centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog"

Transkript

1 centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog 1

2 m Idekatalog over Skolesamarbejder Idekataloget er udgivet af Centralbibliotekerne Redaktionel bearbejdelse: Karen Myhre Jensen og Tine Schrøder Lunøe, Gentofte Centralbibliotek Udgivet: Oktober 2014 Layout: Henrik Dybdahl, The Dybdahl Co. Oplag: 1000 stk. Trykt på svanemærket papir. 2

3 Folkeskolereformen lægger op til et tættere samarbejde mellem folkeskolen og lokale kulturinstitutioner gennem Åben Skole og Understøttende Undervisning. Bibliotekerne har de fleste steder mangeårig erfaring med skolesamarbejder, og at folkeskolen nu er forpligtet til at invitere andre aktører til at bidrage til at eleverne oplever læring i nye omgivelser og med andre fagligheder, er en løftestang til at få et endnu tættere og mere udbygget samarbejde med folkeskolen. I denne fase, hvor folkeskolerne er ved at finde deres ben i forhold til udmøntning af reformen, er bolden primært på bibliotekernes banehalvdel i initieringen af nye samarbejder og ideer at samarbejde omkring. Det er nu, at vi skal vise, at folkeskolerne skal satse på os til at løfte nogle af de målsætninger, der ligger i reformen. I udviklingen af nye initiativer skal der tages udgangspunkt i et behov, som folkeskolerne har, og som løses bedst med kompetencer fra biblioteket. Hvilke nye samarbejder der etableres, vil med stor sandsynlighed variere meget fra kommune til kommune, men forhåbentlig bliver det indenfor en bred forståelse af, hvad det moderne bibliotek rummer. Du åbner nu et katalog med beskrivelser af samarbejder mellem skoler og biblioteker. Vi håber, at idekataloget kan give inspiration til at udvikle nye typer af samarbejder med skolerne ved at vise den variation i ideer og samarbejdsformer, der allerede nu eksisterer rundt om i landet. God læselyst! Med venlig hilsen fra Centralbibliotekerne 3

4 9 Under støttende Under visning Med skolereformen skal skolerne i højere grad samarbejde med andre af samfundets institutioner. Her kan biblioteket blive en vigtig samarbejdspartner. Den understøttende undervisning giver mulighed for alternative indslag og nye fysiske rammer. I det følgende afsnit vises eksempler på vidt forskellige undervisningstilbud om alt fra Leonardo da Vinci over rollespil til musikforståelse. 4

5 I begyndelsen var Biblioteket Rdet er mit bibliotek Esbjerg Kommunes Biblioteker, Kvaglund Bibliotek Projektet er et samarbejde mellem Kvaglund Bibliotek og Kvaglund skole. Det består af et rollespil, hvor børn i løbet af en temadag på biblioteket er med til en fiktiv skabelse af et nyt bibliotek. Formålet er at fremme forståelsen for samfundets kompleksitet og bibliotekets betydning i det moderne samfund. I rollespillet repræsenterer eleverne forskellige interessegrupper, som ønsker at trække beslutningerne i en bestemt retning. Projektet understøtter formålet med den åbne skole og bidrager til at klæde eleverne på til at indgå i samfundet og gøre dem til livsduelige børn og unge. Målgruppen er 8. klasse på Kvaglund skole og senere på flere af kommunens skoler. Projektets mål er, at der på sigt bliver udviklet et koncept for rollespillet, der kan anvendes af andre biblioteker i landet. Biblioteket står for udviklingen af rollespillet i samarbejde med en ekstern konsulent. Projektet bidrager til at synliggøre hvad biblioteket kan tilbyde de unge og har skabt et bredere netværk til skolerne i kommunen. Christina Rotbøll, 5

6 Genreforståelse Whøjtlæsningsforløb Gentofte Bibliotekerne Gentofte Bibliotekerne har i samarbejde med lærere og pædagoger på Skovgårdsskolen udarbejdet et læseforløb for 0. og 1. klasser, hvor der sætte fokus på genreforståelse gennem højtlæsning. Børnebibliotekarerne udvælger eksempler indenfor forskellige genre og står for undervisningen. Forløbet, over fire uger, består af 4 møder med eleverne og foregår både i skolen og på biblioteket. Forløbet udspringer af et fælles ønske fra skole og bibliotek om at skabe nye samarbejdsformer. Forløbet har været en stor succes, og i det kommende skoleår tilbydes 8 forløb til kommunens skoler. Maria Bruun, 6

7 Fra håndværk til hus LKlog på Husbyggeri Silkeborg Bibliotek Projektet går ud på at introducere folkeskolens ældste klasser for alle stadier af et husbyggeri. Forud er der etableret samarbejdsaftaler med lokale aktører i relation til et husbyggeri, såsom murer, tømrer, elektriker, VVS, indretningsarkitekt, entreprenør, kommunen, bank, jord-, sol- og vindvarmefirma o.l. Derudover har den lokale Tekniske Skole holdt workshops og eleverne udført praktiske opgaver på Teknisk Skole og i klassen. Klog på Husbyggeri har fundet sted 2 gange med to års mellemrum. Målgruppen er 8. klasse, men projektet kan også omsættes til både 7. og 9. klasse. Der har været afsat en hel uge, og vi har haft ca. 90 elever med hver gang. Målet er, at eleverne producerer noget, som kan fremvises på en messestand for forældrene og skolens yngre klasser. Med biblioteket som brobygger til lokalsamfundet og ekspert inden for informationssøgning kombinerer projektet teori med praksis. Idéen bag projektet er, at praktiske fag har betydning for elevernes trivsel og er inspireret af undersøgelser, der viser, at flere unge påbegynder en ungdomsuddannelse, når undervisningen kombineres med praktiske fag. Dette projekt udskifter ikke blot bøgerne med arbejdshandsker, men bestræber sig på at vise eleverne, hvordan viden, bøger og biblioteker sammen med faglærte eksperter, kan omsætte viden til praksis og noget brugbart. Anne Tvedesøe, 7

8 Emusic Hvad siger musikken? Talks Gladsaxe Bibliotekerne Music Talks et tilbud, hvor to musikbibliotekarer besøger skoleklasser og diskuterer musik med eleverne. Musikken tilpasses et specifikt emne eller undervisningsforløb. Emnet kan fx være engelsksproget folk-music eller protestsange. Biblioteket står for undervisningen, som eksempelvis kan være tekstanalyse eller at sætte sangene ind i en samfundsmæssig og historisk kontekst. Læreren bidrager med perspektiver fra anden undervisning og til diskussionen i klassen. Formålet med Music Talks er, at eleverne bliver i stand til at diskutere både det musikalske og det tekstmæssige indhold. Eleverne får kendskab til spændende musikeksempler inden for forskellige genrer og lærer, hvilke muligheder de har for at bruge biblioteket til at dyrke deres musikinteresse. Musik talks bidrager til en varieret skoledag og kan inspirere eleverne til at lytte til musik på en anden måde efter undervisningen. Målgruppen er elever i klasse. Der samarbejdes med en række skoler i kommunen, og projektet har stået på i to år. Tobias Enevoldsen, 8

9 Læring med Leonardo Aleonardo da vinci Vejle Bibliotekerne Forløbet henvender sig til mellemtrinnet i skolerne, og går ud på at indføre eleverne i da Vincis mangefacetterede verden. Forløbet sætter fokus på det hele menneske og på at man kan blive god til mange ting, hvis man engagerer sig. Fagligt spænder projektet meget bredt, men fagene billedkunst og naturvidenskab er vigtige elementer. Til at introducere da Vinci kommer biblioteket og det historiske museum ud i klassen. Her fortæller de eleverne om da Vinci og hans tid. Der præsenteres forskellige bøger og læses op af en børneroman om da Vinci som dreng. Næste aktivitet er et besøg på Kunstmuseet, hvor eleverne præsenteres for da Vincis billeder og stil. Herefter skal de selv i gang med at tegne. Dernæst går turen til det Historiske Museum, hvor eleverne skal lave en opfindelse ud fra en kædereaktion. Til sidst kommer eleverne på Teaterskolen og laver drama ud fra da Vincis læringsprincipper. Tilbuddet foregår en gang årligt i et afgrænset tidsrum og er gratis for skolerne. Jim Højberg, 9

10 d Læse lyst Et af bibliotekets mål er at give børn lyst til at læse. Vi deler skolernes ambition om at lære børn at læse, men i endnu højere grad fokuserer vi på lysten. Denne lyst kan vækkes på mange måder. I det følgende afsnit er der eksempler på, hvordan man inddrager andre medier og udtryksformer som lego, rap, rollespil og ipads i forsøg på at stimulere læselysten. 10

11 Samarbejde med PLC og læsevejledere om læselyst Dlæselyst for 5. klasser Hvidovre Bibliotekerne På Hvidovre Bibliotekerne har man i samarbejde med læsevejledere samt skolernes Pædagogiske Lærings Centre designet og afprøvet et forløb for skolernes 5. klasser med fokus på at understøtte, at eleverne fortsætter med at læse lystlitteratur. Undersøgelser viser, at eleverne stopper med at læse eller læser genremæssigt meget snævert på dette klassetrin. Derfor er det ekstra vigtigt at denne læsegruppe fastholdes som læsere og får inspiration til at læse bredere og fortsætte med at læse lystlitteratur. Genrelæsning er en del af FællesMål på 5. klassetrin, og forløbet taler derfor ind i det, som lærere og elever i forvejen skal arbejde med. Bibliotekarernes rolle har været at fyre op under læselysten hos eleverne. De har i samarbejde med læsevejledere og PLC medarbejdere udvalgt 6 genrer, hvorefter bibliotekarerne har udvalgt bøgerne i de genrer, som de erfaringsmæssigt ved kan interessere eleverne. De bøger laver de booktalks over. PLC erne indkøber bøgerne fra folkebibliotekarernes booktalks - ofte i flere eksemplarer - og laver en speciel hylde med bøgerne, hvor 5. klasserne kan kigge i dem og låne dem. Til at understøtte booktalks ene udarbejdes der desuden boglister med titelforsider, som børnene kan krydse af undervejs og gemme, så de kan låne bøgerne sidenhen. Projektet har kørt i to sæsoner. Evalueringen begge år viser, at både lærere og bibliotekarer har haft stort udbytte af projektet, elevernes læselyst er blevet forøget, og eleverne er blevet mere vante biblioteksbrugere. De har opdaget hvad bibliotekarerne kan tilbyde, og hvor stor samlingen er i forhold til de lokale skolebiblioteker. Lone Skovgaard, 11

12 Digital læselyst f Horsens Projektet handler om at fremme læselyst hos børn i alderen 4-12 år. Den digitale udvikling går rigtig stærkt i disse år, og for nogle børnehavebørn er det mere naturligt at sidde med en ipad end en bog. Især nogle drenge viger tilbage fra at læse, men er glade for at spille ipad, og derfor er der særlig fokus på dem i dette projekt. Formålet er at fremme børns læselyst, læseridentitet og synet på læsning. Tre årgange, 0., 3. og 5. klasse arbejder på tværs om 4 forskellige emner. Emnerne er rim og remser, ud i det blå, forfatterlæsning og lommefilm. Alle aktiviteterne dokumenteres ved hjælp af ipads. Der er to ambassødører for projektet, som skal fungere som rollemodeller. Det er hhv. en fodboldspiller og en forfatter/dramatiker, som kommer og fortæller om hvad de læser, og hvad der inspirerer dem. Skolerne skal på baggrund af den nye skolereform mere ud af huset, hvilket de kan få opfyldt ved deltagelse i dette projekt. Der samarbejdes med lærere, pædagoger og pædagogiske konsulenter. Marianne Bjergø, 12

13 Lego og litteratur z Københavns Biblioteker På Nørrebro Bibliotek er der opstartet et samarbejde med Rådmandsgade Skole, der skal styrke drenges læsevaner og gøre biblioteket til et positivt læringssted for målgruppen. Aktiviteterne har til formål at punktere forestillingen om at læsning er for piger ved at udmønte læseoplevelsen kreativt gennem Lego. Sammen med bibliotekets huskunstner Birgitte Søvsø bygger drengene fortolkninger af tekster i lego. Teksterne vælges fra genrer, der appellerer til drengene. De færdige kunstværker udstilles i børnebiblioteket, hvorefter forældrene inviteres til fernisering. Endelig fotograferes udstillingerne og uploades til børnebibliotekernes hjemmeside Palles Gavebod til inspiration for børn og biblioteker i resten af landet. Hanne Sass Jensen, 13

14 Læs med rap & rollespil U Stjerneskud Frederiksberg Bibliotek Frederiksberg Bibliotek vil gerne understøtte regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Derfor er der igangsat forskellige initiativer, der kan bidrage til at målsætningen realiseres. Stjerneskud er et samarbejde med Contact (Betty Nansen Teatret) og Frederiksbergs skoler og handler om at styrke læselyst og -evner hos 8-12-årige læsesvage drenge. Dette gøres gennem fortællinger om emner,der optager målgruppen. Eleverne præsenteres for forskellige formater, som de reflekterer over og videreformidler. Det sker gennem en række workshops, der hvert har fokus på et relevant fortællemedie som fx computerspil, rap-tekster, tegneserier og rollespil. Forløbet er for ca. 20 drenge, og der vil være mellem 6 og 10 workshops i løbet af efteråret Forløbet foregår primært på biblioteket, og undervisningen varetages både af Contact og bibliotekarer. Udover at varetage dele af undervisningen, fremskaffer biblioteket materialer til forløbet, og de introduceres på en elegant måde til drengene. Uffe Ølgaard Haris, 14

15 Bibliotekets & skolens fælles mål TSamarbejde med 0.b på Borup Skole Borup Bibliotek På Borup Bibliotek arbejder man med kontinuerlige biblioteksbesøg for 0.klasse på Borup Skole. Her får børnene læst historier højt i små grupper på 5-6 elever. Klassen låner de oplæste bøger med hjem, hvilket betyder, at alle børn ved årets slutning har bøger som fælles referenceramme. Udover højtlæsningen, låner børnene hver især én bog med hjem hver gang. Efter højtlæsningen spiller børnene på ipads, computer, lytter til musik og leger på biblioteket. Formålet er at introducere børnene til en af de lokale kulturinstitutioner. Aktiviteten bidrager til bibliotekernes og skolernes fælles mål om at styrke lytning, forståelse, fortolkning og meddigtning. Britta Overgaard Jensen, 15

16 Litteraturformidling på tværs af landegrænser Wbølgelængder Hjørring Bibliotekerne I Hjørring sættes der fokus på nordisk litteratur ved at etablere bibliotekarudveksling mellem Norge og Danmark. En dansk 6. og 8. klasse får besøg af en norsk bibliotekar fra Kristiansand Bibliotek. Samtidig besøger to bibliotekarer fra Hjørring Bibliotek en norsk 6. og 8. klasse. Formålet er at øge kendskabet til hinandens sprog og litteratur. De danske klasser skal læse korte tekster på norsk, læse bøger af norske forfattere oversat til dansk. Desuden får de formidlet bøgerne af de to norske bibliotekarer på norsk. Forløbet afsluttes med et forfatterbesøg, som foregår på biblioteket. Anne Heidmann, 16

17 Læselyst og INformationskompetence RMit rum for læring og oplevelse Skive Bibliotek På Skive bibliotek arbejder man på at styrke elevernes læseevne, læselyst og søgekompetencer. Der udbydes tre forløb til tre forskellige målgrupper klasse på Friskolen i Skive tilbydes et forløb med fokus på læseudvikling. Projektet omkring læseudvikling blive udmøntet i nogle læsekufferter, som biblioteket sammensætter. 0. og 1. klasse får læsekufferter, der er sammensat omkring et bogstav. Heri kan være forskellige ting og bøger, der knytter sig til et bogstav. 2. og 3. klasse får emnekufferter fx. over emnet efterår. Elever i klasse på Breum Skole tilbydes et forløb for at fremme læselyst. Her tages udgangspunkt i nationale læsekampagner og samarbejdes med lokale læsekonsulenter. De sidste forløb tilbydes elever i klasse på Aakjærskolen og handler om at udvikle elevernes kompetencer i informationssøgning i forbindelse med projektopgaver. Projektet er affødt af kravene i den nye skolereform, og formålet er at styrke børns kulturelle dannelse og evne til at bruge og navigere i forskellige medier. Desuden støtter det op om reformens tanke om den åbne skole, hvor skolerne skal samarbejde med andre af samfundets institutioner. Biblioteket er en anderledes læringsplatform og kan bruges som led i det nye tiltag understøttende undervisning, hvor der åbnes op for, at undervisningen kan foregå andre steder end i klasselokalet. Skive Bibliotek er ét ud af 8 biblioteker, som er med i hovedprojektet Mit rum for læring og oplevelser. Ejvind Mikkelsen, 17

18 e digital dannelse Digital dannelse er ikke en trend, det er en nødvendighed. Det er i dag et krav, at vi kan navigere digitalt. Selvom den unge generation er digitale indfødte, så er der alligevel områder som fx NemID og digital post, der langt fra er en selvfølge for de unge. Internettet er stadig uoverskueligt, og det kræver kritisk sans og gode søgekompetencer at kunne finde de rigtige informationer, når der skal skrives opgave. 18

19 At finde noget på nettet Mediekompetence og information literacy på skemaet Y Fredensborg Bibliotekerne Fredensborg bibliotekerne sætter fokus på digitale kompetencer for udskolingen gennem et undervisningsforløb, der sætter eleverne i stand til at håndtere forskellige digitale platforme og medier på en sikker og hensigtsmæssig måde. Projektet er et samarbejde mellem alle kommunens skoler og folkebibliotekerne og Skolen i Virkeligheden. Udviklingsarbejdet er sket i et tæt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer. Der er udviklet en helhedsindsats med tre spor; undervisningsforløb for eleverne, undervisning af lærer og udarbejdelse af undervisningsmateriale, som lærerne kan gøre brug af i deres undervisning med fokus på informationssøgning og kildekritik. Undervisningen til eleverne varetages af både lærere, skole- og folkebibliotekarer. Arendse Ørding, 19

20 Klar til digital kommunikation Wkend din digitale abc Borgerservice og Biblioteker & Børn og Unge, Aarhus Kommune Projektet handler om at gøre folkeskolens ældste elever klar til at kommunikere digitalt med det offentlige. Udgangspunktet for indsatsen er den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og lovgivningen, som siger, at alle borgere, der er fyldt 15 år pr. 1. november 2014, skal have en digital postkasse, så de kan modtage information og henvendelser fra det offentlige digitalt. Samtidig går udviklingen i retning af flere og flere digitale selvbetjeningsløsninger, som de unge også forventes at kunne anvende. Grundlæggende handler projektet om at sikre et aktivt medborgerskab for de unge og ikke lade dem i stikken, fordi de misser en mulighed, en rettighed eller en forpligtelse, som kan have mere eller mindre vidtrækkende konsekvenser for den enkelte. Indsatsen er udarbejdet i et samarbejde mellem skoler, biblioteker og Borgerservice i erkendelsen af, at målsætningen kun kan nås, hvis der løftes i flok. Bibliotekerne i Aarhus har været med i udviklingsarbejdet omkring kampagne, undervisningskoncept og materialer, herunder hjemmesiden i samarbejde med Borgerservice, lærere og elever i kommunen. Der skydes en kampagne i gang i september, hvor bibliotekerne sætter ressourcer, kompetencer og lokaler til rådighed, så skoleklasser kan komme forbi og få oprettet deres digitale postkasse og NemID. Målgruppen er klasse og potentielt også elever på ungdomsuddannelserne. Der samarbejdes med folkeskolelærere, it-vejledere og borgerservice. Helene Bruhn Schvartzman, 20

21 Digitale JK fodspor workshop Gladsaxe Bibliotekerne Gladsaxe Bibliotekerne inviterer alle klasser og deres lærere til en workshop dag omkring digital adfærd arrangeret i samarbejde med Center for Digital Dannelse. På dagen er der fokus på dialog og medinddragelse af de unge, som selv skal give input til diskussioner i løbet af mødet. Ideen opstod ved et brainstormmøde med lærere fra forskellige skoler i kommunen og bibliotekarer. Tanken er, at temadagen er en kickoff dag og starten på et samarbejde mellem bibliotek og lærere. Fokus for det videre forløb er især på at få engageret og uddannet digitale unge ambassadører, som skal gå videre til deres klasser med fokus på digital dannelse og digital uddannelse af deres klassekammerater. Lotte Pedersen, 21

22 Informationssøgning for skoleklasser DSØG! for 4. klasser Herning Bibliotekerne Bibliotekarerne på Herning Bibliotekerne tager ud på skolerne og underviser 4.klasseselever i informationssøgning. Forløbet introducerer til leksika online, søgeværktøjer og DK5. Desuden behandles forskellen mellem fag- og skønlitteratur. Der tales om vurdering af kvalitet, sikkerhed på nettet og web-etik. Kurset har et omfang af 3-4 timer og arrangeres som en tema-formiddag. Kurset følges op af et aftenarrangement for eleverne og deres forældre med rundvisning på biblioteket og en online skattejagt, som skal løses familievis. Familierne introduceres også til bibliotekernes online tilbud som del af aftenarrangementet. Formålet er at gøre eleverne i stand til at finde informationer på biblioteket og online og kunne begå sig på nettet. Kurset blev udviklet i 2005 og udbydes til skolerne i en halvårlig kadence. Indhold i kurset justeres løbende for at være et tidssvarende tilbud. Line Frømann Ehlers, 22

23 r Kreative børn Man lærer på mange måder, men en af de måder, hvor man lærer bedst er ved selv at producere noget. I disse projekter kommer eleverne selv på banen og får afprøvet deres kreativitet inden for fx dans, billedkunst og novelleskrivning. 23

24 Kreativ læring A den kreative vinkel Københavns Biblioteker Københavns Biblioteker vil gerne bidrage til at understøtte den kreative læringsproces i folkeskolerne. Der er iværksat forskellige projekter i bydelene, der på forskellig vis understøtter målsætningen. Følgende projekter er eksempler fra forskellige bydele. På Hovedbiblioteket var projektet en alternativ formidling af klassikere (Hamlet, Candide og Den Unge Werthers Lidelser) gennem dramaturgi. Projektet blev støttet af huskunstner-ordningen og Dansklærerforeningen. 20 skoler deltog i minimum 2 workshops hver i en periode på et halvt år. På Bispebjerg har man arbejdet med Kulturcrew, som er en udvalgt gruppe af børn fra 4. klasse og op, der udvælges til at varetage opgaver ved kulturarrangementer. Formålet er at gøre børnene til kulturambassadører og rammeskabere for kulturelle arrangementer. Det kræver en stor grad af ansvar for dem, og involverer dem i kulturtilbuddet, så de føler ejerskab med det. På Blågården er der arbejdet med en kreativ formidling af naturfag og biologi gennem dans. Dette var et samarbejde med BUF og Dansekapellet. I Valby/Vigerslev har man tilbudt en forlænget skoledag i FabLab, hvor eleverne blandt andet kunne printe deres virtutelle minecraftprojekt i 3D. Marie-Louise Hoffmann, 24

25 Yøjeblikkets At sanse og udtrykke rum Hillerød Elever fra klasse bliver vist rundt i udstillingen Øjeblikkets rum af de to billedkunstnere Linda Lilholdt og Marina Pagh. Eleverne får mulighed for at møde kunstnerne bag værket og lejlighed til at spørge ind til deres arbejde. Efterfølgende arbejder børnene i en billedworkshop, hvor de laver egne værker. De lærer forskellige teknikker og materiale at kende. Forløbet med kunstnerne er betalingsbelagt for skolerne. Der tilbydes også en omvisning med bibliotekets kulturkonsulent, og efterfølgende workshop er gratis for skolerne. Formålet er at give eleverne øvelse i billedsamtale og omsætte indtryk i egne kreative fremstillinger. Biblioteket sætter rammen om arrangementet, og forløbet har til formål at bidrage ind i den åbne skole og synliggøre bibliotekernes mange tilbud gennem at arbejde med en anden kunstart end litteratur. Karen Elsebeth Jensen, 25

26 Uskriveworkshops Smsnoveller Hillerød Projektet er et samarbejde med forfatter Merete Pryds Helle, som tilbyder skriveworkshops med udgangspunkt i sms-noveller. Eleverne bliver introduceret til forskellige perioders skrift, fra medier som sten, ler og papyrus til mobiltelefonen. Det sprog, som eleverne bruger, når de skriver sms er er i fokus for diskussionen. Forløbet afsluttes med en praktisk del, hvor eleverne selv skal skrive en sms-novelle. Formålet med projektet er at inddrage digitale medier som alternativ læringsform, give nye vinkler på litteratur og etablere et direkte møde mellem elever og forfatter. Projektet er målrettet elever i klasse. Karen Elsebeth Jensen, 26

27 Fotografiet som universelt sprog LLove the frame Hørsholm Bibliotek Projektet er et læringsforløb, hvor børn i 4. klasse lærer at fotografere og formidle deres verden gennem fotografier. Imens udfører en venskabsklasse i Brasilien samme opgaver, og derefter udveksler de to klasser fotografier. Formålet er dels at lære børnene at fotografere og dels at udveksle erfaringer med børn fra andre lande. Fotografiet bliver et universelt sprog, som kan forbinde børn på tværs af nationale skel. Når projektet er afsluttet, udstilles det på Hørsholm Bibliotek. Bibliotekets rolle har været at facilitere kontakten mellem deltagere i projektet og stille lokaler til rådighed for projektet. Projektet har affødt en model for samarbejde og vil gentages i andre forløb. Morten Skovvang Jensen, 27

28 Teater i den åbne skole Venskab og drama 4ever! M Favrskov Bibliotekerne, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Projektet er et 4-ugers projekt om venskab. Temaet venskab undersøges igennem drama. Den første uge deltager lærerne i en 4-timers workshop, hvor de tilegner sig dramapædagogiske værktøjer. Samtidig arbejder eleverne med venskabsbegrebet. De besøger biblioteket og får vejledning til at finde bøger om venskab. I anden uge ser eleverne teaterforestillingen 4ever! opført af ungdomsteatret Opgang2. Derefter skal eleverne selv udvikle en scene om venskab. I uge tre lægger eleverne deres dramaprojekt på skoletube. I uge fire samles alle elever og lærere på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, hvor skuespillerne fra Opgang2 giver professionel respons på udvalgte elevprojekter. Undervejs fører eleverne elektronisk dagbog, hvor de skal reflektere over projektet. Logbøgerne skal efterfølgende bruges til at lave en e-bog, der skal fungere som både præsentation og evaluering af projektet. Det primære formål med projektet er at introducere eleverne for teatrets arbejdsgange og dramaets muligheder, og det sekundære formål er at skabe relationer mellem skolerne, biblioteket og teatret. Samtidig får skolerne opfyldt skolereformens krav om samarbejde med lokalsamfundets institutioner. Målgruppen for projektet er elever i 8. klasse. To medarbejdere fra biblioteket og fire fra Turnéteatret Opgang 2 har deltaget i projektet. Bibliotekets rolle i projektet er som facilitator. Biblioteket har udviklet projektet og lægger lokaler til. Desuden er Hinnerup Bibliotek også et kulturhus, som nomalt rummer teaterforestillinger, og som det lokale kulturtilbud er det vigtigt, at biblioteket rummer en opgave som denne. Frederik Shøler, 28

29 Et socialt bidrag u Biblioteket har mulighed for at være med til at løfte opgaver med sociale udfordringer. Vi ved, hvor vigtigt sprogforståelse er for at klare sig godt i skolen. Forståelse for egen og andres kulturer kan være med til at reducere fordomme og racisme. De unge tumler med helt særlige problemstillinger, og der kan litteraturen være med til at sætte ord på følelser og temaer, som optager de unge. 29

30 Børns tanker om superhelte og fællesskaber Uprojekt crossroads Sædding Bibliotek, Esbjerg Projekt Crossroads er et samarbejde mellem Fourfeldtskolen og Ådalsskolen og Sædding Bibliotek i Esbjerg. Samarbejdet har bestået af forskellige workshops om temaet fællesskaber. Samarbejdet er opstået, fordi man har valgt at samle overbygningen klasse på én skole. Dette skaber nye møder mellem de unge og voksne og unge imellem. Projektet skal hjælpe de unge til at danne nye gode relationer på tværs af de to skoler, som også repræsenterer to forskellige boligområder. Formålet har været at skabe større sammenhæng i beboerområdet. For 6. klasserne er der blevet afholdt workshops om fordomme og fællesskaber. For 7. og 8. klasserne er der blevet afholdt workshops, hvor eleverne skulle samle deres tanker om fællesskab i små bøger (Zines). Bøgerne er lavet i samarbejde med designskolen i Kolding. Nogle workshops har været afholdt på biblioteket, andre på skolerne. Bibliotekets rolle i projektet har været at facilitere og koordinere aktiviteterne, og de unges Zines har været udstillet i sommeren 2014 under overskriften Børns tanker om superhelte og fællesskaber. Projektet har bidraget til at udvide bibliotekets netværk, og det skaber grobund for, at biblioteket bliver inviteret med i andre projekter i lokalområdet. Videre har projektet bidraget til at få indblik i de unges livsverden og fået trukket den brugergruppe ind på biblioteket. Gevinsten for skolerne har været et større kendskab til bibliotekerne og en bredere forståelse af, hvad bibliotekerne rummer og kan inddrages i af aktiviteter, og dermed er vejen banet for fremtidige samarbejder. Poul Høst Pedersen, 30

31 Ungdomsroman giver oplæg til debat B Dig og mig ved daggry Uglen Herfølge Fællesbibliotek Samarbejdets omdrejningspunkt er romanen Dig og mig ved daggry og har til formål at få eleverne til at reflektere over de temaer, der behandles i bogen. Temaerne er aktuelle for de unge og spænder over kærlighed, svigt, tilgivelse, identitet, misbrug, sex, forældre-barn forhold og selvmord. Det tematiserede samarbejde er mellem Uglen -Herfølge Fællesbibliotek, Herfølge Skoles 9. årgang og lokale SSP-folk. Eleverne skal arbejde dybdegående med disse temaer og sætte dem i relation til sig selv og deres omgivelser. Projektet består udover elevernes selvstændige arbejde - dels af et forfatterforedrag om romanen Dig og mig ved daggry, dels af en fælles forældre- og ungetema-aften med udgangspunkt i romanen og med deltagelse af SSP-leder og - gademedarbejdere. Afslutningsvis er det tanken, at bibliotekarerne booktalker i klassen over bøger med samme tematikker. Det er første gang, at der samarbejdes med afsæt i en roman, og ønsket er at lave nogle sammenhængende indsatser, der tager udgangspunkt i undervisningsforløb og materiale skoleklasserne bruger. Pia Knudsen, 31

32 Dansk for tosprogede YSprogene bygger bro biliteracy i partnerskab Lyngby Stadsbibliotek Projektet handler om at udvikle tosprogede førskolebørns danskkundskaber igennem forskellige aktiviteter. Formålet er at reducere den sociale baggrunds betydning for faglige præstationer, som er et af de tre overordnede mål for Folkeskolereformen. Biblioteket skaber rammerne om aktiviteterne, indholdet udvikles af Center for uddannelse og pædagogik i Lyngby (der er tilknyttet skolerne), som er samarbejdspartner i projektet. Biblioteket leverer litteratur og biblioteksorientering. Formålet er at give tosprogede børn, der skal starte i 0.klasse de bedste forudsætninger for at lære at læse. Projektet er også en konkretisering af Danmark Læser, som har fokus på at få voksne til at læse. Gennem kontakten til børnene håber biblioteket at få kontakt til deres forældre, som er en gruppe, der bruger biblioteket meget lidt. Jane Birkmann, 32

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit!

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Hvem er jeg? René Arnold Knudsen, skoleleder Leder i 16 år (værdi- og kompetenceledelse) Engagement og lederfokus (EVA, samarbejde mm.) Organisationsarbejde,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere