ROOM WITH A VIEW som ramme for fordybelse, evaluering og vejledning i engelsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROOM WITH A VIEW som ramme for fordybelse, evaluering og vejledning i engelsk"

Transkript

1 ROOM WITH A VIEW som ramme for fordybelse, evaluering og vejledning i engelsk Af Louise Lumholtz, engelskvejleder Hvordan skaber vi rum og tid til fordybelse i engelsk, og hvordan kan vi organisere og tilrettelægge engelskundervisningen, så vi lever op til Fælles Mål, hvor evaluering er et af de store nøgleord? I skoleåret 2010/2011 startede jeg et projekt på egen skole som gik under navnet: Let s make ROOM FOR ENGLISH. Bag dette navn gemte sig den dobbelte betydning af både at skabe et fysisk rum til engelsk som fag, men også at skabe rum og tid til fordybelse i faget. Jeg havde på daværende tidspunkt haft et brændende ønske om at få mulighed for at undervise i længere sekvenser end en enkelt lektion af 45 minutter. Min leder bakkede mit initiativ op og tildelte mig undervisningstid, således jeg havde mulighed for at tilbyde alle klasser på skolen en dag, hvor de arbejdede med engelsk hele dagen. Jeg underviste de enkelte klasser i interessante og aldersvarende emner med baggrund i Fælles Mål. Mit initiativ understøttede samtidig anbefalingen fra EVA s rapport fra 2003, hvor de evaluerede faget engelsk og i den forbindelse kom med en række anbefalinger, hvoraf den ene lød: En ændret opfattelse af variation i undervisningen i retning af længere sekvenser, der giver større mulighed for fordybelse, og som kræver mindre tid til omorganisering. Efter hver undervisningsdag evaluerede jeg udbyttet med eleverne ud fra målcirkler indeholdende trinmålene for den aktuelle årgang. Det foregik i plenum, hvor eleverne blev præsenteret for trinmålene, som var placeret i målcirkler på væggen, hvorefter de skulle reflektere og vurdere, hvorvidt vi havde arbejdet med enkelte eller flere af 57

2 Der er en grundlæggende forskel i uddannelsestænkning indenfor henholdsvis det angelsaksiske område og det kontinentale og skandinaviske område. Louise Lumholtz er lærer og engelskvejleder på Arden skole, disse mål i løbet af dagen. Det viste sig, at eleverne var utrolig præcise i deres tilkendegivelser, de var gode til at forklare, hvad de enkelte mål indeholdt og kunne genkende dem i de aktiviteter og arbejdsformer, der var blevet anvendt. Dette var for mig en virkelig positiv oplevelse, som er blevet startskuddet til et videre arbejde med målcirkler og evaluering i fagudviklingsteamet på min skole et arbejde som stadig er i gang. I skoleåret 2011/2012 var jeg så heldig at få muligheden for at uddanne mig til engelskvejleder. I den forbindelse omdøbte jeg mit projekt til Room With a View ud fra tanken om hvor vigtigt det er at have et fælles sprog særligt om, hvilket sprogsyn vi arbejder ud fra, samt tanken om at Room With a View bliver et sted, hvor både elever sammen med deres respektive lærer og grupper af engelsklærere bliver indbudt til faglig fordybelse, videndeling samt vejledning. What should they know or what should they become? Når man som lærer gør sig didaktiske overvejelser er det af stor betydning hvilket perspektiv man anlægger og Ifølge Mads Hermansen findes der to pædagogiske grundholdninger som i samtiden mødes og som af nogle opfattes som et led i et paradigmeskift, hvor vi går fra dannelsesperspektivet til den angelsaksiske tradition. Skellet mellem en curriculumtradition og en didaktiktradition er baseret på en konstatering af, at der er en grundlæggende forskel i uddannelsestænkning indenfor henholdsvis det angelsaksiske område og det kontinentale og skandinaviske område. Et tydeligt tegn er den store forskel, der er mellem de termer og begreber, der bruges i de forskellige traditioner. Begrebet dannelse er centralt i didaktiktraditionen og i en curriculumtradition indsættes forståelsesfænomenet i en ramme af effektivitet og produktivitet, hvilket termer som intended learning outcome og constructive alignment vidner om (1). I praksis betyder det, at forståelse skal udspille sig inden for en ramme af på forhånd opstillede læringsmål, der ved hjælp af effektiv undervisning tilstræber et fastlagt og måleligt læringsindhold. I en didaktiktradition er forståelsesfænomenet derimod knyttet til et begreb om dannelse og dermed til personlige, faglige kompetencer som selvstændighed og kritisk tænkning i forhold til tilegnelse af viden og kompetencer. Derudover rummer dannelsesbegrebet, at eleven opnår evnen til at mediere mellem del og helhed og på den måde opnår forståelse af, hvorledes verden hænger sammen. I curriculum-traditionen er der fokus på, hvad der skal forstås og ikke, som i didaktiktraditionen, hvor fokus er på hvordan der skal forstås, og hvilken betydning dette har for den, der forstår. I curriculumtraditionen er spørgsmålet: What should they know?, mens det i didaktiktraditionen er: What should they become? (2). Didaktiktænkningen lægger op til undervisning, der udfordrer eleverne til selvstændig tænkning og stillingtagen. Curriculum tænkningen, som 58

3 Det er vigtigt at bevare dannelsesperspektivet, når vi taler om evaluering, evalueringskultur og evalueringens anvendelse. den fortolkes i dansk og europæisk sammenhæng, er udtryk for mere styret og foreskrevet undervisning baseret på stramme læseplaner. Denne tradition læner sig mere op ad tanken om effektivitetsoptimering, hvor måling og testning naturligt får en mere fremtrædende rolle. er altafgørende og viden om, at ikke alt kan og skal evalueres, skal bevares ud fra tanken om at evaluere det, vi værdsætter, i stedet for kun at værdsætte det, vi kan måle. Selvstændige elever inden for en ramme Hvorvidt der er tale om et egentligt paradigmeskift afhænger ifølge Mads Hermansen af, hvorledes man tolker de politiske stramninger som Fælles Mål, nationale tests og andre testmålinger som PISA. Et mere pessimistisk syn vil tolke stramningerne som politikernes mistillid til læreres metodefrihed og deres kvalifikationer til at tilrettelægge og gennemføre undervisning, hvorimod et mere positivt syn anfører, at de stramninger, der er foretaget, ikke grundlæggende har anfægtet den didaktiske grundholdning, da der stadig er stor fortolkningsfrihed i det daglige lærerarbejde. Jeg mener, det er vigtigt at man som lærer fastholder optimismen og ser stramningerne som guidelines og forsøger at tilrettelægge sin undervisning ud fra denne devise. Room With a View er mit forsøg på at give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt og danne egne hypoteser, men indenfor en ramme, hvor jeg har opstillet læringsmålene. Nogle vil mene at jeg dermed står med et ben i begge lejre, hvilket for mig giver god mening, da jeg mener, begge traditioner indeholder elementer, vi som lærere kan anvende i vores daglige arbejde. Vi skal være eklektiske i vores tilgang, bevare vores professionsideal og samtidig gøre os didaktiske overvejelser i forhold til indholdet af vores undervisning og acceptere at de forskellige grundholdninger findes. I den forbindelse mener jeg, det er værd at bemærke, hvor vigtigt det er at bevare dannelsesperspektivet, når vi taler om evaluering, evalueringskultur og evalueringens anvendelse. Anvendelsessigtet Inspirationen til Room With a View Min tanke om at skabe Room With a View er inspireret at englænderen Cheryl Strike, som startede English House i Hirtshals i English House er et fysisk hus tilknyttet Hirtshals skole. Her har Cheryl Strike indrettet husets rum efter de forskellige engelsktalende lande med dekorationer, som giver eleverne associationer af at være det pågældende sted. Siden min start som lærer har Cheryl Strike været gæstelærer på min skole, hvor hun har afholdt en fagdag for skolens 4. klasser. Den pågældende engelsklærer, som har haft de enkelte klasser, har altid deltaget i kurset, således man fik muligheden for at observere egne elever, men også muligheden for at blive inspireret og få idéer fra Cheryl, som kunne overføres til egen undervisning. Room With a View er inspireret af mit møde med Cheryl Strike og hendes English House, som jeg har besøgt. Room With a View er et fysisk lokale på min skole, som jeg har indrettet med diverse dekorationer i form af billeder, kort, flag, plakater, oversigter m.m. En indretning som giver ele- 59

4 Room With a View er et fysisk lokale på min skole, som er indrettet med diverse dekorationer i form af billeder, kort, flag, plakater, oversigter m.m. 60 verne og lærerne indtryk af, at her er vi omgivet af engelsk og vi benytter engelsk som classroom language. Tanken bag Room With a View er også inspireret af formålet for engelsk, hvor der står: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. I den forbindelse skal det nævnes at engelsk som kulturteknik betyder at eleverne skal kunne anvende engelsk på lige fod med det at kunne læse og regne. Skal dette blive en realitet, mener jeg, det er yderst vigtigt med muligheder for at anvende sproget i længere tid end en enkelt lektion af 45 minutters varighed giver mulighed for, hvilket i sig selv giver god argumentation for, hvorfor vi skal have et initiativ som Room With a View. Samtidig anbefalede EVA i 2003 i deres omfattende evaluering af engelsk i grundskolen en ændret opfattelse af variation i undervisningen i retning af længere sekvenser, der giver større mulighed for fordybelse, hvilket er endnu et argument for tanken om Room With a View. Strukturalisme eller interaktion Når man som sproglærer planlægger undervisning er det centralt at være bevidst om, hvilket sprogsyn der ligger til grund for undervisningen og evalueringen, da det er sprogsynet som udgør kriterierne for den målestok, man blandt andet sætter for evalueringen. Der er primært to holdninger til, hvad det er for noget sprog, eleverne skal lære, og som vi derfor evaluerer dem ud fra. Ud fra et strukturalistisk sprogsyn vil undervisningen og evalueringen primært fokusere på sprogets strukturelle elementer, altså grammatisk korrekthed, rigtig ordstilling m.m. Det funktionelle eller interaktionelle sprogsyn vil derimod rette fokus mod, hvad sproget bruges til, hvilke handlinger vi foretager med sproget og, hvorledes eleverne indgår i forskellige former for kommunikation.(3) Frem til slutningen af 1950 erne var det strukturalistiske sprogsyn fremherskende, men med fremkomsten af den kommunikative sprogundervisning bevægede vi os over til det funktionelle, som var fremherskende indtil slutningen af 1970 erne, hvorefter det interaktionelle sprogsyn var mest dominerende, men stadig med den kommunikative sprogundervisning i fokus og link til det funktionelle syn. I dagens globaliserede verden befinder vi os nok med et ben i begge lejre. Ifølge tilgangen The New Pragmatism, skal eleverne have mod på og lyst til at bruge sproget, men samtidig lægges der også vægt på vigtigheden af, at eleverne behersker sproget med rimelig præcision. Derfor skal vi i både undervisningen og evalueringen have tydeligt fokus på sprogets form, men stadig indenfor en kommunikativ ramme, det vil altså sige, at vi også skal fokusere på sproget som indhold eller genstand for faget og ikke kun anvende sproget som kommunikationsmiddel. Eleverne skal arbejde med formdelen af sproget i meningsfulde kontekster, der hvor de optræder. Vi er midt i et paradigmeskift, som lægger op til en konstruktivistisk og socialkonstruktivistisk tilgang til læring og undervisning. En tilgang som lægger op til autonomi og et skift fra fokus på tilegnelse til fokus på læring. Mit sprogsyn og sprogtilegnelsessyn bygger på et konstruktivistisk læringssyn, som betyder, at eleverne skal anvende den viden, de allerede har om sproget og om deres omverden til at skabe mening i de sproglige input, de møder. Med baggrund i det-

5 Engelsk som kulturteknik betyder at eleverne skal kunne anvende engelsk på lige fod med det at kunne læse og regne. te har eleverne brug for at beskæftige sig med meningsfuld brug af sproget, så de kan eksperimentere og afprøve hypoteser. Der er altså brug for et læringsrum, hvor eleverne får mulighed for at være med til at planlægge, gennemføre og evaluere egen læreproces, eleverne skal altså lære at lære, hvilket jeg forsøger at give dem mulighed for i Room With a View. Indholdet i Room With a View Jeg inviterer i Room With a View til fagdage, hvor jeg underviser skolens klasser i engelsk ud fra tanken om tid til fordybelse i faget, mødet med engelsk i en meningsfuld sammenhæng med mulighed for interaktion. Med baggrund i et konstruktivistisk læringssyn har eleverne brug for at beskæftige sig med meningsfuld brug af sproget, således de kan eksperimentere og afprøve hypoteser. Der er altså brug for et læringsrum, hvor eleverne får mulighed for at være med til at planlægge, gennemføre og evaluere egen læreproces. I denne forbindelse skal det siges at eleverne ikke deltager i selve planlægningen, jeg står for tilrettelæggelsen af selve fagdagen, men eleverne er med til at gennemføre og evaluere, så de får indblik i egen læreproces. Samtidig skal det dog nævnes at jeg som lærer monitorerer og hjælper eleverne på vej ved at forsyne dem med rigelige mængder af sproglige input, så jeg fremskynder processen i forhold til elevernes sproglige opmærksomhed. Dette foregår bl.a. ved flittig brug af flashcards, som der modelleres og fortælles ud fra. Disse flashcards præsenteres i semantiske felter, som placeres synligt i lokalet, således de kan anvendes i det videre arbejde. Evalueringen af fagdagenes indhold sker ved dagens afslutning i plenum, ud fra målcirkler baseret på trinmålene for den pågældende årgang. Samtidig sammenholdes læringsmålene for dagen med udbyttet eleverne bliver bedt om at reflektere over, om de mål dagen blev indledt med, rent faktisk også er nogle vi har arbejdet med. Som nævnt er eleverne utrolig præcise og gode til at genkende målene i dagens aktiviteter. Alt efter dagens indhold er der også enkelte eller flere af dagens aktiviteter som anvendes som evalueringsværktøjer. Her kan bl.a. nævnes elevernes egne Dictionaries, som de anvender undervejs, mens de arbejder. Dette er et arbejdspapir, ofte i en elektronisk model, hvor eleverne noterer gloser de enten finder svære, spændende eller gode at kunne til senere brug. Arbejdspapiret er udformet efter, hvorledes vi tilegner os ordforråd med reference til Birgit Henriksen (6) og Lars Stenius Stæhr(7). Evaluering i engelsk Grundlaget for evaluering i engelsk er ifølge Fælles Mål: Confidence, fluency og accuracy, og det faglige indhold i engelskundervisningen er koncentreret omkring kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold. Evaluering er et værktøj lærerne skal benytte for at synliggøre denne faglighed, så eleverne bedre kan få øje på, hvad de skal lære. Ifølge Ministeriet for børn og undervisning er der mange ting at holde øje med i engelsk, men faghæftets opdeling af de mange mål i trinmål er et godt pejlemærke for 61

6 Eleverne skal have mod på og lyst til at bruge sproget og samtidig beherske sproget med rimelig præcision. 62 en hensigtsmæssig progression inden for faget. Der skal løbende evalueres, så læreren skal altså holde øje med, at den enkelte elev gennemløber en progression i sin læring inden for alle fire områder.(4) I forskellige undersøgelser af faget og af elevernes kunnen har man bl.a. fundet frem til, at det eksisterende krav om engelsk som classroom language skal opfyldes, undervisningen i højere grad skal styrke elevernes sprogproduktion, eleverne skal have lyst til og mulighed for at arbejde mere med sprog og sprogbrug, eleverne skal have større mulighed for fordybelse og indsigt i sproget og der skal være flere tilbud til både lavtpræsterende såvel som højtpræsterende elever (5). Room With a View er netop et sådant initiativ, som skal forsøge at tage højde for dette. Hvis faget skal opfylde disse krav til ændringer, er det dog også nødvendigt, at engelsklærere evaluerer for at finde frem til, om undervisningen lever op til disse eksterne anbefalinger. Dette har vi på min skole diskuteret i vores fagudviklingsteam i engelsk. I dette forum arbejder vi med at opnå en fælles forståelse af, hvilke elementer af engelskundervisningen vi ønsker at evaluere. Dette har vi valgt at gøre ud fra kan kan næsten- kan ikke endnu terminologien. Vi arbejder i fagudviklingsteamet på at skabe målcirkler til hver enkelt årgang, således vi har et værktøj vi kan anvende til evaluering og synliggørelse af elevernes kompetencer og udvikling. Her er der et naturligt link til Room With a View, således eleverne oplever en sammenhæng mellem den almindelige engelskundervisning og fagdagen. I EVA s evaluering af engelsk i grundskolen fra 2003 gøres der bl.a. opmærksom på, at kravet om målfastsættelse for den enkelte elev og løbende evaluering ikke kan realiseres indenfor en struktur, hvor én lærer underviser op til 28 elever i tre enkeltstående lektioner om ugen. I den forbindelse er rapportens budskab, at lærerne må arbejde med at udvikle en forståelse og metoder, der giver eleverne en mere aktiv rolle og en undervisning, der ikke kun er struktureret i små sekvenser.(8) Dette er helt centralt for tanken bag Room With a View, da det netop giver mulighed for at organisere undervisningen i længere sekvenser. Samtidig har jeg i Room With a View fokus på tydelig målfastsættelse af dagens indhold, anvendelse af Cooperative Learning strukturer samt anvendelse af målcirkler som evalueringsværktøj. Room With a View er samtidig også rammen for vejledning i engelsk på nuværende tidspunkt. I og med lærerne selv deltager, når deres respektive klasser er på besøg, så anvender jeg fagdagens indhold og vejleder ud fra det, således at vejledningen tager udgangspunkt i den praksis, som vi sammen med eleverne lige har været en del af. Denne måde at vejlede på er endnu i sin vorden og tiden må vise, om denne tilgang er måden at gøre det på, men indtil nu har lærerne været positive og givet anerkendende tilkendegivelser om formen. Et eksempel på en fagdag Overskriften for 5. klasses fagdag er Treasure Island Pirates and Treasures. Dagen indledes efter kort velkomst og præsentation af undertegnede med en præsentation af dagens læringsmål samt aktiviteter. Der arbejdes ud fra tanken om English as the Classroom Language. Dagens mål og aktiviteter præsenteres skriftligt på tavlen ved hjælp af flashcards som illustrerer indholdet af de enkelte mål og aktiviteter, således at det er tydeligt for eleverne, hvad dagen kommer til at indeholde. Derefter forsøger jeg at

7 Eleverne skal beskæftige sig med meningsfuld brug af sproget, så de kan eksperimentere og afprøve hypoteser. tage udgangspunkt i elevernes viden om emnet og hjælper med at skabe en fælles forforståelse. Dette gør jeg ved at fylde tavlen med ord og begreber i relation til emnet. Eleverne byder flittigt ind, da mange har stor viden om emnet, og jeg hjælper med paraphrasing, hvor det er nødvendigt og byder samtidig også ind med relateret ordforråd, som jeg har illustreret på flashcards. Derefter fortsætter dagen med storytelling. Jeg fortæller eleverne en tilpasset og forkortet version af Treasure Island. Inden selve fortællingen går i gang, taler jeg med eleverne om strategien keywords. Flere elever kender godt denne strategi fra dansk og vi får en god snak om, hvorledes den kan anvendes til den historie, de nu skal høre og som de efterfølgende skal forsøge at gengive, ud fra deres respektive keywords. Eleverne arbejder i teams og efterfølgende får de udleveret historien i sin helhed udklippet i små dele, som de skal samle. Denne opgave var ikke lige nem for alle, men jeg anvendte meget kropssprog undervejs i min fortælling og gav samtidig eksempler på keywords til hver del, således det for alle blev en opgave de følte de kunne løfte. Alle teams fik efterfølgende samlet historien og for flere gik der sport i at gøre det helt uden hjælp. Det skal i den forbindelse siges at historien i sin helhed placeres på tavlen, således de enkelte teams har mulighed for at gå op og tjekke undervejs om deres hypoteser er rigtige. Herefter fortsætter dagen med at eleverne skal konstruere deres egne Pirate Profiles. Der skabes igen en fælles forforståelse af, hvad pirater er, hvad de er gode til, deres dårlige vaner samt deres måde at tale på. Igen placeres flashcards på tavlen under overskriften How to talk like a Pirate, hvor der gives sjove eksempler på piratudtryk. Mange elever har god fantasi og kan sagtens finde på, mens andre har stor glæde i støtten fra flashcards. Disse Pirate Profiles anvendes i CL strukturens dobbelt cirkler, hvor elever skal hele turen rundt og tale med mange af deres kammerater om, hvem de er. Herefter afsluttes dagen med et projekt i teams, hvor der skal laves et skattekort og gemmes en skat. Eleverne skal til denne skat lave en beskrivelse, så andre kan finde vej til den. Dette ar- 63

8 Jeg fremskynder processen ved flittig brug af flashcards, som der modelleres og fortælles ud fra. 64 bejde lægger op til aktiv brug af forholdsord. I den forbindelse indleder jeg dette teamarbejde med en lille øvelse, hvor eleverne mærker forholdsordene på egen krop. De sidder både over, under og på bordet m.m., hvorefter jeg placerer en række flashcards på tavlen, som illustrerer en masse forskellige forholdsord. Dette er igen et forsøg på at give eleverne en forståelse af, hvad forholdsord er og hvad de kan anvendes til og samtidig er de mange flashcards en støtte for eleverne, når de skal i gang med deres skriveproces. Jeg har efterhånden prøvet denne forholdsvis enkle øvelse med konstruktion af skattekort, og min oplevelse er at eleverne er utroligt begejstrede. De synes opgaven er sjov og det giver mening, når de skal anvende forholdsordene. Eleverne når som oftest ikke at blive helt færdige med processen, men tanken er også at de skal tage arbejdet med tilbage i klassen og færdiggøre såvel skattekort som beskrivelser af vej til deres skjulte skat, og efterfølgende skal de enkelte teams bytte skattekort og finde hinandens skatte. På denne måde bliver der igen en naturlig kobling fra fagdagen tilbage til den almindelige engelskundervisning. Dagen afrundes med en fælles evaluering af dagens indhold i relation til de pågældende trinmål for årgangen samt de læringsmål som blev opstillet ved dagens begyndelse. Room With a View er stadig et nyt projekt og jeg er i skrivende stund stadig i gang med at udvikle forskellige tilbud til de enkelte årgange, som giver eleverne mulighed for at eksperimentere, danne hypoteser og have tid til fordybelse. Et perspektiv på evaluering Initiativet til Room With a View er som nævnt inspireret af Cheryl Strike og Fælles Mål, men er samtidig også udsprunget af, hvorledes sprogundervisningen har undergået et paradigmeskift, hvor der er tale om et skift fra fokus på tilegnelse til fokus på læring og hvorledes jeg mener, dette har betydning for det store fokus på evaluering. I forhold til sprogundervisning er sprogtilegnelse ikke længere udelukkende opfattet som udvikling af sproglige vaner gennem hyppige gentagelser eller som integrering af forskellige sproglige regler, som gennemgås og præsenteres af læreren. Læring ses nu som en kompleks kognitiv og social proces, der kan beskrives som en mental bearbejdning af sprogligt input, hvor eleverne alene eller sammen danner og afprøver hypoteser om sproget, og som derfor kræver en undervisning hvor eleverne aktivt medvirker og samarbejder i læringsprocessen.(9) Fluency og accuracy er to elementer i fremmedsprogsundervisningen, som vægtes på lige fod og socialkonstruktionisme, dialog, refleksion og læring er vigtige elementer i tidens undervisning. Dette betyder fokus på sprogtilegnelse og dermed udvikling af selvstændige læreprocesser og samtidig er der kommet fokus på evaluering og målstyring (10). Man kan sige at kulturdimensionen og den kommunikative kompetence styrkes i et bredt perspektiv og engelsk skal nu være en kulturteknik, altså noget som beherskes af de fleste mennesker i samfundet. Hvis dette skal lykkes, er det af stor betydning for engelskundervisningen, at der undervises med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Derfor handler det om bevidsthed hos lærerne og en begyndende bevidsthed hos eleverne om at lære at lære. For at dette kan realiseres er det af stor betydning at eleverne møder en undervisning, hvor de får mulighed for at øve sig i at lære at lære. Dette kræver metoder som kommunikativ sprogundervisning med fokus på form og CLILT samt undervisningsmetoder som er elevcentrerede så som fx Cooperative Learning, Mange intelligenser og metoder med fokus på strategiarbejde og integreret evaluering. Samtidig kræver det refleksive og analytiske læ-

9 Eleverne er utroligt præcise og gode til at genkende målene i dagens aktiviteter. rere som er eklektiske i deres tilgang til valg af materialer, aktiviteter og metoder. Evaluering får dermed betydning og funktion af noget som er integreret i alle stadier af undervisningen, både i planlægningsfasen, undervejs i undervisningen og som afslutning. Evaluering er kommet for at blive Hvorvidt behovet for evaluering er udsprunget af selve udviklingen indenfor sprogundervisningen, eller det i virkeligheden er det uddannelsespolitiske paradigmeskift som har fokus på evaluering og målstyring som har influeret på, hvorledes vi tænker sprogundervisning i dag står ikke til at svare entydigt på. Hvorvidt evaluering er mere nødvendig i en kommunikativ undervisning eller det er med kravet om accuracy at evaluering er blevet aktuel, er vist to sider af samme sag. En ting er dog sikkert, at evaluering som redskab for dokumentation af elevernes faglige standpunkt samt værktøj til at arbejde med elevernes videre progression er kommet for at blive. Alternative assessment documents a story for every student and what is the ultimate goal of evaluation if not to give us knowledge to be able to reflect on, discuss, and assist a student s journey through the learning process? Alternative assessment gives us the power to do all three. (11) Referencer 1. Wiberg, Merete, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 10, Wiberg, Merete, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 10, Bryanne, Ulla m.fl., Evaluering og test i engelsk, kap. 1, Ministeriet for børn og undervisning, www. uvm.dk Ministeriet for børn og undervisning, www. uvm.dk Henriksen, Birgit Ord og tekst sproglig opmærksomhed i engelskundervisningen, (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie 2000) 7. Stæhr, Lars Stenius, i: Byram, Michael m.fl Sprogfag i forandring,kap Danmarks Evalueringsinstitut EVA, Engelsk i grundskolen, Byram, Michael m.fl. Sprogfag I forandring, kapitel 3, Byram, Michael m.fl. Sprogfag I forandring, kapitel 3, Richards, Jack C. and Willy A. Renadya, Methodology in Language Teaching, section 14, 2002 Jeg håber på, at jeg med mit Room With a View har skabt en platform for fagudvikling og vejledning på min skole, hvor opstilling af mål, indsigt i egne læreprocesser og evaluering er naturlige elementer, samt at Room With a View forbliver et initiativ der tager sit afsæt i praksis med eleverne i centrum. 65

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten.

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten. Formula 1 Niveau 5. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Formula 1 handler om motorsport og har fokus på ordforråd, der handler om biler og racerløb. Eleverne skal også både lytte og læse til tekster

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Fransk faglige indspark længere læringsforløb oplæg til Ateliers

Fransk faglige indspark længere læringsforløb oplæg til Ateliers Fransk faglige indspark længere læringsforløb oplæg til Ateliers Program for eftermiddagens ateliers 13.45 15.45: Faglige indspark Oplæg og aktiviteter om det kommunikative-funktionelle sprogsyn, sproglig

Læs mere

Høje forventninger til alle elever - med særligt fokus på tosprogede elever

Høje forventninger til alle elever - med særligt fokus på tosprogede elever www.eva.dk Høje forventninger til alle elever - med særligt fokus på tosprogede elever Katja Munch Thorsen, vicedirektør, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Undervisningen af tosprogede elever Syn på sprogtilegnelse:

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED OPLÆG PÅ FIP - FAGGRUPPEUDVIKLING I PRAKSIS, EFTERÅRET 2015 SARA HØJSLET NYGAARD, AALBORG UNIVERSITET Oplæggets struktur! Teoretisk

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Moderne naturfagsundervisning Skolemessen i Aarhus den 23. april 2015

Moderne naturfagsundervisning Skolemessen i Aarhus den 23. april 2015 Moderne naturfagsundervisning Skolemessen i Aarhus den 23. april 2015 Kim Christiansen, C. la Cour skole, Randers Martin Krabbe Sillasen, VIA University College Christina Frausing Binau, NTS-Centeret På

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Cooperative Learning

Cooperative Learning Cooperative Learning in English 21. marts 2012 1. Alle deltagere har et stykke papir med personer, der skal findes 2. De står op og rækker hånden i vejret 3. De finder en ledig partner, som også har hånden

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Februar 2013 68% af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent 2012 0 0,0% 2006-2011 12 27,9% 2001-2005 14 32,6% 1996-2000 11

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Hvor ska` vi hen du?

Hvor ska` vi hen du? Hvor ska` vi hen du? Tydelige læringsmål Før-eftertest Læringsforløb Meningsfyldte læringsfællesskaber Som underviser er det vigtigt, at du kender din virkning, og den er stor. Næst efter eleven selv er

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum

CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum Side 1 CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum Lektor, Mph & sygeplejerske Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Navn Navnesen Titel Afdelning 10 august 2009 Cooperative Learning

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Engelsk og tysk fra 1.- 9. klasse. 12.- 13.5.2015 Nørgaards Højskole

Engelsk og tysk fra 1.- 9. klasse. 12.- 13.5.2015 Nørgaards Højskole Engelsk og tysk fra 1.- 9. klasse 12.- 13.5.2015 Nørgaards Højskole Fælles oplæg 1. Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk, Petra Daryai-Hansen 2. Taskbaseret sprogundervisning, Nicolai Schartau

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

%%% & ' ( ' ' ) * +,-&. ".. " #

%%% & ' ( ' ' ) * +,-&. ..  # $ %%% ' ' ' ) * +,-. /+.. 0'1 23 $ % ' ' $%% % $ ' ' $ % ' ) '% ' $ )) ' *' ) ) ' ) + Nogle elever lærer bedst med musik i baggrunden. Dette bliver vi nødt til at tage alvorligt i testsituationen. Test

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 2. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Daryai-Hansen, Gregersen, Søgaard: Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger Søgaard, Andersen: Evaluering af tidlig

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen rev. d. 10.2.2016 Pædagogisk Råd Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen på UC Diakonissestiftelsen udvikler sig kontinuerligt

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole Kriterier for god undervisning på Næsby Skole 1. Tydelig struktur på undervisningen Læreren taler i et forståeligt sprog Eleverne ved, hvad opgaverne går ud på Eleverne kender dagsordenen for lektionen/dagen

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Som i enhver anden undervisningssituation, der skal lykkes og være god, kræves, at mange faktorer forenes og går op i en højere enhed:

Som i enhver anden undervisningssituation, der skal lykkes og være god, kræves, at mange faktorer forenes og går op i en højere enhed: Lærervejledning til Jeg læser om lande Materialet er et tilbud til det klasseteam, der ønsker at arbejde tværfagligt, værksteds- og emneorienteret Der er mange måder at arbejde med fagtekster og faglig

Læs mere

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK Sommeruni 2015 Louise Falkenberg og Eva Rønn UCC PRÆSENTATION Eva Rønn, UCC, er@ucc.dk Louise Falkenberg, UCC, lofa@ucc.dk PROGRAM Mandag d. 3/8 Formiddag (kaffepause

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Music Stars and Stories

Music Stars and Stories Music Stars and Stories Niveau 5.-6. klasse Varighed 12-14 lektioner Om forløbet Forløbet Music Stars and Stories omhandler musik og kendte musikstjerners liv og baggrundshistorier. Eleverne får først

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder.

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1 LUP niveau 3 Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Deltagere EUX GF 1 Præsentation af forløbet

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall

Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall Genrepædagogik i fremmedsprog - hvad er det? Genrepædagogik - The Teaching Learning Cycle Stilladsering og læring CL- strukturer

Læs mere

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB HVAD ER 100 KORT ELLER SIH SAMARBEJDE, INNOVATION OG HANDLING ER ET PROCESREDSKAB ELLER ET LÆRINGSREDSKAB TIL AT KUNNE

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt Oplæg og modeller til afprøvning i Idrætsundervisningen Pia Paustian Udviklingskonsulent, SKUD Adjunktvikar, CVU Sønderjylland Er det elevmedbestemmelse,

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Sproglig opmærksomhed/éveil aux langues Om sproglig og kulturel mangfoldighed og sammenhæng mellem sprog og kultur Et kommunikativ-funktionel

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ SPROGLIG DIVERSITET OG UDFOLDELSE I BØRNEHAVEN ET PRAKSIS FORLØB Inspireret af Cooperative Learning Konference, Kolding 20. marts 14 Isabella Mørch, sprogvejleder, BUF, område

Læs mere