- 1 - Revideret den SNITFLADEBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Revideret den SNITFLADEBESKRIVELSE"

Transkript

1 - 1 - Revideret den SNITFLADEBESKRIVELSE I henhold til overenskomst af om afregning og samarbejde mellem Danmarks Apotekerforening og Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Snitfladebetegnelse: Medicinafregning Indholdsfortegnelse: 1. Snitfladebeskrivelse 2. Beskrivelse af data (poster og felter) 3. Opsigelses- og ændringsvarsler 4. Teknik ved aflevering af data fra apoteket til amtet 5. Procedure for aflevering af data fra apoteket til amtet 6. Ændringer i forhold til forrige versioner Oprettet den Revideret: se ændringslog

2 1. Snitfladebeskrivelse Denne snitfladebeskrivelse er standardsnitflade for dataudveksling mellem apoteket og regionen. Snitfladen omfatter oplysninger vedrørende medicinordinationer opsamlet på edb-læsbart medie på apoteker. Oplysninger opsamlet over snitfladen kan anvendes ved maskinel afregning af regionaleamtslige refusionsbeløb, og/eller som grundlag for udarbejdelse af medicinstatistik i regionerne og på landsplan. De nedennævnte poster afleveres i rækkefølgen: 1. post : Posttype 1 - systempost 2. post : Posttype 2 - ordinationspost Sortering: Posttype, apotek, afregningsmåned, debiteringsdato, ekspeditionsnummer, ordinationsnummer-rækkefølge. Bemærk! ekspeditionsnummeret kan starte forfra midt i en afregningsperiode. Kontrol og generelle tolkninger Hvis det ved modtagelsen af nye data kan konstateres, at disse er lig tidligere modtaget og valide data (samme debiteringsdato, ekspeditionsnummer, ordinationsnummer, varenummer og regelnummer), vil de nye data blive afvist. I øvrigt er følgende forhold gældende: at foreløbige ekspeditionsregistreringer - f.eks. førstegangsregistreringer af telefonekspeditioner - IKKE leveres til regionen, men at det KUN er den sidste ekspeditionsregistrering (den, der er gældende ved udleveringen af præparatet eller ved månedsopgørelsen), som leveres. at der IKKE afleveres registreringer af ekspeditioner uden recepter. at der KUN afleveres registreringer af: ekspeditioner af recepter til humant brug udligninger iflg. det Centrale Tilskudsregister danskeres køb af tilskudsberettiget medicin i andre nordiske lande ekspeditioner af rekvisitioner fra læger, hvortil regionen yder refusion Ekspeditioner af ernæringspræparater iflg. lægeordination, hvortil regionen yder refusion. at der KUN afleveres en regel 99, hvis der ikke er afleveret andre registreringer (f.eks. primærkommunal refusion) af en ordination på recept til enkeltpersoner.

3 Beskrivelse af data (poster) Record-/post nr.: 1 Længde: 31 Feltnr. Type Længde Startposition Bemærkning 1 Alfa 1 1 Posttype 2 Alfa 8 2 Snitflade-identifikation 3 Num 8 10 Udskrivningsdato 6 Num 2 18 Antal disketter 7 Num Disketteløbenr. 8 Num 5 22 Antal poster i alt 9 Num 5 27 Antal poster pr. diskette Posttype 1 forekommer een gang pr. diskette. Record-/post nr.: 2 Længde: 80 Feltnr. Type Længde Startposition Bemærkning 1 Alfa 1 1 Posttype 4 Num 3 2 Apotek-nr. 5 Num 4 5 Afregningsmåned 10 Num 1 9 Korrektionskode 11 Num 5 10 Ekspeditionsnr. 12 Num 2 15 Ordinationsnr. 13 Num 2 17 Regelnr. 14 Num 3 19 Refusionsinstans 15 Num 6 22 Varenr. 16 Num 6 28 Tilskudsprocent 17 Num 6 34 Debiteringsdato 18 Num Sikredes CPR-nr. 19 Num 1 50 Barnekode 20 Num 7 51 Receptudsteder 21 Num 1 58 Enheder for varemængde 22 Num 2 59 Antal udleveringer 23 Num 2 61 Patienttype 24 Num 2 63 Varemængde 25 Num 9 65 Beløb 26 Alfa 1 74 Substitutionsfravalg 27 Alfa 6 75 Til lokalaftaler Posttype 2 forekommer én gang pr. regelnr. for ordinationen.

4 - 4 - Feltnr.: 1 Posttype Dataopbygning: 1 tegn Værdisæt: 1 - system-post 2 - ordinationspost

5 - 5 - Feltnr.: 2 Snitflade-identifikation. Entydig identifikation af datastrukturen. Dataopbygning: 8 tegn Værdisæt: MEDDP008

6 - 6 - Feltnr.: 3 Udskrivningsdato. Dagsdato for den dag materialet er dannet. Dataopbygning: 8 cifre HHÅÅMMDD Værdisæt: Gyldig dato HH=19 eller 20 00<=ÅÅ<=99 01<=MM<=12 01<=DD<=31

7 Beskrivelse af data (felter) Feltnr.: 4 Apoteksnr. Nummer til entydig identifikation af apoteket. Dataopbygning: 3 cifre Såfremt en apoteksfilial afregner selvstændigt med regionen, anvendes følgende regel for apoteksnummer: Filial apoteksnummer = Hovedapoteksnummer Værdisæt: Apotekets 3-cifrede bevillingsnummer.

8 - 8 - Feltnr.: 5 Afregningsmåned. Angivelse af den måned, der afregnes for. Dataopbygning: 4 cifre ÅÅMM Det gyldige årstal fortolkes via et såkaldt flydende vindue gående fra -80 til +19 i forhold til indeværende år. Eksempel: I år 1999 vil år 19 blive fortolket som 1919, men år 18 vil blive tolket fortolket som I år 2000 tolkes ÅÅ >= 20 som 19ÅÅ ÅÅ < 20 som 20ÅÅ I år 2001 tolkes ÅÅ >= 21 som 19ÅÅ ÅÅ < 21 som 20ÅÅ Værdisæt: Gyldig månedsangivelse 00<=ÅÅ<=99 01<=MM<=12

9 - 9 - Feltnr.: 6 Antal disketter Det samlede antal disketter i denne aflevering fra dette apotek. Dataopbygning: 2 cifre Værdisæt: 01-99

10 Feltnr.: 7 Disketteløbenummer. Dataopbygning: 2 cifre Værdisæt: Fortløbende nummerering af disketter i samme aflevering, startende fra nummer 1. Benyttes til kontrol af korrekt afleveringsrækkefølge, samt til kontrol af dobbeltaflevering.

11 Feltnr.: 8 Antal poster i alt. Dataopbygning: 5 cifre Værdisæt: Det samlede antal poster type 2 for den aktuelle aflevering uanset antal disketter afleveringen er fordelt på. Bemærk, at systemposter type 1 IKKE medtælles.

12 Feltnr.: 9 Antal poster pr. diskette. Dataopbygning: 5 cifre Værdisæt: Det samlede antal poster type 2 på den aktuelle diskette. Bemærk, at systemposten type 1 IKKE medtælles.

13 Feltnr.: 10 Korrektionskode. Dataopbygning: 1 ciffer Benyttes til identifikation af, om transaktionen er positiv eller negativ. Hvis korrektionskoden er lig 1, betragtes beløb og varemængde som negative. Ved udligning, hvor region/kommune debiteres, anvendes korrektionskode 0 og hvor region/kommune krediteres, anvendes korrektionskode 1. Værdisæt: 0 = normal post 1 = korrektionspost

14 Feltnr: 11 Ekspeditionsnr. Dataopbygning: 5 cifre Værdisæt: Identifikation af ekspeditionen. Er lig de sidste 5 cifre af det nummer, som apoteket forsyner receptblanketten med ved receptekspeditionen.

15 Feltnr.: 12 Ordinationsnr. Dataopbygning: 2 cifre Værdisæt: Apotekets identifikation af ordinationer inden for samme ekspedition. Med ordinationer kan forstås både gebyrer og varesalg. Der kan forekomme flere poster med ordinationsnr. nul (gebyrer).

16 Feltnr: 13 Regelnr. 0 Nummeret refererer til den regel, refusionen ydes efter. Dataopbygning: 2 cifre Værdisæt: ARegionalemtslige regelnumre til enkeltpersoner: Værdier iflg. bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, afsnit 3.19, regionaleamtskommunale regelnumre til enkeltpersoner. P.t. anvendes: 00 Offentlig sygesikring. * 06 Dispensation fra Lægemiddelstyrelsen. * 08 Antikonception m.v. * 41 Offentligt sygesikringstilskud iflg. CTR 42 Enkelttilskud 43 Forhøjet tilskud 44 Udligning af sygesikringstilskud 45 Ernæringspræparater 46 Antikonception 51 Terminalpleje. * 59 Uspecificeret tilskud Bemærk! Ved salg af tilskudsberettigede lægemidler, hvor regionen ingen refusion yder på grund af gældende tilskudsintervaller, udfyldes regelnummeret også. Felt 25, beløb, vil i så fald indeholde værdien 0. ARegionalemtslige regelnumre til brug i praksis: Værdier iflg. bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, afsnit 3.19, regionaleamtskommunale regelnumre til brug i praksis. P.t. anvendes: 11 Rekvisition af lægemidler fra alment praktiserende læger og vagtlæger. 13 Rekvisition af lægemidler fra speciallæger. 14 Rekvisition af forbindsstoffer fra speciallæger. 16 Rekvisition af forbindsstoffer fra alment praktiserende læger og vagtlæger.

17 Kommunale regelnumre: Værdier iflg. bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, afsnit P.t. anvendes: 01 Medicinkort * 02 Medicinkort (u/tilskud) * 03 Bistandslovens paragraf 46 * 04 Bistandslovens paragraf 48 * 05 Bistandslovens 46 med egenbetaling * 07 Bistandslovens 58 * 52 Terminalpleje - kommunalt tilskud * 61 Lov om social service Lov om social service Lov om social service, hjælpemidler Lov om social service, sygeplejeartikler Lov om integration Lov om aktiv socialpolitik Pensionslovens 17, stk Pensionslovens 17, stk Uspecificeret tilskud Andre gyldige regelnumre: 99 Ikke tilskudsberettiget. Dette regelnummer benyttes kun, når der ikke anvendes andre regelnumre. Medfører at feltnumrene 14, 18 og 19 kan være udfyldte med værdien 0. Overgangsperiode: De med * markerede regelnumre kan kun forekomme i en overgangsperiode, nemlig på ekspeditioner registreret ifølge reglerne gældende før 1. marts 2000 (før ikrafttrædelsen af det behovsafhængige tilskudssystem).

18 Feltnr.: 14 Refusionsinstans. Nummeret på den refusionsgivende instans. Ved præparater til enkeltpersoner afhænger nummeret af den sikredes adresse. Ved præparater til brug i praksis afhænger nummeret af, hvilken region, der har tildelt ydernummeret. Dataopbygning: 3 cifre Værdisæt: Refusion fra region: Nummeret på den region, hvor den sikrede har adresse/som har tildelt ydernummeret. Er den sikrede fra Norden eller EØS, benyttes 041. Bemærk! Ved salg af tilskudsberettiget medicin, hvor regionen ingen refusion yder pga. gældende tilskudsintervaller, udfyldes refusionsinstans også. Øvrig refusion: Oftest nummeret på den primærkommune, der yder refusionen. Ingen refusion: Ved ikke tilskudsberettigede lægemidler (regelnummer 99) skal værdien 000 anvendes.

19 Feltnr.: 15 Varenr. Identifikation for det ekspederede præparat iht. det Fælles Datagrundlag på Lægemiddelstyrelsens FTP-server. Dataopbygning: 6 cifre For magistrelle lægemidler og ikke-registrerede specialiteter anvendes varenumre, som ikke fremgår af Lægemiddelstyrelsens bidrag til det Fælles Datagrundlag. For frihandelsvarer kan der anvendes varenumre, der ikke fremgår af Apotekerforeningens bidrag til det Fælles Datagrundlag. Værdisæt: Følgende alternative varenumre benyttes også: = Håndkøb, V-mærket = Håndkøb, frihandelsvare = Håndkøb, apoteksforbeholdt = Industrispecialitet = Paragraf 4, magistrel = Farmaceutiske specialiteter på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens 25, stk. 2 (varenummer kan også benyttes hertil = Sprit, magistrel = Magistrelle lægemidler = Uden avance Følgende varenumre benyttes for gebyrer: = Telefonreceptgebyr = Porto = Edb-gebyr = Udbringningsgebyr = Administrationsgebyr = Vagtgebyr = Leverancehonorar = Dosispakningsgebyr = Dosispakningsgebyr pakket fra eget apotek = Dosispakningsgebyr pakket fra andet apotek = Dosisekspeditionsgebyr = Servicegebyr (dosispakning pakket fra eget apotek)

20 = Servicegebyr (dosispakning pakket fra andet apotek) = Servicegebyr (dosisekspedition) Desuden benyttes varenumre i intervallet for egne varer. Følgende varenumre benyttes ved sygesikringsafregning hvor afregningen ikke kan henføres til et bestemt varesalg: = Afregning i forbindelse med udligning iflg. det Centrale Tilskudsregister = Afregning i forbindelse med danskeres køb af medicin i de øvrige nordiske lande.

21 Feltnr.: 16 Tilskudsprocent Den aktuelle tilskudsprocent ved refusion fra region/kommune, angivet med 2 decimaler, dvs. den andel, som tilskudsbeløbet udgør af den pris, som tilskuddet beregnes ud fra (beregningsgrundlagsprisen), f.eks. referenceprisen. Hvis der er anvendt flere tilskudsprocenter (flere niveauer iflg. CTR): Tilskudsprocenten er beregnet af apotekssystemet ud fra anvendt beregningsgrundlagspris og aktuelt tilskudsbeløb. Ved ekspeditioner foretaget før ikrafttrædelsen af det behovsafhængige tilskudssystem kan oplysningen være udeladt, dvs. feltet indeholde værdien 0. Dataopbygning: 6 cifre, hvor første ciffer altid indeholder værdien 0 de 3 næste cifre angiver hel procent de 2 sidste cifre angiver procent-decimaler F.eks. angives 78,25% som Værdisæt:

22 Feltnr: 17 Debiteringsdato. Den dato, hvor ordinationen debiteres region/kommune. Dette kan være lig med ekspeditionsdatoen iflg. receptafstemplingen og datoen for prisfastsættelsen, men kan også være en senere dato. Det gyldige årstal fortolkes via et såkaldt flydende vindue gående fra -80 til +19 i forhold til indeværende år. Eksempel: I år 1999 vil år 19 blive fortolket som 1919, men år 18 vil blive tolket fortolket som I år 2000 tolkes ÅÅ >= 20 som 19ÅÅ ÅÅ < 20 som 20ÅÅ I år 2001 tolkes ÅÅ >= 21 som 19ÅÅ ÅÅ < 21 som 20ÅÅ Dataopbygning: 6 cifre ÅÅMMDD Værdisæt: Gyldig dato

23 Feltnr.: 18 Sikredes CPR-nummer Dataopbygning: 10 cifre Værdisæt: Bemærk der kan forekomme CPR-numre startende med 38 (kvinder) og 39 (mænd) efter indførsel af særligt sundhedskort i plast (sommer 2009) Opbygningen for disse er 38MMÅÅZZZZ (kvinde med særligt sundhedskort) eller 39MMÅÅZZZZ (mand med særligt sundhedskort) MMÅÅ = Sikredes fødselsmåned - år ZZZZ = Løbenummer CPR-nummeret udfyldes med erstatningskode ved regelnumre 11, 13, 14 og 16, idet disse regelnumre ikke kan henføres til nogen bestemt person. CPR-nummeret kan udfyldes med i forbindelse med regelnummer 99 for ukendt CPR-nummer. For udlændinge, danske børn, der endnu ikke har fået tildelt et CPRnummer, samt andre uden CPR-nummer udfyldes feltet ved ekspedition af tilskudsberettigede lægemidler med det fiktive CPR-nummer, som tildeles af Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister. Nummerets opbygning er: 1. ciffer: Værdien 4 eller ciffer: Landekode 5-10 ciffer: Løbenummer Mulige værdier for landekode i det fiktive CPR-nummer: Iflg. Lægemiddelstyrelsen, p.t. er notat pr , journalnr gældende (bilag 1). For danske statsborgere bosiddende i Danmark, hvor CPR-nummeret ikke er korrekt, kan der ved ekspedition af ikke-tilskudsberettigede lægemidler anvendes erstatningskode For udlændige kan erstatningskoden anvendes. For asylansøgere kan erstatningskoden anvendes. Feltet må gerne udfyldes med personens fiktive CPR-nummer, såfremt det kendes.

24 Ved ekspeditioner til udlændinge foretaget før ikrafttrædelse af det behovsafhængige tilskudssystem anvendes: Nummer: Land: Norge Sverige Island Finland Grønland Færøerne Danmark (f.eks. diplomat) Tyrkiet Grænsearbejder (Bosat i andet EØS-land, arbejdstager i Danmark) Storbritannien Italien Holland Belgien Luxembourg Frankrig Tyskland Irland Grækenland Spanien Portugal Østrig Lichtenstein Øvrige udlændinge Asylansøgere

25 Konvertering af modtager Ved modtagelse af data konverteres der efter følgende: Fiktive CPR-numre tildelt af CTR kendes ved 1. ciffer er udfyldt med værdierne 4 eller ciffer er udfyldt med værdier forskellig fra 000 Disse konverteres til de generelle erstatningskoder efter følgende regler: 1. ciffer sættes til værdien ciffer flyttes til position ciffer udfyldes med værdien

26 Beskrivelse af data (felter) Feltnr.: 19 med en kode. Barnekode. Ordinationer til børn uden sundhedskortygesikringsbevis markeres Dataopbygning: 1 ciffer Værdisæt: 0 = Ydelsen er ydet til den sikrede selv 1 = Ydelsen er ydet til den sikredes barn dvs. til en person under 16 år, hvor personens eget CPR-nummer ikke fremgår af felt 18 (sikredes CPR-nr.), eller ydelsen er ydet til et barn, som er tildelt fiktivt CPRnummer af CTR, jfr. felt 18. Ved regelnummer 99 kan værdien 0 anvendes for ukendt barnekode.

27 Feltnr.: 20 Receptudsteder. Identifikation af den, der har udstedt recepten. Dataopbygning: 7 cifre. Sygehusklassifikationen kan indeholde såvel tal som bogstaver (alfanumerisk). Alment praktiserende læger, vagtlæger, tandlæger og speciallæger: Ydernummer med foranstillet nul pos. 1: 0 pos. 2-7: Ydernummer Sygehuslæger: Sygehus/afdelingskode pos.1-4: Sygehus pos. 5-6: Administrerende overlæge område pos. 7: Grenspecialisering Værdisæt: Receptudstedere, der har nul i første ciffer, betragtes som ydernumre. Receptudstedere, der ikke har nul i første ciffer, betragtes som sygehus/afdelingskoder. Hvis ydernummeret ikke er modulus-11 korrekt, påsætter apoteket nummeret Hvis ydernummeret ikke kan fremskaffes eller hvis receptudstederen ikke har et ydernummer, påsætter apoteket nummeret Sygehus/afdelingskoden skal være kendt i Sundhedsstyrelsens sygehus/afdelingsklassifikation, men kan ikke modulus-11 kontrolleres. Hvis afdelingskode ikke kan fremskaffes, påsættes sygehuskode efterfulgt af tre nuller. Hvis sygehuskoden ikke kan fremskaffes, påsætter apoteket nummeret Ukendt sygehus. Hvis afregning pga. udligning eller køb i andre nordiske lande (varenr.= eller ), påsættes

28 Feltnr.: 21 Enhed for varemængde Dataopbygning: 1 ciffer Værdisæt: 0 = Varemængde (felt 24) angiver pakninger af det ekspederede varenummer. 1 = Varemængde (felt 24) angiver antal dosisdispenserede enheder af det ekspederede varenummer.

29 Feltnr.: 22 Antal udleveringer. Nummer, for hvilken gang en flergangsordination er udleveret. Ved engangsordinationer anvendes værdi nul. Dataopbygning: 2 cifre Værdisæt: 00 = Engangsordination = Aktuelt nummer på udlevering af flergangsordination. For gebyrer, udligninger samt køb i andre nordiske lande anvendes værdien 00.

30 Feltnr.: 23 Patienttype Dataopbygning: 2 cifre Ved ekspedition af tilskudsberettigede lægemidler samt udligninger udfyldes feltet med kodeværdier iflg. Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. I øvrige situationer, f.eks. ved ekspeditioner til brug i praksis, anvendes værdien 00. Værdisæt: P.t. anvendes følgende værdier: 00 Almen, voksen / patienttype ikke defineret 01 Almen, barn 10 Kroniker, voksen 11 Kroniker, barn 99 Terminalpatient

31 Feltnr.: 24 Varemængde. Antal pakninger eller antal dosisdispenserede enheder af det ekspederede varenummer. Enheden for varemængden fremgår af felt 21. Dataopbygning: 2 cifre Værdisæt: For udligninger/køb i andre nordiske lande (varenr. = eller ) anvendes værdien 01

32 Feltnr.: 25 Beløb. Den del af varens pris eller gebyrbeløbet, som den refusionsgivende instans skal betale. For ordinationer med udlevering af hele pakninger beregnes prisen som antal pakninger multipliceret med refusion pr. pakning. For ordinationer, hvor dosisdispensering er foretaget, beregnes prisen som antal enheder multipliceret med refusion pr. enhed. Dog med følgende undtagelser: Ved tilskudsberettigede lægemidler, hvor regionenamtet ingen refusion yder pga. gældende tilskudsintervaller dog: Værdien 0. Dataopbygning: 9 cifre Ved udligning (varenr. = ) dog: Udligningsbeløb, enten modtaget direkte fra det Centrale Tilskudsregister (alm. sygesikringstilskud), eller beregnet af apoteket pga. udligningsbeløb fra det Centrale Tilskudsregister. For regel 99 varens forbrugerpris multipliceret med antal pakninger. Værdisæt: Beløb angivet i øre.

33 Feltnr.: 26 Substitutionsfravalg af receptudsteder, jf. gældende regler. Dataopbygning: 1 tegn Værdisæt: G = Receptudsteder har påført ej G S = Receptudsteder har påført ej S O = Receptudsteder har påført ej O A = Receptudsteder har påført ej A Blank = Intet substitutionsfravalg

34 Feltnr.: 27 Reserveret til brug for lokale aftaler. Dataopbygning: 6 tegn RegionAmter og apoteker kan indgå lokale aftaler om aflevering af yderligere oplysninger om de enkelte ordinationer. Værdisæt: Efter lokale aftaler

35 3. Opsigelses- og ændringsvarsler Ændringer i snitfladen kan aftales mellem overenskomstens parter.

36 Teknik ved aflevering af data fra apoteket til regionenamtet Generelt: Aflevering af snitfladeregistreringer baserer sig på princippet om sekventielle filer, dvs. indlæsningen foregår i een omgang fra start til slut - uden mulighed for at 'springe' frem eller tilbage. Den sekventielle fil er opbygget i poster (records) af forskellige typer, hvor hver posttype altid har samme opbygning og længde. De enkelte oplysninger (felter) er altid placeret på samme position i den tilhørende post (record). Standardfil: Et sæt snitfladeregistreringer afleveres som en standardfil i henhold til den af IBM definerede standard for pc-operativsystemet PC/DOS. Diskettemedie: Filen kan afleveres på et af de nedenfor stående diskette medier: 5 1/4" IBM PC/DOS 360 Kbyte 5 1/4" IBM PC/DOS 1.2 Mbyte 3 1/2" IBM PC/DOS 720 Kbyte 3 1/2" IBM PC/DOS 1.44 Mbyte Bemærk, at der kun kan afleveres een fil pr. diskette. Tekstfil: Den sekventielle fil skal optræde som en almindelig tekstfil. Hver post (record) optræder som en linie i tekstfilen, dvs. den skal efterfølges af 2 kontroltegn <carriage return>++<line feed>, som i hexadecimal notation har værdierne 0 D0A. Filen som helhed skal afsluttes med yderligere et kontroltegn "end-of-file", som i hexadecimal notation har værdien 1A. Filens samlede størrelse incl. disse styretegn vil være angivet i directory et. Den fysiske størrelse kan være en anelse større pga. lagring i blokke, som svarer til sektorstørrelsen på det givne medie.

37 Karaktersæt: Selve teksten skal være skrevet i overensstemmelse med IBM s danske 8-bits karaktersæt ("IBM PC MULTI-LINGUAL CODEPAGE 850"), som bl.a. bestemmer lagringsværdierne for de danske bogstaver Æ, Ø og Å. Referencer: Med hensyn til en nærmere specifikation af ovennævnte standarder henvises til IBM's speciallitteratur om emnet.

38 Procedure for aflevering af data fra apoteket til amtetregionen De af apoteket ekspederede receptordinationer m.v. overføres månedsvis til diskette i henhold til nærværende snitfladebeskrivelse. Apoteket sender disketter samt øvrigt afregningsmateriale til den regiont amt, hvor apoteket er beliggende, således at det er regionenamtet i hænde senest den 4. hverdag i afregningsmånedens efterfølgende måned. Disketteforsendelsen vedlægges et følgebrev med angivelse af det antal disketter, afregningsmåneden omfatter samt antal ordinationer i alt. Disketterne skal være mærket med et løbenummer, samt apotekets nummer, navn, adresse og afregningsmåned. I tilfælde af fejl på de modtagne disketter, kontakter amtet apoteket, der straks fremstiller nye disketter til forsendelse efter samme procedure. Amtet returnerer disketterne efter indlæsningen.

39 Ændringer i forhold til forrige versioner : Ændret i henhold til tillægsaftale af (800 kr.-ordningen) : Alt vedr. 800 kr.-ordningen fjernet igen: Afsnit 1 er tilrettet. Feltnr. 2, 10 og 25 tilrettet. Feltnr. 4 udvidet med filialapoteker. Feltnr. 13 regelnumre revideret: 40 og 46 udgår, 52 tilføjet og 13 og 14 ændret. Feltnr. 15 intervallet for egne magistrelle varer ændret fra til på grund af grossistvarefortegnelsen. Etablering af dette afsnit vedr. ændringsbeskrivelser. OBS: datastrukturen (antal felter, feltlængde og startpositioner) er IKKE ændret : Felt nr. 26 vedr. generisk substitution tilføjet. Felt nr. 27 vedr. lokale aftaler tilføjet. Felt nr. 2 med ny værdi MEDDPOO5 som konsekvens af tilføjelsen af felt nr. 26 og 27. Felt nr. 15 vedr. varenumre tilrettet : Felt nr. 2 i posttype 1 vedr. snitfladeidentifikation: Ny værdi. Felt nr. 10 vedr. korrektionskode - værdisæt ændret: Værdi 2 fjernet og værdi 1 omdefineret. Felt nr. 12 vedr. ordinationsnummer: Åbnet for muligheden af, at der kan forekomme flere poster med ordinationsnummer nul (gebyrer). Felt nr. 13 vedr. regelnr. tilrettet. Felt nr. 15 vedr. varenr. udvidet med varenumre for diverse gebyrer. Felt nr. 16 vedr. udstedelsesdato: Erstattet med debiteringsdato. Felt nr. 18 vedr. sikredes cpr-nummer - liste over udlændingenumre udvidet. Felt nr. 19 vedr. barnekode tilrettet som følge af tildeling af sygesikringsbeviser til børn. Felt nr. 20 vedr. receptudsteder - feltet udfyldes nu også ved regelnummer 99 (ikke tilskudsberettiget). Felt nr. 20 vedr. receptudsteder - praksis ved manglende afdelingskode præciseres. Felt nr. 21 vedr. ordinationstype udgår. Felt nr. 22 vedr. antal udleveringer: Skal også udfyldes ved regelnummer 99.

40 Felt nr. 26 vedr. generisk substitution tilpasset gældende substitutionsregler. Diverse præciseringer og ændringer som konsekvens af andre ændringer (f.eks. felt 11 og 17). Afsnit 4.1 og 5.1 vedr. teknik og procedure for aflevering af data fra System 2500-anlæg via DataPharm a/s til Amtsdatacenteret fjernet. OBS: Datastrukturen er ikke ændret, men visse felters betydning er ændret Kapitel 1, afsnittet Sortering (præcisering) Kapitel 1, afsnittet I øvrigt er følgende gældende Felt nr. 2 vedr. snitfladeidentifikation Felt nr. 5 vedr. afregningsmåned (fortolkning af årstal) Felt nr. 10 vedr. korrektionskode (præcisering af værdier ved udligningspost) Felt nr. 11 vedr. ekspeditionsnr. (beskrivelse tilpasset gældende praksis). Felt nr. 13 vedr. regelnr. (nye regelnumre er tilføjet, andre markeret til at skulle udgå pga. tilpasning til det behovsafhængige tilskudssystem samt de eksisterende kommunale tilskudsparagraffer). Felt nr. 14 vedr. refusionsinstans (tilpasset) Felt nr. 15 vedr. varenr.: Specielle varenumre til udligning/køb i andre nordiske lande. Omformulering pga. ernæringspræparater. Felt 16 vedr. debiteringsdato (debiteringsdato flyttes til felt 17, og felt 16 benyttes fremover til et nyt begreb: Tilskudsprocent) Felt 17 vedr. ekspeditionsdato (omdefineres til debiteringsdato, fortolkning af årstal) Felt nr. 18 vedr. sikredes CPR-nr.: Nye erstatningskoder inkl. ved salg til lægers brug i praksis De faste landekode-numre er erstattet med de fiktive numre, som det Centrale Tilskudsregister tildeler. Felt nr. 19 vedr. barnekode (præcisering af anvendelsen af værdisæt) Felt nr. 20 vedr. receptudsteder (ingen udfyldelse ved udligning) Felt nr. 22 vedr. antal udleveringer (fast værdisæt ved udligning/køb i andre nordiske lande) Felt nr. 23 vedr. operatørkode: Operatørkode udgået. Plads genbrugt til nyt begreb: Patienttype. Felt nr. 24 vedr. varemængde (fast værdisæt ved udligning/køb i andre nordiske lande) Felt nr. 25 vedr. beløb (speciel definition ved udligning/køb i andre nordiske lande) Kapitel 5 vedr. afleveringsfrist Felt nr. 20 ændres til at kunne indeholde såvel bogstaver som tal (alfanumerisk) Felt nr. 2 vedr. snitflade identifikation: Rettet til nyt versionsnummer.

41 Felt nr. 15 vedr. varenr.: Varenumre til dosisdispensering tilføjet. Felt nr. 21 vedr. enheder for varemængde: Tidligere udgået felt. Nu enheder for varemængde som følge af dosisdispensering. Felt nr. 24 vedr. varemængde: Tilpasset dosisdispensering. Felt nr. 25 vedr. beløb: Tilpasset dosisdispensering Konsekvensrettelser efter amter er overgået til regioner pr og ændring af Lov om Offentlig Sygesikring til Sundhedsloven er foretaget Efter indførelse af personidentificerbare særlige sundhedskort i plast sommer 2009, udgår landekode grænsegængere til fordel for individuelle personidentificerbare numre til personer med særligt sundhedskort bl.a. grænsegængere. Disse individuelle numre skal benyttes ved indberetning til det offentlige i stedet for , hvis muligt. Felt 11: CPR nummer kan starte med 38 (kvinder) eller 39 (mænd) Øvrige rettelser Felt 20: Receptudsteder: Hvis sygehuskoden ikke findes, benyttes nyt ydernummer

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER Tab.navn Indhold Type Antal Fra - til Felt nr. Kar. LMS01 Grunddata, Lægemiddel 01 Drugid N 11 1-11 02 Varetype AN 2 12-13 03 Varedeltype AN 2 14-15 04 Alfabet. sekvensplads

Læs mere

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik 1. Grænsegængere Dette er en beskrivelse af et forslag til et nyt og sammenhængende system omkring grænsegængere. Definitioner i denne sammenhæng: Dansker: en person, der altid har haft et CPR-nr. Udlænding:

Læs mere

DK504. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra tandlæger og andre behandlere til "danmark"

DK504. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra tandlæger og andre behandlere til danmark DK504 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra tandlæger og andre behandlere til "danmark" 15. august 2011 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra tandlæger

Læs mere

Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret Senest opdateret februar 2013

Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret Senest opdateret februar 2013 Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret 1 Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret Senest opdateret februar 2013 Introduktion... 4 1. Variable der er direkte indberettet til Lægemiddelstatistikregisteret:...

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sommerferie / Turister.

Sommerferie / Turister. Alle berørte afdelinger på Fyn Regnskabsafdelingen Økonomi og planlægning Kontakt: Kontakt: Merete Britt Mertz/Irene Lundgreen Volder/Leene Feo Holte britt.lundgreen@ ouh.regionsyddanmark.dk Direkte Direkte

Læs mere

1 af 10 01/08/

1 af 10 01/08/ Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 436 af 11/05/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-05-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler BEK nr 450 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1500612 Senere ændringer til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 006-09 Det særlige sundhedskort er blevet moderniseret. Ændringerne

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Notat af 1. april 2003 Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem For alle patienter med et vist årligt lægemiddelforbrug

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar:

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar: Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Att.: Martin Runebøll mru@dkma.dk

Læs mere

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension Snitfladebeskrivelse Side 1 af 7 Snitflade beskrivelse vedr. Tillæg/fradrag til KMD Social Pension via datafangst (EA012001Q) Snitfladebeskrivelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse: Side Historik:... 2 Ændringsvarsel:...

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) BEK nr 1108 af 29/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2016022176 Senere ændringer

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) 29. september 2017.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) 29. september 2017. Lovtidende A 2017 29. september 2017. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) I medfør af 38, stk. 1, 42, 43, 1. pkt. og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark Disposition Status for FMK på apotekerne Hvorfor er FMK vigtig for apotekerne? Hvad vil apotekerne med

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1)

Bekendtgørelse om recepter 1) Bekendtgørelse om recepter BEK nr 1221 af 07/12/2005 (Gældende) LBK Nr. 657 af 28/07/1995 LOV Nr. 1180 af 12/12/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Region Hovedstaden Center for Sundhed Enhed for Sundhedsjura Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

En grænsegænger er en dansker med bopæl i udlandet og arbejde i Danmark eller en udlænding (med bopæl i udlandet) der arbejder i Danmark.

En grænsegænger er en dansker med bopæl i udlandet og arbejde i Danmark eller en udlænding (med bopæl i udlandet) der arbejder i Danmark. N O T A T Grænsegængere, indførelse af individuelle personkoder (cpr.nr.) En arbejdsgruppe nedsat i Danske Regioner, med deltagelse fra Apotekerforeningen, Københavns folkeregister, Region Hovedstaden,

Læs mere

Svar på høring over udkast til ændring af receptbekendtgørelsen

Svar på høring over udkast til ændring af receptbekendtgørelsen Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (Vejledning til hele FMK kan hentes her). Inden du starter er her lidt nyttig viden. Læger uden ydernr. kan ansøge om medicintilskud ved at

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dato 11. september 2013 HJO 7222 7522 Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens bemærkninger til det fremsendte

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR)

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) BEK nr 474 af 29/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1300821 Senere ændringer

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek

Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek BEK nr 1422 af 23/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2016102606 Senere ændringer

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Forslag. Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Forslag. Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis Til lovforslag nr. L 57 Folketinget 2017-18 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. december 2017 Forslag til Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 404 (Alm. del), som Sundhedsudvalget har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 22. maj 2008.

Besvarelse af spørgsmål nr. 404 (Alm. del), som Sundhedsudvalget har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 22. maj 2008. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 27. juni 2008 Kontor: Lægemiddelkontoret J.nr.: 2008-1339-191 Sagsbeh.: sbs Fil-navn: Dokument 31 Besvarelse af spørgsmål nr. 404 (Alm. del), som Sundhedsudvalget

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere