Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup Henrik Mathiasen, afbud Birthe Povlsen Trine Quist Susanne Grove ikke tilstede under punkt 5 og 6 Susanne Lyngsø Rasmus Balslev Flemming Bo Hansen Mette Blauenfeldt ikke tilstede under punkt 6, 7,11 Mette Valentin, afbud Nanna Viborg Olesen, afbud Mie Backmann Anne Hegelund Louise Dülch Kristiansen, 1. suppleant, afbud Øvrige Charlotte Holmershøj, konsulent Per Vagnby, kontorleder, region Nord Lene Kastaniegaard, kontorleder, region Øst John Nielsen, kontorleder, region Syd Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for medlemsafdelingen Helle Smedsgaard, administrations- og personalechef Henrik Egelund Helle Smedsgaard Lars Madsen Liv Hansson Lars Nexø

2 Dansk Socialrådgiverforening side 2 af 13 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Punkt 9 intro/outro skydes til HB 4/14 2 Forslag om at sælge DS sommerhus Driften af DS' sommerhus giver underskud. De løbende indtægter kan nogenlunde dækker de faste omkostninger, men løbende vedligeholdelse og afskrivninger kan ikke dækkes af lejeindtægterne. Sommerhuset kan lejes af alle, og det anvendes kun i meget begrænset omfang af medlemmerne. DS har modtaget en vurdering fra en ejendomsmægler på salg af huset. Ejendomsmægleren vurderer, at huset kan sælges til ca kr. og at salgbarheden er "middel". DS har købt sommerhuset for 1 mio. kr., og den nuværende ejendomsværdi er Forslag til beslutning Det indstilles, at HB beslutter at sælge sommerhuset. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 3 HB-valg 2014, nedsættelse af valgudvalg I forbindelse med gennemførelse af urafstemning ved politikervalget i efteråret 2014 skal HB i henhold til DS love og vedtægter nedsætte et valgudvalg. Almindelig procedure har været, at FU indstiller 3 personer der - ikke har sæde i HB - ikke er lønnet af DS - ikke er opstillet til en politisk post i DS - eller på anden vis kan have et potentielt habilitetsproblem Forslag til valgudvalg 1. Anette Bjerkesmoen Olsen, Region Sjælland 2. Gitte Weitling, Socialstyrelsen, VISO, Fyn, TR 3. Majken Tingstrøm, Danmarks Lærerforening, Bestyrelsesmedlem Region Øst Anette og Gitte har været valgudvalg en del gange, så de kender procedurer mv. Majken er ny i hvervet. Forslag til beslutning FU indstiller, at HB godkender forslag til valgudvalg. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 4 HB-valg, ændring af afstemningsform Ved hidtidige urafstemninger har der været 2 valgmuligheder for afgivelse af stemme. Fysisk papirstemmeseddel der returneres i en svarkuvert eller digital stemmeafgivelse. Det foreslås, at der ved urafstemningen 2014 kun bliver mulighed for digital stemmeafgivelse.

3 Dansk Socialrådgiverforening side 3 af 13 Ifølge det konsulentfirma vi har benyttet ved de sidste par urafstemninger, er de fleste fagforeninger og pensionskasser gået over til kun at stemme digitalt, fx alle organisationerne i Sundhedskartellet, DM, IDA m.fl. Deres erfaringer viser, at det ingen betydning har for stemmeprocenten. Ved OK-13 kunne vores medlemmer kun stemme digitalt, hvilket forekom ganske uproblematisk. Ud over at spare en masse regnskov, er der også en besparelse på ca kr. ud af et budget på kr. Begge beløb gradueres, hvis der er fredsvalg til nogen af posterne. Forslag til beslutning FU indstiller, at HB beslutter overgang til ren digital stemmeafgivelse, gældende fra HB-valget i efteråret Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 5 Debat om medlemsundersøgelsen om faglig udvikling og nytænkning HB vedtog en plan for, hvordan medlemsundersøgelsen drøftes i HB på møde 1-14, og det fremgår, at HB på møde 3-14 skal drøfte faglig udvikling (medlemsarrangementer og faggrupper) og nytænkning. Resultaterne fra medlemsundersøgelsen viser bl.a., at medlemmerne vurderer: Faglige arrangementer arrangeret af DS og faggruppernes aktiviteter højt (hhv. 77 og 76 indekspoint, høj tilfredshed ) DS som en fagforening, der bidrager til et fagligt fællesskab til 59 indekspoint ( lav tilfredshed ) Og DS som en fagforening præget af nytænkning til 53 indekspoint ( lav tilfredshed ) På HB-mødet vil der først blive givet en status for, hvad medlemsundersøgelsen viser, og herefter korte indlæg om, hvilke overvejelser der i dag gøres i forhold til planlægning af medlemsarrangementer og om faggruppernes potentialer og begrænsninger. Herefter vil der være plenumdebat, hvor HB tolker undersøgelsen og give forslag til, hvordan der kan opnås en højere medlemstilfredshed. På HB-mødet efter sommerferien foretages en samlet prioritering af, hvad der skal sættes i gang på grundlag af medlemsundersøgelsen. Forslag til beslutning HB tolker og debatterer medlemsundersøgelsen. Hovedbestyrelsen debatterede oplægget og kom med konkrete forslag til videre bearbejdning og fremlæggelse på HB 4/14. 6 Budget 2015/16 HB drøfter og beslutter principper for et budget for til fremlæggelse på repræsentantskabet.

4 Dansk Socialrådgiverforening side 4 af 13 Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen, dog med bemærkning om, at der reduceres kr. på besparelsen på HB kontoen. HB tilslutter sig ledergruppens forslag til principperne. Bemærkning om internationalt udvalg ønsker sekretariats bistand, hvilket vil betyde ændring i lønudgift i sekretariat. Mads Bilstrup har ønsket tilføjet til referatet: hvis Region Øst finder billigere husleje, så vil det betyde ændringer i budgettet for 2015/2016, herunder forstået, så vil det også kunne bidrage med besparelser/reduktioner i det samlede budget. 7 Ændring af kontingentkategorier Det indstilles, at HB tager stilling til to forslag til ændring i kontingentkategorier: 1. Nyuddannede socialrådgivere fortsætter med at betale studenterkontingent indtil de får deres første ansættelse (forslag fra region Øst) 2. Ledige arbejdssøgende medlemmer på ægtefælle- eller samlivsforsørgelse (dvs. uden egen forsørgelse) betaler et kontingent på samme størrelse fuldtidsstuderende (forslag fra FU) Begge forslag er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Såfremt et eller begge forslag vedtages, skal de behandles på repræsentantskabet. Det indstilles, at ovenstående forslag vedtages med henblik på fremlæggelse på repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen besluttede: Forslag 1 - Der skal laves uddybende analysearbejde i forhold til statistik og økonomi. Forslag fremlægges igen på HB 4/14 Forslag 2 - Indstillingen godkendt. 8 Samarbejde i DS organisation HB 6/13 nedsatte en arbejdsgruppe, som skal se på de samlede udfordringer i forhold til samarbejdet i organisationen. Arbejdsgruppen har på baggrund af sine drøftelser følgende forslag i løs skitseform at fremlægge til beslutning i HB se baggrund, fordele og ulemper i vedlagte notat. 1. Forslag, som kan styrke sammenhængen mellem regionsbestyrelserne og hovedbestyrelsen Der udvikles en fælles politiker -uddannelse for de nye RB/HB, med det formål at dygtiggøre foreningens politisk valgte. Der udarbejdes et forventningspapir til kandidater til valgte poster i foreningen, om hvad man som hhv. RB/HB medlem kan forvente i forhold til at indgå aktivt i arbejdet i bestyrelserne

5 Dansk Socialrådgiverforening side 5 af Overvejelser om formalisering af samarbejdet mellem FU og regionsformænd Ændring af FU s forretningsorden - en formalisering af praksis på den måde, at FU s forretningsorden ændres således, at FU har mulighed for at invitere gæster(rf og andre) ind med taleret, men uden stemmeret. Udvidet forretningsudvalg og en daglig ledelse - En anden mulighed er at nedsætte et udvidet Forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og de tre regionsformænd kombineret med en daglig ledelse bestående af formand og næstformand. For alle forslagene gælder det, at de er løse skitser. Det bekrevne skal altså ikke ses som en udtømmende beskrivelse. Det indstilles, at HB drøfter de forskellige forslag under pkt. 1 og 2 samt træffer beslutning om, hvilke forslag der evt. skal arbejdes videre med. Arbejdsgruppen om samarbejde i DS' organisation Hovedbestyrelsen godkendte forslaget om at arbejde videre med en politikeruddannelse, som tager udgangspunkt i at være politisk valgt i DS Hovedbestyrelsen godkendte forslaget om at udarbejde et forventningspapir til kommende politikere i DS Hovedbestyrelsen godkendte forslaget om at arbejde videre med forslaget om et udvidet FU. Den allerede nedsatte HB-arbejdsgruppe fremlægger forslag på HB 4/14 9 Evaluering af Intro/Outro HB 3/13 besluttede med virkning fra 1. september 2013 at forankre Intro-outro arbejdet regionalt med bevarelse af en tværgående netværks/koordineringsgruppe bestående af en konsulent fra hver region, en repræsentant fra SDS samt en konsulent fra sekretariatet. Ansvaret for indsatsen i forhold de studerende på den Sociale kandidatuddannelse er placeret i sekretariatet. Det blev i den forbindelse besluttet af indsatsen skulle evalueres efter et år. Der er således udarbejdet et notat som skitserer hvilke aktiviteter der har været gennemført som led i intro-outro-arbejdet og hvad erfaringerne er med aktiviteterne. Det skal bemærkes, at der også mellem intro og outro-arrangementerne er en række andre aktiviteter ude på uddannelsesstederne hvor DS er involveret. Disse er ikke beskrevet i notatet. Det indstilles, at HB tager notatet til efterretning og tager en debat om de mange aktiviteter mellem intro- og outro-arrangementerne ude på uddannelsesstederne, hvor DS også er involveret. Hovedbestyrelsen besluttede at udskyde punktet til HB 4/14 10 Afrapportering af børnearbejdsgruppens arbejde Børnearbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og der er som konklusion på gruppens drøftelser udarbejdet 3 notater, som forelægges HB til dialog og beslutning.

6 Dansk Socialrådgiverforening side 6 af 13 Der er tidligere udarbejdet flere papirer som resultat af gruppens arbejde. Det gælder: - Et forslag til DS holdning til efter- og videreuddannelsesindsatsen på B&U-området. - Et forslag til FFL14 om en pulje til at styrke fremskudt forebyggende arbejde med et konkret regnestykke om udgiften ved at udbygge ordninger med skolesocialrådgivere og daginstitutionssocialrådgivere. - Et forslag til FFL14 om en pulje til omstilling og kvalificering af arbejdet med børnesager. Den endelige afrapportering sker med de tre nye notater. I forlængelse af beslutningen på HB 1/14 arbejdes der også med at afholde en konference om udviklingen på børneområdet i forlængelse af arbejdsgruppens arbejde. Manu Sareen er inviteret som hovedtaler, og konferencen fastlægges så vidt muligt, så han kan deltage. Det indstilles, at HB drøfter notaterne og tager dem til efterretning. Børnearbejdsgruppen Hovedbestyrelsen besluttede, at notaterne udsendes til HB til nærmere kommentering og behandles endeligt på HB 4/14. Notatet om faglig ledelse gøres til genstand for en yderligere drøftelse på HB 4/14 11 Lønningsvedtægt På HB 1-14 nedsatte HB et forhandlingsudvalg til at forhandle lønningsvedtægt for med de lønnede politikere. Forhandlingsudvalget består af Susanne Grove, Flemming Bo Hansen, Louise Dülch Kristiansen og Susanne Lyngsø. På HB 2-14 godkendte HB et mandat til forhandlingen. Forhandlingsudvalget har forhandlet lønningsvedtægten med Mads Bilstrup som politikernes repræsentant - ud fra HB's mandat. Der blev opnået enighed om følgende: Lønnen til de valgte politikere hæves et trin, således at formanden indplaceres på løntrin 54 - og næstformænd og regionsformænd på løntrin 52. Lønningsvedtægten rettes til, således at o o Retten til restferie ud over fratrædelsesperioden reduceres til 3 ugers ferie i perioden fra 1. juli til 30. september. Det præciseres, hvad fratræden og fratrædelsestidspunkt i 9 og funktionsperioden i 11 betyder. HB godkender ændringen af lønningsvedtægten for med henblik på fremlæggelse for repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen godkendte forslaget.

7 Dansk Socialrådgiverforening side 7 af Bevilling af rejse til Kirgisistan Som orienteret på HB 2/14 søger DS penge til et større samarbejdsprojekt med den kirgisiske socialarbejderforening ASWKR. Vi arbejder på at få to bevillinger fra CISU (Danida). Den første er på kr. til et færdiggørelsesprojekt, som skal bruges til at færdiggøre den egentlige ansøgning til CISU. Den er på 0,5 mio kr. til projektet Training of Trainers, som er udviklet af ASWKR. Projektet etablerer et grundkursus for socialarbejdere og et videnscenter på Bishkek Humanitarian University, som skal stå for uddannelsen efter pilotprojektet. Som led i færdiggørelsesarbejdet arrangerer DS en tur til Kirgisistan i juli for Birthe Poulsen fra HB og Liv Hansson fra sekretariatet. De skal afklare en række praktiske forhold og aftale kursets indhold og det skriftlige materiale. Desværre får vi nok først besked fra CISU om den ansøgte færdiggørelsesbevilling kort før Birthe og Liv skal rejse, og det er alt for sent for planlægningen. Vi forventer at få en bevilling på kr. til færdiggørelse, men for at kunne fortsætte arbejdet må vi have et sikkerhedsnet, hvis det mod forventning ikke sker. HB ansøges derfor om en underskudssikring på kr. af færdiggørelsesrejsen til Kirgisistan. Pengene skal tages fra DS solidaritetsfond. Hvis vi får de kr. fra CISU, så vil der selvfølgelig ikke blive behov for denne bevilling fra DS. Til orientering kan oplyses, at vi også 12. april har sendt en foreløbig ansøgning til EUkontoret i Bishkek om 1,8 mio kr. i støtte til fase to i projektet, som skal rulle den kursusmodel, som er udviklet i fase et, ud over hele landet. Desværre blev brevet ved en fejl af postvæsnet sendt til Kazakstan, så det nåede først frem over 3 uger efter afsendelsen. Dermed kom det ikke frem inden ansøgningsfristen, og vi har af den grund fået et foreløbigt afslag. Den kirgisiske forening prøver nu at få det omgjort. Vi ved ikke, om det lykkes. Det indstilles, at: HB bevilger kr. af solidaritetsfonden til at færdiggøre en ansøgning til CISU om støtte til projektet Training of trainers. Hvis DS får en bevilling på kr. fra CISU med samme formål, så udløses denne bevilling ikke. I så fald er den bare et sikkerhedsnet, der var en forsætning for at forberede færdiggørelsen. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 13 REP14, gæster DS inviterer traditionelt en række gæster til repræsentantskabsmødet. Der inviteres dels interne gæster i form af bl.a. landsklub- og faggruppeformænd og dels eksterne gæster. Der deltog ialt 14 gæster på Rep12. Som udgangspunkt inviteres organisationer og enkeltpersoner, som har en væsentlig tilknytning til DS, og som DS ønsker et tæt samarbejde med. Gæster plejer, ifølge den forretningsorden, som vi traditionelt vedtager, at have taleret. Denne bruges for nogles vedkommende til hilsningstaler. Gæstekonceptet. Gæsterne inviteres til at deltage på hele repræsentantskabsmødet. Af hensyn til den praktiske planlægning opfordres gæsterne til på forhånd at angive den forventede deltagelse. Der reserveres gæsteborde i salen og under måltiderne. Under middagen fredag aften laves bordplan for udvalgte gæster. Der placeres HB-medlemmer/relevante sekretariats personer ved alle gæsteborde.

8 Dansk Socialrådgiverforening side 8 af 13 Vi plejer at lave en liste, hvor HB-medlemmerne hver især får til opgave at have kontakt til konkrete gæster på REP. Når der er overblik over hvem af de inviterede eksterne gæster der deltager, får HB en liste over hvem hver især skal være vært for. HB beslutter, hvem der skal inviteres til Rep14. Hovedbestyrelsen tog listen til efterretning og kom med mindre rettelser i navne på gæster fra diverse uddannelsesinstitutioner. 14 Drøftelse af regeringens psykiatriplan og stillingtagen til videre proces Det indstilles, at HB drøfter DS position ift. regeringens psykiatriplan og tilslutter sig de foreslåede fokuseringer og prioriteringer Hovedbestyrelsen fastholder beslutning om prioriteringen af ressourceanvendelse. HB tilslutter sig i øvrigt notatets formuleringer og indsatsområde. 15 DS 2022 Resolutionsudvalget har arbejdet videre med strategioplægget om DS 2022 ud fra dels HB s bemærkninger på HB 2/14 og dels ud fra de input, der løbende kommer ind fra forskellige medlemsarrangementer. På denne baggrund vedlægges 3. strategioplæg. Tilbagemeldingerne fra medlemmerne er overvejende positive, og der fremkommer mange konkrete forslag, som ligger i forlængelse af strategiens hovedtræk. Afgrænsede medlemsgrupper efterlyser, at de også indgår i strategien. Det er eksempelvis lederne og akademiske socialrådgivere. Sidstnævnte var dog den kritiske fokusgruppe for ikke-medlemmer. HB skal på nuværende tidspunkt beslutte, om strategi for DS 2022 skal forelægges Repræsentantskabet i november 2014 til vedtagelse. Strategien er ikke endelig færdigarbejdet på nuværende tidspunkt, men retning, hovedtræk og de væsentligste pointer er på plads. Der vil fortsat blive arbejdet på at konkretisere strategiens indhold således, at den let og skarpt kan videreformidles på både Rep 14 og til medlemmerne. HB vil få et endeligt strategioplæg forelagt til godkendelse på HB 4/14. På dette møde kan HB afgive de sidste bemærkninger til indarbejdelse i strategien. Herefter lukker processen, således at HB på HB 5/14 kun får den endelige version til orientering. Herefter kan kun mindre redigering foretages, idet strategien skal layoutes og sendes til tryk senest den 3. november Det indstilles, at HB afgiver eventuelle bemærkninger til 3. strategioplæg og beslutter, om strategioplægget har en sådan karakter og retning, at det i sin endelige form kan blive forelagt for Repræsentantskabet på Rep 14. Resolutionsudvalget

9 Dansk Socialrådgiverforening side 9 af 13 Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med strategioplægget. Der skal være en tydeligere ordforklaring af forskellige begreber. PÅ HB 4/14 tages stilling til om og i givet fald hvordan strategien skal behandles på rep Orientering om OK15 Det er aftalt, at der på hvert HB møde frem til afslutningen af overenskomstforhandlingerne er et punkt om OK15. Hensigten er, at hovedbestyrelsen hele tiden er orienteret om forløbet og dermed sættes i stand til at træffe de fornødne beslutninger. På dette HB-møde vil der blive givet en mundtlig orientering om status for etablering af et nyt forhandlingsfællesskab. Det er forventningen, at det nye forhandlingsfællesskab godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KTO i slutningen af maj. Derudover vil der blive orienteret fra et møde mellem KL og en række organisationer om KL s tanker om arbejdstid. Forslag til beslutning At HB tager orienteringen til efterretning Sekretariatet Hovedbestyrelsen tog den mundtlige orientering til efterretning. 17 SDS ansøgning, taxametertilskud SDS er i MVU netværket i gang med at lave et forslag til et nyt taxametersystem på de mellemlange videregående uddannelser. Vi vil gerne have tænketanken Cevea til at kigge på det og lave nogle beregninger så vi kan bruge publikationen aktivt i efteråret og fremover. Cevea forventer at dette vil koste os mellem kr.(forhåbentlig inkl. moms). Lærestuderendes Landskreds og Sammenslutningen af Sygeplejestuderende har hver givet kr. og det forventes at Pædagogstuderendes Landssammenslutning giver det samme på mandag. Vi har i SDS ikke mulighed for at give så mange penge, da vi i år har et meget stramt budget og ikke har sat penge af til dette. Vi vil derfor gerne søge DS om kr. så vi kan være med i dette arbejde. Det er vigtigt for SDS at være med til at sætte en uddannelsespolitisk dagsorden, specielt sammen med MVU netværket som vi arbejder tæt sammen med. Udspillet skal bruges aktivt i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger og til en kommende taxameterreform som forventes at komme til efteråret. Lidt om taxametertilskudsforslaget: Vi har valgt at lave dette forslag til taxametertilskud fordi tilskuddet er meget skævt fordelt på uddannelserne. Fx får socialrådgivere og pædagoger kr. pr. studerende som er noget af det laveste, mens radiografer for næsten kr. pr. studerende. Det lave tilskud på studerende som har gennemført et år på uddannelsen gør at vi som socialrådgiverstuderende i gennemsnit har 12 lektioner om ugen. Vi arbejder på at størstedelen af tilskuddet skal ske gennem et grundtilskud, og så vil vi have øremærket penge til undervisning, vejledning og feedback. Derudover vil vi give uddannelsesstederne et ekstra tilskud for de studerende som særligt kommer med et uddannelsespålæg fra den nye kontanthjælpsreform. Så vil vi gerne have en begrænsning på hvor meget professionshøjskolerne bruger på reklame. Forslag til beslutning HB bedes tage beslutning om at give kr. til SDS til en publikation om taxametertilskud.

10 Dansk Socialrådgiverforening side 10 af 13 Anne Hegelund og Mie Backmann Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Efterretningspunkter: E-1 FU-referat 1/14 E-2 FU-referat 2/14 Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning Orienteringspunkter: O-1 Aktuelle politiske emner Drab på socialrådgiver på Forsorgshjemmet Saxenhøj Den 7. maj 2014 blev en lægekonsulent og en socialrådgiver samt en beboer stukket ned med kniv af en psykisk syg beboer. Lægen døde straks, og beboeren blev behandlet for knivstik på det lokale hospital. Socialrådgiveren blev indlagt på Rigshospitalet, men døde om aftenen den 15. maj. Socialrådgiveren blev 40 år, og han efterlader sig en ung familie. I sådanne situationer har DS et kriseberedskab, som aktiveres. Det består af en mindre gruppe medarbejdere og politikere, der har hver sine funktioner, og som informerer hinanden. I sekretariatet er det formanden, pressekonsulenten, konsulenten på arbejdsmiljøområdet samt arbejdsskadekonsulenten. I regionen er det regionsformanden og flere konsulenter. Der er i perioden fra den 7. maj til d.d. foretaget en række opgaver, blandt andet: I region Øst: Løbende støtte af lokal TR på Saxenhøj. Mail til alle socialrådgivere ansat i kommunen med tilbud om støtte. Møder med TR og AMiR i kommunen. Afklaring af at der er andre berørte ansatte i kommunens forvaltning, og sørget for at kommunen giver krisehjælp også til disse. Kontakt til andre lokale fagforeninger. Kontakt til ledelsen. Interviews til pressen. Møde med ledelse og andre organisationer om sikkerheden. Blomster til familien og bårebuket. Søgt aktindsigt i Arbejdstilsynssag. Orientering af regionsbestyrelse. Deltagelse i begravelse/bisættelse. Løbende samarbejde med og information til sekretariatet I sekretariatet: Interviews og håndtering af pressehenvendelser. Afklaring af politiske budskaber, herunder holdninger til psykiatrireform og arbejdsmiljøbudskaber. Hjemmesidenyheder om knivstikkeriet, dødsfaldet og opfordring til 1 minuts stilhed Facebooknyheder

11 Dansk Socialrådgiverforening side 11 af 13 TR-AMiR nyhed om at passe på hinanden og sætte fokus på forebyggelse Formidlet materialer om sikkerhed til AMiR i Guldborgsund Kommune. Orientering til ansatte i DS. Orientering af Hovedbestyrelsen. Dødsfaldsanmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen. FU-bevilling af advokatbistand til erstatningssag. Opstart af arbejdsskade og erstatningssag samt kontakt til advokat. Kontakt til SL og PLO. Artikler i Socialrådgiveren om begivenhederne og psykiatrireformen. Mindeord i Socialrådgiveren. Løbende samarbejde med regionen. Status pr. 21. maj 2014 Politiet har endnu ikke afsluttet deres undersøgelser. Arbejdstilsynet har givet strakspåbud om at fjerne eller sikre knive i Forsorgshjemmets køkkener. DS følger op på Arbejdstilsynets endelige rapport. Socialministeren har bedt Guldborgsund Kommune om en redegørelse. Dansk Folkeparti har stillet et 20 spørgsmål til socialministeren og til sundhedsministeren og bedt om en redegørelse om sikkerheden på Saxenhøj. Beskæftigelsesudvalget har kaldt beskæftigelsesministeren i åbent samråd om indsatsens for at forebygge vold på jobbet. Det foregår 3. juni Begivenhederne indgår som et væsentligt input i forhandlingerne om ny psykiatrireform. DS kører arbejdsskade- og erstatningssag for medlemmet sammen med DS advokat, som forventes også at varetage sagen vedr. den dræbte lægekonsulent. DS regionen følger op på klubben i Guldborgsund samt de øvrige socialrådgivere på Saxenhøj. Elisabeth Huus Pedersen, 21. maj 2014 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-2 Rep 14, oversigt over kendte lov- og vedtægtsændringer Vedlagt en oversigt over kendte lov- og vedtægtsændringsforslag. Forslagene er kun delvis fremsendt i begrundet og bearbejdet form. De enkelte forslag vil blive behandlet separat på dette møde og HB-møde i september. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-3 Ændret til pkt. 16 på dagsordenen O-4 Brev til Manu Sareen om kvindekrisecentre Sekretariatet har i længere tid været i dialog med kvindekrisecenterfaggruppen om, hvordan man kan styrke centrene i deres samspil med kommunerne. Faggruppen bakker i den forbindelse op om den grundpakke for centrene og deres samarbejde med kommunerne, som Landsforeningen for Kvindekrisecentre, LOKK, har vedtaget i Faggruppen arbejder sammen med LOKK om at få grundpakken implementeret. I januar 2014 kom rigsrevisionen med en beretning om kvindekrisecentrene, som er ret kritisk især mod kommunernes praksis ift. de voldsramte kvinder og deres børn. Ministeriet har efterfølgende ladet forstå, at det føler sig forpligtet til at gøre noget for at løse problemerne. Som led i kommuneforhandlingerne er der nedsat en arbejdsgruppe om reglerne for ophold på krisecentre og om kommunernes praksis og sty-

12 Dansk Socialrådgiverforening side 12 af 13 ringsmuligheder på området. Arbejdsgruppen kan meget vel føre til, at der mellem KL og Finansministeriet aftales forringelser i selve den model, som krisecentrene fungerer inden for. Endelig er der igangsat en evaluering af krisecentrene, som Rambøll står for, og som skal være færdig i Det er på den baggrund aftalt med faggruppen og LOKK at sende en fælles henvendelse til Manu Sareen for at sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssige forringelser. Brevet indeholder også en anmodning om et møde om situationen. Der er ikke kommet svar på brevet endnu. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-5 Evaluering af elektronisk HB-materiale Efter HB-møde har der været udsendt spørgeskema til HB s medlemmer samt kontorlederne om overgangen til elektronisk dagsorden til HB-møder. Pr. 19. maj 2014 har 14 (ud af 21) besvaret undersøgelsen. Resultatet er opsummeret i vedlagte bilag. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-6 Regler for tilbageregulering af kontingent På baggrund af flere medlemshenvendelser er der blevet rejst spørgsmål omkring DS s administrative regler for hvor langt bagud, der reguleres i forbindelse med, at medlemmer ikke har oplyst, hvorvidt de er i arbejde eller ledige. Der er tale om 2 situationer: Medlemmer der har stået som ledige, men rent faktisk har arbejde. Her har den administrative regel været, at der blev reguleret 1 år tilbage. Medlemmer der har stået som værende i arbejde, men rent faktisk har været ledige. Her har den administrative regel været, at der reguleres ½ år tilbage. Det har ikke været muligt at finde begrundelser for hverken tidsfristerne, eller for hvorfor der er forskel i tidsfristerne. Efter implementeringen af Cbrain medlemssystemet i 2007 er registreringerne af medlemmerne væsentlig mere korrekt end tidligere, hvilket bl.a. skyldes, at alle konsulenter kan tilgå systemet, ligesom TR på arbejdspladserne har mulighed for at trække lister. Medlemskartoteket har endvidere gennem de seneste 5 år indført procedurer med udsendelse af standardbreve til ledige, der husker de ledige på at fortælle DS, om de er korrekt registreret. Anslået er det under 20 om året der reguleres 1 år tilbage. Antallet af medlemmer, der reguleres ½ år tilbage fra ordinært kontingent til arbejdsløshedskontingent, anslås til mindre. På baggrund af de konkrete henvendelser omkring spørgsmålet har FU drøftet sagen. Der er ikke umiddelbart argumenter, der taler for den ene eller den anden tidsfrist. For medlemmer, der rettes fra ledig til ordinært kontingent, er det en fordel at perioden er så kort som muligt, idet de så skal efterbetale mindre. For medlemmer, der rettes fra ordinær til ledig, er det en fordel med så lang periode som muligt, idet de så får flere penge tilbage. Da der er så relativt får medlemmer, der reguleres bagud i kontingent, har det ingen

13 Dansk Socialrådgiverforening side 13 af 13 stor økonomisk betydning for DS, om der vælges 1 år eller ½ års frist. Det har imidlertid stor betydning, hvis nogle medlemmer vælger at melde sig ud, f.eks. fordi de skal efterbetale et stort kontingent. En frist på et halvt år vil betyde, at medlemmerne kommer til at skylde DS færre penge, hvilket kan betyde, at færre vil melde sig ud. FU har derfor besluttet, at der fremover kun er en frist for tilbageregulering af kontingent, og at denne frist er ½ år. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-7 Medlemsprognose I dette notat præsenteres medlemsprognosen for Hvert år opdateres medlemsprognosen for den forventede udvikling i antallet af aktive medlemmer (alle medlemmer undtagen seniorer, passive, efterlønnere og studerende) af DS. Medlemsprognosen er et vigtigt styringsredskab for ledelsen i DS, idet den indeholder elementer og forudsætninger, som danner baggrund for DS indtægtsgrundlag og anvendes i budgetlægningen. Af notatet fremgår det, at antallet af aktive medlemmer overordnet vil stige fra 2014 frem mod Stigningen ligger på en 1-3 % om året. Stigningen skyldes hovedsageligt den fortsatte stigning i optaget på socialrådgiveruddannelsen. Fra 2013 og frem kan effekten af det øgede optag på socialrådgiveruddannelsen ses i medlemsprognosen, da det er fra dette tidspunkt, at de store optag begynder at blive færdiguddannede. Parallelt hermed stiger nettoafgangen af medlemmer også, hvilket både skyldes stigende antal udmeldelser og større årgange, der når efterløn- og pensionsalderen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-8 Aktuelle opgaver på beskæftigelsesområdet DS har holdt møder med Mette Frederiksen og Carsten Koch om den kommende beskæftigelsesreform. Det er sket samtidig med, at regeringen har spillet ud med sit udspil til denne overordnede reform for hele beskæftigelsesområdet. På baggrund af møderne og regeringens udspil har sekretariatet og FU efter drøftelserne på HB 2/14 gennemgået de opgaver, DS nu står over for. De vedtagne opgaver er beskrevet i den oversigt, sekretariatet har sendt til HB og de involverede faggruppen den 14. maj. Der er blandt de oplistede opgaver også en overvejelse om at foreslå en obligatorisk rehabiliteringsmetode. Det er et forslag fra flere medlemmer på området, som mener, at det er nødvendigt, hvis rehabilitering som arbejdsform skal fremmes for alvor. Hvis vi skal videre med den idé, så vil det blive forelagt HB forinden. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referatet er godkendt 16. juni Referent: Charlotte Holmershøj

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014 Referat - godkendt RB-møde 141209 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150922 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015 Referat - godkendt RB-møde 150427 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Holstebro, Fredericiagade 27-29, 7500 Holstebro Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst DS Region Øst 30. august 2017 Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst Tid: tirsdag den 29. august 2017, kl. 16.00 til 19.00 Sted: Professionshøjskolen Metropol, Kronprinsesse

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 referat RB-møde 160824 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30 Mødet begynder

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

DB s Forretningsudvalg

DB s Forretningsudvalg DB s Forretningsudvalg 30. august 2012 Torsdag den 7. september 2012, kl. 11-15 Aarhus: Mødet bliver afholdt i besøgscenteret på byggepladsen for Urban Mediaspace Aarhus. Besøgscenteret ligger lige ved

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5 FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5 Møde for: FDFs hovedbestyrelse Møde nr. HB #7, 214 Vært: Referent: Deltagere: Bitten Schjødt Kjær Morten Frouvne Vincentz HOVEDBESTYRELSEN Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk),

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne

Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne Kære DS-repræsentanter Først og fremmest endnu en gang tak for to forrygende dage ved REP16, hvor vi både fik taget hul på en række

Læs mere

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30 Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 27. maj

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 11. december

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Referat RB 20161107 Dagsorden Dato 7. november 2016 PV Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Viborg på Hotel Scandic, Hasle, Rytoften 3, 8210 Århus V Program

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Pårørende råd Trekløveret

Pårørende råd Trekløveret 1 Trekløveret Ølsted d. 15. september 2009 Pårørende råd Trekløveret Referat Møde nr.4/2009 den 10. september 2009 kl. 18.30 I Møderum 1 2 Deltagere: Formand Flemming Skovgaard (Allan) Medlemmer Anne Kelner

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Referat af RB-møde tirsdag 3. maj 2016 Deltagere: Jørgen Peschardt, Anne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 BILAG B 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere