofysiologi, symptomer, undersøgelse, profylakse og behandling Geriatri og komorbiditet Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 6.3 Farmakologi ECTS Mål for læringsudbytte Viden Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi samt har viden om farmakologi relateret til patienter og borgere i stabile og komplekse plejeog behandlingsforløb Har viden om sundhedsvæsenets organisering og ansvarsfordeling i forhold til sygeplejerskens virksomhedsområde og etiske ansvar Færdigheder Kan forklare medicinhåndtering Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema 4

15 Kompetencer Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Indholdskomponenter Faget i relation til sygeplejen og semestrets tema Polyfarmaci, interaktioner og bivirkninger Lægemiddelregning Speciel farmakologi relateret til sygdomslæren Uddybning af farmakokinetik og farmakodynamik herunder lægemidler til ældre 6.4 Forskningsmetodologi ECTS Mål for læringsudbytte Viden Kan forstå og reflektere over videnformer til systematisk at opstille mål, kommunikere, intervenere, evaluere og justere sygepleje til patienter og borgere i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Har viden om kliniske beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i patienten/borgerens hjem Færdigheder Kan anvende klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, vurdere, prioritere, evaluere og justere sygepleje på individniveau Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema Kompetencer Kan integrere kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i relation til klinisk beslutningstagen Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Indholdskomponenter Faget i relation til sygeplejen og semestrets tema Evidensbaseret praksis og kvalitetssikring/kvalitetsudvikling relateret til klinisk beslutningstagen Argumentationsteori Forskellige videnskabsteoretiske positioner 5

16 Forskningsprocessen og forskningsetik Udvalgte kvalitative og kvantitative metoder/designs 6.5 Ernæringslære 2 ECTS Mål for læringsudbytte Viden Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi samt har viden om farmakologi relateret til patienter og borgere i stabile og komplekse plejeog behandlingsforløb Har viden om og kan reflektere over viden om individuelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Har viden om klinisk beslutningstagen i institutioner og/eller patientens/borgerens hjem ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden Har viden om forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation Har viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt samarbejde Færdigheder Kan anvende sygeplejefaglige interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan anvende elementer af vejledning af patient og borger Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semesterets tema Kompetencer Kan integrere kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i relation til klinisk beslutningstagen Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Indholdskomponenter Faget i relation til sygeplejen og semestrets tema Sygeplejerskens ansvars- og kompetenceområder i relation til patienters/borgers ernæringsbehov og ernæringsproblemer Makro- og mikronæringsstoffer Ernæringsbehov, kost og sundhed hos raske og syge i forskellige faser af livet Ernæringsscreening Ernæringspolitik 6

17 Madens sociologi/kultur Ernæring til ældre og andre udvalgte patienter i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb herunder enteral og parenteral ernæring 6.6 Anatomi, fysiologi og biokemi ECTS Mål for læringsudbytte Viden Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi samt har viden om farmakologi relateret til patienter og borgere i stabile og komplekse plejeog behandlingsforløb Færdigheder Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema Kompetencer Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Indholdskomponenter Faget i relation til sygeplejen og semestrets tema Udvalgte områder af nervesystemet, herunder smertefysiologien Udvalgte områder af endokrinologien, herunder blodsukkerregulering Udvalgte organer, herunder hepar Biologisk aldring og katabolsk stress 6.7 Mikrobiologi ECTS Mål for læringsudbytte Viden Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi samt har viden om farmakologi relateret til patienter og borgere i stabile og komplekse plejeog behandlingsforløb Har viden om klinisk beslutningstagen i institutioner og/eller patientens/borgerens hjem ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden Har viden om sundhedsvæsenets organisering og ansvarsfordeling i forhold til sygeplejerskens virksomhedsområde og etiske ansvar Har viden om forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation 7

18 Færdigheder Kan anvende klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, vurdere, prioritere, evaluere og justere sygepleje på individniveau Kan anvende sygeplejefaglige interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan anvende elementer af vejledning af patient og borger Kan anvende tværprofessionelt og tværsektorielt samarbede i klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema Kompetencer Kan påtage sig anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Kan integrere kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i relation til klinisk beslutningstagen Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Indholdskomponenter Faget i relation til sygeplejen og semestrets tema Det specifikke immunsystem herunder samspillet i hele immunsystemet Resistens Antibiotika og evt. andre behandlings- og forebyggelsesmetoder Vaccinationer 6.8 Etik, filosofi og religion ECTS Mål for læringsudbytte Viden Har viden om og kan reflektere over viden om individuelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Kan forstå og reflektere over viden om målrettede kommunikative interventioner med involvering af patient og borger og pårørende med respekt for forskellighed Har viden om klinisk beslutningstagen i institutioner og/eller patientens/borgerens hjem ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden 8

19 Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje og behandling Færdigheder Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema Kompetencer Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Indholdskomponenter Faget i relation til sygeplejen og semestrets tema Etiske retninger med fokus på pligter og konsekvenser relateret til klinisk beslutningstagen Etiske dilemmaer relateret til semestrets tema og genstandsområde Etik og teknologi 6.9 Kommunikation ECTS Mål for læringsudbytte Viden Har viden om og kan reflektere over videnformer til systematisk at opstille mål, kommunikere, intervenere, evaluere og justere sygepleje til patienter og borgere i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan forstå og reflektere over viden om målrettede kommunikative interventioner med involvering af patient og borger og pårørende med respekt for forskellighed Har viden om klinisk beslutningstagen i institutioner og/eller patientens/borgerens hjem ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje og behandling Har viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt samarbejde Færdigheder Kan anvende elementer af vejledning af patient og borger Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema Kompetencer Kan påtage sig anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst 9

20 Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Indholdskomponenter Faget i relation til sygeplejen og semestrets tema Kommunikationens betydning i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Relationsskabelse, samspil og samarbejde med patient og pårørende herunder verbal/nonverbal kommunikation og reaktionsmønstre Kommunikationsprocesser og -modeller Informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi 6.0 Studieaktiviteter Der vil i alle fag indgå en variation af studieaktiviteter i kategori -4, herunder simulation samt anvendelse af informationsteknologi og digitale læremidler. 6. Obligatorisk studieaktivitet I den teoretiske del skal den studerende: Medbringe den skriftlige dataindsamling fra den obligatoriske studieaktivitet i klinikken, se under punkt 5.4. Dataindsamlingerne drøftes i grupper, og gruppen udvælger en dataindsamling til fælles videre bearbejdning. Gruppen reflekterer over anvendte dataindsamlingsmetoder og vurderer hvorvidt data er relevante, tilstrækkelige, nøjagtige og valide. Den skriftlige bearbejdning skal inddrage semestrets fagområder og udvalgte teknologier. Følgende kriterier anvendes: Kort indledning med præsentation af patient/borger og dennes situation Identifikation af patientens/borgerens behov for sygepleje Udvælg et af patientens/borgerens behov for sygepleje til videre analyse. Udvælgelsen begrundes fagligt på baggrund af relevant praksis-, udviklings- og forskningsviden. Analyse af patientens/borgerens behov for sygepleje Med udgangspunkt i det udvalgte behov foretages en analyse på baggrund af relevant praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semesterets tema. Forklar årsager til at patienten/borgeren har behov for sygepleje. Vurdér patientens/borgerens ressourcer til at indgå i et samarbejde. Sygeplejediagnose På baggrund af den teoretiske analyse udarbejdes en sygeplejediagnose med udgangspunkt i det valgte behov. 20

21 Mål På baggrund af sygeplejediagnosen opstilles et kortsigtet og/ eller langsigtet mål, som opfylder SMART kriterierne. Sygeplejeinterventioner Beskriv og reflektér over forslag til konkrete sygeplejeinterventioner med henblik på at opnå de opstillede mål. Sygeplejeinterventionerne skal begrundes i relevant praksis-, udviklings- og forskningsviden og fremstå handlingsanvisende. Overvejelser vedrørende kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i forhold til den konkrete patientsituation skal indgå. Tydeliggør og begrund fagligt samarbejde med patienten/borgeren og evt. pårørende og tværprofessionelle samarbejdspartnere i de konkrete sygeplejeinterventioner. Refleksioner over sygeplejefaglige værdier og etiske forhold skal indgå i den faglige begrundelse. Evaluering Angiv forslag til, hvordan der kan evalueres på, om målet for sygeplejen er nået/ kan opnås, eller om der er behov for en revurdering med gentagelse af sygeprocessens faser. Beskriv kort hvorledes patienten/borgeren kan inddrages i evalueringen. Beskriv kort betydningen af sundhedsvæsenets organisering og ansvarsfordeling i det konkrete patient/borgerforløb og reflekter kort over det tværprofessionelle samt tværsektorielle samarbejde i patient/borgerforløbet. Vedlæg en referenceliste med angivelse af minimum 300 siders litteratur, inklusiv international litteratur, herunder minimum to artikler på engelsk. Den skriftlige bearbejdning afleveres og må max fylde tegn inkl. mellemrum og eksklusiv referenceliste. Forløbet afsluttes med videndeling for medstuderende. Underviser giver mundtlig feedback på den obligatoriske studieaktivitet. 6.2 Forudsætninger i teorien for ekstern prøve Opfyldelse af deltagelsespligt og deltagelse i en obligatorisk studieaktivitet. Opfylder den studerende ikke disse forudsætninger, kan uddannelsesinstitutionen ved usædvanlige forhold træffe aftale om, at den studerende alligevel kan gennemføre prøven. Ved misligholdelse af aftalen om deltagelse, får den studerende ikke denne mulighed og kan derfor ikke gå til prøven, og har således brugt et prøveforsøg. 7. Prøve 2. semester afsluttes med en ekstern prøve ud fra en tildelt case. Der udvælges mål for læringsudbytter som offentliggøres ved prøvens udlevering. Den studerende er automatisk indstillet til prøven. Den studerende kan ikke afmelde prøven. 2

22 7. Bedømmelseskriterier Den skriftlige besvarelse skal indeholde de udvalgte mål for læringsudbytter inden for nedenstående kategorier viden, færdigheder og kompetencer: Viden Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi samt har viden om farmakologi relateret til patienter og borgere i stabile og komplekse plejeog behandlingsforløb Har viden om og kan reflektere over videnformer til systematisk at opstille mål, kommunikere, intervenere, evaluere og justere sygepleje til patienter og borgere i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Har viden om og kan reflektere over viden om individuelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Kan forstå og reflektere over viden om målrettede kommunikative interventioner med involvering af patient, borger og pårørende med respekt for forskellighed Har viden om klinisk beslutningstagen i institutioner og/eller patientens/borgerens hjem ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden Har viden om sundhedsvæsenets organisering og ansvarsfordeling i forhold til sygeplejerskens virksomhedsområde og etiske ansvar Har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder relateret til individniveau Har viden om forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje og behandling Har viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt samarbejde Har viden om kommunikationsteorier og - metoder og kan analysere den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse Færdigheder Kan anvende klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, vurdere, prioritere, evaluere og justere sygepleje på individniveau Kan anvende sygeplejefaglige interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan forklare medicinhåndtering Kan anvende elementer af vejledning af patient og borger Kan anvende tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 22

23 Kan anvende teknologier i udførelse af pleje og omsorg og behandling Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semesterets tema Kompetencer Kan påtage sig anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Kan integrere kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i relation til klinisk beslutningstagen Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov 7.2 Prøveform Ekstern skriftlig individuel prøve ud fra en tildelt case og udvalgte mål for læringsudbytte, som offentliggøres ved prøvens udlevering. Bedømmelse varetages af en ekstern censor og en eksaminator. 7.3 Prøvetid Den skriftlige opgave udarbejdes over ca. 2 uger 7.4 Produktkrav Rammer Med afsæt i en tildelt case udarbejdes en skriftlig opgave. Der tilbydes 2 lektioners vejledning i grupper (max 6 studerende). Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt skal anvendes. Dokumentation af minimum 500 siders anvendt litteratur, inklusiv international litteratur, herunder minimum to artikler på engelsk. Opgavens omfang er max anslag inkl. mellemrum og eksklusiv referenceliste. Indhold Opgaven udarbejdes ud fra de udvalgte mål for læringsudbytter og elementer i sygeplejeprocessen, klinisk beslutningstagen samt fagområder med relevans for casen. Følgende kriterier anvendes: Kort indledning med præsentation af patient/borger og dennes situation Identifikation af patientens/borgerens behov for sygepleje Reflekter over metode(r) til systematisk dataindsamling. Beskriv data med udgangspunkt i patientens/borgerens aktuelle situation 23

24 Udvælg -2 af patientens/borgerens behov for sygepleje til videre analyse. Udvælgelsen begrundes på baggrund af relevant praksis-, udviklings- og forskningsviden. Analyse af patientens/borgerens behov for sygepleje Med udgangspunkt i de(t) udvalgte behov foretages en analyse på baggrund af relevant praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets fagområder. Forklar årsager til at patienten/borgeren har behov for sygepleje. Vurder patientens/borgerens ressourcer til at indgå i et samarbejde. Sygeplejediagnose På baggrund af den teoretiske analyse udarbejdes -2 sygeplejediagnoser med udgangspunkt i de(t) valgte behov. Mål På baggrund af sygeplejediagnoserne opstilles kortsigtede og/eller langsigtede mål. De opstillede mål skal opfylde SMART kriterier. Sygeplejeinterventioner Beskriv og reflekter over forslag til konkrete sygeplejeinterventioner med henblik på at opnå de opstillede mål. Sygeplejeinterventionerne skal begrundes i relevant praksis-, udviklings- og forskningsviden og fremstå handlingsanvisende. Tydeliggør og begrund fagligt samarbejdet med patienten/borgeren og evt. pårørende og tværprofessionelle samarbejdspartnere i de konkrete sygeplejeinterventioner. Refleksioner over sygeplejefaglige værdier og etiske forhold skal indgå i den faglige begrundelse. Evaluering Angiv forslag til, hvordan der kan evalueres på, om målene for sygeplejen er nået/ kan opnås, eller om der er behov for en revurdering med gentagelse af sygeprocessens faser. Beskriv kort hvorledes patienten/borgeren kan inddrages i evalueringen. En referenceliste vedlægges med angivelse af minimum 500 siders litteratur, inklusiv international litteratur, hvoraf minimum to artikler på engelsk skal indgå. 7.5 Prøvegrundlag Der eksamineres i udvalgte mål for læringsudbytter, hvor den studerende argumenterer for elementer i sygeplejeprocessen, klinisk beslutningstagen og fagområder med relevans for casen. 7.6 Bedømmelse Den studerendes opgave er grundlag for den individuelle karakter, som gives ud fra det omfang mål for de udvalgte læringsudbytter for semestret er nået. 24

25 Opgaven bliver bedømt efter 7-trinsskalen jf. BEK nr. 4 af 03/02/205. Bedømmelse varetages af en eksaminator og en beskikket censor. 7.7 Krav til opnåelse af karaktererne 2 og 02 Karakteren 2 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af de til prøven udvalgte bedømmelseskriterier med ingen eller få uvæsentlige mangler. Det viser sig ved at den studerende kan: Demonstrere viden om, anvende og reflektere over klinisk beslutningstagen, herunder identificere, analysere og vurdere behov for sygepleje, opstille mål, kommunikere, intervenere, evaluere og justere sygeplejen til en patient/borger i et stabilt eller komplekst pleje- og behandlingsforløb med ingen eller få uvæsentlige mangler. Demonstrere viden om og reflektere over sygeplejefaglige værdier og etiske forhold i samspillet med patient/borger evt. pårørende og tværprofessionelle samarbejdspartnere med ingen eller få uvæsentlige mangler. Argumentere på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til udvalgte mål for læringsudbytte med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de til prøven udvalgte bedømmelseskriterier. Det viser sig ved at den studerende kan: Demonstrere viden om, anvende og reflektere over klinisk beslutningstagen, herunder identificere og analysere behov for sygepleje, opstille mål, kommunikere, intervenere, evaluere og justere sygeplejen til en patient/borger i et stabilt eller komplekst pleje- og behandlingsforløb i en minimal acceptabel grad. Demonstrere viden om og reflektere over sygeplejefaglige værdier og etiske forhold i samspillet med patient/borger evt. pårørende og tværprofessionelle samarbejdspartnere i en minimal acceptabel grad. Argumentere på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til udvalgte mål for læringsudbytte i en minimal acceptabel grad. 7.8 Feedback Der er mulighed for at få 5 minutters individuel, mundtlig feedback af eksaminator på den skriftlige prøve med fokus på den aktuelle præstation og fremadrettet studieaktivitet. Det er den studerendes ansvar at aftale feedback ved at skrive en mail til eksaminator med anmodningen tidligst 2 uger efter prøvesvar. Feedback gives senest 4 uger efter prøvesvar. 7.9 Sygdom Der skal afleveres lægefaglig dokumentation ved sygdom. Udgiften afholdes af den studerende. Nyt tidspunkt for prøve aftales ved raskmelding. 25

26 7.0 Omprøve. omprøve afvikles ca. inden for en måned efter svar på ordinær prøve. 2. omprøve afvikles ca. inden for en måned efter svar på. omprøve. 7. Regler for klage Jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr. 046 af 30/06/206 skal klage foreligge skriftligt senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. 26

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Februar 2017 1. semester Indhold 1.

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

4. semester. Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

4. semester. Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 4. semester Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Marts

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Temaeftermiddag om sygeplejerskeuddannelsen marts 2017 Niels Bohrs Allé 1, Odense

Temaeftermiddag om sygeplejerskeuddannelsen marts 2017 Niels Bohrs Allé 1, Odense Temaeftermiddag om sygeplejerskeuddannelsen 2016 7. marts 2017 Niels Bohrs Allé 1, Odense 1 Skriv spørgsmål ned undervejs - vi samler op efter hhv. 3. og 6. semester 2 3 Struktur 3. semester 4 Fagområder

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

4. semester. Overgangsordning for hold SSF16. Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, UCL

4. semester. Overgangsordning for hold SSF16. Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, UCL SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 4. semester Overgangsordning for hold SSF6 Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Klinisk undervisning 1. og 2. semester Indholdsfortegnelse Studierammer i afdelingen.. side 2 Refleksion. side 2 Patientforløb side 2 1.semester kliniske undervisning: Mål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål, dimmitendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål med uddannelsen... 5 2.2 Dimittendprofil... 6 2.2.1

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

5. semester. Overgangsordning for hold SSS15. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Overgangsordning for hold SSS15. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Overgangsordning for hold SSS15 Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Maj

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 2. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 25. oktober i Odense og den 3. november i Svendborg Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Møde med Højskolan i Oslo og Akershus 15. juni 2017 Lene Just Uddannelsesleder Institut for Sygepleje Professionshøjskolen Metropol 2008 Etablering ved sammenlægning

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere