LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767)"

Transkript

1 Prospekt 2008

2

3 LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr ) Udbud af op til maksimalt stk. nye Aktier à nom. DKK 1 til kurs DKK 17 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 4:3 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud ( Udbuddet ) af op til maksimalt stk. nye aktier (de Udbudte Aktier ) à nom. DKK 1 i LifeCycle Pharma A/S ( Selskabet eller LifeCycle Pharma ) med fortegningsret i form af fortegningsretter til de Udbudte Aktier ( Tegningsretter ) for Selskabets Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor) i forholdet 4:3. Selskabets aktiekapital udgør pr. datoen for Prospektet ( Prospektdatoen ), men før Udbuddet, nom. DKK fordelt på stk. aktier à nom. DKK 1, der alle er fuldt indbetalt (de Eksisterende Aktier ). I henhold til bemyndigelsen, som er optaget i 9 i Selskabets vedtægter, har bestyrelsen ( Bestyrelsen ) den 17. marts 2008 truffet beslutning om at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nom. DKK ( stk. Udbudte Aktier à nom. DKK 1). Kapitalforhøjelsen vil blive gennemført med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Den 1. april 2008 kl dansk tid ( Tildelingstidspunktet ) vil enhver, der er registreret i Værdipapircentralen A/S (Værdipapircentralen) som aktionær i Selskabet ( Eksisterende Aktionærer ) få tildelt tre (3) Tegningsretter for hver Eksisterende Aktie. For hver fire (4) Tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne et (1) stk. Udbudt Aktie mod betaling af DKK 17 pr. Udbudt Aktie ( Udbudskursen ), hvilket er lavere end slutkursen på de Eksisterende Aktier den 14. marts 2008 på DKK 29,20 pr. Aktie. På grund af tegningsforholdet på 4:3 og antallet af Eksisterende Aktier i Selskabet forud for Udbuddet ( stk. Aktier) vil der være to (2) overskydende Tegningsretter, selvom alle de Udbudte Aktier tegnes. Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra den 28. marts 2008 kl dansk tid til den 10. april 2008 kl dansk tid. Tegningsperioden for de Udbudte Aktier ( Tegningsperioden ) løber fra den 2. april 2008 kl dansk tid til den 15. april 2008 kl dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, bortfalder uden kompensation, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Når en indehaver af Tegningsretter har udnyttet disse og tegnet Udbudte Aktier, kan tegningen ikke tilbagekaldes eller ændres af indehaveren. Tegningsretterne er blevet godkendt til optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S ( OMX Nordic Exchange Copenhagen ). Investorer skal være opmærksomme på, at en investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier indebærer stor risiko. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer, der begynder på side 12, for en beskrivelse af forhold, der bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Udbuddet er ikke garanteret, men H. Lundbeck A/S og Novo A/S har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning, ved udnyttelse af deres respektive Tegningsretter, af i alt Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på ca. DKK 163,8 mio. (ca. EUR 21,97 mio.). Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark og en privatplacering i visse andre jurisdiktioner. Udbuddet er underlagt dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Joint Global Coordinators and Lead Managers Dette Prospekt er dateret den 18. marts 2008

4 Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers modtager tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges erhverves eller udnyttes i nogen anden jurisdiktion, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage Prospektet og muligvis ikke vil kunne udnytte deres Tegningsretter og tegne de Udbudte Aktier. Selskabet foretager ikke noget udbud eller opfordring til nogen person under nogen omstændigheder, der kan være ulovlige. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i nogen enkeltstat i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af disse tilsynsmyndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet eller nøjagtigheden og fuldstændigheden af Prospektet. Erklæringer om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA, og Tegningsretterne må ikke udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i USA, og de Udbudte Aktier må ikke tegnes, udbydes eller sælges i USA, medmindre de er registreret i henhold til Securities Act, eller der foreligger fritagelse for sådanne registreringskrav. Personer i USA, der ønsker at udnytte Tegningsretter og tegne Udbudte Aktier, skal underskrive og levere et for Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers tilfredsstillende investorbrev, der bekræfter, at en sådan udnyttelse af Tegningsretter og tegning af Udbudte Aktier sker i overensstemmelse med amerikansk lovgivning, jf. Del III, afsnit 5.13 Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet. Selskabets Eksisterende Aktier er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen under symbolet LCP og fondskoden DK De Udbudte Aktier vil ikke blive udstedt eller optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen før registrering af kapitalforhøjelsen i forbindelse med Udbuddet er sket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udstedelse og optagelse til handel og officiel notering af de Udbudte Aktier forventes at finde sted den 21. april 2008 i fondskoden for de Eksisterende Aktier (DK ). Tegningsretterne og de Udbudte Aktier leveres elektronisk ved tildeling på konti i Værdipapircentralen. De Udbudte Aktier kan afregnes gennem Euroclear Bank S.A./N.V. som operatør af Euroclear System ( Euroclear ) og Clearstream Banking S.A. ( Clearstream ). I forbindelse med Udbuddet kan Joint Global Coordinators and Lead Managers fra begyndelsen af handelsperioden for Tegningsretterne og indtil 30 dage efter de Udbudte Aktiers første handels- og officielle noteringsdag gennemføre transaktioner, der stabiliserer eller fastholder kurserne på Tegningsretterne (stabiliserende handlinger i relation til Tegningsretterne vil kun ske i handelsperioden for Tegningsretterne), de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier på et højere niveau, end der ellers ville være gældende på det åbne marked. Joint Global Coordinators and Lead Managers er dog ikke forpligtet til at foretage stabilisering. Såfremt sådanne transaktioner indledes, kan de afbrydes på ethvert tidspunkt.

5 Indledning I forbindelse med Udbuddet i Danmark er der udarbejdet dette prospekt på dansk (det Danske Prospekt ), som er den gældende tekst i forhold til Udbuddet i Danmark. Det Danske Prospekt er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder lovbekendtgørelse nr af 4. september 2007 om Værdipapirhandel med senere ændringer, OMX Nordic Exchange Copenhagens regelsæt og Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 vedrørende prospekter ( Prospektbekendtgørelsen ). Der er udarbejdet et prospekt på engelsk (det Internationale Prospekt ), som er en oversættelse af det Danske Prospekt, og et amerikansk prospekt til personer i USA (det Amerikanske Prospekt ). Det Danske Prospekt og de engelsksprogede prospekter er ens, bortset fra at det Danske Prospekt indeholder erklæringer, der kræves i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 809/2004 og/ eller af OMX Nordic Exchange Copenhagen, herunder ansvarserklæringer afgivet af Bestyrelsen, den Registrerede Direktion, Selskabets eksterne revisorer og Joint Global Coordinators and Lead Managers, og at det Amerikanske Prospekt i modsætning til det Danske Prospekt og det Internationale Prospekt ikke indeholder Del I, afsnit 9 Resultatforventninger eller prognoser, og en indarbejdelse ved henvisning af visse oplysninger i Selskabets offentliggjorte årsrapport for regnskabsårene 2005, 2006 og Det Amerikanske Prospekt indeholder en formular til et investorbrev, der skal udfyldes af personer i USA, der ønsker at udnytte Tegningsretter til at tegne Udbudte Aktier. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det Danske Prospekt og de engelske udgaver af Prospektet, er det Danske Prospekt gældende. Henvisninger i Prospektet til Selskabet, LCP, LifeCycle, LifeCycle Pharma, vi, os, vore og vores er til Life- Cycle Pharma A/S. En ordliste med videnskabelige og medicinske termer, der anvendes i Prospektet, findes på side III-29. En liste med definitioner af hyppigt anvendte og væsentlige udtryk findes på side III-27. Henvisninger til personer omfatter både henvisninger til fysiske personer og juridiske enheder. Vi ejer varemærkerne MeltDose og LifeCycle Pharma. Dette Prospekt omtaler desuden varemærker, der ejes af andre selskaber. TriCor er et registreret varemærke, der ejes af Abbott Laboratories Corporation ( Abbott ), Antara er et registreret varemærke, der ejes af Oscient Pharmaceuticals Corporation ( Oscient ), Lipanthyl er et registreret varemærke, der ejes af Solvay S.A. ( Solvay ), Zanidip og Lercadip er registrerede varemærker, der ejes af Recordati S.p.A. ( Recordati ), Prograf og Advagraf er registrerede varemærker, der ejes af Astellas Pharma Inc. ( Astellas ), Triglide er et registreret varemærke og FenoglideTM et varemærke, der ejes af Sciele Pharma, Inc. ( Sciele Pharma ). Lipitor er et registreret varemærke, der ejes af Pfizer, Inc. ( Pfizer ). Rapamune er et registreret varemærke, der ejes af Wyeth. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller afgive erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af os eller på vores vegne, eller af eller på vegne af Joint Global Coordinators and Lead Managers. Det er ikke hensigten, at Prospektet skal danne grundlag for kredit- eller andre vurderinger, og det må ikke betragtes som en anbefaling fra vores eller Joint Global Coordinators and Lead Managers side, om at modtagere af Prospektet bør erhverve eller udnytte Tegningsretter eller tegne Udbudte Aktier. Potentielle investorer bør selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og tegning af Udbudte Aktier eller erhvervelse eller udnyttelse af Tegningsretter bør baseres på de undersøgelser, som vedkommende finder nødvendige. Generelle forhold og særlige meddelelser Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at erhverve Tegningsretter eller til at tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, skal gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Hverken Selskabet eller Joint Global Coordinators and Lead Managers har noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel køber af Tegningsretter eller Udbudte Aktier. Der henvises til Del III, afsnit 5.13 Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet for en nærmere beskrivelse af visse begrænsninger i forbindelse med Udbuddet. iii

6 Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers modtager tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i nogen anden jurisdiktion, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage Prospektet og muligvis ikke vil kunne udnytte deres Tegningsretter og tegne de Udbudte Aktier. Investorer må alene benytte dette Prospekt i forbindelse med overvejelse om erhvervelse eller udnyttelse af Tegningsretterne og tegning af de Udbudte Aktier, der er beskrevet i dette Prospekt. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Selskabet og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Joint Global Coordinators and Lead Managers fremsætter ingen garanti, udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger, og intet i dette Prospekt er, eller kan betragtes som, et tilsagn eller en indeståelse fra Joint Global Coordinators and Lead Managers. Investorer må ikke reproducere eller distribuere dette Prospekt, helt eller delvist, og investorer må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen oplysninger i dette Prospekt til andre formål end overvejelse af erhvervelse eller udnyttelse af Tegningsretter og tegning af de Udbudte Aktier. Investorerne tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt. Potentielle indehavere af Tegningsretterne og potentielle tegnere af de Udbudte Aktier bør selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og en eventuel erhvervelse og udnyttelse af Tegningsretterne og en eventuel tegning af de Udbudte Aktier bør baseres på de undersøgelser, som den pågældende indehaver eller tegner finder nødvendige. Ud over egne undersøgelser af Selskabet og betingelserne for Udbuddet, herunder fordele og risici, skal investorerne alene basere sig på oplysningerne i dette Prospekt, herunder de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Prospekt, og meddelelser i henhold til bekendtgørelse nr af 9. oktober 2007 udstedt af Finanstilsynet om udstederes oplysningsforpligtelser og OMX Nordic Exchange Copenhagens regelsæt, som udsendes af Selskabet og udtrykkeligt ændrer dette Prospekt. I forbindelse med Udbuddet kan Joint Global Coordinators and Lead Managers eller disses respektive tilknyttede selskaber, som optræder som investorer for egen regning, sælge, erhverve og udnytte Tegningsretter og udbyde, sælge og tegne Udbudte Aktier i Udbuddet. De kan i denne egenskab for egen regning eje, købe eller sælge disse værdipapirer samt andre af Selskabets værdipapirer og andre relaterede investeringer og udbyde eller sælge sådanne værdipapirer eller andre investeringer i andre sammenhænge end i forbindelse med Udbuddet. Henvisninger i dette Prospekt til de Tegningsretter, som tildeles, erhverves eller sælges, og de Udbudte Aktier, der tegnes, udbydes, sælges eller erhverves, bør derfor læses som indeholdende sådanne udbud eller placeringer af værdipapirer til Joint Global Coordinators and Lead Managers eller disses respektive tilknyttede selskaber. Joint Global Coordinators and Lead Managers har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser hertil. Danske Markets (division af Danske Bank A/S) og UBS Limited er Joint Global Coordinators and Lead Managers i forbindelse med Udbuddet og vil i denne forbindelse modtage honorar fra Selskabet. I forbindelse med Danske Markets og UBS Limiteds normale forretningsaktiviteter kan Danske Markets eller UBS Limited eller visse af disses tilknyttede selskaber have ydet og kan i fremtiden yde investeringsrådgivning og foretage almindelige bankforretninger med Selskabet og dets datterselskab. Joint Global Coordinators and Lead Managers afgiver ikke udtrykkeligt eller indirekte nogen erklæring eller påtager sig ansvaret for nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne i Prospektet bortset fra erklæringen på side xvii i Prospektet. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller komme med udtalelser i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette Prospekt og eventuelle ændringer hertil, og sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke påberåbes som givet eller godkendt af Selskabet eller Joint Global Coordinators and Lead Managers. Udlevering af dette Prospekt, erhvervelse eller udnytiv

7 telse af Tegningsretter eller tegning af de Udbudte Aktier kan under ingen omstændigheder betragtes som en tilkendegivelse af, at oplysningerne i dette Prospekt er korrekte på noget tidspunkt efter Prospektdatoen, eller at der ikke er sket nogen ændringer i Selskabets forhold efter denne dato. Enhver væsentlig ændring i forhold til Prospektets indhold vil blive offentliggjort som tillæg hertil i henhold til de gældende love og regler. Prospektet må ikke videresendes, reproduceres eller på anden måde viderefordeles af andre end Joint Global Coordinators and Lead Managers og Selskabet. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier kan være underlagt begrænsninger i omsættelighed og videresalg i henhold til gældende værdipapirlovgivning i visse jurisdiktioner og må ikke erhverves, overdrages, udnyttes eller videresælges, medmindre det er tilladt i henhold til gældende værdipapirlovgivning. Personer, som måtte komme i besiddelse af dette Prospekt, forpligter sig til at gøre sig bekendt med og overholde sådanne begrænsninger. Hverken Selskabet eller nogen af Joint Global Coordinators and Lead Managers har noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel indehaver af Tegningsretterne eller en potentiel tegner af de Udbudte Aktier. Potentielle indehavere af Tegningsretterne og potentielle tegnere af de Udbudte Aktier bør selv vurdere det juridiske grundlag for og konsekvenserne af Udbuddet, herunder mulige skattemæssige konsekvenser og mulige valutarestriktioner, før de træffer beslutning om en investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Potentielle erhververe af Tegningsretterne og tegnere af de Udbudte Aktier skal overholde alle gældende love og bestemmelser i lande eller områder, hvor vedkommende erhverver, tegner, udbyder, sælger eller udnytter Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier eller er i besiddelse af eller distribuerer Prospektet og skal indhente samtykke, godkendelse eller tilladelse, som det måtte kræves, for at erhverve Tegningsretterne eller tegne de Udbudte Aktier. Meddelelse til investorer i USA Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i nogen enkeltstat i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af disse tilsynsmyndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet eller nøjagtigheden og fuldstændigheden af Prospektet. Erklæringer om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA, og Tegningsretterne må således ikke udbydes, sælges, købes eller udnyttes i USA, og de Udbudte Aktier må ikke tegnes, udbydes eller sælges i USA, medmindre de er registreret i henhold til Securities Act, eller der foreligger fritagelse for sådanne registreringskrav. Personer i USA, der ønsker at udnytte Tegningsretter og tegne Udbudte Aktier, skal underskrive og levere et for Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers tilfredsstillende investorbrev, der bekræfter, at denne person er en Qualified Institutional Buyer ( QIB ), som defineret i Rule 144A i Securities Act, og opfylder visse andre krav. Enhver person, som ønsker at erhverve eller udnytte Tegningsretter og tegne Udbudte Aktier, anses ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt og levering af Tegningsretter eller Udbudte Aktier for at have erklæret, garanteret og aftalt, enten at vedkommende erhverver eller udnytter Tegningsretterne og tegner de Udbudte Aktier i en offshore-transaktion som defineret i Regulation S i Securities Act, eller at vedkommende erhverver eller udnytter Tegningsretterne og tegner de Udbudte Aktier i sin egenskab af QIB, og at vedkommende ikke vil videresælge, pantsætte eller på anden måde overdrage Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier undtagen 1) i en offshore-transaktion, som opfylder kravene i Regulation S i Securities Act, 2) i henhold til en effektiv registreringserklæring eller 3) i henhold til en undtagelse fra registreringskravene. Derudover kan et tilbud om at sælge eller et salg af Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier i USA af en mægler/ fondshandler (uanset om denne deltager i Udbuddet eller ej) indtil udløbet af den 40-dages periode, der begynder på Prospektdatoen, udgøre en overtrædelse af registreringskravene i Securities Act, hvis et sådant tilbud om at sælge eller salg sker på anden måde end i overensstemmelse med ovenstående. Meddelelse til personer hjemmehørende i New Hampshire HVERKEN DET FORHOLD, AT EN REGISTRERINGSERKLÆRING ELLER EN ANSØGNING OM GODKENDELSE ER INDLEVERET TIL STATEN NEW HAMPSHIRE I HENHOLD TIL CHAPTER 421-B I NEW HAMPSHIRE REVISED STATUTES ( RSA ) ELLER DET FORHOLD, AT ET VÆRDIPAPIR ER REGISTRERET ELLER EN PERSON ER GODKENDT I STATEN NEW HAMPSHIRE, BETYDER, AT SECRETARY OF STATE I STATEN NEW HAMPSHIRE HAR FUNDET, AT ET DOKUMENT INDLEVERET I HENHOLD TIL RSA 421-B ER SANDT, FULDSTÆNDIGT OG IKKE VILDLEDENDE. HVERKEN DISSE FORHOLD ELLER DET FORHOLD, AT ET VÆRDIPAPIR ELLER EN TRANSAKTION ER FRITAGET FOR ELLER UNDTAGET FRA REGISTRERING ELLER GODKENDELSE, BETYDER, AT SECRETARY OF STATE PÅ NOGEN MÅDE HAR UDTALT SIG OM FORDELE ELLER FORv

8 UDSÆTNINGER VEDRØRENDE ELLER ANBEFALET ELLER GODKENDT NOGEN PERSON, VÆRDIPAPIR ELLER TRANSAK- TION. DET ER ULOVLIGT AT FREMSÆTTE ELLER FORANLE- DIGE, AT DER FREMSÆTTES NOGEN UDTALELSE, DER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I DETTE AFSNIT, TIL EN POTENTIEL KØBER, KUNDE ELLER KLIENT. Meddelelse til investorer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret EU Direktiv 2003/71 (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i ethvert medlemsland, Prospektdirektivet ) (hver især en Relevant Medlemsstat ), bortset fra Danmark, foretages intet udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende Tegningsretterne og de Udbudte Aktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, kan foretages et udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat til enhver tid: til juridiske enheder, der er bemyndiget eller bestemt til at operere på de finansielle markeder, eller, hvis de ikke er bemyndiget eller bestemt hertil, hvis formål udelukkende er at investere i værdipapirer, til enhver juridisk enhed, som opfylder mindst to af følgende betingelser: 1) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, 2) en samlet balancesum på mere end EUR 43 mio. og 3) en årlig nettoomsætning på mere end EUR 50 mio., som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående samtykke hertil fra Joint Global Coordinators and Lead Managers, under alle andre omstændigheder, der ligger inden for artikel 3(2) i Prospektdirektivet, forudsat at et sådant udbud af Udbudte Aktier ikke fører til et krav om, at Selskabet eller en Global Coordinator and Lead Manager skal offentliggøre et prospekt i henhold til artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket et udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden vedrørende Tegningsretter og Udbudte Aktier i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for Udbuddet, Tegningsretterne og de Udbudte Aktier, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om udnyttelse eller erhvervelse af Tegningsretterne eller tegning af de Udbudte Aktier, som denne måtte blive ændret i den pågældende medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet implementeres i den pågældende medlemsstat. Meddelelse til investorer i Storbritannien Dette dokument udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien, eller 2) investment professionals som defineret i paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ) eller 3) high net worth companies og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét Relevante Personer ). Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er kun tilgængelige for, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne Tegningsretter eller Udbudte Aktier vil kun blive indgået med, relevante personer. Enhver person, der ikke er en relevant person, må ikke handle ud fra eller i tillid til dette dokument eller indholdet heraf. Meddelelse vedrørende Canada, Australien og Japan Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Joint Global Coordinators and Lead Managers modtager tilfredsstillende dokumentation herfor. vi

9 Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage Prospektet og muligvis ikke vil kunne udnytte deres Tegningsretter og tegne de Udbudte Aktier. Selskabet foretager ikke noget udbud eller opfordring til nogen person under nogen omstændigheder, der kan være ulovlige. I Prospektet er alle henvisninger til danske kroner, kroner, eller DKK henvisninger til den danske valuta, alle henvisninger til US dollars, USD eller $ er til den amerikanske valuta, og alle henvisninger til euro, EUR, EURO og er til valutaen, der blev introduceret fra begyndelsen af fase III af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union ( ØMU ) i henhold til de Europæiske Fællesskabers traktat med senere ændringer. Stabilisering I FORBINDELSE MED UDBUDDET KAN JOINT GLOBAL COORDINATORS AND LEAD MANAGERS FRA BEGYN- DELSEN AF HANDELSPERIODEN FOR TEGNINGSRET- TERNE INDTIL 30 DAGE EFTER DE UDBUDTE AKTIERS FØRSTE HANDELS- OG OFFICIELLE NOTERINGSDAG GENNEMFØRE TRANSAKTIONER, DER STABILISERER ELLER FASTHOLDER KURSERNE PÅ TEGNINGSRET- TERNE (STABILISERENDE HANDLINGER I RELATION TIL TEGNINGSRETTERNE VIL KUN SKE I HANDELSPERIO- DEN FOR TEGNINGSRETTERNE), DE UDBUDTE AKTIER OG DE EKSISTERENDE AKTIER PÅ ET HØJERE NIVEAU, END DER ELLERS VILLE VÆRE GÆLDENDE PÅ DET ÅBNE MARKED. JOINT GLOBAL COORDINATORS AND LEAD MANAGERS ER DOG IKKE FORPLIGTET TIL AT FORE- TAGE STABILISERING. SÅFREMT SÅDANNE TRANSAKTI- ONER INDLEDES, KAN DE AFBRYDES PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. Præsentation af regnskabsoplysninger og visse andre oplysninger Vores reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007, der er medtaget i Prospektet, er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards, ( IFRS )), som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsregnskaber for børsnoterede selskaber. En række af tabellerne i Prospektet indeholder afrundede regnskabstal. Dette medfører i visse tilfælde, at summen af tallene i en kolonne eller række ikke stemmer helt med det samlede tal i den pågældende kolonne eller række. Visse af de procentsatser, der vises i tabellerne i Prospektet, repræsenterer endvidere beregninger, som er baseret på de underliggende oplysninger før afrunding, og det er således muligt, at de ikke stemmer helt overens med de procentsatser, der ville fremkomme, hvis den pågældende beregning var foretaget på grundlag af de afrundede tal. Tvangsfuldbyrdelse af domme Selskabet er et dansk registreret aktieselskab og har hjemsted i Rudersdal Kommune. De fleste medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen og nogle af de eksperter, der er anført i Prospektet, er bosiddende i Danmark eller andre jurisdiktioner uden for USA. Alle eller en væsentlig del af Selskabets og sådanne personers aktiver befinder sig i Danmark eller andre jurisdiktioner uden for USA. Som følge heraf kan investorer muligvis ikke få forkyndt stævninger mod disse personer eller Selskabet med hensyn til sager, der måtte opstå i henhold til den amerikanske forbundslovgivning om værdipapirer, eller få tvangsfuldbyrdet domme imod disse personer eller os afsagt af de amerikanske domstole, uanset om disse er afsagt efter bestemmelserne om civile krav i forbundseller enkeltstatslovgivningen om værdipapirer eller andre amerikanske love. Vi har modtaget oplysning fra vores juridiske rådgivere, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, om at der ikke i øjeblikket eksisterer nogen traktat mellem USA og Danmark vedrørende gensidig anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af domme afsagt i forbindelse med civile og kommercielle tvister, og at en endelig dom afsagt ved en domstol i USA baseret på civilt ansvar således ikke kan tvangsfuldbyrdes i Danmark. Der hersker betydelig usikkerhed om, hvorvidt danske domstole vil tillade søgsmål at blive baseret på værdipapirlovgivningen i USA eller andre jurisdiktioner uden for Danmark. Tildeling af pønalerstatning i sagsanlæg, der er anlagt i USA eller et andet sted, kan være umulig at tvangsfuldbyrde i Danmark. Oplysninger om valutaforhold Vi offentliggør vores regnskaber i danske kroner. Visse regnskabsmæssige oplysninger i Prospektet indeholder omregning af visse beløb i danske kroner til euro til nærmere fastsatte kurser. Disse omregninger må ikke fortolkes som erklæringer om, at beløb i danske kroner faktisk vii

10 svarer til de pågældende beløb i euro, eller at omregning kan ske til euro til de angivne kurser eller nogen anden kurs. Desuden er visse yderligere oplysninger i Prospektet angivet i US dollars. Der henvises til Del III, afsnit 4.4 Valutaforhold vedrørende historiske oplysninger om kurser mellem danske kroner, US dollars og euro. Omregningen i regnskabet af regnskabsoplysninger til euro er sket til de deri oplyste valutakurser. Medmindre andet er angivet, er omregningerne af regnskabsoplysningerne fra danske kroner til euro foretaget til valutakursen fastsat af Nationalbanken den 28. december 2007, og som er gældende den 31. december 2007, på EUR 1,00 = DKK 7,4566. Omregningerne af regnskabsoplysninger fra dollars til euro er foretaget til valutakursen fastsat af Nationalbanken den 28. december 2007, og som er gældende den 31. december 2007, på EUR 1,00 = USD 1,4692. Markedsstatistikker er naturligt forbundet med en indbygget usikkerhed og afspejler ikke nødvendigvis de faktiske markedsforhold. Sådanne statistikker er baseret på markedsanalyser, som i sig selv er baseret på stikprøver og subjektive vurderinger fra både markedsanalytikere og svarpersoner, herunder vurderinger vedrørende hvilke typer produkter og transaktioner, der bør omfattes af de relevante definitioner for markedet/markedssegmenterne. Revisorer Vores reviderede koncernregnskaber for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 i Prospektet er revideret af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup ( PwC ). Markeds- og brancheoplysninger Prospektet indeholder historiske markedsdata og brancheforventninger, herunder oplysninger vedrørende størrelsen af de markeder, vi opererer på eller dele heraf, sygdomme, som vores produktkandidater er rettet imod, og antallet af personer, der påvirkes af sådanne sygdomme. Disse oplysninger er indhentet fra en række forskellige kilder, herunder professionelle dataleverandører såsom IMS Health Inc. ( IMS ); et selskab, der er børsnoteret på New York Stock Exchange og leverer erhvervsinformation og serviceydelser til den farmaceutiske industri) og Datamonitor Inc. ( Datamonitor ), medicinsk faglitteratur og artikler, selskabers websider og andre offentligt tilgængelige oplysninger samt vores viden om markederne. De professionelle dataleverandørers publikationer anfører, at de historiske oplysninger, de leverer, er indhentet fra kilder og ved metoder, der anses for at være pålidelige, men at de ikke garanterer oplysningernes nøjagtighed og fuldstændighed. Idet de anses for at være pålidelige, er brancheforventninger og markedsanalyser tilsvarende ikke blevet uafhængigt efterprøvet af os. Hverken vi eller nogen af Joint Global Coordinators and Lead Managers erklærer, at disse historiske oplysninger er korrekte. Brancheforventninger er i deres natur behæftet med betydelig usikkerhed. Der kan ikke gives sikkerhed for, at nogen af forventningerne vil blive realiseret. Hvis der er indhentet oplysninger fra tredjemand, bekræfter vi, at disse oplysninger er nøjagtigt gengivet, og efter vores bedste formening, og så vidt det kan konstateres på baggrund af de oplysninger, vedkommende har offentliggjort, er der ikke sket udeladelser, som medfører, at de anførte oplysninger er unøjagtige eller misvisende. Finanskalender Den ordinære generalforsamling planlægges afholdt den 24. april 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar marts maj 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar juni august 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar september november 2008 Tilgængelige oplysninger Følgende dokumenter (der omfatter de i aktieselskabslovens 29, stk. 2, omtalte dokumenter) ligger til gennemsyn inden for normal forretningstid alle dage (undtagen lørdage, søndage og helligdage) på vores hovedkontor, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm: 1) stiftelsesoverenskomst og vedtægter, 2) årsrapport for 2006 og 2007 aflagt i overensstemmelse med IFRS, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers årsrapporter, 3) årsrapport for 2005 aflagt i overensstemmelse med IFRS og yderligere danske oplysningskrav for ikke-noterede selskabers årsrapporter, 4) en beretning fra Bestyrelsen dateret den 17. marts 2008 som, i den udstrækning dette ikke er til skade for Selskabet på grund af særlige omstændigheder, belyser væsentlige begivenheder, som er opstået efter godkendelsen af årsrapporten for 2006, 5) en erklæring fra PwC vedrørende Bestyrelsens beretning, 6) dette Danske Prospekt og 7) det Internationale Prospekt. viii

11 Desuden kan eksemplarer af det Danske Prospekt downloades fra Selskabets hjemmeside af personer i Danmark. Eksemplarer af det Danske Prospekt og det Internationale Prospekt kan med visse undtagelser, herunder adgangsforbud for personer i USA, downloades fra Selskabets hjemmeside: De dokumenter, som nævnes i aktieselskabslovens 29, stk. 2, omfatter 1) et eksemplar af den seneste årsrapport, 2) en beretning fra Bestyrelsen, der i den udstrækning, dette ikke er til skade for Selskabet på grund af særlige omstændigheder, belyser væsentlige begivenheder, som er indtrådt efter godkendelse af årsrapporten for 2006, og som påvirker Selskabet, og 3) en erklæring fra revisor vedrørende Bestyrelsens beretning. Vi har forpligtet os til, så længe Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier er restricted securities som defineret i Rule 144(a)(3) i Securities Act, i enhver periode, hvor vi hverken er underlagt Section 13 eller 15(d) i Securities Exchange Act of 1934 med senere ændringer ( Exchange Act ) eller er fritaget for at rapportere i henhold til dennes Rule 12g3-2(b), på anmodning at forsyne ejere eller egentlige ejere af sådanne restricted securities eller potentielle købere af sådanne restricted securities, der udpeges af ejeren eller den egentlige ejer, med de oplysninger, der skal gives i henhold til Rule 144A(d)(4) i Securities Act. Vi er ikke på nuværende tidspunkt underlagt Exchange Acts krav om periodisk rapportering og andre oplysningskrav. ix

12 Indholdsfortegnelse Indledning iii Indholdsfortegnelse x Tabeller og figurer xi Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn xii Ansvarlige xiv Resumé 1 Resumé af Udbuddet 6 Resumé af regnskabsoplysninger 10 Risikofaktorer 12 I. Virksomhedsbeskrivelse 1. Ansvarlige I-1 2. Revisorer I-2 3. Udvalgte regnskabsoplysninger I-3 4. Risikofaktorer I-5 5. Oplysninger om Selskabet I-6 6. Virksomhedsbeskrivelse I Organisationsstruktur I Ejendomme, anlæg og udstyr m.v. I Resultatforventninger eller prognoser I Gennemgang af drift og regnskaber I Kapitalberedskab I Forskning og udvikling, patenter og licenser I Trendoplysninger I Bestyrelse og Direktion I Aflønning og goder I Bestyrelsens og Direktionens arbejdspraksis I Personale I Større aktionærer I Transaktioner med nærtstående parter I Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater I Yderligere oplysninger I Aftaler I Oplysninger fra tredjemand, eksperterklæringer og interesseerklæringer I Dokumentationsmateriale I Oplysninger om kapitalandele I-87 II. Regnskabsoplysninger 1. Indholdsfortegnelse til historiske regnskabsoplysninger II-1 2. Indledning til regnskabsoplysninger II-2 3. Indarbejdelse af oplysninger ved henvisning II-4 4. Reviderede årsregnskaber for 2005, 2006 og 2007 II-5 x

13 III. Udbuddet 1. Ansvarlige for Udbuddet III-1 2. Risikofaktorer i forbindelse med Udbuddet III-2 3. Nøgleoplysninger III-3 4. Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes III-6 5. Udbudsbetingelser III Optagelse til handel og officiel notering III Sælgende værdipapirejere og lock-up-aftaler III Nettoprovenu og samlede omkostninger III Udvanding III Øvrige oplysninger III Definitioner III Ordliste III-29 IV. Appendix 1. Vedtægter for LifeCycle Pharma A/S iv-1 2. Bilag 1 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S iv-8 3. Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S iv-15 Figurer og tabeller Resumé Tabel 1. Portefølje af produkter og produktkandidater 1 I. Virksomhedsbeskrivelse Tabel 2. Portefølje af produkter og produktkandidater I-10 Tabel 3. Tilstande der fører til fuldstændig organsvigt I-19 Tabel 4. Oversigt over de vigtigste immunosuppressive lægemidler I-20 Table 5. Samlede driftsomkostninger I-49 Tabel 6. Antal warrants udstedt på nuværende tidspunkt I-66 Tabel 7. Større Aktionærer i Selskabet pr. Prospektdatoen I-67 Tabel 8. Udstedte og udestående warrants I-72 Tabel 9. Ændringer i aktiekapitalen I-75 Figur 1. LCP Tacro klinisk fase II konverteringsstudie (nyretransplanterede patienter) I-21 Figur 2. Lineær tid-koncentration afbildning; Ukorrigeret dosis fra foreløbig analyse af Studie 1017 (LCP-Tacro mod Advagraf) dag 10 I-22 Figur 3. Opløselighed og permeabilitets overvejelser vedrørende oral absorption af lægemiddelstoffer. I-28 Figur 4. Sammenligning af partikelstørrelse I-29 Figur 5. Selskabets funktionsstruktur I-37 Figur 6. LifeCycle Pharma patentansøgninger I-51 Figur 7. Bestyrelsen I-55 Figur 8. Direktion I-57 Figur 9. Direktionen I-60 III. Udbuddet Tabel 10. Omkostninger ved Udbuddet III-24 xi

14 Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Prospekt er baseret på Bestyrelsens og den Registrerede Direktions vurderinger samt antagelser foretaget af, og oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed for Bestyrelsen og den Registrerede Direktion, og disse udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn (med undtagelse af udtalelser om historiske kendsgerninger) vedrørende Selskabets fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og Bestyrelsens og den Registrerede Direktions planer og mål for den fremtidige drift er generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, skønner, vil kunne, fortsætter eller lignende udtryk samt negationer heraf. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Disse risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold omfatter blandt andet: vores evne til at kunne udvikle og kommercialisere lægemidler udfaldet af vores igangværende og fremtidige kliniske studier patientrekrutteringen til vores kliniske studier konkurrencen fra lokale og internationale farmaceutiske virksomheder og fra selskaber i den farmaceutiske og biofarmaceutiske industri mulige uforudsete sikkerhedsaspekter i forbindelse med patienters indtagelse af vores produkter vores evne til at sikre produktfremstilling markedets accept af Fenoglide, der er det FDA-godkendte navn på vores produkt LCP-FenoChol i USA, og som markedsføres af vores partner Sciele Pharma, og vores potentielle fremtidige produkter vores evne til at styre væksten, herunder udviklingen af salgs- og marketingfunktioner vores evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere med de rette kvalifikationer vores evne til at håndhæve og beskytte vores patenter og andre immaterielle rettigheder mulige retssager vedrørende immaterielle rettigheder i relation til Fenoglide og vores produktkandidater vores evne til at opnå yderligere patenter på vores rettighedsbeskyttede teknologi, herunder vores MeltDose teknologi effekt af nye eller ændrede patentregler og -lovgivning vanskeligheder i forbindelse med håndhævelse af vores patentrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, vores MeltDose teknologiplatform vores relationer med tilknyttede virksomheder vores afhængighed af partnere som Sciele Pharma, Sandoz Inc. ( Sandoz ), Mylan Inc., ( Mylan ) og Recordati og vores evne til at indgå yderligere samarbejder ændringer og udvikling i teknologi, der kan gøre vores produkter forældede virkningen af den lovmæssige regulering af den farmaceutiske industri og fremtidig lovgivning, der eventuelt kan påvirke den farmaceutiske industri vanskeligheden i at forudsige godkendelser fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (U.S. Food and Drug Administration ( FDA )), Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (European Medicines Agency ( EMEA )) og andre myndigheder den regulatoriske situation og ændringer i sundhedspolitik og -struktur i forskellige lande eller andre forhold, der er henvist til i Prospektet. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabets faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller for- xii

15 ventet i Prospektet. Vi opfordrer investorer til at læse afsnittet Risikofaktorer, der begynder på side 12, for en mere fyldestgørende omtale af de forhold, der kan påvirke Selskabets fremtidige resultater og den branche, Selskabet driver virksomhed i. Vi agter ikke at påtage os og påtager os ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i Prospektet undtagen i de tilfælde, hvor det måtte være påkrævet i henhold til lovgivningen. Alle efterfølgende skriftlige og mundtlige fremadrettede udsagn, der kan henføres til Selskabet eller til personer, der handler på Selskabets vegne, skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget ovenfor og andre steder i Prospektet. xiii

16 Ansvarlige Ledelsens erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Hørsholm, 18. marts 2008 LifeCycle Pharma A/S Bestyrelsen Claus Bræstrup Thomas Dyrberg Jean Deleage (formand) Gérard Soula Kurt Anker Nielsen Claus Bræstrup er bestyrelsesmedlem i en række selskaber. Thomas Dyrberg er partner i Novo Ventures, Novo A/S. Jean Deleage er grundlægger af og administrerende direktør i Alta Partners. Gérard Soula er administrerende direktør i Protein and Peptides Management S.A.S. Kurt Anker Nielsen er bestyrelsesmedlem i en række selskaber. Registreret Direktion Flemming Ørnskov Administrerende direktør Hans Christian Teisen Finansdirektør xiv

17 Prospekterklæring afgivet af Selskabets Uafhængige Revisor Regnskab Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i Prospektet for LifeCycle Pharma A/S dateret den 18. marts De regnskabsmæssige oplysninger gengives fra Årsregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 og fra de fremadrettede finansielle oplysninger for Selskabets ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af oplysningerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra Årsregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 og fra de fremadrettede finansielle oplysninger for Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi gennemlæst Prospektet og kontrolleret Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af regnskabsoplysninger, og har påset, at disse er korrekt gengivet fra Årsregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 og fra de fremadrettede finansielle oplysninger for Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion I henhold til OMX Den Nordiske Børs Copenhagen regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende LifeCycle Pharma A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat af koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i Årsregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 og i de fremadrettede finansielle oplysninger for 2008, er indeholdt i Prospektet. København, 18. marts 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Holtug statsautoriseret revisor Claus Køhler Carlsson statsautoriseret revisor xv

18 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Selskabets revisor Regnskab Årsregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 PricewaterhouseCoopers har afgivet revisionspåtegning på de af ledelsen aflagte Årsregnskaber for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 for LifeCycle Pharma. Påtegningen, som fremgår af Del II Regnskabsoplysninger i dette Prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Vores påtegning er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Fremadrettede finansielle oplysninger for 2008 PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring om de fremadrettede finansielle oplysninger for 2008 for LifeCycle Pharma A/S. Erklæringen, som fremgår af Del I, afsnit 9.1 Fremadrettede finansielle oplysninger for 2008 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Vores erklæring er uden forbehold eller supplerende oplysninger. xvi

19 Joint Global Coordinators and Lead Managers erklæring Regnskab I vores egenskab af Joint Global Coordinators and Lead Managers skal vi herved bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, som vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Selskabet og dettes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold med videre, har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København, 18. marts 2008 Danske Markets (division af Danske Bank A/S) UBS Limited xvii

20 Denne side er blank

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45)

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Udbud af op til 3.024.698 stk. nye aktier a nom. DKK 100 til kurs 325 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Jeudan A/S i forholdet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Fortegningsretsemission 2009 DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 7.387.641 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. Til OMX Den Nordiske Børs København 2008 Hørsholm, den 14. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Hørsholm, den 14. april 2008; Bestyrelsen for LifeCycle Pharma A/S (OMX:

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16)

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Udbud af op til 25.176.592 stk. nye aktier à nom. DKK 10 til kurs 10 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Nordic Tankers

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere