Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik"

Transkript

1 2008/1 LSF 109 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr Fremsat den 28. januar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af 300 timers reglen for ægtepar) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. december 2007, som ændret ved 1 i lov nr af 19. december 2008 og 31 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 13, stk. 8, ændres»der er berettiget til hjælp efter 11, og som modtager kontanthjælp efter«til:»hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til hjælp efter 11, og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter 26, stk. 1, på baggrund af satserne i«. 2. I 13, stk. 8, ændres»300«til:»450«. 3. I 13, stk. 9, ændres»stk. 8«til:»kravet i stk. 8, nr. 2, om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder«. 4. I 13, stk. 12, 1. og 2. pkt., ændres»300«til:»450«. 5. I 13, stk. 12, indsættes som 3. pkt.:»stk. 11, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis ægtefællen dokumenterer, at der har foreligget en af de nævnte perioder, der kan begrunde en forlængelse.«6. I 26, stk. 5, 1. pkt., ændres»hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter 11, og den anden ægtefælle«til:»hvis en ægtefælle«, og»300«ændres til:»450« , stk. 5, 2. pkt., affattes således:»hjælpen beregnes igen som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter 25, jf. stk. 1, når den ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, eller ikke opfylder betingelsen om ordinært og ustøttet arbejde i 13, stk. 8, har opnået 450 timers ordinært og ustøttet arbejde, jf. 13, stk. 12.«8. I 26, stk. 6, 1. pkt., ændres»ikke længere opfylder betingelsen om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, jf. 13, stk. 8,«til:»skal opfylde betingelsen om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder i 13, stk. 8, men ikke længere gør det,«. 1

2 9. I 26, stk. 6, 3. pkt., ændres»opfylder betingelsen om 300 timers arbejde«til:»har haft 450 timers ordinært og ustøttet arbejde«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk Stk. 2. Ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle er berettiget til og modtager hjælp efter 11 i lov om aktiv socialpolitik, bliver først omfattet af 13, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1 og 2, den 1. juli Stk. 3. For ægtepar, hvor begge ægtefæller er berettiget til og modtager hjælp efter 11 i lov om aktiv socialpolitik, gælder, at uanset 13, stk. 8, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1 og 2, anses en ægtefælle i perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2011 for at udnytte sine arbejdsmuligheder efter bestemmelsen, selv om vedkommende kun har dokumenteret, at han eller hun har haft 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. Stk. 4. Uanset 13, stk. 12, i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs 1, nr. 4 og 5, kan en ægtefælle i perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2011 igen blive berettiget til hjælp, hvis vedkommende dokumenterer, at han eller hun har haft 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. 2

3 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Som led i»politisk aftale af 22. september 2008 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-Domstolens afgørelse i Metock-sagen«er det besluttet at foreslå en skærpelse af betingelserne for at få kontanthjælp. Det foreslås, at den såkaldte 300 timers regel ændres til en 450 timers regel, således at begge ægtefæller i et kontanthjælpsægtepar fremover skal opfylde et krav om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for 24 måneder for ikke at miste den ene kontanthjælp. Samtidig foreslås det, at reglen fremover også skal omfatte ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinært ustøttet arbejde, og hvor den anden modtager kontanthjælp, svarende til den oprindelige intention med reglen. Det betyder, at ægtefællen på kontanthjælp fremover skal opfylde 450 timers kravet for ikke at miste kontanthjælpen. 300 timers reglen blev indført ved lov nr. 239 af 27. marts 2006 som led i regeringens integrationsplan»en ny chance til Alle«, der i efteråret 2005 blev udmøntet sammen med Dansk Folkeparti. Formålet med reglen var at øge det økonomiske incitament for ægtepar på kontanthjælp til at søge ordinær beskæftigelse og bringe sig ud af offentlig forsørgelse. Samtidig skulle reglen understrege, at det er en betingelse for, at et ægtepar kan modtage kontanthjælp i længere tid, at begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Med reglen blev der indført et objektivt kriterium for, hvornår en ægtefælle må anses for at være reelt hjemmegående. En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), der blev gennemført i 2007/08 har vist, at 300 timers reglen har betydet, at en stor andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere er kommet i beskæftigelse i løbet af ¾ år eller mindre, efter at reglen fik virkning fra 1. april Den positive effekt skal naturligvis ses i sammenhæng med den generelt gunstige beskæftigelsessituation på det danske arbejdsmarked og den forstærkede indsats overfor de svage langvarigt ledige kaldet»ny CHANCE.TIL ALLE«, som også var en del af regeringens integrationsplan. Som led heri har kommunerne taget fat i bl.a. de ægtepar, som er målgruppen for 300 timers reglen, og har givet dem aktive tilbud for derved at forbedre deres muligheder for at opnå uddannelse eller beskæftigelse. Den særlige indsats»ny CHANCE.TIL ALLE«er fra juli 2008 afløst af regler om gentagne tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til alle kontanthjælpsmodtagere. 300 timers reglen har således fungeret efter hensigten, og det er regeringens opfattelse, at det er berettiget at forhøje kravet om antal arbejdstimer inden for 24 måneder fra 300 til 450 timer, således at begge ægtefæller i ægtepar på langvarig kontanthjælp i endnu højere grad vil søge ud på arbejdsmarkedet og dermed bringe sig ud af offentlig forsørgelse. Alternativt må ægtepar, der har indrettet sig på en arbejdsdeling, hvor den ene ægtefælle er udearbejdende og den anden reelt hjemmegående, tage konsekvensen af denne arbejdsdeling og basere deres økonomi på én indtægt. Kontanthjælpssystemets formål er at sætte modtageren af hjælp i stand til at klare sig selv. Derfor skal modtageren og ægtefællen efter evne udnytte og udvikle deres arbejdsevne. Lovforslaget indeholder følgende elementer: Forslag om skærpelse af kravet om arbejde, således at hver ægtefælle fremover skal dokumentere 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, for at begge ægtefæller kan blive ved med at modtage hjælp. 3

4 Forslag til præcisering af målgruppen for ordningen, herunder en præcisering af at også ægtepar, hvor den ene er i ordinært ustøttet arbejde og kun den anden modtager (supplerende) hjælp, er omfattet af reglen. Forslag til andre præciseringer af lovteksten, som har givet anledning til tvivl i den løbende administration i kommunerne. 2. Skærpelse af kravet om arbejde, således at hver ægtefælle fremover skal dokumentere 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, for at begge ægtefæller kan blive ved med at modtage hjælp Gældende ret Efter de gældende regler skal hver ægtefælle i et ægtepar, der har modtaget hjælp i sammenlagt 2 år, hvor begge ægtefæller er berettiget til og modtager kontanthjælp, og hvor hjælpen til begge beregnes på grundlag af voksensats, dokumentere, at de har haft 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, for at begge ægtefæller kan bevare retten til kontanthjælp. Kravet svarer til ca. 2 måneders fuldtidsarbejde, timers arbejde månedligt eller 3-4 timers arbejde ugentligt. Hvis en ægtefælles arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er han eller hun undtaget fra kravet, jf. lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 9. Desuden gælder det, at perioden på 24 måneder kan forlænges, hvis der har været perioder, hvor den pågældende ikke har kunnet arbejde på grund af sygdom, barsel m.v., jf. lovens 13, stk. 11. Har en ægtefælle mistet retten til hjælp på grund af 300 timers kravet, kan vedkommende igen blive berettiget til hjælp, hvis han eller hun opnår 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 måneder. Alle 300 timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor retten til hjælp faldt væk, jf. lovens 13, stk. 12. Adgangen til igen at få ret til hjælp, hvis en ægtefælle opnår 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for 24 måneder, og alle timer ligger efter bortfaldstidspunktet, gælder også for en ægtefælle, der åbent har valgt at være hjemmegående efter den gældende regel i lovens 13, stk Lovforslagets indhold Kravet om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder foreslås ændret til et krav om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. Forhøjelsen af timetallet skal efter forslaget gælde både den løbende vurdering af hver ægtefælles ret til hjælp, når parret har modtaget hjælp i sammenlagt 2 år, og ved vurderingen af, om retten til hjælp er generhvervet efter, at den er faldet væk enten på grund af manglende opfyldelse af timekravet eller på grund af, at ægtefællen har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder. Siden 300 timers reglen blev vedtaget i foråret 2006, har kommunerne gennemført indsatsen»ny CHANCE.TIL ALLE«, hvor alle kontant- og starthjælpsmodtagere, der havde gået passive i et år eller mere, har fået deres sag taget op med det sigte, at de skulle have hjælp til at komme i uddannelse eller beskæftigelse. I løbet af de 2 år, indsatsen har varet, er mere end dobbelt så mange i målgruppen blevet i stand til at forsørge sig selv, og mere end dobbelt så mange har været i aktivering. NY CHANCE.TIL ALLE-indsatsen er nu bl.a. afløst af ret og pligt til gentagen aktivering for alle kontanthjælpsmodtagere. Samtidig er der set en udvikling på arbejdsmarkedet, hvor også de svagere ledige i betydeligt omfang er kommet i beskæftigelse. På den baggrund foreslår regeringen en forhøjelse af 300 timers reglens krav om arbejde til 450 timer inden for de seneste 24 måneder. 4

5 Den gældende regel om, at en ægtefælle er undtaget fra kravet om arbejde, når arbejdsevnen er så begrænset, at det ikke er muligt at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, foreslås ikke ændret. Heller ikke reglerne om forlængelse af perioden på 24 kalendermåneder, hvis ægtefællen ikke har kunnet arbejde på grund af sygdom, barsel m.v., foreslås ændret. Kravet om arbejde stilles altså ligesom i dag kun til kontanthjælpsmodtagere, der har reel mulighed for at opfylde det Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Ligesom ved 300 timers reglens indførelse foreslås det, at der gives de berørte ægtepar en rimelig tid til at indrette sig på forhøjelsen af timekravet. Det foreslås derfor, at ægtefæller, der opfylder 300 timers kravet, først skal opfylde det nye krav om 450 timer inden for de seneste 24 kalendermåneder pr. 1. juli 2011, dvs. 2 år efter lovens ikrafttræden. For ægtefæller, der som følge af 300 timers reglen allerede inden lovens ikrafttræden har mistet retten til hjælp, eller som har valgt ikke at udnytte deres arbejdsmuligheder efter lovens 13, stk. 7, foreslås det på tilsvarende måde, at de frem til 30. juni 2011 vil kunne generhverve retten til hjælp, hvis de kan dokumentere 300 timers arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. 3. Præcisering af målgruppen for ordningen, herunder en præcisering af at også ægtepar, hvor den ene er i ordinært ustøttet arbejde og kun den anden modtager (supplerende) hjælp, er omfattet af reglen Gældende ret Efter de gældende regler stilles kravet om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder til ægtepar, der er berettiget til hjælp efter lovens 11, og som modtager kontanthjælp på grundlag af voksensatserne i lovens 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3. Kravet stilles, når parret har modtaget hjælp efter lovens 11 i sammenlagt 2 år eller derover. Ifølge en principafgørelse fra Ankestyrelsen (A-1-08) er det en betingelse for, at parret er omfattet af 300 timers kravet, at begge ægtefæller på bortfaldstidspunktet er selvstændigt berettiget til og modtager hjælp efter lovens 11. Den pågældende sag drejede sig om et ægtepar, hvor den ene part var i ordinært og ustøttet arbejde og således ikke modtog eller ifølge Ankestyrelsens opfattelse var berettiget til kontanthjælp Lovforslagets indhold Formålet med indførelsen af 300 timers reglen var at øge det økonomiske incitament for ægtepar på kontanthjælp til at søge ordinær beskæftigelse og bringe sig ud af offentlig forsørgelse. Samtidig skulle reglen understrege, at det er en betingelse for, at et ægtepar kan modtage kontanthjælp i længere tid, at begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder og står til rådighed for arbejdsmarkedet Den ene ægtefælle har ordinært og ustøttet fuldtidsarbejde Efter Ankestyrelsens principafgørelse A-1-08 opnås dette formål ikke i de situationer, hvor én af ægtefællerne har arbejde i et sådant omfang, at en almindelig ægtefælleberegning efter lovens 26, stk. 1, resulterer i, at der ikke udbetales nogen hjælp til denne ægtefælle, men kun (supplerende) kontanthjælp til den ikke-arbejdende ægtefælle. Formålet med reglen var netop at understrege, at kravet om arbejdsmarkedstilknytning og om at udnytte arbejdsmulighederne stilles til begge ægtefæller. Arbejder den ene i hjemmet, må parret tage konsekvensen af dette valg og basere deres økonomi på én arbejdsindtægt. Det foreslås derfor, at lovteksten præciseres, således at der ikke længere kan være tvivl om, at kravet om arbejde stilles til begge ægtefæller, uanset om den ene ægtefælle har ordinært og ustøttet arbejde, og en fælles ægtefælleberegning efter lovens 26, stk. 1, resulterer i, at der kun udbetales (supplerende) kon- 5

6 tanthjælp til den anden ægtefælle. Det er således tilstrækkeligt, at kun den ikke-arbejdende ægtefælle på bortfaldstidspunktet er berettiget til og modtager hjælp efter lovens 11. Parret som sådan er omfattet af 450 timers reglen, og kravet om arbejde stilles til begge ægtefæller. Den ægtefælle i et sådant ægtepar, der har ordinært og ustøttet arbejde, vil formentlig uden videre opfylde betingelsen. Ændringen betyder således ikke noget reelt for denne ægtefælle. Men den anden ikke-arbejdende ægtefælle vil for fremtiden skulle opfylde kravet om arbejde, og gør han eller hun ikke det, bortfalder den pågældendes ret til hjælp. Den pågældende anses for reelt hjemmegående Den ene ægtefælle modtager arbejdsløsheds- eller sygedagpenge m.v. I forlængelse af Ankestyrelsens principafgørelse A-1-08 har Arbejdsdirektoratet for at undgå tvivlsspørgsmål meldt ud til kommunerne, at afgørelsen også måtte få den betydning, at ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik 74 i i et sådant omfang, at en fælles ægtefælleberegning efter lovens 26, stk. 1, resulterer i, at der kun udbetales (supplerende) kontanthjælp til den anden ægtefælle, er undtaget fra 300 timers reglen. Heller ikke ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i fleksjob med en løn, der overstiger den pågældendes kontanthjælp, kunne efter Ankestyrelsens afgørelse anses for omfattet. Dette er en konsekvens af, at Ankestyrelsen i sin afgørelse har lagt vægt på, at begge ægtefæller på bortfaldstidspunktet skal være berettiget til og modtage hjælp efter lovens 11. De pågældende ægtefæller har været ude for ændringer i deres forhold, der berettiger til hjælp efter lovens 11, men de modtager en anden offentlig forsørgelsesydelse eller for ægtefæller i fleksjob en løn med løntilskud, der typisk efter en almindelig ægtefælleberegning efter lovens 26, stk. 1, udelukker, at der udbetales kontanthjælp til dem. Der vil dog være situationer, hvor begge ægtefæller modtager hjælp efter aktivloven, fx hvis den dagpengeberettigede kun er berettiget til et mindre dagpengebeløb. Efter regeringens opfattelse bør sådanne ægtepar være omfattet af 450 timers reglen på lige fod med andre ægtepar, der har været udsat for en social begivenhed, der berettiger til hjælp efter lovens 11. Det bør ikke være afgørende for, om et ægtepar er omfattet af reglen, om den fælles ægtefælleberegning efter lovens 26, stk. 1, resulterer i, at der udbetales (supplerende) kontanthjælp til en eller begge ægtefæller. Begge ægtefæller skal udnytte deres arbejdsmuligheder, og målet med den offentlige forsørgelse er at bringe begge ægtefæller tilbage på arbejdsmarkedet, så de kan blive selvforsørgende. Det foreslås derfor, at det tydeliggøres i loven, at et ægtepar, hvor der foretages en fælles ægtefælleberegning efter lovens 26, stk. 1, er omfattet af 450 timers reglen, selv om det kun er den ene ægtefælle, der får udbetalt (supplerende) kontanthjælp, mens den anden ægtefælle fx modtager en anden offentlig forsørgelsesydelse, der er betinget af, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder. Det er den ene ægtefælles ret til (supplerende) kontanthjælp, der er betinget af 450 timers arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. Om den anden ægtefælle er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik 74 i eller løntilskud i fleksjob afgøres efter de regler, der gælder i de respektive lovgivninger herom. Konsekvensen af forslaget er fx, at for et ægtepar, hvor den ene modtager maksimale arbejdsløshedsdagpenge og den anden supplerende kontanthjælp, kan ægtefællen på kontanthjælp miste retten til den supplerende hjælp, hvis den pågældende efter 2 års hjælp ikke kan dokumentere 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. Den pågældende anses for reelt hjemmegående og er derfor ikke berettiget til kontanthjælp Den ene ægtefælle modtager folkepension, førtidspension m.m. Det vil fortsat være sådan, at ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder, og hvor der derfor kun 6

7 beregnes hjælp til den ene ægtefælle efter lovens 26, stk. 4, (de såkaldte»kombinationsægtepar«), ikke er omfattet af 450 timers reglen. Det drejer sig om ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager folkepension, førtidspension, SU, orlovsydelse, efterløn eller fleksydelse. På tilsvarende måde anses ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager hjælp efter de særlige regler om hjælp til visse persongrupper i lov om aktiv socialpolitik 27 eller 27 a (»brøkpensionister«), eller ægtepar, hvor den ene ægtefælle er fængslet el. lign., jf. lovens 29, nr. 2, og hvor hjælpen til den anden ægtefælle derfor beregnes som til en enlig, ikke for at være omfattet af 450 timers reglen Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Indtil Ankestyrelsens principafgørelse A-1-08 var retsopfattelsen, at ægtepar var omfattet af 300 timers reglen, hvis hjælpen blev beregnet på grundlag af en fælles ægtefælleberegning efter lovens 26, stk. 1, uanset om beregningen resulterede i, at der kun blev udbetalt (supplerende) kontanthjælp til den ene ægtefælle. Dette gjaldt uanset om årsagen til, at der kun blev udbetalt hjælp til den ene ægtefælle, var, at den anden ægtefælle havde ordinært arbejde eller modtog arbejdsløshedsdagpenge m.v. Efter Ankestyrelsens principafgørelse har retstilstanden som nævnt været, at de omtalte ægtepar ikke var omfattet af reglen. Der har derfor siden februar 2008 ikke været noget incitament for de pågældende ægtefæller til at forsøge at skaffe sig ordinært og ustøttet arbejde med henblik på at opfylde 300 timers kravet. På den baggrund foreslås det, at de pågældende ægtepar får en rimelig tid til at indrette sig på kravet om arbejde. Det foreslås således, at 450 timers reglen indfases i forhold til de pågældende ægtepar på den måde, at de først omfattes af reglen fra 1. juli Dvs. at kravet om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder først gælder for de pågældende ægtefæller fra den 1. juli Andre præciseringer af lovteksten, som har givet anledning til tvivl i den løbende administration i kommunerne Perioden på 24 kalendermåneder kan forlænges, også når det gælder genoptjening af retten til hjælp Det foreslås, at det kommer til at fremgå udtrykkeligt af loven, at mulighederne for at forlænge perioden på 24 kalendermåneder, hvis en ægtefælle har været forhindret i at arbejde på grund af sygdom, barsel m.v., jf. lovens 13, stk. 11, også gælder, når en ægtefælle skal genoptjene retten til kontanthjælp, efter at denne ret er bortfaldet som følge af, at den pågældende ikke opfylder kravet om arbejde eller har valgt at være hjemmegående. Det er ansøgeren, der skal dokumentere, at der har foreligget omstændigheder, der kan begrunde en forlængelse af 24 måneders perioden. Det er herved forudsat, at kommunen i forbindelse med sin vejledning til borgeren om mulighederne for at generhverve retten til kontanthjælp også vejleder om, at det er borgeren, der har bevisbyrden for, at der har foreligget forlængelsesgrunde Præcisering af beregningsreglerne, når en eller begge ægtefæller ikke længere opfylder kravet om arbejde Der foreslås forskellige præciseringer i beregningsreglerne i lovens 26, stk. 5 og 6. For det første foreslås præciseringer, der ligger i forlængelse af den præcisering af målgruppen for 450 timers reglen, som er foreslået i lyset af Ankestyrelsens principafgørelse A-1-08, jf. punkt 3. Dvs. beregningsmåden anvendes også i den situation, hvor den ene ægtefælle er i ordinært arbejde, og hvor det kun er den anden ægtefælle, der har været berettiget til og har modtaget hjælp. For det andet foreslås en præcisering af, at beregningsmåden i stk. 5 anvendes, så længe én af ægtefællerne er berettiget til hjælp, enten fordi den pågældende ikke skal opfylde kravet om arbejde, eller fordi 7

8 den pågældende opfylder kravet. Hvis den ene ægtefælle således er undtaget fra 450 timers kravet, fordi den pågældendes arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er det denne ægtefælle, der er berettiget til hjælp, og som får udbetalt hjælpen. Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle er berettiget til hjælp, fordi 24 måneders perioden er forlænget på grund af fx sygdom eller barsel, eller fordi vedkommende har opnået det krævede antal arbejdstimer. Beregningsmåden i stk. 6 anvendes, når begge ægtefæller skal opfylde kravet om arbejde, og ingen af dem gør det. Her skal kommunen vurdere, hvilken af ægtefællerne der efter kommunens opfattelse er tættest på arbejdsmarkedet, og som skal have udbetalt hjælpen. 5. Ligestillingsmæssige overvejelser Ved fremsættelsen af lovforslaget om 300 timers reglen skønnedes det, at forslaget kunne have ligestillingsmæssige konsekvenser. Uanset at kravet om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde gælder begge ægtefæller var forventningen, at det ofte ville være kvinden, der ville miste kontanthjælpen. Omvendt var det også forventningen, at 300 timers reglen ville øge kvindernes incitament til at søge ud på arbejdsmarkedet. Af en undersøgelse fra SFI fra juni 2008 fremgår, at blandt de interviewede, der havde mistet retten til kontanthjælp, var 70 pct. kvinder. Blandt de interviewede i risikogruppen, men som endnu ikke havde mistet retten til hjælp, var 52 pct. kvinder. I en rapport fra AKF (Anvendt Kommunal Forskning) fra juni 2008 fremgår det, at mange indvandrerkvinder har været uden for arbejdsmarkedet af kulturelle årsager. Det har i mange tilfælde været selvvalgt, men for nogle indvandrerkvinder har det ikke været deres eget ønske. For disse kvinder har 300 timers reglen været et argument, de kunne bruge over for deres ægtefælle til at kunne søge ud på arbejdsmarkedet. Det er vurderingen, at de effekter som har kunnet måles af 300 timers reglen vil blive videreført ved en skærpelse af arbejdskravet til 450 timer. Som forventet er der flere kvinder end mænd, som er blevet berørt af arbejdskravet og derved har mistet retten til hjælp og er blevet hjemmegående. Omvendt har reglen også medvirket til, at mange kvinder har fået mulighed for at søge ud på arbejdsmarkedet. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget skønnes samlet at medføre en årlig offentlig besparelse på ca. 6,2 mio. kr., når forslaget er fuldt indfaset i Forslaget om at ændre arbejdskravet til 450 timer skønnes at medføre en årlig besparelse på ca. 0,7 mio. kr., når forslaget er fuldt indfaset. Forslaget om, at reglen fremover også skal omfatte ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinært ustøttet arbejde, og hvor den anden modtager kontanthjælp, skønnes at medføre en årlig offentlig besparelse på ca. 5,4 mio. kr., når forslaget er fuldt indfaset. Forslagenes samlede økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat Mio. kr. (2009 PL) Stat kontanthjælp -0,2-0,4-1,6-2,8 Stat boligstøtte 0,1 0,1 0,2 0,3 Statens udgifter i alt -0,2-0,3-1,4-2,6 Kommune kontanthjælp -0,3-0,5-2,2-3,9 Kommune boligstøtte 0,1 0,1 0,2 0,3 Kommunernes udgifter i alt -0,2-0,4-2,0-3,6 8

9 Offentlige udgifter i alt -0,4-0,8-3,5-6,2 Det er forudsat, at personerne i gennemsnit bliver aktiveret i 3 måneder om året. Staten finansierer herefter 43 procent af udgifterne til kontanthjælp, mens kommunernes andel er 57 procent. Kommunerne finansierer 50 procent af udgifterne til boligstøtte Forslaget om at ændre kravet om 300 timers arbejde til 450 timers arbejde Forslaget skønnes at medføre en årlig offentlig besparelse på ca. 0,7 mio. kr., når forslaget er fuldt indfaset. De 0,7 mio. kr. fremkommer ved en mindreudgift til kontanthjælp på ca. 0,9 mio. og en merudgift til boligstøtte på ca. 0,2 mio. kr. Merudgifter til boligstøtte skyldes loft over kontanthjælpen, som de berørte personer ikke rammer, når de arbejder. Der var i august 2008 ca ægtepar på langvarig kontanthjælp, som er i risiko for at miste den ene ægtefælles kontanthjælp, hvis de ikke opfylder kravet om 300 timers arbejde. Når de ikke har mistet hjælpen, kan det bl.a. skyldes, at de opfylder kravet om 300 timers arbejde, at de er i gang med at blive opkvalificeret til et job på arbejdsmarkedet, eller at de har fået udskudt bortfaldstidspunktet på grund af sygdom eller barsel. Ifølge en undersøgelse fra SFI i efteråret 2007 var ca. 25 procent af de varslede men ikke-frakendte i gang med et arbejde. SFI s undersøgelse viser, at hovedparten af dem, der har arbejde, har haft mere end 300 timers arbejde. Det skønnes, at ca. 200 personer efter de gældende regler arbejder 300 timer og derfor skal arbejde 150 timer mere i løbet af 2 år for ikke at miste kontanthjælpen. Det er lagt til grund for beregningen, at personer, der i dag arbejder 300 timer, fremover også arbejder de yderligere 150 timer, da personerne allerede har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil være ægtepar, der mister den ene kontanthjælp, fordi den ene ægtefælle betragtes som reelt hjemmegående, da de ikke opfylder 450 timers kravet. Med en skønnet timeløn på 100 kr. er der beregnet en mindreudgift til kontanthjælp på 1,8 mio. kr. Herudover skønnes der at blive en merudgift til boligstøtte på ca. 0,3 mio. kr. Samlet vil der være en besparelse på 1,5 mio. kr. over 2 år. Denne besparelse skønnes fordelt med halvdelen, dvs. ca. 0,7 mio. kr. pr. år svarende til, at de berørte personer skønnes at fordele de 150 arbejdstimer med 75 timer pr. år med virkning fra 1. juli Der er således beregnet halv virkning i 2009, mens der er fuld virkning af lovforslagets økonomiske konsekvenser fra 2010, dvs. 0,4 mio. kr. i 2009 og herefter 0,7 mio. kr. fra Forslag om at ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinært ustøttet arbejde, og hvor den anden modtager kontanthjælp, også omfattes af 450 timers reglen Det er et relativt begrænset antal gifte personer, som har mistet kontanthjælpen som følge af Arbejdsdirektoratets fortolkning af 300 timers reglen, og som derefter på grund af Ankestyrelsens afgørelse igen er blevet berettiget til kontanthjælp uden at opfylde 300 timers kravet. Ændringen vil således især have en forebyggende effekt på den måde, at den forhindrer, at ægtepar indretter sig på, at den ene er lønmodtager, mens den anden reelt er hjemmegående på kontanthjælp. På grundlag af oplysninger fra de tre største kommuner skønnes omkring personer ud af ca. 950 personer, som har mistet kontanthjælpen på grund af 300 timers reglen, igen at være berettiget til kontanthjælp som følge af Ankestyrelsens afgørelse. Disse personer skønnes igen at miste kontanthjælpen som følge af forslaget, idet de anses for reelt hjemmegående. De skønnes i gennemsnit at modtage ca kr. om måneden i kontanthjælp. 9

10 Det giver en årlig besparelse på 5,8 mio. kr. i kontanthjælp. Herudover skønnes der at blive årlige merudgifter til boligstøtte på ca. 0,4 mio. kr., da personerne ikke længere er omfattet af loft over kontanthjælpen. Det giver en samlet årlig besparelse på ca. 5,4 mio. kr., når loven er fuldt indfaset. De berørte ægtepar vil først kunne miste kontanthjælpen fra 1. juli Forslaget får kun halv virkning i 2011 og fuld virkning i Forslagets samlede økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. Lovforslaget vurderes ikke at have væsentlige administrative konsekvenser for kommunerne. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for regionerne. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder og organisationer Forslaget har været i høring hos følgende: Amnesty International, Ankestyrelsen, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Børnerådet, Center for ligestilling af Handicappede, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, Familiestyrelsen, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, att.: Vibeke Larsen, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen af statsautoriserede Revisorer, Institut for menneskerettigheder, KL, KMD, BDO Kommunernes Revision, Kristelig Fagbevægelse, Retssikkerhedsfonden, Rigsrevisionen, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Socialt Udsatte, Sikringsstyrelsen. Derudover har Aalborg Kommune og Dansk Flygtningehjælp afgivet bemærkninger til lovforslaget. 12. Sammenfattende skema Positive konsekvenser / mindreudgifter Negative konsekvenser / merudgifter 10

11 Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Til nr. 1 Stat 2009: 0,2 mio. kr. 2010: 0,3 mio. kr. 2011: 1,4 mio. kr. 2012: 2,6 mio. kr. Kommune 2009: 0,2 mio. kr. 2010: 0,4 mio. kr. 2011: 2,0 mio. kr. 2012: 3,6 mio. kr. Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Med forslaget præciseres det, at det er tilstrækkeligt for, at et ægtepar er omfattet af 450 timers reglen, at én af ægtefællerne er berettiget til og modtager hjælp efter lovens 11. Det vil sige, at også ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinær beskæftigelse og ikke modtager kontanthjælp, er omfattet af 450 timers reglen. Den beskæftigede ægtefælle vil som udgangspunkt uden videre opfylde kravet om arbejde, mens den anden ægtefælle for fremtiden når parret har modtaget hjælp i 2 år skal dokumentere 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. Samtidig foreslås det indføjet, at parret er omfattet af reglen, hvis der foretages en fælles ægtefælleberegning efter lovens 26, stk. 1. Herved fastholdes, at de såkaldte kombinationsægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at vedkommende udnytter sine arbejdsmuligheder, ikke er omfattet af 450 timers reglen. Det drejer sig om ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager folkepension, førtidspension, SU, orlovsydelse, efterløn eller fleksydelse. For sådanne par gælder, at der kun beregnes hjælp til den ægtefælle, der er berettiget til hjælp efter 11, jf. lovens 26, stk. 4. I forlængelse heraf anses ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager hjælp efter de særlige regler om hjælp til visse persongrupper i lov om aktiv socialpolitik 27 eller 27 a (»brøkpensionister«), ikke for at være omfattet af 450 timers reglen. Heller ikke ægtepar, hvor den ene ægtefælle er fængslet el. lign., jf. lovens 29, nr. 2, og hvor hjælpen til den anden ægtefælle derfor beregnes som til en enlig, anses for at være omfattet af 450 timers reglen. 11

12 Ægtepar, hvor begge ægtefæller har været udsat for en social begivenhed, og hvor der sker en fælles ægtefælleberegning efter lovens 26, stk. 1, er derimod efter forslaget omfattet af 450 timers reglen, uanset at den ene ægtefælle modtager en anden offentlig forsørgelsesydelse som fx arbejdsløshedsdagpenge, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse, i et sådant omfang, at der kun udbetales (supplerende) kontanthjælp til den anden ægtefælle. Det samme gælder ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i fleksjob. Som hidtil er det kun ægtepar, hvor den fælles ægtefælleberegning efter lovens 26, stk. 1, sker med udgangspunkt i to gange voksensats, der er omfattet af 450 timers reglen. Ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller modtager kontanthjælp på ungesats, starthjælp eller introduktionsydelse, er således ikke omfattet af reglen. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger punkt 3. Til nr. 2 og 4 Med forslaget forhøjes timetallet fra 300 til 450 timer både i forbindelse med den løbende vurdering af, om en ægtefælle opfylder kravet om arbejde, og i forbindelse med genoptjening af retten til hjælp. Til nr. 3 Der er tale om et forslag til præcisering, således at det er klart, at undtagelsen i lovens 13, stk. 9, gælder for den ægtefælle, hvis arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Denne ægtefælle skal ikke opfylde kravet om arbejde. Er den pågældende gift med en person, der kan arbejde, skal denne person til gengæld opfylde kravet om 450 timers ordinært arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, for at denne person når parret har modtaget hjælp i 2 år fortsat er berettiget til hjælp. Til nr. 5 Med forslaget slås det fast, at mulighederne for at forlænge perioden på 24 kalendermåneder, hvis en ægtefælle har været forhindret i at arbejde på grund af sygdom, barsel m.v., jf. lovens 13, stk. 11, også gælder, når en ægtefælle skal genoptjene retten til kontanthjælp, efter at denne ret er bortfaldet som følge af, at den pågældende ikke opfylder kravet om arbejde eller har valgt at være hjemmegående. Det er ansøgeren, der skal dokumentere, at der har foreligget omstændigheder, der kan begrunde en forlængelse af 24 måneders perioden. Det er herved forudsat, at kommunen i forbindelse med sin vejledning til borgeren om mulighederne for at generhverve retten til kontanthjælp også vejleder om, at det er borgeren, der har bevisbyrden for, at der har foreligget forlængelsesgrunde. Til nr. 6-9 Med forslagene tydeliggøres beregningsreglerne i de situationer, hvor én henholdsvis begge ægtefæller ikke opfylder betingelsen om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. Så længe én ægtefælle er berettiget til hjælp, fordi vedkommende har opnået det krævede antal arbejdstimer, eller fordi 24 måneders perioden er forlænget på grund af, at den pågældende er i gang med at blive opkvalificeret til et job på arbejdsmarkedet, eller på grund af fx sygdom eller barsel, er det denne ægtefælle, der får beregnet og udbetalt hjælpen efter 26, stk. 5. Beregningsmåden i stk. 6 anvendes, når begge ægtefæller skal opfylde kravet om arbejde, og ingen af dem gør det. Det er derfor også først i denne situation, at overvejelsen om, hvilken af ægtefællerne der efter kommunens opfattelse er tættest på arbejdsmarkedet, er relevant. 12

13 Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger punkt 4. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli For at give de berørte ægtefæller rimelig tid til at indrette sig på kravet om arbejde foreslås det dog i stk. 2, at forslaget om, at også ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle er berettiget til og modtager hjælp efter lovens 11, er omfattet af 450 timers reglen, indfases, således at de pågældende ægtefæller bevarer retten til hjælp frem til 30. juni 2011, uanset om de opfylder kravet om arbejde. Endvidere foreslås det i stk. 3, at ægtefæller, der efter de gældende regler er omfattet af kravet om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, og som opfylder dette krav, bevarer deres ret til hjælp frem til 1. juli 2011, under forudsætning af at de løbende opfylder 300 timers kravet. Først fra 1. juli 2011 vil det således være en betingelse for, at de fortsat kan modtage hjælp, at de kan dokumentere 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. Endelig foreslås det i stk. 4 på tilsvarende måde, at timetallet i forbindelse med genoptjening af retten til kontanthjælp efter, at denne ret er bortfaldet som følge af manglende opfyldelse af 300 timers kravet eller af, at den pågældende har valgt at være hjemmegående, først hæves til 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder pr. 1. juli

14 Lovforslaget sammenholdt med gældende regler Bilag Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. december 2007, som ændret ved 1 i lov nr af 19. december 2008 og 31 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 13. [ ] Stk. 8. For så vidt angår et ægtepar, der er berettiget til hjælp efter 11, og som modtager kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, anses en ægtefælle ikke for at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-3, når 1) ægteparret har modtaget hjælp efter 11 i sammenlagt to år eller derover og 2) den pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret, at han eller hun har haft mindst 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. I så fald bliver hjælpen til ægteparret beregnet efter reglerne i 26, stk. 5 og 6, og 34, stk. 3. Stk [ ] Stk. 8. For så vidt angår et ægtepar, der er berettiget til hjælp efter 11, og som modtager kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, anses en ægtefælle ikke for at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-3, når 1) ægteparret har modtaget hjælp efter 11 i sammenlagt to år eller derover og 2) den pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret, at han eller hun har haft mindst 300 timers ordinært og ustøttet 1. I 13, stk. 8, ændres»der er berettiget til hjælp efter 11, og som modtager kontanthjælp efter til: hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til hjælp efter 11, og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter 26, stk. 1, på baggrund af satserne i«. 2. I 13, stk. 8, ændres»300«til:»450«. 14

15 arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. I så fald bliver hjælpen til ægteparret beregnet efter reglerne i 26, stk. 5 og 6, og 34, stk. 3. Stk [ ] Stk. 9. En ægtefælle, hvis arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er ikke omfattet af stk. 8. Stk [ ] Stk. 12. En ægtefælle, hvis hjælp er ophørt efter stk. 7 eller 8, kan igen blive berettiget til hjælp, når den pågældende dokumenterer, at han eller hun har haft mindst 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. De 300 timers arbejde skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen ophørte efter stk. 7 eller 8. Stk [ ] Stk. 12. En ægtefælle, hvis hjælp er ophørt efter stk. 7 eller 8, kan igen blive berettiget til hjælp, når den pågældende dokumenterer, at han eller hun har haft mindst 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. De 300 timers arbejde skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen ophørte efter stk. 7 eller 8. Stk [ ] Stk. 5. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter 11, og den anden ægtefælle har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 13, stk. 7, eller ikke opfylder betingelsen om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, jf. 13, stk. 8, beregnes der alene hjælp til 3. I 13, stk. 9, ændres»stk. 8«til:»kravet i stk. 8, nr. 2, om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder«. 4. I 13, stk. 12, 1. og 2. pkt., ændres»300«til:»450«. 5. I 13, stk. 12, indsættes som 3. pkt.:»stk. 11, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis ægtefællen dokumenterer, at der har foreligget en af de nævnte perioder, der kan begrunde en forlængelse.«6. I 26, stk. 5, 1. pkt., ændres»hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter 11, og den anden ægtefælle«til:»hvis en ægtefælle«, og»300«ændres til:»450«. 15

16 den berettigede ægtefælle efter reglerne i 25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller opfylder betingelsen om 300 timers arbejde, jf. 13, stk. 8 og 12. Stk [ ] Stk. 5. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter 11, og den anden ægtefælle har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 13, stk. 7, eller ikke opfylder betingelsen om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, jf. 13, stk. 8, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i 25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller opfylder betingelsen om 300 timers arbejde, jf. 13, stk. 8 og 12. Stk [ ] Stk. 6. Hvis der alene beregnes hjælp til den ene ægtefælle efter stk. 5 og denne ægtefælle ikke længere opfylder betingelsen om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, jf. 13, stk. 8, beregnes der fortsat hjælp til den af ægtefællerne, der efter kommunens vurdering er tættest på arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for udbetaling af hjælp efter 1. pkt., at den pågældende ægtefælle søger at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i 13, stk. 1-3, og 13 a. Hjælpen beregnes igen efter stk. 5, når en af ægtefællerne opfylder betingelsen om 300 timers arbejde, jf. 13, stk. 12. Stk [ ] Stk. 6. Hvis der alene beregnes hjælp til den ene ægtefælle efter stk. 5 og denne ægtefælle ikke længere opfylder betingelsen om 300 timers ordinært og ustøt , stk. 5, 2. pkt., affattes således:»hjælpen beregnes igen som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter 25, jf. stk. 1, når den ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, eller ikke opfylder betingelsen om ordinært og ustøttet arbejde i 13, stk. 8, har opnået 450 timers ordinært og ustøttet arbejde, jf. 13, stk.12.«8. I 26, stk. 6, 1. pkt., ændres»ikke længere opfylder betingelsen om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, jf. 13, stk. 8,«til:»skal opfylde betingelsen om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder i 13, stk. 8, men ikke længere gør det,«. 9. I 26, stk. 6, 3. pkt., ændres»opfylder betingelsen om 300 timers arbejde«til:»har haft 450 timers ordinært og ustøttet arbejde«. 16

17 tet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, jf. 13, stk. 8, beregnes der fortsat hjælp til den af ægtefællerne, der efter kommunens vurdering er tættest på arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for udbetaling af hjælp efter 1. pkt., at den pågældende ægtefælle søger at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i 13, stk. 1-3, og 13 a. Hjælpen beregnes igen efter stk. 5, når en af ægtefællerne opfylder betingelsen om 300 timers arbejde, jf. 13, stk. 12. Stk Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk Stk. 2. Ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle er berettiget til og modtager hjælp efter 11 i lov om aktiv socialpolitik, bliver først omfattet af 13, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1 og 2, den 1. juli Stk. 3. For ægtepar, hvor begge ægtefæller er berettiget til og modtager hjælp efter 11 i lov om aktiv socialpolitik, gælder, at uanset 13, stk. 8, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1 og 2, anses en ægtefælle i perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2011 for at udnytte sine arbejdsmuligheder efter bestemmelsen, selv om vedkommende kun har dokumenteret, at han eller hun har haft 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. Stk. 4. Uanset 13, stk. 12, i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs 1, nr. 4 og 5, kan en ægtefælle i perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2011 igen blive berettiget til hjælp, hvis vedkommende dokumenterer, at han eller hun har haft 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder. 17

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

1. I 13, stk. 8, nr. 1, og 13, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres i sammenlagt to år til: i sammenlagt et år.

1. I 13, stk. 8, nr. 1, og 13, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres i sammenlagt to år til: i sammenlagt et år. Arbejdsmarkedsstyrelsen j. nr. 2010-0018467 LJS/ALH 20-12-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, og lov om individuel boligstøtte og lov om social service (Ændring af 450 times

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) j.nr. 16/09207 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, som

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning om 300 timers reglen

Vejledning om 300 timers reglen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 145 Offentligt UDKAST Vejledning om 300 timers reglen. 140308 j.nr. 08-23-0002 Vejledning om 300 timers reglen Indledning 300 timers reglen 1 blev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611 Fremsat den 6. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-0018250 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0013701 Fremsat den 22. februar 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere