Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup Henrik Mathiasen, afbud Birthe Povlsen Trine Quist Susanne Grove ikke tilstede under punkt 5 og 6 Susanne Lyngsø Rasmus Balslev Flemming Bo Hansen Mette Blauenfeldt ikke tilstede under punkt 6, 7,11 Mette Valentin, afbud Nanna Viborg Olesen, afbud Mie Backmann Anne Hegelund Louise Dülch Kristiansen, 1. suppleant, afbud Øvrige Charlotte Holmershøj, konsulent Per Vagnby, kontorleder, region Nord Lene Kastaniegaard, kontorleder, region Øst John Nielsen, kontorleder, region Syd Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for medlemsafdelingen Helle Smedsgaard, administrations- og personalechef Henrik Egelund Helle Smedsgaard Lars Madsen Liv Hansson Lars Nexø

2 Dansk Socialrådgiverforening side 2 af 13 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Punkt 9 intro/outro skydes til HB 4/14 2 Forslag om at sælge DS sommerhus Driften af DS' sommerhus giver underskud. De løbende indtægter kan nogenlunde dækker de faste omkostninger, men løbende vedligeholdelse og afskrivninger kan ikke dækkes af lejeindtægterne. Sommerhuset kan lejes af alle, og det anvendes kun i meget begrænset omfang af medlemmerne. DS har modtaget en vurdering fra en ejendomsmægler på salg af huset. Ejendomsmægleren vurderer, at huset kan sælges til ca kr. og at salgbarheden er "middel". DS har købt sommerhuset for 1 mio. kr., og den nuværende ejendomsværdi er Forslag til beslutning Det indstilles, at HB beslutter at sælge sommerhuset. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 3 HB-valg 2014, nedsættelse af valgudvalg I forbindelse med gennemførelse af urafstemning ved politikervalget i efteråret 2014 skal HB i henhold til DS love og vedtægter nedsætte et valgudvalg. Almindelig procedure har været, at FU indstiller 3 personer der - ikke har sæde i HB - ikke er lønnet af DS - ikke er opstillet til en politisk post i DS - eller på anden vis kan have et potentielt habilitetsproblem Forslag til valgudvalg 1. Anette Bjerkesmoen Olsen, Region Sjælland 2. Gitte Weitling, Socialstyrelsen, VISO, Fyn, TR 3. Majken Tingstrøm, Danmarks Lærerforening, Bestyrelsesmedlem Region Øst Anette og Gitte har været valgudvalg en del gange, så de kender procedurer mv. Majken er ny i hvervet. Forslag til beslutning FU indstiller, at HB godkender forslag til valgudvalg. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 4 HB-valg, ændring af afstemningsform Ved hidtidige urafstemninger har der været 2 valgmuligheder for afgivelse af stemme. Fysisk papirstemmeseddel der returneres i en svarkuvert eller digital stemmeafgivelse. Det foreslås, at der ved urafstemningen 2014 kun bliver mulighed for digital stemmeafgivelse.

3 Dansk Socialrådgiverforening side 3 af 13 Ifølge det konsulentfirma vi har benyttet ved de sidste par urafstemninger, er de fleste fagforeninger og pensionskasser gået over til kun at stemme digitalt, fx alle organisationerne i Sundhedskartellet, DM, IDA m.fl. Deres erfaringer viser, at det ingen betydning har for stemmeprocenten. Ved OK-13 kunne vores medlemmer kun stemme digitalt, hvilket forekom ganske uproblematisk. Ud over at spare en masse regnskov, er der også en besparelse på ca kr. ud af et budget på kr. Begge beløb gradueres, hvis der er fredsvalg til nogen af posterne. Forslag til beslutning FU indstiller, at HB beslutter overgang til ren digital stemmeafgivelse, gældende fra HB-valget i efteråret Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 5 Debat om medlemsundersøgelsen om faglig udvikling og nytænkning HB vedtog en plan for, hvordan medlemsundersøgelsen drøftes i HB på møde 1-14, og det fremgår, at HB på møde 3-14 skal drøfte faglig udvikling (medlemsarrangementer og faggrupper) og nytænkning. Resultaterne fra medlemsundersøgelsen viser bl.a., at medlemmerne vurderer: Faglige arrangementer arrangeret af DS og faggruppernes aktiviteter højt (hhv. 77 og 76 indekspoint, høj tilfredshed ) DS som en fagforening, der bidrager til et fagligt fællesskab til 59 indekspoint ( lav tilfredshed ) Og DS som en fagforening præget af nytænkning til 53 indekspoint ( lav tilfredshed ) På HB-mødet vil der først blive givet en status for, hvad medlemsundersøgelsen viser, og herefter korte indlæg om, hvilke overvejelser der i dag gøres i forhold til planlægning af medlemsarrangementer og om faggruppernes potentialer og begrænsninger. Herefter vil der være plenumdebat, hvor HB tolker undersøgelsen og give forslag til, hvordan der kan opnås en højere medlemstilfredshed. På HB-mødet efter sommerferien foretages en samlet prioritering af, hvad der skal sættes i gang på grundlag af medlemsundersøgelsen. Forslag til beslutning HB tolker og debatterer medlemsundersøgelsen. Hovedbestyrelsen debatterede oplægget og kom med konkrete forslag til videre bearbejdning og fremlæggelse på HB 4/14. 6 Budget 2015/16 HB drøfter og beslutter principper for et budget for til fremlæggelse på repræsentantskabet.

4 Dansk Socialrådgiverforening side 4 af 13 Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen, dog med bemærkning om, at der reduceres kr. på besparelsen på HB kontoen. HB tilslutter sig ledergruppens forslag til principperne. Bemærkning om internationalt udvalg ønsker sekretariats bistand, hvilket vil betyde ændring i lønudgift i sekretariat. Mads Bilstrup har ønsket tilføjet til referatet: hvis Region Øst finder billigere husleje, så vil det betyde ændringer i budgettet for 2015/2016, herunder forstået, så vil det også kunne bidrage med besparelser/reduktioner i det samlede budget. 7 Ændring af kontingentkategorier Det indstilles, at HB tager stilling til to forslag til ændring i kontingentkategorier: 1. Nyuddannede socialrådgivere fortsætter med at betale studenterkontingent indtil de får deres første ansættelse (forslag fra region Øst) 2. Ledige arbejdssøgende medlemmer på ægtefælle- eller samlivsforsørgelse (dvs. uden egen forsørgelse) betaler et kontingent på samme størrelse fuldtidsstuderende (forslag fra FU) Begge forslag er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Såfremt et eller begge forslag vedtages, skal de behandles på repræsentantskabet. Det indstilles, at ovenstående forslag vedtages med henblik på fremlæggelse på repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen besluttede: Forslag 1 - Der skal laves uddybende analysearbejde i forhold til statistik og økonomi. Forslag fremlægges igen på HB 4/14 Forslag 2 - Indstillingen godkendt. 8 Samarbejde i DS organisation HB 6/13 nedsatte en arbejdsgruppe, som skal se på de samlede udfordringer i forhold til samarbejdet i organisationen. Arbejdsgruppen har på baggrund af sine drøftelser følgende forslag i løs skitseform at fremlægge til beslutning i HB se baggrund, fordele og ulemper i vedlagte notat. 1. Forslag, som kan styrke sammenhængen mellem regionsbestyrelserne og hovedbestyrelsen Der udvikles en fælles politiker -uddannelse for de nye RB/HB, med det formål at dygtiggøre foreningens politisk valgte. Der udarbejdes et forventningspapir til kandidater til valgte poster i foreningen, om hvad man som hhv. RB/HB medlem kan forvente i forhold til at indgå aktivt i arbejdet i bestyrelserne

5 Dansk Socialrådgiverforening side 5 af Overvejelser om formalisering af samarbejdet mellem FU og regionsformænd Ændring af FU s forretningsorden - en formalisering af praksis på den måde, at FU s forretningsorden ændres således, at FU har mulighed for at invitere gæster(rf og andre) ind med taleret, men uden stemmeret. Udvidet forretningsudvalg og en daglig ledelse - En anden mulighed er at nedsætte et udvidet Forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og de tre regionsformænd kombineret med en daglig ledelse bestående af formand og næstformand. For alle forslagene gælder det, at de er løse skitser. Det bekrevne skal altså ikke ses som en udtømmende beskrivelse. Det indstilles, at HB drøfter de forskellige forslag under pkt. 1 og 2 samt træffer beslutning om, hvilke forslag der evt. skal arbejdes videre med. Arbejdsgruppen om samarbejde i DS' organisation Hovedbestyrelsen godkendte forslaget om at arbejde videre med en politikeruddannelse, som tager udgangspunkt i at være politisk valgt i DS Hovedbestyrelsen godkendte forslaget om at udarbejde et forventningspapir til kommende politikere i DS Hovedbestyrelsen godkendte forslaget om at arbejde videre med forslaget om et udvidet FU. Den allerede nedsatte HB-arbejdsgruppe fremlægger forslag på HB 4/14 9 Evaluering af Intro/Outro HB 3/13 besluttede med virkning fra 1. september 2013 at forankre Intro-outro arbejdet regionalt med bevarelse af en tværgående netværks/koordineringsgruppe bestående af en konsulent fra hver region, en repræsentant fra SDS samt en konsulent fra sekretariatet. Ansvaret for indsatsen i forhold de studerende på den Sociale kandidatuddannelse er placeret i sekretariatet. Det blev i den forbindelse besluttet af indsatsen skulle evalueres efter et år. Der er således udarbejdet et notat som skitserer hvilke aktiviteter der har været gennemført som led i intro-outro-arbejdet og hvad erfaringerne er med aktiviteterne. Det skal bemærkes, at der også mellem intro og outro-arrangementerne er en række andre aktiviteter ude på uddannelsesstederne hvor DS er involveret. Disse er ikke beskrevet i notatet. Det indstilles, at HB tager notatet til efterretning og tager en debat om de mange aktiviteter mellem intro- og outro-arrangementerne ude på uddannelsesstederne, hvor DS også er involveret. Hovedbestyrelsen besluttede at udskyde punktet til HB 4/14 10 Afrapportering af børnearbejdsgruppens arbejde Børnearbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og der er som konklusion på gruppens drøftelser udarbejdet 3 notater, som forelægges HB til dialog og beslutning.

6 Dansk Socialrådgiverforening side 6 af 13 Der er tidligere udarbejdet flere papirer som resultat af gruppens arbejde. Det gælder: - Et forslag til DS holdning til efter- og videreuddannelsesindsatsen på B&U-området. - Et forslag til FFL14 om en pulje til at styrke fremskudt forebyggende arbejde med et konkret regnestykke om udgiften ved at udbygge ordninger med skolesocialrådgivere og daginstitutionssocialrådgivere. - Et forslag til FFL14 om en pulje til omstilling og kvalificering af arbejdet med børnesager. Den endelige afrapportering sker med de tre nye notater. I forlængelse af beslutningen på HB 1/14 arbejdes der også med at afholde en konference om udviklingen på børneområdet i forlængelse af arbejdsgruppens arbejde. Manu Sareen er inviteret som hovedtaler, og konferencen fastlægges så vidt muligt, så han kan deltage. Det indstilles, at HB drøfter notaterne og tager dem til efterretning. Børnearbejdsgruppen Hovedbestyrelsen besluttede, at notaterne udsendes til HB til nærmere kommentering og behandles endeligt på HB 4/14. Notatet om faglig ledelse gøres til genstand for en yderligere drøftelse på HB 4/14 11 Lønningsvedtægt På HB 1-14 nedsatte HB et forhandlingsudvalg til at forhandle lønningsvedtægt for med de lønnede politikere. Forhandlingsudvalget består af Susanne Grove, Flemming Bo Hansen, Louise Dülch Kristiansen og Susanne Lyngsø. På HB 2-14 godkendte HB et mandat til forhandlingen. Forhandlingsudvalget har forhandlet lønningsvedtægten med Mads Bilstrup som politikernes repræsentant - ud fra HB's mandat. Der blev opnået enighed om følgende: Lønnen til de valgte politikere hæves et trin, således at formanden indplaceres på løntrin 54 - og næstformænd og regionsformænd på løntrin 52. Lønningsvedtægten rettes til, således at o o Retten til restferie ud over fratrædelsesperioden reduceres til 3 ugers ferie i perioden fra 1. juli til 30. september. Det præciseres, hvad fratræden og fratrædelsestidspunkt i 9 og funktionsperioden i 11 betyder. HB godkender ændringen af lønningsvedtægten for med henblik på fremlæggelse for repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen godkendte forslaget.

7 Dansk Socialrådgiverforening side 7 af Bevilling af rejse til Kirgisistan Som orienteret på HB 2/14 søger DS penge til et større samarbejdsprojekt med den kirgisiske socialarbejderforening ASWKR. Vi arbejder på at få to bevillinger fra CISU (Danida). Den første er på kr. til et færdiggørelsesprojekt, som skal bruges til at færdiggøre den egentlige ansøgning til CISU. Den er på 0,5 mio kr. til projektet Training of Trainers, som er udviklet af ASWKR. Projektet etablerer et grundkursus for socialarbejdere og et videnscenter på Bishkek Humanitarian University, som skal stå for uddannelsen efter pilotprojektet. Som led i færdiggørelsesarbejdet arrangerer DS en tur til Kirgisistan i juli for Birthe Poulsen fra HB og Liv Hansson fra sekretariatet. De skal afklare en række praktiske forhold og aftale kursets indhold og det skriftlige materiale. Desværre får vi nok først besked fra CISU om den ansøgte færdiggørelsesbevilling kort før Birthe og Liv skal rejse, og det er alt for sent for planlægningen. Vi forventer at få en bevilling på kr. til færdiggørelse, men for at kunne fortsætte arbejdet må vi have et sikkerhedsnet, hvis det mod forventning ikke sker. HB ansøges derfor om en underskudssikring på kr. af færdiggørelsesrejsen til Kirgisistan. Pengene skal tages fra DS solidaritetsfond. Hvis vi får de kr. fra CISU, så vil der selvfølgelig ikke blive behov for denne bevilling fra DS. Til orientering kan oplyses, at vi også 12. april har sendt en foreløbig ansøgning til EUkontoret i Bishkek om 1,8 mio kr. i støtte til fase to i projektet, som skal rulle den kursusmodel, som er udviklet i fase et, ud over hele landet. Desværre blev brevet ved en fejl af postvæsnet sendt til Kazakstan, så det nåede først frem over 3 uger efter afsendelsen. Dermed kom det ikke frem inden ansøgningsfristen, og vi har af den grund fået et foreløbigt afslag. Den kirgisiske forening prøver nu at få det omgjort. Vi ved ikke, om det lykkes. Det indstilles, at: HB bevilger kr. af solidaritetsfonden til at færdiggøre en ansøgning til CISU om støtte til projektet Training of trainers. Hvis DS får en bevilling på kr. fra CISU med samme formål, så udløses denne bevilling ikke. I så fald er den bare et sikkerhedsnet, der var en forsætning for at forberede færdiggørelsen. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 13 REP14, gæster DS inviterer traditionelt en række gæster til repræsentantskabsmødet. Der inviteres dels interne gæster i form af bl.a. landsklub- og faggruppeformænd og dels eksterne gæster. Der deltog ialt 14 gæster på Rep12. Som udgangspunkt inviteres organisationer og enkeltpersoner, som har en væsentlig tilknytning til DS, og som DS ønsker et tæt samarbejde med. Gæster plejer, ifølge den forretningsorden, som vi traditionelt vedtager, at have taleret. Denne bruges for nogles vedkommende til hilsningstaler. Gæstekonceptet. Gæsterne inviteres til at deltage på hele repræsentantskabsmødet. Af hensyn til den praktiske planlægning opfordres gæsterne til på forhånd at angive den forventede deltagelse. Der reserveres gæsteborde i salen og under måltiderne. Under middagen fredag aften laves bordplan for udvalgte gæster. Der placeres HB-medlemmer/relevante sekretariats personer ved alle gæsteborde.

8 Dansk Socialrådgiverforening side 8 af 13 Vi plejer at lave en liste, hvor HB-medlemmerne hver især får til opgave at have kontakt til konkrete gæster på REP. Når der er overblik over hvem af de inviterede eksterne gæster der deltager, får HB en liste over hvem hver især skal være vært for. HB beslutter, hvem der skal inviteres til Rep14. Hovedbestyrelsen tog listen til efterretning og kom med mindre rettelser i navne på gæster fra diverse uddannelsesinstitutioner. 14 Drøftelse af regeringens psykiatriplan og stillingtagen til videre proces Det indstilles, at HB drøfter DS position ift. regeringens psykiatriplan og tilslutter sig de foreslåede fokuseringer og prioriteringer Hovedbestyrelsen fastholder beslutning om prioriteringen af ressourceanvendelse. HB tilslutter sig i øvrigt notatets formuleringer og indsatsområde. 15 DS 2022 Resolutionsudvalget har arbejdet videre med strategioplægget om DS 2022 ud fra dels HB s bemærkninger på HB 2/14 og dels ud fra de input, der løbende kommer ind fra forskellige medlemsarrangementer. På denne baggrund vedlægges 3. strategioplæg. Tilbagemeldingerne fra medlemmerne er overvejende positive, og der fremkommer mange konkrete forslag, som ligger i forlængelse af strategiens hovedtræk. Afgrænsede medlemsgrupper efterlyser, at de også indgår i strategien. Det er eksempelvis lederne og akademiske socialrådgivere. Sidstnævnte var dog den kritiske fokusgruppe for ikke-medlemmer. HB skal på nuværende tidspunkt beslutte, om strategi for DS 2022 skal forelægges Repræsentantskabet i november 2014 til vedtagelse. Strategien er ikke endelig færdigarbejdet på nuværende tidspunkt, men retning, hovedtræk og de væsentligste pointer er på plads. Der vil fortsat blive arbejdet på at konkretisere strategiens indhold således, at den let og skarpt kan videreformidles på både Rep 14 og til medlemmerne. HB vil få et endeligt strategioplæg forelagt til godkendelse på HB 4/14. På dette møde kan HB afgive de sidste bemærkninger til indarbejdelse i strategien. Herefter lukker processen, således at HB på HB 5/14 kun får den endelige version til orientering. Herefter kan kun mindre redigering foretages, idet strategien skal layoutes og sendes til tryk senest den 3. november Det indstilles, at HB afgiver eventuelle bemærkninger til 3. strategioplæg og beslutter, om strategioplægget har en sådan karakter og retning, at det i sin endelige form kan blive forelagt for Repræsentantskabet på Rep 14. Resolutionsudvalget

9 Dansk Socialrådgiverforening side 9 af 13 Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med strategioplægget. Der skal være en tydeligere ordforklaring af forskellige begreber. PÅ HB 4/14 tages stilling til om og i givet fald hvordan strategien skal behandles på rep Orientering om OK15 Det er aftalt, at der på hvert HB møde frem til afslutningen af overenskomstforhandlingerne er et punkt om OK15. Hensigten er, at hovedbestyrelsen hele tiden er orienteret om forløbet og dermed sættes i stand til at træffe de fornødne beslutninger. På dette HB-møde vil der blive givet en mundtlig orientering om status for etablering af et nyt forhandlingsfællesskab. Det er forventningen, at det nye forhandlingsfællesskab godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KTO i slutningen af maj. Derudover vil der blive orienteret fra et møde mellem KL og en række organisationer om KL s tanker om arbejdstid. Forslag til beslutning At HB tager orienteringen til efterretning Sekretariatet Hovedbestyrelsen tog den mundtlige orientering til efterretning. 17 SDS ansøgning, taxametertilskud SDS er i MVU netværket i gang med at lave et forslag til et nyt taxametersystem på de mellemlange videregående uddannelser. Vi vil gerne have tænketanken Cevea til at kigge på det og lave nogle beregninger så vi kan bruge publikationen aktivt i efteråret og fremover. Cevea forventer at dette vil koste os mellem kr.(forhåbentlig inkl. moms). Lærestuderendes Landskreds og Sammenslutningen af Sygeplejestuderende har hver givet kr. og det forventes at Pædagogstuderendes Landssammenslutning giver det samme på mandag. Vi har i SDS ikke mulighed for at give så mange penge, da vi i år har et meget stramt budget og ikke har sat penge af til dette. Vi vil derfor gerne søge DS om kr. så vi kan være med i dette arbejde. Det er vigtigt for SDS at være med til at sætte en uddannelsespolitisk dagsorden, specielt sammen med MVU netværket som vi arbejder tæt sammen med. Udspillet skal bruges aktivt i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger og til en kommende taxameterreform som forventes at komme til efteråret. Lidt om taxametertilskudsforslaget: Vi har valgt at lave dette forslag til taxametertilskud fordi tilskuddet er meget skævt fordelt på uddannelserne. Fx får socialrådgivere og pædagoger kr. pr. studerende som er noget af det laveste, mens radiografer for næsten kr. pr. studerende. Det lave tilskud på studerende som har gennemført et år på uddannelsen gør at vi som socialrådgiverstuderende i gennemsnit har 12 lektioner om ugen. Vi arbejder på at størstedelen af tilskuddet skal ske gennem et grundtilskud, og så vil vi have øremærket penge til undervisning, vejledning og feedback. Derudover vil vi give uddannelsesstederne et ekstra tilskud for de studerende som særligt kommer med et uddannelsespålæg fra den nye kontanthjælpsreform. Så vil vi gerne have en begrænsning på hvor meget professionshøjskolerne bruger på reklame. Forslag til beslutning HB bedes tage beslutning om at give kr. til SDS til en publikation om taxametertilskud.

10 Dansk Socialrådgiverforening side 10 af 13 Anne Hegelund og Mie Backmann Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Efterretningspunkter: E-1 FU-referat 1/14 E-2 FU-referat 2/14 Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning Orienteringspunkter: O-1 Aktuelle politiske emner Drab på socialrådgiver på Forsorgshjemmet Saxenhøj Den 7. maj 2014 blev en lægekonsulent og en socialrådgiver samt en beboer stukket ned med kniv af en psykisk syg beboer. Lægen døde straks, og beboeren blev behandlet for knivstik på det lokale hospital. Socialrådgiveren blev indlagt på Rigshospitalet, men døde om aftenen den 15. maj. Socialrådgiveren blev 40 år, og han efterlader sig en ung familie. I sådanne situationer har DS et kriseberedskab, som aktiveres. Det består af en mindre gruppe medarbejdere og politikere, der har hver sine funktioner, og som informerer hinanden. I sekretariatet er det formanden, pressekonsulenten, konsulenten på arbejdsmiljøområdet samt arbejdsskadekonsulenten. I regionen er det regionsformanden og flere konsulenter. Der er i perioden fra den 7. maj til d.d. foretaget en række opgaver, blandt andet: I region Øst: Løbende støtte af lokal TR på Saxenhøj. Mail til alle socialrådgivere ansat i kommunen med tilbud om støtte. Møder med TR og AMiR i kommunen. Afklaring af at der er andre berørte ansatte i kommunens forvaltning, og sørget for at kommunen giver krisehjælp også til disse. Kontakt til andre lokale fagforeninger. Kontakt til ledelsen. Interviews til pressen. Møde med ledelse og andre organisationer om sikkerheden. Blomster til familien og bårebuket. Søgt aktindsigt i Arbejdstilsynssag. Orientering af regionsbestyrelse. Deltagelse i begravelse/bisættelse. Løbende samarbejde med og information til sekretariatet I sekretariatet: Interviews og håndtering af pressehenvendelser. Afklaring af politiske budskaber, herunder holdninger til psykiatrireform og arbejdsmiljøbudskaber. Hjemmesidenyheder om knivstikkeriet, dødsfaldet og opfordring til 1 minuts stilhed Facebooknyheder

11 Dansk Socialrådgiverforening side 11 af 13 TR-AMiR nyhed om at passe på hinanden og sætte fokus på forebyggelse Formidlet materialer om sikkerhed til AMiR i Guldborgsund Kommune. Orientering til ansatte i DS. Orientering af Hovedbestyrelsen. Dødsfaldsanmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen. FU-bevilling af advokatbistand til erstatningssag. Opstart af arbejdsskade og erstatningssag samt kontakt til advokat. Kontakt til SL og PLO. Artikler i Socialrådgiveren om begivenhederne og psykiatrireformen. Mindeord i Socialrådgiveren. Løbende samarbejde med regionen. Status pr. 21. maj 2014 Politiet har endnu ikke afsluttet deres undersøgelser. Arbejdstilsynet har givet strakspåbud om at fjerne eller sikre knive i Forsorgshjemmets køkkener. DS følger op på Arbejdstilsynets endelige rapport. Socialministeren har bedt Guldborgsund Kommune om en redegørelse. Dansk Folkeparti har stillet et 20 spørgsmål til socialministeren og til sundhedsministeren og bedt om en redegørelse om sikkerheden på Saxenhøj. Beskæftigelsesudvalget har kaldt beskæftigelsesministeren i åbent samråd om indsatsens for at forebygge vold på jobbet. Det foregår 3. juni Begivenhederne indgår som et væsentligt input i forhandlingerne om ny psykiatrireform. DS kører arbejdsskade- og erstatningssag for medlemmet sammen med DS advokat, som forventes også at varetage sagen vedr. den dræbte lægekonsulent. DS regionen følger op på klubben i Guldborgsund samt de øvrige socialrådgivere på Saxenhøj. Elisabeth Huus Pedersen, 21. maj 2014 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-2 Rep 14, oversigt over kendte lov- og vedtægtsændringer Vedlagt en oversigt over kendte lov- og vedtægtsændringsforslag. Forslagene er kun delvis fremsendt i begrundet og bearbejdet form. De enkelte forslag vil blive behandlet separat på dette møde og HB-møde i september. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-3 Ændret til pkt. 16 på dagsordenen O-4 Brev til Manu Sareen om kvindekrisecentre Sekretariatet har i længere tid været i dialog med kvindekrisecenterfaggruppen om, hvordan man kan styrke centrene i deres samspil med kommunerne. Faggruppen bakker i den forbindelse op om den grundpakke for centrene og deres samarbejde med kommunerne, som Landsforeningen for Kvindekrisecentre, LOKK, har vedtaget i Faggruppen arbejder sammen med LOKK om at få grundpakken implementeret. I januar 2014 kom rigsrevisionen med en beretning om kvindekrisecentrene, som er ret kritisk især mod kommunernes praksis ift. de voldsramte kvinder og deres børn. Ministeriet har efterfølgende ladet forstå, at det føler sig forpligtet til at gøre noget for at løse problemerne. Som led i kommuneforhandlingerne er der nedsat en arbejdsgruppe om reglerne for ophold på krisecentre og om kommunernes praksis og sty-

12 Dansk Socialrådgiverforening side 12 af 13 ringsmuligheder på området. Arbejdsgruppen kan meget vel føre til, at der mellem KL og Finansministeriet aftales forringelser i selve den model, som krisecentrene fungerer inden for. Endelig er der igangsat en evaluering af krisecentrene, som Rambøll står for, og som skal være færdig i Det er på den baggrund aftalt med faggruppen og LOKK at sende en fælles henvendelse til Manu Sareen for at sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssige forringelser. Brevet indeholder også en anmodning om et møde om situationen. Der er ikke kommet svar på brevet endnu. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-5 Evaluering af elektronisk HB-materiale Efter HB-møde har der været udsendt spørgeskema til HB s medlemmer samt kontorlederne om overgangen til elektronisk dagsorden til HB-møder. Pr. 19. maj 2014 har 14 (ud af 21) besvaret undersøgelsen. Resultatet er opsummeret i vedlagte bilag. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-6 Regler for tilbageregulering af kontingent På baggrund af flere medlemshenvendelser er der blevet rejst spørgsmål omkring DS s administrative regler for hvor langt bagud, der reguleres i forbindelse med, at medlemmer ikke har oplyst, hvorvidt de er i arbejde eller ledige. Der er tale om 2 situationer: Medlemmer der har stået som ledige, men rent faktisk har arbejde. Her har den administrative regel været, at der blev reguleret 1 år tilbage. Medlemmer der har stået som værende i arbejde, men rent faktisk har været ledige. Her har den administrative regel været, at der reguleres ½ år tilbage. Det har ikke været muligt at finde begrundelser for hverken tidsfristerne, eller for hvorfor der er forskel i tidsfristerne. Efter implementeringen af Cbrain medlemssystemet i 2007 er registreringerne af medlemmerne væsentlig mere korrekt end tidligere, hvilket bl.a. skyldes, at alle konsulenter kan tilgå systemet, ligesom TR på arbejdspladserne har mulighed for at trække lister. Medlemskartoteket har endvidere gennem de seneste 5 år indført procedurer med udsendelse af standardbreve til ledige, der husker de ledige på at fortælle DS, om de er korrekt registreret. Anslået er det under 20 om året der reguleres 1 år tilbage. Antallet af medlemmer, der reguleres ½ år tilbage fra ordinært kontingent til arbejdsløshedskontingent, anslås til mindre. På baggrund af de konkrete henvendelser omkring spørgsmålet har FU drøftet sagen. Der er ikke umiddelbart argumenter, der taler for den ene eller den anden tidsfrist. For medlemmer, der rettes fra ledig til ordinært kontingent, er det en fordel at perioden er så kort som muligt, idet de så skal efterbetale mindre. For medlemmer, der rettes fra ordinær til ledig, er det en fordel med så lang periode som muligt, idet de så får flere penge tilbage. Da der er så relativt får medlemmer, der reguleres bagud i kontingent, har det ingen

13 Dansk Socialrådgiverforening side 13 af 13 stor økonomisk betydning for DS, om der vælges 1 år eller ½ års frist. Det har imidlertid stor betydning, hvis nogle medlemmer vælger at melde sig ud, f.eks. fordi de skal efterbetale et stort kontingent. En frist på et halvt år vil betyde, at medlemmerne kommer til at skylde DS færre penge, hvilket kan betyde, at færre vil melde sig ud. FU har derfor besluttet, at der fremover kun er en frist for tilbageregulering af kontingent, og at denne frist er ½ år. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-7 Medlemsprognose I dette notat præsenteres medlemsprognosen for Hvert år opdateres medlemsprognosen for den forventede udvikling i antallet af aktive medlemmer (alle medlemmer undtagen seniorer, passive, efterlønnere og studerende) af DS. Medlemsprognosen er et vigtigt styringsredskab for ledelsen i DS, idet den indeholder elementer og forudsætninger, som danner baggrund for DS indtægtsgrundlag og anvendes i budgetlægningen. Af notatet fremgår det, at antallet af aktive medlemmer overordnet vil stige fra 2014 frem mod Stigningen ligger på en 1-3 % om året. Stigningen skyldes hovedsageligt den fortsatte stigning i optaget på socialrådgiveruddannelsen. Fra 2013 og frem kan effekten af det øgede optag på socialrådgiveruddannelsen ses i medlemsprognosen, da det er fra dette tidspunkt, at de store optag begynder at blive færdiguddannede. Parallelt hermed stiger nettoafgangen af medlemmer også, hvilket både skyldes stigende antal udmeldelser og større årgange, der når efterløn- og pensionsalderen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-8 Aktuelle opgaver på beskæftigelsesområdet DS har holdt møder med Mette Frederiksen og Carsten Koch om den kommende beskæftigelsesreform. Det er sket samtidig med, at regeringen har spillet ud med sit udspil til denne overordnede reform for hele beskæftigelsesområdet. På baggrund af møderne og regeringens udspil har sekretariatet og FU efter drøftelserne på HB 2/14 gennemgået de opgaver, DS nu står over for. De vedtagne opgaver er beskrevet i den oversigt, sekretariatet har sendt til HB og de involverede faggruppen den 14. maj. Der er blandt de oplistede opgaver også en overvejelse om at foreslå en obligatorisk rehabiliteringsmetode. Det er et forslag fra flere medlemmer på området, som mener, at det er nødvendigt, hvis rehabilitering som arbejdsform skal fremmes for alvor. Hvis vi skal videre med den idé, så vil det blive forelagt HB forinden. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referatet er godkendt 16. juni Referent: Charlotte Holmershøj

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

13/14 SOCIALRÅDGIVEREN. Barkholt vandt kampvalg Arbejdstilsynets påbud i Randers ikke opfyldt Bag om OK15. socialt. arbejde. i den bedste.

13/14 SOCIALRÅDGIVEREN. Barkholt vandt kampvalg Arbejdstilsynets påbud i Randers ikke opfyldt Bag om OK15. socialt. arbejde. i den bedste. 13/14 SOCIALRÅDGIVEREN Barkholt vandt kampvalg Arbejdstilsynets påbud i Randers ikke opfyldt Bag om OK15 socialt arbejde i den bedste sendetid Vi bekender os stadig til velfærdsstaten I arbejdet med sidste

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere