Dobbeltdiagnoseprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbeltdiagnoseprojekt"

Transkript

1 Dobbeltdiagnoseprojekt Socialpsykiatrien 2009 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Projektets formål...4 Projektets målgruppe...5 Definering af dobbeltdiagnose...6 Projektets vision...6 Projektets organisering...6 Projektets primære og sekundære mål...9 Dobbeltdiagnoseteamets rolle og opgaver...11 Konkrete opgaver i relation til målgruppen...11 Fællesteamet...12 Sparring og undervisning...12 Konferencer...13 Fyraftensmøder, temadage, kurser...14 Pårørende...15 Brugeren...15 Projektets teori og metode...16 Projektets værdier...17 Bilag...19 Bilag 1: Kommissorium for projektet...19 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg2

3 Bilag 2: Tids og handleplan...20 Bilag 3: Oversigt over interessenter...22 Bilag 4: Beskrivelse af teorier og metoder...23 Cynefinmodellen...23 Den lærende og skabende organisation...29 Samarbejdsmodellen...32 Den motiverende samtale...34 Recovery...34 Kognitiv adfærdsterapi...36 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg3

4 Projektbeskrivelse Projekt dobbeltdiagnose Baggrund Baggrunden for dette projekt er et ønske om at udvikle og opkvalificere den faglige indsats for borgere med en dobbeltdiagnose i Skanderborg kommune. Ønsket om at udvikle indsatsen fagligt kommer til dels som et resultat af en ledelsesmæssig prioritering. Kommunalreformen har nødvendiggjort et fokus på at samle/integrere områder, der før har været adskilte. Dobbeltdiagnoseområdet er et område som ikke bare i Skanderborg kommune men på landsplan har savnet en koordineret og helhedsorienteret tilgang tilpasset den enkelte borger. Serviceloven forpligter Socialpsykiatrien at udvikle sådanne tilbud til dens brugere. Ønsket om en faglig udvikling af indsatsen kommer også fra Socialpsykiatriens egne medarbejdere. De giver udtryk for at der er brug for øget viden og værktøjer i forhold til at hjælpe målgruppen. Området er udfordrende i og med at dobbeltdiagnostiserede går på tværs af etablerede behandlingssystemer. Medarbejdere i Socialpsykiatrien giver udtryk for at de mangler viden om misbrug. Tilsvarende ser man at misbrugscentrene har behov for mere viden om psykiatri og psykisk lidelse. På ovenstående baggrund har Socialpsykiatrien i Skanderborg kommune et ønske om at udvikle et projekt som skal udvikle og afprøve metoder til, hvordan dobbeltdiagnostiserede borgere i kommunen kan hjælpes bedre. Projektets formål Primære formål 1. At opkvalificere medarbejderne i socialpsykiatrien samt samarbejdspartnere til bedre at kunne håndtere borgere med dobbeltdiagnose Andre formål 1. At kortlægge antallet af dobbeltdiagnostiserede samt disses karakteristika i Skanderborg kommune. 2. At bidrage til udvikling af et tværsektorielt samarbejde vedr. koordinering af dobbeltdiagnosesager 3. At udvikle og afprøve et systematisk koordineret tilbud til borgere med dobbeltdiagnose i Skanderborg kommune 4. At øge livskvaliteten og funktionsevnen hos borgere med en dobbeltdiagnose Projektdobbeltdiagnose Skanderborg4

5 Projektets målgruppe Primære målgruppe 1. Medarbejdere i Skanderborg kommune samt samarbejdspartnere i og uden for Skanderborg kommune med brugerkontakt. Andre målgrupper 1. Pårørende til borgere/brugere i Skanderborg kommune bosiddende i og uden for Skanderborg kommune. 2. Borgere/brugere indenfor følgende kategorier som projektet kommer i kontakt med i projektperioden. A) Borgere/brugere, der ud over psykiatriske problemstillinger og misbrug har massive sociale problemer. Med massive sociale problemer menes følgende: Boligløs Uden beskæftigelse Dårligt socialt netværk Socialt isoleret Prostitution Somatisk sygdom, der ikke passes (eks: type 2 diabetes) Det er ikke nok kun at have en af de sociale problemer. Der skal være tale om en kæde af sociale problemer, der er sammenvævede, d.v.s. at det ene problem fører til et andet. De massive problemer kan være periodevise og have et rigidt, rituelt præg. I kendte sager er målgruppen ovenstående samt sager, hvor der er prøvet mange ting uden at det har virket. B) Borgere/brugere hvis misbrug skaber udfordringer i forhold til etablering af en socialpsykiatrisk indsats. C) Borgere, som befinder sig i en gråzone og som ikke er afklaret diagnostisk. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg5

6 Definition af dobbeltdiagnose En borger/bruger, der har et misbrug af stoffer og/eller alkohol samtidig med mindst en anden psykiatrisk lidelse Der hersker mange forskellige definitioner af begrebet dobbeltdiagnose. Vi har valgt at benytte ovenstående definition som Team for misbrugspsykiatri (Risskov) benytter. Projektets vision At bidrage til at borgere med dobbeltdiagnose kommer til at opleve en koordineret og fagligt velfunderet indsats fra systemets side. At bidrage til at borgere med dobbeltdiagnose oplever at den indsats, der tilrettelægges sker med udgangspunkt i borgerens egen motivation og behov. Projektets organisering Niveau Projektejer: Navn Bente Østrup/ Lis Gedsø Smith Ansvar Fungere sammen med projektlederen som bindeled til Sekretariatet Løbende sparring og opbakning til projektlederen. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg6

7 Dobbeltdiagnoseteam Henrik Andersen (projektleder) Planlægning og styring af projektet Udarbejde projektets skriftlige materiale. Tovholder på udvikling af det tværsektorielle samarbejde (fællesteam) Udvikle og tilrettelægge konferencer og temadage Lede projektets referencegrupper Udvikling af aktiviteter for brugere samt deltage på aktivitetsdage, såkaldte cafedage for brugere Lave nyhedsbreve Udarbejde årlig rapport til Sikringsstyrelsen Henrik Dannevang (Specialist) Udvikling af model for vejledning og sparring i projektet Sagsorienteret vejledning og sparring af kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Rådgivning til pårørende Underviser på temadage og kurser for medarbejdere og samarbejdspartnere. Udvikling af aktiviteter for brugere samt deltage på aktivitetsdage, såkaldte cafedage for brugere Tredje medarbejder (brugerkontakt) Hovedansvarlig vedr. brugerkontakt Motiverende arbejde Indledende funktionsudredning og indledende koordinering af sager Kontakt til kommunens specialrådgivning Koordinering af tilbud om udredning (team for misbrugspsykiatri) Projektdobbeltdiagnose Skanderborg7

8 Udvikling af aktiviteter for brugere samt deltage på aktivitetsdage, såkaldte cafedage for brugere. Referencegruppe (intern) Henrik Andersen (projektleder) Bodil Svare (leder af fagsekretariatet for Handicap og socialpsykiatri) Hanne Hansen (leder af specialrådgivn.) Gitte Standly (konst. leder af specialrådgivningen) Bente Østrup (Leder af socialpsykiatrien) Lis Gedsø Smith (konst. leder af socialpsykiatrien) Niels Jørn Danielsen (faglig konsulent) Sikre projektets organisatoriske forankring Genere ideer/sparring til projektet Være et udviklingsforum i forhold til organisatoriske problemstillinger forbundet med koordinering af sager i fællesteamet (se definition s. 11). Referencegruppe (ekstern) Svarende til fællesteamet (se definition s. 10) Henrik Andersen (projektleder) Bente Østrup (Leder af socialpsykiatrien) Lis Gedsø Smith (konst. leder af socialpsykiatrien) rep. fra lokalpsykiatrien rep. fra rusmiddelcentret rep. fra jobcentret rep. fra pensionkontoret Sikre projektets forankring blandt projektets samarbejdspartnere. Generere ideer/sparring til projektet Sikre at projektets tilbud og aktiviteter er i overensstemmelse med de behov samarbejdsparterne har. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg8

9 Referencegruppe (brugere) 4 brugere plus 3 projektmedarbejdere Sikre projektets forankring blandt projektets brugere. Generere ideer/sparring til projektet fra et brugerperspektiv. Sikre at projektets tilbud og aktiviteter er i overensstemmelse med de behov brugerne har. Projektets primære målsætning, aktiviteter, succeskriterier og evaluering Socialpsykiatriens medarbejdere og samarbejdspartnere Målsætning Aktivitet Succeskriterier Evaluering Mål 1: At medarbejderne og samarbejds parterne oplever øget mestring i dobbeltdiagnose sager Temadage og konferencer Opstartskonference Slutkonference To fyraftensmøder for læger To temadage for psykiatere og psykologer Fire temadage for medarbejdere og samarbejdspartnere Tilbud om udredning Tre bedre liv kurser 1 Samtlige medarbejdere og samarbejdspartnere med brugerkontakt og som er ansat ved projektets start skal have deltaget i 2 temadage. 40 medarbejdere og 20 samarbejdspartnere skal have gennemført et bedre liv kursus. Aktivitetsmål: A) Der måles i hvilken udstrækning vi har afviklet de aktiviteter vi siger vi vil afvikle. B) Der måles på hvor mange og hvem der har deltaget. Resultatmål: Der måles på i hvor høj grad deltagerne har udviklet øget mestringskompetence. 1 Bedre liv kursus er et koncept udviklet i Norge. Det er kursus som kombinerer den mest essentielle viden om motivation, social færdighedstræning og håndtering af misbrug. Kurset tilbydes fagpersonale med henblik på at de efterfølgende underviser brugerne i konceptet. Brugerne kan undervises individuelt og i grupper. Kurset for fagpersonalet varer fem dage plus to halve dage til opfølgning. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg9

10 Andre målsætninger, aktiviteter, succeskriterier og evaluering Brugerne Målsætning Aktivitet Succeskriterier Evaluering Mål 1: Målet er øget tværsektoriel koordinering af sager Udvikling af fællesteam Koordinering af udvikling af et tværsektorielt team bestående rusmiddelcentret, behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Teamets opgave er at udvikle en model til koordinering af sager samt at koordinere sager i projektperioden. I de første 2 år af projektperioden skal 75 % af de sager der behandles i fællesteamet være koordinerede. Aktivitetsmål: Der måles på i hvilken udstrækning elementerne i modellen for koordinering er blevet gennemført. Resultatmål: Antallet af sager der er blevet koordineret optælles Mål 2: Borgeren skal opleve øget livskvalitet og funktionsevne Specialiseret støtte Etablering af kontakt Cafedage Hver anden fredag samles brugerne til en fælles cafedag. Følgende aktiviteter kan eksempelvis tilbydes brugerne: I de første 2 år af projektperioden skal 75 % af deltagerne benytte et eller flere af tilbudene 50 % af brugerne skal opleve tilfredshed med de tilbud og den støtte de har fået. Aktivitetsmål: Der måles på i hvilken udstrækning tilbudene er gennemført Resultatmål: Der måles på brugernes oplevelse af livskvalitet og funktionsevne efter 3 mdr. s forløb. Fælles madlavning Fisketur Udflugter Musik Foto og video Drama og teater Afspændingsøvelser Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 10

11 Dobbeltdiagnoseteamets rolle og opgaver Dobbeltdiagnoseteamets funktion er overordnet set at motivere til en udvikling, der munder ud i bedre håndtering og koordinering af sager med dobbeltdiagnose. Det er også dobbeltdiagnoseteamets funktion at medvirke til at dobbeltdiagnostiserede brugere i projektperioden oplever større livskvalitet og funktionsevne. I forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere er det teamets rolle at tilbyde kurser og kompetenceudvikling. Det er ikke hensigten med dobbeltdiagnoseteamet at det skal overtage sager fra behandlingssystemet. Dobbeltdiagnoseteamets væsentligste rolle er at udvikle rum for nytænkning, læring og samarbejde på området. Vores rolle er at være sparringspartnere og facilitatorer for kollegaer og samarbejdspartnere således at disse i projektperioden udvikler øget håndteringsevne i forhold til målgruppen. Idet en SKP funktion er under udvikling i socialpsykiatrien og at der p.t. ikke findes en specialiseret SKP funktion har vi valgt i det første år af projektet at hjælpe socialpsykiatrien med at lave opsøgende arbejde, funktionsudredninger, motiverende samtaler og den indledende koordinering i dobeltdiagnosesager. Projektets tredje medarbejder ansættes med henblik på at gøre dette. Den tredje medarbejder ansættes således kun foreløbigt for et år (fra nov til nov. 2010). Efter den periode er det meningen at socialpsykiatrien selv skal overtage denne opgave, men med sparring fra dobbeltdiagnoseteamet. Konkrete opgaver i relation til målgrupperne Medarbejdere og Pårørende Brugeren samarbejdspartnere 2 Tovholder på udvikling af tværsektorielt, koordinerende samarbejde (fællesteam) Undervisning (kursus vedr. misbrug og motivation) Opsøgende arbejde (på baggrund af konkrete henvendelser) Funktionsudredninger (med henblik på at afklare en brugers funktionsniveau) Sparring og undervisning (sagsorienteret og personlig sparring) Henvisning til pårørenderådgivning Motiverende samtaler (med henblik på at afklare en brugers motivationsniveau) Konferencer (arrangering af konferencer med henblik på netværksdannelse og erhvervelse af den nyeste viden på området) Fyraftensmøder, temadage og kurser (arrangering af temadage med aktuelle og relevante temaer) Indledende koordinering Indledende koordinering af sagen med sagens aktører) Cafedage (Der tilbydes meningsfulde aktiviteter i det tidsrum, hvor sagen er under koordinering) 2 Seenoversigtoversamarbejdspartnereibilag3 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 11

12 Præcisering af oversigten Medarbejdere og samarbejdspartnere Fællesteamet Dobbeltdiagnoseteamet tilbyder medarbejdere og samarbejdspartnere at være tovholder på udvikling af et såkaldt fællesteam. Formålet med fællesteamet er at sikre en langsigtet koordinering af sager herunder fastlægge mål, succeskriterier og rollefordeling i den enkelte sag. Fællesteamet fungerer også som en form for ekstern referencegruppe, der skal give sparring til projektet og sikre projektets forankring blandt projektets samarbejdspartnere. Fællesteamet mødes en gang om måneden. Det har en fast kerne bestående af to repræsentanter fra socialpsykiatrien, rusmiddelcentret, jobcentret og pensionskontoret. Den ene repræsentant fra hver sektor/institution er en leder. Dette for at sikre teamets beslutningskompetence. Den anden repræsentant er en medarbejder, der deltager ad hoc fra sag til sag. Deres rolle er at fremlægge sager herunder udtrykke deres faglige vurderinger. Fællesteamet kan suppleres af repræsentanter fra andre sektorer og institutioner når disse har sager, der måtte være relevante for fællesteamet. Teamet har udarbejdet et forslag til en samarbejdsmodel i forhold til koordinering af sager i fællesteamet som kan rekvireres ved kontakt til teamet. Sparring og undervisning Teamet tilbyder sparring og undervisning til kollegaer og samarbejdspartnere. Sparring og undervisningen kan foregå hos os eller hos vores kollegaer og samarbejdspartnere. Karakteren af sparringen og undervisningen kan variere. Eksempler på typiske temaer/emner er følgende: Temaer/emner for sparring/undervisning Etablering af kontakt/alliance med borgere/brugere med en dobbeltdiagnose Motiverende samtale med borgere/brugere med en dobbeltdiagnose Indledende koordinering af sager med dobbeltdiagnose Hjælp til at navigere i sager, der befinder sig i gråzonen Hvad det vil sige at have et misbrug og samtidig en psykisk lidelse Hvordan man rummer borgere/brugere med dobbeltdiagnose Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 12

13 Konferencer Teamet vil i løbet af projektperioden arrangere to konferencer. Teamet vil arrangere en opstartskonference og en slutkonference. Se oversigten nedenfor: Konferencer Tid Aktivitet Målgruppe Formål Februar 2010 Opstartskonference Medarbejdere og samarbejdspartnere At markere starten på projektet At præsentere formålet med projektet herunder, hvad der kommer til at ske i projektperioden. At introducere til dobbeltdiagnoseområdet gennem præsentation af viden på en oplevelsesorienteret måde. Netværksdannelse Februar 2012 Slutkonference Medarbejdere og samarbejdspartnere At markere afslutningen på projektet At præsentere evalueringen af projektet At perspektivere projektet At præsentere projektets erfaringer gennem præsentation af viden på oplevelsesorienteret måde. Fortsat netværksdannelse Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 13

14 Fyraftensmøder, temadage og kurser Teamet vil i løbet af projektperioden arrangere en række temadage og fyraftensmøder. Temadage og fyraftensmøder Tid Aktivitet Målgruppe Formål marts 2010 februar fyraftensmøder Praktiserende læger Forum og dialog og sparring på området. Opdatering af den nyeste viden på området. november 2010 november temadage Psykiatere og psykologer Forum og dialog og sparring på området. Opdatering af den nyeste viden på området. april temadage Medarbejdere og samarbejdspartnere juni 2010 april 2011 oktober ) Rusmidlernes kemi og psykologiske påvirkning 2) Hvad tænker og gør de andre egentlig? 3) De fire hovedgrupper af psykisk lidelse 4) Kommunikation Erhvervelse af viden om rusmidler, misbrug i relation til psykiatri, viden om behandlingsmuligheder. Udveksling af gensidig viden om hinanden samt netværksdannelse. Dyberegående kendskab til de vigtigste former for psykisk lidelse. Erhvervelse af viden og færdigheder vedr. forskellige kommunikationstyper i forhold til målgruppen. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 14

15 Sept.-dec februar 2011 sept Bedre liv kurser Medarbejdere og samarbejdspartnere At erhverve grundlæggende praktiske færdigheder i at undervise brugere i færdighedstræning i relation til motivation, misbrug og psykiatri. Pårørende Der er undersøgelser, der viser at har en bruger en kontakt/god kontakt til pårørende er sandsynligheden for at brugeren kommer sig 3 langt større end hvis han/hun ikke har en kontakt/god kontakt til pårørende. I lyset af den viden vil dobbeltdiagnoseteamet tilbyde pårørende en række kurser i løbet af projektperioden. Kurserne vil sigte på at give pårørende grundlæggende viden om emner der er relevante for pårørende. Emnerne vil typisk centrere sig om begreberne motivation, misbrug og psykiatri. Kurserne vil foregå over 6 dage af 2 timer. Viser der sig et behov for det vil teamet medvirke til at opstarte selvhjælpsgrupper for pårørende i Skanderborg kommune. Teamet vil endvidere henvise pårørende til rådgivning hos de9 (Risskov) og Bedre psykiatri (Århus). Brugeren Dobbeltdiagnoseteamet vil i det første år af projektet som tidlige nævnt hjælpe socialpsykiatrien med at lave opsøgende arbejde, udredning og koordinering af sager i forhold til borgere/brugere med dobbeltdiagnose.vi vil udføre motiverende arbejde i forhold til borgeren og efter behov udarbejde en indledende udredning som beskriver brugerens funktionsniveau. Vi vil typisk også foretage den indledende koordinering af sagen. Med indledende menes, at vi sørger for at der i første omgang etableres aftaler med vores samarbejdspartnere vedr. samarbejdet omkring borgeren på kort sigt. Dobbeltdiagnoseteamet har mulighed for at arbejde med borgeren i en periode på op til 3 mdr. Men allerede efter en måned vil sagen blive drøftet i det såkaldte fællesteam (defineret på side 12) med henblik på at sikre en langsigtet koordinering af sagen. Efter en periode på max 3 måneder vil sagen blive videregivet til en relevant samarbejdspartner. Hvilken afdeling og medarbejder sagen overdrages til aftales, hvis muligt, allerede når teamet får sagen. I den periode borgerens sag er under udredning herunder koordinering på kort sigt vil borgeren blive tilbudt deltagelse i aktiviteter (cafedage). Formålet med cafedagene er at fremme 3 Begrebet atkommesig erendelafrecoverytankegangen.recoverybetyder atkommesig.recoveryerenformfor arbejdsmetode,dertagerafsætiatdetermuligtforpsykisksygeatudviklesigherunderoplevefrihedforsymptomer.for nærmereuddybningsebilag4side30. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 15

16 borgerens funktionsevne og livskvalitet (projekets mål 3). Cafedagene bruges også til at observere borgeren d.v.s. anvendes som led i udredningsarbejdet. Aktiviteterne på cafedagene vil følge brugernes behov og interesser. Eksempler på aktiviteter på cafedagene kunne være kortere udflugter, fisketure, madlavning, musik, drama/teater, foto/video. Cafedagene afholdes en gang om ugen i vores lokaler på Sverigesvej 20. Cafedagene består i hele projektperioden. Projektets teori og metode Følgende oversigt har til formål at illustrere de teorier og metoder vi benytter i relation til de målgrupper vi har. Medarbejdere og samarbejdspartnere Brugeren Cynefinmodellen Den motiverende samtale Den lærende og skabende organisation Recovery Samarbejdsmodellen Kognitiv adfærdsterapi Der er ikke evidens for at bestemte metoder virker bedre end andre på dobbeltdiagnoseområdet. De teorier og metoder vi benytter i forhold medarbejdere og samarbejdspartnere er udtryk for vores innovation og nytænkning. Dette gælder især benyttelse af den såkaldte Cynefinmodel og den skabende organisation. Samarbejdsmodellen har vi selv udviklet ved at sammentænke to anerkendte teoretiske modeller. De teorier og metoder som projektet tager afsæt i, i forhold til brugerne er alle anerkendte tilgange på området. Udvælgelsen af teori og metode i forhold til brugerne er sket sideløbende med den praktiske erfaring vi har gjort os med brugerne. Teorierne og metoderne i forhold til brugerne er udvalgt på baggrund af hvad der praktisk har vist sig at være brugbart, anvendeligt og behov for set i relation til projektets formål. Teorien og metoderne i forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere er teorier og metoder som vi agter at prøve af. Vi har ikke i oversigten angivet hvilke teorier og metoder vi arbejder med i forhold til de pårørende. Det skyldes at arbejdet med de pårørende vil benytte teorier og metoder, der både indeholder nogle af teorierne/metoderne tilhørende medarbejdere og samarbejdspartnere og nogle af teorierne/metoderne tilhørende brugeren. Kurset for de pårørende som vi agter at iværksætte tager meget udgangspunkt i viden om motivation (den motiverende samtale) og delelementer fra kognitiv adfærdsterapi. Men også elementer fra Cynefinmodellen og den lærende og skabende organisation vil indgå. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 16

17 Generelt kan vi sige at hvad enten vi arbejder med medarbejdere og samarbejdspartnere, brugere eller pårørende vil det lærende, skabende og kreative indgå som væsentlig ingrediens. Det lærende er en væsentlig del af projektets formål idet vi siger at det primære formål er at opkvalificere medarbejdere og samarbejdspartnere på området. Det skabende/kreative bringer vi ind, dels som et læringsværktøj, dels som en måde, hvorpå der kan udtrykkes ressourcer. I forhold til medarbejdere, samarbejdspartnere og pårørende tror vi på at det skabende/kreative kan være en god måde at åbne op for dialog og nytænkning på, hvilket der er behov for på området. I forhold til brugerne har vi erfaring for at det skabende/kreative kan give brugerne øget energi, livslyst og tro på egne evner. For en mere dybdegående og detaljeret beskrivelse af de anvendte teorier og metoder se bilag 4. Projektets værdier På baggrund af projektets formål, vision og teoretiske grundlag har vi udviklet nogle værdier i projektet. Værdierne er udtryk for den måde vi ønsker at arbejde på. Værdierne er med til at skabe en sammenhæng, en fælles linje i de aktiviteter vi laver. Når vi planlægger aktiviteter hvad enten det er en konference, en temadag, en undervisningsdag tilstræber vi at følgende værdier kommer til udtryk. Overordnet værdier Vi vil kendes på vores handlinger og ikke vores holdninger Vedr. Konferencer/temadage/ kurser Vi skaber rum for læring, nytænkning og innovation Vi skaber et trygt rum for udvikling af det tværsektorielle samarbejde Vi bruger det musiske til at skabe liv, håb og som en måde til praktisk at vise at det kan lade sig gøre Vedr. det daglige sagsarbejde Vi forholder os til alle henvendelser, også henvendelser der ikke er til os. Når henvendelsen ikke er til os vil vi sørge for at den pågældende henvises til den rette hjælp og rådgivning Vi overholder aftaler. Vi giver besked om hvordan og hvornår vi handler i en sag. Vi følger op på de henvendelser vi får Vedr. det daglige arbejde med brugerne Vi sikrer høj grad af koordination og kontinuitet i vores indsats Vi lytter til brugernes motivation Vi inddrager brugerne på alle niveauer Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 17

18 Vi støtter brugeren til at tænke selvstændigt og finde egne løsninger og strategier Vi støtter brugerne til at udvikle/genetablere kontakt til pårørende Vi bruger det musiske til at skabe liv, håb, selvværd og udvikling af sociale færdigheder. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 18

19 Bilag 1: Kommissorium for projektet Projektets navn Projekt dobbeltdiagnose Projektets formål og indhold 1. At opkvalificere medarbejderne i socialpsykiatrien samt samarbejdsparterne til bedre at kunne håndtere borgere med dobbeltdiagnose 2. At kortlægge antallet af dobbeltdiagnostiserede samt disses karakteristika i Skanderborg kommune. 3. At bidrage til udvikling af et tværsektorielt samarbejde vedr. koordinering af dobbeltdiagnosesager 4. Atudvikleogafprøveetsystematisk koordinerettilbudtilborgeremed dobbeltdiagnoseiskanderborg kommune 5. Atøgelivskvalitetenogfunktionsevnen hosborgeremedendobbeltdiagnose Resultater Milepæle og tidsplan Milepæle er - Etablering af fællesteam juni Etablering af samarbejde omkring udvikling af opstartskonference juni 2009 Ledelsesmæssigforankring Projektejer BenteØstrup/LisGedsøSmith Bemandingogressourcebehov Projektleder HenrikAndersen Projektgruppe HenrikAndersenogHenrikDannevang Anslåettidsforbrug 74timerpr.uge Interessenterm.v. Oversigtoverinteressenter Sebilag4 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 19

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig 79755404 Mailadresse til projektansvarlig Flemming.Stoumann@hedensted.dk

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere