Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup Henrik Mathiasen, afbud Birthe Povlsen Trine Quist Susanne Grove ikke tilstede under punkt 5 og 6 Susanne Lyngsø Rasmus Balslev Flemming Bo Hansen Mette Blauenfeldt ikke tilstede under punkt 6, 7,11 Mette Valentin, afbud Nanna Viborg Olesen, afbud Mie Backmann Anne Hegelund Louise Dülch Kristiansen, 1. suppleant, afbud Øvrige Charlotte Holmershøj, konsulent Per Vagnby, kontorleder, region Nord Lene Kastaniegaard, kontorleder, region Øst John Nielsen, kontorleder, region Syd Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for medlemsafdelingen Helle Smedsgaard, administrations- og personalechef Henrik Egelund Helle Smedsgaard Lars Madsen Liv Hansson Lars Nexø

2 Dansk Socialrådgiverforening side 2 af 13 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Punkt 9 intro/outro skydes til HB 4/14 2 Forslag om at sælge DS sommerhus Driften af DS' sommerhus giver underskud. De løbende indtægter kan nogenlunde dækker de faste omkostninger, men løbende vedligeholdelse og afskrivninger kan ikke dækkes af lejeindtægterne. Sommerhuset kan lejes af alle, og det anvendes kun i meget begrænset omfang af medlemmerne. DS har modtaget en vurdering fra en ejendomsmægler på salg af huset. Ejendomsmægleren vurderer, at huset kan sælges til ca kr. og at salgbarheden er "middel". DS har købt sommerhuset for 1 mio. kr., og den nuværende ejendomsværdi er Forslag til beslutning Det indstilles, at HB beslutter at sælge sommerhuset. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 3 HB-valg 2014, nedsættelse af valgudvalg I forbindelse med gennemførelse af urafstemning ved politikervalget i efteråret 2014 skal HB i henhold til DS love og vedtægter nedsætte et valgudvalg. Almindelig procedure har været, at FU indstiller 3 personer der - ikke har sæde i HB - ikke er lønnet af DS - ikke er opstillet til en politisk post i DS - eller på anden vis kan have et potentielt habilitetsproblem Forslag til valgudvalg 1. Anette Bjerkesmoen Olsen, Region Sjælland 2. Gitte Weitling, Socialstyrelsen, VISO, Fyn, TR 3. Majken Tingstrøm, Danmarks Lærerforening, Bestyrelsesmedlem Region Øst Anette og Gitte har været valgudvalg en del gange, så de kender procedurer mv. Majken er ny i hvervet. Forslag til beslutning FU indstiller, at HB godkender forslag til valgudvalg. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 4 HB-valg, ændring af afstemningsform Ved hidtidige urafstemninger har der været 2 valgmuligheder for afgivelse af stemme. Fysisk papirstemmeseddel der returneres i en svarkuvert eller digital stemmeafgivelse. Det foreslås, at der ved urafstemningen 2014 kun bliver mulighed for digital stemmeafgivelse.

3 Dansk Socialrådgiverforening side 3 af 13 Ifølge det konsulentfirma vi har benyttet ved de sidste par urafstemninger, er de fleste fagforeninger og pensionskasser gået over til kun at stemme digitalt, fx alle organisationerne i Sundhedskartellet, DM, IDA m.fl. Deres erfaringer viser, at det ingen betydning har for stemmeprocenten. Ved OK-13 kunne vores medlemmer kun stemme digitalt, hvilket forekom ganske uproblematisk. Ud over at spare en masse regnskov, er der også en besparelse på ca kr. ud af et budget på kr. Begge beløb gradueres, hvis der er fredsvalg til nogen af posterne. Forslag til beslutning FU indstiller, at HB beslutter overgang til ren digital stemmeafgivelse, gældende fra HB-valget i efteråret Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 5 Debat om medlemsundersøgelsen om faglig udvikling og nytænkning HB vedtog en plan for, hvordan medlemsundersøgelsen drøftes i HB på møde 1-14, og det fremgår, at HB på møde 3-14 skal drøfte faglig udvikling (medlemsarrangementer og faggrupper) og nytænkning. Resultaterne fra medlemsundersøgelsen viser bl.a., at medlemmerne vurderer: Faglige arrangementer arrangeret af DS og faggruppernes aktiviteter højt (hhv. 77 og 76 indekspoint, høj tilfredshed ) DS som en fagforening, der bidrager til et fagligt fællesskab til 59 indekspoint ( lav tilfredshed ) Og DS som en fagforening præget af nytænkning til 53 indekspoint ( lav tilfredshed ) På HB-mødet vil der først blive givet en status for, hvad medlemsundersøgelsen viser, og herefter korte indlæg om, hvilke overvejelser der i dag gøres i forhold til planlægning af medlemsarrangementer og om faggruppernes potentialer og begrænsninger. Herefter vil der være plenumdebat, hvor HB tolker undersøgelsen og give forslag til, hvordan der kan opnås en højere medlemstilfredshed. På HB-mødet efter sommerferien foretages en samlet prioritering af, hvad der skal sættes i gang på grundlag af medlemsundersøgelsen. Forslag til beslutning HB tolker og debatterer medlemsundersøgelsen. Hovedbestyrelsen debatterede oplægget og kom med konkrete forslag til videre bearbejdning og fremlæggelse på HB 4/14. 6 Budget 2015/16 HB drøfter og beslutter principper for et budget for til fremlæggelse på repræsentantskabet.

4 Dansk Socialrådgiverforening side 4 af 13 Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen, dog med bemærkning om, at der reduceres kr. på besparelsen på HB kontoen. HB tilslutter sig ledergruppens forslag til principperne. Bemærkning om internationalt udvalg ønsker sekretariats bistand, hvilket vil betyde ændring i lønudgift i sekretariat. Mads Bilstrup har ønsket tilføjet til referatet: hvis Region Øst finder billigere husleje, så vil det betyde ændringer i budgettet for 2015/2016, herunder forstået, så vil det også kunne bidrage med besparelser/reduktioner i det samlede budget. 7 Ændring af kontingentkategorier Det indstilles, at HB tager stilling til to forslag til ændring i kontingentkategorier: 1. Nyuddannede socialrådgivere fortsætter med at betale studenterkontingent indtil de får deres første ansættelse (forslag fra region Øst) 2. Ledige arbejdssøgende medlemmer på ægtefælle- eller samlivsforsørgelse (dvs. uden egen forsørgelse) betaler et kontingent på samme størrelse fuldtidsstuderende (forslag fra FU) Begge forslag er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Såfremt et eller begge forslag vedtages, skal de behandles på repræsentantskabet. Det indstilles, at ovenstående forslag vedtages med henblik på fremlæggelse på repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen besluttede: Forslag 1 - Der skal laves uddybende analysearbejde i forhold til statistik og økonomi. Forslag fremlægges igen på HB 4/14 Forslag 2 - Indstillingen godkendt. 8 Samarbejde i DS organisation HB 6/13 nedsatte en arbejdsgruppe, som skal se på de samlede udfordringer i forhold til samarbejdet i organisationen. Arbejdsgruppen har på baggrund af sine drøftelser følgende forslag i løs skitseform at fremlægge til beslutning i HB se baggrund, fordele og ulemper i vedlagte notat. 1. Forslag, som kan styrke sammenhængen mellem regionsbestyrelserne og hovedbestyrelsen Der udvikles en fælles politiker -uddannelse for de nye RB/HB, med det formål at dygtiggøre foreningens politisk valgte. Der udarbejdes et forventningspapir til kandidater til valgte poster i foreningen, om hvad man som hhv. RB/HB medlem kan forvente i forhold til at indgå aktivt i arbejdet i bestyrelserne

5 Dansk Socialrådgiverforening side 5 af Overvejelser om formalisering af samarbejdet mellem FU og regionsformænd Ændring af FU s forretningsorden - en formalisering af praksis på den måde, at FU s forretningsorden ændres således, at FU har mulighed for at invitere gæster(rf og andre) ind med taleret, men uden stemmeret. Udvidet forretningsudvalg og en daglig ledelse - En anden mulighed er at nedsætte et udvidet Forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og de tre regionsformænd kombineret med en daglig ledelse bestående af formand og næstformand. For alle forslagene gælder det, at de er løse skitser. Det bekrevne skal altså ikke ses som en udtømmende beskrivelse. Det indstilles, at HB drøfter de forskellige forslag under pkt. 1 og 2 samt træffer beslutning om, hvilke forslag der evt. skal arbejdes videre med. Arbejdsgruppen om samarbejde i DS' organisation Hovedbestyrelsen godkendte forslaget om at arbejde videre med en politikeruddannelse, som tager udgangspunkt i at være politisk valgt i DS Hovedbestyrelsen godkendte forslaget om at udarbejde et forventningspapir til kommende politikere i DS Hovedbestyrelsen godkendte forslaget om at arbejde videre med forslaget om et udvidet FU. Den allerede nedsatte HB-arbejdsgruppe fremlægger forslag på HB 4/14 9 Evaluering af Intro/Outro HB 3/13 besluttede med virkning fra 1. september 2013 at forankre Intro-outro arbejdet regionalt med bevarelse af en tværgående netværks/koordineringsgruppe bestående af en konsulent fra hver region, en repræsentant fra SDS samt en konsulent fra sekretariatet. Ansvaret for indsatsen i forhold de studerende på den Sociale kandidatuddannelse er placeret i sekretariatet. Det blev i den forbindelse besluttet af indsatsen skulle evalueres efter et år. Der er således udarbejdet et notat som skitserer hvilke aktiviteter der har været gennemført som led i intro-outro-arbejdet og hvad erfaringerne er med aktiviteterne. Det skal bemærkes, at der også mellem intro og outro-arrangementerne er en række andre aktiviteter ude på uddannelsesstederne hvor DS er involveret. Disse er ikke beskrevet i notatet. Det indstilles, at HB tager notatet til efterretning og tager en debat om de mange aktiviteter mellem intro- og outro-arrangementerne ude på uddannelsesstederne, hvor DS også er involveret. Hovedbestyrelsen besluttede at udskyde punktet til HB 4/14 10 Afrapportering af børnearbejdsgruppens arbejde Børnearbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og der er som konklusion på gruppens drøftelser udarbejdet 3 notater, som forelægges HB til dialog og beslutning.

6 Dansk Socialrådgiverforening side 6 af 13 Der er tidligere udarbejdet flere papirer som resultat af gruppens arbejde. Det gælder: - Et forslag til DS holdning til efter- og videreuddannelsesindsatsen på B&U-området. - Et forslag til FFL14 om en pulje til at styrke fremskudt forebyggende arbejde med et konkret regnestykke om udgiften ved at udbygge ordninger med skolesocialrådgivere og daginstitutionssocialrådgivere. - Et forslag til FFL14 om en pulje til omstilling og kvalificering af arbejdet med børnesager. Den endelige afrapportering sker med de tre nye notater. I forlængelse af beslutningen på HB 1/14 arbejdes der også med at afholde en konference om udviklingen på børneområdet i forlængelse af arbejdsgruppens arbejde. Manu Sareen er inviteret som hovedtaler, og konferencen fastlægges så vidt muligt, så han kan deltage. Det indstilles, at HB drøfter notaterne og tager dem til efterretning. Børnearbejdsgruppen Hovedbestyrelsen besluttede, at notaterne udsendes til HB til nærmere kommentering og behandles endeligt på HB 4/14. Notatet om faglig ledelse gøres til genstand for en yderligere drøftelse på HB 4/14 11 Lønningsvedtægt På HB 1-14 nedsatte HB et forhandlingsudvalg til at forhandle lønningsvedtægt for med de lønnede politikere. Forhandlingsudvalget består af Susanne Grove, Flemming Bo Hansen, Louise Dülch Kristiansen og Susanne Lyngsø. På HB 2-14 godkendte HB et mandat til forhandlingen. Forhandlingsudvalget har forhandlet lønningsvedtægten med Mads Bilstrup som politikernes repræsentant - ud fra HB's mandat. Der blev opnået enighed om følgende: Lønnen til de valgte politikere hæves et trin, således at formanden indplaceres på løntrin 54 - og næstformænd og regionsformænd på løntrin 52. Lønningsvedtægten rettes til, således at o o Retten til restferie ud over fratrædelsesperioden reduceres til 3 ugers ferie i perioden fra 1. juli til 30. september. Det præciseres, hvad fratræden og fratrædelsestidspunkt i 9 og funktionsperioden i 11 betyder. HB godkender ændringen af lønningsvedtægten for med henblik på fremlæggelse for repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen godkendte forslaget.

7 Dansk Socialrådgiverforening side 7 af Bevilling af rejse til Kirgisistan Som orienteret på HB 2/14 søger DS penge til et større samarbejdsprojekt med den kirgisiske socialarbejderforening ASWKR. Vi arbejder på at få to bevillinger fra CISU (Danida). Den første er på kr. til et færdiggørelsesprojekt, som skal bruges til at færdiggøre den egentlige ansøgning til CISU. Den er på 0,5 mio kr. til projektet Training of Trainers, som er udviklet af ASWKR. Projektet etablerer et grundkursus for socialarbejdere og et videnscenter på Bishkek Humanitarian University, som skal stå for uddannelsen efter pilotprojektet. Som led i færdiggørelsesarbejdet arrangerer DS en tur til Kirgisistan i juli for Birthe Poulsen fra HB og Liv Hansson fra sekretariatet. De skal afklare en række praktiske forhold og aftale kursets indhold og det skriftlige materiale. Desværre får vi nok først besked fra CISU om den ansøgte færdiggørelsesbevilling kort før Birthe og Liv skal rejse, og det er alt for sent for planlægningen. Vi forventer at få en bevilling på kr. til færdiggørelse, men for at kunne fortsætte arbejdet må vi have et sikkerhedsnet, hvis det mod forventning ikke sker. HB ansøges derfor om en underskudssikring på kr. af færdiggørelsesrejsen til Kirgisistan. Pengene skal tages fra DS solidaritetsfond. Hvis vi får de kr. fra CISU, så vil der selvfølgelig ikke blive behov for denne bevilling fra DS. Til orientering kan oplyses, at vi også 12. april har sendt en foreløbig ansøgning til EUkontoret i Bishkek om 1,8 mio kr. i støtte til fase to i projektet, som skal rulle den kursusmodel, som er udviklet i fase et, ud over hele landet. Desværre blev brevet ved en fejl af postvæsnet sendt til Kazakstan, så det nåede først frem over 3 uger efter afsendelsen. Dermed kom det ikke frem inden ansøgningsfristen, og vi har af den grund fået et foreløbigt afslag. Den kirgisiske forening prøver nu at få det omgjort. Vi ved ikke, om det lykkes. Det indstilles, at: HB bevilger kr. af solidaritetsfonden til at færdiggøre en ansøgning til CISU om støtte til projektet Training of trainers. Hvis DS får en bevilling på kr. fra CISU med samme formål, så udløses denne bevilling ikke. I så fald er den bare et sikkerhedsnet, der var en forsætning for at forberede færdiggørelsen. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 13 REP14, gæster DS inviterer traditionelt en række gæster til repræsentantskabsmødet. Der inviteres dels interne gæster i form af bl.a. landsklub- og faggruppeformænd og dels eksterne gæster. Der deltog ialt 14 gæster på Rep12. Som udgangspunkt inviteres organisationer og enkeltpersoner, som har en væsentlig tilknytning til DS, og som DS ønsker et tæt samarbejde med. Gæster plejer, ifølge den forretningsorden, som vi traditionelt vedtager, at have taleret. Denne bruges for nogles vedkommende til hilsningstaler. Gæstekonceptet. Gæsterne inviteres til at deltage på hele repræsentantskabsmødet. Af hensyn til den praktiske planlægning opfordres gæsterne til på forhånd at angive den forventede deltagelse. Der reserveres gæsteborde i salen og under måltiderne. Under middagen fredag aften laves bordplan for udvalgte gæster. Der placeres HB-medlemmer/relevante sekretariats personer ved alle gæsteborde.

8 Dansk Socialrådgiverforening side 8 af 13 Vi plejer at lave en liste, hvor HB-medlemmerne hver især får til opgave at have kontakt til konkrete gæster på REP. Når der er overblik over hvem af de inviterede eksterne gæster der deltager, får HB en liste over hvem hver især skal være vært for. HB beslutter, hvem der skal inviteres til Rep14. Hovedbestyrelsen tog listen til efterretning og kom med mindre rettelser i navne på gæster fra diverse uddannelsesinstitutioner. 14 Drøftelse af regeringens psykiatriplan og stillingtagen til videre proces Det indstilles, at HB drøfter DS position ift. regeringens psykiatriplan og tilslutter sig de foreslåede fokuseringer og prioriteringer Hovedbestyrelsen fastholder beslutning om prioriteringen af ressourceanvendelse. HB tilslutter sig i øvrigt notatets formuleringer og indsatsområde. 15 DS 2022 Resolutionsudvalget har arbejdet videre med strategioplægget om DS 2022 ud fra dels HB s bemærkninger på HB 2/14 og dels ud fra de input, der løbende kommer ind fra forskellige medlemsarrangementer. På denne baggrund vedlægges 3. strategioplæg. Tilbagemeldingerne fra medlemmerne er overvejende positive, og der fremkommer mange konkrete forslag, som ligger i forlængelse af strategiens hovedtræk. Afgrænsede medlemsgrupper efterlyser, at de også indgår i strategien. Det er eksempelvis lederne og akademiske socialrådgivere. Sidstnævnte var dog den kritiske fokusgruppe for ikke-medlemmer. HB skal på nuværende tidspunkt beslutte, om strategi for DS 2022 skal forelægges Repræsentantskabet i november 2014 til vedtagelse. Strategien er ikke endelig færdigarbejdet på nuværende tidspunkt, men retning, hovedtræk og de væsentligste pointer er på plads. Der vil fortsat blive arbejdet på at konkretisere strategiens indhold således, at den let og skarpt kan videreformidles på både Rep 14 og til medlemmerne. HB vil få et endeligt strategioplæg forelagt til godkendelse på HB 4/14. På dette møde kan HB afgive de sidste bemærkninger til indarbejdelse i strategien. Herefter lukker processen, således at HB på HB 5/14 kun får den endelige version til orientering. Herefter kan kun mindre redigering foretages, idet strategien skal layoutes og sendes til tryk senest den 3. november Det indstilles, at HB afgiver eventuelle bemærkninger til 3. strategioplæg og beslutter, om strategioplægget har en sådan karakter og retning, at det i sin endelige form kan blive forelagt for Repræsentantskabet på Rep 14. Resolutionsudvalget

9 Dansk Socialrådgiverforening side 9 af 13 Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med strategioplægget. Der skal være en tydeligere ordforklaring af forskellige begreber. PÅ HB 4/14 tages stilling til om og i givet fald hvordan strategien skal behandles på rep Orientering om OK15 Det er aftalt, at der på hvert HB møde frem til afslutningen af overenskomstforhandlingerne er et punkt om OK15. Hensigten er, at hovedbestyrelsen hele tiden er orienteret om forløbet og dermed sættes i stand til at træffe de fornødne beslutninger. På dette HB-møde vil der blive givet en mundtlig orientering om status for etablering af et nyt forhandlingsfællesskab. Det er forventningen, at det nye forhandlingsfællesskab godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KTO i slutningen af maj. Derudover vil der blive orienteret fra et møde mellem KL og en række organisationer om KL s tanker om arbejdstid. Forslag til beslutning At HB tager orienteringen til efterretning Sekretariatet Hovedbestyrelsen tog den mundtlige orientering til efterretning. 17 SDS ansøgning, taxametertilskud SDS er i MVU netværket i gang med at lave et forslag til et nyt taxametersystem på de mellemlange videregående uddannelser. Vi vil gerne have tænketanken Cevea til at kigge på det og lave nogle beregninger så vi kan bruge publikationen aktivt i efteråret og fremover. Cevea forventer at dette vil koste os mellem kr.(forhåbentlig inkl. moms). Lærestuderendes Landskreds og Sammenslutningen af Sygeplejestuderende har hver givet kr. og det forventes at Pædagogstuderendes Landssammenslutning giver det samme på mandag. Vi har i SDS ikke mulighed for at give så mange penge, da vi i år har et meget stramt budget og ikke har sat penge af til dette. Vi vil derfor gerne søge DS om kr. så vi kan være med i dette arbejde. Det er vigtigt for SDS at være med til at sætte en uddannelsespolitisk dagsorden, specielt sammen med MVU netværket som vi arbejder tæt sammen med. Udspillet skal bruges aktivt i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger og til en kommende taxameterreform som forventes at komme til efteråret. Lidt om taxametertilskudsforslaget: Vi har valgt at lave dette forslag til taxametertilskud fordi tilskuddet er meget skævt fordelt på uddannelserne. Fx får socialrådgivere og pædagoger kr. pr. studerende som er noget af det laveste, mens radiografer for næsten kr. pr. studerende. Det lave tilskud på studerende som har gennemført et år på uddannelsen gør at vi som socialrådgiverstuderende i gennemsnit har 12 lektioner om ugen. Vi arbejder på at størstedelen af tilskuddet skal ske gennem et grundtilskud, og så vil vi have øremærket penge til undervisning, vejledning og feedback. Derudover vil vi give uddannelsesstederne et ekstra tilskud for de studerende som særligt kommer med et uddannelsespålæg fra den nye kontanthjælpsreform. Så vil vi gerne have en begrænsning på hvor meget professionshøjskolerne bruger på reklame. Forslag til beslutning HB bedes tage beslutning om at give kr. til SDS til en publikation om taxametertilskud.

10 Dansk Socialrådgiverforening side 10 af 13 Anne Hegelund og Mie Backmann Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Efterretningspunkter: E-1 FU-referat 1/14 E-2 FU-referat 2/14 Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning Orienteringspunkter: O-1 Aktuelle politiske emner Drab på socialrådgiver på Forsorgshjemmet Saxenhøj Den 7. maj 2014 blev en lægekonsulent og en socialrådgiver samt en beboer stukket ned med kniv af en psykisk syg beboer. Lægen døde straks, og beboeren blev behandlet for knivstik på det lokale hospital. Socialrådgiveren blev indlagt på Rigshospitalet, men døde om aftenen den 15. maj. Socialrådgiveren blev 40 år, og han efterlader sig en ung familie. I sådanne situationer har DS et kriseberedskab, som aktiveres. Det består af en mindre gruppe medarbejdere og politikere, der har hver sine funktioner, og som informerer hinanden. I sekretariatet er det formanden, pressekonsulenten, konsulenten på arbejdsmiljøområdet samt arbejdsskadekonsulenten. I regionen er det regionsformanden og flere konsulenter. Der er i perioden fra den 7. maj til d.d. foretaget en række opgaver, blandt andet: I region Øst: Løbende støtte af lokal TR på Saxenhøj. Mail til alle socialrådgivere ansat i kommunen med tilbud om støtte. Møder med TR og AMiR i kommunen. Afklaring af at der er andre berørte ansatte i kommunens forvaltning, og sørget for at kommunen giver krisehjælp også til disse. Kontakt til andre lokale fagforeninger. Kontakt til ledelsen. Interviews til pressen. Møde med ledelse og andre organisationer om sikkerheden. Blomster til familien og bårebuket. Søgt aktindsigt i Arbejdstilsynssag. Orientering af regionsbestyrelse. Deltagelse i begravelse/bisættelse. Løbende samarbejde med og information til sekretariatet I sekretariatet: Interviews og håndtering af pressehenvendelser. Afklaring af politiske budskaber, herunder holdninger til psykiatrireform og arbejdsmiljøbudskaber. Hjemmesidenyheder om knivstikkeriet, dødsfaldet og opfordring til 1 minuts stilhed Facebooknyheder

11 Dansk Socialrådgiverforening side 11 af 13 TR-AMiR nyhed om at passe på hinanden og sætte fokus på forebyggelse Formidlet materialer om sikkerhed til AMiR i Guldborgsund Kommune. Orientering til ansatte i DS. Orientering af Hovedbestyrelsen. Dødsfaldsanmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen. FU-bevilling af advokatbistand til erstatningssag. Opstart af arbejdsskade og erstatningssag samt kontakt til advokat. Kontakt til SL og PLO. Artikler i Socialrådgiveren om begivenhederne og psykiatrireformen. Mindeord i Socialrådgiveren. Løbende samarbejde med regionen. Status pr. 21. maj 2014 Politiet har endnu ikke afsluttet deres undersøgelser. Arbejdstilsynet har givet strakspåbud om at fjerne eller sikre knive i Forsorgshjemmets køkkener. DS følger op på Arbejdstilsynets endelige rapport. Socialministeren har bedt Guldborgsund Kommune om en redegørelse. Dansk Folkeparti har stillet et 20 spørgsmål til socialministeren og til sundhedsministeren og bedt om en redegørelse om sikkerheden på Saxenhøj. Beskæftigelsesudvalget har kaldt beskæftigelsesministeren i åbent samråd om indsatsens for at forebygge vold på jobbet. Det foregår 3. juni Begivenhederne indgår som et væsentligt input i forhandlingerne om ny psykiatrireform. DS kører arbejdsskade- og erstatningssag for medlemmet sammen med DS advokat, som forventes også at varetage sagen vedr. den dræbte lægekonsulent. DS regionen følger op på klubben i Guldborgsund samt de øvrige socialrådgivere på Saxenhøj. Elisabeth Huus Pedersen, 21. maj 2014 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-2 Rep 14, oversigt over kendte lov- og vedtægtsændringer Vedlagt en oversigt over kendte lov- og vedtægtsændringsforslag. Forslagene er kun delvis fremsendt i begrundet og bearbejdet form. De enkelte forslag vil blive behandlet separat på dette møde og HB-møde i september. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-3 Ændret til pkt. 16 på dagsordenen O-4 Brev til Manu Sareen om kvindekrisecentre Sekretariatet har i længere tid været i dialog med kvindekrisecenterfaggruppen om, hvordan man kan styrke centrene i deres samspil med kommunerne. Faggruppen bakker i den forbindelse op om den grundpakke for centrene og deres samarbejde med kommunerne, som Landsforeningen for Kvindekrisecentre, LOKK, har vedtaget i Faggruppen arbejder sammen med LOKK om at få grundpakken implementeret. I januar 2014 kom rigsrevisionen med en beretning om kvindekrisecentrene, som er ret kritisk især mod kommunernes praksis ift. de voldsramte kvinder og deres børn. Ministeriet har efterfølgende ladet forstå, at det føler sig forpligtet til at gøre noget for at løse problemerne. Som led i kommuneforhandlingerne er der nedsat en arbejdsgruppe om reglerne for ophold på krisecentre og om kommunernes praksis og sty-

12 Dansk Socialrådgiverforening side 12 af 13 ringsmuligheder på området. Arbejdsgruppen kan meget vel føre til, at der mellem KL og Finansministeriet aftales forringelser i selve den model, som krisecentrene fungerer inden for. Endelig er der igangsat en evaluering af krisecentrene, som Rambøll står for, og som skal være færdig i Det er på den baggrund aftalt med faggruppen og LOKK at sende en fælles henvendelse til Manu Sareen for at sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssige forringelser. Brevet indeholder også en anmodning om et møde om situationen. Der er ikke kommet svar på brevet endnu. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-5 Evaluering af elektronisk HB-materiale Efter HB-møde har der været udsendt spørgeskema til HB s medlemmer samt kontorlederne om overgangen til elektronisk dagsorden til HB-møder. Pr. 19. maj 2014 har 14 (ud af 21) besvaret undersøgelsen. Resultatet er opsummeret i vedlagte bilag. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-6 Regler for tilbageregulering af kontingent På baggrund af flere medlemshenvendelser er der blevet rejst spørgsmål omkring DS s administrative regler for hvor langt bagud, der reguleres i forbindelse med, at medlemmer ikke har oplyst, hvorvidt de er i arbejde eller ledige. Der er tale om 2 situationer: Medlemmer der har stået som ledige, men rent faktisk har arbejde. Her har den administrative regel været, at der blev reguleret 1 år tilbage. Medlemmer der har stået som værende i arbejde, men rent faktisk har været ledige. Her har den administrative regel været, at der reguleres ½ år tilbage. Det har ikke været muligt at finde begrundelser for hverken tidsfristerne, eller for hvorfor der er forskel i tidsfristerne. Efter implementeringen af Cbrain medlemssystemet i 2007 er registreringerne af medlemmerne væsentlig mere korrekt end tidligere, hvilket bl.a. skyldes, at alle konsulenter kan tilgå systemet, ligesom TR på arbejdspladserne har mulighed for at trække lister. Medlemskartoteket har endvidere gennem de seneste 5 år indført procedurer med udsendelse af standardbreve til ledige, der husker de ledige på at fortælle DS, om de er korrekt registreret. Anslået er det under 20 om året der reguleres 1 år tilbage. Antallet af medlemmer, der reguleres ½ år tilbage fra ordinært kontingent til arbejdsløshedskontingent, anslås til mindre. På baggrund af de konkrete henvendelser omkring spørgsmålet har FU drøftet sagen. Der er ikke umiddelbart argumenter, der taler for den ene eller den anden tidsfrist. For medlemmer, der rettes fra ledig til ordinært kontingent, er det en fordel at perioden er så kort som muligt, idet de så skal efterbetale mindre. For medlemmer, der rettes fra ordinær til ledig, er det en fordel med så lang periode som muligt, idet de så får flere penge tilbage. Da der er så relativt får medlemmer, der reguleres bagud i kontingent, har det ingen

13 Dansk Socialrådgiverforening side 13 af 13 stor økonomisk betydning for DS, om der vælges 1 år eller ½ års frist. Det har imidlertid stor betydning, hvis nogle medlemmer vælger at melde sig ud, f.eks. fordi de skal efterbetale et stort kontingent. En frist på et halvt år vil betyde, at medlemmerne kommer til at skylde DS færre penge, hvilket kan betyde, at færre vil melde sig ud. FU har derfor besluttet, at der fremover kun er en frist for tilbageregulering af kontingent, og at denne frist er ½ år. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-7 Medlemsprognose I dette notat præsenteres medlemsprognosen for Hvert år opdateres medlemsprognosen for den forventede udvikling i antallet af aktive medlemmer (alle medlemmer undtagen seniorer, passive, efterlønnere og studerende) af DS. Medlemsprognosen er et vigtigt styringsredskab for ledelsen i DS, idet den indeholder elementer og forudsætninger, som danner baggrund for DS indtægtsgrundlag og anvendes i budgetlægningen. Af notatet fremgår det, at antallet af aktive medlemmer overordnet vil stige fra 2014 frem mod Stigningen ligger på en 1-3 % om året. Stigningen skyldes hovedsageligt den fortsatte stigning i optaget på socialrådgiveruddannelsen. Fra 2013 og frem kan effekten af det øgede optag på socialrådgiveruddannelsen ses i medlemsprognosen, da det er fra dette tidspunkt, at de store optag begynder at blive færdiguddannede. Parallelt hermed stiger nettoafgangen af medlemmer også, hvilket både skyldes stigende antal udmeldelser og større årgange, der når efterløn- og pensionsalderen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-8 Aktuelle opgaver på beskæftigelsesområdet DS har holdt møder med Mette Frederiksen og Carsten Koch om den kommende beskæftigelsesreform. Det er sket samtidig med, at regeringen har spillet ud med sit udspil til denne overordnede reform for hele beskæftigelsesområdet. På baggrund af møderne og regeringens udspil har sekretariatet og FU efter drøftelserne på HB 2/14 gennemgået de opgaver, DS nu står over for. De vedtagne opgaver er beskrevet i den oversigt, sekretariatet har sendt til HB og de involverede faggruppen den 14. maj. Der er blandt de oplistede opgaver også en overvejelse om at foreslå en obligatorisk rehabiliteringsmetode. Det er et forslag fra flere medlemmer på området, som mener, at det er nødvendigt, hvis rehabilitering som arbejdsform skal fremmes for alvor. Hvis vi skal videre med den idé, så vil det blive forelagt HB forinden. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referatet er godkendt 16. juni Referent: Charlotte Holmershøj

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde

Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde 111 R EP R Æ SE N TA N TS K AB S MØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 1 af 11 Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde Fredag 23. november - lørdag

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere