Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr."

Transkript

1 Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2

15 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 6. april Niels Henrik Næsselund Resultatopgørelse og byrdefordeling for regnskab 2008 Det overordnede regnskabsresultat for Midttrafiks for 2008 er i nedenstående tabel vist for hver af hovedaktiviteterne. I oversigten er der foretaget en sammenligning med regnskabsresultatet fra 2007, som blev godkendt af bestyrelsen i september Oversigten danner grundlaget for en fordeling af nettoresultatet ud på de enkelte bestillere, idet det dog skal understreges, at der på nuværende tidspunkt resterer en endelig opgørelse af aktiver og passiver, hvilket kan afstedkomme efterposteringer, der kan påvirke driften. Det endelige regnskab for 2008 vil blive sammenstillet med det ajourførte budget for I forhold til det oprindelige 2008-budget, vedtog bestyrelsen i maj 2008 en markant nedsættelse af indtægtsbudgettet på ca. 80 mio. kr. som følge af det realiserede indtægter i Resultatopgørelse for 2008 Udgiftsbaseret resultatopgørelse kroner Regnskab Regnskab Resultat af hovedaktiviteter Busdrift Handicapkørsel Midtjyske Jernbaner Trafikselskabet Renter Udgifter til byrdefordeling Selve byrdefordelingen af Midttrafiks driftsudgifter og indtægter er foretaget i henhold til de kriterier og fordelingsnøgler, der blev vedtaget i forbindelse med etablering af Midttrafik pr. 1. Januar Fordelingen af Midttrafiks indtægter har været drøftet med bestillerne i marts/april Modsat udgiftssiden, er det på indtægtssiden ikke i fuldt omfang muligt at udkontere beløb direkte på den enkelte bestiller. Indtægtsfordelingen er således i høj grad er baseret på forskellige tællinger, passageranalyser og andre modeller, som gør det muligt at henføre indtægterne til den bestiller, der transporterer passageren. Hovedtallene for opgørelsen af byrdefordelingen, er vist i tabel 1.

16 Tabel 1 Samlet byrdefordeling Den samlede byrdefordeling svarer til Midttrafiks regnskabsresultat. Det skal bemærkes, at opgørelsen for Trafikselskabet jf. ovenfor er eksklusiv renteudgifter. Renteudgiften er i 2008 på ca. 1,9 mio. kroner, og er i lighed med regnskab opgjort separat, idet udgiften ikke vedrører Midttrafiks forretningsområder. Bruttoudgifterne vedr. busdrift er vist mere detaljeret i tabel 2. Her vises sammensætningen af udgifterne fordelt på de systemer der danner grundlag for bogføringerne. Udgifterne er direkte henførbare til de enkelte bestillere, og opgørelsen vil danne grundlag for en opgørelse af ruteøkonomien, som snarest muligt udsendes til de enkelte bestillere. Ruteøkonomien opgjort på udgiftssiden vil desuden bidrage til at skabe et mere sikkert budgetgrundlag og økonomiopfølgning fremover. Bruttoindtægterne er i tabel 3 fordelt på indtægtstyper og på bestillere. Indtægterne er som nævnt baseret på forskellige modeller, der har været drøftet med bestillerne. Modellerne der er anvendt, er nærmere beskrevet i det vedlagte notat, som også er udsendt til bestillerne. I tabel 4 vises byrdefordelingen for handicapkørslen. Ud over handicapkørslen, udfører Midttrafik en omfangsrig kørsel (kan-kørsel), som dog afregnes direkte med hver enkelt bestiller efter regning, og indgår således ikke i den samlede opgørelse af byrdefordelingen. Tabel 5 omfatter fordelingen af udgifter til administration og fællesudgifter. Fordelingen af udgifterne på bestillere følger 3 hovedmodeller. Enten kan en udgift direkte henføres til en eller flere bestillere, som f.eks. er gældende for vedligeholdelse af billetteringsudstyr m.v. En anden type udgifter er rutefordelt, hvilket f.eks. gælder for udgifterne til rutebilsstationerne, som vedrører flere bestillere. Den væsentligste del er dog fordelt ud fra en opgørelse af antallet af køreplanstimer opgjort for 2008, og korrigeret for andel af rabatruter i de enkelte kommuner (50 %). Byrdefordelingen vil indgå som et bilag til det endelige regnskab for Midttrafik, som i sin helhed fremsendes til bestyrelsen til behandling i maj

17 Tabel 2 Busudgifter fordelt på bestillere Plan- og afregningssystem Trapeze Økonomisystem Prisme Nord/Syd Bruttoudgifter i alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen Ikke fordelt I alt

18 Tabel 3 Busindtægter fordelt på bestillere Takstkompensationen vedrører betaling fra staten til dækning af udgifterne til gratiskørsel for børn og unge. Øvrige indtægter består af bl.a. af indtægter fra flybussen (6,6 mio. kr.); befordring af værnepligtige (2,1 mio. kr.) samt indtægter fra godstransport (1,9 mio. kr.). Tabel 4 Udgifter til handicapkørsel Brutto udgifter Egenbetaling Netto udgifter Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen Ikke fordelt I alt

19 Tabel 5 Udgifter til Trafikselskabet fordelt på bestillere Øvrige udgifter vedrører bl.a. udgifter til X-bussekretariatet, udgifter til rejsekortet samt en (negativ) regulering af betalingen til Letbanesekretariatet. Herudover indgår udgifter til rejsegarantien. Fordeling af indtægter for 2008 Busdrift i Midttrafik finansieres således, at kommunerne betaler nettounderskuddet for lokal rutekørsel og Region Midtjylland betaler nettounderskuddet for regional rutekørsel. Midttrafik opgør både udgifter og indtægter ved busdrift. Det betyder, at der skal laves en fordeling af Midttrafiks samlede passagerindtægter. Indtægterne skal henføres til henholdsvis kommunerne og regionen. I praksis vil det betyde, at Midttrafiks passagerindtægter skal fordeles mellem bestillerne i forhold til hvor kunderne har foretaget rejserne. Busdrift 2008 indtægter. Midttrafiks samlede passagerindtægter i 2008 er resultatmæssigt bedre end forventet. De samlede indtægter i regnskab 2008 ligger ca. 2,3 mio. kr. over budgettet for Regnskab 2008: Regnskab Budget Hovedkategorier: Passagerindtægter Udannelseskort Skolekort Kompensation Trafikstyrelsen Fragt, Gods og Post mm Fribefordr Værnepligtige Bus&Tog takstsamarb. (nto)

20 Fordeling af passagerindtægter Det er et mål for Midttrafik, at tilvejebringe en indtægtsfordelingsmodel, som til en vis grad tager udgangspunkt i det faktiske transportarbejde, der præsteres på busruterne. I yderste konsekvens kræver det et 100% overblik over omfang af alle rejser, i alle busser, foretaget på alle busruter i Midttrafik. Dette datagrundlag foreligger ikke. I regnskabet for 2008 er der lavet en indtægtsfordeling, som i højere grad end ved regnskabet for 2007, tager udgangspunkt i de faktiske registreringer af hvor indtægterne genereres. Der arbejdes frem mod et datagrundlag baseret på passagertællinger og interviews af passagererne og som fastlægger et totalt rejsetal for hver bestiller i Midttrafik. Dette arbejde vil også pågå i 2009 og Midttrafik arbejder i den sammenhæng sammen med konsulentfirmaet Cowi, om at frembringe en mere anvendelig fremgangsmåde i indtægtsfordelingen. Midttrafiks passagertælling fra 2008 danner bl. a. baggrund for en genberegning af en indtægtsdelingen i Midttrafik. Fordeling af udvalgte indtægtskategorier. Følgende indtægtskategorier er fordelt af Midttrafik: Indtægter fra: Passagerindtægter i bus salg af billetter og kort. Salg af skolekort til kommuner og til privatskoler. Salg af uddannelseskort. Indtægter ved fri befordring af værnepligtige. Kompensationsbetaling fra Trafikstyrelsen. Indtægter fra Bus & Tog Takstsamarbejde. Gods og fragt. Indtægterne i disse kategorier er fordelt mellem kommunerne og Region Midtjylland, ud fra bedste faglige viden, der blandt andet baseres på faktiske registreringer, samt konkrete og generelle vurderinger af indtægternes anvendelse på ruter. Midttrafik har tilstræbt, at fordele indtægterne mellem bestillerne, ud fra den foreliggende viden og vurdering, der er mulig. Passagerindtægter i bus. Salg af billetter og kort til kunderne i busdrift, beløber sig i 2008 til 474,6 mio. kr. Indtægterne kommer fra følgende : Salg i busser Salg på rutebilstationer, busterminaler, mm. Salg i kiosker og kortsalgssteder. Salg i Busser. Indtægterne indgår i Midttrafiks økonomiske afregninger med busselskaberne, og registreres i Midttrafiks administrative afregningssystem (Trapeze) og i økonomisystemet. Afregninger, der foretages via Trapeze, er gennemgået for hvert enkelt busselskab. Indtægter fra kontraktkørsel, der udelukkende omfatter kørsel i en kommune er henført til den pågældende kommune, ( rene kontrakter ). I de situationer hvor et busselskaber udfører både regional og lokal- henholdsvis bybuskørsel i blandede kontrakter, er busselskabernes indtægtsindberetninger konkret gennemgået. Herefter har Midttrafik fordelt indtægterne mellem de bestillere, der indgår i disse blandede kontrakter (region og kommuner). Fordelingen er sket på baggrund af tilgængelige informationer: elektroniske billetmaskiner indberetninger fra busselskaber oplysninger om salg særligt indhentet fra busselskaber En del kontraktkørsel afregnes enten via elektronisk fakturering eller via beregninger baseret på regneark. Indtægter fra billetter og kort, der indgår i disse kontrakter, er løbende registreret måned for måned. Herefter er indtægterne henført til den aktuelle bestiller. 6

21 Salg på rutebilstationer mm.. Indtægterne ved salg af billetter og kort på rutebilstationer, busterminaler, m.m., er fordelt i forhold til hvor det almindeligvis må antages at kunderne foretager rejserne. Eksempelvis er indtægterne på Holstebro Rtb. fordelt mellem Region Midtjylland og Holstebro Kommune. Det antages, at et billetsalg på Holstebro Rtb. eksempelvis ikke vedrører lokale rejser i Stuer Kommune. Der foreligger ikke et optimalt datagrundlag, for at lave en 100 % korrekt fordeling af salg på rutebilstationer mm.. Midttrafik har i nogle situationer forespurgt hos salgsstedet eller i andre situationer, foretaget en fordeling på baggrund af bogførte indtægter (Randers Busterminal) eller ud fra data fra elektroniske billetmaskiner. Salg i kiosker og decentrale salgssteder. Midttrafik foretager et omfattende salg af klippekort til kiosker i Århus området og salg af periodekort på udvalgte salgssteder ligeledes i Århus. I 2008 er salget af klippekort centralt fra Midttrafik udvidet til salgssteder i Randers og til bybusselskabet i Silkeborg. Der er i indtægtsfordelingen taget højde for at salg af klippekort i eksempelvis Randers, som hovedregel skal fordeles mellem Randers Kommune og Region Midtjylland. Det samme er gældende for salg af klippekort i henh. Århus og Silkeborg. Her er indtægten fordelt til pågældende kommune og Region Midtjylland. Særligt vedr. fordeling af indtægter i Århus området. Kundernes brug af kollektiv trafik i Århus området er langt højere integreret mellem regionale ruter og bybusser, end i andre dele af Midttrafik. Det giver en særlig udfordring i fordelingen af indtægterne mellem Århus Kommune og de regionale busruter i kommunen (Region Midtjylland). En stor del af billetsalget sker udenfor busserne og kundernes anvendelse af billettyper og busserne sker på tværs af busruterne. I indtægtsfordelingen for 2008 har Midttrafik opgjort den samlede indtægtsmasse for salg af billetter og kort i Århus området. Det omfatter både indtægter fra centralt salg af klippekort og periodekort og kontantbilletter. Hertil kommer indtægterne fra de regionale ruter i Århus området. Det er svært at isolere dette salg, og det er en proces med fejlmuligheder, men Midttrafik har efter bedste faglige indsigt, estimeret disse indtægter. Der er anvendt en fordelingsnøgle mellem Region Midtjylland og Århus kommune til fordeling af alle indtægterne i Århus området. Fordelingsnøglen er Århus=56,41% og Region Midt=43,59%. Fordelingsnøglen er estimeret, dels på baggrund af Cowi analysen for 2007 og dels på baggrund af de oprindeligt indmeldt budgetter fra I begge tilfælde ligger fordelingsnøglen på det nævnte niveau. Salg af skolekort. Indtægter fra salg af skolekort er i 2008 ca. 26,2 mio. kr. heraf er der solgt skolekort til privatskoler for 5,2 mio. kr. Midttrafiks salg af skolekort til kommunerne beløber sig til 21,0 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2007 som skyldes, at flere kommuner i 2008 har valgt at lade Midttrafik udstede kortene. Det gælder blandt andet Viborg og Silkeborg kommuner. Herudover har der været et større salg i særligt Hedensted, Horsens og Holstebro kommuner. Ikke alle kommuner vælger at få udstedt skolekort hos Midttrafik. Samtidig med fremsendelse af fakturaer for udstedte skolekort, har Midttrafik bedt kommunerne om at foretage en vurdering af, hvorvidt skolekortene bliver brugt på lokalruter eller om kortene i udpræget grad anvendes på regionalruter. I sidstnævnte tilfælde, skal indtægterne fra disse rejser henføres til Region Midtjylland. Kun Holstebro, Hedensted, Silkeborg, Favrskov og Skive kommuner har returneret besvarelser til Midttrafik. Disse svar indgår i Midttrafiks fordelinger. 7

22 Herudover er salg af skolekort fordelt efter følgende kriterier: Skolekort faktureret til kommunerne. Salg for hver kommunal skole er fordelt mellem lokalruter og regionalruter. Fordelingskriterie er følgende: Udstedte skolekort er vurderet i forhold til takstzoner og den enkelte skoles geografiske placering. Det er vurderet, om eleven anvender lokalrute eller regionalrute til transport mellem skole og hjem. Indtægterne er fordelt til hver enkelt bestiller i forhold til den relative andel, der benytter lokalrute/bybusrute henh. regionalruter. Skolekort faktureret til privatskoler. Salg for hver privat skole er fordelt mellem lokalruter og regionalruter. Fordelingskriterie er følgende: Udstedte skolekort er vurderet i forhold til på førte takstzoner og den enkelte skoles geografiske placering. Det er vurderet, om eleven anvender lokalrute eller regionalrute til transport mellem skole og hjem. Indtægterne er fordelt til hver enkelt bestiller i forhold til den relative andel, der benytter lokalrute/bybusrute henh. regionalruter. Salg af uddannelseskort. Midttrafiks indtægter ved salg af uddannelseskort til elever i ungdomsuddannelserne blev i 2008 ca. 60,8 mio. kr. Det er ca. 2,0 mio. kr. mere end i Antal kort 2008 Antal kort kvt kvt kvt kvt Total Indtægterne skal fordeles i forhold til hvilken/hvilke ruter der rejses med. I fordelingen har Midttrafik anvendt oplysninger om rejsehjemmelsfordeling for uddannelseskort fra passagerinterview undersøgelsen i Midttrafik i Det er vurderet, at dette grundlag er en brugbar fordelingsnøgle, som er mere objektiv end den fremgangsmåde, der blev anvendt i Antallet af rejser skal efterfølgende vægtes i forhold til den gennemsnitlige rejselængde. Erfaringsmæssigt er rejserne på de regionale ruter længere end rejser på lokalruter og bybusruter. Passagerinterview undersøgelsen fra 2007 fastlægger gennemsnitlige rejselængder fordelt på henholdsvis regionale ruter, lokalruter og bybusser. Rejsehjem. Ford. Gns. Zone længde Regional+privatbane 61,6 % 3,83 Bybusruter 23,9 % 1,62 Lokalruter 14,5 % 2,08 8

23 På baggrund af fordelingen af rejser og gns. rejselængde har Midttrafik beregnet indtægter fra uddannelseskort fordelt på rutetyper: Mio kr. Regional+privatbane Bybusruter Lokalruter Efterfølgende er indtægterne fordelt mellem bestillerne i forhold til antal køreplantimer i I fordelingsnøglen indgår kun køreplantimer for lokalruter, der anvender takster. Alle ruter med nultakst indgår ikke i fordelingsgrundlaget. Denne skitserede fordelingsnøgle afviger i forhold til Indtægter ved fri befordring af værnepligtige. Indtægterne ved fri befordring af værnepligtige blev i regnskab 2008 ca. 2,1 mio kr. Det er en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til På landsplan er der indgået en ny aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og trafikselskaber, henh. togoperatører. Trafikselskabernes (herunder Midttrafik) samlede indtægter fastlægges og fordeles i henhold til denne aftale. Indtægterne for fri befordring af værnepligtige i kollektiv trafik skal fordeles i et forhold mellem bestillerne, der så rimeligt som muligt afspejler, hvor rejserne foretages. Der er anvendt samme fordelingsnøgle som i I Midttrafiks område er der kaserner inden for Forsvarskommandoen i Skive, Karup og Holstebro. Midttrafik har forfordelt 0,3 mio. kr. til Skive og Holstebro, fordi mange værnepligtige transporteres i dette område. Dernæst antages, at de værnepligtige hovedsageligt anvender gratis transport på de regionale ruter og til rejser i bybusser. Den resterende indtægt fordeles efter køreplantimer mellem Region Midtjylland og kommuner med bybuskørsel. Kompensation fra Trafikstyrelsen. I 2008 har Midttrafik modtaget ca. 31,5 mio. kr. i indtægtskompensation fra Trafikstyrelsen. Beløbet gives som kompensation for mistede indtægter på grund af fælles regler for medtagelse af gratis børn og fælles aldersgrænser for børn i kollektiv trafik. Den statslige kompensation gives for : Mistede indtægter på grund af regel om medtagelse af gratis børn i kollektiv trafik. Indtægtskompensation for udvidelse af børnerabatten til det fyldte 16. år. Kompensationen skal fordeles mellem bestillerne i Midttrafik. Fordelingen bør afspejle kompensationens formål og fordeles til de bestillere, der har mange rejser, som falder ind under kompensationens formål. Midttrafik har vurderet, at kompensationen for mistede indtægter har direkte sammenhæng med omfanget af passagerindtægter i kollektiv trafik. Kompensationsbetalingen er således fordelt mellem bestillerne i forhold til, hvor stor en andel af passagerindtægterne, den aktuelle bestiller har. Anvendelse af nultakst forud for Midttrafiks dannelse og nogle kommuners indførelse af nultakst i 2007 henh betyder, at takstkompensationen ikke med rimelighed kan fordeles blandt disse kommuner. Indtægter fra Bus & Tog Takstsamarbejde. Bus & tog takstsamarbejdet i Midttrafik består af følgende: 1. Takstsamarbejde for omstigningsrejser i bus på DSB eller Arriva billet/kort. 2. Takstsamarbejde for trafikselskabsrejser i et prisområde i Midttrafik. I regnskabet for 2008 indgår takstsamarbejdet med togoperatørerne som et netto resultat og viser en samlet indtægt på ca. 18,1 mio. kr. 9

24 Indtægter fra busomstigere udgør 17,273 mio. kr. og indtægter fra takstsamarbejdet vedr. trafikselskabsrejser udgør 0,832 mio. kr. Se nedenstående tabel. Trafikselskabsrejser : 2008 Mio. kr Mio. kr. Tranportarbejde (bet. DSB/Arriva) 98,247 93,976 Indtægter (stationer) og Tog + (98,645) (99,083) Regulering forrige år (0,438) - Netto indtægter (0,836) (5,107) Omstigningsrejser : Betaling til Midttrafik (20,197) (22,500) Regulering forrige år 2,924 - Netto indtægter (17,273) (22,500) Resultatet er væsentligt lavere end i 2007 og skyldes flere forhold. Netto indtægter fra afregning af Trafikselskabsrejser er lavere i 2008 på grund af højere betaling til DSB og Arriva, og fordi indtægter fra salg af billetter og kort på togstationer, ikke har været stigende som forudsat. Indtægterne viser et fald ift Midttrafiks indtægter fra omstigningsrejser er lavere end i Det skyldes hovedsageligt at a conto betalingerne til Midttrafik var sat for højt i både 2007 og I regnskabet for 2008 indgår en efterregulering fra 2007 på ca. 2,9 mio. og der indgår også en foreløbig afregning for 2008, som betyder færre indtægter på ca. 2,3 mio kr. Takstsamarbejde for omstigningsrejser på DSB eller Arriva billet/kort. Midttrafik modtager indtægter for omstigere fra togrejser på DSB eller Arriva billet til bus. I regnskabet for 2008 indgår dels: endelig afregning 2007 foreløbig afregning Endelig afregning for 2008 vil indgå i Midttrafiks regnskab for Midttrafik har sammenstillet enkelte nøgletal, se nedenstående. Men det er ikke muligt at lave direkte sammenligninger fra 2006 til 2007 fordi: VAFT er delt mellem NT og Midttrafik. Ulstrup-zonen er flyttet fra VAFT (prisområde Midt) til Øst. VAT er delt mellem Sydtrafik og Midttrafik. Regionsgrænsen er mellem Horsens og Vejle giver flere DSB rejser. Der laves ikke selvstændige beregninger for bybusbyer Silkeborg, Holstebro, Herning mm. (undt. Århus) Beregninger foretages pr. prisområde. Dog ikke for Århus. Nøgletal 2007: Andel omstigere pct "beregnet" omstignings- Rejser Pris pr omstigningrejse 2007 Midttrafik Øst (ekskl. Århus) 7,2 % ,32 Midttrafik Vest 7,9 % ,45 Midttrafik Midt 10,8 % ,54 Midttrafik Syd 14,2 % ,07 Århus 24,1 % ,84 Total

25 Nøgletal 2006: Andel omstigere pct "beregnet" omstignings- Rejser 2006 Pris pr omstigningrejse 2006 Århus Amt (Midttrafik Øst)* 7,7 % ,04 Ringk. Amt (Midttrafik Vest)** 7,4 % ,31 Tidl. VAFT (Midttrafik Midt) 8,5 % ,44 Tidl VAT (Midttrafik Syd) Århus 30,7 % ,61 Total I 2008 er indtægterne 17,273 mio. som skal fordeles mellem bestillerne. Midttrafik har fordelt disse mellem Region Midtjylland og de bestillere, der har bybuskørsel. Det er Midttrafiks vurdering, at omstigere fra togrejser væsentligst benytter en busrejse i bybus byer og på regionale ruter. Indtægten er fordelt i forhold til den af beregnede indtægt for 2008 til Midttrafik. Beregningen foretages på landsplan under Bus & Tog Samarbejdet. Beregningen foretages på takstområde niveau. Dog laves der er særskilt beregning for Århus på grund af relativt langt flere omstigere i Århus end den øvrige del af Midttrafik. Andelen der tilfalder Århus er direkte henført til Århus Kommune. Andelen der tilfalder prisområde Øst, Midt, Vest, og Syd er fordelt efter antal køreplantimer for Region Midtjylland og for de bestillere, der har bybuskørsel. Takstsamarbejde for togrejser i et prisområde i Midttrafik. Midttrafiks nettoindtægt fra salg af billetter og kort på DSB og Arriva stationer er i regnskab 2008 ca. 0,8 mio. kr. Indtægten vedrører Midttrafiks takstsamarbejde for togrejser inden for et prisområde i Midttrafik. Der er tale om togrejser, der i langt overvejende grad foregår mellem togstationer i Midttrafik og som karakteristisk foretages over længere afstande, eksempelvis over kommunegrænser. Midttrafik har vurderet, at nettoindtægterne fra takstsamarbejdet inden for et prisområde alene henføres til Region Midtjylland. Midttrafik har sammenstillet enkelt nøgletal, jfr. nedenstående. Der er afregnet 0,4 % flere rejser i 2007 end i Sammenligningen med 2006 skal dog tages med forbehold på grund af overgang til ny struktur med dannelse af Midttrafik. Antal rejser i 2008 er foreløbig opgørelser. Fra 2006 til 2007 er stigningen i antallet af trafikselskabsrejser 0,4 pct. Antal rejser i tog Rejser (skøn) 2008 Rejser 2007 Rejser 2006 Midttrafik Øst Midttrafik Vest Midttrafik Midt Midttrafik Syd Total Total antal rejser i 2006 er Cowi beregnede rejser. Sml. mellem er ikke direkte mulig. Rejser i Øst og Vest 2006 er tidligere afregnede rejser. Til sammenligning er vist udviklingen i afregningsprisen pr. rejse (kun solo togrejser) fra Der er ikke foretaget endelig afregning for Derfor kan der ikke drages sammenligninger. 11

26 Pris pr. rejse. Pris pr rejse Pris pr rejse "solo rejser" "solo rejser" Midttrafik Øst 24,70 24,85 Midttrafik Vest 19,01 20,30 Midttrafik Midt 18,77 - Midttrafik Syd 17,41 - Indtægter fra gods, fragt. Der er i 2008 registreret indtægter fra gods, fragt mm. på ialt 1,9 mio.kr. Midttrafik har henført denne indtægt 100% til region Midtjylland. Kun på de regionale ruter i Midttrafik er der mulighed for at medtage/sende gods og fragt og derfor er det nærliggende at denne indtægt alene henføres til Region Midtjylland. 12

27 Indtægtsfordeling - Busdrift 2008 Bestiller Befordring af Salg af Skolekort Uddannelses Takst- Andel af Andel af Passager Fragt Passagerindt Busdrift Pct. Busdrift Afvig Værnepligtige skolekort Omfordeling kort kompensation takstsamarb. takstsamarb. indtægter og Gods indtægter indtægter ford. Budget ift Ring Bus & Tog Bus & Tog Indtægter budget Skjern Trafikstyrelsen "omstigere" "Trafikselsk" Flybus Total Favrskov Kommune ,138% ( ) Favrskov Kommune Hedensted Kommune ,309% Hedensted Kommune Herning Kommune ,768% ( ) Herning Kommune Holstebro Kommune ,184% Holstebro Kommune Horsens Kommune ,634% Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune ,000% - - Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune ,069% ( ) Lemvig Kommune Norddjurs Kommune ,086% Norddjurs Kommune Odder Kommune ,018% Odder Kommune Randers Kommune ,484% ( ) Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune - - ( ) ,043% ( ) Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune ,252% ( ) Samsø Kommune Silkeborg Kommune ,173% Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune ,416% ( ) Skanderborg Kommune Skive Kommune ,038% ( ) Skive Kommune Struer Kommune ,133% ( ) Struer Kommune Syddjurs Kommune ,262% ( ) Syddjurs Kommune Viborg Kommune ,663% Viborg Kommune Århus Kommune ,413% Århus Kommune Region Midtjylland ,916% (7.424) Region Midtjylland I alt ,0%

28 Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3

29 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 6. april Niels Henrik Næsselund Teknisk Budget 2010 I det følgende gennemgås i hovedtræk det tekniske oplæg til budgettet for Det tekniske budget danner grundlaget for en nærmere drøftelse med bestillerne på administrativt niveau, og er som udgangspunkt en pris- og lønmæssig ajourført fremskrivning af sidste års budgetoverslag, jf. det vedtagne budget for Det er hensigten, at budgetoplægget efter Bestyrelsens behandling fremsendes i høring ved bestillerne, hvor der også vil være mulighed for en nærmere drøftelse af forudsætningerne bag oplægget. Efter endt høringsfase, forelægges det endelige budget for 2010 for bestyrelsen i september. Der er i det følgende foretaget en mere detaljeret og teknisk gennemgang af de enkelte forretningsområder. Busdriften Erfaringerne fra regnskabet for 2008 viser, at nedjusteringen af forventningerne til indtægterne som blev gennemført i 2008, var berettiget. Udviklingen i 2008 blev dog ikke så pessimistisk som forventet, og der er i budgetforslaget for 2010 foreslået, at det realiserede indtægter for 2008 anvendes som bedste bud på indtægterne i Det betyder, at der ikke forudsættes indtægtsstigninger samlet set uagtet at bestyrelsen har mulighed for at forøge taksterne op til det loft på 4,2 %, der er udmeldt fra Statens side. På udgiftssiden budgetteres der foreløbigt med udgangspunkt i budgetoverslagsåret fra budget Administrationen i Midttrafik afventer en tilretning af det anvendte afregningssystem, for på den baggrund at kunne udarbejde en ruteøkonomi for hver bestiller. En ruteøkonomi vil give et mere solidt grundlag for udgiftsbudgetteringen, og vil være en væsentlig faktor i fastlæggelsen af det endelige budget på området. Der må således forventes ændringer i udgiftsbudgettet, idet disse ændringer aftales nærmere med de enkelte bestillere. Generelt er det i budgettet forudsat, at udgifterne til betaling af vognmændene reelt nedjusteres med 1,7 %. Dette er skønnet, som Trafikselskaberne i Danmark har udmeldt 26. marts 2009, og indtil der foreligger nye skøn fra Trafikselskaberne i Danmark, har administrationen i Midttrafik anvendt denne forudsætning. Dette giver en besparelse på ca. 22,7 mio. kroner. Der er i budgetoplægget ikke taget højde for effekten af cross border leasing, idet denne på nuværende tidspunkt ikke kendes i tilstrækkeligt sikkert omfang. Det forventes, at kontraktbetalingerne vil stige med 5 %, og at merudgiften kompenseres af staten. Der er heller ikke taget højde for effekten af et samlet forslag til effektivisering og modernisering af det regionale rutenet, da det blandt andet er afhængig af økonomiforhandlingerne med staten. Der vil løbende ske en tilpasning af Budget 2010 efterhånden som Regionens og kommunernes konkrete bestillinger af kørsel falder på plads. I tabel 1 forefindes en mere detaljeret opgørelse af budgetterne på busdriften, fordelt på de enkelte bestillere.

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Forhistorie for denne business case... 3 2 Hvad er rejsekortet?... 4 2.1 Uddybende

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revisionsberetning nr. 4 af 13. marts 2009 1 2 Resultopgørelse

Læs mere

2 Udpegning af Midttrafiks medlem af bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S

2 Udpegning af Midttrafiks medlem af bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet 1. Oversigt og kopi af høringssvar 2. Beslutning om kommunernes

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Budget 2013 1 2 Regionens ønsker om besparelser

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere