Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 10. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:45 Sluttidspunkt 18:20 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed Ingen Bemærkninge r

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Foreløbigt regnskab Låneramme Redegørelse for udvikling i likviditeten Budgetstregi - budget Fase 1 - budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af takster 2016 for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S ViSP - overflytning af budgetansvar mellem udvalg Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold Annullering af tillægsbevilling til rådighedsbeløb og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af den skærmede afdeling på Orehovedet Anbefaling af revision af gældende politikker i Vordingborg Kommune Effektmål for Vision Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Stus og prioritering af projekter til realisering af vision Stus og anbefalinger på mobil og bredbåndsområdet Tilslutning til Digitaliseringsforeningen Aftale mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune om leje af lokaler til aktiviteter Stus og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren Indgåelse af egnsteeraftale med Cantabile Evaluering af Geokodnings og Bygningslovliggørelsesprojektet, herunder nedskrivning af forventede indtægter Nye principper for skolebusdrift fra skoleåret 2016/ Årsberetning for Kontrolgruppen Lejerbo - Årsregnskab Køb af to vejstykker i Mosevangen, Kalvehave Køb af ejendom - LUKKET SAG Køb af areal - LUKKET SAG Salg af ejendom - LUKKET SAG...62

3 28. Til orientering...63 Bilagsoversigt...64 Underskriftsside...66

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 3

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Foreløbigt regnskab 2015 Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Øonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Principper for økonomistyring. Sagsfremstilling Al bogføring i regnskab 2015 vedrørende drift, anlæg og finansielle forskydninger er nu afsluttet. Tallene til det endelige regnskab er dermed klar og præsenteres i bilaget resultopgørelse. I nedenstående vises resultet i hovedtal. Result af ordinær drift Result samlet sktefinansieret Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse -115,6-56,8-106,3-49,5-17,1 138,9 5,7-133,2 Result af ordinær drift blev et overskud på 106,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 56,8 mio. kr. i overskud og et oprindeligt budget på 115,6 mio. kr. i overskud. Når anlægsudgifter og indtægter medregnes viser resultet af det sktefinansierede område et underskud på 5,7 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var regnet med et underskud på 138,9 mio. kr. og et overskud på 17,1 mio. kr. i det oprindelige budget. Den forholdsvis store afvigelse på 133 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes især mindreforbrug på anlægsinvesteringer på 84 mio. kr., der forventes overført til regnskabsår Derudover er der afvigelser i forhold til den seneste økonomirapportering på en række områder. Mest iøjnefaldende er nok et yderligere mindreforbrug på skoleområdet på 10,3 mio. kr. samt et yderligere merforbrug på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet på 8,9 mio. kr. Regnskabets serviceudgifter i forhold til serviceudgiftsrammen viser et merforbrug på 21,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt begrundes med, de enkelte områder har brugt de overførte regnskabsoverskud fra Serviceudgifterne udgør kun en del af det samlede budget og rammen svarer til oprindeligt budget. Derfor har vi en situion, hvor vi har mindreforbrug i regnskabet og merforbrug på servicerammen. Kassebeholdningen pr. 31. december 2015 udviste en negiv saldo på 94,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter 365-dages reglen er opgjort til 68,6 mio. kr. ultimo december I forbindelse med det endelige regnskabs aflæggelse, vil der være yderligere forklaringer på forskelle mellem budget og regnskab, hvor det er relevant, samt forklaringer af påvirkningen på kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet. Bilag: 1 Åben Resultopgørelse - foreløbigt regnskab 2015.docx 14221/16 4

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrionen indstiller, det foreløbige regnskab tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 5

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Låneramme 2015 Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Susanne Julie Follemand Tegtmeier Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 41 stk. 1, og 58 samt Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v. Sagsfremstilling Administrionen har opgjort en foreløbig låneramme for regnskabsår 2015 inklusiv tidligere meddelte lånedispensioner til 50,86 mio. kr. pr. 28. januar I forbindelse med regnskabsafslutningen beregnes en endelig låneramme for år I budget 2015 er afs 30,00 mio. kr. til lånoptagelse. Administrionen anbefaler derfor, der optages lån på 30,00 mio. kr. vedrørende låneramme for 2015, samt der anvendes ca. 14,05 mio. kr. af den resterende låneramme til frigivelse af deponerede midler. Økonomi I oprindelig budget for 2015 er der afs 30,00 mio. kr. til låneoptagelse, og kommunen har i 2015 afdraget 33,06 mio. kr. på lån optaget i tidligere regnskabsår, uden lån til ældreboliger. Som det fremgår af bilaget Opgørelse af låneramme 2015 har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået tildelt lånedispensioner fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 12,50 mio. kr. vedrørende styrkelse af likviditet i vanskeligt stillede kommuner. Derudover har kommunen fået lånedispension på 4,0 mio. kr. vedrørende investeringer med effektiviseringspotentiale samt på 14,00 mio. kr. vedrørende investeringer på borgernære områder". Samlet lånepulje vedrørende lånedispensioner, ud over likviditet, udgør dermed 18,00 mio. kr., hvoraf der kan optages lån svarende til 14,37 mio. kr. jf. opgørelse af låneramme Lånedispensionerne kan udelukkende anvendes i regnskabsåret Herudover er der automisk låneadgang til finansiering af energispareudgifter, byfornyelse, færge- og havneudgifter, tab på garantier samt nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskter. Vordingborg Kommune har dermed i alt mulighed for optage lån for 50,86 mio. kr. Den samlede låneramme på 50,86 mio. kr. for 2015 er således ca. 20,86 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. I henhold til reglerne i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v. kan kommunen frit vælge, om der optages lån for hele eller en del af lånerammen, om der anvendes låneramme til frigive deponerede midler, eller om der både optages lån og frigives deponerede midler dog maksimalt op til lånerammebeløbet. Af Vordingborg Kommunes finansielle politik fremgår, Der skal budgetlægges med et nettoafdrag på den langfristede gæld (ekskl. kommunale ældreboliger). Det vil sige, nye lån kun kan optages svarende til de årlige afdrag på bestående lån, hvorfor administrionen anbefaler, der optages lån svarende til de budgetlagte 30,00 mio. kr., samt ca. 14,05 mio. kr. ( kr.) af den resterende låneramme anvendes til frigivelse af deponerede midler. Bilag: 1 Åben Låneramme xlsx 14186/16 6

8 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrionen indstiller, der optages lån for 30,00 mio. kr. med maksimal løbetid 25 år, og der anvendes 14,05 mio. af låneramme 2015 til frigivelse af deponerede midler, og lån optages i danske kroner i henhold til Vordingborg Kommunes finansielle politik. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 7

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Redegørelse for udvikling i likviditeten Sagsnr.: 16/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Likviditeten jf. kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning set et år bagud, udgjorde primo ,4 mio. kr. Det oprindelige budget 2015 blev vedtaget med en kasseforøgelse på 4,7 mio. kr., hvilket alt andet lige, ville medføre en styrket kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet ultimo Den gennemsnitlige likviditet udgjorde ultimo december 2015 dog kun 68,6 mio. kr. Årsagen til likviditeten er blevet væsentligt forværret og ikke styrket, som oprindeligt budgetlagt, skal hovedsageligt findes i årets kassefinansierede tillægsbevillinger. Hver gang der bliver givet en kassefinansieret tillægsbevilling, og denne anvendes, forværres kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet. I 2015 er der givet kassefinansierede tillægsbevillinger for i alt 156,3 mio. kr. heraf er de 62,4 mio. kr. nået blive anvendt frem til 31. december Tallene afviger fra regnskabsresultet da der her er tale om forbrug i kalenderåret 2015, mens regnskabet indeholder bogføringer i supplementsperioden. I 2014 var mønstret det samme. Her startede året med en gennemsnitlig likviditet på 169 mio. kr., og der var oprindeligt budgetteret med et mindre kassetræk på 2,8 mio. kr. Ultimo 2014 var den gennemsnitlige likviditet faldet til 130,4 mio. kr., da der blev anvendt 39,8 mio. kr. af de givne kassefinansierede tillægsbevillinger på i alt 162,5 mio. kr. Der henvises til det vedhæftede not vedr. likviditetsudviklingen for mere uddybende oversigter og forklaringer til de givne tillægsbevillinger og sammenhængen med likviditeten starter op med en gennemsnitlig likviditet på 68,6 mio. kr. Der er budgetteret med en kassetilførsel på 18 mio. kr. Fortsætter tendensen med, der tillægsbevilges og anvendes flere midler end oprindeligt budgetteret, vil den oprindeligt budgetlagte kassetilførsel blive udhulet. Målsætningen for likviditeten jf. kassekreditreglen er, den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr. Selv en kassetilførsel ultimo 2016 på de oprindeligt budgetlagte 18 mio. kr. er ikke nok til styrke den gennemsnitlige likviditet, og denne vil ende på et niveau omkring de 55,0 mio. kr. ultimo Dette betyder, der er et stort behov for, der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i Den gennemsnitlige likviditet ændrer sig ikke pludseligt fra den ene dag til den anden. Ved et forbrug på eksempelvis 5 mio. kr. vil den gennemsnitlige likviditet ikke umiddelbart ændre sig ret meget. Jo flere dage der går med en kassebeholdning, der er 5 mio. kr. lavere, jo større indflydelse har det på den gennemsnitlige likviditet. Først efter et helt år vil gennemsnittet være 5 mio. kr. lavere, hvis alt andet er lige. Det gælder selvfølgelig tilsvarende ved en forbedring af likviditeten. Bilag: 1 Åben Not vedr. likviditetsudvikling /16 Indstilling Administrionen indstiller, redegørelsen om udviklingen i likviditeten tages til efterretning. 8

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. Udvalget anmoder administrionen om et oplæg til reduktion af anlægsudgifter isoleret i 2016 på 10 mio. kr. Forslag til reduktion af anlægsudgifter forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 16. marts 2016 og Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budgetstregi - budget Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Budgetstregien indeholder tidsplan for budgetprocessen, baggrundsinformion samt en mere udførlig beskrivelse af formålet og de enkelte trin i budgetprocessen. Derudover er tidsplanen for økonomirapportering indarbejdet i budgetstregien og behandles derfor ikke særskilt. Budgettet skal vedtages den 13. oktober 2016 og først omkring den 1. juli 2016 kendes størrelsen af indtægterne i form af skter, tilskud og udligning. Processen starter alligevel nu, fordi en god forberedelse er nødvendig for kunne få et godt budget, der er i balance på både kort og lang sigt. Processen afspejler også, rettidig omhu i en budgetproces er, man hele tiden arbejder med budgettet og er klar til uforudsete udfordringer. I forslaget til budgetstregi er der lagt op til, alle fagudvalg prioriterer en række reduktionsforslag inden for egen budgetramme i løbet af foråret, og samtidig udarbejdes et reduktionskalog, som kan bringes i spil, hvis det viser sig være nødvendigt for få budgettet i balance. Med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget 2016 udarbejdes som tidligere år et teknisk budget, som er reguleret med pris- og lønudviklingen, der demografireguleres og korrigeres for bevillingsbeslutninger i Kommunalbestyrelsen. Dette har fagudvalgene som udgangspunkt for deres budgetdrøftelser. Når indtægterne kendes i juli måned, og det kan opgøres, om der er balance mellem indtægter og udgifter, bliver det en del af de politiske forhandlinger om budgettet, i hvor høj grad fagudvalgenes prioriterede budgetreduktioner i reduktionskaloget skal bruges til skabe balance i kommunens samlede økonomi. Økonomirapporteringen for 2016 vil følge samme model som i Tre årlige rapporteringer samt årsregnskabet til både fagudvalg og Kommunalbestyrelse. Ændringerne vil være på den indholdsmæssige side, hvor der i højere grad end tidligere arbejdes med få styringsrelevante nøgletal, som præsenteres sammen med det forventede regnskab, og dermed vil give et billede af, hvordan det går på de forskellige områder - ikke kun med overholde budgettet, men også ift. udvalgte væsentlige områder af driften. Bilag: 1 Åben Budgetstregi - Budget /16 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til budgetstregi godkendes, og dermed godkendes tidsplan for økonomirapportering 2016, tidsplan for budgetarbejdet samt opgavefordeling mellem fagudvalg, Kommunalbestyrelse og administrion. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt dog således, forslag til tidsplan for budgetlægningen, række 10 ændres således ordet sidste slettes. Et mindretal bestående af Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen tager forbehold til stregiens pkt. 3.4 f. s. v. angår yderligere besparelser på 15 mio. kr. 10

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Fase 1 - budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 16/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på mødet 20. januar 2016 godkendt følgende i forbindelse med budgetlægningen for : Den uudmøntede reduktionspulje på 16,9 mio. kr. fordeles til fagudvalgene og reduceres dermed i deres budgetrammer. Fagudvalgene skal derudover udarbejde et reduktionskalog, som kan bruges senere i budgetlægningen, når de økonomiske rammer for Vordingborg Kommune kendes mere præcist. Dette reduktionskalog skal i første omgang være på i alt 15 mio. kr., men med mulighed for, det øges på mødet i april på baggrund af en stor budgetworkshop i marts Fordelingen af de 15 mio. kr. sker ud fra udvalgenes driftsudgifter på budgetramme 1, mens det kan forventes, eventuelt øgede krav til reduktioner kan fordeles på en anden måde efter politisk forhandling. Reduktionskravene til hvert enkelt udvalg fremgår af bilag 1. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal således finde reduktioner på 2,8 mio. kr. i 2017, som allerede vil være reduceret i budgetrammen, når den udmeldes i marts 2016 (sammen med demografiregulering, pris- og lønfremskrivning og øvrige tekniske korrektioner siden budgetvedtagelsen). Der er i denne reduktion taget højde for den reduktionspulje på 0,5%, som tidligere har ligget i budgetterne, forstået sådan, dette ikke kommer oveni. Samtidig skal udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling finde reduktionsforslag for minimum 2,5 mio. kr., som skal indgå i et reduktionskalog. På dette møde skal udvalget drøfte mulighederne for pege på konkrete områder, som administrionen skal arbejde videre med ift. kortlægge reduktionspotentiale. På grund af reduktionernes samlede størrelse, vil administrionen forventeligt også undersøge potentialet på en række andre områder, som ikke er udpeget af udvalget, frem mod de næste møder. Bilag: 1 Åben Fordeling af budgetpuljer /16 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og peger på områder, som administrionen skal arbejde videre med. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Udvalget foreslog følgende område, som administrionen kan arbejde videre med: - Kloge m2, herunder optimering af bygningsmasse. - Gennemgang af arbejdsrutiner, herunder kortlægning af kørsel i forbindelse med mødeaktiviteter m.v. - Kortlægning af kommunale opgaver herunder kan og skal opgaver. 11

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af takster 2016 for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S Sagsnr.: 15/ Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Carsten Møller Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Betalingsloven; lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 ( 3). Lov om ændring af betalingsloven; lov 902 4/ Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen får hvert år forelagt takster for kloakforsyningen til godkendelse. Forslag til takster fastsættes på grundlag af et budget udarbejdet af kloakforsyningen, samt de prislofter, som fastsættes af Forsyningssekretariet. Taksten er delt i en transportdel (Vordingborg Spildevand A/S) og en rensedel (Vordingborg Rens A/S). Prisloftet relerer sig nu til de totale indtægter, omsætning, investeringer, drift mv. for de to selskaber og ikke mere kubikmeter prisen som førhen. Det vil sige, der fremadrettet vil være række prislofter for selskaberne. Forsyningsselskaberne oplyser, alle forsyningssekretariets prislofter er overholdt og har indsendt dokumention for dette. Følgende priser er inkl. moms. I takstbladet er der kun angivet rensepris for trin 2, da det er den eneste pris, der er aktuel. Danish Malting Group er det eneste firma, der har anlagt deres egen ledning til en af forsyningens renseanlæg og således ikke skal betale transportdelen. Det samlede vandafledningsbidrag, trin 1 (alm. prive forbrugere), er foreslået fasts til 42,05 kr./m 3. Taksten er fremskrevet i forhold til sidste års takst (41,39 kr./m 3 ). Heraf udgør rensedelen for trin 2 i det justerede betalingsprincip 15,93 kr./m 3. Vejbidraget kan antage op til 8 % af forsyningens budget og fastsættes i princippet af Forsyningssekretariet, da bidraget skal godkendes her. Tilslutningsbidraget er lovbestemt og indeksreguleret jf. Danmarks Stistiks indeks for bygge- og anlægsomkostninger. Øvrige takster, bl.a. for tømningsordningen, fremgår af bilaget. Det fremsendte forslag til takster er godkendt af bestyrelserne for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S. Der skal betales vejbidrag. Udgiften afholdes af Trafik, Park og Havnes driftsbevilling. Bilag: 1 Åben Takstblade - Spildevand og Rens Takster 2016 rev /15 Indstilling Administrionen indstiller, 12

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling takster for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S i 2016 godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 13

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ViSP - overflytning af budgetansvar mellem udvalg Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Principper for økonomisk styring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Administrionen anbefaler, budgetansvar for kommunens køb af ydelser hos og samarbejde om driften af ViSP (Videnscenter for Specialpædagogik) overflyttes fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme 1 til Sundheds- og Psykiriudvalget. Anbefalingen er en konsekvens af, det gennem en periode har været Afdeling for Psykiri og Handicap, der har varetaget kommunens interesser i drøftelser med ViSP. Formanden for Sundhedsog Psykiriudvalget er kommunens repræsentant i bestyrelsen for ViSP. Overflygtningen vil ikke påvirke eller ændre på, der kan være borgere tilknyttet en række forskellige kommunale forvaltninger, der anvender ydelserne fra ViSP. Baggrund ViSP er et kommunikionscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med: Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemmer Kognitive vanskeligheder Følgevirkninger af erhvervshjerneskade Vanskeligheder i forhold til hørelse Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder Ordblindhed Behov for IT-baserede hjælpemidler til kommunikion m.v. Øvrige svære kommunikionsvanskeligheder Borgerne har fri henvendelsesret til ViSP, som vurderer berettigelsen og evt. iværksætter et tilbud for kompensere den givne funktionsnedsættelse. Tilbuddet tilpasses individuelt og afpasses tværfagligt og tværsektorielt til hjemkommunens øvrige tilbud. ViSP er hjemmehørende i Næstved og servicerer fra 1. januar 2016 som udgangspunkt borgere i Næstved, Faxe, Guldborgsund og Vordingborg Kommune. Kommunernes køb af ydelser fra ViSP har indtil udgangen af 2015 være finansieret gennem en abonnementsordning. Fra 1. januar 2016 er en mere fleksibel pakkemodel taget i anvendelse en obligorisk grundpakke og 6 ikke-obligoriske fagpakker. Herudover kan der ske tilkøb af enkeltydelser til takstpris. Pakkemodellen indebærer, kommunen fra år til år skal beslutte, hvilke fagpakker der ønskes og på hvilket niveau. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 28. august 2015, Vordingborg Kommune har indgået aftale med ViSP om køb af samtlige pakker på såvel moder som specialiseret niveau. På dette grundlag er der indgået en to-årig driftsaftale for 2016 og Økonomiske konsekvenser Overflytningen af budgetansvar til Sundheds- og Psykiriudvalget har ingen økonomiske konsekvenser. 14

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Der er i budget 2016 afs kr. til ViSP i 2016 og overslagsårene på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme 1. Denne budgetramme overføres til Sundheds- og Psykiriudvalget med virkning fra 1. januar Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger. Indstilling Administrionen indstiller, overflytningen af budgetansvar for ViSP godkendes. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Udvalget godkender overflytning af budgetansvar, dog under den forudsætning, det overflyttede beløb svarer til den faktiske pris. Dette bør fremgå, når budgettet overføres fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget til Sundheds- og Psykiriudvalget i 2016 samt overslagsår. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales således, budgettet for 2016 og overslagsårene på kr. overføres fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget til Sundheds- og Psykiriudvalget. 15

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven Sagsnr.: 16/ Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Peter Heltoft Schaarup Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Miljømålsloven. Sagsfremstilling Der er på anlægsbudgettet for 2016 afs i alt 2,0 mio. kr. til nur- og vandløbsprojekter. Dertil kommer 1,4 mio. kr. fra ikke-realiserede nur- og vandløbsprojekter. Med henblik på, udvalget foretager en samlet prioritering af de projekter, der skal igangsættes for 2016 anlægsmidlerne har Administrionen udarbejdet to prioriteringslister for henholdsvis nur- og vandløbsområdet. Prioriteringslisterne er opdelt i 1. og 2. prioritet. For hvert af projektforslagene er angivet formål, indhold, forventet effekt samt budgetramme. Den samlede anlægssum for alle 1. prioritetsprojekterne på både nur- og vandløbsområdet udfylder hele anlægsrammen på 3,4 mio. kr. Midlerne fra de ikkerealiserede projekter på 1,4 mio. kr. vedrører vådområdeprojektet Røddinge og Askeby Sø (1,2 mio. kr), et nurprojekt på Tærø samt og ved Jungshoved (0,2 mio. kr.). I forhold til de involverede lodsejere er de forslåede projekter alle baseret på fremkommenlighed og frivillig deltagelse På nurområdet har Administrionen ud fra kommunens handleplaner for Nura 2000 områderne udarbejdet forslag til i alt 8 projekter. Dertil kommer 2 projekter der vedrører den generelle indss for bevarelse af de særligt truede Bilag IV-arter, som kommunen jf. vedlagte not er forpligtiget til beskytte. Endvidere lægger Administrionen op til, der prioriteres et samarbejdsprojekt med landbrugsorganisionerne om kortlægge HNV-nur (arealer med Høj NurVærdi) og herigennem øge muligheden for nurplejetilskud til prive lodsejere på 3 arealer. Som det fremgår af vedlagte not udløb de gældende vedtagne Nura 2000-handleplaner for Vordingborg Kommune d I forbindelse med udarbejdelse af de nye Nura handleplaner vil udvalget få forelagt en stus på indsser og resulter i 1. planperiode og en samlet plan for indssen i den kommende planperiode fra Som supplement til ovenstående nurindss vedtog udvalget i 2014 sammen med en række nabokommuner og myndigheder i Tyskland og Sverige deltage i en stor EU-LIFE ansøgning vedrørende et fem-årigt projekt om bevarelse af truede nurtyper og arter. Til udvalgets orientering har EU nu godkendt ansøgningen i november Kommunens årlige egenbetaling på kr. påtænkes i årene blive finansieret ved anvende de driftsmidler, der i årene årligt blev anvendt til den beløbsmæssige tilsvarende kommunale egenfinansiering af det såkaldte nurkorridor-projekt. På vandløbsområdet har Administrionen med udgangspunktet i målsætningerne i vandplanerne fra 1. vandplanperiode udarbejdet 9 projektforslag, der tager sigte på opfylde målene i disse planer. Som et fælles projekt mellem nur- og vandløbsområdet forslås etableret to geddegydeområder, der både vil understøtte nurturismen og samtidigt have en række positive nureffekter. De 8 øvrige vandløbsprojekter har fokus på forbedre vandkvalitet og fiskebestand samt afhjælpe oversvømmelsesproblemer gennem bedre vandføring og etablering af vandparkering primært i Tubæk Å og Mern Å systemerne. Dertil kommer et projekt om forbedring af effektmålingerne ved oprette målestioner til vandstandsmålinger og faunaprøver. Sten forventer, have planerne for næste vandplanperiode klar til sommeren Når disse foreligger vil udvalget blive orienteret om indholdet og om behovet for kommunens indss i forlængelse af disse planer. 16

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Alle 1.og 2. prioritet projekterne på både nur- og vandløbsområdet er indtegnet på vedlagte kortbilag. På baggrund af udvalgets beslutning vil Administrionen gå i gang med iværksætte de beskrevne projekter. Såfremt det i praksis viser sig enkelte projekter ikke kan realiseres, vil disse enten søgt ersttet af tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritet projekt. Udvalget vil løbende blive orienteret såfremt projekter ikke kan realiseres og bliver ersttet af et tilsvarende projekt eller et 2. prioritetsprojekt. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Miljømålslov, øvrige projekter Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Miljømålslov, øvrige projekter Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Nur - Miljømålsmidler anlægsprojekter 8677/16 2 Åben Bilag 2 - Vandløb - Miljømålsmidler anlægsprojekter 8678/16 3 Åben Bilag 3 - Oversigtskort - Anlægsprojekter Møn (2) 8679/16 4 Åben Bilag 4 - Oversigtskort - Anlægsprojekter Sjælland 8680/16 5 Åben Bilag 5 - Not om stus på Nura 2000 og Bilag IV-indssen 8681/16 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på kr. i 2016, der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt kr. til gennemførelse af vandog nurprojekter, de frigivne anlægsmidler for 2016 indgår en samlet anlægsramme på 3,4 mio. kr. i 2016 til de i bilaget angivne 1. prioritetsprojekter, såfremt det i praksis viser sig, enkelte projekter ikke kan realiseres, vil disse enten søgt ersttet af tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller med 2. prioritet projekter, de årlige udgifter på kr. til kommunens egenfinansiering af EU SemiAquic-LIFE projekt i årene finansieres ved anvende de driftsmidler, der i årene årligt blev anvendt til den beløbsmæssige tilsvarende kommunale egenfinansiering af det såkaldte nurkorridor-projekt (Projekt Grøn Vækst ), udgifter til drift af vandløbsmålestioner vil blive afholdt via driftsmidlerne til vandløbsområdet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. 17

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales, dog således der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. Frigivelse af yderligere vil ske i forbindelse med behandling af sag vedr. reduktion af anlægsudgifter i 2016, jf. sag nr

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2016 Sagsnr.: 14/ Område: Ejendomscenter - Sagsbeh: Peter Tommerup Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Administrionen har på baggrund, af det opderede digitale vedligeholdelsessystem, udarbejdet skemisk redegørelse (bilag) over prioriterede tiltag for bygningsvedligehold 2016 og prioriterede APV (ArbejdsPladsVurdering) arbejder til udførelse i Der foretages min. hvert 3. år en bygningsgennemgang, der danner grundlag for den 5 årige rullende vedligeholdelsesplan som er basis for udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder. APV undersøgelse af fysiske arbejdsmiljøforhold gennemføres hvert 3. år. Derudover foregår et løbende tilsyn med kommunens bygninger således vedligeholdelsesarbejder, der registreres i denne sammenhæng, rapporteres ind til vedligeholdelsesplanen. Det er således både en fast og en løbende opfølgning, som danner grundlag for prioriteringen. Endvidere vil der, for få synergi i investeringerne, ligeledes blive taget højde for udførelse af energibesparende foranstaltninger, indvendig vedligehold og eventuelle til- og ombygninger, der kan have en logisk sammenhæng med bygningsvedligehold. Fysiske APV-arbejder for 2016 er prioriteret i samarbejde med kommunens arbejdsmiljøkoordinor. I de vedhæftede bilag er der, ud over prioriterede bygningsvedligeholdelsesarbejder og APV, afs puljer til akut opstået bygningsvedligehold og APV-arbejder. Overordnet set er den samlede bevilling for 2016 fordelt med kr. til bygningsvedligehold og kr. til APV-arbejder. Der kan opstå situioner i løbet af 2016, hvor det kan blive nødvendigt omprioritere arbejder, hvorfor den prioriterede liste ikke nødvendigvis er et udtryk for, alle arbejder udføres i Det er således også administrionen der planlægger i hvilken takt de prioriterede arbejder skal udføres. Med baggrund i den vedhæftede prioriterede oversigt søges den samlede anlægsbevilling på kr. frigivet. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Projekt Bygningsvedligeholdelse Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Projekt Bygningsvedligeholdelse Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 19

21 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2016 på kr. til bygningsvedligeholdelse og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Prioriteret bygningsvedligehold /16 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling, på kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på kr., til gennemførelse af bygningsvedligehold, herunder APV arbejder i Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales, dog således der frigives 5 mio. kr. til gennemførelse af arbejdet. Frigivelse af yderligere vil ske i forbindelse med behandling af sag vedr. reduktion af anlægsudgifter i 2016, jf. sag nr

22 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Annullering af tillægsbevilling til rådighedsbeløb og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af den skærmede afdeling på Orehovedet Sagsnr.: 15/ Område: Psykiri og handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 26. november 2015 tiltrådt indstillingen om en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr. til ombygning af den skærmede afdeling, samt frigivelse af rådighedsbeløbet. Det blev samtidig godkendt, tillægsbevillingen skulle finansieret af restbevillingen på kr. til glasoverbygning på Kullekærvej 2 og 4. Restbevillingen på kr. til glasoverbygningen skulle bruges til betale en regning ifm. projektet. Den tidligere beslutning skal derfor annulleres, idet driften i Autismecenteret kan afholde udgiften på de kr. Sundheds- og Psykiriudvalget Psykiri Note Opr. budget Korr. budget Regnskab 2015 Afvigelse ift. korr. budget (tal i kr.) Anlæg i alt Autisme - nye døgntilbud til børn BN Præstø - adgangsforhold BN Præstø - nye lokaler BN Præstø alarm og handicaptoilet BN Præstø indretning af faciliteter Ekstraudgifter ved nybyggerier Glasoverbygning Kullekærvej 2 og Ombygning af skærmet afdeling i Orehoved Soc. Psyk. Vordingborg, værested Præstø Værestedet oasen renovering mv Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere kommentarer. Indstilling Administrionen indstiller, Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 26. november 2015 vedr. tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr. til ombygning af den skærmede afdeling annulleres. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Anbefales godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 21

23 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anbefaling af revision af gældende politikker i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 15/645 - Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Anja Valhøj Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog sommeren 2014 en ny Vision 2030, der sætter den overordnede retning for de kommende års indsser og fokusområder. Som opfølgning på visionen skal de eksisterende politikker genvurderes, så det sikres, de understøtter visionen og der er sammenhæng mellem politikkerne. Koncept for revision af politikker Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte i marts 2015 et nyt koncept for politikker, der skal sikre, politikkerne angiver den overordnede retning på en simpel, konkret og operionel måde ud fra en ønsket effekt og samtidig muliggør politisk opfølgning. Politikkerne skal samtidig være et redskab for kommunalbestyrelsen til kunne kommunikere over for omverdenen hvad de arbejder for og hvordan. Politikker skal fremover opfylde følgende principper: Politikker skal være overordnede og have en nurlig afgrænsning Politikker kan, hvor det giver mening, dække flere virksomhedsområder/afdelinger dvs. tværgående Politikker er korte og præcise og indeholder mål og effektmål Politikker kan understøttes af stregier, handleplaner, retningslinjer mv. efter nærmere aftale. Politikker revideres som minimum efter hver valgperiode Fra 40 til 10 politikker Kommunalbestyrelsen har siden 2007 vedtaget ca. 40 politikker af meget forskellig karakter, omfang og struktur. Oversigt over gældende politikker er vedlagt i bilag. Hvis politikkerne skal kunne fungere som overordnet styringsredskab, er det også nødvendigt, der sker en oprydning og forenkling i politikkerne, så både antallet af politikker og indholdet i den enkelte politik er overskuelige for den samlede Kommunalbestyrelse. Derfor har administrionen over for fagudvalgene anbefalet, der fremover kun skal være 10 politikker, dækkende: 1. Bosætning (dækker også infrastruktur) 2. Erhverv og arbejdsmarked 3. Børn og unge 4. Ældre 5. Kultur og fritid 6. Nur og miljø 7. Sundhed 8. Handicap 9. Frivillighed og borgerinddragelse 10. Økonomi Alle fagudvalgene har på deres møder i oktober/november (med undtagelse af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, der udste punktet til december) drøftet administrionens forslag, herunder også revisionsgrad og tidspunkt. Anbefalingen er, alle politikker skal være revideret (i større eller mindre omfang) senest inden udgangen af

24 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Vedlagt er en oversigt over udvalgenes beslutninger samt et samlet skema med fagudvalgenes anbefalinger og bemærkninger i forhold til hvilke politikker, der skal være fremover, og hvilke kommende politikker de eventuelt kan indarbejdes i. Udvalgene har endvidere haft mulighed for angive revisionsbehov/grad, tidshorisont, høring/borgerinvolvering samt lovpligtighed. På baggrund af udvalgenes drøftelser har administrionen bearbejdet de indkomne anbefalinger til et samlet forslag, hvor de forskellige ønsker til de enkelte politikkers navne og indhold/afgrænsning er forsøgt imødekommet. For sikre rimelig korte og entydigt dækkende titler på politikkerne anbefaler administrionen således, der fremadrettet skal være følgende politikker, dækkende de angivne områder: Politik Dækkende områderne Revision (2016) 1 Bosætning Bosætning i byer og på landet, byudvikling, 2. kvartal livskvalitet, integrion, pendling, fysisk (veje, trafik, offentlig transport), og digital infrastruktur 2 Erhverv- og arbejdsmarked Erhvervsudvikling (herunder turisme) og - 2. kvartal samarbejde, arbejdsmarked og uddannelse samt integrion 3 Børn og unge Skoler, daginstitutioner (eksisterende børn- 3. kvartal og ungepolitik) 4 Pleje og omsorg Eksisterende politik for pleje og omsorg 1. kvartal sammenskrevet med demenspolitik, tilsynspolitik, fokus på værdighed 5 Kultur og idræt Kultur, idræt, fritid, oplevelser, 4. kvartal folkeoplysning 6 Nur og miljø Benyttelse og beskyttelse af nur og miljø 3. kvartal (sammenskrivning af eksisterende politikker) 7 Sundhed Sundhed (eksisterende sundhedspolitik) 3. kvartal 8 Psykiri og handicap Psykisk og fysisk handicap, misbrug 4. kvartal (sammenskrivning af eksisterende sundhedspoliti, psykiripolitik, misbrugspolitik) 9 Frivillighed Alle aspekter af frivillighed 2. kvartal 10 Økonomistyring Økonomistyring, renter, gebyrer, indkøb, leasingopkrævning, forsikring, risikostyring 2. kvartal De nye politikker vil jf. det nye koncept for politikker være korte (2-3 sider) og vil for de fleste politikkers vedkommende være væsentligt mere overordnede end de er i dag, og omfter således flere selvstændige stregiområder, som der efterfølgende udarbejdes særskilte stregier eller retningslinjer for. Det anbefales i den forbindelse, fagspecifikke stregier fremover godkendes af det ansvarlige fagudvalg, som kompetencen delegeres, mens alle politikker og helt overordnede eller tværfaglige stregier skal godkendes i kommunalbestyrelsen. Såfremt dette godkendes, skal kompetence- og delegionsplanen tilrettes i overensstemmelse hermed. Ved beslutning om, en politik udgår og overføres til stregi, handleplan retningslinjer eller lign. tages ikke konkret stilling til hvilken type dokument politikken skal overføres til, men blot det ikke skal være en politik fremadrettet. Der vil efterfølgende (primo 2016) blive iværks en selvstændig proces, hvor disse dokumenter sammen med alle eksisterende politisk vedtagne retningslinjer, stregier, administrive bestemmelser, forordninger mv. vurderes og forenkles. Bilag: 1 Åben Koncept og skabelon for politikker 33149/15 2 Åben Samlet. Fagudvalgenes forslag til revision af politikker /15 23

25 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrionen indstiller, administrionens anbefalinger til antal af politikker samt revisionsgrad (med forbehold for Udvalget for Økonomi, Planlægnings og Udvikling anbefaling vedr. deres fagudvalgs politikker dagsordenspunkt nr. 17) godkendes og politikker og helt overordnede eller tværfaglige stregier fremover skal godkendes i Kommunalbestyrelsen, mens mere fagspecifikke stregier godkendes af det fagligt ansvarlige udvalg. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort, Heino Hahn Indstillingen anbefales, dog således, Klima og Energi anbefales indgå i politikken Nur og Miljø, politikken Kultur og Fritid ændres til Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik og politikken Psykiri og Handicap anbefales ændret til Handicappolitik. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Heino Hahn, Kurt Johansen Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på inddragelse af de synspunkter, der fremkom på mødet. Forslag til politikker gøres til genstand for temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen forinden der træffes endelig beslutning. Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomoi, Planlægningog Udvikling den 10. februar 2016 Kommunalbestyrelsen drøftede administrionens forslag til politikker på et temamøde den 28. januar 2016, hvor særligt spørgsmål om behov for selvstændige uddannelses- og integrionspolitikker samt hvorvidt psykiri skal indgå i navnet på handicappolitikken blev drøftet. Der blev på mødet givet udtryk for forskellige holdninger på tværs af partier og udvalg, der ikke umiddelbart kan konkluderes en samlet holdning ud fra, men på baggrund af drøftelserne foreslår administrionen følgende politikker: Politik Revision (2016) 1 Bosætning 2. kvartal 2 Erhverv- og arbejdsmarked 2. kvartal 3 Børn og unge 3. kvartal 4 Pleje og omsorg (omfter også værdihedspolitik) 2. kvartal 5 Kultur og idræt 4. kvartal 6 Nur og miljø 3. kvartal 7 Sundhed 3. kvartal 8 Psykiri og handicap 4. kvartal 9 Frivillighed og borgerinddragelse 2. kvartal 10 Flygtninge og integrion 3. kvartal 11 Uddannelse 4. kvartal 12 Økonomistyring 2. kvartal Bemærk, der er foretaget mindre ændringer i revisionstidspunkt i erkendelse af, en uklarhed i forhold til om tidspunktet angav starttidspunkt, tidspunkt for politisk behandling eller for endelig vedtagelse. De angivne tidspunkter angiver hvornår politikkerne forventes endelig behandlet af kommunalbestyrelsen (efter behandling i det relevante fagudvalg). Nedenfor er overvejelser og begrundelse for anbefalinger i forhold til de tre politikker, der blev drøftet på temamødet. 24

26 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling I vedlagte bilag er fagudvalgenes anbefalinger i forhold til politikker. Bilaget svarer til det bilag, der var vedlagt Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsens førstebehandling, dog tilføjet udvalgets og Kommunalbestyrelsens anbefalinger beslutninger. Psykiri- og handicappolitik På mødet blev der udtrykt forskellige holdninger til, hvorvidt ordet psykiri skal indgå sammen med ordet handicap i titlen eller om handicap kan dække det hele. Det forhold, psykirien fylder meget i kommunen både indss- og budgetmæssigt, koblet sammen med mange borgeres opftelse af, hvad ordet handicappet dækker over, nemlig mennesker med et fysisk handicap og fx psykisk syge ikke ser sig som handicappede i førnævnte forståelsesramme taler for, ordet handicap ikke kan stå alene som dækkende for de forskellige handicap, lidelser og begrænsninger, som politikken skal rumme, hvis politikken skal give mening for udenforstående. Administrionen anbefaler derfor, politikken hedder psykiri- og handicappolitik, og psykirien derved træder mere frem som fokusområde. Flygtninge- og integrionspolitik På mødet drøftede Kommunalbestyrelsen behovet for en særskilt integrionspolitik. 222 nye flygtninge og familiesammenførte borgere udgjorde i 2015 hovedparten af befolkningstilvæksten i kommunen. Fortsætter udviklingen, giver det store udfordringer i forhold til boligplacering, forsørgelse, beskæftigelse, skoleindplacering og integrion i lokalsamfundet. Vi ved, det stigende antal flygtninge her og nu er en væsentlig meromkostning for kommunen, og hvis vi ikke lykkes med få dem integrereret i vores samfund vil det sandsynligvis også blive det på den længere bane. Integrionsindssen går i dag på tværs af kommunen, og der udføres en kæmpe indss i forhold til modtage flygtningene og hjælpe dem til kunne fungere i det det danske samfund. Nogle flygtninge kommer imidlertid med problemikker efter længere ophold i krigsområder eller med store bekymringer for deres efterladte familier i de krigsramte lande. Endvidere mange af flygtninge hertil uden deres familiære eller nære netværk, og der er således en stor risiko for flygtningene vil opleve stor grad af ensomhed. Med en vellykket integrionsindss som gør, flygtningene bliver velintegrerede og i stort omfang selvforsørgende og aktive medborgere, vil de nye borgere kunne være løftestang til en positiv befolkningsudvikling og vækst i kommunen. De flygtninge, der ankom i 2015 fordeler sig nemlig langt bredere aldersmæssigt i forhold til kommunens nuværende befolkning. 100 af de nytilkomne er børn og unge mellem 0-17 år, mens de resterende fordeler sig med 60 personer i alderen år, 61 i alderen år og blot 1 på 60+. De mange tilkomne flygtninge og familiesammenførte kan således blive en stor udfordring og omkostning eller en stor ressource og gevinst for kommunen, alt efter hvordan vi handler. Integrionsområdet er dækket ind af en omftende lovgivning, men en samlet politik for hvordan opgaven håndteres på tværs af kommunen og hvordan civilsamfundet involveres kan gøre en væsentlig forskel, ikke mindst i forhold til hjælpe flygtningene med blive ressourcestærke og aktive medborgere. Derfor anbefaler administrionen, der qua den aktuelle udfordring er en særskilt flygtninge- og integrionspolitik, som signalerer, der aktuelt er en udfordring, som kræver en særlig indss nu og her i forhold til en værdig modtagelse af flygtningene, men som også udtrykker nødvendigheden af en langsigtet og målrettet integrionsindss. Uddannelsespolitik Drøftelserne omkring en selvstændig uddannelsespolitik handlede især om indssen i forhold til helt grundlæggende kompetencer som evnen til møde til tiden eller i det hele taget møde frem til undervisning praktikplads og tage ansvar for egen uddannelse og læring. Der var bred enighed om vigtigheden af højne uddannelsesniveauet, og der skal sættes ind på alle niveauer. 25

27 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Et væsentligt løft af uddannelsesniveauet i kommunen er en af de vigtigste forudsætninger for visionen kan opfyldes, og dermed også en af de vigtigste indssområder i visionen. Vi ved, der er en direkte sammenhæng mellem uddannelsesniveau på den ene side og sundhed, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau på den anden side. Skal Vordingborg Kommune blive den sundeste forhave kan det på den lange bane kun ske ved uddannelsesniveauet øges. Virksomheder er nurligvis afhængig af kvalificeret og i stigende grad veluddannet arbejdskraft for kunne virke og vækste, og derfor indgår gode skoler også som en af erhvervslivets væsentligste fokuspunkter i dialogen om gode rammer for erhvervslivet. Helt konkret er borgernes og virksomhedernes indkomstgrundlag er afgørende for kommunens sktegrundlag og dermed grundlaget for den service og de tilbud, kommunen kan yde over for borgere og virksomheder. Men et løft af uddannelsesniveauet handler ikke kun om skolerne, men om livslang læring gennem uddannelse, erfaring og opkvalificering af kompetencer gennem hele livet, fx erhvervsrettet beskæftigelsesindss, efteruddannelse, folkeoplysningen og i fritids- og foreningslivet. Samtidig handler det om sikre et varieret lokalt traktive uddannelsestilbud og samarbejde med længerevarende uddannelsesinstitutioner i de større byer. For eksempel har lærerseminaret (UCSj) i Vordingborg flere gange været under risiko for blive lukket og centraliseret i få, større byer som et led i diverse uddannelsesreformer og Region Sjællands centraliseringsdagsorden. Indssen for løft af uddannelsesniveauet bør også fokusere på det internionale aspekt i form af fx bedre sprogforståelse, kulturforståelse, viden om det regionale arbejdsmarked, arbejdsmarkedsregler med henblik på udvikle et globalt udsyn og dermed sikre vækst og udviklingsmuligheder i fremtiden. Den helt grundlæggende indss for højne uddannelsesniveauet varetages af skolerne og er dækket ind af den nuværende børne- og ungepolitik. Alligevel kan en særskilt uddannelsespolitik give god mening som en overordnet paraply for de tværfaglige og policyskabende indsser og stregiske organisoriske, faglige, lokale såvel regionale og internionale samarbejder, der samlet set skal til for løfte uddannelsesniveauet, som et af de væsentligste grundlæggende vilkår for kommunens udvikling. Derfor anbefaler administrionen, der udarbejdes en overordnet uddannelsespolitik, der kan fungere som stregisk paraply for de øvrige understøttende politikker. Indstilling Administrionen indstiller, administrionens anbefalinger til 12 politikker samt revisionsgrad og tidspunkt godkendes og politikker og helt overordnede eller tværfaglige stregier fremover skal godkendes i Kommunalbestyrelsen, mens mere fagspecifikke stregier godkendes af det fagligt ansvarlige udvalg. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales, dog således politik nr. 10 ændres til integrionspolitik. 26

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Refer Do 03. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:30 Sluttidspunkt 19:30 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Nina Møhler, Peter E.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 22. april 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 21. januar 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 16. marts 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:45 Sluttidspunkt 20:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding Larsen,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere