Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By""

Transkript

1 Københavns Kommune Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Teknisk rapport Maj 08

2 2 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Kolofon Titel: Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By". Udgiver: Københavns Kommune Center for Miljø Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Telefon: E-post: Udarbejdet af: Københavns Kommune i samarbejde med Carlsberg A/S Ejendomme og COWI A/S Emneord: VVM-redegørelse, miljøvurdering, byudvikling, lokalplan Layout: COWI A/S Grundkort: KMS tilladelse xxx fra Københavns Kommune Luftfoto: DDO By. Copyright COWI Foto: Carlsberg A/S Ejendomme, Entasis, COWI A/S, xx. Udgivelsesdato: April 2008 Er udgivet som pdf. Kan downloades fra Henvendelse vedr. rapporten til: Københavns Kommune Center for Miljø Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Telefon: E-post:

3 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion VVM og miljøvurdering af planen Læsevejledning 10 2 Miljøet på Carlsberg-grunden resumé af VVMredegørelsen og miljøvurderingen 12 3 Om kvarteret og området Områdets epoker Bygninger og haver 23 4 Projektet Vores By Baggrund for omdannelse af Carlsberg Vores By Midlertidig anvendelse Bæredygtighed Klimaforhold Kollektiv trafik 33 5 Planforhold Kommuneplantillæg Lokalplan for Carlsberg II Detailhandel Gældende planer Andre planforhold 39 6 Processen Processen i Carlsberg Planprocessen 43 7 Forslag 1, forslag 2 og 0-alternativet alternativ 44

4 4 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 7.2 Forslag 1 og forslag Fravalgte alternativer Udbygningstakt og tidsplan 56 8 Trafik Metode Nuværende forhold Trafikale konsekvenser Trafikafvikling i anlægsfasen Forslag til afværgeforanstaltninger 67 9 Landskabelige forhold Metode Eksisterende forhold Visuelle konsekvenser Flora og fauna Metode Eksisterende forhold Påvirkninger Forslag til afværgeforanstaltninger Kulturhistorie og arkæologi Metode og præsentation af datagrundlag Lovgivningsmæssige forhold vedr. kulturhistorie Eksisterende forhold Påvirkninger under anlæg og drift Afværgeforanstaltninger der beskytter disse bygninger i anlægsfasen Friluftsliv og turisme Metode Eksisterende forhold Påvirkninger Støj og vibrationer Anlægsfasen Driftsfasen Luft og klima Forudsætninger, metode og datagrundlag Eksisterende forhold Anlægsfase 112

5 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Driftsfase Eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingen af miljøpåvirkningerne Afværgeforanstaltninger Konklusion på luftforurening Forurenet jord Metode Eksisterende forhold Virkninger ved etablering af Vores By Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Påvirkning i driftsfasen Virkning på grundvand Metode Eksisterende forhold Anlægsfasen Driftsfasen Afværgeforanstaltninger Overfladevand og spildevand Metode Eksisterende forhold Projektets virkninger Mennesker og samfund Metode De af miljøpåvirkningerne afledte konsekvenser Konsekvenser for mennesker og samfund Forslag til afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger - inden anlægsfasen Afværgeforanstaltninger - i anlægsfasen Afværgeforanstaltninger - i driftsfasen Miljøvurdering af lokalplanen og VVM Miljøtemaer, der skal belyses i miljøvurderingen af planen Høring af andre myndigheder Håndtering af miljøhensyn i lokalplanen Håndtering af udtalelser fra offentlighedsfasen Valg af alternativer 160

6 6 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 20.6 Hvordan overvåges de væsentligste miljøpåvirkninger? Manglende viden Referencer Udarbejdede rapporter Generelle referencer 166

7 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 7 1 Introduktion Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg, som skal muliggøre en omdannelse af Carlsberggrunden i Valby fra at være at et lukket industriområde til et attraktivt åbent og inviterende byområde, der er en integreret del af København. Udviklingen af området skal ske med bevaring og genbrug af industribygninger i samspil med nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Grundlaget for lokalplanen er en videre bearbejdning af Entasis arkitekters vinderforslag for omdannelse af Carlsberg "Vores By - Vores Rum". Siden efteråret 2007 har der været nedsat en række arbejdsgrupper, der har arbejdet indgående med at konkretisere vinderforslaget inden for temaerne: Byrum, trafik, bæredygtighed samt ny Enghave Station. Den videre bearbejdning af vinderforslaget er sket i et samarbejde med Entasis, samt medvinderne på bæredygtighedsspørgsmålet Esbensen Ingeniører, Carlsberg Ejendomme og deres øvrige rådgivere og repræsentanter fra de relevante dele af Købehavns Kommune. En forudsætning for omdannelsen af Carlsberg er, at der etableres en ny vejbro, som skal forbinde Vigerslev Allé med Carlsberg. Vejbroen vil efter etableringen være den primære adgangsvej til Carlsberg for biltrafik. Denne rapport er både en VVM-redegørelse for er vejbro der skal forbinde Vigerslev Allé med Carlsberg og en strategisk miljøvurdering af lokalplanen for Carlsberg. Det er Københavns Kommune, der udsender denne rapport. VVM-redegørelsen og miljøvurderingen af lokalplanen er udarbejdet af COWI i samarbejde med Københavns Kommune, Carlsberg A/S og dennes øvrige rådgivere.

8 8 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Figur 1-1 Placering af Carlsberggrunden i København. 1.1 VVM og miljøvurdering af planen Københavns Kommune har vurderet, at en bro over Vigerslev Allé vil kan få væsentlig indflydelse på miljøet, og har afgjort, at der er VVM-pligt for byggeriet på Carlsberggrunden. Projektet med Vores By - Carlsberggrunden er et projekt, der falder jf. Københavns Kommunes vurdering ind under VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11- "Infrastrukturanlæg", herunder punkt 11d, som vedrører "Anlæg af veje".

9 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 9 Samtidig har kommunen afgjort, at der skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen. VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en undersøgelse, som foretages for at afdække og vurdere hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, man kan forvente i forbindelse med projekter som f.eks. store vejudvidelser eller anlæg af nye højspændingsledninger, der vurderes at have væsentlige konsekvenser for miljøet. VVM-redegørelsen skal belyse, hvilke konsekvenser det konkrete projekt vurderes at kunne få for det omgivende miljø, og omfatter direkte og indirekte virkninger på bl.a. mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, natur, landskab, materielle goder og kulturvarv samt samspillet mellem disse faktorer. Herudover er formålet med VVM-processen at foretage tilpasninger af projektet for at begrænse belastningen af omgivelserne samt at inddrage offentligheden i beslutningsprocessen. Miljøvurdering af planer og VVM - hvad er forskellen? Miljøvurdering af planer foregår på et strategisk niveau, altså planniveauet, hvor VVM altid foretages af et konkret projekt. Metodemæssigt forudsætter en miljøvurdering af en plan større fokus på at afgrænse og målrette vurderingen, mens den efterfølgende vurdering kan gøres relativt hurtigt og kvalitativt i I VVM-redegørelsen skal der desuden gøres rede for de forskellige undersøgte alternativer. Der skal være en begrundelse for fravalget af de forskellige alternativer - dette findes i denne redegørelses kapitel 2, hvor der er en sammenlignende vurdering af de forskellige alternativer, der desuden indeholder et ikke-teknisk resume af hele miljøvurderingen. I denne VVM-redegørelse vurderes miljøkonsekvenserne ved projektet i form af et "Forslag 1", som sammenlignes med "Forslag 2". Konsekvenserne af forslagene sammenlignes med 0-alternativet, som det er obligatorisk at vurdere i en VVM-redegørelse. 0-alternativet er den situation, hvor det præsenterede projekt ikke gennemføres. Miljøvurdering af planer og programmer er en betegnelse for en vurdering af potentielle miljømæssige konsekvenser af beslutninger truffet på det strategiske niveau forud for projektniveauet (VVM). Målet er at analysere miljøproblemer og potentielle løsninger på det tidligste tidspunkt i beslutningsprocessen og dermed integrere miljøhensyn under formulering eller revision af planer og programmer Omfang og indhold af VVM-redegørelsen følger Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning samt Lovbekendtgørelse nr af 22. oktober Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På basis af VVM-redegørelsen kan kommunen give en VVM-tilladelse til projektet. Ændres projektgrundlaget væsentligt i løbet af de kommende år - f.eks. med en helt anderledes disponering af etagemetre, vejanlæg eller parkeringskældre i forhold til det, som er beskrevet i denne VVM-redegørelse, er det Københavns

10 10 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Kommune, som skal vurdere, om dette kan betyde igangsætning af en ny VVM-proces. 1. offentlighedsfase for VVM for Vores By-projektet blev gennemført af København Kommune i perioden 30. januar februar Her blev der indkaldt bemærkninger, idéer og forslag. Der er i alt indkommet 6 forslag til Københavns Kommune. De indkomne forslag og bemærkninger har indgået i det videre arbejde med VVMredegørelsen og forslag til lokalplanen samt udarbejdelse af lokalplan. For håndtering af dette henvises til Københavns Kommunes hvidbog. 1.2 Læsevejledning Rapporten er disponeret i en række kapitler, som afspejler de miljøforhold, som en VVM og en miljøvurdering af en plan skal belyse i henhold til lovgivningen. I kapitel 2 er der en sammenfatning af den samlede rapport og de vigtigste konklusioner. Det er et resume uden tekniske detaljer, som skal give et let forståeligt overblik over rapportens indhold. Om projektområdet og hvad planerne for området omfatter, bliver gennemgået i kapitlerne 3 og 4. Selve myndighedsprocessen omkring hele projektet og hvilke forskellige planlægningsredskaber, der bliver anvendt for at belyse projektet, bliver gennemgået i kapitel 5 og 6. I kapitel 7 bliver projektet beskrevet, i form af de to forslag Forslag 1 og Forslag 2. Desuden beskrives den nuværende situation (0-alternativet), som i rapporten fungerer som sammenligningsgrundlag for de to forslag, hvis projektet ikke gennemføres, De efterfølgende ti kapitler, kapitel 8 til 18, gennemgår hver deres fagområde i forhold til projektets effekter, jf. VVM-bekendtgørelsens krav til miljøemner, som projektets virkninger skal vurderes i forhold til. Kapitel 19 indeholder en opsamling af de tiltag som foreslås i de enkelte fagkapitler for at undgå, mindske eller kompensere effekterne på miljøet af projektet. I kapitel 20 gennemgås alle punkter der skal indgå i en miljøvurdering af en plan for at sikre, at alle emner er belyst og vurderet i denne rapport. Her kan desuden findes forslag til overvågning. De steder, hvor der har manglet viden under udarbejdelsen af VVMundersøgelsen for at kunne vurdere effekterne af projektet gennemgås i kapitel 21, for at klarlægge på hvilket grundlag vurderingen er foretaget.

11 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 11 Endelig er der en fortegnelse over de referencer, der er anvendt for at kunne udarbejde VVM-redegørelsen, dels op i udarbejdede rapport om projektet, dels i generelle referencer. God læselyst!

12 12 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 2 Miljøet på Carlsberg-grunden resumé af VVM-redegørelsen og miljøvurderingen Carlsberg har i mere end 160 år brygget øl i Valby. Det har været et lukket industriområde på 33 ha med produktionsbygninger, kældre og bryggerfamilien Jacobsens private boliger og haver beliggende midt i København. I 2006 besluttede Carlsberg at flytte ølproduktionen til Fredericia og frigøre de store arealer i Valby til byudvikling. Visionen er at gøre grunden til et attraktivt og åbent byområde, der skal være en integreret del af København Vores By. Ideen er at bevare og genbruge industribygninger i samspil med nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet og med stort fokus på bæredygtighed i både valg af materialer og byområdets drift med hensyn til vand, varme m.v. Figur 2-1 Carlsberggrunden ligger midt i København med Vesterbro, Frederiksberg og Valby som nærmeste naboer.

13 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 13 Selv om produktionen flyttes, og nye funktioner føres ind i området, vil virksomheden Carlsberg A/S fortsat være til stede med sit internationale hovedkontor, Carlsberg Danmark, Husbryggeriet Jacobsen, Forskningscentret, Besøgscentret og måske nye aktiviteter i fremtiden. Hvordan vil Vores By se ud? Figur 2-2 Vision fra det danske arkitektfirma Entasis om den nye bydel Vores By Vores By er fra arkitektfirmaet Entasis side projekteret ud fra byens rum og bylivets særlige identitet. Byrummene skal være interessante at opholde sig i og bevæge sig igennem. Der skal være aktiviteter, byliv 24 timer i døgnet, rumlige oplevelser, belysning, beplantning, kunst og vandelementer, som inviterer og skaber kvalitet for gående og cyklende. Området bliver tæt bebygget med karrébebyggelse, som opdeles af hovedgader og åbne pladser. Stedets unikke industrielle og historiske arv vil blive bevaret og integreret i den kommende bydels liv, byrum og arkitektur. Alle fredede bygninger bevares sammen med de kulturhistorisk vigtige haver Carls Villa Have og Akademiets Have. Mange af de arkitektonisk meget bevaringsværdige bygninger vil også blive bevaret, visse af dem delvist modificeret til nye formål, således at Vores By kommer til at fremstå som en mangfoldig og levende bydel med en attraktiv beliggenhed i forhold til Københavns centrum. Der er planer om at bygge op til ni slanke højhuse, som bliver mellem 50 og 120 meter høje og som skal markere byens mest centrale pladser. Det forventes, at det vil tage mellem 10 og 15 år, før hele området er omdannet til Vores By. I anlægsfasen rives bygninger ned, der graves ud til parkeringskældre og fundamenter, byggeaffald og jord køres væk, og der transporteres byggematerialer ind i området. Nogle bygninger vil være etableret, samtidig med at der rives ned og bygges ved siden af. Den nye tosporede vejbro fra Vigerslev Allé skal fungere som den sydlige hovedindgang til Vores By. Broen etableres som noget af det første. Enghave

14 14 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Station skal flyttes fra den nuværende placering og længere mod vest mod Carlsberg. Den ny Enghave Station forventes at kunne tages i brug i Figur 2-3 Visualisering af forslaget til Ny Enghave Station. Hvorfor skal der laves VVM og miljøvurdering? Planerne og projektet med byudvikling på Carlsberggrunden behandles efter forskellige lovgivninger og bestemmelser. Inden projektet realiseres, sker der en myndighedsbehandling i Københavns Kommune i henhold til planloven og Miljøministeriets to bekendtgørelser om dels VVM - der står for Vurdering af Virkninger på Miljøet - og dels om Miljøvurdering af planer og programmer. Københavns Kommune har vurderet etableringen af en ny vejbro fra Vigerslev Allé over jernbanen og ind i det nye byområde som VVM-pligtig jf. VVMbekendtgørelsens bilag 2, punkt 11- "Infrastrukturanlæg", herunder punkt 11d, som vedrører "Anlæg af veje. Samtidig har kommunen afgjort, at der skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Begge disse miljøvurderinger samt lokalplanen behandles af Københavns Kommune via et kommuneplantillæg, der skal vedtages af Borgerrepræsentationen. Formålet er at beskrive og om muligt undgå, mindske eller kompensere for de miljømæssige konsekvenser ved etableringen og driften af Vores By. Samtidig er formålet, at offentligheden bliver informeret om planen og projektet og konsekvenserne for miljø og mennesker. Hvordan vurderer man konsekvenserne for miljøet? En VVM-redegørelse skal omfatte en beskrivelse af projektet og de væsentligste alternativer. Derefter beskriver man de eksisterende forhold i

15 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 15 projektområdet, samt projektets påvirkninger af landskabet, befolkning, planteog dyreliv, kulturarv, herunder fortidsminder og øvrige påvirkninger af miljøet på kort og langt sigt. Vurderingen af projektets påvirkninger skal omfatte både anlægs-, drifts- og nedbrydningsfasen. En stor del af beskrivelserne af de eksisterende forhold i denne VVMredegørelse baserer sig på de mange undersøgelser, som bygherren og de tilknyttede rådgivere har gennemført i 2007 og I VVM-redegørelsen er det valgt at vurdere konsekvenserne ud fra en fuld udnyttelse af lokalplanen. Det vil sige, at det forudsættes, at området et fuldt udbygget, med de informationer, som er tilgængelige på dette tidlige tidspunkt. VVM-redegørelsen bygger på samme grundlag, som lokalplanen. Der vurderes således en slags "worst case" for projektet - måske bliver byggeriet f.eks. ikke så højt som skitseret i lokalplanen, men det bliver i hvert fald ikke højere eller måske kommer der ikke så mange biler som vil køre ind og ud af området - men der ved man endnu ikke. Miljøvurderingen af lokalplanen læner sig op af VVM-redegørelsen. Forskellen er bl.a., at miljøvurderingen skal pege på en række miljøindikatorer, som man vil overvåge, når planerne gennemføres.

16 16 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Faktaboks: Forslag 1 og Forslag 2 og 0-alternativet I denne miljøvurdering og VVM vurderes miljøkonsekvenserne ved projektet i form af Forslag 1 og Forslag 2. Forslag 1 svarer til vinderforslaget fra Entasis, og det er det forslag som bygherren Carlsberg Ejendomme allerhelst ser realiseret. Forslag 2 følger forslag til lokalplan. Den nuværende kommuneplan giver kun mulighed for at der etableres et begrænset antal butikker på området. Kommuneplan 09 vil omfatte en revision af detailhandelsbestemmelserne. For begge forslag gælder: Området skal kunne anvendes til helårsboliger og serviceerhverv Det bliver m 2 bruttoetageareal med en boligandel på min. 40 % Underjordiske parkeringskældre Bevaring af fredede bygninger og haver Etablering af vejbro fra Vigerslev Allé til Carlsberg Flytning af Enghave St. mod vest Det er et lovkrav, at der er beskrevet et 0-alternativ hvad er konsekvenserne ved ikke at realiseres projektet? I denne VVM-redegørelse svarer 0-alternativet til situationen på grunden i 2006, idet Carlsberg allerede i 2007 igangsatte flytningen af produktionen. 0- alternativet tager derfor udgangspunkt i den industrielle aktivitet, der var i 2006 inden for rammerne af den gældende lokalplan. Tabel 2-1 Oversigt over de forslag, der vurderes i denne VVM-redegørelse. Forslag Detailhandel Parkeringsnorm Bro til Vigerslev Allé 0-alternativ Forslag m 2 1 pr. 100 m 2 ~ p-pladser + Forslag m2 1 pr. 133 m 2 ~ p-pladser + Hvad med trafikken? De trafikale konsekvenser i anlægsfasen og ved det fuldt udbyggede Vores By er undersøgt ved hjælp af et trafiksimuleringsprogram, som kan fremskrive den trafikale situation i dag på vejene omkring Carlsbergggrunden og frem til 2020, hvor man forventer, at den nye bydel er færdig. Trafiksimuleringen tager udgangspunkt i en forventning om en generel trafikvækst på 1 % om året frem mod I dag kører trafikken primært på Ny Carlsberg Vej, hvor der er talt ca køretøjer på et hverdagsdøgn. Ca. 300 lastbiler kører dagligt ind på Carlsberggrunden via hovedadgangen Port C i det sydvestlige hjørne af grunden, hvor Sønderboulevard og Vesterfælledvej mødes. Forslag 1 vil betyde, at der vil være bilture pr. hverdagsdøgn til området, sammenlignet med bilture pr. hverdagsdøgn med Forslag 2. Fremskrives 0-alternativet, vil der være bilture pr. hverdagsdøgn.

17 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 17 Når man vurderer de trafikale konsekvenser, ser man på fordelingen ud i et influensvejnet. For dette projekt omfatter det et område i syd fra Valbyparken, vestpå til Damhussøen og nordpå til Utterslev Mose. Fordeler man den beregnede trafik på influensvejnettet, viser det sig, at størsteparten af biltrafikken er regional og vil benytte det overordnede vejnet mod sydvest, Ring 2, og mod sydøst, Amagermotorvejen. Den største trafikstigning vil ske på Gammel Køge Landevej. Betydningen af trafikafviklingen (kølængder og ventetid) vil være stor ved Forslag 1 i forhold til Forslag 2, da der er tale om 25 % mere biltrafik til Carlsberggrunden ved forslag 1. Dette får bl.a. betydning for krydsene på Vigerslev Allé, mens det andre steder i vejnettet ikke vil være af så stor betydning. Det er desuden beregnet, at antallet af ture med kollektiv trafik til og fra Vores By vil være på et hverdagsdøgn. Det anslås, at antallet af ture med cykel vil være af samme størrelse som biltrafik og kollektiv trafik. Carlsberg tilstræber i videst muligt omfang at mindske generne i forbindelse med bygningen af Vores By. I anlægsfasen vil der dog være en del tung trafik med jord, nedrivningsaffald samt byggematerialer. Det er anslået, at der dagligt vil køre 60 lastbiler ind og ud af området i Forslag 1 mod 40 lastbiler i Forslag 2. Disse transporter vil primært ske via Port C i det hjørne af grunden, hvor Vesterfælledvej og Sønder Boulevard mødes. Når den nye vejbro fra Vigerslev Allé direkte ind på Carlsberg står klar, er det her, størstedelen af lastbilerne vil komme til at køre til og fra Carlsberg. Dog vil der også blive transport ud af områdets nordlige del ved Pile Allé. Hvad med flora og fauna? Naturen på Carlsberggrunden findes i de grønne områder som haver, parker og beplantninger. Desuden er der træer og krat langs med baneterrænet. De grønne områder fungerer både som levesteder for fugle, insekter, svampe og vilde planter og indgår som trædesten i spredningskorridorer sammen med baneterrænet og de nærliggende Søndermarken og Frederiksberg Have. Flagermus er særligt strengt beskyttet af EU s habitatdirektiv, og det er blevet undersøgt, om der er flagermus på grunden, da der både er mange gamle og store træer og kilometerlange underjordiske gange, der kunne udgøre yngle- og rasteområder. Men ved undersøgelsen i februar 2008 blev der ikke fundet flagermus. Københavns Kommune har stillet som krav, at der foretages en undersøgelse i forår/sommer 2008 af, om der er yngle- og rasteområder for arterne, så der kan tages de rigtige hensyn i anlægsfasen. Betyder det noget for grundvandet? Forholdene for grundvand på Carlsberggrunden er særdeles velbeskrevne efter mere end 160 års bryggerivirksomhed, som bl.a. har omfattet indvinding af store mængder vand til produktionen. Under grunden ligger Carlsbergforkastningen, hvor der er et vandførende lag i en meter bred zone, som strækker sig i et nordvest-sydvest gående bånd over Frederiksberg.

18 18 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Forkastningen omfatter bl.a. Frederiksberg Kommunes drikkevandsforsyning, som indvinder vand på P. Andersens Vej. Disse forhold gør det særligt vigtigt at tage hensyn til grundvandsressourcen i anlægsfasen. Der er både risiko for forurening og sænkning af grundvandet, når man graver ned i terræn. Bliver det nødvendigt at sænke grundvandet for f.eks. at kunne etablere parkeringskældre, kan man vælge forskellige metoder, så der kun sker sænkning af grundvandet i et veldefineret område eller i nærområdet til byggegruben. Dette kan f.eks. gøres ved reinfiltration, afskærende vægge m.v. Hvad med miljøet i Vores By og i de tilstødende byområder? Den nye vejbro fra Vigerslev Allé og ind på Carlsberg ved Ny Tap skal mindske generne ved den øgede trafikbelastning ved at føre trafikken til det nye byområde uden om Vesterfælledvej og få den ledt ned under jorden i underjordiske parkeringskældre. Men det kan ikke undgås, at der i anlægsfasen af Vores By vil være øget støj, luftforurening og trafik på Carlsberg. Der gælder en række grænseværdier for støjbelastning målt udendørs ved beboelse. Disse grænser skal overholdes af de entreprenører, som udfører arbejdet med nedrivning, udgravning til fundamenter, nedramning af spuns, pæle, anvendelse af kraner, anvendelse af trykluftværktøj, stilladsarbejde, støbning og af- og pålæsning af byggematerialer, udgravet jord og affald. Støj fra trafik i anlægsfasen samt ved den fuldt udbyggede bydel vil også bidrage til støjbilledet. Dog vurderes samlet, at Forslag 1 og Forslag 2 ikke vil betyde signifikante ændringer af støjforholdene på og omkring Carlsberggrunden, da flere af vejene allerede i dag er meget støjbelastede. Omvendt vil vejene omkring nogle af de mest besøgte lokaliteter på Carlsberg, f.eks. Elefantporten og Besøgscentret, i vidt omfang blive holdt fri for de her beskrevne støjgener. Der vil ske et øget bidrag til luftforureningen i form af emissioner som følge af dieselafbrænding i entreprenørmaskiner. Derudover vil der forekomme en betydelig diffus støvemission ved transport af jord. I driftsfasen kan der forekomme luftkvalitetsproblemer på de mest trafikerede veje omkring Vores By samt på indfaldsvejene til Vores By - dette er primært gældende for den kommende indfaldsvej ved Enghave Station, med en ny vejbro fra Vigerslev Allé og direkte ind på området. Problemerne med luftkvaliteten ligner problemer med luftkvaliteten andre steder i København langs de trafikerede veje. Hvad betyder det for mig? I anlægsfasen vil forskellige dele af området være lukket af som byggeplads. Der vil i perioder være forstyrrelser på grund af tung trafik, støj og generelt anlægsarbejde. Til gengæld vil offentligheden allerede fra 2009, når hegnet fjernes, få nye rekreative tilbud i form af midlertidige aktiviteter som f.eks. kunstudstillinger, teater og koncerter i de eksisterende bygninger. Besøgscentret, som tiltrækker ca turister om året, ligger i et område, der fastholder sine nuværende funktioner. Her skal der ikke bygges nyt. I perioder vil byggeriet, der støder op til dette område, kunne påvirke det, men

19 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 19 det vil i anlægsfasen ikke få nævneværdig betydning for den eksisterende turisme eller de øvrige rekreative aktiviteter. Figur 2-4 Visualisering af højhus på Ny Carlsbergvej set fra Valby Langgade. I driftsfasen vil hele området blive omdannet fra industriområde til en aktiv bydel. En bydel der vil byde på flere forskellige typer rekreative aktiviteter, kultur, sport og byliv med cafeer, markeder og andet. Også åbningen af Akademiets have og haven ved Carls Villa, som begge hidtil har været lukket for offentligheden, vil bidrage positivt til områdets rekreative værdi. Cyklister og gående vil få fine muligheder både på området og for at bruge dets stisystemer på vej videre ind og ud af København. Det vurderes, at mulighederne for friluftsliv og turisme forbedres ved at gennemføre Forslag 1 og Forslag 2. Ved Forslag 2 vurderes det, at der ikke vil blive helt det samme byliv med cafeer, restauranter og handelsliv, som det forventes ved forslag 1. Forestillede man sig, at 0-alternativet blev løsningen, ville Carlsberg være forblevet et lukket område, som offentligheden kun i stærkt begrænset omfang ville have adgang til. Tværtimod har Forslag 1 til hensigt at skabe en ny, attraktiv bydel at bo, arbejde eller søge oplevelser i. Er der forskel på alternativerne? Konsekvenserne ved de to forslag viser sig først på trafikvurderinger, der igen får betydning for støj og luftforurening. Forslag 2 giver 25 % lavere trafik. Sammenlignet med den øvrige trafikale udvikling i København er påvirkningen af den øgede trafikmængde ved forslag 1 i forhold til forslag 2 dog ikke mærkbar.

20 20 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Heller ikke hvad angår støj og luftforurening i den etablerede by vil der være mærkbare forskelle ved de to forslag. Hvad gør man for at undgå problemer for miljøet? Med så stort et projekt som en etablering af en ny bydel har der allerede været tænkt mange hensyn til miljø ind i planlægningen. Udgangspunktet for Vores By er bæredygtighed i bred forstand. Der er lavet undersøgelser af den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. Det kan f.eks. omfatte en bæredygtig el- og varmeforsyning. Der er desuden gennemført mange undersøgelser af eksisterende jordforurening, mulighed for bæredygtig trafik, og der er lavet visualiseringer af byggerierne, der bl.a. viser lys/skygge fra højhusene. For at mindske påvirkningen af miljøet kan bl.a. disse indsatser sættes i værk: I anlægsfasen: Der opstilles en miljøledelsesplan for projekterings-, planlægnings- og udførelsesfasen, så det sikres, at byggeriet ikke betyder unødige miljøpåvirkninger. Miljøledelsesplanen baseres bl.a. på de forskrifter og retningslinjer, som Københavns Kommune har opstillet for bygge- og anlægsarbejder. Desuden vil der være særlig fokus på trafikale gener (planlægning af afvikling), på flora og fauna (kortlægning af flagermus og værdifulde træer), på støj og luftforurening (støjafskærmning, planlægning af ruter for tung trafik), jord (plan for jordhåndtering) og grundvand (hvis der skal foretages midlertidige grundvandssænkninger, er der forskellige metoder som f.eks. afskærende vægge og reinfiltration til at undgå konsekvenser for omgivelserne). I driftsfasen: Veje med støjdæmpende belægning, udformning af vejkryds.

21 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" 21 3 Om kvarteret og området Kvartererne omkring Carlsberg er meget forskellige. På Frederiksberg leves livet i de fine gamle villaer, på gourmetrestauranterne og på teatrene. Vesterbro er rig på kontraster, her ligger caféer og designerbutikker side om side med shawarmabarer og etniske grønthandlere. Valby og Humleby har nærmest landsbystemning. Kongens Enghave i byens periferi er præget af karrébebyggelser og er ikke livlig som de andre nabokvarterer. Fire af de fem nabokvarterer ligger i Københavns Kommune, mens ét (Frederiksberg) ligger i Frederiksberg Kommune. Nabokvarterene er afgrænset ud fra deres fysiske og mentale afstand til Carlsberg og har navne efter de bydele, de ligger i. Et områdenavn refererer derfor kun til det afgrænsede område indtegnet på kortet og ikke til hele bydelen eller i tilfældet med Frederiksberg hele kommunen. Vesterbro Vesterbro er et tæt bebygget gammelt arbejderkvarter. Det er domineret af klassiske 4-5 etagers rødstens-karréer fra midten at 1800 tallet og fremefter. Bebyggelserne tættest på Carlsberg er overvejende opført i første halvdel af 1900 tallet. Valby På toppen af Valby bakke er der i slutningen af 1800 tallet opført store patriciervillaer med store haver. Mange af den er bygget af Carlsbergs grundlægger I.C. Jacobsen. Villaerne er i dag en blanding af boliger og enkelte mindre virksomheder. Humleby Området består af 3 etagers rækkehuse i gule mursten med små forhaver mod gaden opført i perioden 1884 til 1895 for værftsarbejderne på det daværende Burmeister & Wain. Kongens Enghave Kongens Enghave kvarteret består primært af etageboliger bebyggelser og store enheder Otto Mønsted kollegiet, Vestre Fængsel og Vestre Kirkegård. Frederiksberg Området er præget af velholdte karrébebyggelser og herskabsvillaer de fleste fra 1850 til 1900.

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurderinger (VVM og SMV) Del I Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 Borgerrepræsentationen har den 11. juni 2008

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Del I - baggrund og indhold Lokalplanen er vedtaget på Borgerrepræsentationens møde 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget Lokalplanens

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

BILAG 1 Tillæg 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg til Kommuneplan 2011

BILAG 1 Tillæg 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg til Kommuneplan 2011 BILAG 1 Tillæg 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg til Kommuneplan 2011 Luftfoto af Carlsbergområdet med angivelse af tillægsområdets placering "#$%&'&%()#*$#++,(-'&%(./&&0**-.12%**3,(4#*5#3+6&

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse 07-10-2008 Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse I forbindelse med den af Borgerrepræsentations vedtagne høring af forslag til kommuneplantillæg med

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere