Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil:"

Transkript

1 Liberal Alliance er Danmarks eneste liberale parti vi vil sænke skatten for både borgere og virksomheder. Vi vil have færre forbud og regler og vi vil reformere arbejdsmarkedet, så Danmark bliver ved med at være et rigt og fremgangsrigt samfund. Vi arbejder for, at alle har frihed til at leve, som man selv vil, og for at vores samfund bliver præget af mere åbenhed og tolerance og mindre af lukkethed og fordomme. KV13 Faaborg- Midtfyn Valgprogram: Liberal Alliance vil: Lavere kommuneskat og afvikling af kommunale afgifter samt meget mere vækst. Kommuneskatten skal være så lav som muligt, mens den grundlæggende service over for borgerne skal være i orden. Overflødigt bureaukrati skal skæres væk, så der er plads til skattelettelser. Skattelettelser, og en fjernelse af urimelige afgifter, på alle niveauer, vil også kunne være med til at give vækst muligheder for erhvervslivet. Mere frit valg til borgerne. Vi skal lære af de bedste kommuner, når det gælder frit valg. Borgerne skal kunne vælge den løsning, der passer bedst når det for eksempel gælder børnepasning, skoler og ældrepleje. Mere privat, mindre papir. Mange flere kommunale ydelser skal udliciteres til private virksomheder. Det sparer den enkelte kommune for mange penge og giver bedre service til borgerne. Og så skal der ryddes ud i rådhusets papirbunker til gavn for både kommunale medarbejdere, virksomheder og borgere. Kommunen skal fokusere på vækst og udvikling ikke på administration og bureaukrati. Bedre og mere effektiv kommunal sektor. Liberal Alliance har tillid til, at de ansatte i daginstitutioner, skoler, plejehjem, og kommunekontorer er dygtige til at udføre deres arbejde. Derfor skal de ikke bruge deres arbejdstid på at udfylde skemaer og opfylde dokumentationskrav. Hvis vi fjerner alt det unødige papirarbejde, som fylder de kommunalt ansattes skriveborde, vil der blive langt mere tid til omsorg, undervisning og pleje. Vi vil simpelthen få mere service for pengene. At vise tillid til kommunalt ansatte er naturligvis ikke det samme som at lukke øjnene for fejl og dårlig service. Når der sker fejl, må man finde de ansvarlige og sørge for, at det ikke sker igen. Det kommunale selvstyre er grundlæggende et liberalt koncept. Og Liberal Alliance ønsker at styrke det både økonomisk og politisk.

2 Liberal Alliances lokale program profil: Liberal Alliance foretrækker en borgerlig liberal borgmester Vi har kandidaten. Skoler, børneinstitutioner, og plejecentre skal gives tilliden og ansvaret tilbage. (Allerede afprøvede projekter på området, rundt i landet, er meget positivt.) Vi skal blande os mindst muligt i folks liv og levned, alle skal have frihed og personligt ansvar tilbage. Liberal Alliance, Faaborg-Midtfyn, vil arbejde for: Demokrati med besluttende borgerinddragelse. Udfordrende personalepolitik, med færre regler og bureaukrati. Tværpolitisk samarbejde. Fuld erkendelse af det fælles ansvar og et næstekærligt udgangspunkt. Retssikkerhed med lige respekt for høj og lav, stor og lille. Central administration med decentral service til borgerne. Kulturel mangfoldighed på det folkelige som det elitære. Fokus på erhvervslivet fra kommunens side. Vigtigste spørgsmål til nuværende og kommende virksomheder: Hvad kan vi gøre for dig? Økonomisk balance og værdi for pengene. Bæredygtig miljøpolitik vore børn og børnebørn skal også kunne være her. Maksimal uddannelse / og brug af den bedst kendte viden. Følgende hovedtemaer omkring kommunestrukturen er vigtige for Liberal Alliance. Liberal Alliance ønsker indflydelse på: 1. - at kommunes interesser varetages på en økonomisk professionel måde, såvel politisk som administrativt. Den kommunale organisation skal inspireres til at tage ansvar for en effektiv brug af menneskelige og materielle ressourcer. - Man skal ikke kontrollere sig til til ansvar, frihed og udvikling. Alle udvalgs arbejder, bør have økonomiske rammer. Opgaver og ansvar vil altid ligge indenfor en økonomisk ramme, som fagudvalg og økonimiudvalg følger op på.

3 2. samlingen af administrationen i en rådhusfunktion. Nuværende rådhusfunktion er for lille. Den opdelte administration og strategien for samme skal gennemgå en økonomisk og praktisk vurdering, således at nye tiltag, evt. nyetablering af rådhus, gennemføres i enighed og med fornuft. En samling af administrationen vil sikre en effektiv ledelse. Vi skal undgå flere forsøgs ordninger. En eventuel genanvendelse af eksisterende bygningsmasse i kommunen, skal indgå i overvejelserne. Rådhuset bør ligge i et område hvor koncentrationen af borgere er størst. Konkret kan en anvendelse af Faaborg Sygehus, eller anden stor ledig bygningsmasse, som rådhus i nær kombination med en samlet sundhedsklinik vurderes. Umiddelbar virker Sygehus bygningerne af høj kvalitet og med tilstrækkelig plads til at samle kommunens administrative funktioner. En eventuel anvendelse som et midlertidigt asylcenter kan evt. give tid til at lave en langsigtet plan for anvendelsen. Det er vigtigt at man får bearbejdet tankerne, og vurderet, et sådan projekt objektivt. 3. ligeværdig vækststrategi for kommunen. Faaborg og Midtfyn skal have ligeværdig vækststrategi i kommunen. Kommunen skal udvikles med øje for alle de styrker, der ligger i de forskellige dele af kommunen. Faaborg-Midtfyn skal ikke have nogen udkant at borgerne sikres og høres, før endelige vedtagelser af den nye planer. Via net afstemninger og opsøgende arbejde vil vi bede borgerne og lokalrådene tilkendegive deres holdninger til spørgsmålene. Det er vigtigt at lokalområderne, forankres i fællesskaber og råd, der kan være til gavn for kommunestyret, mht. høringer og samarbejder. En forankring i et politisk udvalg er ønskeligt. 5. -at retssikkerheden overholdes i Faaborg-Midtfyn kommune Vi vil deltage i alle former for samarbejde, der kan øge borgernes retssikkerhed på tværs af interesser. Små aktører tæller lige så meget i kommunens branding og samlede renommé.

4 Liberal Alliances politiske profil: Økonomi og administration. Effektiv styring med den bedste kendte viden. Vi vil støtte ethvert initiativ der gør at vi får kommunen drevet så effektivt som muligt. Vi vil have en smidig og effektiv organisation. Vi vil ikke forandring for forandringernes skyld. Men vi vil ændre, hvis der er noget bedre at sætte i stedet. Kompetencerne i forvaltningerne skal bruges effektivt og skal tilføres udviklingsmuligheder. Efteruddannelser skal sikre, at vort personale levere kvalitet i arbejdet. Vi ønsker en fleksibel åben og effektiv forvaltning med tillid til, at vore dygtige medarbejdere kan deres kram. Vi vil fortsætte en udbudspolitik, så vi kan få afprøvet pris og kvalitet, hos alle, der leverer ydelser for kommunen. Udbud, bedst og billigst, men med kvalitet. Vi skal have værdi for pengene. Evt. udvidelse af BUM-modellen (Den der Udfører en opgave for kommunen må ikke være den samme som Bestiller og Modtager). Erhvervs- havne- turisme- bosætning- og kulturpolitik. Erhverv: Planudvalget skal sikres en aktiv rolle til at udnytte rammerne, så der gives størst mulig frihed for den enkelte, og så erhvervslivets ønsker og udvikling anerkendes. Erhvervspolitik med vækst strategi og med massiv markedsføring. Aktiv erhvervspolitik, med opsøgende arbejde via erhvervskontor. Vi ønsker en IT-målsætning/plan for kommunen, der er tydelig for alle.. Vi vil støtte erhvervstiltag: byggemodning og erhvervsvenlig politik, også for landbruget. Trafik og havn: Der skal løbende arbejdes med infrastrukturen eks. en hurtigrute imellem Faaborg, Ringe og Nyborg (behovsanalyse). Ærø: Sikring af færgeforbindelsen til Søby. Havne politik. Sammensætning af arbejdsgrupper, med nødvendig kompetence, for udvikling af havneområdet. Turisme: En overordnet turismepolitik for Faaborg-Midtfyn kommune har en politisk høj prioritet. Turisterhvervet skal prioriteres helt op og turistkontoret tilføres fornødne midler hertil.

5 Bosætning: Bosætningsstrategi = også de unge familiers paradis. Ø-politik, med aktiv involvering fra øerne. Aktiv lokalrådspolitik, i ord og handling. Ide-konkurrence: Udnyttelse af ledige erhvervs lokaler og tomme kommunale bygninger. Kultur: Fritids- og kulturpolitik: med aktiv indsats fra politisk hold, når frivillige ildsjæle ønsker at gøre en lokal indsats. I de store bycentre bør der etableres ungdoms- og medborgerhuse. Alle tiltag omkring kulturen imødeses positivt. Social og sundhedspolitik: Der skal føres en politik der yder den enkelte tryghed og værdighed. Der skal altid være midler fra den fælles kasse til vore svage, handicappede eller ældre medborgere, det er fælleskassens oprindelige formål og vores fælles ansvar at vi behandler borgerne ordentligt. Det kan sige med et andet ord: Næstekærlighed. Vi skal skabe flere varme hænder til plejeområdet: Vi skal sætte vor kommune fri af de overflødige skemaer og blanketter, som både vore ansatte og borgerne møder hver dag. På den måde vil vi gøre systemet mere smidigt og det vil blive nemmere for borgerne. Mindre papirarbejde vil også spare os for mange penge, som vi i stedet kan bruge på skoler, daginstitutioner og plejehjem. Ledelseskompetencerne skal være i top så de matcher personalets kompetencer. Vi vil sikre gode forhold for de ældre medborgere i kommunen. Vi er imod besparelser der gør gamle mennesker utrygge og deprimerede og medarbejderne frustrerede. Vi har ikke glemt hvem der skabte dette samfund. Vi vil sikre, at mennesker der har et psykisk eller fysisk handicap, støttes helt efter deres egne behov og ikke sættes i bås som særlige eller besværlige. Her ligger en opgave der endnu ikke er løst tilstrækkeligt menneskeligt. Sagsbehandling der ikke er ligeværdig er uværdig. Etablering af Sundhedshus Faaborg-Midtfyn, omkring dele af det nuværende Faaborg Sygehus. Øvrige projekter, skal undersøges. Brugere af det sociale system, skal behandles trygt og værdigt. Vi skal fremme det ligeværdige valg imellem privat og offentlig hjemmehjælp. Vi skal anerkende og fremme det frivillige sociale arbejde, besøgsvenner etc. Tidlig indsats overfor svage familier eller børn og unge prioriteres højt.

6 Børn/unge- og uddannelsespolitik. Vi vil gå foran for at hæve uddannelsesniveauet. Uddannelse og viden er en forudsætning for at vi kan give mennesker mulighed for at bevæge sig globalt og til at åbne vore egne døre for fremmede. De overordnede undervisningsmål og -strategier for hele kommunen, bør genovervejes og beskrives. Skolestrukturen skal vurderes og revideres løbende. Skoler og daginstitutioner: Arbejdsmarkedet udvikler sig stadigt mod krav og med fleksible muligheder for placering af arbejdstid. Dette gør det meget påkrævet at tænke i pasning og børneaktiviteter efter behov. Hvis der kan etableres private løsninger på pasning uden for normale arbejdstider, skal disse anerkendes og støtte på lige fod med den normale pasning. Alle lokalområder skal sikres den bedst opnåelige lokale løsning, i samarbejde med brugerne. Mobning i skolerne skal tages alvorligt og elimineres. Indførelse af lektiehjælp for elever med behov. Pasningsindsatsen, for de 0-3 årige, dagplejen og vuggestuer, skal koordineres således at forældrene får en fornuftig valgfrihed. Kommunale dagplejere skal have tryghed i ansættelserne. Indførelse af Børnehuset, hvor børn kan passes når dagplejemødrene er syge eller holder ferie. Ved etablering af vuggestuer er det vigtigt at der ansættes professionelt uddannet personale, der kan iagttage og gribe tidligt ind, når der observeres omsorgssvigt o.l., der senere kan få katastrofale følger for individet og koste samfundet mange penge at skulle forsøge at rette op på. Vuggestue etablering er et politisk tilvalg, der er den dyreste, men ikke nødvendigvis den bedste ordning for de 0-3 årige børn. Børnehavestrukturen i kommunen skal vurderes, evt. med et mellemkommunalt samarbejde. Vi ønsker mere undervisning, i dansk og matematik, og sætter elevens trivsel i højsædet. Opbakning til det store frivillige arbejde, der gøres i idrætsforeninger og andre kulturelle foreninger. Opbakning til Ungdoms Råd, i alle lokalområder. Bevarelse af gymnasierne i Faaborg og Ringe, med en fælles ledelse. Miljø politik. Vi vil arbejde reelt for et bæredygtigt miljø med inddragelse af de berørte interessenter indenfor landbrug, turisme, jagt og anden fritidsaktiviteter. Målet skal være en udvikling og bevarelse af en alsidig natur i et afvekslende landskab med aktive anvendelser. Teknik- og Plan politik. (Faaborg) Udbudsrunder iværksættes mere intensivt. Udstykningspolitik på såvel erhvervs- som boligområdet. Mere politik og mindre, embedsmands beslutning, er ønskelig. Smidig og ikke for restriktiv, sagsbehandling skal anvises, embedsværket. Attraktive bolig- og erhvervsgrunde skal planlægges og etableres så der er vare på hylderne. Naturplanlægning, via Naturplaner.

7 Bevarelse, renovering og vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse. Teknik- og planpolitik. (Ringe). Udbudsrunder iværksættes mere intensivt. Udstykningspolitik på såvel erhvervs- som boligområdet. Teknik- og planpolitik. (Midtfyn) Udviklings- og udstyknings planer for alle lokalområder, bør iværksættes snarest. På boligområdet. På erhvervsområdet. Specifikt i landområderne. Naturplanlægning, via Naturplaner. Faaborg Midtfyn Kommune Søren B Snedker

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

- For et Middelfart over Middel

- For et Middelfart over Middel - For et Middelfart over Middel Valgprogram for 2014-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune... 3 Demokrati... 4 Beskæftigelse... 5 Miljø- og klimapolitik...

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Rudersdal. mere end et sted vi bor

Rudersdal. mere end et sted vi bor Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013

SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013 SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013 1 Indholdsfortegnelse Velfærd og skat... 3 Åbenhed og inddragelse i prioriteringen... 4 Vejle kommune som attraktiv arbejdsplads... 5 Demokrati og borgerinddragelse...

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere