Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr."

Transkript

1 Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2

15 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 6. april Niels Henrik Næsselund Resultatopgørelse og byrdefordeling for regnskab 2008 Det overordnede regnskabsresultat for Midttrafiks for 2008 er i nedenstående tabel vist for hver af hovedaktiviteterne. I oversigten er der foretaget en sammenligning med regnskabsresultatet fra 2007, som blev godkendt af bestyrelsen i september Oversigten danner grundlaget for en fordeling af nettoresultatet ud på de enkelte bestillere, idet det dog skal understreges, at der på nuværende tidspunkt resterer en endelig opgørelse af aktiver og passiver, hvilket kan afstedkomme efterposteringer, der kan påvirke driften. Det endelige regnskab for 2008 vil blive sammenstillet med det ajourførte budget for I forhold til det oprindelige 2008-budget, vedtog bestyrelsen i maj 2008 en markant nedsættelse af indtægtsbudgettet på ca. 80 mio. kr. som følge af det realiserede indtægter i Resultatopgørelse for 2008 Udgiftsbaseret resultatopgørelse kroner Regnskab Regnskab Resultat af hovedaktiviteter Busdrift Handicapkørsel Midtjyske Jernbaner Trafikselskabet Renter Udgifter til byrdefordeling Selve byrdefordelingen af Midttrafiks driftsudgifter og indtægter er foretaget i henhold til de kriterier og fordelingsnøgler, der blev vedtaget i forbindelse med etablering af Midttrafik pr. 1. Januar Fordelingen af Midttrafiks indtægter har været drøftet med bestillerne i marts/april Modsat udgiftssiden, er det på indtægtssiden ikke i fuldt omfang muligt at udkontere beløb direkte på den enkelte bestiller. Indtægtsfordelingen er således i høj grad er baseret på forskellige tællinger, passageranalyser og andre modeller, som gør det muligt at henføre indtægterne til den bestiller, der transporterer passageren. Hovedtallene for opgørelsen af byrdefordelingen, er vist i tabel 1.

16 Tabel 1 Samlet byrdefordeling Den samlede byrdefordeling svarer til Midttrafiks regnskabsresultat. Det skal bemærkes, at opgørelsen for Trafikselskabet jf. ovenfor er eksklusiv renteudgifter. Renteudgiften er i 2008 på ca. 1,9 mio. kroner, og er i lighed med regnskab opgjort separat, idet udgiften ikke vedrører Midttrafiks forretningsområder. Bruttoudgifterne vedr. busdrift er vist mere detaljeret i tabel 2. Her vises sammensætningen af udgifterne fordelt på de systemer der danner grundlag for bogføringerne. Udgifterne er direkte henførbare til de enkelte bestillere, og opgørelsen vil danne grundlag for en opgørelse af ruteøkonomien, som snarest muligt udsendes til de enkelte bestillere. Ruteøkonomien opgjort på udgiftssiden vil desuden bidrage til at skabe et mere sikkert budgetgrundlag og økonomiopfølgning fremover. Bruttoindtægterne er i tabel 3 fordelt på indtægtstyper og på bestillere. Indtægterne er som nævnt baseret på forskellige modeller, der har været drøftet med bestillerne. Modellerne der er anvendt, er nærmere beskrevet i det vedlagte notat, som også er udsendt til bestillerne. I tabel 4 vises byrdefordelingen for handicapkørslen. Ud over handicapkørslen, udfører Midttrafik en omfangsrig kørsel (kan-kørsel), som dog afregnes direkte med hver enkelt bestiller efter regning, og indgår således ikke i den samlede opgørelse af byrdefordelingen. Tabel 5 omfatter fordelingen af udgifter til administration og fællesudgifter. Fordelingen af udgifterne på bestillere følger 3 hovedmodeller. Enten kan en udgift direkte henføres til en eller flere bestillere, som f.eks. er gældende for vedligeholdelse af billetteringsudstyr m.v. En anden type udgifter er rutefordelt, hvilket f.eks. gælder for udgifterne til rutebilsstationerne, som vedrører flere bestillere. Den væsentligste del er dog fordelt ud fra en opgørelse af antallet af køreplanstimer opgjort for 2008, og korrigeret for andel af rabatruter i de enkelte kommuner (50 %). Byrdefordelingen vil indgå som et bilag til det endelige regnskab for Midttrafik, som i sin helhed fremsendes til bestyrelsen til behandling i maj

17 Tabel 2 Busudgifter fordelt på bestillere Plan- og afregningssystem Trapeze Økonomisystem Prisme Nord/Syd Bruttoudgifter i alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen Ikke fordelt I alt

18 Tabel 3 Busindtægter fordelt på bestillere Takstkompensationen vedrører betaling fra staten til dækning af udgifterne til gratiskørsel for børn og unge. Øvrige indtægter består af bl.a. af indtægter fra flybussen (6,6 mio. kr.); befordring af værnepligtige (2,1 mio. kr.) samt indtægter fra godstransport (1,9 mio. kr.). Tabel 4 Udgifter til handicapkørsel Brutto udgifter Egenbetaling Netto udgifter Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen Ikke fordelt I alt

19 Tabel 5 Udgifter til Trafikselskabet fordelt på bestillere Øvrige udgifter vedrører bl.a. udgifter til X-bussekretariatet, udgifter til rejsekortet samt en (negativ) regulering af betalingen til Letbanesekretariatet. Herudover indgår udgifter til rejsegarantien. Fordeling af indtægter for 2008 Busdrift i Midttrafik finansieres således, at kommunerne betaler nettounderskuddet for lokal rutekørsel og Region Midtjylland betaler nettounderskuddet for regional rutekørsel. Midttrafik opgør både udgifter og indtægter ved busdrift. Det betyder, at der skal laves en fordeling af Midttrafiks samlede passagerindtægter. Indtægterne skal henføres til henholdsvis kommunerne og regionen. I praksis vil det betyde, at Midttrafiks passagerindtægter skal fordeles mellem bestillerne i forhold til hvor kunderne har foretaget rejserne. Busdrift 2008 indtægter. Midttrafiks samlede passagerindtægter i 2008 er resultatmæssigt bedre end forventet. De samlede indtægter i regnskab 2008 ligger ca. 2,3 mio. kr. over budgettet for Regnskab 2008: Regnskab Budget Hovedkategorier: Passagerindtægter Udannelseskort Skolekort Kompensation Trafikstyrelsen Fragt, Gods og Post mm Fribefordr Værnepligtige Bus&Tog takstsamarb. (nto)

20 Fordeling af passagerindtægter Det er et mål for Midttrafik, at tilvejebringe en indtægtsfordelingsmodel, som til en vis grad tager udgangspunkt i det faktiske transportarbejde, der præsteres på busruterne. I yderste konsekvens kræver det et 100% overblik over omfang af alle rejser, i alle busser, foretaget på alle busruter i Midttrafik. Dette datagrundlag foreligger ikke. I regnskabet for 2008 er der lavet en indtægtsfordeling, som i højere grad end ved regnskabet for 2007, tager udgangspunkt i de faktiske registreringer af hvor indtægterne genereres. Der arbejdes frem mod et datagrundlag baseret på passagertællinger og interviews af passagererne og som fastlægger et totalt rejsetal for hver bestiller i Midttrafik. Dette arbejde vil også pågå i 2009 og Midttrafik arbejder i den sammenhæng sammen med konsulentfirmaet Cowi, om at frembringe en mere anvendelig fremgangsmåde i indtægtsfordelingen. Midttrafiks passagertælling fra 2008 danner bl. a. baggrund for en genberegning af en indtægtsdelingen i Midttrafik. Fordeling af udvalgte indtægtskategorier. Følgende indtægtskategorier er fordelt af Midttrafik: Indtægter fra: Passagerindtægter i bus salg af billetter og kort. Salg af skolekort til kommuner og til privatskoler. Salg af uddannelseskort. Indtægter ved fri befordring af værnepligtige. Kompensationsbetaling fra Trafikstyrelsen. Indtægter fra Bus & Tog Takstsamarbejde. Gods og fragt. Indtægterne i disse kategorier er fordelt mellem kommunerne og Region Midtjylland, ud fra bedste faglige viden, der blandt andet baseres på faktiske registreringer, samt konkrete og generelle vurderinger af indtægternes anvendelse på ruter. Midttrafik har tilstræbt, at fordele indtægterne mellem bestillerne, ud fra den foreliggende viden og vurdering, der er mulig. Passagerindtægter i bus. Salg af billetter og kort til kunderne i busdrift, beløber sig i 2008 til 474,6 mio. kr. Indtægterne kommer fra følgende : Salg i busser Salg på rutebilstationer, busterminaler, mm. Salg i kiosker og kortsalgssteder. Salg i Busser. Indtægterne indgår i Midttrafiks økonomiske afregninger med busselskaberne, og registreres i Midttrafiks administrative afregningssystem (Trapeze) og i økonomisystemet. Afregninger, der foretages via Trapeze, er gennemgået for hvert enkelt busselskab. Indtægter fra kontraktkørsel, der udelukkende omfatter kørsel i en kommune er henført til den pågældende kommune, ( rene kontrakter ). I de situationer hvor et busselskaber udfører både regional og lokal- henholdsvis bybuskørsel i blandede kontrakter, er busselskabernes indtægtsindberetninger konkret gennemgået. Herefter har Midttrafik fordelt indtægterne mellem de bestillere, der indgår i disse blandede kontrakter (region og kommuner). Fordelingen er sket på baggrund af tilgængelige informationer: elektroniske billetmaskiner indberetninger fra busselskaber oplysninger om salg særligt indhentet fra busselskaber En del kontraktkørsel afregnes enten via elektronisk fakturering eller via beregninger baseret på regneark. Indtægter fra billetter og kort, der indgår i disse kontrakter, er løbende registreret måned for måned. Herefter er indtægterne henført til den aktuelle bestiller. 6

21 Salg på rutebilstationer mm.. Indtægterne ved salg af billetter og kort på rutebilstationer, busterminaler, m.m., er fordelt i forhold til hvor det almindeligvis må antages at kunderne foretager rejserne. Eksempelvis er indtægterne på Holstebro Rtb. fordelt mellem Region Midtjylland og Holstebro Kommune. Det antages, at et billetsalg på Holstebro Rtb. eksempelvis ikke vedrører lokale rejser i Stuer Kommune. Der foreligger ikke et optimalt datagrundlag, for at lave en 100 % korrekt fordeling af salg på rutebilstationer mm.. Midttrafik har i nogle situationer forespurgt hos salgsstedet eller i andre situationer, foretaget en fordeling på baggrund af bogførte indtægter (Randers Busterminal) eller ud fra data fra elektroniske billetmaskiner. Salg i kiosker og decentrale salgssteder. Midttrafik foretager et omfattende salg af klippekort til kiosker i Århus området og salg af periodekort på udvalgte salgssteder ligeledes i Århus. I 2008 er salget af klippekort centralt fra Midttrafik udvidet til salgssteder i Randers og til bybusselskabet i Silkeborg. Der er i indtægtsfordelingen taget højde for at salg af klippekort i eksempelvis Randers, som hovedregel skal fordeles mellem Randers Kommune og Region Midtjylland. Det samme er gældende for salg af klippekort i henh. Århus og Silkeborg. Her er indtægten fordelt til pågældende kommune og Region Midtjylland. Særligt vedr. fordeling af indtægter i Århus området. Kundernes brug af kollektiv trafik i Århus området er langt højere integreret mellem regionale ruter og bybusser, end i andre dele af Midttrafik. Det giver en særlig udfordring i fordelingen af indtægterne mellem Århus Kommune og de regionale busruter i kommunen (Region Midtjylland). En stor del af billetsalget sker udenfor busserne og kundernes anvendelse af billettyper og busserne sker på tværs af busruterne. I indtægtsfordelingen for 2008 har Midttrafik opgjort den samlede indtægtsmasse for salg af billetter og kort i Århus området. Det omfatter både indtægter fra centralt salg af klippekort og periodekort og kontantbilletter. Hertil kommer indtægterne fra de regionale ruter i Århus området. Det er svært at isolere dette salg, og det er en proces med fejlmuligheder, men Midttrafik har efter bedste faglige indsigt, estimeret disse indtægter. Der er anvendt en fordelingsnøgle mellem Region Midtjylland og Århus kommune til fordeling af alle indtægterne i Århus området. Fordelingsnøglen er Århus=56,41% og Region Midt=43,59%. Fordelingsnøglen er estimeret, dels på baggrund af Cowi analysen for 2007 og dels på baggrund af de oprindeligt indmeldt budgetter fra I begge tilfælde ligger fordelingsnøglen på det nævnte niveau. Salg af skolekort. Indtægter fra salg af skolekort er i 2008 ca. 26,2 mio. kr. heraf er der solgt skolekort til privatskoler for 5,2 mio. kr. Midttrafiks salg af skolekort til kommunerne beløber sig til 21,0 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2007 som skyldes, at flere kommuner i 2008 har valgt at lade Midttrafik udstede kortene. Det gælder blandt andet Viborg og Silkeborg kommuner. Herudover har der været et større salg i særligt Hedensted, Horsens og Holstebro kommuner. Ikke alle kommuner vælger at få udstedt skolekort hos Midttrafik. Samtidig med fremsendelse af fakturaer for udstedte skolekort, har Midttrafik bedt kommunerne om at foretage en vurdering af, hvorvidt skolekortene bliver brugt på lokalruter eller om kortene i udpræget grad anvendes på regionalruter. I sidstnævnte tilfælde, skal indtægterne fra disse rejser henføres til Region Midtjylland. Kun Holstebro, Hedensted, Silkeborg, Favrskov og Skive kommuner har returneret besvarelser til Midttrafik. Disse svar indgår i Midttrafiks fordelinger. 7

22 Herudover er salg af skolekort fordelt efter følgende kriterier: Skolekort faktureret til kommunerne. Salg for hver kommunal skole er fordelt mellem lokalruter og regionalruter. Fordelingskriterie er følgende: Udstedte skolekort er vurderet i forhold til takstzoner og den enkelte skoles geografiske placering. Det er vurderet, om eleven anvender lokalrute eller regionalrute til transport mellem skole og hjem. Indtægterne er fordelt til hver enkelt bestiller i forhold til den relative andel, der benytter lokalrute/bybusrute henh. regionalruter. Skolekort faktureret til privatskoler. Salg for hver privat skole er fordelt mellem lokalruter og regionalruter. Fordelingskriterie er følgende: Udstedte skolekort er vurderet i forhold til på førte takstzoner og den enkelte skoles geografiske placering. Det er vurderet, om eleven anvender lokalrute eller regionalrute til transport mellem skole og hjem. Indtægterne er fordelt til hver enkelt bestiller i forhold til den relative andel, der benytter lokalrute/bybusrute henh. regionalruter. Salg af uddannelseskort. Midttrafiks indtægter ved salg af uddannelseskort til elever i ungdomsuddannelserne blev i 2008 ca. 60,8 mio. kr. Det er ca. 2,0 mio. kr. mere end i Antal kort 2008 Antal kort kvt kvt kvt kvt Total Indtægterne skal fordeles i forhold til hvilken/hvilke ruter der rejses med. I fordelingen har Midttrafik anvendt oplysninger om rejsehjemmelsfordeling for uddannelseskort fra passagerinterview undersøgelsen i Midttrafik i Det er vurderet, at dette grundlag er en brugbar fordelingsnøgle, som er mere objektiv end den fremgangsmåde, der blev anvendt i Antallet af rejser skal efterfølgende vægtes i forhold til den gennemsnitlige rejselængde. Erfaringsmæssigt er rejserne på de regionale ruter længere end rejser på lokalruter og bybusruter. Passagerinterview undersøgelsen fra 2007 fastlægger gennemsnitlige rejselængder fordelt på henholdsvis regionale ruter, lokalruter og bybusser. Rejsehjem. Ford. Gns. Zone længde Regional+privatbane 61,6 % 3,83 Bybusruter 23,9 % 1,62 Lokalruter 14,5 % 2,08 8

23 På baggrund af fordelingen af rejser og gns. rejselængde har Midttrafik beregnet indtægter fra uddannelseskort fordelt på rutetyper: Mio kr. Regional+privatbane Bybusruter Lokalruter Efterfølgende er indtægterne fordelt mellem bestillerne i forhold til antal køreplantimer i I fordelingsnøglen indgår kun køreplantimer for lokalruter, der anvender takster. Alle ruter med nultakst indgår ikke i fordelingsgrundlaget. Denne skitserede fordelingsnøgle afviger i forhold til Indtægter ved fri befordring af værnepligtige. Indtægterne ved fri befordring af værnepligtige blev i regnskab 2008 ca. 2,1 mio kr. Det er en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til På landsplan er der indgået en ny aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og trafikselskaber, henh. togoperatører. Trafikselskabernes (herunder Midttrafik) samlede indtægter fastlægges og fordeles i henhold til denne aftale. Indtægterne for fri befordring af værnepligtige i kollektiv trafik skal fordeles i et forhold mellem bestillerne, der så rimeligt som muligt afspejler, hvor rejserne foretages. Der er anvendt samme fordelingsnøgle som i I Midttrafiks område er der kaserner inden for Forsvarskommandoen i Skive, Karup og Holstebro. Midttrafik har forfordelt 0,3 mio. kr. til Skive og Holstebro, fordi mange værnepligtige transporteres i dette område. Dernæst antages, at de værnepligtige hovedsageligt anvender gratis transport på de regionale ruter og til rejser i bybusser. Den resterende indtægt fordeles efter køreplantimer mellem Region Midtjylland og kommuner med bybuskørsel. Kompensation fra Trafikstyrelsen. I 2008 har Midttrafik modtaget ca. 31,5 mio. kr. i indtægtskompensation fra Trafikstyrelsen. Beløbet gives som kompensation for mistede indtægter på grund af fælles regler for medtagelse af gratis børn og fælles aldersgrænser for børn i kollektiv trafik. Den statslige kompensation gives for : Mistede indtægter på grund af regel om medtagelse af gratis børn i kollektiv trafik. Indtægtskompensation for udvidelse af børnerabatten til det fyldte 16. år. Kompensationen skal fordeles mellem bestillerne i Midttrafik. Fordelingen bør afspejle kompensationens formål og fordeles til de bestillere, der har mange rejser, som falder ind under kompensationens formål. Midttrafik har vurderet, at kompensationen for mistede indtægter har direkte sammenhæng med omfanget af passagerindtægter i kollektiv trafik. Kompensationsbetalingen er således fordelt mellem bestillerne i forhold til, hvor stor en andel af passagerindtægterne, den aktuelle bestiller har. Anvendelse af nultakst forud for Midttrafiks dannelse og nogle kommuners indførelse af nultakst i 2007 henh betyder, at takstkompensationen ikke med rimelighed kan fordeles blandt disse kommuner. Indtægter fra Bus & Tog Takstsamarbejde. Bus & tog takstsamarbejdet i Midttrafik består af følgende: 1. Takstsamarbejde for omstigningsrejser i bus på DSB eller Arriva billet/kort. 2. Takstsamarbejde for trafikselskabsrejser i et prisområde i Midttrafik. I regnskabet for 2008 indgår takstsamarbejdet med togoperatørerne som et netto resultat og viser en samlet indtægt på ca. 18,1 mio. kr. 9

24 Indtægter fra busomstigere udgør 17,273 mio. kr. og indtægter fra takstsamarbejdet vedr. trafikselskabsrejser udgør 0,832 mio. kr. Se nedenstående tabel. Trafikselskabsrejser : 2008 Mio. kr Mio. kr. Tranportarbejde (bet. DSB/Arriva) 98,247 93,976 Indtægter (stationer) og Tog + (98,645) (99,083) Regulering forrige år (0,438) - Netto indtægter (0,836) (5,107) Omstigningsrejser : Betaling til Midttrafik (20,197) (22,500) Regulering forrige år 2,924 - Netto indtægter (17,273) (22,500) Resultatet er væsentligt lavere end i 2007 og skyldes flere forhold. Netto indtægter fra afregning af Trafikselskabsrejser er lavere i 2008 på grund af højere betaling til DSB og Arriva, og fordi indtægter fra salg af billetter og kort på togstationer, ikke har været stigende som forudsat. Indtægterne viser et fald ift Midttrafiks indtægter fra omstigningsrejser er lavere end i Det skyldes hovedsageligt at a conto betalingerne til Midttrafik var sat for højt i både 2007 og I regnskabet for 2008 indgår en efterregulering fra 2007 på ca. 2,9 mio. og der indgår også en foreløbig afregning for 2008, som betyder færre indtægter på ca. 2,3 mio kr. Takstsamarbejde for omstigningsrejser på DSB eller Arriva billet/kort. Midttrafik modtager indtægter for omstigere fra togrejser på DSB eller Arriva billet til bus. I regnskabet for 2008 indgår dels: endelig afregning 2007 foreløbig afregning Endelig afregning for 2008 vil indgå i Midttrafiks regnskab for Midttrafik har sammenstillet enkelte nøgletal, se nedenstående. Men det er ikke muligt at lave direkte sammenligninger fra 2006 til 2007 fordi: VAFT er delt mellem NT og Midttrafik. Ulstrup-zonen er flyttet fra VAFT (prisområde Midt) til Øst. VAT er delt mellem Sydtrafik og Midttrafik. Regionsgrænsen er mellem Horsens og Vejle giver flere DSB rejser. Der laves ikke selvstændige beregninger for bybusbyer Silkeborg, Holstebro, Herning mm. (undt. Århus) Beregninger foretages pr. prisområde. Dog ikke for Århus. Nøgletal 2007: Andel omstigere pct "beregnet" omstignings- Rejser Pris pr omstigningrejse 2007 Midttrafik Øst (ekskl. Århus) 7,2 % ,32 Midttrafik Vest 7,9 % ,45 Midttrafik Midt 10,8 % ,54 Midttrafik Syd 14,2 % ,07 Århus 24,1 % ,84 Total

25 Nøgletal 2006: Andel omstigere pct "beregnet" omstignings- Rejser 2006 Pris pr omstigningrejse 2006 Århus Amt (Midttrafik Øst)* 7,7 % ,04 Ringk. Amt (Midttrafik Vest)** 7,4 % ,31 Tidl. VAFT (Midttrafik Midt) 8,5 % ,44 Tidl VAT (Midttrafik Syd) Århus 30,7 % ,61 Total I 2008 er indtægterne 17,273 mio. som skal fordeles mellem bestillerne. Midttrafik har fordelt disse mellem Region Midtjylland og de bestillere, der har bybuskørsel. Det er Midttrafiks vurdering, at omstigere fra togrejser væsentligst benytter en busrejse i bybus byer og på regionale ruter. Indtægten er fordelt i forhold til den af beregnede indtægt for 2008 til Midttrafik. Beregningen foretages på landsplan under Bus & Tog Samarbejdet. Beregningen foretages på takstområde niveau. Dog laves der er særskilt beregning for Århus på grund af relativt langt flere omstigere i Århus end den øvrige del af Midttrafik. Andelen der tilfalder Århus er direkte henført til Århus Kommune. Andelen der tilfalder prisområde Øst, Midt, Vest, og Syd er fordelt efter antal køreplantimer for Region Midtjylland og for de bestillere, der har bybuskørsel. Takstsamarbejde for togrejser i et prisområde i Midttrafik. Midttrafiks nettoindtægt fra salg af billetter og kort på DSB og Arriva stationer er i regnskab 2008 ca. 0,8 mio. kr. Indtægten vedrører Midttrafiks takstsamarbejde for togrejser inden for et prisområde i Midttrafik. Der er tale om togrejser, der i langt overvejende grad foregår mellem togstationer i Midttrafik og som karakteristisk foretages over længere afstande, eksempelvis over kommunegrænser. Midttrafik har vurderet, at nettoindtægterne fra takstsamarbejdet inden for et prisområde alene henføres til Region Midtjylland. Midttrafik har sammenstillet enkelt nøgletal, jfr. nedenstående. Der er afregnet 0,4 % flere rejser i 2007 end i Sammenligningen med 2006 skal dog tages med forbehold på grund af overgang til ny struktur med dannelse af Midttrafik. Antal rejser i 2008 er foreløbig opgørelser. Fra 2006 til 2007 er stigningen i antallet af trafikselskabsrejser 0,4 pct. Antal rejser i tog Rejser (skøn) 2008 Rejser 2007 Rejser 2006 Midttrafik Øst Midttrafik Vest Midttrafik Midt Midttrafik Syd Total Total antal rejser i 2006 er Cowi beregnede rejser. Sml. mellem er ikke direkte mulig. Rejser i Øst og Vest 2006 er tidligere afregnede rejser. Til sammenligning er vist udviklingen i afregningsprisen pr. rejse (kun solo togrejser) fra Der er ikke foretaget endelig afregning for Derfor kan der ikke drages sammenligninger. 11

26 Pris pr. rejse. Pris pr rejse Pris pr rejse "solo rejser" "solo rejser" Midttrafik Øst 24,70 24,85 Midttrafik Vest 19,01 20,30 Midttrafik Midt 18,77 - Midttrafik Syd 17,41 - Indtægter fra gods, fragt. Der er i 2008 registreret indtægter fra gods, fragt mm. på ialt 1,9 mio.kr. Midttrafik har henført denne indtægt 100% til region Midtjylland. Kun på de regionale ruter i Midttrafik er der mulighed for at medtage/sende gods og fragt og derfor er det nærliggende at denne indtægt alene henføres til Region Midtjylland. 12

27 Indtægtsfordeling - Busdrift 2008 Bestiller Befordring af Salg af Skolekort Uddannelses Takst- Andel af Andel af Passager Fragt Passagerindt Busdrift Pct. Busdrift Afvig Værnepligtige skolekort Omfordeling kort kompensation takstsamarb. takstsamarb. indtægter og Gods indtægter indtægter ford. Budget ift Ring Bus & Tog Bus & Tog Indtægter budget Skjern Trafikstyrelsen "omstigere" "Trafikselsk" Flybus Total Favrskov Kommune ,138% ( ) Favrskov Kommune Hedensted Kommune ,309% Hedensted Kommune Herning Kommune ,768% ( ) Herning Kommune Holstebro Kommune ,184% Holstebro Kommune Horsens Kommune ,634% Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune ,000% - - Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune ,069% ( ) Lemvig Kommune Norddjurs Kommune ,086% Norddjurs Kommune Odder Kommune ,018% Odder Kommune Randers Kommune ,484% ( ) Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune - - ( ) ,043% ( ) Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune ,252% ( ) Samsø Kommune Silkeborg Kommune ,173% Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune ,416% ( ) Skanderborg Kommune Skive Kommune ,038% ( ) Skive Kommune Struer Kommune ,133% ( ) Struer Kommune Syddjurs Kommune ,262% ( ) Syddjurs Kommune Viborg Kommune ,663% Viborg Kommune Århus Kommune ,413% Århus Kommune Region Midtjylland ,916% (7.424) Region Midtjylland I alt ,0%

28 Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3

29 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 6. april Niels Henrik Næsselund Teknisk Budget 2010 I det følgende gennemgås i hovedtræk det tekniske oplæg til budgettet for Det tekniske budget danner grundlaget for en nærmere drøftelse med bestillerne på administrativt niveau, og er som udgangspunkt en pris- og lønmæssig ajourført fremskrivning af sidste års budgetoverslag, jf. det vedtagne budget for Det er hensigten, at budgetoplægget efter Bestyrelsens behandling fremsendes i høring ved bestillerne, hvor der også vil være mulighed for en nærmere drøftelse af forudsætningerne bag oplægget. Efter endt høringsfase, forelægges det endelige budget for 2010 for bestyrelsen i september. Der er i det følgende foretaget en mere detaljeret og teknisk gennemgang af de enkelte forretningsområder. Busdriften Erfaringerne fra regnskabet for 2008 viser, at nedjusteringen af forventningerne til indtægterne som blev gennemført i 2008, var berettiget. Udviklingen i 2008 blev dog ikke så pessimistisk som forventet, og der er i budgetforslaget for 2010 foreslået, at det realiserede indtægter for 2008 anvendes som bedste bud på indtægterne i Det betyder, at der ikke forudsættes indtægtsstigninger samlet set uagtet at bestyrelsen har mulighed for at forøge taksterne op til det loft på 4,2 %, der er udmeldt fra Statens side. På udgiftssiden budgetteres der foreløbigt med udgangspunkt i budgetoverslagsåret fra budget Administrationen i Midttrafik afventer en tilretning af det anvendte afregningssystem, for på den baggrund at kunne udarbejde en ruteøkonomi for hver bestiller. En ruteøkonomi vil give et mere solidt grundlag for udgiftsbudgetteringen, og vil være en væsentlig faktor i fastlæggelsen af det endelige budget på området. Der må således forventes ændringer i udgiftsbudgettet, idet disse ændringer aftales nærmere med de enkelte bestillere. Generelt er det i budgettet forudsat, at udgifterne til betaling af vognmændene reelt nedjusteres med 1,7 %. Dette er skønnet, som Trafikselskaberne i Danmark har udmeldt 26. marts 2009, og indtil der foreligger nye skøn fra Trafikselskaberne i Danmark, har administrationen i Midttrafik anvendt denne forudsætning. Dette giver en besparelse på ca. 22,7 mio. kroner. Der er i budgetoplægget ikke taget højde for effekten af cross border leasing, idet denne på nuværende tidspunkt ikke kendes i tilstrækkeligt sikkert omfang. Det forventes, at kontraktbetalingerne vil stige med 5 %, og at merudgiften kompenseres af staten. Der er heller ikke taget højde for effekten af et samlet forslag til effektivisering og modernisering af det regionale rutenet, da det blandt andet er afhængig af økonomiforhandlingerne med staten. Der vil løbende ske en tilpasning af Budget 2010 efterhånden som Regionens og kommunernes konkrete bestillinger af kørsel falder på plads. I tabel 1 forefindes en mere detaljeret opgørelse af budgetterne på busdriften, fordelt på de enkelte bestillere.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Temadrøftelse om Rejsekortet Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Hvad er rejsekortet? Betalingskort og elektronisk billet, som kan bruges i alle kollektive trafikmidler i hele landet Hver rejse har

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik

Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2010 1-22-2-09 Niels Henrik Næsselund nsn@midttrafik.dk 87 40 82 39 Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik 1 Hovedresultatet På baggrund af de

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold i en indtægtsfordelingsmodel. I et integreret

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Resume Midttrafik besluttede at gå med i rejsekortsamarbejdet i april 2013. I Juni 2013 indgik Midttrafik en leveranceaftale med Rejsekort

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

* OBS : Periodisering 2011/12

* OBS : Periodisering 2011/12 Tidsplan Mulig implementering forår 2014 - evt. 1. april 2014 Kortafdeling i Midttrafik : Ungdomskort pr. 1. august 2013. Midttrafiks systemleverandør Budgetvedtagelse i Randers - oktober 2013 Midttrafiks

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. december 2007 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. december 2007 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 14. december 2007 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. december 2007 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 Business case - rejsekortet

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere