Dobbeltdiagnoseprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbeltdiagnoseprojekt"

Transkript

1 Dobbeltdiagnoseprojekt Socialpsykiatrien 2009 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Projektets formål...4 Projektets målgruppe...5 Definering af dobbeltdiagnose...6 Projektets vision...6 Projektets organisering...6 Projektets primære og sekundære mål...9 Dobbeltdiagnoseteamets rolle og opgaver...11 Konkrete opgaver i relation til målgruppen...11 Fællesteamet...12 Sparring og undervisning...12 Konferencer...13 Fyraftensmøder, temadage, kurser...14 Pårørende...15 Brugeren...15 Projektets teori og metode...16 Projektets værdier...17 Bilag...19 Bilag 1: Kommissorium for projektet...19 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg2

3 Bilag 2: Tids og handleplan...20 Bilag 3: Oversigt over interessenter...22 Bilag 4: Beskrivelse af teorier og metoder...23 Cynefinmodellen...23 Den lærende og skabende organisation...29 Samarbejdsmodellen...32 Den motiverende samtale...34 Recovery...34 Kognitiv adfærdsterapi...36 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg3

4 Projektbeskrivelse Projekt dobbeltdiagnose Baggrund Baggrunden for dette projekt er et ønske om at udvikle og opkvalificere den faglige indsats for borgere med en dobbeltdiagnose i Skanderborg kommune. Ønsket om at udvikle indsatsen fagligt kommer til dels som et resultat af en ledelsesmæssig prioritering. Kommunalreformen har nødvendiggjort et fokus på at samle/integrere områder, der før har været adskilte. Dobbeltdiagnoseområdet er et område som ikke bare i Skanderborg kommune men på landsplan har savnet en koordineret og helhedsorienteret tilgang tilpasset den enkelte borger. Serviceloven forpligter Socialpsykiatrien at udvikle sådanne tilbud til dens brugere. Ønsket om en faglig udvikling af indsatsen kommer også fra Socialpsykiatriens egne medarbejdere. De giver udtryk for at der er brug for øget viden og værktøjer i forhold til at hjælpe målgruppen. Området er udfordrende i og med at dobbeltdiagnostiserede går på tværs af etablerede behandlingssystemer. Medarbejdere i Socialpsykiatrien giver udtryk for at de mangler viden om misbrug. Tilsvarende ser man at misbrugscentrene har behov for mere viden om psykiatri og psykisk lidelse. På ovenstående baggrund har Socialpsykiatrien i Skanderborg kommune et ønske om at udvikle et projekt som skal udvikle og afprøve metoder til, hvordan dobbeltdiagnostiserede borgere i kommunen kan hjælpes bedre. Projektets formål Primære formål 1. At opkvalificere medarbejderne i socialpsykiatrien samt samarbejdspartnere til bedre at kunne håndtere borgere med dobbeltdiagnose Andre formål 1. At kortlægge antallet af dobbeltdiagnostiserede samt disses karakteristika i Skanderborg kommune. 2. At bidrage til udvikling af et tværsektorielt samarbejde vedr. koordinering af dobbeltdiagnosesager 3. At udvikle og afprøve et systematisk koordineret tilbud til borgere med dobbeltdiagnose i Skanderborg kommune 4. At øge livskvaliteten og funktionsevnen hos borgere med en dobbeltdiagnose Projektdobbeltdiagnose Skanderborg4

5 Projektets målgruppe Primære målgruppe 1. Medarbejdere i Skanderborg kommune samt samarbejdspartnere i og uden for Skanderborg kommune med brugerkontakt. Andre målgrupper 1. Pårørende til borgere/brugere i Skanderborg kommune bosiddende i og uden for Skanderborg kommune. 2. Borgere/brugere indenfor følgende kategorier som projektet kommer i kontakt med i projektperioden. A) Borgere/brugere, der ud over psykiatriske problemstillinger og misbrug har massive sociale problemer. Med massive sociale problemer menes følgende: Boligløs Uden beskæftigelse Dårligt socialt netværk Socialt isoleret Prostitution Somatisk sygdom, der ikke passes (eks: type 2 diabetes) Det er ikke nok kun at have en af de sociale problemer. Der skal være tale om en kæde af sociale problemer, der er sammenvævede, d.v.s. at det ene problem fører til et andet. De massive problemer kan være periodevise og have et rigidt, rituelt præg. I kendte sager er målgruppen ovenstående samt sager, hvor der er prøvet mange ting uden at det har virket. B) Borgere/brugere hvis misbrug skaber udfordringer i forhold til etablering af en socialpsykiatrisk indsats. C) Borgere, som befinder sig i en gråzone og som ikke er afklaret diagnostisk. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg5

6 Definition af dobbeltdiagnose En borger/bruger, der har et misbrug af stoffer og/eller alkohol samtidig med mindst en anden psykiatrisk lidelse Der hersker mange forskellige definitioner af begrebet dobbeltdiagnose. Vi har valgt at benytte ovenstående definition som Team for misbrugspsykiatri (Risskov) benytter. Projektets vision At bidrage til at borgere med dobbeltdiagnose kommer til at opleve en koordineret og fagligt velfunderet indsats fra systemets side. At bidrage til at borgere med dobbeltdiagnose oplever at den indsats, der tilrettelægges sker med udgangspunkt i borgerens egen motivation og behov. Projektets organisering Niveau Projektejer: Navn Bente Østrup/ Lis Gedsø Smith Ansvar Fungere sammen med projektlederen som bindeled til Sekretariatet Løbende sparring og opbakning til projektlederen. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg6

7 Dobbeltdiagnoseteam Henrik Andersen (projektleder) Planlægning og styring af projektet Udarbejde projektets skriftlige materiale. Tovholder på udvikling af det tværsektorielle samarbejde (fællesteam) Udvikle og tilrettelægge konferencer og temadage Lede projektets referencegrupper Udvikling af aktiviteter for brugere samt deltage på aktivitetsdage, såkaldte cafedage for brugere Lave nyhedsbreve Udarbejde årlig rapport til Sikringsstyrelsen Henrik Dannevang (Specialist) Udvikling af model for vejledning og sparring i projektet Sagsorienteret vejledning og sparring af kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Rådgivning til pårørende Underviser på temadage og kurser for medarbejdere og samarbejdspartnere. Udvikling af aktiviteter for brugere samt deltage på aktivitetsdage, såkaldte cafedage for brugere Tredje medarbejder (brugerkontakt) Hovedansvarlig vedr. brugerkontakt Motiverende arbejde Indledende funktionsudredning og indledende koordinering af sager Kontakt til kommunens specialrådgivning Koordinering af tilbud om udredning (team for misbrugspsykiatri) Projektdobbeltdiagnose Skanderborg7

8 Udvikling af aktiviteter for brugere samt deltage på aktivitetsdage, såkaldte cafedage for brugere. Referencegruppe (intern) Henrik Andersen (projektleder) Bodil Svare (leder af fagsekretariatet for Handicap og socialpsykiatri) Hanne Hansen (leder af specialrådgivn.) Gitte Standly (konst. leder af specialrådgivningen) Bente Østrup (Leder af socialpsykiatrien) Lis Gedsø Smith (konst. leder af socialpsykiatrien) Niels Jørn Danielsen (faglig konsulent) Sikre projektets organisatoriske forankring Genere ideer/sparring til projektet Være et udviklingsforum i forhold til organisatoriske problemstillinger forbundet med koordinering af sager i fællesteamet (se definition s. 11). Referencegruppe (ekstern) Svarende til fællesteamet (se definition s. 10) Henrik Andersen (projektleder) Bente Østrup (Leder af socialpsykiatrien) Lis Gedsø Smith (konst. leder af socialpsykiatrien) rep. fra lokalpsykiatrien rep. fra rusmiddelcentret rep. fra jobcentret rep. fra pensionkontoret Sikre projektets forankring blandt projektets samarbejdspartnere. Generere ideer/sparring til projektet Sikre at projektets tilbud og aktiviteter er i overensstemmelse med de behov samarbejdsparterne har. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg8

9 Referencegruppe (brugere) 4 brugere plus 3 projektmedarbejdere Sikre projektets forankring blandt projektets brugere. Generere ideer/sparring til projektet fra et brugerperspektiv. Sikre at projektets tilbud og aktiviteter er i overensstemmelse med de behov brugerne har. Projektets primære målsætning, aktiviteter, succeskriterier og evaluering Socialpsykiatriens medarbejdere og samarbejdspartnere Målsætning Aktivitet Succeskriterier Evaluering Mål 1: At medarbejderne og samarbejds parterne oplever øget mestring i dobbeltdiagnose sager Temadage og konferencer Opstartskonference Slutkonference To fyraftensmøder for læger To temadage for psykiatere og psykologer Fire temadage for medarbejdere og samarbejdspartnere Tilbud om udredning Tre bedre liv kurser 1 Samtlige medarbejdere og samarbejdspartnere med brugerkontakt og som er ansat ved projektets start skal have deltaget i 2 temadage. 40 medarbejdere og 20 samarbejdspartnere skal have gennemført et bedre liv kursus. Aktivitetsmål: A) Der måles i hvilken udstrækning vi har afviklet de aktiviteter vi siger vi vil afvikle. B) Der måles på hvor mange og hvem der har deltaget. Resultatmål: Der måles på i hvor høj grad deltagerne har udviklet øget mestringskompetence. 1 Bedre liv kursus er et koncept udviklet i Norge. Det er kursus som kombinerer den mest essentielle viden om motivation, social færdighedstræning og håndtering af misbrug. Kurset tilbydes fagpersonale med henblik på at de efterfølgende underviser brugerne i konceptet. Brugerne kan undervises individuelt og i grupper. Kurset for fagpersonalet varer fem dage plus to halve dage til opfølgning. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg9

10 Andre målsætninger, aktiviteter, succeskriterier og evaluering Brugerne Målsætning Aktivitet Succeskriterier Evaluering Mål 1: Målet er øget tværsektoriel koordinering af sager Udvikling af fællesteam Koordinering af udvikling af et tværsektorielt team bestående rusmiddelcentret, behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Teamets opgave er at udvikle en model til koordinering af sager samt at koordinere sager i projektperioden. I de første 2 år af projektperioden skal 75 % af de sager der behandles i fællesteamet være koordinerede. Aktivitetsmål: Der måles på i hvilken udstrækning elementerne i modellen for koordinering er blevet gennemført. Resultatmål: Antallet af sager der er blevet koordineret optælles Mål 2: Borgeren skal opleve øget livskvalitet og funktionsevne Specialiseret støtte Etablering af kontakt Cafedage Hver anden fredag samles brugerne til en fælles cafedag. Følgende aktiviteter kan eksempelvis tilbydes brugerne: I de første 2 år af projektperioden skal 75 % af deltagerne benytte et eller flere af tilbudene 50 % af brugerne skal opleve tilfredshed med de tilbud og den støtte de har fået. Aktivitetsmål: Der måles på i hvilken udstrækning tilbudene er gennemført Resultatmål: Der måles på brugernes oplevelse af livskvalitet og funktionsevne efter 3 mdr. s forløb. Fælles madlavning Fisketur Udflugter Musik Foto og video Drama og teater Afspændingsøvelser Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 10

11 Dobbeltdiagnoseteamets rolle og opgaver Dobbeltdiagnoseteamets funktion er overordnet set at motivere til en udvikling, der munder ud i bedre håndtering og koordinering af sager med dobbeltdiagnose. Det er også dobbeltdiagnoseteamets funktion at medvirke til at dobbeltdiagnostiserede brugere i projektperioden oplever større livskvalitet og funktionsevne. I forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere er det teamets rolle at tilbyde kurser og kompetenceudvikling. Det er ikke hensigten med dobbeltdiagnoseteamet at det skal overtage sager fra behandlingssystemet. Dobbeltdiagnoseteamets væsentligste rolle er at udvikle rum for nytænkning, læring og samarbejde på området. Vores rolle er at være sparringspartnere og facilitatorer for kollegaer og samarbejdspartnere således at disse i projektperioden udvikler øget håndteringsevne i forhold til målgruppen. Idet en SKP funktion er under udvikling i socialpsykiatrien og at der p.t. ikke findes en specialiseret SKP funktion har vi valgt i det første år af projektet at hjælpe socialpsykiatrien med at lave opsøgende arbejde, funktionsudredninger, motiverende samtaler og den indledende koordinering i dobeltdiagnosesager. Projektets tredje medarbejder ansættes med henblik på at gøre dette. Den tredje medarbejder ansættes således kun foreløbigt for et år (fra nov til nov. 2010). Efter den periode er det meningen at socialpsykiatrien selv skal overtage denne opgave, men med sparring fra dobbeltdiagnoseteamet. Konkrete opgaver i relation til målgrupperne Medarbejdere og Pårørende Brugeren samarbejdspartnere 2 Tovholder på udvikling af tværsektorielt, koordinerende samarbejde (fællesteam) Undervisning (kursus vedr. misbrug og motivation) Opsøgende arbejde (på baggrund af konkrete henvendelser) Funktionsudredninger (med henblik på at afklare en brugers funktionsniveau) Sparring og undervisning (sagsorienteret og personlig sparring) Henvisning til pårørenderådgivning Motiverende samtaler (med henblik på at afklare en brugers motivationsniveau) Konferencer (arrangering af konferencer med henblik på netværksdannelse og erhvervelse af den nyeste viden på området) Fyraftensmøder, temadage og kurser (arrangering af temadage med aktuelle og relevante temaer) Indledende koordinering Indledende koordinering af sagen med sagens aktører) Cafedage (Der tilbydes meningsfulde aktiviteter i det tidsrum, hvor sagen er under koordinering) 2 Seenoversigtoversamarbejdspartnereibilag3 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 11

12 Præcisering af oversigten Medarbejdere og samarbejdspartnere Fællesteamet Dobbeltdiagnoseteamet tilbyder medarbejdere og samarbejdspartnere at være tovholder på udvikling af et såkaldt fællesteam. Formålet med fællesteamet er at sikre en langsigtet koordinering af sager herunder fastlægge mål, succeskriterier og rollefordeling i den enkelte sag. Fællesteamet fungerer også som en form for ekstern referencegruppe, der skal give sparring til projektet og sikre projektets forankring blandt projektets samarbejdspartnere. Fællesteamet mødes en gang om måneden. Det har en fast kerne bestående af to repræsentanter fra socialpsykiatrien, rusmiddelcentret, jobcentret og pensionskontoret. Den ene repræsentant fra hver sektor/institution er en leder. Dette for at sikre teamets beslutningskompetence. Den anden repræsentant er en medarbejder, der deltager ad hoc fra sag til sag. Deres rolle er at fremlægge sager herunder udtrykke deres faglige vurderinger. Fællesteamet kan suppleres af repræsentanter fra andre sektorer og institutioner når disse har sager, der måtte være relevante for fællesteamet. Teamet har udarbejdet et forslag til en samarbejdsmodel i forhold til koordinering af sager i fællesteamet som kan rekvireres ved kontakt til teamet. Sparring og undervisning Teamet tilbyder sparring og undervisning til kollegaer og samarbejdspartnere. Sparring og undervisningen kan foregå hos os eller hos vores kollegaer og samarbejdspartnere. Karakteren af sparringen og undervisningen kan variere. Eksempler på typiske temaer/emner er følgende: Temaer/emner for sparring/undervisning Etablering af kontakt/alliance med borgere/brugere med en dobbeltdiagnose Motiverende samtale med borgere/brugere med en dobbeltdiagnose Indledende koordinering af sager med dobbeltdiagnose Hjælp til at navigere i sager, der befinder sig i gråzonen Hvad det vil sige at have et misbrug og samtidig en psykisk lidelse Hvordan man rummer borgere/brugere med dobbeltdiagnose Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 12

13 Konferencer Teamet vil i løbet af projektperioden arrangere to konferencer. Teamet vil arrangere en opstartskonference og en slutkonference. Se oversigten nedenfor: Konferencer Tid Aktivitet Målgruppe Formål Februar 2010 Opstartskonference Medarbejdere og samarbejdspartnere At markere starten på projektet At præsentere formålet med projektet herunder, hvad der kommer til at ske i projektperioden. At introducere til dobbeltdiagnoseområdet gennem præsentation af viden på en oplevelsesorienteret måde. Netværksdannelse Februar 2012 Slutkonference Medarbejdere og samarbejdspartnere At markere afslutningen på projektet At præsentere evalueringen af projektet At perspektivere projektet At præsentere projektets erfaringer gennem præsentation af viden på oplevelsesorienteret måde. Fortsat netværksdannelse Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 13

14 Fyraftensmøder, temadage og kurser Teamet vil i løbet af projektperioden arrangere en række temadage og fyraftensmøder. Temadage og fyraftensmøder Tid Aktivitet Målgruppe Formål marts 2010 februar fyraftensmøder Praktiserende læger Forum og dialog og sparring på området. Opdatering af den nyeste viden på området. november 2010 november temadage Psykiatere og psykologer Forum og dialog og sparring på området. Opdatering af den nyeste viden på området. april temadage Medarbejdere og samarbejdspartnere juni 2010 april 2011 oktober ) Rusmidlernes kemi og psykologiske påvirkning 2) Hvad tænker og gør de andre egentlig? 3) De fire hovedgrupper af psykisk lidelse 4) Kommunikation Erhvervelse af viden om rusmidler, misbrug i relation til psykiatri, viden om behandlingsmuligheder. Udveksling af gensidig viden om hinanden samt netværksdannelse. Dyberegående kendskab til de vigtigste former for psykisk lidelse. Erhvervelse af viden og færdigheder vedr. forskellige kommunikationstyper i forhold til målgruppen. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 14

15 Sept.-dec februar 2011 sept Bedre liv kurser Medarbejdere og samarbejdspartnere At erhverve grundlæggende praktiske færdigheder i at undervise brugere i færdighedstræning i relation til motivation, misbrug og psykiatri. Pårørende Der er undersøgelser, der viser at har en bruger en kontakt/god kontakt til pårørende er sandsynligheden for at brugeren kommer sig 3 langt større end hvis han/hun ikke har en kontakt/god kontakt til pårørende. I lyset af den viden vil dobbeltdiagnoseteamet tilbyde pårørende en række kurser i løbet af projektperioden. Kurserne vil sigte på at give pårørende grundlæggende viden om emner der er relevante for pårørende. Emnerne vil typisk centrere sig om begreberne motivation, misbrug og psykiatri. Kurserne vil foregå over 6 dage af 2 timer. Viser der sig et behov for det vil teamet medvirke til at opstarte selvhjælpsgrupper for pårørende i Skanderborg kommune. Teamet vil endvidere henvise pårørende til rådgivning hos de9 (Risskov) og Bedre psykiatri (Århus). Brugeren Dobbeltdiagnoseteamet vil i det første år af projektet som tidlige nævnt hjælpe socialpsykiatrien med at lave opsøgende arbejde, udredning og koordinering af sager i forhold til borgere/brugere med dobbeltdiagnose.vi vil udføre motiverende arbejde i forhold til borgeren og efter behov udarbejde en indledende udredning som beskriver brugerens funktionsniveau. Vi vil typisk også foretage den indledende koordinering af sagen. Med indledende menes, at vi sørger for at der i første omgang etableres aftaler med vores samarbejdspartnere vedr. samarbejdet omkring borgeren på kort sigt. Dobbeltdiagnoseteamet har mulighed for at arbejde med borgeren i en periode på op til 3 mdr. Men allerede efter en måned vil sagen blive drøftet i det såkaldte fællesteam (defineret på side 12) med henblik på at sikre en langsigtet koordinering af sagen. Efter en periode på max 3 måneder vil sagen blive videregivet til en relevant samarbejdspartner. Hvilken afdeling og medarbejder sagen overdrages til aftales, hvis muligt, allerede når teamet får sagen. I den periode borgerens sag er under udredning herunder koordinering på kort sigt vil borgeren blive tilbudt deltagelse i aktiviteter (cafedage). Formålet med cafedagene er at fremme 3 Begrebet atkommesig erendelafrecoverytankegangen.recoverybetyder atkommesig.recoveryerenformfor arbejdsmetode,dertagerafsætiatdetermuligtforpsykisksygeatudviklesigherunderoplevefrihedforsymptomer.for nærmereuddybningsebilag4side30. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 15

16 borgerens funktionsevne og livskvalitet (projekets mål 3). Cafedagene bruges også til at observere borgeren d.v.s. anvendes som led i udredningsarbejdet. Aktiviteterne på cafedagene vil følge brugernes behov og interesser. Eksempler på aktiviteter på cafedagene kunne være kortere udflugter, fisketure, madlavning, musik, drama/teater, foto/video. Cafedagene afholdes en gang om ugen i vores lokaler på Sverigesvej 20. Cafedagene består i hele projektperioden. Projektets teori og metode Følgende oversigt har til formål at illustrere de teorier og metoder vi benytter i relation til de målgrupper vi har. Medarbejdere og samarbejdspartnere Brugeren Cynefinmodellen Den motiverende samtale Den lærende og skabende organisation Recovery Samarbejdsmodellen Kognitiv adfærdsterapi Der er ikke evidens for at bestemte metoder virker bedre end andre på dobbeltdiagnoseområdet. De teorier og metoder vi benytter i forhold medarbejdere og samarbejdspartnere er udtryk for vores innovation og nytænkning. Dette gælder især benyttelse af den såkaldte Cynefinmodel og den skabende organisation. Samarbejdsmodellen har vi selv udviklet ved at sammentænke to anerkendte teoretiske modeller. De teorier og metoder som projektet tager afsæt i, i forhold til brugerne er alle anerkendte tilgange på området. Udvælgelsen af teori og metode i forhold til brugerne er sket sideløbende med den praktiske erfaring vi har gjort os med brugerne. Teorierne og metoderne i forhold til brugerne er udvalgt på baggrund af hvad der praktisk har vist sig at være brugbart, anvendeligt og behov for set i relation til projektets formål. Teorien og metoderne i forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere er teorier og metoder som vi agter at prøve af. Vi har ikke i oversigten angivet hvilke teorier og metoder vi arbejder med i forhold til de pårørende. Det skyldes at arbejdet med de pårørende vil benytte teorier og metoder, der både indeholder nogle af teorierne/metoderne tilhørende medarbejdere og samarbejdspartnere og nogle af teorierne/metoderne tilhørende brugeren. Kurset for de pårørende som vi agter at iværksætte tager meget udgangspunkt i viden om motivation (den motiverende samtale) og delelementer fra kognitiv adfærdsterapi. Men også elementer fra Cynefinmodellen og den lærende og skabende organisation vil indgå. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 16

17 Generelt kan vi sige at hvad enten vi arbejder med medarbejdere og samarbejdspartnere, brugere eller pårørende vil det lærende, skabende og kreative indgå som væsentlig ingrediens. Det lærende er en væsentlig del af projektets formål idet vi siger at det primære formål er at opkvalificere medarbejdere og samarbejdspartnere på området. Det skabende/kreative bringer vi ind, dels som et læringsværktøj, dels som en måde, hvorpå der kan udtrykkes ressourcer. I forhold til medarbejdere, samarbejdspartnere og pårørende tror vi på at det skabende/kreative kan være en god måde at åbne op for dialog og nytænkning på, hvilket der er behov for på området. I forhold til brugerne har vi erfaring for at det skabende/kreative kan give brugerne øget energi, livslyst og tro på egne evner. For en mere dybdegående og detaljeret beskrivelse af de anvendte teorier og metoder se bilag 4. Projektets værdier På baggrund af projektets formål, vision og teoretiske grundlag har vi udviklet nogle værdier i projektet. Værdierne er udtryk for den måde vi ønsker at arbejde på. Værdierne er med til at skabe en sammenhæng, en fælles linje i de aktiviteter vi laver. Når vi planlægger aktiviteter hvad enten det er en konference, en temadag, en undervisningsdag tilstræber vi at følgende værdier kommer til udtryk. Overordnet værdier Vi vil kendes på vores handlinger og ikke vores holdninger Vedr. Konferencer/temadage/ kurser Vi skaber rum for læring, nytænkning og innovation Vi skaber et trygt rum for udvikling af det tværsektorielle samarbejde Vi bruger det musiske til at skabe liv, håb og som en måde til praktisk at vise at det kan lade sig gøre Vedr. det daglige sagsarbejde Vi forholder os til alle henvendelser, også henvendelser der ikke er til os. Når henvendelsen ikke er til os vil vi sørge for at den pågældende henvises til den rette hjælp og rådgivning Vi overholder aftaler. Vi giver besked om hvordan og hvornår vi handler i en sag. Vi følger op på de henvendelser vi får Vedr. det daglige arbejde med brugerne Vi sikrer høj grad af koordination og kontinuitet i vores indsats Vi lytter til brugernes motivation Vi inddrager brugerne på alle niveauer Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 17

18 Vi støtter brugeren til at tænke selvstændigt og finde egne løsninger og strategier Vi støtter brugerne til at udvikle/genetablere kontakt til pårørende Vi bruger det musiske til at skabe liv, håb, selvværd og udvikling af sociale færdigheder. Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 18

19 Bilag 1: Kommissorium for projektet Projektets navn Projekt dobbeltdiagnose Projektets formål og indhold 1. At opkvalificere medarbejderne i socialpsykiatrien samt samarbejdsparterne til bedre at kunne håndtere borgere med dobbeltdiagnose 2. At kortlægge antallet af dobbeltdiagnostiserede samt disses karakteristika i Skanderborg kommune. 3. At bidrage til udvikling af et tværsektorielt samarbejde vedr. koordinering af dobbeltdiagnosesager 4. Atudvikleogafprøveetsystematisk koordinerettilbudtilborgeremed dobbeltdiagnoseiskanderborg kommune 5. Atøgelivskvalitetenogfunktionsevnen hosborgeremedendobbeltdiagnose Resultater Milepæle og tidsplan Milepæle er - Etablering af fællesteam juni Etablering af samarbejde omkring udvikling af opstartskonference juni 2009 Ledelsesmæssigforankring Projektejer BenteØstrup/LisGedsøSmith Bemandingogressourcebehov Projektleder HenrikAndersen Projektgruppe HenrikAndersenogHenrikDannevang Anslåettidsforbrug 74timerpr.uge Interessenterm.v. Oversigtoverinteressenter Sebilag4 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg 19

Fællesteamets konkrete formål s.3. Bilag..s.5. Bilag 1: Samtykkeerklæring..s.5. Bilag 2: Informationsskema..s.7. Bilag 3: Samarbejdsmodellen. s.

Fællesteamets konkrete formål s.3. Bilag..s.5. Bilag 1: Samtykkeerklæring..s.5. Bilag 2: Informationsskema..s.7. Bilag 3: Samarbejdsmodellen. s. Fællesteamet E t s a m a r b e j d s f o r u m i m e l l e m j o b c e n t e r, æ l d r e & h a n d i c a p, r u s m i d d e l c e n t r e t o g s o c i a l p s y k i a t r i e n Indhold Hvad er Fællesteamet?...s.3

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Formål Formålet med Fællesteam er, at forbedre og sikre kvaliteten i behandlingen for borgere med dobbeltdiagnoseproblematik

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Den koordinerende indsatsplan KKR konference 30.3 2016 v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Koordinerende indsatsplaner Retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fælleskab i

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Temadag den 26. september 2014 Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner v/elisabeth Westergaard, Psykiatri og Social Velkommen til et forstærket

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Projektleder: Ida Stadsgaard Christensen. Udarbejdet af: Jes Leth Svenninggaard Jensen, Ida Stadsgaard Christensen og Maibrit Pedersen

Projektleder: Ida Stadsgaard Christensen. Udarbejdet af: Jes Leth Svenninggaard Jensen, Ida Stadsgaard Christensen og Maibrit Pedersen Ida Christensen Projektbeskrivelse Baggrund og formål Med baggrund i Handicap og Psykiatriafdelingens Strategi for Udvikling og Specialisering Det gode Liv igangsættes projekt (udviklingshæmmede med psykiatriske

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Den Gode Psykiatriske Afdeling Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Projektets indhold Etablering og implementering af en intensiv ambulant behandling, ud fra en relations- og netværksorienteret tænkning

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Projekt Dobbeltdiagnose - Midtvejsevaluering Januar 2011 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt Dobbeltdiagnose - Midtvejsevaluering Faglig koordinator Jens H ansen Jens.H

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler Socialrådgiverdagene i Kolding 2013 Den koordinerende sagsbehandler Baggrund. Kommunalreformen 1. januar 2007 betød sammenlægning af kommuner - fra 271 til 98, heraf forblev 33 uberørt Adskillelse (fysisk

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere