Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden"

Transkript

1 Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden Bruger undersøgelse af den Digitale Patientpjece Fysio- og Ergoterapien, Hvidovre Hospital Projektledelse: Jette Christensen, ledende terapeut Robert-Jan Nienhuis, afdelingsterapeut Arbejdsgruppe: Søren Tang Lauridsen, BSc Fysioterapi, Stud. Cand.scient. teknoantropologi Jose Manuel Cerdan de Las Heras, BSc- og MSc Physiotherapy, Cand. IT.E-Buss Brugerundersøgelsen er udarbejdet af: Hanne Peoples, MSc. OT, PhD stud. Louise Laursen, Ergoterapeut, MSc Sundhedsantropologi

2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR DEN DIGITALE PATIENTPJECE FORMÅL MED BRUGERUNDERSØGELSEN DESIGN & METODE RESULTATER OPSAMLING REFERENCER BILAG Bilag 1: Interviewguide - Lymfødem Bilag 2: Interviewguide overrevet achillessene... 22

3 1. BAGGRUND FOR DEN DIGITALE PATIENTPJECE En undersøgelse foretaget af Enheden for Brugerundersøgelser har vist, at patienter lægger vægt på, at være tilstrækkeligt informeret om deres forløb, så de er godt forberedt på, hvad der skal ske og hvorfor. Samtidig viser undersøgelsen, at de fleste patienter ønsker, at mundtlig information suppleres med skriftligt materiale: Dette begrundes med, at mange ikke kan rumme og huske alt der bliver sagt og at de igennem den skriftlige materiale får mulighed for at genfinde information de tidligere har fået. For nogle patienter kan mængden af skriftlig information virke overvældende. Dog sorterer patienterne ofte i informationsstrømmen og udvælger de informationer som de finder relevante i forhold til deres eget forløb (Jensen & Villadsen 2010:17-8). En intern tilfredsundersøgelse blandt patienter i fysio- og ergoterapien på Hvidovre Hospital har vist tilsvarende resultater. Ovenstående mener vi kan gøres muligt gennem den Digitale Patientpjece. Den Digitale Patientpjece er et pilotprojekt som, gennem brug af interaktive digitale medier, sigter efter at øge vidensniveauet hos patienter i og efter et forløb i Fysio- og ergoterapien på Hvidovre Hospital. Tanken bag den Digitale Patientpjece er, at den skal fungere som et supplement til den behandling som patienterne modtager. Målet med pjecen er at give patienterne mulighed for at kunne sortere i informationsstrømmen samt få gentaget sundhedsfaglige informationer hvor og når patienterne ønsker det. Samtidig giver pjecen mulighed for, at patienterne kan tilegne sig grundlæggende viden om det kommende eller igangværende forløb, så de kan forberede sig på, hvad der kommer til at ske. Patient Empowerment er et af fire fokusområder for Regionernes Sundheds-it. Dette udmøntes bl.a. i en fællesregional strategi for it-understøttelse af patient empowerment. Udgangspunktet for strategien er et fokus på Regionernes indsats for at it-understøtte den enkelte patients muligheder for at være en ligeværdig og aktiv part i eget forløb. Visionerne bag strategien er at opnå en tilfreds, tryg og involveret patient (Regionernes sundheds-it 2011:7). Den Digitale Patientpjece er i god tråd med Regionernes fokus på patient empowerment og itunderstøttelsen heraf, da et af målene med pjecen er, at involvere patienten aktivt ved at sikre let tilgængelig information og træningsinstruktion gennem hele patientforløbet, så patienterne ikke bliver passive modtagere af information. Derved bidrager den Digitale Patientpjece til at understøtte og fremme patientens handlekompetencer og aktive deltagelse i genoptræningen. Samtidig sikres et mere ligeværdigt forhold mellem patienter og fysioterapeuter, idet forskellen i vidensniveauer gøres mindre og patienternes mulighed for, at træffe bedre kvalificerede valgt ift. deres forløb fremmes. 1

4 1.2. Udvikling af Digitale Patientpjecer Der er på nuværende tidspunkt udviklet digitale patientpjecer for følgende 6 områder: Vejledning i stokkegang med to albue stokke Genoptræning efter overrivning af achillessene Vejledning i forbindelse med lymfødembehandling Genoptræning af bækkenbund efter fødsel Forebyggelse af skævt hoved hos spædbørn Vejledning om det lille barn 0-6 måneder Yderligere 3 er under udarbejdelse: Vejledning til KOL patienter Vejledning til hjertepatienter Genoptræning efter brud 2. FORMÅL MED BRUGERUNDERSØGELSEN Den Digitale Patientpjece er fortsat under udvikling. Projektgruppen havde dedrfor en interesse i at lære af patienternes erfaringer, med henblik på fortsat udvikling og forbedring. Der blev derfor iværksat en brugerundersøgelse indenfor følgende to områder: Vejledning i forbindelse med lymfødembehandling Genoptræning efter overrivning af achillessene 3. DESIGN & METODE 3.1. Fokusgruppeinterview Hensigten med denne brugerundersøgelse er, at belyse deltagernes oplevelser med Den Digitale Patientpjece. Det kvalitative fokusgruppeinterview er en egnet metode, da man igennem fokusgruppeinterviewet på relativ kort tid kan opnå forskellige perspektiver på et givent emne herunder også modsatrettede oplevelser og synspunkter. Dette sker gennem gruppedynamikken og gruppemedlemmernes fælles drøftelse, der giver anledning til og mulighed for nye refleksioner. Det kan bidrage til yderligere og mere dybdegående oplevelser (Kvale & Brinkmann 2009:170) Interviewene blev styret af hver sin moderator. Noter af samspil mellem deltagerne, kropssprog mv. blev yderligere registeret undervejs. Interviewene blev optaget digitalt. Alle deltagere havde 2

5 givet et mundtlig samtykke til deltagelse på baggrund af et informationsbrev samt mundtlig information om undersøgelsen formål. Overrevet achillessene Interviewet vedr. den Digitale Patientpjece omhandlende overrevet achillessene, var planlagt som et fokusgruppeinterview med 7 deltagere. Da der på dagen for interviewet kun mødte 2 deltagere op, må dette interview snarere blot betegnes som et semistruktureret interview. Interviewet tog dog udgangspunkt i principperne for et fokusgruppeinterview, hvor deltagerne diskuterede emner forelagt af intervieweren og udvekslede deres meninger og holdninger til disse (Vallgårda & Koch 2007: 64) Sampling Der er blevet gennemført to fokusgruppeinterviews, med deltagelse af i alt 7 deltagere. Alle deltagerne var kvinder, hvilket var tilfældigt. Udvælgelsen af deltagerne er sket i samarbejde med de behandlende fysioterapeuter. Selve kontakten til deltagerne i de to fokusgruppeinterview foregik forskelligt: Lymfødem Interviewet blev gennemført med 5 deltagere med lymfødem. Deltagerne til interviewet blev fundet igennem deres behandlende fysioterapeut der informerede om formålet med interviewet og indhentede samtykke til deltagelse. Deltagerne der blev udvalgt havde alle erfaring med brugen af den Digitale patientpjece. Overrevet achillessene Interviewet blev gennemført med 2 deltagere med overrevet achillessene. Deltagerne til interviewet blev fundet ud fra en liste over patienter med overrevet achillessene der aktuelt var i gang med et genoptræningsforløb i Fysio- og ergoterapien. En af holdets fysioterapeuter hjalp med at fravælge patienter der havde gennemgået operation (og derfor ikke er målgruppe for pjecen) og deltagere der ikke talte dansk. De øvrige deltagere blev kontaktet af intervieweren enten telefonisk eller i forbindelse med genoptræningen, mhp. forespørgsel om deltagelse Analyse Interviewene blev transskriberet ordret af den sammen person som havde gennemført de respektive interviews. Meningskondensering blev benyttet som metode til analyse af data (Kvale & 3

6 Brinkmann 2009:227-30). Faglige drøftelser blev kontinuerligt gennemført mellem de to dataindsamlere, eksempelvis i relation til gruppering af resultater, med henblik på at øge valideringen. 4. RESULTATER Interviewene varede ca. 90 minutter, afbrudt af en kort pause. Begge interview blev afholdt i et undervisningslokale i Hospitalets undervisningsbygning. Samlet set viser resultatet fra begge fokusgruppeinterview at deltagerne oplever den Digitale Patientpjece som meget anvendelig og som noget de vil anbefale andre patienter at bruge. Begge grupper havde dog konstruktive forslag til forbedringer og tilføjelser. I det følgende præsenteres resultaterne fra de to fokusgruppeinterview. Resultaterne er suppleret med udvalgte citater fra deltagerne Lymfødem Der var forskel på hvor længe deltagerne havde levet med lymfødem. En enkelt patient havde udviklet lymfødem indenfor den sidste måned og i umiddelbart forbindelse med hendes kræftsygdom. En anden patient havde udviklet lymfødem 20 år efter sin kræftsygdom. Fire af deltagerne havde lymfødem i arm og hånd og en enkelt i ben og fod. I forbindelse med resultatopgørelsen grupperede resultaterne sig under et overordnet tema: Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden med fem undergrupper (se tabel 1): Godt med (levende) billeder Den daglige rutine Computeren som træningsredskab Det er nemt at bruge hjemmesiden Endvidere havde deltagerne flere konkrete og konstruktive forslag til udvikling af Den Digitale Patientpjece. Disse forslag er grupperet i en selvstændig gruppe: Plads til forbedring Det overordnede tema Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden afspejler deltagernes oplevelse af, at de med den Digitale Patientpjece føler sig i stand til at videreføre behandlingen 4

7 hjemme. De beskrev bl.a. hvordan de, ved hjælp af den Digitale Patientpjece, i fred og ro derhjemme kunne gennemgå øvelser og repetere den information de havde modtaget af fysioterapeuten på hospitalet. 5

8 Overordnet tema Grupper Undergrupper Ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden Godt med (levende) billeder Man får det i et stille tempo Øvelserne var lidt for korte Hvis sekvenser bliver i fuld længe bliver det for langtrukkent Vigtigt at vide hvor mange gange og hvor hårdt og med hvilken del af hånden Det er et godt supplement til behandling Fysioterapeut giver den første instruktion, så gør man efter Manglede noget information af fysioterapeuten, men med videosekvenserne kan man klare sig selv. Den daglige rutine Man kan bruge det til at holde det ved lige Pludselig går det så godt at man glemmer at gøre det. Så ups skal man til det igen Det er en daglig indsats Om aftenen er der tid til at træne Udfører øvelserne foran fjernsynet Man kan gøre meget selv, hvis man ved hvad Vigtigt med fleksibilitet ift. træningstider Computeren som træningsredskab Man kan gå ind når som helst Man kan ikke huske det hele godt at sidde og kigge på det der hjemme Computeren bruges ikke på den måde Computeren gir struktur til træningen Man skal ikke blive afhængig af computeren, man skal jo lære det selv. Det kan være svært for ældre at bruge det Det er nemt at bruge hjemmesiden Hjemmesiden er et nødvendigt onde Hjemmesiden virker motiverende Man vil først søge via hospitalets hjemmeside og derefter på fysio- eller ergoterapeut Bruger det mest i starten Fornuftigt med en feedback del Beskrivelsen af behandlingsforløbet passer ikke på alle Plads til forbedring Troede (klokke)lyden var en defekt computer Jeg savner lidt tale, lidt forklaring Programmet gør at man ikke glemmer noget Fejl i kode Der er mange stavefejl Musik vil være ok Behov for at kunne zoome så man kan se detaljer Det betyder noget at man kan grine af det samtidig Der er lidt gravkammer stemning over videosekvenserne Ingen smil Signalere alvor Vi har brug for lidt POW! Der er ting man ikke må, når man har lymfødem Man skal vide hvad man skal handle på Viden er nødvendig Blev overrasket da fysioterapeuten fortalte hvad jeg skulle passe på. Læger og sygeplejersker informerer ikke Har manglet instruktion af fysioterapeuten Søger viden (hos fagpersoner) og går hjem og læser videre. Tabel 1: Forholdet mellem tema og undergrupper 6

9 Godt med (levende) billeder Deltagerne fortalte hvor vigtigt det var, at de var i stand til at se hvordan øvelserne skulle udføres. De oplevede den Digitale Patientpjece, som et godt supplement til den behandling de havde modtaget på hospitalet, hvor fysioterapeuten havde givet den første instruktion, som de så efterfølgende kunne repetere i fred og ro, når de kom hjem. De var alle overraskede over hvor blidt selvdrænagen skal udføres og her var de levende billeder en hjælp til at holde tempoet: det her med at man får det vist, synes jeg har fungeret rigtig godt. At man ligesom kan efterligne, så man ikke er i tvivl om hvordan tegningen eller teksten skal forstås. det her stille tempo, det har hjulpet mig at se det på film. Fysioterapeutens introduktion til øvelserne ex. selvdrænage var vigtig for at deltagerne selv kunne videreføre behandlingen hjemme. Der var dog forskel på omfanget og indholdet af den information de havde modtaget på hospitalet. En enkelt patient oplevede ikke at have fået den information af fysioterapeuten som hun havde behov for. I det tilfælde blev den Digitale patientpjece udleveret uden en egentlig introduktion. Jeg havde ikke fået vist selvdrænagen hos min fysioterapeut. ( ) jeg fik folderen (om den Digitale Patientpjece) udleveret og så ku jeg jo gå hjem og forsøge at fortsætte. Jeg manglede lidt introduktion. Den daglige rutine Deltagerne fortalte, at det kunne være svært at huske at udføre øvelserne, men også at finde tid til det i en travl hverdag. De forsøgte derfor at indarbejde øvelserne som en fast del af deres daglige rutine. Det kunne eksempelvis være som en del af et fast ritual inden sengetid, foran fjernsynet om aftenen eller som en defineret træningstid på et bestemt tidspunkt. Jeg går ind og kigger på det (den Digitale Patientpjece) en gang om ugen. Så prøver jeg at huske det. Jeg gør det faktisk når jeg går i seng, så tar jeg lige en tur. Den Digitale Patientpjece gjorde det endvidere muligt for deltagerne at træne på de tider de havde behov for. Det er vigtigt at kunne træne når det passer en. Det er lidt ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden. 7

10 Deltagerne fortalte, at den Digitale patientpjece mest blev benyttet i starten af deres forløb, men at de også brugte den til at holde træningen ved lige og ligeledes forebygge lymfødem. ( )når man stopper (på hospitalet), så kan man selv være med til at holde det ved lige, ved at man kan gå ind og fortsætte selv. Computeren som træningsredskab En af deltagerne benyttede computeren til at skabe en fast struktur for sin træning. Den Digitale Patientpjece fungerede derfor som en slags træningsguide, hvor hun satte sig foran computeren med det formål at træne. Jeg er elendig til de her ting (huske at træne). Der er det virkelig godt at tage computeren og så sætte sig. Så er man bundet til det og så ved man at okay så skal man igennem det her og så er det slut. For en anden af deltagerne var computeren ikke noget hun brugte dagligt. Hun tog kun computeren frem, når hun havde et specifikt behov for at bruge den. Hun oplevede det derfor som nemmere at bruge en papirpjece i det daglige. Men samtidig understregede hun, at der ved papirpjecen var en risiko for at komme til at udføre øvelserne forkert. ( ) (i hverdagen) har jeg brugt papirpjecen, så har jeg lavet lidt. Men der kan jeg godt se, at noget af det jo ikke var helt som det skulle være. Flere af deltagerne mente at computeren kunne være en barriere for ældre personer. En af deltagerne som var hjemmehjælper havde erfaret, at der blandt de ældste borgere stadig er en stor gruppe som aldrig har benyttet en computer. Det er nemt at bruge den Digitale Patientpjece Deltagerne oplevede alle, at det var nemt at bruge den Digitale Patientpjece, både at finde de ønskede øvelser, men også at skifte mellem pjecens forskellige dele. De fleste deltagere brugte den Digitale Patientpjece til at repetere nogle af de mange informationer de havde modtaget på hospitalet, som ellers kunne være vanskelige at huske. Jeg synes det er fint at man kan gå ind og læse noget om det (lymfødem). Man har måske hørt noget i forvejen. Men så kan man stille og roligt selv sidde og kigge på det. 8

11 Generelt kunne deltagerne bruge de oplysninger som lå i den Digitale Patientpjece, men der var dog en af deltagerne hvis forløb ikke svarede sig til det der var beskrevet under overskriften: Her har du mulighed for at se hvordan et lymfødem forløb foregår på Hvidovre Hospital. For hende blev informationen mere en bekræftelse af, at hendes behandling og den information hun havde modtaget, havde været mangelfuld. Med hensyn til placering af den Digitale Patientpjece, mente deltagerne, at det ville være en fordel hvis de kunne få adgang til den via Hvidovre Hospitals hjemmeside. Herefter ville det være naturligt at søge videre efter Fysio- og Ergoterapien, hvor der kunne være et direkte link til den Digitale Patientpjece. Plads til forbedring Selvom deltagerne overvejende var positive i forhold til den Digitale Patientpjece, havde de også flere konstruktive forslag til hvordan materialet kunne forbedres og videreudvikles. En af de ting som deltagerne savnede var, at der var lidt tale på hjemmesiden, f.eks. i forbindelse med øvelserne. De havde alle haft en forventning om, og havde ventet på, at der skulle komme en stemme med lidt forklaring der kunne understøtte videosekvenserne. De oplevede, at den manglende tale medførte, at stemningen blev lidt dunkel og trist og de savnede lidt smil hos personerne på videosekvenserne. Der er lidt gravkammerstemning over videosekvenserne ( ) det er alvorligt det her meget alvorligt Vi har sgu brug for lidt POW! Den tunge stemning blev understreget af en ensformig pling-lyd, som de oplevede som meget irriterende. Jeg blev idiot af den der klokkelyd, der kom hele tiden. Deltagerne var overraskede over, at en del af den information de fik af fysioterapeuten, ikke var givet til dem tidligere i deres forløb. Det drejede sig om praktiske ting som forholdsregler og hvad de skulle være opmærksomme på i forbindelse med deres lymfødem. Denne viden er afgørende for at deltagerne bliver i stand til både at forebygge og reagere hvis lymfødemet ændrer sig. Jeg var ved at falde ned af stolen da fysioterapeuten fortalte mig alt det jeg skulle passe på. ( ) Vi kan gøre rigtig meget selv, hvis vi ved hvad vi skal handle på. 9

12 Deltagerne lagde vægt på at den Digitale Patientpjece fremstod professionelt og havde ikke noget i mod at dens layout virkede lidt klinisk, da det var forventet. Men de blev meget irriterede når de oplevede fejl i indholdet på hjemmesiden, eksempelvis fejl i koder og stavefejl, da det flyttede fokus fra indholdet. det irriterer mig grænseløst. Jeg gider ikke at læse sådan noget. Ikke på en offentlig hjemmeside Overrevet achillessene Interviewet blev gennemført med to kvindelige deltagere. Begge deltagere i interviewet var erhvervsaktive kvinder med hjemmeboende børn. Den ene af kvinderne var først i sit genoptræningsforløb mens den anden var i slutningen af forløbet. Begge havde fået udleveret den Digitale Patientpjece af fysioterapeuten ved første kontakt. Dog havde en af deltagerne også fået adgang til pjecen via en bekendt der arbejder på Hospitalet. I forbindelse med resultatopgørelsen grupperede resultaterne sig under et overordnet tema: Sammenhængen mellem dagligdagen og træningen med 5 undergrupper (Se tabel 2): Spørgsmål og svar Træningsforløbet Brugervenlighed og layout Brugbar med lidt tilføjelser og justeringer Manglende koblingen til hverdagen 10

13 Overordnet tema Grupper Undergrupper Sammenhæng mellem dagligdagen og træningen Spørgsmål og svar Træningsforløbet Brugervenlighed og Layout Brugbar med lidt justeringer og tilføjelser Manglende kobling til dagligdagen Tabel 2: Forholdet mellem temaer og undergrupper Spørgsmål fysioterapeuten har fået før Lægen sagde ikke noget Erfaringsudveksling Familien med støttestrømperne Holdet & træningen Forvirrende informationer For meget eller for lidt? Mere struktur At kunne søge Sprog Oversete funktioner Videoerne Brugervenlighed Ideer til brugervenlighed, layout & struktur Et godt startindblik Gode råd og fif fra starten De første 8 uger Øvelser Hvordan? Fysioterapeuterne har ikke selv prøvet det Gode ideer til løsning af hverdagens udfordringer Strømpen Hvad sker der med foden og hvilken træning skal man igennem? Rette øvelser til rette tid Information til arbejdsgiver Mere om. Praktiske Oplysninger der ville have været gode at have Deltagelse i dagligdagen Alt tager tid At være forberedt på hverdagen Arbejde Individuelle behov ift. arbejde Transport At forsvare sig Fodvask & hudpleje Risiko vs. Hverdag Forberedelse på tiden efter støvlen At se normal ud Synlighed 11

14 Spørgsmål og svar Deltagerne fortæller, at de primært har samarbejdet med fysioterapeuterne i forbindelse med deres forløb på hospitalet. Altså det er fysioterapeuterne vi har samarbejdet med. Der har været en læge inde og kigge på om den var revet over, og så har der været en læge inde da jeg skulle have gips på tror jeg. Og han sagde ikke noget, han kiggede bare på det. Så der er ingen information fra lægen. Intet. Man får udleveret den der arbejdsplan (af lægen) Pga. den manglende information fra lægen oplever deltagerne at den Digitale Patientpjece har givet adgang til den information de ikke oplever at have fået fra lægen: Hvis ikke jeg havde haft patientpjecen ville jeg ikke vide hvad det var der var sket med mig, med mindre jeg pressede et svar ud af dem. De er ikke særligt informative Begge deltagere forklarer, at de har været glade for at have den Digitale Patientpjece, men at de til trods for pjecen har haft en del ubesvarede spørgsmål. For en af deltagerne har det betydet, at hun flere gange har måtte ringe til fysioterapeuten for at få svar: Jeg tror også jeg ringede med: Hvor meget må jeg bære i mine hænder? ( ) Hvad må jeg? Må jeg lægge mig ned på gulvet og rejse mig op igen? Eller er det for meget? Eller er der for meget vægt på foden? Og må jeg tage en spand vand I hånden når jeg skal gøre rent? Må jeg i det hele taget løfte noget? Sådan nogle små dagligdags ting der fyldte oppe i hovedet. Jeg var bange for at skade senen Når patienten ringede for at få svar på sine spørgsmål, fik hun besked på, at det var fint hun ringede og at det var spørgsmål der var blevet stillet af andre deltagere tidligere. Hun undrede sig derfor over, at denne information ikke var tilgængelig i den Digitale Patientpjece. Så siger jeg så: Hvorfor har I så ikke gjort svarene tilgængelige? Så kunne jeg have sparet jer for noget arbejde. For jeg var jo inde for at søge efter svarene på spørgsmålene først inden jeg belemrede fysioterapeuterne herude ( ) Der synes jeg ikke, at den der patientpjece har kunnet give mig svarene Træningsforløbet Begge deltagere fortæller omkring træningsforløbet, at det var rart at møde andre deltagere i samme situation. Deltagerne fortæller, at deres gang var markant anderledes da de fik walkerstøvlen af end før skaden, hvilket de ikke havde været forberedt på. På den baggrund 12

15 efterlyser de en kort videosekvens fra træningen hvor man ser andre deltagere gå efter fjernelse af walkerstøvlen: det kunne være rart at se, at andre også går på samme måde. Da jeg kom ud første gang til genoptræning, jeg kiggede bare ( ) De (deltagerne) gik på samme måde og de havde alle sammen støttestrømpe på og åh, jeg er ikke unormal!? Det var bare ligesom at komme hjem. Deltagerne oplever, at træningsforløbet rummer flere udfordringer. En af udfordringerne er, at huske øvelser og informationer: Og man fik så meget at vide, man kunne ikke huske halvdelen ( ). Hvad var det forresten nogle øvelser jeg skulle lave? Og hvad var det han sagde omkring det med støvlen og forsikringen? ( ) Jeg fik så mange informationer. De er alle sammen relevante, men man kan jo ikke huske det. Sådan noget skal stå inde i en pjece også, synes jeg. Så man kan slå det op efterfølgende og kigge på øvelserne Når fysioterapeuterne instruerer i hjemmeøvelserne kan det være svært for deltagerne at vide, hvor meget de kan forvente at deres fod kan bevæges når de laver øvelsen derhjemme. En af deltagerne forklarer, at hun har set fysioterapeuten udføre øvelsen og at hun derfor var bekymret for sin egen fod, da hun forsøgte at lave øvelsen derhjemme. Den anden patient havde set øvelsen udført af en medpatient, hvilket havde givet hende en god fornemmelse af, hvor meget bevægelse hun kunne forvente. Deltagerne har derfor overvejelser omkring, at eventuelle øvelsesvideoer fremstilles med en rigtig patient. En anden udfordring deltagerne peger på er manglen på klare retningslinjer for balancegangen mellem for meget og for lidt belastning: Det er en balancegang. Jeg synes at det er svært. For de siger, at man selv kun kan blive ved med at presse sig senen til at det gør ondt. Men hvornår gør det ondt og hvornår er den øm? Altså hvad må jeg helt præcis? ( ) Altså, jeg mangler nogle retningslinjer 13

16 Brugervenlighed og layout Begge deltagere efterlyser mere struktur, idet de fandt at der var byttet rundt på flere af videosekvenserne ift. det kronologiske forløb. Samtidig oplevede en af deltagerne pjecen som værende lidt uoverskuelig pga. de mange videosekvenser: Jeg synes, at det var lidt uoverskueligt ( ) Hvis der er 5 videoer, så kigger jeg dem alle sammen igennem. Jeg er sådan lidt puh er der så meget hvor lang tid mon de tager? Og skal jeg virkelig kigge det hele igennem? og nu bliver det for mange informationer på en gang. Da jeg så fik klikket igennem var det jo ikke så slemt. ( ) Et af deltagernes forslag til mere struktur og overskuelighed er, at skrive hver videos varighed og eventuelt nummerere videoerne. Desuden foreslår de, at det gøres mere tydeligt hvornår det er lægen og hvornår det er fysioterapeuten der taler. En af deltagerne efterlyser bedre muligheder for at søge informationer i pjecen: for at spare et telefonopkald tænkte jeg: Jeg går lige ind og ser om ikke jeg kan få svar på alle de her ting. Og jeg klikkede rundt og det kunne jeg ikke. Der var mest generel information om hvordan tager du støvlen på og hvordan den fungerer og med kilen når den skulle ud. Så jo, jeg har prøvet at være inde og søge Deltagerne beskriver et tydeligt og forståeligt sprog i pjecen uden brug af fagtermer eller lignende: Der bliver talt langsomt, klart og tydeligt ( ) og det synes jeg er fint. Der er stille og rolige bevægelser også Da deltagerne blev spurgt til hvilke dele af den Digitale Patientpjece de havde foretrukket at bruge (videoer, tekst, grafik) er det udelukkende videoerne de har anvendt, da de ikke har været opmærksomme på pjecens øvrige funktioner: Altså jeg har været inde og søge og så har jeg klikket rundt. Men jeg kan jo ikke rigtig huske hvad jeg klikkede på og sådan ( ) Jeg kan bare huske, at der var kun lige det der med de videoer ( ) Brugbar med lidt justeringer og tilføjelser Deltagerne oplever den Digitale patientpjece som værende brugbar: For der fik jeg jo det der link og sad og så alle de der videosekvenser igennem som gav mig et rigtig, rigtig godt start indblik i hvad det var jeg skulle igennem ( ) 14

17 Særligt synes de, at beskrivelsen af de første 8 uger af forløbet indtil walkerstøvlen kommer af er godt beskrevet og at der her er en god og tilpas alvorlig understregning af vigtigheden af at overholde restriktionerne. Deltagerne er enige om, at de vil anbefale andre deltagere at anvende den Digitale Patientpjece, men dog med noget mere information: Men helt klart vil jeg anbefale andre at læse den, gerne med lidt mere info. Bl.a. fortæller deltagerne, at de ikke har været klar over, hvad de kunne forvente i forbindelse med fjernelse af walkerstøvlen: Jeg fik også et chok. Jeg havde ikke engang krykkerne med herud da jeg skulle have støvlen af. Jeg tænkte bare: jeg har taget mine sko med. Fint, nu får jeg støvlen af, på med skoene ( )Og så kunne jeg ikke stå på mine ben Derfor efterlyser deltagerne også noget praktisk information omkring forløbet Fx sig til folk, at de skal have deres krykker med. Sig at de skal have sko med, med en god hæl på, som de har god støtte i. Det havde jeg da heller ikke fået at vide. Jeg havde bare tænkt: Man skal nok have et par sko med. Og krykkerne tog jeg kun med fordi min mand sagde Dem må du nok hellere tage med. Altså, man har intet fået at vide altså I tråd med dette fortæller deltagerne også, at de godt kunne have tænkt sig noget information om, hvordan de skulle vaske og tørre den udleverede sok til at have på i walkerstøvlen samt pleje af huden på foden efter walkerstøvlen ikke længere benyttes. Manglende kobling til hverdagen Deltagerne efterlyser primært oplysninger om hvordan de skal få hverdagen, arbejde og træning til at fungere og hænge sammen: Begge deltagere beskriver en hverdag fyldt med udfordringer umiddelbart efter de har pådraget sig skaden: ( )Jeg kunne ingenting, det var så frustrerende. Jeg sad bare og kiggede jeg kunne læse lektier med børnene, det var sådan set det jeg kunne. Alt det andet hang han på (hendes mand). Den stakkels mand, jeg kunne ikke engang hente et glas vand. Jeg måtte have vand stillet ind hver morgen på sofabordet. Vand og the og frokosten smurte han og lagde ind i køleskabet og så havde jeg sådan et net jeg 15

18 puttede rundt om halsen. Så kunne jeg hoppe ud på mine krykker og tage den der madpakke ned i og hoppe ind igen på sofaen. Det er sådan nogle ting man finder ud af. Hvordan skal hverdagen køre? Man har jo hænderne fulde med de der krykker, så du kan jo ingenting. Særligt perioden efter walkerstøvlen er taget af beskriver deltagerne som vanskelig, da de ikke har været i stand til at udføre de samme aktiviteter som tidligere. Det har betydet, at deres ægtefæller har måtte hjælpe dem en del i løbet af dagen. Gældende for begge deltagere er, at de ikke har oplevet sig ordentligt forberedt på de vanskeligheder der ville opstå i denne periode. Så jeg synes at de første 14 dage (efter walkerstøvlen er taget af) var et chok og det var kritisk og det var nok noget af det mest frustrerende i det forløb jeg har haft, for jeg var ikke forberedt på det Men i og med de (fysioterapeuterne) ikke selv har prøvet sådan et forløb, så mangler koblingen til hverdagen. Pjecen er jo fin, den er bare mangelfuld. Jeg måske der er for meget man selv skal finde ud af ( ). Der mangler fra man får walkerstøvlen af og de første2 uger efter også. Hvad sker der? Det vil man meget gerne læse om. Og også lidt, hvornår er jeg klar til at komme ud i den virkelige verden? Og hvornår kan jeg klare min hverdag? For det er det vi alle sammen higer efter, at komme ind i rytmen igen Deltagerne har selv været opfindsomme i forhold til at løse de aktivitetsproblematikker der er opstået i forbindelse med skaden, men synes begge at det kunne være rart med nogle gode råd omkring dagligdags problematikker fra forløbets start. Det kunne være rart hvis man havde fået de gode råd fra starten. For nu, gik der fx nogle uger før det gik op for mig at jeg faktisk godt kunne sidde på sådan en stol (peger på en kontorstol) og så kunne jeg deltage mere i det daglige. Jeg er ikke så god til at få ideer. Hvis jeg nu havde fået det at vide fra starten af, så havde jeg kunne lette lidt derhjemme ved at hjælpe til Foruden de daglige udfordringer i hjemmet beskriver begge deltagere udfordringer i forhold til deres arbejde. Deltagerne oplever, at de, i kraft af de arbejder på kontor, har fået besked på, at kunne gå på arbejde efter 14 dage. De efterlyser begge nogle mere individuelle hensyn fremfor ensartede retningslinjer ift. erhverv. 16

19 Det er meget den der med at de første fjorten dage efter eller i det hele taget i forløbet Nå, men du kan bare gå på arbejde hvis du er på kontor. Tak skal du have! hvordan skal jeg komme der hen? skal jeg have en deltidssygemelding? Eller skal jeg bare sidde ned med benet i 8 timer? Du siger til mig, at så snart det gør ondt, så skal det op og det skal over hjertehøjde. Altså er tingene ikke rigtig forenelige synes jeg. Så man står også meget selv i en forhandlingssituation med sit arbejde ( ) Så jeg synes måske, lidt mere støtte og lidt mere vent lige med at melde ud at I kommer på arbejde. Gør det hvis I kan klare det og hvis I har nogle gode ordninger Ingen af deltagerne har anvendt den Digitale Patientpjece i forhold til deres arbejdsgiver, men efterlyser begge mere information til arbejdspladsen. Men jeg tror bare at arbejdsgiverne ikke er helt klar over forløbet og det ville være rigtig godt man havde sådan en arbejdsgiver pjece hvor der står det her 5. Opsamling Samlet set viser resultatet fra begge fokusgruppeinterview at deltagerne oplever den Digitale Patientpjece som anvendelig. Deltagerne fortæller at: De har fundet nogle af de informationer omkring deres sygdom/skade de har manglet De i nogen grad har haft mulighed for at genfinde oplysninger de tidligere har modtaget De har fået viden om hvordan de bedst forebygger at deres tilstand udvikler sig uhensigtsmæssigt Videosekvenserne gav dem et billede af, hvordan og i hvilket tempo øvelserne skulle udføres (lymfødem) og hvordan walker støvlen skulle håndteres (overrevet achillessene) Den digitale Patientpjece giver frihed til at træne (lymfødem) og søge information på de tider de har behov for 17

20 5.1. Forslag til forbedringer og tilføjelser Deltagerne har en række konstruktive forslag til forbedringer og tilføjelser: Lymfødem Deltagerne i interviewet foreslår følgende forbedringer: Undgå stavefejl og fejl i koder Undgå at stemningen i videosekvenserne bliver for tung Understøt gerne videosekvenserne med tale Undgå elementer der kan forekomme ulogiske, som fx lyden af en klokke Det kan overvejes om det skal være muligt at få adgang til den Digitale Patientpjece via hospitalets hjemmeside Overrevet achillessene Deltagerne i interviewet foreslår at der tilføjes: Videosekvenser af træningen samt af de øvelser der skal laves igennem hele forløbet. Ved videosekvenser af øvelser vil det være fordelagtigt at bruge en rigtig patient som model Praktiske informationer i relation til forløbet Mere information om tiden efter walkerstøvlen er taget af - hvad patienterne kan forvente i denne periode? Bedre kobling til hverdagen Forslag til hvordan aktivitetsproblematikker, forårsaget af skaden, kan løses 18

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Regionshospitalet Randers/Grenaa Ortopædkirurgisk afdeling Denne pjece er en orientering om, hvad du kan og må med en kunstig hofte indsat efter hoftebrud.

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op?

Konflikthåndtering mødepakke. 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op? Reparation af mobil Trin 4 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op? (Kasper skubber den væk) Hold lige op med det der! Louise: Hold selv op, din idiot. Farvel og tak for ingenting! [Trin

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Patient oplevelser med fokus på den tværsektorielle rehabilitering. Neurologisk Rehabilitering A140 Vejle Sygehus

Patient oplevelser med fokus på den tværsektorielle rehabilitering. Neurologisk Rehabilitering A140 Vejle Sygehus Patient oplevelser med fokus på den tværsektorielle rehabilitering - overgangen mellem sygehus og eget hjem. Neurologisk Rehabilitering A140 Vejle Sygehus 2. Nationale Neurokonference. Udvikling og forskning

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Knud og Gerda bor i eget hus. De vægter den personlige frihed til at gøre, hvad de hver især har lyst til. Gerda kommer

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune.

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. Tablet-teknologi i Fysioterapi Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Kommunikativ omsorgsetik

Kommunikativ omsorgsetik Kommunikativ omsorgsetik -et aktionsforskningsprojekt i Kardiologisk sengeafdeling -Aalborg Sygehus Disposition T - historik - forskningen - forandringsprocessen - resultater - om at lytte - før forandringen

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø VestKronik AmbuFlex Marts/ april 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Metode...3 2. Resultater...4 2.1 Kommentarer til de enkelte

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Pilottest af prædialysespørgeskema

Pilottest af prædialysespørgeskema Pilottest af prædialysespørgeskema Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet.

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Skulderbrud Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Skulderbrud opstår oftest,

Læs mere