Planstrategi Forfatter: Jacob Hansen Rye Revideret den 8. marts 2016 Dokument nr Sags nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi Forfatter: Jacob Hansen Rye Revideret den 8. marts 2016 Dokument nr Sags nr"

Transkript

1 Planstrategi 2015 Forfatter: Jacob Hansen Rye Revideret den 8. marts 2016 Dokument nr Sags nr

2 Indhold Planstrategi Resume... 2 Indledning... 3 Forord... 3 Baggrund... 4 Status og vurdering af planlægningen... 4 Lokal Agenda Udviklingen i Region Syddanmark... 5 Kommuneplanen... 6 Revisionsform af kommuneplanen... 6 Emner, som Kommunalbestyrelsen vil revidere:... 6 Emner, hvor der ikke er et umiddelbart behov for revidering:... 6 Tidsplan i forhold til planstrategien... 7 Planstrategi Tema Bosætning... 8 Tema Sundhed og Tryghed... 9 Tema Erhverv og Turisme Bilag 1, Planstrategiens opbygning og indhold Formålet med lovgivningen Myndighedsforhold og lovgrundlag Opmærksomhedspunkter ved udformningen af en planstrategi Planstrategiens sammenhæng med agenda-21-strategien Planstrategi 2015

3 Planstrategi 2015 Resume Kommunalbestyrelsen har ifølge lov om planlægning (PL), kapitel 6, 23 a, stk. 1, pligt til i første halvdel af valgperioden at offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen - en planstrategi. Planstrategien skal jf. PL 23 a, stk. 2, indeholde oplysninger om: 1) planlægning der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen 2) kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen 3) en beslutning om: a) at kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller b) at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og at nærmere angivne dele af kommuneplanen genvedtages for en ny 4-års-periode. Boliger og byggegrunde i Morud (Nordfyns Kommune) 2 Planstrategi 2015

4 Indledning Forord Du sidder med Kommunalbestyrelsens overordnede strategi for Nordfyns Kommunes udvikling fra 2015 og de kommende år frem. En strategi hvor Kommunalbestyrelsens Vision 2021 er krumtappen. Kommunalbestyrelsen har med Vision 2021 Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen allerede sat retningen for kommunens udvikling. En vision som er blevet til i samskabelse med borgere, erhvervsliv, foreninger og Kommunalbestyrelse. Forslag til planstrategien er et resultat af en bred borgerinvolvering i hele visions- og planprocessen. Planstrategien danner den lovmæssige baggrund for arbejdet med kommuneplanen. Med kommuneplanen går vi i gang med en mere detaljeret planlægning af kommunens udvikling. Kommunalbestyrelsen Planstrategi 2015

5 Baggrund Arbejdet med den nye kommuneplan starter med udarbejdelsen af planstrategien. Planstrategien danner baggrund for indholdet i kommuneplanen. Der er stor frihed til udarbejdelsen af planstrategien, som skal tilpasses de lokale forhold og de aktuelle lokalpolitiske problemstillinger. Med planstrategierne fra 2007 og 2011 lagde Kommunalbestyrelsen op til en langsigtet planlægning af udviklingen i Nordfyns Kommune. Derfor har Kommunalbestyrelsen valgt at videreføre og udvikle visionerne derfra for at sikre en sammenhængende indsats i det langsigtede arbejde, der blev påbegyndt i Siden har vi nået nogle af målene, og nye mål har set dagens lys. Nogle af visionerne og målene er blevet korrigeret en smule i forhold til planstrategien fra 2011, og nogle arbejdes der fortsat på at nå. Status og vurdering af planlægningen Siden Planstrategi 2011 blev vedtaget er kommuneplanen for hele Nordfyns Kommune blevet revideret. Kommuneplan blev vedtaget den 26. juni Derefter er der blevet vedtaget 10 lokalplaner og 2 kommuneplantillæg til den nye kommuneplan. Lokalplanerne spænder over naturskole, offentlige formål og boligområder. De 2 kommuneplantillæg er for et boligområde i Søndersø og for naturskolen i Klinte. Geografisk er planlægningen foregået i jævnt fordelt i kommunen. Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at den planlægning, der har fundet sted er i overensstemmelse med de linjer, der er lagt i kommuneplanen. Der er ligeledes Kommunalbestyrelsens fornemmelse, at de tre hovedbyer på grund af deres forskellige styrker hver spiller en meget vigtig rolle for Nordfyns Kommune, og at man fremadrettet fortsat skal styrke disse samt styre mod den hidtidige planlægning, udlagt i Kommuneplan Lokal Agenda 21 Agenda 21 og arbejdet med bæredygtig udvikling startede oprindeligt i 1992 under FN s konference om miljø og udvikling. Det er nu blevet et krav, at alle kommuner i Danmark skal udarbejde lokale Agenda 21-strategier hvert fjerde år. Ifølge Planlovens 33a skal Regionsråd og Kommunalbestyrelser inden udgangen af den første halvdel af den kommunale og regionale valgperiode, offentliggøre en redegørelse for deres strategi for regionens henholdsvis kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal for kommunalbestyrelsens vedkommende indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder: 1. Mindskelse af miljøbelastningen, 2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, 3. Fremme af biologisk mangfoldighed, 4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og 5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Nordfyns Kommune skal i forbindelse med drift og vedligehold være på forkant med udviklingen inden for energi og indeklima herunder skole og institutionsstruktur. Med fokus på det lokale Agenda 21-arbejde reduceres miljøbelastningen og ressourceforbruget i kommu- 4 Planstrategi 2015

6 nen. Heriblandt reduceres el-, varme- og vandforbruget i kommunens bygninger i løbet af de næste fire år. En del af lokal Agenda 21-strategien for Nordfyns Kommune er, at samarbejde mellem politikere og de faglige afdelinger sikrer, at der fokuseres på vedligeholdelse af ejendomme, som indgår i den fremtidige institutionsstruktur. Kommunens nye energioffensiv skal resultere i færre kommunale udgifter til energi samt en mindre udledning af kommunens CO2. Kommunens medarbejdere skal inddrages fra top til bund og gøres medansvarlige. Der skal indføres incitamenter til brugerne af de kommunale ejendomme, så brugerne bevarer fokus på energiforbruget. Udviklingen i Region Syddanmark Planstrategien beskriver de temaer og indsatser, som kommunen vil have fokus på i det fremtidige arbejde. Men arbejdet med visionen Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen løftes ikke kun af aktører inden for kommunen. Udviklingen i Nordfyns Kommune kan også tænkes sammen med syddanske samarbejder som blandt andet er beskrevet i den kommende regionale vækst- og udviklingsplan, og Nordfyns Kommune vil fortsat samarbejde med Region Syddanmark og de øvrige syddanske kommuner via fælles regionale indsatser, dialog og samarbejde. Blandt andet var der på det politiske dialogmøde den 2. september 2014 mellem Nordfyns Kommune og Region Syddanmark enighed om behovet for mere viden om de mindre byer, sammenhængen mellem de fynske byer samt en bedre forståelse af flyttemotiver, hvilket analysen Relationer til Fyn og de fynske øer blandt andet har belyst efterfølgende. Forslaget til planstrategien og Den Regionale Udviklingsplan deler i lidt forskellige formuleringer visionen om Det gode liv og også den kommende vækst- og udviklingsstrategis overordnede mål om et aktivt, attraktivt og produktivt Syddanmark. Region Syddanmark og kommunerne blev på det syddanske topmøde den 13. april 2015 enige om, at vi er fælles om at skabe en stærkere fremtid, og på topmødet underskrev KKR s formand Egon Fræhr på vegne af de 22 syddanske kommuner en aftale om fælles mål og vision. 5 Planstrategi 2015

7 Kommuneplanen Revisionsform af kommuneplanen Med udgangspunkt i planstrategien har Kommunalbestyrelsen besluttet, at den kommuneplan, der blev udarbejdet i 2009 og revideret delvist i 2013, skal revideres igen i Kommuneplanen, som skal revideres hvert fjerde år, har et 12 årigt perspektiv. Kommunalbestyrelsen vil revidere kommuneplanen delvist, da der er en lang række områder, hvor materialet fra 2013 stadig er gældende. Men siden kommuneplanen blev udarbejdet og senest vedtaget i 2014 har de nordfynske udfordringer og mål ændret sig på nogle områder. I det 12 årige perspektiv har der således været nogle mål med kortere sigte, som vi har nået og andre mål, som kan have brug for at blive korrigeret, så de stemmer overens med nye udfordringer og verden, som den ser ud i Emner, som Kommunalbestyrelsen vil revidere: 1. Byzoner og sommerhusområder 2. Forskellige byformål 3. Trafikanlæg 4. Fritidsformål 5. Jordbrug. Endvidere vil de bløde værdier i kommuneplanen også blive inddraget i revisionen. Emner, hvor der ikke er et umiddelbart behov for revidering: 1. Detailhandel 2. Tekniske anlæg 3. Lavbundsarealer 4. Naturbeskyttelse 5. Kulturarv 6. Landskaber 7. Geologi 8. Vandløb, søer og kystvande samt grundvand 9. Kystnærhedszonen 10. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav 11. VVM-anlæg 12. Støjforebyggelse 13. Skovrejsning 14. Realisering af landsplandirektiver. 6 Planstrategi 2015

8 Tidsplan i forhold til planstrategien Kommunalbestyrelsen planstrategien i høring November 2015 Høringsfrist/offentlighedsperiode 8 uger December Januar 2016 Eventuel offentlig bekendtgørelse af ændringer Februar 2016 Kommunalbestyrelsen vedtager planstrategien April 2016 Planstrategien og den tilhørende offentlighedsperiode skal sikre at kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen og beslutning om omfanget af kommuneplanrevisionen debatteres i offentlighed inden kommuneplanrevisionen påbegyndes. 7 Planstrategi 2015

9 Planstrategi 2015 I Nordfyns Kommune tager Planstrategien sit udspring i kommunens Vision 2021 gennem overskriften Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen. Nordfyns Kommune vil i sin kommende revision af kommuneplanen udbrede visionen til alle af kommuneplanens emneområder. Vision 2021 Tema Bosætning Hovedfokus i Vision 2021 er bosætning. Bosætningen i Nordfyns Kommune skal styrkes. Vi vil være flere, helst mange flere. I Kommuneplanen vil dette ønske komme til udtryk i en gennemgang af de uudnyttede rammeudlæg til boligområder, der skal prioriteres i forhold til udbygningen af byggegrunde. Kommuneplanen vil ligeledes angive retningslinjer for bedre udnyttelse af tomme ejendomme, renovering eller nedrivning af forfaldne dårlige ejendomme. Bosætning kan dog ikke stå alene som et tema, for flere borgere kommer ikke af sig selv, og der er mange andre faktorer som for folk til at bosætte sig et givent sted. Nogle vil være tæt på naturen, andre nær gode fritidsmuligheder, og andre igen nær trafikale knudepunkter. Vil man bo på landet eller i byen? Tilgængelighed er gennemgående tema. Afstandene (eller måske tiden) mellem vores aktiviteter: hjem, arbejde, skole, fritid indkøb osv. er særdeles væsentlig. Sundhed giver overskud. 8 Planstrategi 2015

10 Tema Sundhed og Tryghed Samtidig med at vi ønsker flere borgere, ønsker vi også sunde borgere. Og overskud kan i denne forbindelse være energi til at gøre mere for sig selv og for andre. I Kommuneplanen vil dette bl.a. komme til udtryk i rammerne for de eksisterende aktivitetsog fritidstilbud. I disse kommuneplanrammer vil vi søge at udvide anvendelsesmuligheder, så nye gode ideer lettere kan etableres eller bare afprøves. I Nordfyns Kommune gribes ideen, også den skæve og den besværlige. Vi, i Nordfyns Kommune, er mere end Kommunalbestyrelsen, mere end medarbejderne, mere end borgerne, for det er os alle som sammen skal skabe fremtiden. Fælleskabelse er når aktive borgere, frivillige foreninger, professionelle aktører og den kommunale myndighed som går sammen og udvikler ideen til et funktionelt gavnligt projekt. Som myndighed vil vi hjælpe lokalt, men skal søge at trækker os tilbage og lade lokale kræfter styre når der ikke er brug for os længere. Sundhed er også motion og bevægelse. Området Infrastruktur i Kommuneplanen vil derfor have et særligt fokus på stier og offentligt tilgængelige udendørs arealer. Dette kan være strandområderne langs kysten, skovene inde i landet eller andre steder hvor vi skal kunne komme hen til, men også rundt om og ind i. På udvalgte steder skal der søges etableret støttepunkter, altså samlingspunkter hvorfra aktiviteter kan udstråles. Nogle støttepunkter vil knytte sig til kysterne, eks. Havnene. Andre udspringer måske af tilbagevendende events såsom markeder eller lignende, mens andre igen udvikles omkring knudepunkter for infrastrukturen. Nordfyns Kommune er i høj grad en pendlerkommune, og det bliver i fremtiden endnu vigtigere at kunne komme så hurtigt og gnidningsløst som muligt til og fra arbejdspladsen. I Kommuneplanen vil mobiliteten til motorvejen og til Odense derfor blive en prioritet. Endelig hænger sundhed også sammen med tryghed når man har det svært. Er man flygtning eller indvandrer skal man hurtigst muligt have kendskab til dansk kultur og værdier. At kunne begå sig på dansk og få hurtig virksomhedsrettet eller uddannelsesrettet hjælp, er en indsats som Nordfyns Kommune vil arbejde for. Personer med funktionsnedsættelse skal kompenseres, så de har så gode muligheder som alle andre for at leve det gode liv. 9 Planstrategi 2015

11 Barfods Dam, Bogense (Nordfyns Kommune) Er man forælder til en ung med funktionsnedsættelse skaber det ligeledes tryghed, når kommunen hurtigt kan rådgive og iværksætte en tidlig indsats, som giver gode udviklingsmuligheder og tilbud. Dette udmøntes bl.a. i Politik for Børn og Unge (2015), der handler om trivsel, læring, inklusion og sundhed for alle børn og unge. For børn med særlige undervisningsbehov er Strategi for specialundervisning i Nordfyns Kommune udviklet. Med strategien ønskes det at specialundervisningen er det redskab som gør at alle børn bliver så dygtige som de kan blive. Særlige behov bør ikke føre til at forventningerne til børnene sænkes, eller at de udelades fra fællesskabet. Tema Erhverv og Turisme Kommunens fremtid har som en af de andre hjørnesten, udviklingen af erhvervslivet, hvor der er et særligt potentiale i turismeerhvervet. Derfor har organisationen Nordfyns Erhverv og Turisme set dagens lys. Foreningens formål er at fremme erhvervslivet og turismen bl.a. ved samarbejde mellem erhvervsgrene og de kommunale myndigheder, samt samarbejde med danske og udenlandske turistorganisationer. Når det gælder udlæg af nye rammer til bolig- eller erhvervsformål, kan det næsten ikke undgås at inddrage arealer som anvendes indenfor landbrugssektoren, men landbruget er 10 Planstrategi 2015

12 også en væsentlig del af erhvervslivet i kommunen. I Kommuneplanen vil der være et yderligere fokus på de værdifulde landbrugsområder, og det vil blive søgt at udarbejde retningslinjer som giver bedre driftssikkerhed for så vidt angår inddragelse til andre formål for de bedste dyrkningsjorder. Mulighederne for udvikling af erhverv i landdistrikternes uudnyttede bygninger og ejendomme skal søges optimeret fuldt ud. Industrierhvervet er og skal fortsat være centreret omkring erhvervsområderne i eller nær de større byer, og i kommuneplanen vil der derfor kun være mindre reguleringer i rammeudlæggene for dette segment. Nordfyns kommune fastholder ambitionen og visionen om at være landets største kommunen for så vidt angår gazellevirksomheder. Gazellevirksomheder er virksomheder som kan fordoble omsætningen over en fireårig periode. Udviklingen af turismeerhvervet vurderes at have det største potentiale i kommunen. De lange kyststrækninger med sommerhusbebyggelse og badestrande, samt den ældre købstad Bogense tiltrækker naturligt turister (primært fra Fyn) i sommerhalvåret. Udfordringerne for erhvervet består dels i at fastholde de turister som allerede kommer, så de bliver i en længere periode. Særligt vil der være en stor gevinst i at konvertere en-dags turister til overnattende turister. Dette vil give direkte øgede indtægter på overnatningsstederne, uanset om der er tale om camping, bed & break fast eller hoteller. Men ved overnatning vil der være yderligere omsætning i dagligvarebutikkerne, samt cafeer og restauranter mv. Et andet potentiale ligger i helårsturismen, eller i skuldersæsonerne forår og efterår. En aktivitet der allerede tiltrækker turister hele året er Havørred Fyn. Dette er dog ikke eksklusivt for Nordfyn, men gælder for hele Fyn. Den er der i næste kast! Hvilke fiskepladser man som turist vælger at tage hen til afhænger af den kendskab man måtte have opnået fra tidligere ture, samt de anbefalinger man har fået fra andre. Og de gode ture er selvfølgelig der hvor der fanges flest eller størst fisk, men det kan understøttes af 11 Planstrategi 2015

13 de tilhørende faciliteter som fiskerne har brug for eller kan anvende. Der kan være tale om ophalerramper, hvor båden kan sættes i vandet, grejbutik-ker, hvor der kan skaffes agn, liner, flåd osv. og overnatningsfaciliteter (gerne med lidt primitiv/spontan karakter) som er let tilgængelig fra sø/kystsiden. I kommuneplanen vil dette komme til udtryk i de såkaldte blå støttepunkter. Steder langs kysten, hvor de nævnte faciliteter samles og udvikles så de støtter op om yderligere aktiviteter. Det helt optimale i forhold til at tiltrække turister ville være et egentligt oplevelsescenter, temapark eller større forlystelse af en eller anden karakter. Noget som kan konkurrere med Egeskov Slot, Odense Zoo eller andre steder uden for Fyn. Nordfyns Kommune vil fortsat arbejde for at finde den magnet, som for alvor kan få folk til at dreje af fra motorvejen eller ligefrem lande i HCA Airport. 12 Planstrategi 2015

14 Bilag 1, Planstrategiens opbygning og indhold Uddrag fra vejledning til udarbejdelse af Planstrategi Formålet med lovgivningen Reglerne om planstrategi sigter bl.a. mod at realisere formålet i PL 1, stk. 2, nr. 5, om at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Planstrategien og den tilhørende offentlige debat skal sikre at kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen og beslutning om omfanget af kommuneplanrevisionen debatteres i offentlighed inden kommuneplanrevisionen påbegyndes. Myndighedsforhold og lovgrundlag Planstrategier udarbejdes, vedtages og offentliggøres af kommunerne jf. PL 23a. Planstrategien skal sendes til Miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres, samt til det lokale kulturmiljøråd. Når offentligheden har haft lejlighed til at fremsætte ideer, forslag m.v. og kommentarer til strategien skal kommunalbestyrelsen tage stilling til de fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi jf. PL 23 a, stk. 4. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien, og sender et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til de samme myndigheder, som skal have plan-strategien tilsendt. Lovkrav til indholdet i en planstrategi 1) Planstrategien skal jf. PL 23 a, stk. 2, indeholde oplysninger om: 2) planlægning der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen 3) kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen 4) en beslutning om: a) at kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller b) at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og at nærmere angivne dele af kommuneplanen genvedtages for en ny 4-års-periode. Det er hensigten at kommunalbestyrelsen i planstrategien skal fremlægge sit bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig fremover, sådan at borgerne kan drøfte kommunalbestyrelsens tanker om kommunens fremtid. En planstrategi stiller således ikke spørgsmål, men beskriver kommunalbestyrelsens strategi, og giver borgerne mulighed for at forholde sig til kommunalbestyrelsens tanker om kommunens fremtid. Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, bliver ofte behandlet ganske kort i kommunale planstrategier. Der er ikke detaljerede forskrifter for, hvilke oplysninger planstrategien skal indeholde om planlægningen siden sidste planrevision. Ved beskrivelsen af planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanlægningen er der således frihed til at fokusere på de oplysninger, der er relevante for borgernes og kommunalbestyrelsens drøftelser om kommunens strategi. 13 Planstrategi 2015

15 Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen er normalt de centrale afsnit i en planstrategi. Kommunalbestyrelsen har - bortset fra de få indholdsmæssige krav som fremgår af PL 23 a - frihed til at fokusere på de spørgsmål, som kommunalbestyrelsen finder relevante. Kommunalbestyrelsens beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres, kan påvirkes af den statslige planlægning. Statslig planlægning kan indeholde pålæg om planlægning for særlige emner. I det omfang der er sådanne pålæg, kan det betyde at kommunalbestyrelsen har pligt til at revidere dele af kommuneplanen. Opmærksomhedspunkter ved udformningen af en planstrategi Processen frem til planstrategien er vigtig Den gode planstrategi er ikke kun et produkt, men også en proces. Det er afgørende for det efterfølgende kommuneplanarbejde, at kommunalbestyrelsen føler ejerskab til planstrategien og at der er sikret administrativ gennemslagskraft. Tænk på modtageren Ét af de vigtige formål med en planstrategi er at inddrage offentligheden i videst muligt omfang i planlægningsarbejdet. Derfor er det vigtigt at den færdige planstrategi er indbydende for offentligheden og overkommelig at få overblik over. Tænk på: At mange borgere ikke har tid til at læse en stor og omfangsrig planstrategi. At sproget skal være direkte, let forståeligt og uden fagudtryk. At illustrationer ofte siger mere end mange ord og medvirker til at gøre en publikation indbydende at læse. Planstrategiens sammenhæng med agenda-21-strategien Kommunalbestyrelsen skal jf. PL 33 a i første halvdel af valgperioden offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling - en agenda 21- strategi. Agenda 21-strategien og planstrategien er begge rettede mod at inddrage borgerne og de hænger også nært sammen indholdsmæssigt. Mange kommuner vælger derfor at offentliggøre planstrategien og agenda-21-strategien i samme publikation. Det anbefales, at arbejdet med planstrategi og agenda-21-strategi koordineres og at der herunder tages stilling til, om strategierne skal offentliggøres i én samlet publikation. Hvis de offentliggøres samlet, er det vigtigt at være opmærksom på, at procedurekravene ikke er ens for de to strategier. 14 Planstrategi 2015

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2018 Kommuneplan 2018 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Center for Erhverv, Byg og Sekretariat - januar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER

KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER KOMMUNEPLAN 2013 2025 FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER Titel: Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet hovedstruktur og retningslinjer Udarbejdet af: Byrådene i Billund, Fredericia, Kolding,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave Indledning Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2015. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2017 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Teknik og Miljø - marts 2017 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi

Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi Tids- og procesplan Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi Marts 2015 Revideret den 8.04.15 Temaer i strategien Strategiske indsatsområder Uddannelsesbyen Holstebro Bosætningsbyen Holstebro

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46 Sydhavnen, Thisted Juni 2017 Thisted Redegørelse Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål:

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål: Planstrategi 2015 Baggrund Et byråd skal i løbet af de første to år af byrådsperioden vedtage og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen efter planlovens 23 a-e. Denne strategi kaldes en planstrategi

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Notat til budget 2010

Notat til budget 2010 Notat til budget 2010 Budgettekst Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens fem hjemmesider: www.nordfynskommune.dk, www.nordfynsbib.dk, www.nordfynsdaginstitutioner.dk, www.nordfynskommuneplan.dk,

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39. Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum. December Hørdum

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39. Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum. December Hørdum FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum December 2016 Hørdum Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Forord. Anker Boye Borgmester

Forord. Anker Boye Borgmester Forord Byrådet vedtog den 2. februar 2005 Kommune- og Miljøplan 2004-2016. Planen består af denne hovedstruktur, som fastlægger de overordnede udviklingsmønstre samt en rammedel, som indeholder bestemmelser

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Kommuneplanen og PlanDK Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet - oktober 2007 Ministeren Departement Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen Nye udviklingsmuligheder ved kysterne Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen KONFERENCE TEKNIK & MILJØ 17 April 2017 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Aftale mellem regeringen,

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE

Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE 1 INDHOLD FORORD... 3 FREMME AF EN BÆREDYGTIG BYUDVIKLING OG BYOMDANNELSE... 4 MINDSKELSE AF MILJØBELASTNINGEN... 6 FREMME AF BIOLOGISK MANGFOLDIGHED...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Den digitale Kommuneplan

Den digitale Kommuneplan Den digitale Kommuneplan Et eksempel fra Odder Kommune Ved faglig leder Anne-Mette Andersen Hvor ligger Odder Kommune? Hvor ligger Odder Kommune? Nøgletal: Bosætningskommune I alt ca. 21.600 indbyggere

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere