RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden"

Transkript

1 RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011

2 MANUAL NEW Skovbakken Skive Tlf: Mail: 2

3 Indhold Side 1. Resumé 4 2. Baggrund og formål 6 3. Opgave og metode 7 4. Resultater 9 5. Bilag 19 3

4 1. Resumé De ni bygherre- og driftsorganisationer og de knap hundrede arkitektog ingeniørfirmaer, der har deltaget i udredningsarbejdet, anvender alle IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi). Det må samtidig konstateres, at de ni administrationer, der har deltaget i udredningsarbejdet, befinder sig på meget forskellige IKTmæssige niveauer. Niveauer som tilsyneladende mere er bestemt af det faglige engagement end af administrationens størrelse eller geografiske placering. For de nærved hundrede rådgivere, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, tegner billedet sig lidt anderledes. Her er de IKTmæssige niveauer også forskellige, men med en klar tendens til, at de lidt større især ingeniør virksomheder er længst fremme. Det må i denne forbindelse påpeges, at udbudet af IKT-systemer er stort og potentialet for anvendelsen derfor ofte vanskeligt at overskue. På trods af dette forhold er der både i administrationerne og hos rådgiverne betydelig fokus på nytteværdien af IKT-løsninger. Således har f.eks. både anvendelse af projektweb og modeller til visualisering vundet stor udbredelse, fordi det med en beskeden investering giver stor værdi det kan betale sig. Omkring de IKT-anvendelser, der er omfattet af bygherrekravene for det statslige byggeri, er det konstateret, at ingen endnu anvender DBK, fordi det er kompliceret og fordi stort set ingen endnu har kunnet påvise en reel nytteværdi. Tilsvarende går det meget trægt med indarbejdning af digitalt udbud med mængder, fordi der endnu ikke i tilstrækkelig grad er styr på ansvarsforhold og opmålingsregler. At digital aflevering endnu står svagt skyldes formentlig, at administrationerne endnu ikke er tilstrækkelig afklarede omkring deres eget databehov. Endelig går udviklingen omkring den objektbaserede bygningsmodellering med 3D geometri reelt hurtigere end man havde kunnet forvente. Potentialerne er her meget store, men der er også tale om store investeringer i såvel systemer som metodemæssig omstilling og dermed læring. Resultaterne af udredningsarbejdet giver tillige et fingerpeg om, at IKT-anvendelsen kun giver værditilvækst, hvor den sammenkædes med velbeskrevne og systematiske arbejdsprocesser og -metoder. Faktisk bør det som oftest være fastlæggelsen af arbejdsproces og - metode, der fører til valg og efterfølgende indarbejdning af IKTløsninger. Resultaterne viser tillige, at investeringen i at omlægge data for den bestående bygningsmasse til digital anvendelse er ganske betydelig. Det tænkes her især på digitalisering af tegninger 4

5 Endelig viser der sig et stort behov for at vise best practice. Som det fremgår af udredningsarbejdet, er der allerede i relation til den almene sektor rigtig mange erfaringer med IKT-anvendelse, som med fordel kan gøres tilgængelige for den brede kreds af brugere. Anvender i dag. Adm. Ark. Ing. Digtale driftsystemer Projektweb Digitalt udbud med mængder 2D CAD tegnesystemer 3D-modeller til visualisering Objektbaseret bygningsmodel Digital aflevering Dansk Bygge Klassifikation Neutrale udvekslingsformater 5

6 2. Baggrund og formål Baggrunden for udredningsarbejdet er, at regeringen med initiativet Det Digitale Byggeri i 2003 iværksatte en række aktiviteter, der har til formål at øge byggeriets produktivitet og kvalitet ved øget anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT). Siden 1. januar 2007 har der været krav om anvendelse af IKT i forbindelse med statslige byggerier, og disse krav er nu skærpet med bekendtgørelse nr af 13. december 2010, der træder i kraft 1. marts IKT anvendes i dag i den almene sektor af driftsherrerne til drift og forvaltning af byggeri og af såvel bygherrer som sektorens eksterne rådgivere til nybyggeri, ombygning og renovering af almene byggerier. Formålet med udredningsarbejdet har været at tegne et billede af den aktuelle anvendelse af og viden om IKT i den almene sektor. Et billede som vil være værdifuldt som afsæt for den videre udvikling og dermed også for initiativer der gennemføres med det formål at sikre, at IKT-anvendelsen tilfører den almene sektor størst mulig nytteværdi 6

7 3. Opgave og metode Udredningsarbejdet omfatter: Afdækning og beskrivelse af den aktuelle IKT-anvendelse i bolig administrationerne inden for det almene byggeri. Afdækning og beskrivelse af den aktuelle IKT-anvendelse hos de eksterne rådgivere, der udfører opgaver inden for det almene byggeri. Beskrivelse af udviklingstendenser og dermed såvel potentialer som barrierer for den fortsatte IKT-udvikling i såvel administrationer som hos rådgivere. I beskrivelsen af såvel IKT-anvendelser som udviklingstendenser er der lagt vægt på at belyse de anvendelser, der er omfattet af Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations og Kommunikationsteknologi i byggeri gældende for det statslige byggeri. Der er i forbindelse med udredningsarbejdet gennemført interview med 9 boligadministrationer. Udvælgelsen af disse er foretaget ud fra ønsket om, at disse såvel størrelsesmæssigt som geografisk skulle tegne et repræsentativt udsnit. I udvælgelsen har ikke indgået vurderinger af det aktuelle IKT-niveau. Alle interviews er gennemført med administrationernes bygningschefer, men i flere interviews har tillige deltaget ansvarlige for ejendomsforvaltning samt eksterne rådgivere med nær tilknytning til administrationen. Fra alle interview er der udarbejdet referater, som efterfølgende har været til gennemsyn og godkendt af administrationerne. Hvor eksterne rådgivere har deltaget i de gennemførte interviews er det markeret, hvor der er tale om tilkendegivelser fra disse. Der er i forbindelse med udredningsarbejdet udfyldt knap 100 spørgeskemaer fra eksterne rådgivere, der alle udfører arbejde for det almene byggeri. Spørgeskemaerne er ligeligt fordelt mellem arkitekter og ingeniører og repræsenterer en jævn størrelsesmæssig og geografisk fordeling. Det er bemærket, at der i besvarelsen af spørgeskemaer har været en vis tilbøjelighed til at beskrive egen projektverden og ikke som anført i vejledningen til spørgeskemaet virksomhedens projektverden. Dette indebærer, at visse besvarelser kan beskrive en IKTanvendelse på et lavere niveau end den, der reelt er repræsenteret i virksomheden. 7

8 Da det er vurderet, at udredningsarbejdet ikke bør give anledning til ros eller kritik af konkrete administrationer og rådgivere er alt materiale anonymiseret. Rapportens afsnit 5, Bilag, indeholder alt indsamlet materiale. Der er alene foretaget en emnemæssig sortering. Spørgeskemaernes angivelser i antal er dog ændret til angivelser i % af samtlige besvarelser. 8

9 4. Resultater 4.1 Aktuelt IKT-stade i 9 udvalgte boligadministrationer Det må overordnet konstateres at de ni administrationer befinder sig på meget forskellige IKT-mæssige niveauer. Niveauer som tilsyneladende mere er bestemt af det faglige engagement end af administrationens størrelse eller geografiske placering. Alle administrationer anvender digitale regnskabssystemer samt digitale driftssystemer. Fem anvender samme leverandør af regnskabsog driftssystem. En har driftssystem fra anden ekstern udbyder og tre har systemer udviklet i eget regi. Tegningsmateriale for den bestående bygningsmasse er i alle ni administrationer stadig overvejende på papir. Et par administrationer har igangsat digitalisering til 3D objektbaserede modeller og har store forventninger til resultatet. Fem administrationer har digitalisering under overvejelse og vurderer bl.a. detaljeringsgrad og løbende ajourføring. To administrationer har endnu ikke gjort sig overvejelser om digitalisering. Argumenterne for at digitalisere tegningsmaterialet for den bestående bygningsmasse er bl.a., at det er nemmere at holde materialet opdateret og tilgængeligt for alle. Argumentet for at etablere objektbaserede 3D modeller af den bestående bygningsmasse er bl.a., at der derved kommer styr på mængder. Et andet argument er, at der med modeller af alle lejemål er tilvejebragt et værdifuldt materiale dels til at styre ændringer i lejemålene som følge af lejeres råderet dels til at anvende i markedsføringsøjemed. I fremtidige byggesager er tre administrationer afklaret om at stille krav om objektbaserede 3D modeller. Der fokuseres her både på en nyttiggørelse i byggeprocessen og en efterfølgende nyttiggørelse i ejendomsforvaltningen. Øvrige administrationer er indstillet på at modtage digitale tegninger, men er endnu ikke fuldt afklaret omkring niveauet og dermed nyttiggørelsen i eget regi. Elektronisk flyttesyn kombineret med rammeudbud af opgaver på grundlag af mængder er indarbejdet i én og under forberedelse i en anden administration. En besparelse på nærved 25 % på istandsættelse ved fraflytning retfærdiggør til fulde implementering af systemet inkl. opmåling af lejemål. Kommunikation foregår både internt i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere hos næsten alle administrationer via mails. En enkelt administration anvender endnu i et vist omfang telefax i kommunikationen med eksterne håndværkere. 9

10 Kommunikation med beboere via hjemmeside og mails er i hastig udvikling. Erfaringerne er positive. En enkelt administration har etableret elektronisk opslagstavle i opgangene. Se tillige afsnit 5 Bilag 4.2 Aktuelt IKT-stade hos administrationernes rådgivere De i alt otte rådgivere, som har deltaget i de gennemførte interviews med administrationerne, befinder sig generelt på et ret højt IKTmæssigt niveau. Seks af de deltagende rådgivere tilkendegiver således, at de umiddelbart er i stand til at leve op til alle IKT-krav, der måtte blive stillet af bygherrer. Samtidig gives der fra flere udtryk for, at man ser den objektbaserede 3D modellering (BIM) som lidt af en fremtidsvision. Man vil med andre ord først anvende denne projekteringsmetode, når der stilles konkrete krav fra bygherren. Se tillige afsnit 5 Bilag 4.3 IKT-ansvarlig /IKT-aftale på projektniveau Otte af de ni boligadministrationer er bevidst om, at der såvel i egen organisation som på projektniveau bør være en IKT-ansvarlig. Opgaven som IKT-ansvarlig i projekter varetages i visse tilfælde af egen IKT-ansvarlig og i andre af en ekstern rådgiver. Alle boligadministrationer er bevidst om værdien af en IKT-aftale, men vurderer samtidig, at parterne må være i stand til at leve op til aftalen. Specielt hos mindre entreprenør- og håndværksvirksomheder kan det volde problemer. Èn administration overlader helt spørgsmålet om IKT-ansvar og - aftale til de eksterne rådgivere. To administrationer anvender bips s CAD-aftale som udgangspunkt for IKT-aftale. Der anvendes i øvrigt ikke nogen standardiseret aftale. Se tillige afsnit 5.3 Bilag 4.4 ProjektWeb Af de ni administrationer anvender de fem allerede projektweb. De resterende fire har intentioner om at gøre det. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår, at halvdelen af de adspurgte arkitekter og to tredjedel af ingeniørerne i dag anvender projektweb. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår endvidere, at det er opfattelsen, at potentialet for anvendelsen af projektweb stiger med opgavens størrelse. 10

11 Erfaringerne med projektweb er overvejende positive, men der peges på, at anvendelsen kræver en præcis styring samt disciplin fra projektets parter. Se tillige afsnit 5.4 Bilag Lille Mellem Stor Nybygning Renovering Drift Diagrammet viser hvor stor en procentdel af de arkitekter, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der ser et potentiale i anvendelse af projektweb i henholdsvis en lille, en mellemstor og en stor opgave inden for henholdsvis Ny- og tilbygning, Ombygning og renovering samt Drift Lille Mellem Stor Nybygning Renovering Drift Diagrammet viser hvor stor en procentdel af de ingeniører, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen der ser et potentiale i anvendelse af projektweb i henholdsvis en lille, en mellemstor og en stor opgave inden for henholdsvis Ny- og tilbygning, Ombygning og renovering samt Drift. 11

12 4.5 Digitalt udbud med mængder Et par af administrationerne har gennemført digitalt udbud, men uden mængder. En af administrationerne udbyder fagentrepriser med mængder. En anden udbyder vedligehold med mængder, da vedligeholdelsessystemet indeholder disse. Øvrige administrationer udbyder ikke med mængder. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår, at en femtedel af henholdsvis arkitekter og ingeniører har anvendt digitalt udbud med mængder. Knap en tredjedel anvender en internetbaseret udbudsportal. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår endvidere, at det er opfattelsen, at potentialet for anvendelsen af digitalt udbud med mængder stiger med opgavens størrelse. Som barriere for en udbredelse af digitalt udbud med mængder peges på følgende forhold: Der er endnu ikke er styr på opmålingsreglerne. Ansvarsforholdene ved fejl i opmålinger er uafklarede. Tilbudsgiverne anvender fortsat materialet på papir, så det er blot trykkeudgifterne, der er flyttet. Mange mindre entreprenør- og håndværksvirksomheder er endnu ikke rustet til at håndtere digitalt materiale, så digitalt udbud kan virke konkurrenceforvridende. Se tillige afsnit 5.5 Bilag Lille Mellem Stor Nybygning Renovering Drift Diagrammet viser hvor stor en procentdel af de arkitekter, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der ser et potentiale i anvendelse af digitalt udbud i henholdsvis en lille, en mellemstor og en stor opgave inden for henholdsvis Ny- og tilbygning, Ombygning og renovering samt Drift. 12

13 Lille Mellem Stor Nybygning Renovering Drift Diagrammet viser hvor stor en procentdel af de ingeniører, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der ser et potentiale i anvendelse af digitalt udbud i henholdsvis en lille, en mellemstor og en stor opgave inden for henholdsvis Ny- og tilbygning, Ombygning og renovering samt Drift D modeller til visualisering Otte af de ni adspurgte boligadministrationer nyttiggør i dag 3D modeller til visualisering. Foruden egen nyttiggørelse peges på nyttiggørelse over for både bestyrelser og beboere. Erfaringerne er overalt positive Lille Mellem Stor 10 0 Nybygning Renovering Drift Diagrammet viser hvor stor en procentdel af de arkitekter, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der ser et potentiale i anvendelse af 3D modeller til visualisering i henholdsvis en lille, en mellemstor og en stor opgave inden for henholdsvis Nyog tilbygning, Ombygning og renovering samt Drift. 13

14 Tre fjerdedel af de adspurgte arkitekter og halvdelen af de adspurgte ingeniører er fortrolige med at udarbejde modeller til visualisering. At ingeniørerne i mindre omfang løser opgaver med visualisering skyldes formentlig alene, at denne type opgave typisk placeres hos arkitekterne. Såvel arkitekter som ingeniører anfører, at det største potentiale ligger i mellemstore og store opgaver inden for nybygning, tilbygning, ombygning og renovering. Knap en tredjedel af de adspurgte påpeger dog tillige et potentiale i anvendelse af modellerne i drift og vedligehold. Der er ikke redegjort for arten af sidstnævnte nyttiggørelse. Se tillige afsnit 5.6 Bilag Lille Mellem Stor 10 0 Nybygning Renovering Drift Diagrammet viser hvor stor en procentdel af de ingeniører, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der ser et potentiale i anvendelse af 3D modeller til visualisering i henholdsvis en lille, en mellemstor og en stor opgave inden for henholdsvis Ny- og tilbygning, Ombygning og renovering samt Drift. 4.7 Objektbaseret bygningsmodellering To administrationer melder klart ud, at de i kommende opgaver vil satse på objektbaseret bygningsmodellering med 3D geometri. Tre administrationer ser potentialet, men er endnu usikker på nytteværdien. Fire administrationer har endnu ikke forholdt sig til problemstillingen. Af de administrationer, der satser på objektbaseret bygningsmodellering pointerer én, at modellen ikke blot er et redskab for byggeopgaven, men følger bygningen i hele livsforløbet. Der lægges i denne forbindelse vægt på, at driftsdata indgår som en del af modellen allerede under projekteringen. Af de rådgivere der deltog i de gennemførte interviews med administrationerne foretager én allerede al projektering objektbaseret med 14

15 3D geometri. Yderlige fem rådgivere vil være i stand til at projektere på dette niveau, men afventer krav fra bygherrerne. Af de udfyldte spørgeskemaer fremgår, at næsten alle anvender 2D tegnesystemer. Dertil kommer at en sjettedel af de adspurgte arkitekter og en tredjedel af ingeniørerne har gennemført projektering med objektbaserede modeller med fællesmodel og fagmodeller Lille Mellem Stor 10 0 Nybygning Renovering Drift Diagrammet viser hvor stor en procentdel af de arkitekter, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der ser et potentiale i anvendelse af objektbaseret bygningsmodellering i henholdsvis en lille, en mellemstor og en stor opgave inden for henholdsvis Ny- og tilbygning, Ombygning og renovering samt Drift Lille Mellem Stor Nybygning Renovering Drift Diagrammet viser hvor stor en procentdel af de ingeniører, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der ser et potentiale i anvendelse af objektbaseret bygningsmodellering i henholdsvis en lille, en mellemstor og en stor opgave inden for henholdsvis Ny- og tilbygning, Ombygning og renovering samt Drift. 15

16 Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår endvidere, at det er opfattelsen, at potentialet for anvendelsen af objektbaseret bygningsmodellering stiger med opgavens størrelse. Som barrierer for objektbaseret bygningsmodellering med 3D geometri anføres bl.a. at værktøjerne endnu er mangelfulde og at der er tale om en betydelig investering i såvel software som læring. Se tillige afsnit 5.7 Bilag 4.8 Digital aflevering Fem administrationer stiller eksakte krav til aflevering af projektmateriale ved byggeriets afslutning. De resterende fire administrationer modtager projektmateriale, men ikke ud fra præcise krav. Af de fem administrationer, der stiller eksakte krav, har én hentet inspiration fra Bygherreforeningens kravkonfigurator. Øvrige har udarbejdet egne specifikationer. Hvad der foreligger digitalt fra rådgivere og udførende leveres i al væsentlighed også digitalt til administrationerne. Et par af de administrationer, der ikke stiller krav, erkender, at den afleverede dokumentation fra afsluttede byggesager generel er ringe. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår at halvdelen af henholdsvis arkitekter og ingeniører har foretaget digital aflevering. Det er ikke oplyst, om denne aflevering er i henhold til specifikation fra administrationerne eller blot en aflevering af tilgængeligt digitalt materiale Lille Mellem Stor 10 0 Nybygning Renovering Drift Diagrammet viser hvor stor en procentdel af de arkitekter, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der ser et potentiale i anvendelse af digital aflevering i henholdsvis en lille, en mellemstor og en stor opgave inden for henholdsvis Ny- og tilbygning, Ombygning og renovering samt Drift. 16

17 Lille Mellem Stor 10 0 Nybygning Renovering Drift Diagrammet viser hvor stor en procentdel af de arkitekter, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der ser et potentiale i anvendelse af digital aflevering i henholdsvis en lille, en mellemstor og en stor opgave inden for henholdsvis Ny- og tilbygning, Ombygning og renovering samt Drift. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår endvidere, at det er opfattelsen, at potentialet for anvendelsen af digital aflevering knytter sig til alle opgavetyper og stiger med opgavens størrelse. Se tillige afsnit 5.8 Bilag 4.9 Klassifikation Administrationerne anvender endnu SfB eller en tillempet udgave af SfB (de nuværende kontoplaner for konto 115 og 116) som klassifikation. Flere administrationer har sat sig ind i Forvaltnings Klassifikation og har positive forventninger. En enkelt administration har påbegyndt indarbejdningen. Kun få af boligadministrationerne har forholdt sig til DBK. Administrationernes rådgivere stiller sig afventende. Se tillige afsnit 5.9 Bilag 4.10 Printformater Såvel de ni administrationer som de rådgivere der har deltaget i interviews med disse ser med sympati på, at grafisk materiale udarbejdes, så det kan printes i A3 format. Der er samtidig enighed om, at der fortsat vil være tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt. Se tillige afsnit 5.10 Bilag 17

18 4.11 Udvekslingsformater Emnet har ikke i særlig grad haft administrationernes bevågenhed. Reelt har man alene haft fokus på, om man var i stand til at læse materiale fra eksterne rådgivere. Kun en enkelt administration har kendskab til IFC. Se tillige afsnit 5.11 Bilag 4.12 Opmålingsregler Det er den generelle opfattelse, at der mangler en fælles standard for opmåling. Der peges samtidig på, at opmåling i byggeri og vedligehold er forskellig. Se tillige afsnit 6.12 Bilag 4.13 Bips s beskrivelsesværktøj B1.000 Ingen af de 9 boligadministrationer anvender selv bips s beskrivelsesværktøj eller stiller krav til eksterne rådgivere om anvendelse. Godt halvdelen af de adspurgte rådgivere for boligadministrationerne anvender beskrivelsesværktøjet. Anvendelsen er ikke altid konsekvent, idet man enten plukker i beskrivelserne eller anvender dem som inspiration til egne beskrivelser. Se tillige afsnit 5.13 Bilag 4.14 Mangellister i standard fra foreningen bips Ingen af de 9 boligadministrationer anvender i dag bips s mangellister. Dette skyldes måske, at listerne er meget nye. En enkelt af boligadministrationernes rådgivere anvender mangellisterne, men anvender tillige andre lister. Se tillige afsnit 5.14 Bilag 18

19 5. Bilag 5.1 Aktuelt IKT-stade i 9 udvalgte boligadministrationer Adm. A. Skal i de kommende år bygge nye enheder og renovere Prioriterer implementering af IKT højt og har fokus på, at denne implementering skal give værdi. Anvender EG-bolig regnskabssystem og vedligehold. Vurderer at der kan være et misforhold mellem EG-bolig vedligehold og fremtidens digitale objektbaserede modeller. Påtænker at digitalisere bestående tegningsmateriale på papir og er indstillet på at ansætte person, som kan varetage opgaven. Er endnu ikke afklaret omkring niveau for digitalisering. Forbereder overgang til elektronisk flyttesyn og bygningssyn med produkt fra INCOM. Forsøger digitalt udbud med produkt fra Friis & Moltke. Kommunikerer både internt og med de fleste beboere via mails. Adm. B. Administrerer ca boliger fordelt over hele landet. Til brug for egen organisation findes database med egne dokumenter. Adgangsstyring til databasen samt paradigma for, hvad der gemmes centralt og hvad der gemmes lokalt. Fungerer efter hensigten. Regnskabssystem: Unik Bolig 4 Drift og vedligehold: UnikEjdFunk (udviklet af Unik med bistand herfra, men kan også anvendes af andre). Tegningsmateriale overvejende på papir. I nye sager projektering digitalt, når det skønnes hensigtsmæssigt. Endnu ikke fokus på egen nyttiggørelse af digitale tegninger / modeller. Ser potentiale i at kommunikere digitalt med beboere. F.eks. at den enkelte lejer har adgang til digitale data om egen bolig. Adm. C. Anvender EG-Bolig på regnskab og vedligehold. Anvender Revit. 19

20 Er aktuelt ved at konvertere eksisterende papirtegninger til digitale objektbaserede modeller / tegninger i Revit. Eksisterende traditionelle digitale tegninger i AutoCad konverteres tillige til Revit. Overvejer i fællesskab med andre at knytte IKT-ansvarlig til boligselskabet. Kommunikerer med alle via mail faxen er helt ude af billedet. Kobler nu viceværterne op på den fælles database, men det må erkendes, at der kan være en barriere, som har med både alder og uddannelse at gøre. Ser ikke det store problem i statslige bygherrekrav, men pointerer, at der fortsat må være frihed til at være innovativ i eget regi! Adm. D. Har udviklet eget intelligente dokument- og dokumentstyringssystem. Systemet sammenkæder bygningsdelskort klassificeret efter Forvaltnings Klassifikation og 3D grafik i Revit med kontoplaner efter ny kontoplan, levetidsoversigter, lejlighedsrapporter med stade for råderetsdispositioner, flyttesyn, V&S Byggedata og budget. Systemet er under stadig udvikling. Optegning i Revit er påbegyndt med et par afdelinger. Efterfølgende bør det i princippet være den enkelte sag. der finansierer og dermed retfærdiggør etablering af modellerne i Revit. Detaljeringen af optegningen er aktuelt under overvejelse. Med stor detaljering er det som en positiv ting muligt at synliggøre alle ændringer efter regler om råderet, men det giver samtidig rigtig mange data at vedligeholde. Med en beskeden detaljering kommer alt ikke med, men det bliver enkelt at vedligeholde. Ønsker at objekter består i hele processen fra skitsering til nedrivning. Gerne en sikker struktur på objekternes egenskabsdata. Vigtigt med procedurer som sikrer, at der aldrig er tvivl om hvilke informationer (egenskabsdata), der er gyldige. Dette betyder bl.a., at generelle egenskaber fra rådgiverne skal suppleres med produktspecifikke fra de udførende. Fokus på, at driftsdata så vidt muligt genereres som egenskabsdata under projektering og udførelse. Har opbygget digital procedure omkring flyttesyn. CTS-anlæg styres centralt. Har eget datanet i området. Alle ansatte er koblet op på nettet. 20

21 Adm. E. Boligkontoret er administrator for hen ved 60 mindre boligselskaber. Er organiseret med hovedkontor/administration i Hovedstaden samt lokale driftskontorer spredt over hele landet. Bestræbelser på at sammenlægge de mindste selskaber, som er helt ned til omkring 5 boliger som de mindste. Kommunikerer på grund af de betydelige geografiske afstande digitalt med driftskontorerne. Anvender EG-bolig til regnskab samt EG-boligs vedligeholdelsesmodul. Udvikler efter behov i EG-boligs programmer. Har endnu tegninger på papir. Tegningskvaliteten af meget svingende kvalitet. Overvejer at scanne bestående tegninger på papir. Er indstillet på i nye sager at stille krav om digitalt tegningsmateriale, men kan næppe nyttiggøre objektbaseret bygningsmodel i eget regi. Anvender ByggeWeb og har gode erfaringer. Ser generelt styringen af byggesager som et problem. Det er vanskeligt at etablere en overordnet styring, som går på tværs af faggrænser. IKT-kravene må være, så den mindre entreprenør og håndværker kan være med ellers risikerer man, at prisen ikke bliver rigtig. Adm. F. Har lagt megen energi i at komme op på et nutidigt IT-niveau. Har i de sidste 5 år anvendt ByggeWeb som kommunikationsplatform i byggeopgaver. Anvendes tillige i digitalt udbud. Anvender Bygge- Web viewer til læsning af grafiske filer. Gennemfører alle byggesager med traditionel faseopdeling. Når byggesager afsluttes sættes de i arkiv hos ByggeWeb. Materialet er herfra fortsat tilgængeligt. En opdatering af formater indgår ikke i aftalen med ByggeWeb. Ønsker i byggesager at sikre egen tilgængelighed til projektinformation, men blander sig ikke unødigt i rådgivernes interne kommunikation. Finder det med andre ord ikke hensigtsmæssigt at blande sig i noget, som man måske ikke har den fornødne kompetence til. Kunne ønske sig, at opbygningen af driftsinformation under byggesagen blev styrket bl.a. af hensyn til totaløkonomiske beregninger. Til driftsformål anvendes eget Exel-baseret system. Overvejer at skifte til Core-FM også fra ByggeWeb. Eksisterende tegningsmateriale er på papir og i meget svingende kvalitet. 21

22 Etablering af digitale tegninger af boliger er igangsat. Disse anvendes primært i digitalt flyttesyn, hvor mænger kombineres med priser fra rammeaftale. Digitale tegninger anvendes tillige til at vise ændringer som følge af lejernes råderet. Digitale 3D tegninger anvendes i et vist omfang på nye sager. Kommunikerer digitalt med lejere via egen hjemmeside. Er i hastig udvikling. Med ByggeWeb som platform oprettes der evt. hjemmeside på sagen til kommunikation med lejere f.eks. nyhedsbreve, visse tegninger, varslinger mm. Anvender SAP til økonomistyring pt. og er i gang med en omfattende implementerings-udvidelse af SAP-platformen. Byggeafdelingen skal fremover styre byggeri via SAP s PS-modul med budgetlægning, tidsplanlægning mm. Adm. G. Gennemfører en række større projekter. Har ikke så megen indsigt i det IKT- og metodemæssige og er af den opfattelse, at rådgiverne håndterer det meget godt. Har ikke nogen speciel holdning til, om digitalt projektmateriale er læsbart om måske 20 år. Behov for faglig bistand, hvis der kvalificeret fra bygherreside skal stilles krav til IKT-anvendelsen. Adm. H. Anvender EG-bolig til regnskab og vedligehold inkl. budget. Kommunikerer med eksterne rådgivere og udførende samt internt via mails. Har hjemmeside, men kommunikerer i øvrigt ikke digitalt med beboere. Telefax helt ude af billedet. Har tegningsarkiv på papir, men overvejer scanning. Hvor eksterne parter udarbejder digitale filer modtages disse. Har ikke erfaring med ProjektWeb, men intentioner om at tage i brug. Afprøver Forvaltnings Klassifikation når tidspunkt for bekendtgørelse er fastlagt. 22

23 Adm. I. Administrationen anvender EG-boligs regnskabssystem. Vedligehold (aktiviteter, terminer, levetider, mængder budgetter m.v.) styres i et digitalt system udviklet af Ai-gruppen. Digitale tegninger fra eksterne rådgivere kan læses og printes. Der er endnu ikke digitalt tegningsarkiv, men det overvejes. Der kommunikeres i vid udstrækning via mails, men visse lokale håndværksfirmaer anvender endnu telefax. 5.2 Aktuelt IKT-stade hos administrationernes rådgivere Rådgiver for adm. A. Er overalt langt fremme i IKT-udvikling og er dermed rustet til at imødekomme alle krav fra byg- og driftsherre. Vurdering at IKT-niveauet hos såvel rådgivere som udførende er meget varierende. Derfor er det måske for tidligt at stille krav om objektbaseret bygningsmodel. Bør i den enkelte sag diskuteres med parterne. Har i øvrigt den holdning, at eksterne samarbejdspartnere må leve op til de stillede IKT-krav. Kan eller vil de ikke det, diskvalificerer de sig. Rådgiver for adm. B. IKT-niveauet hos eksterne rådgivere er meget varierende. Ofte er niveauet afhængigt af en enkelt ildsjæl. Usikker på, om tiden er moden til den objektbaserede bygningsmodel (BIM). Det skal give merværdi! Rådgiver for adm. C. Anvender Revit og kan imødekomme boligselskabets krav til digital objektbaseret modellering og visualisering. Rådgiver for adm. D. Er i stand til at imødekomme alle kendte IKT-krav fra administrationer i det almene byggeri. Rådgiver for adm. E. Ikke udfyldt. 23

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Digital renovering Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Med digitale byggeprocesser kan du genbruge viden, styre dine bygninger og formidle dine ideer nemmere til fx lejere. Den digitale vision Drømmen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

2015-02-17. bim survey 2014. rapport

2015-02-17. bim survey 2014. rapport bim survey 2014 rapport Indhold < Forrige side Næste side > 2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Om undersøgelsen...5 Resultater... 7 1. Brugen af tegninger, modeller og beskrivelser... 7 bips Lyskær

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Østergaard, redigeret af Anja Kiersgaard, udviklingskonsulent sbs rådgivning AS) Digital projektplanlægning giver bedre samarbejde,

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Vi bygger løsninger til

Vi bygger løsninger til InCom Tværfaglige brancheløsninger Vi bygger løsninger til Boligadministrationer InCom IT Group BRANCHELØSNINGER SKABT AF TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER InCom IT Group er en innovativ leverandør af Software,

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Syv grunde til at vælge ibinder

Syv grunde til at vælge ibinder Syv grunde til at vælge ibinder 1. Nemt at anvende - kræver ingen forkundskaber 2. Let at beregne driftsomkostningerne 3. Fungerer i ethvert IT-miljøkræver blot en webbrowser 4. Udviklet af mennesker til

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 1. Status d. 15.11.12 2. Tegningshåndtering 3. Viewerløsning 4. Opdeling af en ejendom 5. Navngivning af 6. KlassifikaKon af brugsrum 7.

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER IKT-LEDERUDDANNELSE Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Siden sidst: Input fra interessentworkshoppen i februar 2010 Dansk Byggeri: Det

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Gymnasiefællesskabet i Roskilde

Gymnasiefællesskabet i Roskilde Gymnasiefællesskabet i Roskilde Samarbejdsmodel Vi har samarbejder på personaleadministration, jura, It, løn, Bogholderiområdet og Bygningsområdet. 2007 6 Selvstændige Gymnasier 2013-15 Gymnasier Lokal

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014 Vejen til det gode byggeri Jesper Johannesen Direktør Sikuki Nuuk Harbour A/S Før anlægschef i Departement for Boliger - før direktør INI Byggeteknik INI Bygningsingeniør

Læs mere

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Nicolaj Hvid BIM konsulent Uddannet arkitekt/designer CEO Archiwise Aps Modelbaseret bygherrerådgivning Formål: At

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-Leder Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere