Notat om Offerrådgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om Offerrådgivningen"

Transkript

1 Notat om Offerrådgivningen Døgnåben landstelefon:

2 Indholdsfortegnelse 1. Beslutning om Offerrådgivning s Den politiske beslutning 1.2. Cirkulærer om Offerrådgivningen 1.3. Målgruppe 2. Opstart af Offerrådgivningerne i Danmark s Organisering 2.2. Græsrodsbevægelsen fra oven 2.3. Offerrådgivningssekretariatet 3. Nuværende struktur og organisering s Antal Offerrådgivninger 3.2. Paraplyorganisationen OID 3.3. Kursusvirksomhed 4. Lokalt samarbejde mellem Politiet og Offerrådgivningen s Politiets kendskab til Offerrådgivningen 4.2. Politiets information til ofret om Offerrådgivningen 5. Økonomi s Midler fra Rigspolitichefen 5.2. Midler fra kommunerne 5.3. Offerrådgivningernes udgifter 6. Offerrådgiverne s Hvem bliver rådgivere 6.2. Krav til rådgiverne 7. Brugerne og deres behov s Hvem benytter Offerrådgivningen 7.2. Brugernes kendskab til Offerrådgivningen 7.3. Brugernes øvrige støttemuligheder 8. Rådgivningens forløb s Kontaktens form 8.2. Rådgivningens art og omfang 9. Værdien af Offerrådgivningsarbejdet s Statistik for Effekt for brugerne 10. Målsætning for Offerrådgivningsarbejdet s Overordnede mål

3 1. Beslutning om Offerrådgivning 1.1. Den politiske beslutning Folketinget vedtog i 1997 lovforslag om ændring af retsplejeloven, straffeloven og erstatningsansvarsloven med henblik på styrkelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser m.v. (Lovforslag nr. 144 af ) Vedtaget som lov nr. 349 den 23. maj Ikrafttrædelse 1. juli Justitsministeriet iværksatte på denne baggrund en række nye initiativer, der kunne fremme ofres retsstilling. Et af initiativerne var oprettelsen af Offerrådgivninger, inspireret af de svenske erfaringer med denne type rådgivning. Om Offerrådgivningernes funktion anføres i Justitsministeriets bemærkninger til lovforslaget, at Offerrådgivningernes opgave først og fremmest skal være at yde personlig støtte til ofre for forbrydelser, herunder vejledning om mulighederne for professionel hjælp og bistand samt muligheden for, at rådgiveren efter behov kan medvirke som bisidder ved afgivelse af vidneforklaring Cirkulærer om Offerrådgivning Justitsministeriet udsendte cirkulære i juni 1998 til politikredsene om oprettelse af lokale, frivillige offerrådgivninger i samtlige landets politikredse. Rigspolitichefen fik tillagt opgaven med etablering af de lokale Offerrådgivninger, og i den forbindelse blev der oprettet et Offerrådgivningssekretariat, som skulle koordinere arbejdet med at etablere lokale offerrådgivninger. Der skulle udpeges flere kontaktpersoner hos politiet i den enkelte politikreds. Disse skulle være politiets bindeled til Offerrådgivningen og til Offerrådgivningssekretariatet. Senest har Justitsministeriet i cirkulæreskrivelse af 22. december 2006 til politi og anklagemyndighed beskrevet ændring af ordningen med offerrådgivning. Det anføres bl.a.: at det ved vedtagelse af lov nr. 349 af 23. maj 1997 blev besluttet, at etablere et landsdækkende net af lokale og uafhængige offerrådgivninger at der fra Folketingets side lægges stor vægt på, at politiet vejleder om offerrådgivningerne, og at det af flerårsaftalen for politiet for fremgår, at netværket af offerrådgivninger skal styrkes på forskellig måde i de nye, store politikredse anmodning til politikredsene om i relevante tilfælde at vejlede målgruppen om mulighederne for at få støtte og vejledning fra offerrådgivningen at Rigspolitichefen udover de hidtidige generelle og koordinerende funktioner i forhold til offerrådgivningen fra 1. januar 2007 tillige vil forestå de mere overordnede retningslinier for offerrådgivningen, og at Offerrådgivningen /12

4 1.3. Målgruppe Rigspolitichefen som følge heraf vil stå i spidsen for den styrkelse af ordningen med offerrådgivning, der følger af flerårsaftalen for politiet for Målgruppen omtales i lovgrundlaget som ofre for forbrydelser. I årenes løb er det blevet klart, at der var et udækket behov for støtte og vejledning hos de pårørende til ofrene og hos de direkte vidner til forbrydelser. Endvidere kom der et stigende antal henvendelser fra ofre for alvorlige færdselsulykker og igen her de pårørende og vidner ikke mindst i forbindelse med dødsulykker. I cirkulæreskrivelse fra Justitsministeriet af 22. december 2006 blev målgruppen derfor udvidet til at være ofre, vidner og pårørende efter kriminalitet og ulykker. 2. Opstart af Offerrådgivningerne i Danmark 2.1. Organisering Offerrådgivningerne er enten etableret som selvstændige foreninger eller tilknyttet en allerede eksisterende organisation. I 2009 er ca. 2/3 af offerrådgivningerne selvstændige, mens ca. 1/3 er tilknyttet en anden organisation. Tendensen er, at offerrådgivningerne løsriver sig fra de organisationer, de oprindeligt var tilknyttet, og bliver selvstændige foreninger Græsrodsbevægelsen fra oven Af cirkulæret af juni 1998 fremgår det, at Offerrådgivningerne støttet af de lokale politimestre skulle have mulighed for at vokse frem som en græsrodsbevægelse. Offerrådgivningens styrke skulle navnlig bygge på det frivillige element og uafhængigheden af offentlige myndigheder. Etableringen af offerrådgivningen er tænkt som et supplement til den rådgivende og støttende funktion, som politiet og andre varetager i forhold til ofre for forbrydelser, og kan ikke erstatte politiets forpligtelse i forhold til ofrene. En græsrodsbevægelse igangsat af et ministerium må siges at være en yderst speciel konstruktion Offerrådgivningssekretariatet Ifølge cirkulæret skal Offerrådgivningssekretariatet have en koordinerende funktion og skabe betingelserne for, at offerrådgivningsarbejdet kan løses lokalt i den enkelte politikreds. Siden opstarten af offerrådgivninger i Danmark har Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat også haft en betydelig rolle i forhold til etablering af Offerrådgivningen /12

5 offerrådgivninger og være det faste daglige holdepunkt for både politiets kontaktpersoner og for offerrådgivningerne. Offerrådgivningssekretariatet startede med at have 3 medarbejdere, alle politifolk, der kendte til informationsvejene i politiet og alle med godt kendskab til politiets arbejde generelt samt kendte til politiets vejledningsforpligtelse i forhold til at henvise ofre til Offerrådgivningen. Pr. 1. juni 2009 er der 1 deltidsansat vicepolitikommisær samt en kontoransat, der i begrænset omfang løser sekretæropgaver for Offerrådgivningssekretariatet. Offerrådgivningssekretariatets arbejde er af stor værdi for offerrådgivningsordningen generelt og en helt nødvendig forudsætning for at OID kan løse sine opgaver, idet alle i bestyrelsen er frivillige og ulønnede og de fleste har fuldtidsjob. 3. Nuværende struktur og organisering 3.1. Antal offerrådgivninger Pr. 1. marts 2010 er der 31 offerrådgivninger i 12 politikredse. I 6 politikredse er der én offerrådgivning, der dækker hele politikredsen, mens der i de 6 andre politikredse er mellem 2 og 6 offerrådgivninger, som arbejder tæt sammen. Offerrådgivningen er i gang med at tilpasse sin struktur til politiets struktur og arbejder hen imod at der kommer én fælles offerrådgivning i hver af de 12 politikredse. 2/3 af rådgivningerne har døgnåbent. I 2004 oprettede Offerrådgivningen en døgnåben landstelefon. Det er en akutlinie, hvor der kan ydes den første telefonsamtale. De rådgivninger der ikke har mulighed for at holde døgnåbent henviser til landstelefonen på telefonsvareren, således at brugeren altid har mulighed for en personlig samtale med en offerrådgiver Paraplyorganisationen OID Paraplyorganisationen Offerrådgivningen i Danmark (OID) blev stiftet i november 2001 med det formål at arbejde for: at ofre for forbrydelser og ulykker får den bedst mulige støtte og rådgivning. Det samme gælder vidner og pårørende at skabe synlighed / opmærksomhed om ofrenes situation at sikre de enkelte offerrådgivninger bedst mulige arbejds- og uddannelsesvilkår at drive et sekretariat til varetagelse af nødvendige koordineringsopgaver. OID skal tillige sikre: Fælles baggrundsviden i rådgivningerne, så ofrene får et ensartet tilbud over hele Landet Fælles uddannelse af rådgiverne Fælles talerør til myndigheder og medier Offerrådgivningen /12

6 Fælles oplysnings- og PR-materiale Erfaringsudveksling Viden om samarbejdspartnere OID fungerer som en paraplyorganisation. OID har ikke handlekompetence eller sanktionsmuligheder over de lokale rådgivninger, der alle er selvstyrende. I 2009 besluttede Repræsentantskabet at offerrådgivninger, der modtager midler fra Rigspolitiet automatisk er medlem af OID. Pr. 1. marts 2010 var alle 31 offerrådgivninger medlem af OID. Repræsentantskabet besluttede i april 2008 at oprette et landssekretariat. Efter forhandling med Rigspolitiet blev dette realiseret i marts 2009, hvor OID ansatte en landskonsulent til at varetage centrale administrative og organisatoriske opgaver samt støtte op om de lokale rådgivninger. Finansieringen af landssekretariatet sker inden for den allerede afsatte rammebevilling Kursusvirksomhed OID udbyder forskellige kurser og temadage til de lokale offerrådgivninger. Indholdet af kurserne revideres løbende på baggrund af evalueringer fra deltagerne, og kursusudbuddet varieres alt efter rådgivernes tilkendegivelser af deres uddannelsesbehov. Der udbydes to obligatoriske kurser, som alle offerrådgivere uanset faglig eller personlig baggrund forventes at gennemgå før de arbejder selvstændigt som offerrådgivere. Hårde Data med følgende indhold: Offerrådgivningen og det frivillige arbejde som offerrådgiver herunder samarbejde med politiet og Offerrådgivnings-sekretariatet Ofres retssikkerhed og sagens gang Forvaltningsloven Konfliktråd Henvisningsmuligheder Erstatning til ofre Bisidderrollen Samtaler med kriseramte med følgende indhold: Krisepsykologi Stress og stressorer Struktureret Krisesamtale (SKS) Teknikker og metoder til offerrådgivning telefonisk og personligt Gennem de to obligatoriske kurser får offerrådgivere den grundlæggende viden, de har behov for, og de lærer metoder til rådgivning af mennesker i krise. Alt efter behov og interesse kan offerrådgiverne deltage i de temadage, som OID Offerrådgivningen /12

7 udbyder. I 2010 er der temadage om kollegial supervision og konflikthåndtering. Hvert andet år afholdes der sommertræf for alle frivillige rådgivere. Kursusvirksomheden er en af OIDs vigtigste opgaver, da det herigennem sikres, at rådgiverne er klædt på til opgaven og at der er kvalitet i rådgivningssamtalerne. 4. Lokalt samarbejdet mellem Politiet og Offerrådgivningen 4.1. Politiets kendskab til Offerrådgivningen I cirkulæret om offerrådgivning fra 22. dec nævnes, at politiet forventes at informere ofre om mulighederne for rådgivning. En vigtig forudsætning for, at dette kan ske, er, at det udkørende politiet har kendskab til den lokale offerrådgivning. Kendskabet formidles dels af politiets kontaktpersoner, dels af lederen af offerrådgivningen til den enkelte betjent. Begge parter gør en stor indsats for at udbrede kendskabet ved hjælp af brochurer, visitkort, plakater, deltagelse i møder, osv Politiets information til ofret om Offerrådgivningen Informationen om Offerrådgivningen fås typisk fra de foldere, som de fleste politistationer har stående fremme i ekspeditionen og i andre lokaler omkring på stationen. Nogle politikredse har den praksis, at folderen om offerrådgivning er lagt ind i den såkaldte voldsmappe, og i nogle kredse ligger offerrådgivningens folder i politiets patruljebiler, således at betjenten i forbindelse med optagelse af rapport automatisk har folderen fremme. Visse politikredse har oplysningen om offerrådgivningen trykt på kvitteringen for en anmeldelse, som sendes til anmelderen. Andre politikredse anvender samtykkeerklæringer, hvor ofret skriftligt giver tilsagn til, at offerrådgivningen må tage kontakt. Samtykkeerklæringen sendes til offerrådgivningen, som derefter ringer til ofret. En af forudsætningerne for at politiet oplyser om offerrådgivningens eksistens er, at politiet har tillid til den lokale Offerrådgivning. Tilliden beror ifølge politiets kontaktpersoner hovedsageligt på tre faktorer: Tilgængelighed offerrådgivningen skal være let at få kendskab til og let at få fat i, når der er brug for det Kompetence rådgiverne og andre frivillige skal have de nødvendige personlige og faglige kompetencer Troværdig lokal administration der skal være kommunikation, budget og regnskab. I 2009 henviste politiet i alt ofre til offerrådgivningen. Offerrådgivningen /12

8 5. Økonomi 5.1. Tilskud fra Rigspolitiet Da offerrådgivningen blev etableret i 1998, fulgte der ikke statslige midler med ordningen. I de første år måtte offerrådgivningerne derfor søge penge andre steder for at få dækket udgifter til kurser, kontorhold m.v. For at muliggøre etablering af en vagtordning blev der stillet en mobiltelefon til rådighed for offerrådgivningen, og telefonregningen for denne blev betalt af Rigspolitiet. I 2001 besluttede Justitsministeriet og Rigspolitiet at afsætte 2 mio. kr. i statslige midler til offerrådgivningsordningen. Tilskuddene til politikredsene udbetales i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer til disse. Bevillingerne administreres af politikredsene, som efter anmodning og på grundlag af udgiftsbilag afregner med leverandørerne eller refunderer udgifter, der er afholdt af Offerrådgivningerne. OIDs driftsudgifter dækkes af kontingentindtægten fra de Offerrådgivninger, der er medlem af landsorganisationen, mens OIDs udgifter til kurser for rådgivere og aktivitetsledere dækkes af de lokale Offerrådgivninger efter opkrævning og i forhold til deltagerantal. Der må ikke ydes tilskud til løn og personrelaterede udgifter, herunder rådgivernes udgifter til befordring i forbindelse med rådgivningsarbejdet. Disse afholdes af den enkelte rådgivers egne midler, medmindre Offerrådgivningen kan opnå tilskud fra anden side, f. eks. 18- midler til frivilligt socialt arbejde fra kommunerne I forbindelse med realiseringen af oprettelse af et landssekretariat/oid blev der i 2008 indgået en ny aftale mellem Rigspolitiet og OID om principper og procedure for fordeling af tilskuddet for 2009 og fremover. Aftalen er beskrevet i referat af møde den 29. september 2008, Rigspolitiets notat af 10. november 2008 og Rigspolitichefens skrivelse af 15. april 2009 til samtlige politikredse. Aftalen betyder blandt andet, at der nu forlods udtages midler til drift af landssekretariatet og OID, og at de resterende midler herefter fordeles til lokale offerrådgivninger efter en på forhånd fastlagt procedure Tilskud fra kommunerne I 2009 har kun Offerrådgivningerne i København og på Fyn opnået tilskud fra kommunerne Offerrådgivningernes udgifter De væsentligste udgifter i offerrådgivningerne er deltagerbetaling til kurser, lokaler, edb, telefon og andre kontorholdsudgifter. Pr. 12. april 2010 skete der en ændring således at offerrådgivernes udgifter i forbindelse med personlige møder med ofre Offerrådgivningen /12

9 dækkes af politiets driftsbevilling. 6. Offerrådgiverne 6.1. Hvem bliver rådgivere Offerrådgivningens interne evaluering fra 2009 viste, at størstedelen af rådgiverne har en uddannelse, som må anses for at være yderst relevant i forhold til det arbejde, de udfører som frivillige offerrådgivere. 2/3 af rådgiverne har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Knap halvdelen af rådgiverne er/ var beskæftigede inden for arbejde med mennesker (sundhedssektoren, terapeuter, psykologer, lærer, pædagoger og undervisning). Ca. halvdelen af rådgiverne (52 %) er efterlønnere, mens 43 % har enten fuldtids- eller deltidsjob. 2/3 af rådgiverne er kvinder, mens 1/3 er mænd Krav til rådgiverne Praksis med hensyn til rekruttering er forskellig i de lokale Offerrådgivninger, men i alle rådgivninger foretages en grundig, individuel vurdering af de potentielle, kommende rådgivere, både vedrørende personlighed og relevant erfaringsgrundlag. Der er fastlagt følgende krav til uddannelsen som offerrådgiver: Alle rådgivere uanset baggrund gennemgår snarest muligt efter deres indtrædelse og inden de arbejder på egen hånd de to obligatoriske kurser, som tilrettelægges og udbydes af OID Både nye og erfarne rådgivere holder sig løbende opdateret ved deltagelse i relevante tematiske møder og kurser De lokale offerrådgivninger samarbejder regionalt om at arrangere tematiske møder og korte kurser OID arrangerer grundlæggende kurser og udvikler nye kursustilbud for både nye og erfarne rådgivere. Det skal supplerende til dette afsnit bemærkes, at der såvel i 2007 som i 2009 blev afviklet to konferencer med deltagelse af repræsentanter fra Rigspolitiet, lokale politikredse og offerrådgivningsordningen med henblik på at styrke samarbejdet. I forlængelse af konferencen i 2007 udarbejdede vi i fællesskab et kvalitetspapir, som handler om samarbejdet lokalt (introduktion af nye rådgivere, fælles temadage osv.) og om fælles succeskriterier. Konferencerne blev finansieret af midler fra offerrådgivningsordningen og tilrettelagt i et samarbejde mellem OID og Rigspolitiet. Offerrådgivningen /12

10 7. Brugerne 7.1. Hvem benytter offerrådgivningen I 2009 viste opgørelser fra de to store rådgivninger i København og på Fyn (der modtager ca. 2/3 af det samlede antal opkald fra ofre), at: Den primære henvendelsesårsag er vold (25 %). Dernæst henvender ofrene sig på grund af røveri eller tyveri (16 %), vold i parforhold (14 %) og dødsfald (13 %). Endelig er der henvendelser på baggrund af ulykker (9 %), sexmisbrug (8 %) og andet (17 %). Andet indeholder bl.a. trusler og chikane. Offerrådgivningen bliver i langt højere grad brugt af kvinder end af mænd, idet 65 % af opkaldene fra ofre er fra kvinder. Knap halvdelen af opkaldene er fra ofre i aldersgruppen år (49 %), mens ca. en tredjedel er fra ofre mellem år (32 %). 11 % er over 60 år, og 8 % er børn under 18 år Brugernes kendskab til offerrådgivningen Ca. halvdelen af brugerne henvises gennem politiet. De øvrige brugere har fået kendskab til offerrådgivningen gennem foldere, som er placeret på offentlige steder, annoncer i lokalpressen, internettet, gennem deres netværk eller via samarbejdspartnere. Størstedelen af brugerne er ikke bekendte med offerrådgivningen før de står i situationen, hvor de har behov for rådgivning og bliver oplyst om muligheden for hjælp og støtte. Det generelle kendskab til offerrådgivningen i befolkningen er meget lavt. Der er brug for, at der igangsættes en landsdækkende PR-kampagne som skal sikre, at brugerne kender til de aktuelle hjælpemuligheder for ofre for forbrydelser Brugernes øvrige støttemuligheder En undersøgelse afsluttet i 2004, der havde til formål at belyse, hvorvidt brugerne havde drøftet hændelsen med andre end Offerrådgivningen viste, at langt hovedparten havde drøftet hændelser med en eller flere inden for sit netværk af familie, venner og kolleger, mens kun ca. ¼ havde været henvist til at tale med fremmede Offerrådgivningen, socialforvaltningen, krisecentre eller andre rådgivningscentre om det, de havde været udsat for. En væsentlig kvalitet hos offerrådgivningen er, at man lokalt har samarbejde med relevante samarbejdspartnere, både andre frivillige organisationer og offentlige myndigheder / tilbud, ligesom rådgiveren er i besiddelse af en fortegnelse over disse, således at rådgiveren hurtigt kan hjælpe brugeren videre til de rette støttemuligheder, og evt. være bisidder efter behov. Offerrådgivningen /12

11 8. Rådgivningens forløb 8.1. Kontaktens form Rådgivningen kan foregå telefonisk, ved at parterne mødes eller på begge måder. I de fleste rådgivninger vil den første kontakt ske pr. telefon. Ved samtalens afslutning vurderer brugeren og rådgiveren i fællesskab, om telefonsamtalen har dækket brugerens behov for støtte og vejledning, eller om der er behov for yderligere telefonsamtale eller personligt møde. Personlige møder vil typisk foregå i offerrådgivningens lokaler eller i brugerens hjem, hvis dette findes sikkerhedsmæssigt forsvarligt for rådgiveren Rådgivningens art og omfang Rådgiverens opgave er at lytte til brugeren og sikre, at pågældende får kendskab til sine rettigheder i den givne situation og kendskab til evt. andre støttemuligheder. Rådgiveren skal, hvis der er behov for det og brugeren ønsker det, være behjælpelig med at skabe kontakt og deltage som bisidder. Offerrådgivningen foretager ikke nogen form for behandling, hverken terapeutisk eller sagsbehandlingsmæssigt, og rådgiveren skal sikre sig ikke at blive part i konkrete sager. Rådgivningens omfang bliver derfor af begrænset omfang, i de fleste tilfælde kun til en enkelt eller nogle få samtaler. I de tilfælde hvor ofret skal vidne i en retssag kan der dog være tale om løbende kontakt og støtte indtil sagen er afsluttet. 9. Værdien af offerrådgivningsarbejdet 9.1. Statistik for 2009 I 2009 blev offerrådgivningen kontaktet af ofre. Antallet af henvendelser fra ofre er stødt steget siden 2005, hvor der var ofre, der kontaktede offerrådgivningen. Det samlede antal henvendelser til offerrådgivningen i 2009 var Effekt for brugerne Offerrådgiverne får ofte mundtlige tilbagemeldinger fra brugerne om, at den hjælp og støtte de har fået har været nyttig og hjulpet dem videre i en svær situation. Den mundtlige tilbagemelding er væsentlig, idet den giver den enkelte offerrådgiver en indikation af effekten af deres rådgivning. Offerrådgivningen har længe ønsket at der blev foretaget en ekstern evaluering med fokus på offerrådgivningens effekt for brugerne. Det er ønskeligt at vi får dokumenteret rådgivningens effekt for brugerne og brugernes behov for rådgivning, således at Offerrådgivningen /12

12 Offerrådgivningen kan tilpasse sig og udvikle sig i en retning, der svarer til brugernes behov. I 2009 ansøgte Offerrådgivningen Justitsministeriets Forskningsenhed om økonomisk støtte til en sådan evaluering, hvilket dog ikke blev imødekommet. 10. Målsætning for offerrådgivningsarbejdet Overordnede mål På repræsentantskabsmødet i 2009 blev vedtaget handleplan for perioden , indeholdende overordnede mål og fælles grundlæggende retningslinier og krav for offerrådgivningens arbejde. Som uddrag af handleplanen nævnes følgende punkter: 1. Vision Offerrådgivningerne er det naturlige sted for ofre at henvende sig for at få rådgivning om fremtidige positive muligheder og Offerrådgivningerne er politiets naturlige samarbejdspartner, når det gælder ofre, vidner og pårørende 2. Langsigtede mål Offerrådgivningerne er kendt af alle i politiet og af den menige borger Uafhængighed af Rigspolitiets økonomi Politisk synlighed og indflydelse. Vi danner netværk og opbygger kontakter til beslutningstagere og medierepræsentanter samt driver oplysningsvirksomhed om national og international forskning vedr. dokumentation af betydningen af indsatsen omkring ofre Deltagere i samtlige lokalråd og senere kredsråd Deltage i det forebyggende arbejde mod kriminalitet for at få færre ofre Samarbejde med andre organisationer i Danmark og udbygge og udvikle samarbejdet med andre Offerrådgivninger i Norden / Europa 3. Mission Offerrådgivningerne tilbyder kvalificeret, gratis rådgivning til ofre, vidner og pårørende efter kriminalitet og ulykker, og Offerrådgivningerne arbejder løbende for at forbedre ofres retsstilling 4. Værdigrundlag Offerrådgivningsarbejdet bygger på frivillighed, medmenneskelig indfølingsevne og aktiv søgen efter positive muligheder for mennesker, der er ramt af kriminalitet eller ulykker. Handleplanen indeholder endvidere beskrivelse af en række konkrete og operationelle mål og forudsætninger for en god rådgivningsindsats, som løbende evalueres og revideres i overensstemmelse med udviklingen på området. Udarbejdet af OID, april 2010 Udvalg bestående af Lone Nielsen, Birgit Sørensen og Gitte Olesen Offerrådgivningen /12

ÅRSRAPPORT 2011 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

ÅRSRAPPORT 2011 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk ÅRSRAPPORT 2011 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk Kontaktdata OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK Mail: info@offerraadgivning.dk Tlf.: 50 76 90 05 RIGSPOLITIETS OFFERRÅDGIVNINGSSEKRETARIAT Mail: offerraadgivning@ekstern.politi.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk Kontaktdata OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK Mail: info@offerraadgivning.dk Tlf.: 50 76 90 05 Rigspolitiets Rådgivningssekretariat Mail: pol-nec-forebyg@politi.dk

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk KONTAKTDATA OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK SEKRETARIAT Vesterballevej 5 7000 Fredericia Mail: info@offerraadgivning.dk Tlf.: 43 58 44 02 RIGSPOLITIETS

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Referat af møde i Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag d. 12. august 2008 kl. 13.30 Sted: Fyns Politi, Assens, Toftevej 33, 5610 Assens. Afbud: Dorthe Dahlstrup og Jan Anker Skytte Ankersen,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap.

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Målgruppe: Sagsbehandlere i Rådgivning og Bevilling. Formål med ydelsen: Formålet med ydelsen er,

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Frivillighedspolitik på det sociale område i Vejen Kommune Social & Ældre. Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune

Frivillighedspolitik på det sociale område i Vejen Kommune Social & Ældre. Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune Lov om social service 18 Godkendt af Sammenlægningsudvalget Den 25. oktober 2006 Godkendt i Udvalget for den 7. oktober 2009 Godkendt i Byrådet

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne.

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne. Frivillighedspolitik vedtaget 11. december 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Lovgrundlag Formål Centrale begreber Frivillig indsat Frivillig organisation Frivilligt socialt arbejde Visioner

Læs mere

Udvikling af den samlede organisation

Udvikling af den samlede organisation Udvikling af den samlede organisation Midtvejsmødet 2015 Carsten Bøgh Pedersen, næstformand og bestyrelsens kontaktperson for distriktsforeningerne Flemming Vium Nielsen, udviklingschef Visionen At solidariteten

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering Referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Onsdag den 22. juni 2011 kl. 10.00 11.30 Sted: Politigården i Odense Afbud: Hans Jørgensen, Erik Christensen og Bjarne Nielsen, Curt Sørensen, Anker Boye, Arne

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013-2016

Samarbejdsaftale 2013-2016 BLÅ KORS H i DANMARK Aabenraa Kommune 11 DEC. 2012 INDGÅET Aabenraa Kommune Administrationsenheden Arbejdsmarked og Social Kallemosen 20 6200 Aabenraa Att. IT- og Projektkoordinator Joan Martinussen Deres

Læs mere

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere