LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767)"

Transkript

1 Prospekt 2008

2

3 LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr ) Udbud af op til maksimalt stk. nye Aktier à nom. DKK 1 til kurs DKK 17 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 4:3 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud ( Udbuddet ) af op til maksimalt stk. nye aktier (de Udbudte Aktier ) à nom. DKK 1 i LifeCycle Pharma A/S ( Selskabet eller LifeCycle Pharma ) med fortegningsret i form af fortegningsretter til de Udbudte Aktier ( Tegningsretter ) for Selskabets Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor) i forholdet 4:3. Selskabets aktiekapital udgør pr. datoen for Prospektet ( Prospektdatoen ), men før Udbuddet, nom. DKK fordelt på stk. aktier à nom. DKK 1, der alle er fuldt indbetalt (de Eksisterende Aktier ). I henhold til bemyndigelsen, som er optaget i 9 i Selskabets vedtægter, har bestyrelsen ( Bestyrelsen ) den 17. marts 2008 truffet beslutning om at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nom. DKK ( stk. Udbudte Aktier à nom. DKK 1). Kapitalforhøjelsen vil blive gennemført med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Den 1. april 2008 kl dansk tid ( Tildelingstidspunktet ) vil enhver, der er registreret i Værdipapircentralen A/S (Værdipapircentralen) som aktionær i Selskabet ( Eksisterende Aktionærer ) få tildelt tre (3) Tegningsretter for hver Eksisterende Aktie. For hver fire (4) Tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne et (1) stk. Udbudt Aktie mod betaling af DKK 17 pr. Udbudt Aktie ( Udbudskursen ), hvilket er lavere end slutkursen på de Eksisterende Aktier den 14. marts 2008 på DKK 29,20 pr. Aktie. På grund af tegningsforholdet på 4:3 og antallet af Eksisterende Aktier i Selskabet forud for Udbuddet ( stk. Aktier) vil der være to (2) overskydende Tegningsretter, selvom alle de Udbudte Aktier tegnes. Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra den 28. marts 2008 kl dansk tid til den 10. april 2008 kl dansk tid. Tegningsperioden for de Udbudte Aktier ( Tegningsperioden ) løber fra den 2. april 2008 kl dansk tid til den 15. april 2008 kl dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, bortfalder uden kompensation, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Når en indehaver af Tegningsretter har udnyttet disse og tegnet Udbudte Aktier, kan tegningen ikke tilbagekaldes eller ændres af indehaveren. Tegningsretterne er blevet godkendt til optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S ( OMX Nordic Exchange Copenhagen ). Investorer skal være opmærksomme på, at en investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier indebærer stor risiko. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer, der begynder på side 12, for en beskrivelse af forhold, der bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Udbuddet er ikke garanteret, men H. Lundbeck A/S og Novo A/S har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning, ved udnyttelse af deres respektive Tegningsretter, af i alt Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på ca. DKK 163,8 mio. (ca. EUR 21,97 mio.). Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark og en privatplacering i visse andre jurisdiktioner. Udbuddet er underlagt dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Joint Global Coordinators and Lead Managers Dette Prospekt er dateret den 18. marts 2008

4 Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers modtager tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges erhverves eller udnyttes i nogen anden jurisdiktion, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage Prospektet og muligvis ikke vil kunne udnytte deres Tegningsretter og tegne de Udbudte Aktier. Selskabet foretager ikke noget udbud eller opfordring til nogen person under nogen omstændigheder, der kan være ulovlige. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i nogen enkeltstat i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af disse tilsynsmyndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet eller nøjagtigheden og fuldstændigheden af Prospektet. Erklæringer om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA, og Tegningsretterne må ikke udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i USA, og de Udbudte Aktier må ikke tegnes, udbydes eller sælges i USA, medmindre de er registreret i henhold til Securities Act, eller der foreligger fritagelse for sådanne registreringskrav. Personer i USA, der ønsker at udnytte Tegningsretter og tegne Udbudte Aktier, skal underskrive og levere et for Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers tilfredsstillende investorbrev, der bekræfter, at en sådan udnyttelse af Tegningsretter og tegning af Udbudte Aktier sker i overensstemmelse med amerikansk lovgivning, jf. Del III, afsnit 5.13 Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet. Selskabets Eksisterende Aktier er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen under symbolet LCP og fondskoden DK De Udbudte Aktier vil ikke blive udstedt eller optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen før registrering af kapitalforhøjelsen i forbindelse med Udbuddet er sket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udstedelse og optagelse til handel og officiel notering af de Udbudte Aktier forventes at finde sted den 21. april 2008 i fondskoden for de Eksisterende Aktier (DK ). Tegningsretterne og de Udbudte Aktier leveres elektronisk ved tildeling på konti i Værdipapircentralen. De Udbudte Aktier kan afregnes gennem Euroclear Bank S.A./N.V. som operatør af Euroclear System ( Euroclear ) og Clearstream Banking S.A. ( Clearstream ). I forbindelse med Udbuddet kan Joint Global Coordinators and Lead Managers fra begyndelsen af handelsperioden for Tegningsretterne og indtil 30 dage efter de Udbudte Aktiers første handels- og officielle noteringsdag gennemføre transaktioner, der stabiliserer eller fastholder kurserne på Tegningsretterne (stabiliserende handlinger i relation til Tegningsretterne vil kun ske i handelsperioden for Tegningsretterne), de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier på et højere niveau, end der ellers ville være gældende på det åbne marked. Joint Global Coordinators and Lead Managers er dog ikke forpligtet til at foretage stabilisering. Såfremt sådanne transaktioner indledes, kan de afbrydes på ethvert tidspunkt.

5 Indledning I forbindelse med Udbuddet i Danmark er der udarbejdet dette prospekt på dansk (det Danske Prospekt ), som er den gældende tekst i forhold til Udbuddet i Danmark. Det Danske Prospekt er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder lovbekendtgørelse nr af 4. september 2007 om Værdipapirhandel med senere ændringer, OMX Nordic Exchange Copenhagens regelsæt og Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 vedrørende prospekter ( Prospektbekendtgørelsen ). Der er udarbejdet et prospekt på engelsk (det Internationale Prospekt ), som er en oversættelse af det Danske Prospekt, og et amerikansk prospekt til personer i USA (det Amerikanske Prospekt ). Det Danske Prospekt og de engelsksprogede prospekter er ens, bortset fra at det Danske Prospekt indeholder erklæringer, der kræves i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 809/2004 og/ eller af OMX Nordic Exchange Copenhagen, herunder ansvarserklæringer afgivet af Bestyrelsen, den Registrerede Direktion, Selskabets eksterne revisorer og Joint Global Coordinators and Lead Managers, og at det Amerikanske Prospekt i modsætning til det Danske Prospekt og det Internationale Prospekt ikke indeholder Del I, afsnit 9 Resultatforventninger eller prognoser, og en indarbejdelse ved henvisning af visse oplysninger i Selskabets offentliggjorte årsrapport for regnskabsårene 2005, 2006 og Det Amerikanske Prospekt indeholder en formular til et investorbrev, der skal udfyldes af personer i USA, der ønsker at udnytte Tegningsretter til at tegne Udbudte Aktier. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det Danske Prospekt og de engelske udgaver af Prospektet, er det Danske Prospekt gældende. Henvisninger i Prospektet til Selskabet, LCP, LifeCycle, LifeCycle Pharma, vi, os, vore og vores er til Life- Cycle Pharma A/S. En ordliste med videnskabelige og medicinske termer, der anvendes i Prospektet, findes på side III-29. En liste med definitioner af hyppigt anvendte og væsentlige udtryk findes på side III-27. Henvisninger til personer omfatter både henvisninger til fysiske personer og juridiske enheder. Vi ejer varemærkerne MeltDose og LifeCycle Pharma. Dette Prospekt omtaler desuden varemærker, der ejes af andre selskaber. TriCor er et registreret varemærke, der ejes af Abbott Laboratories Corporation ( Abbott ), Antara er et registreret varemærke, der ejes af Oscient Pharmaceuticals Corporation ( Oscient ), Lipanthyl er et registreret varemærke, der ejes af Solvay S.A. ( Solvay ), Zanidip og Lercadip er registrerede varemærker, der ejes af Recordati S.p.A. ( Recordati ), Prograf og Advagraf er registrerede varemærker, der ejes af Astellas Pharma Inc. ( Astellas ), Triglide er et registreret varemærke og FenoglideTM et varemærke, der ejes af Sciele Pharma, Inc. ( Sciele Pharma ). Lipitor er et registreret varemærke, der ejes af Pfizer, Inc. ( Pfizer ). Rapamune er et registreret varemærke, der ejes af Wyeth. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller afgive erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af os eller på vores vegne, eller af eller på vegne af Joint Global Coordinators and Lead Managers. Det er ikke hensigten, at Prospektet skal danne grundlag for kredit- eller andre vurderinger, og det må ikke betragtes som en anbefaling fra vores eller Joint Global Coordinators and Lead Managers side, om at modtagere af Prospektet bør erhverve eller udnytte Tegningsretter eller tegne Udbudte Aktier. Potentielle investorer bør selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og tegning af Udbudte Aktier eller erhvervelse eller udnyttelse af Tegningsretter bør baseres på de undersøgelser, som vedkommende finder nødvendige. Generelle forhold og særlige meddelelser Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at erhverve Tegningsretter eller til at tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, skal gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Hverken Selskabet eller Joint Global Coordinators and Lead Managers har noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel køber af Tegningsretter eller Udbudte Aktier. Der henvises til Del III, afsnit 5.13 Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet for en nærmere beskrivelse af visse begrænsninger i forbindelse med Udbuddet. iii

6 Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers modtager tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i nogen anden jurisdiktion, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage Prospektet og muligvis ikke vil kunne udnytte deres Tegningsretter og tegne de Udbudte Aktier. Investorer må alene benytte dette Prospekt i forbindelse med overvejelse om erhvervelse eller udnyttelse af Tegningsretterne og tegning af de Udbudte Aktier, der er beskrevet i dette Prospekt. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Selskabet og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Joint Global Coordinators and Lead Managers fremsætter ingen garanti, udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger, og intet i dette Prospekt er, eller kan betragtes som, et tilsagn eller en indeståelse fra Joint Global Coordinators and Lead Managers. Investorer må ikke reproducere eller distribuere dette Prospekt, helt eller delvist, og investorer må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen oplysninger i dette Prospekt til andre formål end overvejelse af erhvervelse eller udnyttelse af Tegningsretter og tegning af de Udbudte Aktier. Investorerne tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt. Potentielle indehavere af Tegningsretterne og potentielle tegnere af de Udbudte Aktier bør selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og en eventuel erhvervelse og udnyttelse af Tegningsretterne og en eventuel tegning af de Udbudte Aktier bør baseres på de undersøgelser, som den pågældende indehaver eller tegner finder nødvendige. Ud over egne undersøgelser af Selskabet og betingelserne for Udbuddet, herunder fordele og risici, skal investorerne alene basere sig på oplysningerne i dette Prospekt, herunder de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Prospekt, og meddelelser i henhold til bekendtgørelse nr af 9. oktober 2007 udstedt af Finanstilsynet om udstederes oplysningsforpligtelser og OMX Nordic Exchange Copenhagens regelsæt, som udsendes af Selskabet og udtrykkeligt ændrer dette Prospekt. I forbindelse med Udbuddet kan Joint Global Coordinators and Lead Managers eller disses respektive tilknyttede selskaber, som optræder som investorer for egen regning, sælge, erhverve og udnytte Tegningsretter og udbyde, sælge og tegne Udbudte Aktier i Udbuddet. De kan i denne egenskab for egen regning eje, købe eller sælge disse værdipapirer samt andre af Selskabets værdipapirer og andre relaterede investeringer og udbyde eller sælge sådanne værdipapirer eller andre investeringer i andre sammenhænge end i forbindelse med Udbuddet. Henvisninger i dette Prospekt til de Tegningsretter, som tildeles, erhverves eller sælges, og de Udbudte Aktier, der tegnes, udbydes, sælges eller erhverves, bør derfor læses som indeholdende sådanne udbud eller placeringer af værdipapirer til Joint Global Coordinators and Lead Managers eller disses respektive tilknyttede selskaber. Joint Global Coordinators and Lead Managers har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser hertil. Danske Markets (division af Danske Bank A/S) og UBS Limited er Joint Global Coordinators and Lead Managers i forbindelse med Udbuddet og vil i denne forbindelse modtage honorar fra Selskabet. I forbindelse med Danske Markets og UBS Limiteds normale forretningsaktiviteter kan Danske Markets eller UBS Limited eller visse af disses tilknyttede selskaber have ydet og kan i fremtiden yde investeringsrådgivning og foretage almindelige bankforretninger med Selskabet og dets datterselskab. Joint Global Coordinators and Lead Managers afgiver ikke udtrykkeligt eller indirekte nogen erklæring eller påtager sig ansvaret for nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne i Prospektet bortset fra erklæringen på side xvii i Prospektet. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller komme med udtalelser i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette Prospekt og eventuelle ændringer hertil, og sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke påberåbes som givet eller godkendt af Selskabet eller Joint Global Coordinators and Lead Managers. Udlevering af dette Prospekt, erhvervelse eller udnytiv

7 telse af Tegningsretter eller tegning af de Udbudte Aktier kan under ingen omstændigheder betragtes som en tilkendegivelse af, at oplysningerne i dette Prospekt er korrekte på noget tidspunkt efter Prospektdatoen, eller at der ikke er sket nogen ændringer i Selskabets forhold efter denne dato. Enhver væsentlig ændring i forhold til Prospektets indhold vil blive offentliggjort som tillæg hertil i henhold til de gældende love og regler. Prospektet må ikke videresendes, reproduceres eller på anden måde viderefordeles af andre end Joint Global Coordinators and Lead Managers og Selskabet. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier kan være underlagt begrænsninger i omsættelighed og videresalg i henhold til gældende værdipapirlovgivning i visse jurisdiktioner og må ikke erhverves, overdrages, udnyttes eller videresælges, medmindre det er tilladt i henhold til gældende værdipapirlovgivning. Personer, som måtte komme i besiddelse af dette Prospekt, forpligter sig til at gøre sig bekendt med og overholde sådanne begrænsninger. Hverken Selskabet eller nogen af Joint Global Coordinators and Lead Managers har noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel indehaver af Tegningsretterne eller en potentiel tegner af de Udbudte Aktier. Potentielle indehavere af Tegningsretterne og potentielle tegnere af de Udbudte Aktier bør selv vurdere det juridiske grundlag for og konsekvenserne af Udbuddet, herunder mulige skattemæssige konsekvenser og mulige valutarestriktioner, før de træffer beslutning om en investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Potentielle erhververe af Tegningsretterne og tegnere af de Udbudte Aktier skal overholde alle gældende love og bestemmelser i lande eller områder, hvor vedkommende erhverver, tegner, udbyder, sælger eller udnytter Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier eller er i besiddelse af eller distribuerer Prospektet og skal indhente samtykke, godkendelse eller tilladelse, som det måtte kræves, for at erhverve Tegningsretterne eller tegne de Udbudte Aktier. Meddelelse til investorer i USA Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i nogen enkeltstat i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af disse tilsynsmyndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet eller nøjagtigheden og fuldstændigheden af Prospektet. Erklæringer om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA, og Tegningsretterne må således ikke udbydes, sælges, købes eller udnyttes i USA, og de Udbudte Aktier må ikke tegnes, udbydes eller sælges i USA, medmindre de er registreret i henhold til Securities Act, eller der foreligger fritagelse for sådanne registreringskrav. Personer i USA, der ønsker at udnytte Tegningsretter og tegne Udbudte Aktier, skal underskrive og levere et for Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers tilfredsstillende investorbrev, der bekræfter, at denne person er en Qualified Institutional Buyer ( QIB ), som defineret i Rule 144A i Securities Act, og opfylder visse andre krav. Enhver person, som ønsker at erhverve eller udnytte Tegningsretter og tegne Udbudte Aktier, anses ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt og levering af Tegningsretter eller Udbudte Aktier for at have erklæret, garanteret og aftalt, enten at vedkommende erhverver eller udnytter Tegningsretterne og tegner de Udbudte Aktier i en offshore-transaktion som defineret i Regulation S i Securities Act, eller at vedkommende erhverver eller udnytter Tegningsretterne og tegner de Udbudte Aktier i sin egenskab af QIB, og at vedkommende ikke vil videresælge, pantsætte eller på anden måde overdrage Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier undtagen 1) i en offshore-transaktion, som opfylder kravene i Regulation S i Securities Act, 2) i henhold til en effektiv registreringserklæring eller 3) i henhold til en undtagelse fra registreringskravene. Derudover kan et tilbud om at sælge eller et salg af Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier i USA af en mægler/ fondshandler (uanset om denne deltager i Udbuddet eller ej) indtil udløbet af den 40-dages periode, der begynder på Prospektdatoen, udgøre en overtrædelse af registreringskravene i Securities Act, hvis et sådant tilbud om at sælge eller salg sker på anden måde end i overensstemmelse med ovenstående. Meddelelse til personer hjemmehørende i New Hampshire HVERKEN DET FORHOLD, AT EN REGISTRERINGSERKLÆRING ELLER EN ANSØGNING OM GODKENDELSE ER INDLEVERET TIL STATEN NEW HAMPSHIRE I HENHOLD TIL CHAPTER 421-B I NEW HAMPSHIRE REVISED STATUTES ( RSA ) ELLER DET FORHOLD, AT ET VÆRDIPAPIR ER REGISTRERET ELLER EN PERSON ER GODKENDT I STATEN NEW HAMPSHIRE, BETYDER, AT SECRETARY OF STATE I STATEN NEW HAMPSHIRE HAR FUNDET, AT ET DOKUMENT INDLEVERET I HENHOLD TIL RSA 421-B ER SANDT, FULDSTÆNDIGT OG IKKE VILDLEDENDE. HVERKEN DISSE FORHOLD ELLER DET FORHOLD, AT ET VÆRDIPAPIR ELLER EN TRANSAKTION ER FRITAGET FOR ELLER UNDTAGET FRA REGISTRERING ELLER GODKENDELSE, BETYDER, AT SECRETARY OF STATE PÅ NOGEN MÅDE HAR UDTALT SIG OM FORDELE ELLER FORv

8 UDSÆTNINGER VEDRØRENDE ELLER ANBEFALET ELLER GODKENDT NOGEN PERSON, VÆRDIPAPIR ELLER TRANSAK- TION. DET ER ULOVLIGT AT FREMSÆTTE ELLER FORANLE- DIGE, AT DER FREMSÆTTES NOGEN UDTALELSE, DER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I DETTE AFSNIT, TIL EN POTENTIEL KØBER, KUNDE ELLER KLIENT. Meddelelse til investorer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret EU Direktiv 2003/71 (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i ethvert medlemsland, Prospektdirektivet ) (hver især en Relevant Medlemsstat ), bortset fra Danmark, foretages intet udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende Tegningsretterne og de Udbudte Aktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, kan foretages et udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat til enhver tid: til juridiske enheder, der er bemyndiget eller bestemt til at operere på de finansielle markeder, eller, hvis de ikke er bemyndiget eller bestemt hertil, hvis formål udelukkende er at investere i værdipapirer, til enhver juridisk enhed, som opfylder mindst to af følgende betingelser: 1) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, 2) en samlet balancesum på mere end EUR 43 mio. og 3) en årlig nettoomsætning på mere end EUR 50 mio., som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående samtykke hertil fra Joint Global Coordinators and Lead Managers, under alle andre omstændigheder, der ligger inden for artikel 3(2) i Prospektdirektivet, forudsat at et sådant udbud af Udbudte Aktier ikke fører til et krav om, at Selskabet eller en Global Coordinator and Lead Manager skal offentliggøre et prospekt i henhold til artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket et udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden vedrørende Tegningsretter og Udbudte Aktier i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for Udbuddet, Tegningsretterne og de Udbudte Aktier, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om udnyttelse eller erhvervelse af Tegningsretterne eller tegning af de Udbudte Aktier, som denne måtte blive ændret i den pågældende medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet implementeres i den pågældende medlemsstat. Meddelelse til investorer i Storbritannien Dette dokument udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien, eller 2) investment professionals som defineret i paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ) eller 3) high net worth companies og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét Relevante Personer ). Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er kun tilgængelige for, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne Tegningsretter eller Udbudte Aktier vil kun blive indgået med, relevante personer. Enhver person, der ikke er en relevant person, må ikke handle ud fra eller i tillid til dette dokument eller indholdet heraf. Meddelelse vedrørende Canada, Australien og Japan Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers modtager tilfredsstillende dokumentation herfor. vi

9 Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage Prospektet og muligvis ikke vil kunne udnytte deres Tegningsretter og tegne de Udbudte Aktier. Selskabet foretager ikke noget udbud eller opfordring til nogen person under nogen omstændigheder, der kan være ulovlige. I Prospektet er alle henvisninger til danske kroner, kroner, eller DKK henvisninger til den danske valuta, alle henvisninger til US dollars, USD eller $ er til den amerikanske valuta, og alle henvisninger til euro, EUR, EURO og er til valutaen, der blev introduceret fra begyndelsen af fase III af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union ( ØMU ) i henhold til de Europæiske Fællesskabers traktat med senere ændringer. Stabilisering I FORBINDELSE MED UDBUDDET KAN JOINT GLOBAL COORDINATORS AND LEAD MANAGERS FRA BEGYN- DELSEN AF HANDELSPERIODEN FOR TEGNINGSRET- TERNE INDTIL 30 DAGE EFTER DE UDBUDTE AKTIERS FØRSTE HANDELS- OG OFFICIELLE NOTERINGSDAG GENNEMFØRE TRANSAKTIONER, DER STABILISERER ELLER FASTHOLDER KURSERNE PÅ TEGNINGSRET- TERNE (STABILISERENDE HANDLINGER I RELATION TIL TEGNINGSRETTERNE VIL KUN SKE I HANDELSPERIO- DEN FOR TEGNINGSRETTERNE), DE UDBUDTE AKTIER OG DE EKSISTERENDE AKTIER PÅ ET HØJERE NIVEAU, END DER ELLERS VILLE VÆRE GÆLDENDE PÅ DET ÅBNE MARKED. JOINT GLOBAL COORDINATORS AND LEAD MANAGERS ER DOG IKKE FORPLIGTET TIL AT FORE- TAGE STABILISERING. SÅFREMT SÅDANNE TRANSAKTI- ONER INDLEDES, KAN DE AFBRYDES PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. Præsentation af regnskabsoplysninger og visse andre oplysninger Vores reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007, der er medtaget i Prospektet, er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards, ( IFRS )), som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsregnskaber for børsnoterede selskaber. En række af tabellerne i Prospektet indeholder afrundede regnskabstal. Dette medfører i visse tilfælde, at summen af tallene i en kolonne eller række ikke stemmer helt med det samlede tal i den pågældende kolonne eller række. Visse af de procentsatser, der vises i tabellerne i Prospektet, repræsenterer endvidere beregninger, som er baseret på de underliggende oplysninger før afrunding, og det er således muligt, at de ikke stemmer helt overens med de procentsatser, der ville fremkomme, hvis den pågældende beregning var foretaget på grundlag af de afrundede tal. Tvangsfuldbyrdelse af domme Selskabet er et dansk registreret aktieselskab og har hjemsted i Rudersdal Kommune. De fleste medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen og nogle af de eksperter, der er anført i Prospektet, er bosiddende i Danmark eller andre jurisdiktioner uden for USA. Alle eller en væsentlig del af Selskabets og sådanne personers aktiver befinder sig i Danmark eller andre jurisdiktioner uden for USA. Som følge heraf kan investorer muligvis ikke få forkyndt stævninger mod disse personer eller Selskabet med hensyn til sager, der måtte opstå i henhold til den amerikanske forbundslovgivning om værdipapirer, eller få tvangsfuldbyrdet domme imod disse personer eller os afsagt af de amerikanske domstole, uanset om disse er afsagt efter bestemmelserne om civile krav i forbundseller enkeltstatslovgivningen om værdipapirer eller andre amerikanske love. Vi har modtaget oplysning fra vores juridiske rådgivere, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, om at der ikke i øjeblikket eksisterer nogen traktat mellem USA og Danmark vedrørende gensidig anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af domme afsagt i forbindelse med civile og kommercielle tvister, og at en endelig dom afsagt ved en domstol i USA baseret på civilt ansvar således ikke kan tvangsfuldbyrdes i Danmark. Der hersker betydelig usikkerhed om, hvorvidt danske domstole vil tillade søgsmål at blive baseret på værdipapirlovgivningen i USA eller andre jurisdiktioner uden for Danmark. Tildeling af pønalerstatning i sagsanlæg, der er anlagt i USA eller et andet sted, kan være umulig at tvangsfuldbyrde i Danmark. Oplysninger om valutaforhold Vi offentliggør vores regnskaber i danske kroner. Visse regnskabsmæssige oplysninger i Prospektet indeholder omregning af visse beløb i danske kroner til euro til nærmere fastsatte kurser. Disse omregninger må ikke fortolkes som erklæringer om, at beløb i danske kroner faktisk vii

10 svarer til de pågældende beløb i euro, eller at omregning kan ske til euro til de angivne kurser eller nogen anden kurs. Desuden er visse yderligere oplysninger i Prospektet angivet i US dollars. Der henvises til Del III, afsnit 4.4 Valutaforhold vedrørende historiske oplysninger om kurser mellem danske kroner, US dollars og euro. Omregningen i regnskabet af regnskabsoplysninger til euro er sket til de deri oplyste valutakurser. Medmindre andet er angivet, er omregningerne af regnskabsoplysningerne fra danske kroner til euro foretaget til valutakursen fastsat af Nationalbanken den 28. december 2007, og som er gældende den 31. december 2007, på EUR 1,00 = DKK 7,4566. Omregningerne af regnskabsoplysninger fra dollars til euro er foretaget til valutakursen fastsat af Nationalbanken den 28. december 2007, og som er gældende den 31. december 2007, på EUR 1,00 = USD 1,4692. Markedsstatistikker er naturligt forbundet med en indbygget usikkerhed og afspejler ikke nødvendigvis de faktiske markedsforhold. Sådanne statistikker er baseret på markedsanalyser, som i sig selv er baseret på stikprøver og subjektive vurderinger fra både markedsanalytikere og svarpersoner, herunder vurderinger vedrørende hvilke typer produkter og transaktioner, der bør omfattes af de relevante definitioner for markedet/markedssegmenterne. Revisorer Vores reviderede koncernregnskaber for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 i Prospektet er revideret af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup ( PwC ). Markeds- og brancheoplysninger Prospektet indeholder historiske markedsdata og brancheforventninger, herunder oplysninger vedrørende størrelsen af de markeder, vi opererer på eller dele heraf, sygdomme, som vores produktkandidater er rettet imod, og antallet af personer, der påvirkes af sådanne sygdomme. Disse oplysninger er indhentet fra en række forskellige kilder, herunder professionelle dataleverandører såsom IMS Health Inc. ( IMS ); et selskab, der er børsnoteret på New York Stock Exchange og leverer erhvervsinformation og serviceydelser til den farmaceutiske industri) og Datamonitor Inc. ( Datamonitor ), medicinsk faglitteratur og artikler, selskabers websider og andre offentligt tilgængelige oplysninger samt vores viden om markederne. De professionelle dataleverandørers publikationer anfører, at de historiske oplysninger, de leverer, er indhentet fra kilder og ved metoder, der anses for at være pålidelige, men at de ikke garanterer oplysningernes nøjagtighed og fuldstændighed. Idet de anses for at være pålidelige, er brancheforventninger og markedsanalyser tilsvarende ikke blevet uafhængigt efterprøvet af os. Hverken vi eller nogen af Joint Global Coordinators and Lead Managers erklærer, at disse historiske oplysninger er korrekte. Brancheforventninger er i deres natur behæftet med betydelig usikkerhed. Der kan ikke gives sikkerhed for, at nogen af forventningerne vil blive realiseret. Hvis der er indhentet oplysninger fra tredjemand, bekræfter vi, at disse oplysninger er nøjagtigt gengivet, og efter vores bedste formening, og så vidt det kan konstateres på baggrund af de oplysninger, vedkommende har offentliggjort, er der ikke sket udeladelser, som medfører, at de anførte oplysninger er unøjagtige eller misvisende. Finanskalender Den ordinære generalforsamling planlægges afholdt den 24. april 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar marts maj 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar juni august 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar september november 2008 Tilgængelige oplysninger Følgende dokumenter (der omfatter de i aktieselskabslovens 29, stk. 2, omtalte dokumenter) ligger til gennemsyn inden for normal forretningstid alle dage (undtagen lørdage, søndage og helligdage) på vores hovedkontor, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm: 1) stiftelsesoverenskomst og vedtægter, 2) årsrapport for 2006 og 2007 aflagt i overensstemmelse med IFRS, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers årsrapporter, 3) årsrapport for 2005 aflagt i overensstemmelse med IFRS og yderligere danske oplysningskrav for ikke-noterede selskabers årsrapporter, 4) en beretning fra Bestyrelsen dateret den 17. marts 2008 som, i den udstrækning dette ikke er til skade for Selskabet på grund af særlige omstændigheder, belyser væsentlige begivenheder, som er opstået efter godkendelsen af årsrapporten for 2006, 5) en erklæring fra PwC vedrørende Bestyrelsens beretning, 6) dette Danske Prospekt og 7) det Internationale Prospekt. viii

11 Desuden kan eksemplarer af det Danske Prospekt downloades fra Selskabets hjemmeside af personer i Danmark. Eksemplarer af det Danske Prospekt og det Internationale Prospekt kan med visse undtagelser, herunder adgangsforbud for personer i USA, downloades fra Selskabets hjemmeside: De dokumenter, som nævnes i aktieselskabslovens 29, stk. 2, omfatter 1) et eksemplar af den seneste årsrapport, 2) en beretning fra Bestyrelsen, der i den udstrækning, dette ikke er til skade for Selskabet på grund af særlige omstændigheder, belyser væsentlige begivenheder, som er indtrådt efter godkendelse af årsrapporten for 2006, og som påvirker Selskabet, og 3) en erklæring fra revisor vedrørende Bestyrelsens beretning. Vi har forpligtet os til, så længe Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier er restricted securities som defineret i Rule 144(a)(3) i Securities Act, i enhver periode, hvor vi hverken er underlagt Section 13 eller 15(d) i Securities Exchange Act of 1934 med senere ændringer ( Exchange Act ) eller er fritaget for at rapportere i henhold til dennes Rule 12g3-2(b), på anmodning at forsyne ejere eller egentlige ejere af sådanne restricted securities eller potentielle købere af sådanne restricted securities, der udpeges af ejeren eller den egentlige ejer, med de oplysninger, der skal gives i henhold til Rule 144A(d)(4) i Securities Act. Vi er ikke på nuværende tidspunkt underlagt Exchange Acts krav om periodisk rapportering og andre oplysningskrav. ix

12 Indholdsfortegnelse Indledning iii Indholdsfortegnelse x Tabeller og figurer xi Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn xii Ansvarlige xiv Resumé 1 Resumé af Udbuddet 6 Resumé af regnskabsoplysninger 10 Risikofaktorer 12 I. Virksomhedsbeskrivelse 1. Ansvarlige I-1 2. Revisorer I-2 3. Udvalgte regnskabsoplysninger I-3 4. Risikofaktorer I-5 5. Oplysninger om Selskabet I-6 6. Virksomhedsbeskrivelse I Organisationsstruktur I Ejendomme, anlæg og udstyr m.v. I Resultatforventninger eller prognoser I Gennemgang af drift og regnskaber I Kapitalberedskab I Forskning og udvikling, patenter og licenser I Trendoplysninger I Bestyrelse og Direktion I Aflønning og goder I Bestyrelsens og Direktionens arbejdspraksis I Personale I Større aktionærer I Transaktioner med nærtstående parter I Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater I Yderligere oplysninger I Aftaler I Oplysninger fra tredjemand, eksperterklæringer og interesseerklæringer I Dokumentationsmateriale I Oplysninger om kapitalandele I-87 II. Regnskabsoplysninger 1. Indholdsfortegnelse til historiske regnskabsoplysninger II-1 2. Indledning til regnskabsoplysninger II-2 3. Indarbejdelse af oplysninger ved henvisning II-4 4. Reviderede årsregnskaber for 2005, 2006 og 2007 II-5 x

13 III. Udbuddet 1. Ansvarlige for Udbuddet III-1 2. Risikofaktorer i forbindelse med Udbuddet III-2 3. Nøgleoplysninger III-3 4. Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes III-6 5. Udbudsbetingelser III Optagelse til handel og officiel notering III Sælgende værdipapirejere og lock-up-aftaler III Nettoprovenu og samlede omkostninger III Udvanding III Øvrige oplysninger III Definitioner III Ordliste III-29 IV. Appendix 1. Vedtægter for LifeCycle Pharma A/S iv-1 2. Bilag 1 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S iv-8 3. Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S iv-15 Figurer og tabeller Resumé Tabel 1. Portefølje af produkter og produktkandidater 1 I. Virksomhedsbeskrivelse Tabel 2. Portefølje af produkter og produktkandidater I-10 Tabel 3. Tilstande der fører til fuldstændig organsvigt I-19 Tabel 4. Oversigt over de vigtigste immunosuppressive lægemidler I-20 Table 5. Samlede driftsomkostninger I-49 Tabel 6. Antal warrants udstedt på nuværende tidspunkt I-66 Tabel 7. Større Aktionærer i Selskabet pr. Prospektdatoen I-67 Tabel 8. Udstedte og udestående warrants I-72 Tabel 9. Ændringer i aktiekapitalen I-75 Figur 1. LCP Tacro klinisk fase II konverteringsstudie (nyretransplanterede patienter) I-21 Figur 2. Lineær tid-koncentration afbildning; Ukorrigeret dosis fra foreløbig analyse af Studie 1017 (LCP-Tacro mod Advagraf) dag 10 I-22 Figur 3. Opløselighed og permeabilitets overvejelser vedrørende oral absorption af lægemiddelstoffer. I-28 Figur 4. Sammenligning af partikelstørrelse I-29 Figur 5. Selskabets funktionsstruktur I-37 Figur 6. LifeCycle Pharma patentansøgninger I-51 Figur 7. Bestyrelsen I-55 Figur 8. Direktion I-57 Figur 9. Direktionen I-60 III. Udbuddet Tabel 10. Omkostninger ved Udbuddet III-24 xi

14 Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Prospekt er baseret på Bestyrelsens og den Registrerede Direktions vurderinger samt antagelser foretaget af, og oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed for Bestyrelsen og den Registrerede Direktion, og disse udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn (med undtagelse af udtalelser om historiske kendsgerninger) vedrørende Selskabets fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og Bestyrelsens og den Registrerede Direktions planer og mål for den fremtidige drift er generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, skønner, vil kunne, fortsætter eller lignende udtryk samt negationer heraf. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Disse risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold omfatter blandt andet: vores evne til at kunne udvikle og kommercialisere lægemidler udfaldet af vores igangværende og fremtidige kliniske studier patientrekrutteringen til vores kliniske studier konkurrencen fra lokale og internationale farmaceutiske virksomheder og fra selskaber i den farmaceutiske og biofarmaceutiske industri mulige uforudsete sikkerhedsaspekter i forbindelse med patienters indtagelse af vores produkter vores evne til at sikre produktfremstilling markedets accept af Fenoglide, der er det FDA-godkendte navn på vores produkt LCP-FenoChol i USA, og som markedsføres af vores partner Sciele Pharma, og vores potentielle fremtidige produkter vores evne til at styre væksten, herunder udviklingen af salgs- og marketingfunktioner vores evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere med de rette kvalifikationer vores evne til at håndhæve og beskytte vores patenter og andre immaterielle rettigheder mulige retssager vedrørende immaterielle rettigheder i relation til Fenoglide og vores produktkandidater vores evne til at opnå yderligere patenter på vores rettighedsbeskyttede teknologi, herunder vores MeltDose teknologi effekt af nye eller ændrede patentregler og -lovgivning vanskeligheder i forbindelse med håndhævelse af vores patentrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, vores MeltDose teknologiplatform vores relationer med tilknyttede virksomheder vores afhængighed af partnere som Sciele Pharma, Sandoz Inc. ( Sandoz ), Mylan Inc., ( Mylan ) og Recordati og vores evne til at indgå yderligere samarbejder ændringer og udvikling i teknologi, der kan gøre vores produkter forældede virkningen af den lovmæssige regulering af den farmaceutiske industri og fremtidig lovgivning, der eventuelt kan påvirke den farmaceutiske industri vanskeligheden i at forudsige godkendelser fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (U.S. Food and Drug Administration ( FDA )), Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (European Medicines Agency ( EMEA )) og andre myndigheder den regulatoriske situation og ændringer i sundhedspolitik og -struktur i forskellige lande eller andre forhold, der er henvist til i Prospektet. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabets faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller for- xii

15 ventet i Prospektet. Vi opfordrer investorer til at læse afsnittet Risikofaktorer, der begynder på side 12, for en mere fyldestgørende omtale af de forhold, der kan påvirke Selskabets fremtidige resultater og den branche, Selskabet driver virksomhed i. Vi agter ikke at påtage os og påtager os ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i Prospektet undtagen i de tilfælde, hvor det måtte være påkrævet i henhold til lovgivningen. Alle efterfølgende skriftlige og mundtlige fremadrettede udsagn, der kan henføres til Selskabet eller til personer, der handler på Selskabets vegne, skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget ovenfor og andre steder i Prospektet. xiii

16 Ansvarlige Ledelsens erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Hørsholm, 18. marts 2008 LifeCycle Pharma A/S Bestyrelsen Claus Bræstrup Thomas Dyrberg Jean Deleage (formand) Gérard Soula Kurt Anker Nielsen Claus Bræstrup er bestyrelsesmedlem i en række selskaber. Thomas Dyrberg er partner i Novo Ventures, Novo A/S. Jean Deleage er grundlægger af og administrerende direktør i Alta Partners. Gérard Soula er administrerende direktør i Protein and Peptides Management S.A.S. Kurt Anker Nielsen er bestyrelsesmedlem i en række selskaber. Registreret Direktion Flemming Ørnskov Administrerende direktør Hans Christian Teisen Finansdirektør xiv

17 Prospekterklæring afgivet af Selskabets Uafhængige Revisor Regnskab Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i Prospektet for LifeCycle Pharma A/S dateret den 18. marts De regnskabsmæssige oplysninger gengives fra Årsregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 og fra de fremadrettede finansielle oplysninger for Selskabets ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af oplysningerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra Årsregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 og fra de fremadrettede finansielle oplysninger for Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi gennemlæst Prospektet og kontrolleret Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af regnskabsoplysninger, og har påset, at disse er korrekt gengivet fra Årsregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 og fra de fremadrettede finansielle oplysninger for Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion I henhold til OMX Den Nordiske Børs Copenhagen regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende LifeCycle Pharma A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat af koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i Årsregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 og i de fremadrettede finansielle oplysninger for 2008, er indeholdt i Prospektet. København, 18. marts 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Holtug statsautoriseret revisor Claus Køhler Carlsson statsautoriseret revisor xv

18 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Selskabets revisor Regnskab Årsregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 PricewaterhouseCoopers har afgivet revisionspåtegning på de af ledelsen aflagte Årsregnskaber for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 for LifeCycle Pharma. Påtegningen, som fremgår af Del II Regnskabsoplysninger i dette Prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Vores påtegning er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Fremadrettede finansielle oplysninger for 2008 PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring om de fremadrettede finansielle oplysninger for 2008 for LifeCycle Pharma A/S. Erklæringen, som fremgår af Del I, afsnit 9.1 Fremadrettede finansielle oplysninger for 2008 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Vores erklæring er uden forbehold eller supplerende oplysninger. xvi

19 Joint Global Coordinators and Lead Managers erklæring Regnskab I vores egenskab af Joint Global Coordinators and Lead Managers skal vi herved bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, som vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Selskabet og dettes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold med videre, har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København, 18. marts 2008 Danske Markets (division af Danske Bank A/S) UBS Limited xvii

20 Denne side er blank

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 26527767)

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 26527767) LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 26527767) Udbud af op til maksimalt 395.974.670 stk. nye Aktier à nom. DKK 1 til kurs DKK 1,20 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S S E L S K A B S M E D D E L E L S E N R. 5 / 2 0 1 0 3. juni 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 26527767)

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 26527767) Prospekt dateret den 30. oktober 2006 LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 26527767) Globalt Udbud af op til 11 mio. stk. Aktier à nom. DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 38

Læs mere

DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007. Joint Global Coordinators

DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007. Joint Global Coordinators DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 2.765.593 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 280 med fortegningsret

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr.

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr. Selskabsmeddelelse København, 3. marts 2014 Nr. 1/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt og

Læs mere

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 Selskabsmeddelelse København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS fastsætter udbudskursen

Læs mere

Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187)

Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187) Bavarian Nordic Fortegningsemission 2010 1 Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187) Udbud af op til 3.975.872 stk. nye aktier à nom. DKK 10 til kurs 80 pr. aktie med fortegningsret

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering

Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering SELSKABSMEDDELELSE Nr. 4/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES - HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE - I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke et prospekt,

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 15300574)

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 15300574) Prospekt dateret den 1. november 2007 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 15300574) Optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, udbud af op til 700.595 stk. nye

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782)

TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782) TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782) Udbud af 14.021.905 stk. nye aktier à nom. DKK 15 til DKK 15 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i TK Development A/S i

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45)

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Udbud af op til 3.024.698 stk. nye aktier a nom. DKK 100 til kurs 325 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Jeudan A/S i forholdet

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

LifeCycle Pharma udbyder nye aktier for at færdigudvikle LCP-Tacro

LifeCycle Pharma udbyder nye aktier for at færdigudvikle LCP-Tacro LifeCycle Pharma udbyder nye aktier for at færdigudvikle LCP-Tacro Offentligt udbud af nye aktier i perioden den 5. november til 18. november 2010 LifeCycle Pharma (LCP) kort fortalt LCP er en specialiseret

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 16/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012 Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 18. marts 2011 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

- 2 af 5 -

- 2 af 5 - - 1 af 5 - - 2 af 5 - Meddelelsen er udarbejdet udelukkende på grundlag af oplysninger modtaget fra Bang & Olufsen og offentligt tilgængelige kilder på eller før datoen herfor og er ikke blevet selvstændigt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187)

Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187) Bavarian Nordic Fortegningsemission 2011 1 Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187) Udbud af op til 12.962.052 stk. nye aktier à nom. DKK 10 til DKK 54 pr. aktie med fortegningsret

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Fortegningsretsemission 2009 DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 7.387.641 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

PANDORA FASTSÆTTER UDBUDSKURSEN TIL DKK 210 PR. AKTIE I FORBINDELSE MED SELSKABETS BØRSNOTERING OG UDBUD AF AKTIER

PANDORA FASTSÆTTER UDBUDSKURSEN TIL DKK 210 PR. AKTIE I FORBINDELSE MED SELSKABETS BØRSNOTERING OG UDBUD AF AKTIER Nr. 1 SELSKABSMEDDELELSE 5. oktober 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA PANDORA FASTSÆTTER

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere