Referat af bestyrelsesmøde Kl Rådhuset, mødelokale 2607

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 25.10.2010 Kl. 14 - Rådhuset, mødelokale 2607"

Transkript

1 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde Kl Rådhuset, mødelokale 2607 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud) Pia Steenberg Josephine Kreibke Hanne Moreno (afbud) Belinda Madsen Referent: Jim Nielsen Mødeopdækning: Belinda M Nr. Emne Bemærkninger/referat 1. Velkommen og kort præsentation Jim har haft introduktion med de 7 nye 1. års elever. To var medlem inden introduktionen og de resterende fem har efterfølgende valgt at melde sig ind. Eleverne har blandt deres midte valgt Josephine Kreibke som elevrepræsentant i HK Bestyrelsen. Jim bød velkommen til Josephine og orienterede om tavshedspligt i bestyrelsen ift. personsager og andre personspecifikke forhandlingsresultater m.v. Kort præsentation bordet rundt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde blev godkendt. 3. Nyt fra formanden - Faglig Højskole - HK kalendere HK Kontoret Jim orienterede om, at han har været på Faglig Højskole med LO/Ungdom. Spændende og inspirerende men også hårdt, med stramt program fra Højskolen var bygget op med workshop og oplæg indenfor Projektledelse, Politisk ledelse og Politik. Jim har bestilt HK kalendere 2011, så bestyrelsen i lighed med de sidste par år, kan udsende en HK lommekalender sammen med en julehilsen til samtlige medlemmer. Lørdag flytter HK Kontoret til pavillionen, kontor R011, på grusparkeringen mod Buddinge Rundkørsel. Kontor skal pakkes ned og kælder skal pakkes og rydes. Pia, Sabine og Jim pakker sammen. Jim inviterer.

2 - Ledervalueringer På bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen Gladsaxe Kommunes lederevalueringsform. Som besluttet på bestyrelsesmødet har Jim skrevet til personale- og udviklingsdirektør Charlotte Wulff på baggrund af de medlemshenvendelser der har været til bestyrelsen og ulemperne ved denne evalueringsform set fra bestyrelsens perspektiv. Charlotte Wulff har positivt givet tilbagemelding om, at hun er glad for feedbacken og tager det med, når der skal følges op og evalueres på ordningen. Siden sidste bestyrelsesmøder, har flere ledermedlemmer henvendt sig, og det er konstateret at der i organisationen er forskel på hvem der udvælger de medarbejdere der skal deltage i lederevalueringen. Nogen steder er det den enkelte leder og nogle steder er det enten den centrale leder eller Udviklingssekretariatet. Nyt fra næstformanden - Supplerende pensioner i EIK Bank Helle Thorning orienterede om udfordring ift. tjenestemænds supplerende pensionsordning i EIK Bank. Hvis man som tjenestemand ikke selv aktivt har flyttet til supplerende pensionsordning, indbetaler kommunerne pensionsbidraget til EIK Bank. Der er fri mulighed for at flytte en supplerende pensionsordning og samtidig at Gladsaxe Kommune indbetaler pensionsbidraget til den nye ordning, efter medlemmets ønske. Umiddelbart er der udfordring omkring hvem og hvordan denne flyttes. Når der er en klarhed, meldes ud til samtlige tjenestemænd, så mulighederne er kendte. - Tjenestemændenes Forsikring Pga. Jims ferie, har Helle deltaget i temadag/worksop i forhold til produkter og fremtiden m.v. hos Tjenestemændenes Forsikring. Nyt fra Jobcenter TR Sabine Dedlow orienterede om et større fokus på løntilskudsjob. En løntilskudsmedarbejder er ikke en driftsmedarbejder, men en ekstra ressource, som samtidig skal opkvalificeres og kompetenceudvikles mhp fast og varigt job. Jim supplerede med, at også han fremadrettet vil have et større fokus, idet løntilskudspersoner i dag ikke godkendes/forhandles af den faglige organisation, men faktisk skal dette ifl de gældende aftaler på området. 4. Kommunens budget I forlængelse af bestyrelsesmøde og status , har der været en god politisk dialog og opfølgning på bemærkningsbrevet sendt til samtlige byrådsmedlemmer

3 var der 2. behandling af budgettet, hvor Jim deltog som tilhører til debatten. SF, Ø og delvist B støttede direkte flere elementer i bemærkningsbrevet og SF og Ø havde i forlængelse heraf fremsat konkrete ændringsforslag. Dels ift. reduktionen af puljen til fortsat motivation og engagement blandt alle medarbejdere samt dels ift. besparelsen alene på administrationen. Resultatet ift. vores/det administrative område blev som det oprindelige budgetoplæg. Selvom der ikke kom nogen direkte ændring ift. budgetoplægget bemærkede Jim vigtigheden af synligheden og signalerne fra HK Klubben og fandt samtidig positivt, at vi heldigvis ikke rammes lige så slemt som andre kommuner Gladsaxe skal ikke ud i store fyringsrunder, men forventer at kunne gennemføre de besluttede besparelser hovedsageligt ved naturlig afgang og interne rokeringer. 5. Objektiv Sagsbehandling HK/Kommunal Hovedstaden har arrangeret to møder om Objektiv Sagsbehandling og Medlemmer der har registeret sig på de berørte områder under Medlemmet i centrum, modtager løbende nyhedsbreve og har også modtaget invitationer til de to fyraftensmøder. Jim deltager Inden planlægningen forsøgte Jim via HK/Kommunal at få arrangeret et lokalt arrangement enten alene for Gladsaxe, eller et åbent arrangement, hvor nabokommunerne også kunne deltage. HK/Kommunal stillede gerne op, men HK/Kommunal Hovedstaden fandt ikke at der skulle laves lokale arrangementer af denne karakter, og ønskede alene to centrale møder. Ærgeligt, men taget til efterretning. 6. Medlemsarrangementer m.v. - Tjenestemændenes Forsikring Ca. 35 medlemmer og ledsagere deltog. Mange havde fravalgt deltagelse, da de individuelt allerede havde været i kontakt med Tjenestemændenes Forsikring. Enighed om, at arrangementet var rigtig godt med god information og struktur. Godt oplæg og efterfølgende god mulighed for dialog med forsikringstillidsmand mhp konkret forsikringstilbud. - Biograftur På bestyrelsesmøde nedsatte bestyrelsen et lille BIO udvalg, bestående af Helle H og Jim. BIO udvalget har trådt sammen og besluttet følgende: - Mandag Film: The Kids are All Right - Pris kr. 50,- pr. billet incl. øl/vand og popcorn - Medlemmer kan medtage familie og/eller venner - Filmen påbegyndes kl Der er unummereret pladser, og dørerne åbnes kl. 16

4 er der udsendt invitation pr. mail til samtlige medlemmer. HK Klubberne for hhv. Tandklinikkerne, Bibliotekerne og Center for Døve er inviteret på samme vilkår. Der er pr. d.d. blevet booket/bestilt 77 billetter. Jim tager kontakt til Herlev HK Klub med tilbud om, at de kan købe x billetter i lighed med sidste år, hvor det gik godt. Lisbeth, Josephine, Helle H og Jim (og evt. Pia) sørger for forberedelser på dagen fra kl. 15. Der skal stilles borde op, øl/vand samt poppes og stilles popcorn frem. - Julebanko Nedprioritering af sponsorgaver. Fokus på det gode gavekort, vin og chokolade m.v. Drøftelse omkring mad og drikke. Bestyrelsen besluttede sandwich i lighed med sidste år Jim laver aftale med Brasserie Steen. Derudover undersøger mulighed for billige drikkevarer. De praktiske rammer og omstændigheder i lighed med sidste år. 7. Generalforsamling Salen på Hovedbiblioteket er booket. Invitation til de forskellige politiske gruppeformænd er endnu ikke udsendt. Jim sørger for dette snarest. Jim udbad sig andre emner til generalforsamlingen er der noget vi skal have særligt fokus på? Overenskomsten pr er en naturlig del, afhængig af status Derudover kunne en mulighed eventuelt være Fleksibel arbejdstid. Hvad skal, vil og ønsker medlemmerne? 8. HK Klubbens 80 års jubilæum , I forlængelse af drøftelser på sidste bestyrelsesmøde, bookede Jim Rådhushallen på dagen, kl Der er modtaget afslag på at låne rådhushallen i forbindelse med HK Klubbens 80 års jubilæum, trods receptionen ville ligge udenfor åbningstiden. Undring. I stedet er Rådhustoppen / kantinen på toppen booket og godkendt. Bestyrelsen besluttede at flytte receptionen til en onsdag senere på året, så flere har mulighed for at deltage. Bestyrelsen besluttede samtidig, ikke at holde andet form for jubilæumsarrangement men holde sig til en reception. Jim finder konkret dato og sørger for lokalebooking.

5 9. Lønforhandlinger Alle lønforhandlinger 2010 er nu afsluttet. Kun meget få hængepartier og andet frem mod årskiftet afventer. Status er nu, at Jim alt i alt lokalt har forhandlet kr ,- ind i 2010 fordelt på varige lønstigninger, pension og engangsbeløb/resultatløn Som bekendt er der i 2011 ikke afsat midler til NyLøn eller lokale lønforhandlinger. I lighed med Jf. Fællesaftalen om NyLøn 6 har vi, hvis vi begærer det, ret til forhandling årligt uanset om der er midler eller ej. I 2009, hvor situationen var den samme, blev i alt forhandlet lønforbedringer for kr ,- til HK gruppen. Det eneste der skal ses i lyset af 2011 forhandlingerne er kommunens stramme budget og de øvrige besparelser på administrationen men tilbageløbsmidler og eksisterende midler er som udgangspunkt midler til forhandling. Bestyrelsen gav endeligt mandat til, at Helle T og Jim indstiller og begærer forhandlinger på klubbens vegne primo 2011 (omkring februar). Sabine og Jim indstiller og begærer forhandling for Jobcentret. 10. HængeKøjen - Varmepumpe v/lisbeth På bestyrelsesmøde samt blev besluttet, at Lisbeth undersøger muligheder, priser og fordele/ulemper ved en varmepumpe til HængeKøjen. Lisbeth oplyste, at bedste effekt ville ske ved både at benytte varmepumpe samt el paneler. En varmepumpe ligger i prisniveauet kr ,- og installation kr ,- Bestyrelsen besluttede at udsætte dette til senere. - El paneler v/pia På bestyrelsesmøde blev besluttet, at Pia indhenter tilbud på 8 el paneler. Pia oplyste, at indkøb af nye el paneler til hele huset ville koste ca. kr ,- incl. løse materialer. Bestyrelsen besluttede at give Pia frie hænder til indkøb og opsætning/installation af disse. - Hovedrengøring v/janne På bestyrelsesmøde blev besluttet, at Janne indhenter tilbud på hovedrengøring 1-2 gange årligt. Janne oplyste, at en hovedrengøring vil koste godt kr ,- Bestyrelsen tog til efterretning ift. forårsaktivitet.

6 - Tag v/pia Pia havde indhentet konkret tilbud på gennemgang og reperationer m.v. af tag og loftsplader. Samlet pris kr ,- Pia undersøger alternativ løsning og pris herpå. - Diverse Belinda gjorde opmærksom på, at der mangler ordentlige stegepander. Bestyrelsen besluttede at give Belinda frie hænder til indkøb af stegepander samt askesuger. Belinda gav en orientering omkring gnaver- og vejrforhold. - Booking 2011 Omkring åbnes for mulig booking af 2011 fra uge Omkring åbnes for mulig booking af 2011 fra uge Når der åbnes, sender Jim mail ud til samtlige medlemmer. 11. Personsager orientering Jim orienterede. 12. Kasserer Janne orienterede. 13. Øvrige medlemmer - Elever og elevtilskud 2. års eleverne har i år ikke afholdt introduktions arrangement for de nye 1. års elever. Istedet planlægger eleverne et julearrangement, og har på den baggrund henvendt sig og søgt tilskud til arrangementet. Jim har jf. bestyrelsens tidligere beslutning om tilskud til introduktionsarrangement bevilget eleverne kr ,- til arrangementet, alle eleverne, både 1. og 2. års er medlem. - Info omkring afskedigelse af medarbejdere Sabine orienterede om episoder, hvor der ved afskedigelse af medarbejdere (ikke HK ere) er blevet sendt mail ud til samtlige i SSF med orientering om, at pgl. medarbejder er afskediget pga. sygefravær. Det kan og skal gøres anderledes. Jim opfordrede Sabine til at løfte problematikken i SSF-MED, men med respekt for, at der ikke har været tale om HK medlemmer. 14. Eventuelt - Bestyrelsens julefrokost Mødeopdækning Jim inviterer Pia og Sabine til et planlægnings møde. Josephine sørger for mødeopdækning Tak for et godt møde /Jim Nielsen

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Gældende Referat af møde i Campusrådet Campus Vejle

Gældende Referat af møde i Campusrådet Campus Vejle Gældende Referat af møde i Campusrådet Campus Vejle Mødedato: 6.1.2015 Mødetidspunkt: 14:00 til 16:00 Mødested Mødelokalet ved grunduddannelsernes lederkontor Mødeleder Referent: Deltagere Birgitte Mikkelsen,

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Deltagere: Bestyrelsen: Jim Nielsen Kurt Kristensen René Dyreborg Jan Andersen Helle Løvhøj Ejendomskontoret: John Jessen punkt 1-21

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere