Dobbeltdiagnoseprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbeltdiagnoseprojekt"

Transkript

1 Dobbeltdiagnoseprojekt Socialpsykiatrien 2009 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Projektets formål...4 Projektets målgruppe...5 Definering af dobbeltdiagnose...6 Projektets vision...6 Projektets organisering...6 Projektets primære og sekundære mål...9 Dobbeltdiagnoseteamets rolle og opgaver...11 Konkrete opgaver i relation til målgruppen...11 Fællesteamet...12 Sparring og undervisning...12 Konferencer...13 Fyraftensmøder, temadage, kurser...14 Pårørende...15 Brugeren...15 Projektets teori og metode...16 Projektets værdier...17 Bilag...19 Bilag 1: Kommissorium for projektet...19 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg2

3 Bilag 2: Tids og handleplan...20 Bilag 3: Oversigt over interessenter...22 Bilag 4: Beskrivelse af teorier og metoder...23 Cynefinmodellen...23 Den lærende og skabende organisation...29 Samarbejdsmodellen...32 Den motiverende samtale...34 Recovery...34 Kognitiv adfærdsterapi...36 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg3

4 Projektbeskrivelse Projekt dobbeltdiagnose Baggrund Baggrunden for dette projekt er et ønske om at udvikle og opkvalificere den faglige indsats for borgere med en dobbeltdiagnose i Skanderborg kommune. Ønsket om at udvikle indsatsen fagligt kommer til dels som et resultat af en ledelsesmæssig prioritering. Kommunalreformen har nødvendiggjort et fokus på at samle/integrere områder, der før har været adskilte. Dobbeltdiagnoseområdet er et område som ikke bare i Skanderborg kommune men på landsplan har savnet en koordineret og helhedsorienteret tilgang tilpasset den enkelte borger. Serviceloven forpligter Socialpsykiatrien at udvikle sådanne tilbud til dens brugere. Ønsket om en faglig udvikling af indsatsen kommer også fra Socialpsykiatriens egne medarbejdere. De giver udtryk for at der er brug for øget viden og værktøjer i forhold til at hjælpe målgruppen. Området er udfordrende i og med at dobbeltdiagnostiserede går på tværs af etablerede behandlingssystemer. Medarbejdere i Socialpsykiatrien giver udtryk for at de mangler viden om misbrug. Tilsvarende ser man at misbrugscentrene har behov for mere viden om psykiatri og psykisk lidelse. På ovenstående baggrund har Socialpsykiatrien i Skanderborg kommune et ønske om at udvikle et projekt som skal udvikle og afprøve metoder til, hvordan dobbeltdiagnostiserede borgere i kommunen kan hjælpes bedre. Projektets formål Primære formål 1. At opkvalificere medarbejderne i socialpsykiatrien samt samarbejdspartnere til bedre at kunne håndtere borgere med dobbeltdiagnose Andre formål 1. At kortlægge antallet af dobbeltdiagnostiserede samt disses karakteristika i Skanderborg kommune. 2. At bidrage til udvikling af et tværsektorielt samarbejde vedr. koordinering af dobbeltdiagnosesager 3. At udvikle og afprøve et systematisk koordineret tilbud til borgere med dobbeltdiagnose i Skanderborg kommune 4. At øge livskvaliteten og funktionsevnen hos borgere med en dobbeltdiagnose Projektdobbeltdiagnose Skanderborg4

5 Projektets målgruppe Primære målgruppe 1. Medarbejdere i Skanderborg kommune samt samarbejdspartnere i og uden for Skanderborg kommune med brugerkontakt. Andre målgrupper 1. Pårørende til borgere/brugere i Skanderborg kommune bosiddende i og uden for Skanderborg kommune. 2. Borgere/brugere indenfor følgende kategorier som projektet kommer i kontakt med i projektperioden. A) Borgere/brugere, der ud over psykiatriske problemstillinger og misbrug har massive sociale problemer. Med massive sociale problemer menes følgende: Boligløs Uden beskæftigelse Dårligt socialt netværk Socialt isoleret Prostitution Somatisk sygdom, der ikke passes (eks: type 2 diabetes) Det er ikke nok kun at have en af de sociale problemer. Der skal være tale om en kæde af sociale problemer, der er sammenvævede, d.v.s. at det ene problem fører til et andet. De massive problemer kan være periodevise og have et rigidt, rituelt præg. I kendte sager er målgruppen ovenstående samt sager, hvor der er prøvet mange ting uden at det har virket. B) Borgere/brugere hvis misbrug skaber udfordringer i forhold til etablering af en socialpsykiatrisk indsats. C) Borgere, som befinder sig i en gråzone og som ikke er afklaret diagnostisk. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg5

6 Definition af dobbeltdiagnose En borger/bruger, der har et misbrug af stoffer og/eller alkohol samtidig med mindst en anden psykiatrisk lidelse Der hersker mange forskellige definitioner af begrebet dobbeltdiagnose. Vi har valgt at benytte ovenstående definition som Team for misbrugspsykiatri (Risskov) benytter. Projektets vision At bidrage til at borgere med dobbeltdiagnose kommer til at opleve en koordineret og fagligt velfunderet indsats fra systemets side. At bidrage til at borgere med dobbeltdiagnose oplever at den indsats, der tilrettelægges sker med udgangspunkt i borgerens egen motivation og behov. Projektets organisering Niveau Projektejer: Navn Bente Østrup/ Lis Gedsø Smith Ansvar Fungere sammen med projektlederen som bindeled til Sekretariatet Løbende sparring og opbakning til projektlederen. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg6

7 Dobbeltdiagnoseteam Henrik Andersen (projektleder) Planlægning og styring af projektet Udarbejde projektets skriftlige materiale. Tovholder på udvikling af det tværsektorielle samarbejde (fællesteam) Udvikle og tilrettelægge konferencer og temadage Lede projektets referencegrupper Udvikling af aktiviteter for brugere samt deltage på aktivitetsdage, såkaldte cafedage for brugere Lave nyhedsbreve Udarbejde årlig rapport til Sikringsstyrelsen Henrik Dannevang (Specialist) Udvikling af model for vejledning og sparring i projektet Sagsorienteret vejledning og sparring af kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Rådgivning til pårørende Underviser på temadage og kurser for medarbejdere og samarbejdspartnere. Udvikling af aktiviteter for brugere samt deltage på aktivitetsdage, såkaldte cafedage for brugere Tredje medarbejder (brugerkontakt) Hovedansvarlig vedr. brugerkontakt Motiverende arbejde Indledende funktionsudredning og indledende koordinering af sager Kontakt til kommunens specialrådgivning Koordinering af tilbud om udredning (team for misbrugspsykiatri) Projektdobbeltdiagnose Skanderborg7

8 Udvikling af aktiviteter for brugere samt deltage på aktivitetsdage, såkaldte cafedage for brugere. Referencegruppe (intern) Henrik Andersen (projektleder) Bodil Svare (leder af fagsekretariatet for Handicap og socialpsykiatri) Hanne Hansen (leder af specialrådgivn.) Gitte Standly (konst. leder af specialrådgivningen) Bente Østrup (Leder af socialpsykiatrien) Lis Gedsø Smith (konst. leder af socialpsykiatrien) Niels Jørn Danielsen (faglig konsulent) Sikre projektets organisatoriske forankring Genere ideer/sparring til projektet Være et udviklingsforum i forhold til organisatoriske problemstillinger forbundet med koordinering af sager i fællesteamet (se definition s. 11). Referencegruppe (ekstern) Svarende til fællesteamet (se definition s. 10) Henrik Andersen (projektleder) Bente Østrup (Leder af socialpsykiatrien) Lis Gedsø Smith (konst. leder af socialpsykiatrien) rep. fra lokalpsykiatrien rep. fra rusmiddelcentret rep. fra jobcentret rep. fra pensionkontoret Sikre projektets forankring blandt projektets samarbejdspartnere. Generere ideer/sparring til projektet Sikre at projektets tilbud og aktiviteter er i overensstemmelse med de behov samarbejdsparterne har. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg8

9 Referencegruppe (brugere) 4 brugere plus 3 projektmedarbejdere Sikre projektets forankring blandt projektets brugere. Generere ideer/sparring til projektet fra et brugerperspektiv. Sikre at projektets tilbud og aktiviteter er i overensstemmelse med de behov brugerne har. Projektets primære målsætning, aktiviteter, succeskriterier og evaluering Socialpsykiatriens medarbejdere og samarbejdspartnere Målsætning Aktivitet Succeskriterier Evaluering Mål 1: At medarbejderne og samarbejds parterne oplever øget mestring i dobbeltdiagnose sager Temadage og konferencer Opstartskonference Slutkonference To fyraftensmøder for læger To temadage for psykiatere og psykologer Fire temadage for medarbejdere og samarbejdspartnere Tilbud om udredning Tre bedre liv kurser 1 Samtlige medarbejdere og samarbejdspartnere med brugerkontakt og som er ansat ved projektets start skal have deltaget i 2 temadage. 40 medarbejdere og 20 samarbejdspartnere skal have gennemført et bedre liv kursus. Aktivitetsmål: A) Der måles i hvilken udstrækning vi har afviklet de aktiviteter vi siger vi vil afvikle. B) Der måles på hvor mange og hvem der har deltaget. Resultatmål: Der måles på i hvor høj grad deltagerne har udviklet øget mestringskompetence. 1 Bedre liv kursus er et koncept udviklet i Norge. Det er kursus som kombinerer den mest essentielle viden om motivation, social færdighedstræning og håndtering af misbrug. Kurset tilbydes fagpersonale med henblik på at de efterfølgende underviser brugerne i konceptet. Brugerne kan undervises individuelt og i grupper. Kurset for fagpersonalet varer fem dage plus to halve dage til opfølgning. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg9

10 Andre målsætninger, aktiviteter, succeskriterier og evaluering Brugerne Målsætning Aktivitet Succeskriterier Evaluering Mål 1: Målet er øget tværsektoriel koordinering af sager Udvikling af fællesteam Koordinering af udvikling af et tværsektorielt team bestående rusmiddelcentret, behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Teamets opgave er at udvikle en model til koordinering af sager samt at koordinere sager i projektperioden. I de første 2 år af projektperioden skal 75 % af de sager der behandles i fællesteamet være koordinerede. Aktivitetsmål: Der måles på i hvilken udstrækning elementerne i modellen for koordinering er blevet gennemført. Resultatmål: Antallet af sager der er blevet koordineret optælles Mål 2: Borgeren skal opleve øget livskvalitet og funktionsevne Specialiseret støtte Etablering af kontakt Cafedage Hver anden fredag samles brugerne til en fælles cafedag. Følgende aktiviteter kan eksempelvis tilbydes brugerne: I de første 2 år af projektperioden skal 75 % af deltagerne benytte et eller flere af tilbudene 50 % af brugerne skal opleve tilfredshed med de tilbud og den støtte de har fået. Aktivitetsmål: Der måles på i hvilken udstrækning tilbudene er gennemført Resultatmål: Der måles på brugernes oplevelse af livskvalitet og funktionsevne efter 3 mdr. s forløb. Fælles madlavning Fisketur Udflugter Musik Foto og video Drama og teater Afspændingsøvelser Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 10

11 Dobbeltdiagnoseteamets rolle og opgaver Dobbeltdiagnoseteamets funktion er overordnet set at motivere til en udvikling, der munder ud i bedre håndtering og koordinering af sager med dobbeltdiagnose. Det er også dobbeltdiagnoseteamets funktion at medvirke til at dobbeltdiagnostiserede brugere i projektperioden oplever større livskvalitet og funktionsevne. I forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere er det teamets rolle at tilbyde kurser og kompetenceudvikling. Det er ikke hensigten med dobbeltdiagnoseteamet at det skal overtage sager fra behandlingssystemet. Dobbeltdiagnoseteamets væsentligste rolle er at udvikle rum for nytænkning, læring og samarbejde på området. Vores rolle er at være sparringspartnere og facilitatorer for kollegaer og samarbejdspartnere således at disse i projektperioden udvikler øget håndteringsevne i forhold til målgruppen. Idet en SKP funktion er under udvikling i socialpsykiatrien og at der p.t. ikke findes en specialiseret SKP funktion har vi valgt i det første år af projektet at hjælpe socialpsykiatrien med at lave opsøgende arbejde, funktionsudredninger, motiverende samtaler og den indledende koordinering i dobeltdiagnosesager. Projektets tredje medarbejder ansættes med henblik på at gøre dette. Den tredje medarbejder ansættes således kun foreløbigt for et år (fra nov til nov. 2010). Efter den periode er det meningen at socialpsykiatrien selv skal overtage denne opgave, men med sparring fra dobbeltdiagnoseteamet. Konkrete opgaver i relation til målgrupperne Medarbejdere og Pårørende Brugeren samarbejdspartnere 2 Tovholder på udvikling af tværsektorielt, koordinerende samarbejde (fællesteam) Undervisning (kursus vedr. misbrug og motivation) Opsøgende arbejde (på baggrund af konkrete henvendelser) Funktionsudredninger (med henblik på at afklare en brugers funktionsniveau) Sparring og undervisning (sagsorienteret og personlig sparring) Henvisning til pårørenderådgivning Motiverende samtaler (med henblik på at afklare en brugers motivationsniveau) Konferencer (arrangering af konferencer med henblik på netværksdannelse og erhvervelse af den nyeste viden på området) Fyraftensmøder, temadage og kurser (arrangering af temadage med aktuelle og relevante temaer) Indledende koordinering Indledende koordinering af sagen med sagens aktører) Cafedage (Der tilbydes meningsfulde aktiviteter i det tidsrum, hvor sagen er under koordinering) 2 Seenoversigtoversamarbejdspartnereibilag3 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 11

12 Præcisering af oversigten Medarbejdere og samarbejdspartnere Fællesteamet Dobbeltdiagnoseteamet tilbyder medarbejdere og samarbejdspartnere at være tovholder på udvikling af et såkaldt fællesteam. Formålet med fællesteamet er at sikre en langsigtet koordinering af sager herunder fastlægge mål, succeskriterier og rollefordeling i den enkelte sag. Fællesteamet fungerer også som en form for ekstern referencegruppe, der skal give sparring til projektet og sikre projektets forankring blandt projektets samarbejdspartnere. Fællesteamet mødes en gang om måneden. Det har en fast kerne bestående af to repræsentanter fra socialpsykiatrien, rusmiddelcentret, jobcentret og pensionskontoret. Den ene repræsentant fra hver sektor/institution er en leder. Dette for at sikre teamets beslutningskompetence. Den anden repræsentant er en medarbejder, der deltager ad hoc fra sag til sag. Deres rolle er at fremlægge sager herunder udtrykke deres faglige vurderinger. Fællesteamet kan suppleres af repræsentanter fra andre sektorer og institutioner når disse har sager, der måtte være relevante for fællesteamet. Teamet har udarbejdet et forslag til en samarbejdsmodel i forhold til koordinering af sager i fællesteamet som kan rekvireres ved kontakt til teamet. Sparring og undervisning Teamet tilbyder sparring og undervisning til kollegaer og samarbejdspartnere. Sparring og undervisningen kan foregå hos os eller hos vores kollegaer og samarbejdspartnere. Karakteren af sparringen og undervisningen kan variere. Eksempler på typiske temaer/emner er følgende: Temaer/emner for sparring/undervisning Etablering af kontakt/alliance med borgere/brugere med en dobbeltdiagnose Motiverende samtale med borgere/brugere med en dobbeltdiagnose Indledende koordinering af sager med dobbeltdiagnose Hjælp til at navigere i sager, der befinder sig i gråzonen Hvad det vil sige at have et misbrug og samtidig en psykisk lidelse Hvordan man rummer borgere/brugere med dobbeltdiagnose Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 12

13 Konferencer Teamet vil i løbet af projektperioden arrangere to konferencer. Teamet vil arrangere en opstartskonference og en slutkonference. Se oversigten nedenfor: Konferencer Tid Aktivitet Målgruppe Formål Februar 2010 Opstartskonference Medarbejdere og samarbejdspartnere At markere starten på projektet At præsentere formålet med projektet herunder, hvad der kommer til at ske i projektperioden. At introducere til dobbeltdiagnoseområdet gennem præsentation af viden på en oplevelsesorienteret måde. Netværksdannelse Februar 2012 Slutkonference Medarbejdere og samarbejdspartnere At markere afslutningen på projektet At præsentere evalueringen af projektet At perspektivere projektet At præsentere projektets erfaringer gennem præsentation af viden på oplevelsesorienteret måde. Fortsat netværksdannelse Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 13

14 Fyraftensmøder, temadage og kurser Teamet vil i løbet af projektperioden arrangere en række temadage og fyraftensmøder. Temadage og fyraftensmøder Tid Aktivitet Målgruppe Formål marts 2010 februar fyraftensmøder Praktiserende læger Forum og dialog og sparring på området. Opdatering af den nyeste viden på området. november 2010 november temadage Psykiatere og psykologer Forum og dialog og sparring på området. Opdatering af den nyeste viden på området. april temadage Medarbejdere og samarbejdspartnere juni 2010 april 2011 oktober ) Rusmidlernes kemi og psykologiske påvirkning 2) Hvad tænker og gør de andre egentlig? 3) De fire hovedgrupper af psykisk lidelse 4) Kommunikation Erhvervelse af viden om rusmidler, misbrug i relation til psykiatri, viden om behandlingsmuligheder. Udveksling af gensidig viden om hinanden samt netværksdannelse. Dyberegående kendskab til de vigtigste former for psykisk lidelse. Erhvervelse af viden og færdigheder vedr. forskellige kommunikationstyper i forhold til målgruppen. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 14

15 Sept.-dec februar 2011 sept Bedre liv kurser Medarbejdere og samarbejdspartnere At erhverve grundlæggende praktiske færdigheder i at undervise brugere i færdighedstræning i relation til motivation, misbrug og psykiatri. Pårørende Der er undersøgelser, der viser at har en bruger en kontakt/god kontakt til pårørende er sandsynligheden for at brugeren kommer sig 3 langt større end hvis han/hun ikke har en kontakt/god kontakt til pårørende. I lyset af den viden vil dobbeltdiagnoseteamet tilbyde pårørende en række kurser i løbet af projektperioden. Kurserne vil sigte på at give pårørende grundlæggende viden om emner der er relevante for pårørende. Emnerne vil typisk centrere sig om begreberne motivation, misbrug og psykiatri. Kurserne vil foregå over 6 dage af 2 timer. Viser der sig et behov for det vil teamet medvirke til at opstarte selvhjælpsgrupper for pårørende i Skanderborg kommune. Teamet vil endvidere henvise pårørende til rådgivning hos de9 (Risskov) og Bedre psykiatri (Århus). Brugeren Dobbeltdiagnoseteamet vil i det første år af projektet som tidlige nævnt hjælpe socialpsykiatrien med at lave opsøgende arbejde, udredning og koordinering af sager i forhold til borgere/brugere med dobbeltdiagnose.vi vil udføre motiverende arbejde i forhold til borgeren og efter behov udarbejde en indledende udredning som beskriver brugerens funktionsniveau. Vi vil typisk også foretage den indledende koordinering af sagen. Med indledende menes, at vi sørger for at der i første omgang etableres aftaler med vores samarbejdspartnere vedr. samarbejdet omkring borgeren på kort sigt. Dobbeltdiagnoseteamet har mulighed for at arbejde med borgeren i en periode på op til 3 mdr. Men allerede efter en måned vil sagen blive drøftet i det såkaldte fællesteam (defineret på side 12) med henblik på at sikre en langsigtet koordinering af sagen. Efter en periode på max 3 måneder vil sagen blive videregivet til en relevant samarbejdspartner. Hvilken afdeling og medarbejder sagen overdrages til aftales, hvis muligt, allerede når teamet får sagen. I den periode borgerens sag er under udredning herunder koordinering på kort sigt vil borgeren blive tilbudt deltagelse i aktiviteter (cafedage). Formålet med cafedagene er at fremme 3 Begrebet atkommesig erendelafrecoverytankegangen.recoverybetyder atkommesig.recoveryerenformfor arbejdsmetode,dertagerafsætiatdetermuligtforpsykisksygeatudviklesigherunderoplevefrihedforsymptomer.for nærmereuddybningsebilag4side30. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 15

16 borgerens funktionsevne og livskvalitet (projekets mål 3). Cafedagene bruges også til at observere borgeren d.v.s. anvendes som led i udredningsarbejdet. Aktiviteterne på cafedagene vil følge brugernes behov og interesser. Eksempler på aktiviteter på cafedagene kunne være kortere udflugter, fisketure, madlavning, musik, drama/teater, foto/video. Cafedagene afholdes en gang om ugen i vores lokaler på Sverigesvej 20. Cafedagene består i hele projektperioden. Projektets teori og metode Følgende oversigt har til formål at illustrere de teorier og metoder vi benytter i relation til de målgrupper vi har. Medarbejdere og samarbejdspartnere Brugeren Cynefinmodellen Den motiverende samtale Den lærende og skabende organisation Recovery Samarbejdsmodellen Kognitiv adfærdsterapi Der er ikke evidens for at bestemte metoder virker bedre end andre på dobbeltdiagnoseområdet. De teorier og metoder vi benytter i forhold medarbejdere og samarbejdspartnere er udtryk for vores innovation og nytænkning. Dette gælder især benyttelse af den såkaldte Cynefinmodel og den skabende organisation. Samarbejdsmodellen har vi selv udviklet ved at sammentænke to anerkendte teoretiske modeller. De teorier og metoder som projektet tager afsæt i, i forhold til brugerne er alle anerkendte tilgange på området. Udvælgelsen af teori og metode i forhold til brugerne er sket sideløbende med den praktiske erfaring vi har gjort os med brugerne. Teorierne og metoderne i forhold til brugerne er udvalgt på baggrund af hvad der praktisk har vist sig at være brugbart, anvendeligt og behov for set i relation til projektets formål. Teorien og metoderne i forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere er teorier og metoder som vi agter at prøve af. Vi har ikke i oversigten angivet hvilke teorier og metoder vi arbejder med i forhold til de pårørende. Det skyldes at arbejdet med de pårørende vil benytte teorier og metoder, der både indeholder nogle af teorierne/metoderne tilhørende medarbejdere og samarbejdspartnere og nogle af teorierne/metoderne tilhørende brugeren. Kurset for de pårørende som vi agter at iværksætte tager meget udgangspunkt i viden om motivation (den motiverende samtale) og delelementer fra kognitiv adfærdsterapi. Men også elementer fra Cynefinmodellen og den lærende og skabende organisation vil indgå. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 16

17 Generelt kan vi sige at hvad enten vi arbejder med medarbejdere og samarbejdspartnere, brugere eller pårørende vil det lærende, skabende og kreative indgå som væsentlig ingrediens. Det lærende er en væsentlig del af projektets formål idet vi siger at det primære formål er at opkvalificere medarbejdere og samarbejdspartnere på området. Det skabende/kreative bringer vi ind, dels som et læringsværktøj, dels som en måde, hvorpå der kan udtrykkes ressourcer. I forhold til medarbejdere, samarbejdspartnere og pårørende tror vi på at det skabende/kreative kan være en god måde at åbne op for dialog og nytænkning på, hvilket der er behov for på området. I forhold til brugerne har vi erfaring for at det skabende/kreative kan give brugerne øget energi, livslyst og tro på egne evner. For en mere dybdegående og detaljeret beskrivelse af de anvendte teorier og metoder se bilag 4. Projektets værdier På baggrund af projektets formål, vision og teoretiske grundlag har vi udviklet nogle værdier i projektet. Værdierne er udtryk for den måde vi ønsker at arbejde på. Værdierne er med til at skabe en sammenhæng, en fælles linje i de aktiviteter vi laver. Når vi planlægger aktiviteter hvad enten det er en konference, en temadag, en undervisningsdag tilstræber vi at følgende værdier kommer til udtryk. Overordnet værdier Vi vil kendes på vores handlinger og ikke vores holdninger Vedr. Konferencer/temadage/ kurser Vi skaber rum for læring, nytænkning og innovation Vi skaber et trygt rum for udvikling af det tværsektorielle samarbejde Vi bruger det musiske til at skabe liv, håb og som en måde til praktisk at vise at det kan lade sig gøre Vedr. det daglige sagsarbejde Vi forholder os til alle henvendelser, også henvendelser der ikke er til os. Når henvendelsen ikke er til os vil vi sørge for at den pågældende henvises til den rette hjælp og rådgivning Vi overholder aftaler. Vi giver besked om hvordan og hvornår vi handler i en sag. Vi følger op på de henvendelser vi får Vedr. det daglige arbejde med brugerne Vi sikrer høj grad af koordination og kontinuitet i vores indsats Vi lytter til brugernes motivation Vi inddrager brugerne på alle niveauer Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 17

18 Vi støtter brugeren til at tænke selvstændigt og finde egne løsninger og strategier Vi støtter brugerne til at udvikle/genetablere kontakt til pårørende Vi bruger det musiske til at skabe liv, håb, selvværd og udvikling af sociale færdigheder. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 18

19 Bilag 1: Kommissorium for projektet Projektets navn Projekt dobbeltdiagnose Projektets formål og indhold 1. At opkvalificere medarbejderne i socialpsykiatrien samt samarbejdsparterne til bedre at kunne håndtere borgere med dobbeltdiagnose 2. At kortlægge antallet af dobbeltdiagnostiserede samt disses karakteristika i Skanderborg kommune. 3. At bidrage til udvikling af et tværsektorielt samarbejde vedr. koordinering af dobbeltdiagnosesager 4. Atudvikleogafprøveetsystematisk koordinerettilbudtilborgeremed dobbeltdiagnoseiskanderborg kommune 5. Atøgelivskvalitetenogfunktionsevnen hosborgeremedendobbeltdiagnose Resultater Milepæle og tidsplan Milepæle er - Etablering af fællesteam juni Etablering af samarbejde omkring udvikling af opstartskonference juni 2009 Ledelsesmæssigforankring Projektejer BenteØstrup/LisGedsøSmith Bemandingogressourcebehov Projektleder HenrikAndersen Projektgruppe HenrikAndersenogHenrikDannevang Anslåettidsforbrug 74timerpr.uge Interessenterm.v. Oversigtoverinteressenter Sebilag4 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 19

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Sønderborg Kommune: 76.000 indbyggere Socialpsykiatrien: 550 borgere + væresteder ca.150 borgere Rehabiliteringsstrategi Grundlæggende antagelser: Sønderborg Kommune

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune

Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune Oplægget Horsens Kommunes tilgang til resultat- og effektmåling Projektstart og forløb Modellen i praksis Medarbejderperspektivet Læring,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere