IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT-Aftale Ydelsesspecifikation"

Transkript

1 Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Hvidovre Kommune

2 ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag Anvendelse Opbygning Aftalte IKT-ydelser Digital kommunikation Omfang Ansvarlig Datastruktur Klassifikation Projektweb CAD Alment CAD-projektkoordinator Produktion Anvendelse af CAD-modeller Tegningsproduktion Simulering Digital kollisionskontrol Visualisering Dataudtræk Fællesmodel Anden anvendelse Digitalt udbud Udbuds- og tilbudsportal Ansvarlig for digitalt udbud/tilbud Udbudsmaterialets struktur Tilbudslister med mængder Digital aflevering Ansvarlige for digital aflevering Aflevering af digital D&V-dokumentation Omfangsspecifikation af D&V-dokumentation Procesdokumentation Produktdokumentation Drift og vedligeholdelsesinformation...14 Side 2 af 14

3 ID nr. Byggesag: 1. Grundlag Denne IKT-ydelsesspecifikation specificerer Hvidovre Kommunes principper for anvendelse af informationsog kommunikationsteknologier (IKT) som skal efterleves af alle projektparter, der indgår i Hvidovre Kommunes byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. eller derover. IKT-ydelsesspecifikation specificere de IKT-ydelser, der skal leveres på byggesagen, samt uddyber og præciserer IKT-ansvar, -roller og -leverancer, som er aftalt mellem byggesagens parter gennem AB92, ABT93, ABR89 samt FRI og Danske Arks ydelsesbeskrivelser for hhv. Byggeri og Planlægning 2012 og Som udført februar IKT-ydelsesspecifikationen understøtter også den lovgivning som Hvidovre Kommune er underlagt i IKTbekendtgørelserne nr. 118 i Lov om offentlig byggevirksomhed og nr. 119 i Lov om almene boliger. IKTbekendtgørelserne fastsætter en række IKT-krav, som ikke kan fraviges på byggesager med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. eller derover. 1.1 Anvendelse IKT-ydelsernes omfang afhænger af den aktuelle byggesag og omfanget skal fastlægges i et samarbejde mellem Hvidovre Kommunes IKT-koordinatorer og projektleder på byggesagen. IKT-ydelsernes angives i IKT-ydelsesspecifikationen og skal være fastlagt inden rådgiver- eller totalentrepriseudbud, hvor IKT-ydelsesspecifikation skal indgå som bilag til byggesagens aftaler. Når byggesagens rådgiver eller totalentreprenører er valgt, skal de tekniske forhold omkring IKT-ydelserne konkretiseres yderligere i IKT-tekniske specifikationer. Denne konkretisering skal ske i et samarbejde mellem Hvidovre Kommunes IKT-koordinatorer og projektleder samt den valgte rådgiver eller totalentreprenør. IKT-ydelsesspecifikationen og de IKT-tekniske specifikationer skal i enslydende udgave være vedlagt som bilag i alle projektparters kontrakter for hhv. projekteringsydelser og udførelsesmæssige leverancer. 1.2 Opbygning IKT-ydelsesspecifikationen er baseret på foreningens bips IKT-ydelsesspecifikation paradigme Byggeriets IKT-specifikation F IKT-ydelsesspecifikationen er indledningsvist opbygget med afkrydsningsbokse, hvor der skal foretages et aktiv til- og fravalg af byggesagens overordnede IKT-ydelser. De valgte ydelser i afkrydsningsbokse er nærmere specificeret i de efterfølgende afsnit i IKT-ydelsesspecifikationen. For byggesager med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. eller derover, er der en række ydelser som Hvidovre Kommune har valgt på forhånd (de afsatte kryds i afkrydsningsboksene) og som ikke kan fraviges. Dette er for at sikre at byggesagen efterlever IKT-bekendtgørelsernes krav. For byggesager med en anslået entreprisesum på under 20 mio. kr. kan der være flere muligheder for projektspecifikke til- og fravalg, idet disse byggerier ikke er underlagt IKT-bekendtgørelserne. For alle renoverings- og vedligeholdelsessager, uanset entreprisesummens beløbsstørrelse, kan der fravælges nogle IKT-ydelser, hvis udgifterne forbundet med gennemførelse af IKT-ydelserne ikke står mål med gevinsterne. Side 3 af 14

4 ID nr. Byggesag: 1.3 Aftalte IKT-ydelser IKT-ansvarlige Angiv Tilvalg Byggesagens IKT-ansvarlige er: Digital Kommunikation - kapitel 2 Angiv Tilvalg 2.2 Byggesagens kommunikationsansvarlige er: Hvidovre Kommunes IKT-tekniske kommunikationsspecifikation skal anvendes Al udveksling af dokumenter mellem byggesagens parter skal foregå digitalt 2.5 Alle dokumenter udveksles via projektweb, bortset fra s. 2.5 Hvidovere kommune stiller under hele byggesagen et projektweb til rådighed 2.4 Byggesagens klassifikationsansvarlige er: 2.4 Klassifikationssystemet CCS anvendes på hele byggesagen. CAD - kapitel 3 Angiv Tilvalg 3.2 Byggesagens CAD-projektkoordinator er: 3.1 Hvidovre Kommunes IKT-teknisk CAD-specifikation skal anvendes 3.1 Alle projekterende er forpligtiget til at stille deres fællesmodeller, fagmodeller og tegninger til rådighed for bygherren og de øvrige parters anvendelse Projekttegninger [virksomhed] Arbejdstegninger i læsbart A3-format [virksomhed] Varmetabsberegning [virksomhed] Akustik [virksomhed] Dagslysberegning [virksomhed] Digital kollisionskontrol [virksomhed] Visualisering [virksomhed] Dataudtræk [virksomhed] Fælles model udarbejdes [virksomhed] Digitalisering/Modellering af eksisterende forhold [virksomhed] Anden anvendelse af fagmodeller [virksomhed] Side 4 af 14

5 ID nr. Byggesag: Digital udbud kapitel 4 Angiv Tilvalg 4.1 Ansvarlige for digitalt udbud er: 4 Hvidovre Kommunes IKT-teknisk udbudsspecifikation skal anvendes 4.1 Udbud skal ske gennem en digital udbudsportal 4.1 Licitation skal ske gennem en digital udbudsportal 4.1 Hvidovere kommune stiller en digital udbudsportal til rådighed 4.4 Udbudsmaterialet skal indeholde tilbudslister med mængder Digital aflevering kapitel 5 Angiv Tilvalg 5.1 Ansvarlige for digitalt aflevering er: Ansvarlig for kvalitetssikring af det afleverede digital informationer er: Hvidovre Kommunes IKT-teknisk afleveringsspecifikation skal anvendes 5.2 Digital mangellister skal anvendes ved registrering af mangler Der skal afleveres dokumentation af byggesagens forløb (procesdokumentation) Der skal afleveres som udført dokumentation (produktionsinformation) Der skal afleveres D&V dokumentation i Hvidovre Kommunes D&Vsystem DBD. Side 5 af 14

6 ID nr. Byggesag: 2. Digital kommunikation Al skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter skal foregå som beskrevet i byggesagens IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. Den IKT-teknisk kommunikationsspecifikation og eventuelle tilhørende bilag udarbejdes i samarbejde mellem rådgiver og Hvidovre Kommune efter kontraktindgåelse, som standard baseret på Bips A104. Hvidovre Kommunes paradigmer skal anvendes. 2.1 Omfang Stk.1. Alle dokumenter mellem parterne skal udveksles digitalt. Ad stk. 1 Undtaget herfra er korrespondance, se IKT-teknisk kommunikationsspecifikation punkt Ansvarlig Den kommunikationsansvarlige, som er udpeget under punkt. 1.3 i ydelsesspecifikationen, skal: Sikre at, IKT-teknisk kommunikationsspecifikation er gjort gældende for byggesagens parter. Administrere projektweb dvs. håndter brugere, rettigheder og mapper hvis tilvalgt? Tilse, at alle byggesagens parter kommunikerer digitalt på aftalt måde Afholde opstartsmøde, hvor byggesagens parter i fællesskab gennemgår og uddyber IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. Udarbejde en projektorganisation over de udførende på byggesagen Ad stk. 1 Ansvarlig for digital kommunikation, jf. Bilag 8 Projektorganisation. Den kommunikationsansvarlige skal sikre at afkrydsningspunkterne i punkt. 1.3 i ydelsesspecifiactionene, er gennemgået og godkendt. Dette føres til referat på bygherremøde, ved førstkommende lejlighed. 2.3 Datastruktur Ved udveksling af dokumenter følges nedenstående bilag: Dokument id og filnavn, Bilag 2 Mappestruktur, Bilag 10 CAD filnavn, Bilag 11 (anvendes til tegningsfiler) Metadata, Bilag Klassifikation Al digital projektinformation skal, i relevant omfang, klassificeres med anvendelse af CCS koder udarbejdet af Cuneco. Ved EU-udbud kan anvendes tilsvarende klassifikationssystem baseret på ISO Stk.2. Den klassifikationsansvarlige skal sikre: at Hvidovre Kommunes paradigme for klassifikation skal anvendes at projektdeltagernes løbende og korrekte brug af klassifikation organiseres, supporteres og kontrolleres. Ad stk. 2 Ansvarlig for klassifikation, jf. Bilag 8 Projektorganisation. Stk. 3 Den klassifikationsansvarlige skal sikre bygherrens godkendelse af retningslinjer for klassifikationsindsatsen. Dette føres til referat ved bygherremøde, ved førstkommende lejlighed. Side 6 af 14

7 ID nr. Byggesag: 2.5 Projektweb Tilvalg eller fravalg af projektweb fremgår af Kommunikationsspecifikation pkt. 4 Stk. 2 Al digital udveksling af dokumenter mellem projekterende skal foregå jf. Kommunikationsspecifikation pkt. 4 Stk. 3 Alle parter der er involveret i udførelsen samt medprojekterende leverandører og (under) entreprenører skal ligeledes anvende projektweb jf. Kommunikationsspecifikation pkt. 4 under hele projektforløbet. Stk. 4. Projektweb tilvejebringes af Hvidovre Kommune Projektweb kan tilgås frem til <dd.mm.åååå> Stk. 5 Anvendte filformater ses i Bilag 13 - Filformater Stk. 6 Hvis nødvendigt, skal omfanget af internet og A3-printfaciliteter på byggepladsen specificeres i byggesagsbeskrivelsen og/eller i arbejdsbeskrivelserne. Stk. 7 Den kommunikationsansvarlige, angivet i punkt 1.3 kap. 2, skal: sikre at alle parter gøres bekendt med deres opgave- og ansvarsforhold omkring brugen af projektwebben, når byggeprojektet igangsættes organisere og kontrollere parternes løbende og korrekte brug af projektwebben. Stk. 8 Man bør følge Hvidovre Kommune retningslinjer og ved tilføjelser/ændringer skal bygherre godkende dette Se IKT-teknisk kommunikationsspecifikation punkt 5. Side 7 af 14

8 ID nr. Byggesag: 3. CAD Alle CAD specifikke oplysninger findes i IKT-teknisk CAD-specifikation. 3.1 Alment Hvidovre Kommunes IKT-teknisk CAD-specifikation anvendes. Stk. 2 Alle projekterende parter er forpligtet til at stille fællesmodeller, fagmodeller og tegninger til rådighed for bygherrens og øvrige parters anvendelse og kontrol som beskrevet i IKT-teknisk CAD-specifikation. Krav til CAD-modellerne sikrer udveksling og anvendelse af fagmodeller på tværs af byggesagens parter. Aflevering skal ske i original formater og IFC version 2x3. Stk. 3 Ved start på projekt, skal det tjekkes om Hvidovre Kommune har digitalt tegningsmateriale, som skal bruges som grundlag for videre projektering. Stk. 4 Ved afsluttet projekt, skal alle opstillede krav, fra Hvidovre Kommune, til CAD materialet opfyldes. Hvidovre Kommune stiller CAD-Checker til rådighed, hvor tegningsmaterialet skal uploades og tjekkes. Ved fejl underrettes afsender med krav om rettelser. 3.2 CAD-projektkoordinator CAD-projektkoordinator, angivet i punkt 1.3 kap. 3 i ydelsesspecifikationen, skal: Sikre at IKT-teknisk CAD-specifikation er gjort gældende for alle de parter, der anvender CAD videreformidle kravene til CAD i udbudsmaterialet i det omfang, udførendes leverancer er omfattet af krav til CAD afholde opstartsmøde i samarbejde med Hvidovre Kommune, hvor parterne gennemgår IKT-teknisk CADspecifikation forestå den overordnede koordinering af CAD-arbejdet, herunder tilse, at udveksling af CAD følger IKT-teknisk CAD-specifikation sikre, at IKT-teknisk CAD-specifikation i seneste version altid er tilgængelig for alle parter. CAD-projektkoordinatoren sikre at IKTteknisk CAD-specifikation er indhentet fra Hvidovre Kommune. 3.3 Produktion Alt materiale skal udarbejdes iht. IKT.teknisk CAD-specifikation. 3.4 Anvendelse af CAD-modeller Hvis en af de følgende anvendelser, angivet i pkt , er tilvalgt, men der ikke er angivet en part under udføres af, betyder det, at denne part udpeges senere. For de parter der skal udføre en af de under pkt nævnte ydelser, og hvor der skal anvendes flere fagmodeller, er det en del af ydelsen, at sikre korrekt samling af fagmodellerne i fællesmodellen. Side 8 af 14

9 ID nr. Byggesag: Tegningsproduktion Projekttegninger er de tegninger, som den projekterende udarbejder. Ad stk.1 PROJEKTTEGNINGER Omfang: Iht. gældende ydelsesbeskrivelser med Hvidovre Kommunes fravigelser, tilføjelser, ændringer og præciseringer. Fase: Alle. Filformat: Iht. IKT-bilag, bilag 13 Filformater Informationsniveau: Udføres af: Rådgiver. Arbejdstegninger er de tegninger, der benyttes til produktion på byggepladsen. Arbejdstegninger, der skal benyttes på byggepladsen, skal kunne plottes i læsbart i A3-format. Dette krav skal videreformidles til de udførende i byggesagsbeskrivelsen og/eller arbejdsbeskrivelser. Ad stk. 2 ARBEJDSTEGNINGER I LÆSBART FORMAT Omfang: Iht. gældende ydelsesbeskrivelser med Hvidovre Kommunes fravigelser, tilføjelser, ændringer og præciseringer. Fase: <> Filformat: Iht. IKT-bilag, bilag 13 Filformater Informationsniveau: <> Udføres af: <> Simulering VARMETABSBEREGNING Fase: <> Program: <> Informationsniveau: <> Udføres af: <> AKUSTIK Fase: <> Program: <> Informationsniveau: <> Udføres af: <> DAGSLYSBEREGNING Fase: <> Program: <> Informationsniveau: <> Udføres af: <> Angiv Tilvalg Digital kollisionskontrol Fase: <> Program: <> Informationsniveau: <> Udføres af: <> Angiv Tilvalg Side 9 af 14

10 ID nr. Byggesag: Visualisering Fase: <> Program: <> Udføres af: <> Angiv Tilvalg Dataudtræk Fase: <> Informationsniveau: <> Opdateringsfrekvens: <> Udføres af: <> Angiv Tilvalg Fællesmodel I det omfang at det er nødvendigt, opbygges en fællesmodel af fagmodeller fra de angivne fag. Fællesmodellen skal opdateres og vedligeholdes svarende til den angivne frekvens. FORMÅL OG OMFANG AF FAGMODELLER Fase: <> Informationsniveau: <> Opdateringsfrekvens: <> Udføres af: <> Angiv Tilvalg Anden anvendelse Formål og omfang Fase: <> Informationsniveau: <> Udføres af: <> Angiv Tilvalg Side 10 af 14

11 ID nr. Byggesag: 4. Digitalt udbud Det digitale udbud skal gennemføres i henhold til IKT-teknisk udbudsspecifikation. 4.1 Udbuds- og tilbudsportal Der skal anvendes en udbudsportal, hvorpå den ansvarlige for digitalt udbud/tilbud lægger udbudsmaterialet. Den ansvarlige skal desuden sikre, at tilbudsgivere har adgang til at hente materialet på udbudsportalen. Ad stk. 1 Iht. IKT-teknisk udbudsspecifikation, afsnit 4. Licitation/tilbudsgivning skal ske digitalt, ved at tilbudsgivere afleverer deres tilbud digitalt på en tilbudsportal. Ad stk. 2 Iht. IKT-teknisk udbudsspecifikation, afsnit 4. Stk. 3. Tilvejebringelse af udbuds-/tilbudsportal med funktionalitet iht. Lov om indhentning af tilbud omfatter både anskaffelse og drift. Ad stk. 3 Udbuds-/tilbudsportal tilvejebringes af Hvidovre Kommune 4.2 Ansvarlig for digitalt udbud/tilbud Den ansvarlige for digitalt udbud/tilbud, angivet i punkt 1.3 kap. 4 i ydelsesspecifikationen, skal: Sikre at IKT-teknisk udbudsspecifikation er i overensstemmelse med den til byggesagen udfyldte IKTydelsesspecifikation samt, at den er gjort gældende for alle parter, som producerer udbudsdokumentation lægge udbudsmaterialet samt opdateringer heraf på udbudsportalen administrere adgang og rettigheder, herunder fordeling af udbudsmaterialet sikre, at forespørgsler bliver besvaret forelægge de indkomne tilbud for bygherren Den ansvarlige for digitalt udbud/tilbud indhenter IKT-teknisk udbudsspecifikation fra Hvidovre Kommune. 4.3 Udbudsmaterialets struktur Udbuds- og tilbudsmaterialets informationer skal klassificeres i henhold til angivelse under 2.4, Klassifikation og iht. IKT-teknisk udbudsspecifikation. Beskrivelserne skal struktureres og udarbejdes i henhold til bips B1.000 Beskrivelsesanvisning, struktur. Der skal være sammenhæng mellem bygningsdelsbeskrivelserne samt posterne og mængderne angivet i tilbudslisten. Ad stk. 2 bips B1.000, Beskrivelsesstruktur anvendes hvor det er muligt, ellers anvendes bips B100, Beskrivelsesstruktur. Stk. 3 Hvis nødvendigt, skal udbudsmaterialet indeholde bygningsmodeller, der som minimum omfatter 3Dgeometri. Omfang og indhold af bygningsmodellerne skal være beskrevet i udbudsmaterialet. Modeller skal leveres i originalformat samt filformatet IFC2x3. Side 11 af 14

12 ID nr. Byggesag: Stk. 4 Udbudsmaterialet skal indeholde bygningsmodeller baseret på 3Dbyggeobjekter. Omfang og indhold af bygningsmodellerne skal være beskrevet i udbudsmaterialet. Ad stk. 4 Iht. IKT-teknisk CAD-specifikation. 4.4 Tilbudslister med mængder Udbudsmaterialet skal indeholde tilbudslister, hvor mængder er angivet. Mængder opmåles på baggrund af: Indsæt måleregler fra cuneco bips F111a, Opmålingsregler 2008, Anvisning Bilag A, Måleregler for bygningsdele. Det angives i enten byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelser, bygningsdelsbeskrivelser eller på tilbudslister, hvilke opmålingsregler, der er anvendt for mængder. Ad stk. 1 Tilbudslisten indeholder mængder Opmålingsregler iht. bips F111 og bips F111a 5. Digital aflevering Afleveringsproceduren for D&V-dokumentation skal gennemføres i henhold til denne ydelsesspecifikation og IKT-teknisk afleveringsspecifikation. Ad stk. 1 IKT-teknisk afleveringsspecifikation og eventuelle tilhørende bilag udarbejdes af Hvidovre Kommune. De angivne parter er omfattet af digital aflevering af D&V-dokumentation i henhold til specificeret omfang, metoder, formater og leveringsfrister, som fremgår af denne ydelsesspecifikation og den tilknyttede IKTteknisk afleveringsspecifikation. 5.1 Ansvarlige for digital aflevering Den ansvarlige for digital aflevering, angivet i punkt 1.3 kap. 5 i ydelsesspecifikationen, skal: Sikre, at IKT-teknisk afleveringsspecifikation er gjort gældende for alle parter, som producerer afleveringsdata sikre, at seneste version af IKT-teknisk afleveringsspecifikation er tilgængelig for de parter, som producerer afleveringsdata afklare begreberne datastruktur og datamodel med bygherren i det omfang udførende skal aflevere D&V-dokumentation, sikre at kravet videreformidles i byggesagsbeskrivelsen og/eller arbejdsbeskrivelser. Den ansvarlige for kvalitetssikring af digitale projektinformationer skal kvalitetssikre afleveringsproceduren samle, kontrollere og overdrage den digitale D&V-dokumentation til bygherren. Ad stk. 2 Ansvarlig for kvalitetssikring af digitale projektinformationer, jf. Bilag 8 Stk. 3. Man bør følge Hvidovre Kommune retningslinjer og ved tilføjelser/ændringer skal bygherre godkende dette. Side 12 af 14

13 ID nr. Byggesag: 5.2 Aflevering af digital D&V-dokumentation D&V materiale til Hvidovre Kommune skal afleveres i kommunens Drifts- og vedligeholdelsessystem, DBD. Manual til DBD, jf. bilag 18. bips C207, Digitale mangellister, skal anvendes ved specifikation af mangler. bips U104, Digitale mangellister ved udveksling, kan anvendes som specifikation for udvikling og anvendelse af it-værktøjer til udveksling af mangellister. Digitale mangellister tilvejebringes af rådgiver/entreprenør, jf. punkt 1.3 kap. 5 ydelsesspecifikation. 5.3 Omfangsspecifikation af D&V-dokumentation Procesdokumentation Procesdokumentation, der omfatter dokumenter skabt i forbindelse med gennemførelse af byggeriet, skal afleveres. Hvis ikke andet angives nedenfor, anvendes formater, som angivet i bilag 13 filformater Ad stk. 2 Procesdokumenter, formater og metoder iht. Bilag 2, IKT-teknisk kommunikationsspecifikation og IKT-teknisk afleveringsspecifikation. Stk. 3. Sammen med procesdokumentation afleveres dokumentoversigt over beslutningsdokumenter, beslutningsgrundlag og beslutninger gennem byggeprocessen. Oversigten skal som minimum indeholde dokumentnavne samt de øvrige metadata, dokumenterne har fået tilføjet i projektwebsystemet. Dokumenterne skal indeholde metadata iht. Bilag 12 samt de tilføjede metadata fra Projektweb. For valgt projektweb se IKT-teknisk kommunikationsspecifikation, punkt 4, udveksling. Stk. 4. Aflevering af procesdokumentation finder sted i henhold til den tidstermin eller afslutning af fase eller aktivitet, som er angivet, ad stk. 4. Ad stk. 4 Overdragelsestidspunkt for procesdokumentation: <åååå-mm-dd> <Senest 8 uger inden afleveringen> Afleveringsform Den samlede procesdokumentation og dokumentoversigten afleveres som en kopi i projektweb-systemet til bygherren Produktdokumentation Produktdokumentation, der indeholder som udført dokumentation skal afleveres i forbindelse med afslutning af byggeriet. Hvis ikke andet angives nedenfor, anvendes formater, som angivet i Bilag 13. Ad stk. 1 Produktdokumentation iht. IKT-teknisk afleveringsspecifikation, afsnit 3.3 og 4. Stk. 2 Produktdokumenter skal afleveres i henhold til angivne formater og metoder, Bilag 13. Stk. 3. Sammen med produktdokumentation afleveres dokumentoversigt over dokumenter, der indgår i produktdokumentationen. Oversigten skal som minimum indeholde dokumentnavne samt de øvrige metadata, dokumenterne har fået tilføjet i projektwebsystemet. Dokumenterne skal indeholde metadata iht. Bilag 12 samt de tilføjede metadata fra Projektweb. For valgt projektweb se IKT-teknisk kommunikationsspecifikation, punkt 4, udveksling. Side 13 af 14

14 ID nr. Byggesag: Stk. 4 Den samlede produktdokumentation og dokumentoversigten afleveres som en kopi i projektweb-systemet til bygherren. Stk. 5. Aflevering af produktdokumentation finder sted i henhold til den tidstermin eller afslutning af fase eller aktivitet, som er angivet. Ad stk. 5 Overdragelsestidspunkt for produktdokumentation: <åååå-mm-dd> <Senest 8 uger inden afleveringen> Drift og vedligeholdelsesinformation Drift- og vedligeholdelsesdokumentation indeholder informationer til brug for den løbende drift og vedligeholdelse af byggeriet både vedrørende bygninger og omgivende terræn. Der afleveres drift- og vedligeholdelsesinformationer på fx terræn, bygninger, bygningsdele og rum i henhold til specifik angivelse i IKT-teknisk afleveringsspecifikation. D&V materiale til Hvidovre Kommune skal afleveres i kommunens Drifts- og vedligeholdelsessystem, DBD. Ad stk. 1 Filformater iht. Bilag 13 Stk. 2 Der afleveres digital bygningsmodel indeholdende de informationer, der er relevante for driften i henhold til specifik angivelse i IKT-teknisk afleveringsspecifikation. Stk. 3 De specifikt oplistede drift- og vedligeholdelsesdokumenter skal afleveres i henhold til angivne formater og metoder, Bilag 13 Filformater. Stk. 4. Der afleveres drifts- og vedligeholdelsesinformation, bygningsmodel og dokumenter i henhold til bilag 13. Side 14 af 14

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION Boliselskabet B45 Kuben Management A/S 1. Grundlag... 2 1.1 Generel orientering... 2 1.2 Formål med digital indsamling af DV-materiale... 2 1.3 Entreprenørens

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt)

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) 9. februar 2017 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) For alle de projekterende

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer. Bygherre IKT-teknisk kommunikations-,cad-, udbuds-

Læs mere

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-08- 19

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter E Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter 3. oktober 2013 Vordingborg Kommune Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Indholdsfortegnelse Del 1 IKT-ydelsesspecifikation,

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter Bekendtgørelse nr. 118, af 06.02.2013, om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelser

De nye IKT-bekendtgørelser De nye IKT-bekendtgørelser for alment og offentligt byggeri 1 Oplægsholdere Morten Steffensen, fuldmægtig, civilingeniør, Bygningsstyrelsen (Klima-. Energi og Bygningsministeriet) Karsten Gullach, chefkonsulent,

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Af-/opklaring Baggrund for IKT-offentlig Baggrund for IKT-almen Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet af

Læs mere

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 017 Side 1 af 8 IKT GRUNDLAG OG KRAV 1 Generelt IKT Grundlag og krav beskriver følgende for alle parter

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV3 Dato: 2016.02.04 Projektledelse: Version: Mads Koch, Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Hvorfor mig? Hvorfor IKT-Bekendtgørelser Hvorfor to IKT-Bekendtgørelser Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Projektering og udbud i 3D

Projektering og udbud i 3D Projektering og udbud i 3D Højteknologiske anlægsmetoder Vejforum - 3. december 2014 Projektering og udbud i 3D HOLSTEBRO 39 km motorvej 8 Tilslutningsanlæg Flere skærende veje 4 banekrydsninger 5 landskabsbroer

Læs mere

Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse

Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse 22. juni 2012 Side 1 af 11 Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse Digital Konvergens hilser velkomment, at alt offentligt byggeri samt almennyttigt byggeri nu omfattes af krav

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering Januar 2016 a 102-7 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 7 digital aflevering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION CK Central Køkken 1.61-04 IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION 1. ORIENTERING - IKT-TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION...2 2. GRUNDLAG FOR CAD-PRODUKTIONEN...2 2.1 FIL- OG MAPPESTRUKTUR...2 2.2 KOORDINAT-, HØJDE

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere