Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne for cirka stillingsbetegnelser i hver af de fire beskæftigelsesregioner. F.eks. kan man se, om der er rigtig gode, gode eller mindre gode jobmuligheder for stillingen social- og sundhedshjælper i Beskæftigelsesregion Nordjylland. 5. december 2009 Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes på grundlag af en række kvantitative data, som fortæller om udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i regionerne. Dette papir beskriver nærmere, hvad Arbejdsmarkedsbalancen er, og hvordan beskæf- tigelsesregionerne udarbejder den. Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- indsatsen overfor de ledige centrene, a-kasserne, hos andre aktører og i beskæftigelsesregionerne. Balancen er et redskab i den aktive beskæftigelsesindsats, der er med til at sikre sagsbehandlere et godt grundlag for at kunne målrette og vise den ledige den kortest mulige vej til job. Arbejdsmarkedsbalancens udformning Beskæftigelsesregionerne udarbejder Arbejdsmarkedsbalancen ved - på bag- grund af data om udbud og efterspørgsel på arbejdskraft - at fordele cirka stillingsbetegnelser under kategorierne: mindre gode jobmuligheder, gode jobmuligheder og rigtig gode jobmuligheder. Til de tre kategorier, der siger noget om jobmulighederne, hører de fem såkald- te balancekategorier, der siger noget om forholdet mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft: Overskud af arbejdskraft, udbud og efterspørgsel på arbejdskraft,, og Tværgående og strukturel 1 mangel på arbejdskraft. 1 En konkret gennemgang af, hvordan stillingsbetegnelserne fordeles, gives i bilag 1

2 Det følgende skema viser Arbejdsmarkedsbalancens udformning: Skema 1: Arbejdsmarkedsbalancen Jobmuligheder: Balancestatus: Definition: Rigtig gode jobmuligheder Gode jobmuligheder Mindre gode jobmuligheder Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft udbud og efterspørgsel på arbejdskraft Overskud af arbejdskraft Stillinger med særligt omfangsrige rekrutteringsproblemer og ekstraordinær lav ledighed Stillinger med rekrutteringsproblemer og lav ledighed Stillinger med rekrutteringsproblemer og høj ledighed Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med lav ledighed og høj jobomsætning Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med høj ledighed og lav jobomsætning Jf. overstående skema er stillingsbetegnelserne, der tilhører balancekategorien Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft, kendetegnet ved, at virk- somhederne har særligt omfangsrige problemer med at rekruttere medarbejdere til stillingen samtidig med, at stillingen er kendetegnet af ekstraordinær lav le- dighed. For stillingen gælder derfor, at jobmulighederne er rigtig gode. De stillinger, der er placeret under kategorien, er stillings- betegnelserne kendetegnet ved, at virksomhederne har problemer med at re- kruttere medarbejdere til stillingen samtidig med, at stillingen er kendetegnet af lav ledighed. For stillingen gælder derfor, at jobmulighederne er rigtig gode. I kategorien er stillingsbetegnelserne kendetegnet ved, at virk- somhederne har problemer med at rekruttere medarbejdere til stillingen samtidig med, at stillingen er kendetegnet af høj ledighed. For stillingen gælder, at jobmulighederne er rigtig gode. I kategorien udbud og efterspørgsel på arbejdskraft er stillingsbetegnel- serne kendetegnet ved, at virksomhederne ikke har problemer med at rekruttere medarbejdere samtidig med, at virksomhederne har en høj jobomsætning til stil- For stillingen gælder derfor, at jobmulighederne er lingen. gode. I kategorien Overskud af arbejdskraft er stillingsbetegnelserne kendetegnet ved, at virksomhederne ikke har problemer med at rekruttere medarbejdere samtidig 2

3 med, at stillingen er kendetegnet af høj ledighed og en lav jobomsætning. For stillingen gælder derfor, at jobmulighederne er mindre gode. Arbejdsmarkedsbalancens datagrundlag De vigtigste data, som ligger til grund for Arbejdsmarkedsbalancen, er ledighedsdata, data om virksomhedernes rekrutteringssituation, data om jobåbninger i virksomhederne og data om beskæftigelse. Ved at sammenholde alle disse for- skellige data fordeles de stillingsbetegnelser på de fem balancekategorier, og Arbejdsmarkedsbalancen dannes. Følgende figur 1 viser datakilderne til Ar- bejdsmarkedsbalancen: Figur 1: Datakilder til Arbejdsmarkedsbalancen Oplysninger vedrørende ledighed Kilder: CRAM, Danmarks Statistik og CV-data fra Jobnet Oplysninger vedrørende virksomhedernes rekrutteringssituation Kilder: Landsdækkende virksomhedssurvey, Arbejdsmarkedsstyrelsen Oplysninger vedrørende beskæftigelse og jobåbninger Kilder: RAS og IDA, Statistik Danmarks Arbejdsmarkedsbalancemodellen 3

4 Arbejdsmarkedsbalancen trin-for-trin I det følgende gives en trin-for-trin beskrivelse af, hvordan Arbejdsmarkedsba- lancen udarbejdes. Her beskrives kriterierne for grupperingen af de cirka stillingsbetegnelser under de i alt 5 kategorier: Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft udbud og efterspørgsel på arbejdskraft Overskud af arbejdskraft Trin 1: Opdeling af mangel og ingen mangel Det første trin går ud på, at samtlige stillingsbetegnelser inddeles i to grupper: Mangel - stillingsbetegnelser, hvor de adspurgte virksomheder i den landsdækkende virksomhedssurvey har tilkendegivet, at de har rekrutte- ret forgæves inden for de seneste to måneder fra spørgetidspunktet. De stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne har tilkendegivet at rekruttere forgæves, er genstand for analysen i trin 2. Ingen mangel - stillingsbetegnelser, hvor de adspurgte virksomheder i den landsdækkende virksomhedssurvey ikke har tilkendegivet at have rekrutteret forgæves inden for de seneste to måneder fra spørgetidspunktet. De stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne ikke har tilken- degivet at have rekrutteret forgæves, er genstand for analysen i trin 3. Trin 2: Gruppering af stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne har re- forgæves krutteret Trin 2 kan opdeles i tre undertrin: Trin 2a Samtlige stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne har tilkendegivet at rekrutte- re forgæves, analyseres med henblik på at inddele dem i de tre underkategorier: paradoksproblemer, mangel på arbejdskraft og mangel på arbejdskraft af tværgående og strukturel karakter. Grupperingen sker på baggrund af omfanget af mangel på arbejdskraft sat i forhold til ledighedsniveauet. Den følgende tabel 1 viser de grundlæggende principper for inddelingen af stillingsbetegnelserne under de tre underkategorier: 4

5 Tabel 1: Oversigt over inddelingen af henholdsvis mangel og ledighed Høj ledighed Middel ledighed Lav ledighed Høj mangel Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft Middel mangel Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft Lav mangel Omfanget af mangel på arbejdskraft for den enkelte stillingsbetegnelse opgøres ved at beregne forholdet mellem mangelen på arbejdskraft og antallet af ledig- hedsberørte med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Ledighedsniveauet for den enkelte stillingsbetegnelse opgøres ved at beregne forhol- det mellem antallet af ledighedsberørte med mere end tre måneders sammen- hængende ledighed og beskæftigelsen. Trin 2b Grupperingen af stillingsbetegnelser i henhold til kriterierne i tabel 1 resulterer i 9 bruttolister for henholdsvis høj mangel/lav ledighed, høj mangel/mellem le- høj mangel/høj ledighed osv. dighed, For at belyse, hvorvidt der reelt er tale om en mangelsituation for den enkelte stillingsbetegnelse, er alle listerne genstand for en separat analyse. I listerne frasorteres stillingsbetegnelser, hvor de forgæves rekrutteringer udelukkende beror på besvarelser fra en virksomhed. Hvis antallet af ledighedsberørte med mere end 3 måneders ledighed er større end manglen på arbejdskraft for disse stillingsbetegnelser overføres de til bruttolisten for ingen mangel, der er genstand for analysen i trin 3. Trin 2c Efter frasorteringen samles de ni bruttolister i tre lister, som følger inddelingen i tabel 1: af tværgående og strukturel karakter 5

6 Listen mangel på arbejdskraft af tværgående og strukturel karakter analyseres derefter med henblik på at belyse, hvorvidt manglen i de inkluderede stillingsbetegnelser har en vis volumen. Samtlige stillingsbetegnelser, hvor der faktuelt er rekrutteret mindre end tre personer forgæves, overføres til listen for mangel på arbejdskraft. Trin 3: Gruppering af stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne ikke har rekrutteret forgæves Samtlige stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne har tilkendegivet ikke at ha- ve rekrutteret forgæves, analyseres med henblik på at inddele dem i to grupper: balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft og overskud af arbejdskraft. Grupperingen sker med afsæt i jobomsætningen og ledighedsniveauet. Opgø- relsen af jobomsætningen for den enkelte stillingsbetegnelse foretages ved at beregne forholdet mellem antallet af jobåbninger og beskæftigelsen. Ledigheds- niveauet for den enkelte stillingsbetegnelse opgøres ved at beregne forholdet mellem antallet af ledighedsberørte med mere end tre måneders sammenhængende ledighed og beskæftigelsen. Den følgende tabel 3 viser de grundlæggende principper for inddelingen af stillingsbetegnelserne: Tabel 3: Oversigt over inddelingen af henholdsvis jobomsætning og le- dighed Høj ledighed Middel ledighed Lav ledighed Høj jobomsætning Overskud af arbejdskraft spørgsel på ar- spørgsel på ar- bejdskraft bejdskraft Middel jobomsætning Lav jobomsætning Overskud af ar- bejdskraft spørgsel på ar- spørgsel på arbejdskraft bejdskraft Overskud af ar- Overskud af ar- bejdskraft bejdskraft spørgsel på arbejdskraft Efter sorteringen samles de ni bruttolister følgende to lister i henhold til indde- i tabel 3: lingen udbud og efterspørgsel på arbejdskraft Overskud af arbejdskraft 6

7 Trin 4: Gruppering af beslægtede stillingsbetegnelser Grupperingen af de cirka stillingsbetegnelser i henhold til kriterierne i trin 1-3 resulterer i følgende fem lister: af tværgående og strukturel karakter udbud og efterspørgsel på arbejdskraft Overskud af arbejdskraft Mange af de cirka stillingsbetegnelser er nært beslægtede. Eksempelvis dækker fagområdet elektrikerarbejder bl.a. stillingsbetegnelserne elektriker, bygningselektriker og installationselektriker. Disse stillingsbetegnelser udtrykker alle en arbejdsfunktion, der fordrer en erhvervsuddannelse som elektriker. Hvis eksempelvis registreringen af ledige fortrinsvis foregår på stillingsbetegnelsen elek- triker, og virksomhederne fortrinsvis tilkendegiver at rekruttere bygningselektrikere forgæves, resulterer det i, at arbejdsmarkedsmodellen genererer mangel på bygningselektrikere og mindre gode jobmuligheder for elektrikere. For at undgå ovenstående situation gennemføres derfor en tværgående analyse af de fem lister. Stillingsbetegnelserne analyseres systematisk ved at gennemgå de 47 overordnede fagområder, som de cirka stillingsbetegnelser falder ind under. Her gennemgås hvilke stillingsbetegnelser, som er beslægtede. Deref- ter sammenholdes volumen omfanget af ledighed, mangel og beskæftigelse for de beslægtede stillingsbetegnelser for at vurdere hvilken stillingsbetegnelse, som repræsenterer det største marked. På baggrund af denne vurdering tilknyttes de beslægtede stillingsbetegnelser kategorien for de stillingsbetegnelser, som repræsenterer det største marked. 7

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

2013 Jobåbninger og virksomhedsindsatsen. Analysenotat

2013 Jobåbninger og virksomhedsindsatsen. Analysenotat 213 Jobåbninger og virksomhedsindsatsen i København Analysenotat Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING...3 2.1. INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER...4 3. BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSSTRUKTUREN

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSE AF UDENLANDSK REKRUTTERING I SYDDANMARK Hovedrapport 2008 Analyse af udenlandsk rekruttering i Syddanmark Baggrund, motivation, barrierer, fordele og forbedringspotentialer

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

Langtidsledighed i Midtjylland

Langtidsledighed i Midtjylland A N A L Y S E & O V E R V Å G N I N G B E S K Æ F T I G E L S E S R E G I O N M I D T J Y L L A N D 2011 September Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere