UDVIKLING MED OMTANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING MED OMTANKE"

Transkript

1 Pllanstrategii og Agenda 21 strategii 2003 Stenløse Kommune

2 Stenlløse Kommune Pllanstrategii og Agenda 21 strategii Kommuneplanlægning og Agenda 21 "Udvikling med omtanke" er byrådets samlede strategi for kommuneplanlægningen og for Agenda 21. Alle kommuner skal i første halvdel af hver valgperiode præsentere en strategi for kommuneplanlægning og en strategi for Agenda 21. Kommunen kan vælge at fremhæve udvalgte emner, som er nye i forhold til den gældende kommuneplan og i Agenda 21 arbejdet, og som er vigtige for den ønskede udvikling. Byrådet i Stenløse Kommune har valgt at lade Planstrategien og Agenda 21 strategien fremstå som en helhed. Der er en oplagt sammenhæng mellem de områder som vi gerne vil sætte fokus på inden for planlægning og inden for miljøområdet. I arbejdet med Kommuneplanlægningen er der 3 fokusområder der skal udbygges eller tilføjes i forhold til den gældende kommuneplan. udbygningen af Stenløse Syd et nyt boligområde i Veksø Syd og en fornyelse af centerområdet i Stenløse I Agenda 21 arbejdet, vil vi gerne fremme miljørigtige løsninger for byggeri og bygninger. Begrebet Agenda 21 anvendes verden over som udtryk for en langsigtet og forebyggende indsats i det 21. århundrede for bl.a. at undgå miljøkatastrofer og reducere forbruget af ressourcer. Selv de mest omfattende og globale miljøproblemer har et lokalt aspekt. De kan derfor kun løses når indsatsen bakkes op af lokale forandringer. "Udvikling med omtanke" er en politisk udmelding, om den planlægning der ønskes i de kommende år og på længere sigt. Herunder hvordan vi sikrer, at den planlagte udvikling sker på en forsvarlig og holdbar måde for miljøet. Den indeholder også en beslutning om at genvedtage den eksisterende kommuneplan, samt udarbejde kommuneplantillæg for de områder, der ikke er behandlet i kommuneplanen. Lovkrav Planstrategien skal vurdere udviklingen siden den gældende kommuneplan blev vedtaget beskrive planlægningen siden sidst fastlægge strategien for den fremtidige udvikling fastlægge kommuneplanrevisionens omfang. Agenda 21 strategien skal redegøre for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling Beskrive de politiske målsætninger for følgende indsatsområder: - Mindske miljøbelastningen - Fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse - Fremme en biologisk mangfoldighed - Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet - Fremme et samspil mellem beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. 1

3 Formålet med strategien "Udvikling med omtanke" har flere formål. Den skal informere om de politiske intentioner og ønsker, der har direkte betydning for Agenda 21 og den fysiske planlægning, samt pege på medfølgende kosekvenser og ønsker til de øvrige politikområder og til budgetlægningen. Hermed bliver "Udvikling med omtanke" dels en strategi for Agenda 21 og den fysiske planlægning, dels grundlag for de kommende års budgetlægning. Billede fra Slagslunde Bygade 2

4 Stenlløse Kommunepllan En ny strategi for kommuneplanlægningen må nødvendigvis tage afsæt i den gældende fysiske planlægning, og den udvikling der har fundet sted. På den baggrund kan vi vurdere hvad der skal fastholdes, og hvor vi skal tænke nyt, i forhold til den udvikling vi ønsker. Den gældende kommuneplan for Stenløse Kommune er kort fortalt baseret på følgende principper: Stationsnær byudvikling, først og fremmest i form af boligudbygning i Stenløse Syd og mere intensiv udnyttelse af bymidten og området omkring stationen i Stenløse. Mange nye boliger, især som supplement til parcelhusene. Bæredygtigt byggeri. Fremtidens boligbyggeri skal i stadig højere grad være miljørigtigt. De stationsnære arealer skal bebygges forholdsvis tæt. Flere lokale arbejdspladser. Erhvervsområdet Langagergård/Kildedal Park og ved Kirkebakken i Veksø, skal være med til at mindske transport og pendling. Bedre muligheder for ikke-bilende trafikanter. Flere p-pladser ved stationerne. Optimale bus- og stiforbindelser til nærmeste station. Vej og stiadgang til Gl. Toftegård station. Forlænge Dam Agre til Stenlillevej. Sikre skolevejene. Behov for motorvej (inkl. tilkørsler til Stenløse) og Tværvej. Ny kommunal vej mellem Hesselvej og Farumvej i forbindelse med Tværvej som omfartsvej i Ganløse. Attraktive bymiljøer og lokalsamfund. Buresø som helårsområde. Det åbne land skal både beskyttes og benyttes. Mulighederne for at nyde naturen skal forbedres. Nye søer syd for Stenløse og Veksø. Skovplantning syd for Stenløse. Økonomiske konsekvenser af den gældende kommuneplan Kommuneplanen sikrer en række muligheder og forudsætter en række aktiviteter og anlæg med økonomiske konsekvenser i relation til budgettet. Blandt de vigtige forudsætninger er: Byudvikling af et nyt boligområde i Stenløse Syd, herunder byggemodning og lokalplanlægning. Byudvikling af den sydlige del af Langagergård/Kildedal Park samt planlægning af den nordlige del af Kildedal Park Tættere udnyttelse af området omkring Stenløse Center og evt. en udvidelse af centerområdet. Etablering af vej- og stiforbindelser til Gl. Toftegård Station Forlængelse af Dam Agre til Stenlillevej Udbygning af stinettet, så der bliver bedre adgang til naturen og bedre muligheder for fodgængere og cyklister. Byudvikling af erhvervsområde i Veksø Nord Anlæg af nye fodboldbaner ved idrætsarealerne i Stenløse Etablering af omfartsvej nord om Ganløse Sikring af skoleveje, herunder anlæg til forbedring af trafiksikkerheden. Udgifter til nye vejforbindelser til den kommende motorvej 3

5 Siden kommuneplanens vedtagelse Kommuneplanen er kun et år gammel, men der er alligevel sket en del på den korte tid. Der er afholdt en idekonkurrence for Stenløse Syd, og den ny Gl. Toftegaard station er etableret i Ølstykke. Der er kommet dobbeltspor på S- banen og en VVM-redegørelse for den nye motorvej. Der er blevet bygget om på rådhuset og på nogle af vores skoler, hvor vi er i gang med en løbende renovering. Der er udarbejdet lokalplaner og forslag for: Golfbanen ved Søsum Der var modstand fra nogle borgere i Søsum mod lokalplanforslaget, som på nuværende tidspunkt bliver behandlet i Naturklagenævnet. Det er dog fortsat byrådets holdning, at der kan ligge en golfbane ved Søsum. Institutionsbyggeriet i Veksø Lokalplanen er nu endeligt vedtaget og bebyggelsen er ved at blive opført. Veksøborgerne har udarbejdet en helhedsplan for naturområdet mellem byen og den nye bebyggelse. Fodboldbaner i Stenløse Lokalplanen er endeligt vedtaget, og når der bliver økonomisk mulighed for det i 2004/2005 vil byrådet anlægge de nye baner. Fritidsklub i Stenløse Lokalplanforslaget er endnu ikke vedtaget i byrådet, men hensigten er at placere den nye fritidsklub tæt på skole og fritidsmuligheder, og samtidig skabe plads til en kommende udvikling, hvor skolen kan få brug for, at inddrage den eksisterende p-plads til en udvidelse af skolen. Boligbyggeri på Gulbjergvej i Slagslunde Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og der arbejdes nu på at få de sidste tekniske ting på plads med hensyn til vejforløb og lignende. Hvor det er muligt, er der optaget bestemmelser i lokalplanen, der stiller krav til bæredygtighed og kvalitet i de nye byggerier. Udviklingen er sket i overensstemmelse med de overordnede principper i kommuneplanen. Det er vores overbevisning at principperne fortsat skal gælde, og kan forenes med de ønskede fokusområder, som skal tilføjes kommuneplanen. Udbygningen af S-banen, udsigten til en motorvej og de mange stationsnære arealer til både boliger og erhverv giver hele Frederikssundfingeren gode udviklingsmuligheder. Tegning af fremtidens Kildedalpark. 4

6 Stenlløse Kommune ii dag og ii morgen Strategien skal ses i relation til de øvrige politik områder og budgettet. Derfor skal strategien også vurdere de fremtidige behov på f.eks. børneområdet, hvor det relaterer sig til den fysiske planlægning og Agenda 21. Børneområdet I Stenløse kommune arbejder vi løbende på at tilpasse kapaciteten i vores institutioner til børnetallet i de enkelte distrikter. I kommunen er der et faldende børnetal. Det er markant at meget få småbørnsfamilier flytter til kommunen. Børneområdet er også præget af forskellen på antallet af børn i de enkelte årgange og til- og fraflytning i de små bysamfund. Det er dyrt at have uudnyttede institutioner og små institutioner er sårbare. Dette er situationen i Slagslunde og Veksø, hvor der er et faldende børnetal. I Slagslunde vil vi dog indtil videre bevare de overskydende institutionspladser, mens vi afventer hvorvidt Buresøområdet overføres til byzone. I Stenløse og Ganløse mangler der lige nu pladser i enkelte institutioner. Det reguleres med en udvidelse i Stenløse og med tiden vil det faldende børnetal regulere resten. Hvis der senere sker en stigning i antallet af mindre børn, f.eks. i forbindelse med udbygningen af Stenløse Syd, vil det være godt at øge kapaciteten med nye fleksible Børnehuse, der hele tiden kan tilpasses til det aktuelle behov. Prognose for udviklingen i antal 0-5 årige Prognosen er fra Der ses et samlet fald på godt 300 i småbørnsgruppen. 5

7 Skoleområdet Der er 4 skoler i kommunen, beliggende i Ganløse, Slagslunde, Veksø og Stenløse. Skolerne er midt i et stort ombygnings og renoveringsprojekt, som afsluttes i På længere sigt kan det forventes, at Lærkeskolen skal udvides, når udbygningen af Stenløse Syd er en realitet. Kultur- og fritidsområdet En behovsundersøgelse skal vise, om der er behov for en Hal 3 i Stenløse. I 2004 skal der nedsættes en inspirationsgruppe, der skal udarbejde et idéoplæg til en samlet udbygningsplan for idræts-/fritidsfaciliteter i hele kommunen. Behov for arealudvidelser til kultur- og fritidsaktiviteter i Ganløse, Slagslunde og Søsum forventes at fremgå af inspirationsgruppens oplæg. I Veksø skal de udlagte fritidsområder nord for banen lokalplanlægges. I Stenløse Syd skal der udlægges arealer til fritidsformål. Legeplads i Veksø Ældreområdet Der bliver behov for ældreboliger i løbet af de næste 8 år. Der mangler ældre/plejeboliger, hvor også ægtefællen kan bo. På kort sigt er der ikke brug for flere plejeboliger. En undersøgelsen fra 2001 peger på, at de ressourcestærke ældre gerne vil flytte til en 3 værelses ejer- eller andelsbolig i Stenløse eller Ganløse. Det skal der blandt andet skaffes plads til i Stenløse Syd. Prognose for udviklingen i antal årige Prognosen er fra Der ses en markant stigning i antallet af ældre. 6

8 Vurdering af fysisk planlægning Det er vigtigt at vurdere den fysiske planlægning i forhold til de værdier der allerede er i kommunen de områder som trænger til et løft og den udvikling der er i gang. Karakteristisk for Stenløse Kommune er den flotte og varierede natur samtidig med at vi ligger tæt på København. Vi har 4 velfungerende lokalsamfund (Ganløse, Veksø, Søsum og Slagsunde), et godt handelsliv med flere dagligvarebutikker i Ganløse og Stenløse Center, Stenløse Gymnasium, en musikskole og en god ældrepleje. På den svagere side er selve Stenløse by, hvor en række forhold kan forbedres. Her kan nævnes: Handelslivets udviklingsmuligheder, byens ansigt udadtil ved ankomsten via Frederikssundsvej og fra stationen, hvor stations- og centerområdet kunne styrkes. Desuden mangler der grønne fællesarealer. Generelt kan adgangen til naturen og stinettet forbedres. Vi kan altid passe bedre på naturen og lade dette indgå i overvejelserne omkring udviklingen af kommunen. Vi kan f.eks. spare på ressourcerne ved at placere nye boligområder stationsnært. Hidtil har udviklingen i Stenløse Kommune været præget af et beskedent boligbyggeri og en lav befolkningstilvækst. Antallet af ældre er stigende. Det stiller krav til fremtidens boligbyggeri, hvor der blandt andet skal satses på boliger til ældre, der ønsker at skifte deres parcelhus ud med en mindre bolig. Dermed skabes der rotation på boligmarkedet og kommunen kan give plads til nye yngre familier. De nye arbejdspladser, som kan ligge ved Kildedalpark, i Maglevad og i et nyt erhvervsområde i Stenløse Nord, skulle gerne følges op med muligheder for, at de ansatte foretrækker lokal bosætning. Derfor skal udbygningen i Stenløse syd indeholde mindre boliger, som er egnede både til de ældre og til de unge, samt attraktive familieboliger. Vi skal have et mere varieret boligudbud, så der bliver flere almennyttige boliger til både ældre, unge, enlige og børnefamilier. Det er vigtigt at samarbejde med de lokale boligselskaber om at skabe attraktive boligområder, der kan efterleve høje krav både til byggeriet og til det sociale miljø. Der skal ske en renovering af den eksisterende boligmasse. Det skal være rart at bo i Stenløse Kommune, og samtidig skal der være spændende og varierende boligtilbud til borgerne, så den enkelte kan blive boende i området. Buresø 7

9 Målsætninger De foregående sider beskriver byrådets udgangs punkt, som ligger til grund for byrådets målsætninger og særlige fokusområder i den fysiske planlægning og i Agenda 21. Fremover skal vi sikre og udnytte de stærke sider, forbedre de svagere sider og udnytte de udviklingsmuligheder, vi har: Vi skal beskytte de landskabelige træk og værne om et mangfoldigt dyre- og planteliv. Vi skal sikre, at vi nemt kan komme ud i og bruge naturen. Vi skal også trække naturen ind i byerne. Vi skal udmærke os ved at kunne tilbyde stationsnære boliger i naturen både i Stenløse og Veksø. Udsigt fra Lærkeskolens parkeringsplads Vi skal sikre at de fire lokalsamfund fortsat er rigtigt gode steder at bo og leve i. Vi skal gøre Stenløse til et mere attraktivt bysamfund. Bykvaliteten skal højnes. Vi skal som planmyndighed, som jord ejer, som bygherre og som byggesags myndighed gøre en særlig indsats for at mindske forbruget af varme, el og vand og undgå "miljøfremmede" stoffer. Frederikssundsvej 8

10 Hvad gør vii nu Beslutning om kommuneplanen Den gældende Kommuneplan er i overensstemmelse med byrådets ønsker for kommunens udvikling. Byrådet har på et seminar i juni drøftet kommuneplanen og der er bred tilslutning til den linie, der er skitseret i planen. Desuden ønsker man at tilføje de valgte fokusområder: udbygningen af Stenløse Syd et nyt boligområde i Veksø Syd og en fornyelse af centerområdet i Stenløse Byrådet mener at disse 3 emner er vigtige for kommunens udvikling og vækst. Det er specielt vigtigt at sætte det i forhold til vores målsætninger for Agenda 21, hvor vi i denne valgperiode vil lægge stor vægt på, at byudviklingen skal være forankret i en respekt for miljøet og den natur, som er kommunens særkende og som vi gerne vil bevare. På baggrund af dette mener byrådet i Stenløse Kommune ikke, at vi behøver at revidere kommuneplanen i denne omgang. Fokusområderne skal sikres med kommuneplantillæg og temainitiativer. Kommuneplantillæg og temainitiativer Stenløse Syd Vi ønsker et nyt område til boliger i Stenløse Syd, der skal have karakter af en by-/naturpark med boliger. Vi ønsker en bæredygtig udbygning af Stenløse Syd. Udbygningen af Stenløse Syd skal ske gradvist og på baggrund af flere kommuneplantillæg der etapevis udstikker rammer for området. I første kommuneplantillæg vil den del af området der er medtaget i den gældende regionplan og kommuneplan bliver behandlet. Siden skal der arbejdes på at få den resterende del af området, indarbejdet i Regionplan 2005 og efterfølgende i et kommuneplantillæg mere. Planforslagene bliver sendt ud til offentlig høring og der vil blive indkaldt til borgermøde, når der skal tages beslutninger, der i væsentlig grad ændrer på området. Byrådet vil løbende informere i lokalavisen og på kommunens hjemmeside: Vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen indeholder en stor park, en smuk allé og har plads til mellem nye boliger. Billedet til højre er et kig ud over en del af arealet 9

11 Kortbiillag: Stenlløse Syd 10

12 Fornyelse af centerområdet i Stenløse I Stenløse skal der være en attraktiv bykerne omkring centret og stationen. Vi ønsker udviklingsmuligheder for detailhandelen og en planlægning af centerområdet i sin helhed. Bykvaliteten skal højnes omkring centret. Vi er begyndt ved rådhuset, og nu skal vi videre, så vi får stationen og p-arealerne på hver side af centret med. Veksø Syd Vi vil udlægge et nyt område til boliger i Veksø Syd. Der er behov for nye boligområder i Storkøbenhavn og her er en mulighed for et stationsnært og samtidig smukt område i en hyggelig og velfungerende by. Nærhed til stationen har store miljøfordele, da det mindsker biltrafikken. Andet nyt Der er lige nu en efterspørgsel på erhvervsgrunde til mindre og mellemstore erhverv. Der er ikke så meget plads tilbage i erhvervsområdet Maglevad og Frydensberg er fuldt udbygget. For at give plads til fremtidige iværksættere, ønsker vi at udvide kommuneplanrammerne med et nyt erhvervsområde i den nordlige del af Stenløse. Vi skal arbejde med Buresø-området. Hvis HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) vil medtage det i regionplan 2005, skal det omlægges til helårsbeboelse. Hvordan ønsker vi det skal ske, hvad skal bevares og hvad kan ikke bevares? I det åbne land skal vi bruge landzonebestemmelserne til at beskytte naturen. Agenda 21 Miljørigtigt byggeri Miljørigtigt byggeri skal sikres gennem lokalplaner og forhandlinger med bygherrer. Stenløse Kommune har deltaget i udarbejdelsen af et ideoplæg "Bæredygtighed i lokalplaner" fra 2002, og erfaringerne herfra skal implementeres i det daglige arbejde med planlægningen. Kommunens egne byggerier skal i højere grad opføres under hensyn til miljøet, således skal alt fra materialevalg til byggeriets placering og udformning være valgt med tanke for både kortsigtede og langsigtede miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Området ligger i sammenhæng med de to eksisterende erhvervsområder Maglevad og Frydensberg. Stenløse Nord ligger også tæt på erhvervsområdet Toftegård Park i Ølstykke og Gl.Toftegård Station. Vi skal arbejde videre med den helhedsplan vi har for idrætsområdet omkring Lærkeskolen og måske tænke på nye kultur og fritidsaktiviteter, som f.eks. et amfiteater. Stenløse Center 11

13 Kortbiillag: Veksø Syd og Stenlløse Nord Veksø syd 12

14 Hvordan siikrer vii udviiklliing med omtanke Vi vil gerne have vækst i kommunen og øge mulighederne for at skabe de bedste betingelser for borgerne og de erhvervsdrivende. Den udvikling vi ønsker skal planlægges, så omkostningerne for miljøet og naturværdierne ikke bliver for store. Ligeledes skal vi holde fast i de velfungerende byområder vi allerede har. For at få tilflyttere til de nye byområder er det vigtigt at der er gode bomuligheder. I det første udkast til planlægningen af Stenløse Syd er der blevet lagt stor vægt på at få landskabet og naturen til at indgå på en måde, der tilføjer det nye byggeri en særlig karakter også til glæde for de eksisterende parcelhuskvarterer, der ligger op til og i nærheden. Hvad vil vi? Et højt energiforbrug, stigende affaldsmængder og problemer med skadelige kemiske stoffer, er blandt de miljøproblemer som fremover kan belaste både økonomi og sundhed. Vi vil sikre at de bolig- og erhvervsområder som vi nu udvikler for det mindst mulige forbrug af el, vand og varme. Det sker for at give borgere og erhvervsliv de bedst mulige betingelser i fremtiden. Byudvikling sker med en meget lang tidshorisont og bygninger opføres til at stå i mere end 100 år. Derfor er det vigtigt at der vælges løsninger som også står mål med fremtidens krav. Det er vigtigt at nye bydele bliver planlagt og bygget efter retningslinier, der kan skåne miljøet og minimere de konsekvenser ethvert byggeri har. Både med hensyn til placering, opførelse, i den daglige brug og siden ved renovering og evt. nedrivning. Der kan spares mange ressourcer, hvis man bruger de rigtige materialer og placerer byggeriet hensigtsmæssigt i forhold til sol og terræn. Agenda 21 Vi planlægger en fortsat udbygning af erhverv og boliger og tilhørende aktiviteter. Udviklingen i samfundet betyder at miljøforhold fremover vil få større indflydelse på vores produktion og forbrug. Stenløse Byråd ønsker derfor, at udbygningen bliver fremtidssikret ved, at der tages hensyn til miljø og bæredygtighed når udbygningen planlægges og gennemføres. Målet er, at vi fortsætter udviklingen på en måde, som også giver råderum til kommende generationer af Stenløseborgere. Det er hvad der forstås ved Agenda 21 eller en bæredygtig udvikling. 40% af det samlede danske energiforbrug stammer fra etablering og drift af bygninger. Byggeriet står samtidigt for 25% af den samlede affaldsproduktion 13

15 Vi vil planlægge efter brug af standarder og teknologier som kan reducere forbruget og miljøbelastningen Forbruget af varme og el skal reduceres Vandforbruget skal nedsættes Grundvandet skal sikres mod uønskede stoffer De skadelige kemiske stoffer skal væk Visionerne for dette vil på sigt gavne økonomi, sundhed og miljø. Vi har i strategien valgt at tage udgangspunkt i den miljømæssige dimension af bæredygtigheds begrebet. Det er tanken at vi gennem dialog med erhvervsliv og borgere fremover vil udbygge denne indsats til at omfatte flere områder. Vi vil både feje for egen dør og samarbejde med andre aktører. Hvad gør vi? Vi vil i de kommende år lægge vægten på området Byggeri og bygninger. Stenløse Kommune vil gøre følgende: I rollen som planmyndighed vil vi have et særligt fokus på byudviklingen. Det gælder både den overordnede struktur med lokalisering af boliger og arbejdspladser, den tilhørende infrastruktur og de systemer, der skal forsyne området med vand og energi og bortlede spildevand. Når vi er jordejer - eller sælger jord - vil vi vurdere, om der er specielle lokale miljøforhold som betyder, at der bør knyttes særlige betingelser til anvendelse eller salg. Det kan evt. ske ved tinglysning af servitutter eller krav i salgsmaterialet. Når vi selv er bygherre - eller driver egne bygninger - vil vi sørge for at energieffektivitet og miljøhensyn bliver en integreret del af bygningens opførelse og drift. Vi vil udarbejde et byggeprogram, der fortæller hvilke miljøhensyn vi altid vil sikre ved nybyggeri. Der vil blive anvendt totaløkonomiske beregninger for at vurdere om øgede isoleringsstandarder og brug af vedvarende energi skal medtages. I eksisterende bygninger vil vi følge forbruget af el, vand og varme og investere i forbedringer, der kan nedbringe forbruget. I rollen som byggesagsmyndighed vil vi være i dialog med private bygherrer om muligheder for, at nedbringe forbruget af energi og vand og indarbejde andre miljøhensyn i byggeriet. Vi vil formidle information til bygherrer, der ønsker hjælp til dette. Desuden vil vi udsende en vejledning om muligheder for miljøhensyn i forbindelse med opførelse af en-familiehuse. Vil du vide mere om baggrunden for valget af dette fokusområde kan du læse et ide- og debatoplæg med titlen Bæredygtigt byggeri. Det er udgivet af Agenda 21 Center og kan bestilles på telefon eller Når vi planlægger at tage nye arealer i brug vil vi sikre, at anvendelsen ikke truer den biologiske mangfoldighed, grundvandets kvalitet og de naturlige økosystemer. Lokalplaner vil blive vurderet med henblik på at fremme en bæredygtig byudvikling. I relevant omfang vil der blive stillet krav, der kan reducere miljøbelastningen fra det enkelte byggeri. I forlængelse af dette ønsker vi en dialog med erhvervsliv og kommende bygherrer i området om hvordan energi og vandforbrug kan reduceres. 14

16 Samarbejde om Agenda 21 indsatsen Stenløse Kommune er en del af det fælles kommunale samarbejde med Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund Kommuner omkring Agenda 21 Center. Som del af dette samarbejde har vi valgt en fællesstrategi for Agenda 21 området. Det sikrer bedst mulig udnyttelse af samarbejdet. Desuden opnås overensstemmelse omkring indsatsen kommunerne imellem. Vil du vide mere om det fælles Agenda 21 Center så kan du besøge internetadressen Nedenstående skemaer illustrerer hvordan vi med vores målsætninger for Agenda 21 vil fremme miljøhensyn på forskellige områder, samt hvilke virkemidler og samarbejdspartnere, der kan medvirke til at opnå den ønskede effekt. Kommunen som planlægger Miljøhensyn fremmes ved Eksempler på virkemidler Samarbejde og aktører Effekt Erhvervsudvikling Ikke-forurenende virksomheder Erhvervslivet Infrastruktur Bedre kollektiv trafik DSB, HT By fortætning Stationsnært byggeri Bygherrer Bæredygtig byomdannelse Brug af lokalplaner Politisk debat om lokalplaners muligheder/ begrænsninger Byråd, Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening Bæredygtig byomdannelse Samspil i beslutninger Indhold i lokalplaner Mulighed for etablering af vedvarende energi Bygherrer og entreprenører Arealanvendelse Skovrejsning og våde enge Lodsejere og amt Biologisk mangfoldighed 15

17 Kommunen som jordejer Miljøhensyn fremmes ved Eksempler på virkemidler Samarbejde og aktører Effekt Udbudsmateriale ved byggemodning Ingen brug af afløbsrør i pvc Rådgivere og entreprenører Salg af grunde Krav om lavt energiforbrug i byggeri Bygherrer og entreprenører Tinglysning af servitutter Ingen brug af pesticider på arealet Bygherrer og beboere Biologisk mangfoldighed Kommunen som bygherrer Miljøhensyn fremmes ved Eksempler på virkemidler Samarbejde og aktører Effekt Miljøkrav i kommunalt byggeri Fælles retningslinier for alle forvaltninger Tværgående indsats internt i forvaltningen Samspil i beslutninger Energibesparende foranstaltninger Flytte midler fra drift til etablering Tværgående indsats internt i forvaltningen Samspil i beslutninger Miljøkrav ved vedligeholdelse Lavenergiruder som fast standard Konsulenter, rådgivere og håndværkere Brug af solvarmeanlæg Totaløkonomisk vurdering Konsulenter, rådgivere og håndværkere Kommunen som byggesagsbehandler Miljøhensyn fremmes ved Eksempler på virkemidler Samarbejde og aktører Effekt Vejledning af bygherrer ved byggesagsbehandling Øgede isoleringstykkelser Brug af vedvarende energi Ingen brug af materialer med skadelige stoffer Bygherre, rådgivere og håndværkere Bygherre, rådgivere og håndværkere Bygherre, rådgivere og håndværkere Biologisk mangfoldighed Informationsmateriale til erhvervsliv og borgere Udsendelse af vejledning om miljøhensyn ved byggeri Borgere, konsulenter, rådgivere og håndværkere Biologisk mangfoldighed 16

18 Udvikling med omtanke kan købes for 50 kr. i Rådhusbutikken eller ses på vores biblioteker og på kommunens hjemmeside Stenløse Kommune Rådhustorvet Stenløse Omslagsfoto Forside øverst til venstre: Stenløse Center, til højre: udsigt mod Ganløse Forside nederst til venstre: Stenløse Syd, til højre: Veksø Jægerbakken Bagside til venstre: Udsnit Slagslunde skole, midt: Ganløse Bageri, højre: Stenløse Station

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Stenløse Syd. Stenløse Syd. På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse. af lav-energi huse

Stenløse Syd. Stenløse Syd. På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse. af lav-energi huse Stenløse Syd Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse På kommunalt initiativ etableres Danmarks største bebyggelse af lavenergi boliger Oplæg

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Stenløse Syd Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Willy Eliasen Viceborgmester Formand

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Præsentation Screening Scoping Miljørapport Sammenfattende redegørelse Overvågning ved Maria Christensen 1 Præsentation Maria Christensen, Biolog, NIRAS Ansat i Høje-Taastrup Kommune fra 1998 til september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Veje til bæredygtig forvaltning. Et redskab til bycirkelkommunernes tekniske forvaltninger

Veje til bæredygtig forvaltning. Et redskab til bycirkelkommunernes tekniske forvaltninger V æ r k t ø j e r t i l v i s i o n e r V æ r k t ø j e r t i l a n a l y s e V æ r k t ø j e r t i l h a n d l i n g Veje til bæredygtig forvaltning Et redskab til bycirkelkommunernes tekniske forvaltninger

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forord. Anker Boye Borgmester

Forord. Anker Boye Borgmester Forord Byrådet vedtog den 2. februar 2005 Kommune- og Miljøplan 2004-2016. Planen består af denne hovedstruktur, som fastlægger de overordnede udviklingsmønstre samt en rammedel, som indeholder bestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003.

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003. HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI TRYGHED VÆKST FORSLAG, den 17. december 2003. PLANSTRATEGI FOR HOLMEGAARD KOMMUNE. Indledning. I henhold til planlovens 23 a skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere