Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab 3. kvartal 2010"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 27. oktober Tine Jørgensen regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Midttrafik, samlet oversigt over regnskab efter 3. kvartal 2010 Busdrift regnskab 2010 (budget Diff. i pct. af budget Udgifter % Indtægter % Netto % Handicapkørsel Udgifter % Indtægter % Netto % Kan-kørsel 1) Udgifter % Indtægter % Netto Privatbaner Udgifter % Indtægter % Drift netto % Anlæg % I alt netto % Trafikselskabet Trafikselskabet - netto udgifter % Letbanen Letbanesekretariatet % X-BUS Netto Rejsekortet Netto % Midttrafik i alt Netto % Note: 1) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et kan-kørsel budget for Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget Sammenligningsgrundlaget for det forventede regnskab er det godkendte budget for 2010, som blev endeligt vedtaget af Bestyrelsen på mødet 12. februar Administrationen har taget udgangspunkt i forbruget pr. 3. kvartal 2010 med henblik på at give et estimat for det samlede regnskab for 2010.

2 Ved sammenligning mellem budget og det forventede regnskab skal bemærkes, at budgetlægningen for 2010 i høj grad har været præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af cross border leasing, hvor dels den samlede merudgift, dels fordelingen af merudgifter på de enkelte bestillere var ukendt. I forhold til prognosen efter 1. halvår er der ændrede skøn for busdriften og for den variable kørsel. Herudover er det her forudsat, at der i 2010 ikke afholdes udgifter til lønsum og moms på rutebilsstationer, hvilket betyder reducerede, forventede udgifter under Trafikselskabet. For de øvrige områder er der ikke ændret på skønnene fra prognosen efter 1. halvår Økonomien i de enkelte hovedområder Busområdet Busdriften forventes samlet set at udvise et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 34,6 mio. kroner. På udgiftssiden forventes regnskabet for 2010 at udvise et mindreforbrug på 12,4 mio. kroner. På indtægtssiden forventes der merindtægter på 22,1 mio. kroner. Sidst i rapporteringen er der en samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende busdriften, fordelt på de enkelte bestillere. Som det fremgår, er der store udsving for de enkelte kommuner og for regionen ved sammenligning med budgettet. Administrationen vil redegøre nærmere herfor overfor hver enkelt bestiller. Mindreudgiften på busdriften vedrører 2 modsatrettede forhold. Udgifterne til kompensation i forbindelse med cross border forventes p.t. at være 35,2 mio. kroner under de budgetterede udgifter på i alt 75,4 mio. kroner svarende til DUT-kompensationen. De forventede udgifter er nedjusteret med ca. 2 mio. kroner i forhold til estimatet pr. 1. halvår. Der er dog stadig 5 busselskaber, hvis kompensationskrav endnu ikke er endeligt opgjorte, og som først forventes endeligt afklaret i december Denne mindreudgift opvejes delvist af effekten af en ændret indeksregulering, som betyder merudgifter på ca. 9,5 mio. kr. Herudover er der indregnet bestillerspecifikke ændringer jf. de vedlagte oversigter. På indtægtssiden er der foretaget et forsigtigt skøn over udviklingen på baggrund af de registrerede indtægter i de tre første kvartaler af Merindtægter forventes på nuværende tidspunkt at ligge på 22,1 mio. kroner. I forhold til de budgetterede indtægter er det specielt en stigning på salg af uddannelses- og skolekort på i alt ca. 11,7 mio. kroner der er markant. Herudover forventes merindtægter i forbindelse med bus- og togsamarbejdet på 5,7 mio. kroner. Passagerindtægterne forventes samlet set at ligge omtrent på niveau med det budgetterede. Fordelingen af de forventede indtægter i forhold til det budgetterede er vist nedenfor. 2

3 Indtægter Busdrift 2010 Budget Regnskab Hovedkategorier: Passagerindtægter Erhvervskort Uddannelseskort Skolekort Kompensation Trafikstyrelsen Fragt, Gods og Post mm Fribefordring Værnepligtige Andre indtægter (div. Kørsel) Takstsamarbejde Bus & Tog: Nettoandel Bus&Tog "trafikselskabsrejser" Nettoandel Bus&Tog "Omstigningsrejser" Samlet indtægter - Busdrift Handicapkørsel og KAN-kørsel Samlet set forventes der på handicapkørslen en mindreudgift på netto 6,3 mio. kroner i Den overordnede forklaring på mindreudgiften er, at der ved budgetlægningen for 2010 er forudsat en højere turpris i forhold til, hvad der på nuværende tidspunkt er realiseret ved den gennemførte kørsel. Aktuelt blev turprisen ca. 10 % lavere i forhold til forventningerne ved budgetlægningen, hvilket skyldes større mulighed for samkørsel med patientkørsel og kommunal kørsel. Antallet af ture er som i budgettet øget med ca. 10 %. Specielt skal nævnes, at det forventede regnskab for Hedensted Kommune ligger markant under de budgetterede udgifter. Dette hænger sammen med, at det har været meget vanskeligt at vurdere omlægningen fra kuponkørsel, som Hedensted hidtil har anvendt. I Århus Kommune forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. som dels skyldes reducerede forventninger til cross border, dels en højere egenbetaling end forudsat ved budgetlægningen. KAN-kørslen har ikke tidligere været budgetteret, da dette område hviler i sig selv. Selve kørslen afregnes således direkte med den enkelte bestiller efter regning og indgår ikke i kommunens eller regionens bestillerbidrag. Der forventes nu en lavere udgift end tidligere på året, hvilket skyldes en større grad af samkørsel og derved lavere turpris. Privatbanerne I forhold til budgettet forventes der merudgifter netto på driften af banerne på 2,5 mio. kroner. På udgiftssiden er der i det forventede regnskab jf. aftale med Region Midtjylland indregnet merudgifter til lønsumsafgift og til pensionsforpligtelser på i alt 1,3 mio. kroner. Dette var ikke med i budgettet for På indtægtssiden forventes der mindreindtægter i forhold til det budgetterede på godt 1,1 mio. kroner. Skønnet er baseret på de realiserede tal for første halvår Investeringsbidraget (anlægsudgifterne) til Midtjyske Jernbaner er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland. Den store afvigelse mellem de budgetterede anlægsudgifter på 8,1 mio. kroner, og de forventede anlægsudgifter på 20,8 mio. kroner vedrører hovedsagligt afdrag på gæld til regionen (10,2 mio. kroner). Sporombygningen på Odderbanen er finansieret af regionen ved optagelse af et lån. Afdrag på lånet skal fremgå af Midttrafiks regnskab, og det er aftalt, at regionen yder tilskud til Midttrafik svarende til afdragene. 3

4 Herudover er der i det forventede regnskab indregnet en betaling til Midtjyske Jernbaner på godt 2,4 mio. kroner. Beløbet vedrører et forsinket bidrag fra Lemvig kommune til finansiering af anlægsudgifter på banen. Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter) Overordnet er der balance i budgettet for Trafikselskabet. Ved opgørelse af det forventede forbrug på Trafikselskabet er det forudsat, at der ikke afholdes udgifter til hhv. lønsumsafgift og moms på rutebilsstationer i Det betyder, at de samlede forventede udgifter reduceres med i alt kroner i forhold til vurderingen pr. 2. kvartal Denne mindreudgift i forhold til det budgetterede modsvares af forventede merudgifter på i alt kr. jf. også det forventede regnskab pr. 2. kvartal Den væsentligste merudgift i forhold til budgettet vedrører kontrolafgifterne til Århus Kommune. Kontrolafgifterne var budgetlagt til en nettoindtægt på 5 mio. kroner. I det forventede regnskab er det vurderet, at nettoindtægten i Midttrafik vil ligge på 0,5 mio. kroner, hvilket er 4,5 mio. kroner mindre end budgetteret. Nettoindtægten forventes reduceret som følge af en væsentlig større overførsel af kontrolafgifter til opkrævning direkte ved Århus Kommune. Der er tale om oprydning tilbage fra , der er foretaget i foråret Fra og med 2011 forventes indtægterne at ligge på det budgetterede niveau. Århus Kommune er orienteret om de regnskabsmæssige konsekvenser af overførslerne. Den resterende budgetafvigelse hænger primært sammen med et overført mindreforbrug fra 2009 på 1,6 mio. kr. Overførslen kan ses som en opsparing, som forventes disponeret i Det skal bemærkes, at der er igangsat en genberegning af Midttrafiks pensionsforpligtelser i forhold til tjenestemænd. Denne aktuarberegning vil på baggrund af de foreløbige opgørelser - betyde samlede merudgifter på omkring 4 6 mio. kroner. Når de endelige tal foreligger, henvender administrationen sig til de berørte bestillere med henblik på en model for afregning af beløbene. Letbanen I det oprindelige budget for Letbanen, var der ikke taget endelig stilling til udgifter i forbindelse med letbanens etape 1. En styregruppe for letbanens etape 1, med deltagelse af Århus Kommune, Transportministeriet og Region Midtjylland, besluttede primo 2010 at fortsætte projekteringen af 1. etape, idet Transportministeriet og Århus Kommune deler projekteringsomkostningerne, der afholdes inden der endeligt indgået en aftale. Udgifterne til Letbanen styres af den nedsatte styregruppe, og i Midttrafiks budget og regnskab, vil omkostningerne blive fuldt udlignet deltagerne imellem, efter aftale med de involverede. X-bus I henhold til den nye aftale omkring X-bus, administreres opgaven fremover af Nordjyllands Trafikselskab. Da Midttrafik indtil den 31. december 2009 har stået for X-bussekretariatet og i 2009 havde et merforbrug på X-bus på kr, foretages der i 2010 en endelig regnskabsafslutning hvor Midttrafik får en tilsvarende indtægt fra de øvrige trafikselskaber, der udligner merforbruget. Rejsekortet Budgettet for Rejsekortsekretariatet forventes overholdt. Det skal bemærkes, at der ikke er taget endelig stilling til, hvorvidt Midttrafik fremover deltager fuldt ud i rejsekortprojektet. Når dette er afklaret, kan der være betydelige merudgifter på dette område. 4

5 Detailopgørelser I det følgende er der dels en samlet oversigt over budget og regnskab (netto) for hovedområderne, fordelt på bestillere. Herudover er der detailoplysninger (brutto) om det forventede regnskab opgjort for den enkelte bestiller. Tabel 1: Midttrafik, samlet oversigt over regnskab efter 3. kvartal 2010 Regnskab januaraugust ) Prognose septemberdecember 2010 regnskab 2010 (budget Diff. i pct. af budget Busdrift Udgifter % Indtægter % Netto % Handicapkørsel Udgifter % Indtægter % Netto % Kan-kørsel 2) Udgifter % Indtægter % Netto Privatbaner Udgifter % Indtægter % Drift netto % Anlæg % I alt netto % Trafikselskabet Trafikselskabet - netto udgifter % Letbanen Letbanesekretariatet % X-BUS Netto Rejsekortet Netto % Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto % Noter: 1) Regnskab for januar-juni 2010 er udgifter og indtægter, der er bogført pr. 31. august ) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et kan-kørsel budget for Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget

6 Tabel 2: Busdrift, regnskab efter 3. kvartal 2010 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen Cross boarder ufordelt I alt Note: Udmøntningen af cross border leasing er indarbejdet i tabellen. I budgettet var der afsat én samlet, ufordelt post på forventede 75,4 mio. kr.til formålet. Derfor er det ud som der er merforbrug for den enkelte bestiller. 6

7 Tabel 3: Handicapkørsel, regnskab efter 3. kvartal 2010 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt

8 Tabel 4: Kan-kørsel, regnskab efter 3. kvartal 2010 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs 0 Odder 0 Randers Ringkøbing-Skjern 0 Samsø Silkeborg Skanderborg 0 Skive Struer Syddjurs 0 Viborg Århus Århus inden for 0 Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik Morsø I alt vedr. øvrige I alt Note: 1) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskolekørsel og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration. 2) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et 'kan-kørsel' budget for Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget Fra og med budget 2011 indgår kan-kørslen i Midttrafiks samlede budget. 3) Beløbene er inkl. administration til 'kan-kørsel'. 8

9 Tabel 5: Privatbaner, regnskab efter 3. kvartal 2010 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Regionen Driftstilskud Anlægstilskud heraf ordinært anlæg heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen I alt

10 Tabel 6: Trafikselskabet, regnskab efter 3. kvartal 2010 Bus-adm. Handicap-adm I alt Bus-adm. Handicap-adm I alt Bus-adm. Handicap-adm I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt Note: Budgetafvigelsen hænger bl.a. sammen med at der ved byrdefordelingen er taget udgangspunkt i køreplantimer fra 2009-regnskabet. Bestillernes relative andel af køreplantimer har ændret sig i 2010 og derfor vil undgifterne også ændre sig. Stigningen i nettoudgifterne for Århus Kommune hænger sammen med overførsel af kontrolafgifter til kommunens opkrævningskontor, hhv. afskrivninger af kontrolafgifter. 10

11 Tabel 7: Trafikselskabet udspecificeret, regnskab efter 3. kvartal 2010 Lønudgifter Div. administration Billetkontrol Kontrolafgifter Rutebilstationer Information og markedsføring Billeterings udstyr I alt regnskab for Bus-adm Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt

12 Tabel 8: Letbane, regnskab efter 3. kvartal 2010 Tabel 8a: Letbanesekretariat Tabel 8b: Færdiggørelse af beslutningsgrundlag 2010 Favrskov Region Midtjylland Hedensted Århus Herning Staten Holstebro I alt Horsens Ikast-Brande Tabel 8c: Letbane Etape 1 Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Århus Silkeborg Staten Skanderborg I alt Skive Projektet er sat til 18,9 mio. kr. Der er indtil videre frigjort 8 mio kr. Struer Frigørelsen af beløb herudover vil afhænge af indgåelse af aftaler i efteråret 2010 Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt

13 Tabel 9: Rejsekort, regnskab efter 3. kvartal 2010 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt

14 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 13. oktober Niels-Jørgen Danielsen Indtægter Busdrift 2010 Indtægtsopfølgning oktober 2010 Indledning Indtægterne fra salg af billetter og kort i 2010, viser en fremgang i forhold til sammenlignelige måneder i På baggrund heraf har administrationen udarbejdet et skøn for de samlede indtægter ved busdrift i Indtægtskønnet er baseret på indberetninger fra busselskaberne. Endvidere indgår omsætningen på rutebilstationer mm. og udviklingen i salget fra Midttrafiks centrale omsætning af kort. Øvrige indtægter ved busdrift, bl.a. omsætning ved salg af skolekort og uddannelseskort, foreligger endnu kun for 1. halvår Samlet set skønner administrationen en stigning i 2010 i forhold til budgettet på ca. 3,6 %. Afvigelse Regnskab Indtægter Busdrift 2010 Budget Regnskab fra 2009 Hovedkategorier: budget Passagerindtægter ,0% Erhvervskort Uddannelseskort ,2% Skolekort ,0% Kompensation Trafikstyrelsen ,5% Fragt, Gods og Post mm ,1% Fribefordring Værnepligtige ,5% Andre indtægter (div. Kørsel) Takstsamarbejde Bus & Tog: ,7% Nettoandel Bus&Tog "trafikselskabsrejser" Nettoandel Bus&Tog "Omstigningsrejser" ,2% Samlet indtægter - Busdrift ,6% Passagerindtægter billetter og kort Omsætningen af billetter og kort hos busselskaberne har været stigende ved sammenligning med Det samme er tilfældet med salg af kort fra Midttrafik. Stigningen var størst i de første 3 måneder i Det skyldes vintervejret i 2010 og at indtægterne i de samme måneder i 2009 var stagnerende. Fremgangen for de øvrige måneder (april-august), varierer fra 3,0 % til 4,7 %.

15 Busselskabernes indberetninger foreligger altid med en vis forsinkelse. I administrationens indtægtsopfølgning, indgår perioden januar-september Indberetning for oktober foreligger så sent, at de ikke er medtaget i oversigten. Den samlede omsætning ved salg af billetter og kort, fremkommer dels fra salget hos busselskaberne og dels fra salg på salgssteder, rutebilstationer mm. samt centralt salg fra Midttrafik. I perioden januar august 2010 har der været følgende udvikling: Pct. Passagerindtægter jan-august jan-august ændr. Busselskaber (udvalg) ,61% Salg Midttrafik ,01% Salg Rutebilstationer mm ,71% Total ,85% Busselskaber Indtægter fra salg af billetter og kort hos busselskaberne omfatter selskaber, der er direkte sammenlignelige fra I sammenligningen mellem 2009 og 2010 indgår ikke omsætningen fra billetautomaterne i Århus, fordi de første måneder i 2009 var præget af funktionssvigt og fejl i billetautomaterne. De busselskaber, der indgår i den viste sammenligning repræsenterer ca. 85 % af den samlede omsætning fra billetter og kort, der skabes i busserne (ekskl. Busselskabet Århus Sporveje). I administrationens skøn over de forventede indtægter for hele 2010 indgår alle busselskabers omsætning af billetter og kort inkl. Busselskabet Århus Sporveje. Salg Midttrafik Passagerindtægter, der registreres centralt hos Midttrafik, omfatter salg af klippekort og periodekort. Hertil kommer dog en mindre omsætning fra specielle produkter, fx efterlønskort, SUkort, institutionskort, m.m.. Omsætningen fra salg af klippekort hos salgssteder og forhandlere har været stigende i forhold til Der er især en fremgang i omsætningen hos forhandlerne i Århus. Det kan til en vis grad forklares med perioden i 2009 og indførelse af nye billetautomater i bybusserne i Århus. I den periode hvor billetautomaterne var ustabile, undlod nogle kunder at anvende klippekort, fordi automaterne var ude af drift. Nu er driften stabil, og kunderne køber igen klippekort som hidtil. Rutebilstationer m.m. Omsætningen på rutebilstationer viser et fald sammenlignet med Det skyldes omlægning af salgsudstyr hos Bus-Info på Århus Rutebilstation og en anderledes registrering i Midttrafik. En del af omsætningen hos Bus-Info indgår nu i kategorien Salg Midttrafik. Indtægtsfaldet skyldes således ikke en generel nedgang i omsætningen hos Bus-Info. Erhvervskort Midttrafik implementerede salg af erhvervskort i I budgettet for 2010 indgår erhvervskort ikke som et selvstændigt salg. Salg af erhvervskort betyder tilgang af nye kunder. Administrationen vurderer også, at der sker en substitution af salget fra almindelige periodekort til erhvervskort. Omsætningen i 2010 forventes på nuværende tidspunkt at blive på samme niveau som i Ved sammenligning med budgettet og regnskabet for 2009 bør erhvervskort og passagerindtægterne ses samlet. Uddannelseskort og skolekort Midttrafiks omsætning fra disse kort sker i høj grad i løbet af sommeren Elever i ungdomsuddannelser bestiller kortene forud for skolestart og kortene udstedes i løbet af sommeren. Den samlede omsætning kan således tidligst opgøres i oktober/november. når udstedelserne for hele skoleåret 2010/11 er afsluttet. På baggrund af foreløbige tal for omsætning og antal udstedelser skønner administrationen et samlet salg for 2010 til ca. 67,0 mio. kr. 2

16 Kommunerne køber skolekort til folkeskoleelever hos Midttrafik. Skolerne bestiller kortene til skoleåret 2010/11 før sommerferien. Efter budgetlægningen for 2010 har nogle kommuner valgt at købe Midttrafiks skolekort til kommunens lokalruter, i stedet for selv at udstede skolekortene. Det betyder en øget omsætning af disse kort i Midttrafik, som ikke indgik i budget 2010, da det blev vedtaget og er forklaringen på stigningen i 2010 forhold til budgettet. Kompensation Trafikstyrelsen Midttrafik modtager kompensation for mistede indtægter, på grund af fælles regler for: Mistede indtægter på grund af regler om medtagelse af gratis børn i kollektiv trafik. Indtægtskompensation for udvidelse af børnerabatten til det fyldte 16. år. Den samlede kompensation i 2010 skønnes til ca. 33,3 mio. kr. Fragt, post og fribefordring værnepligtige m.m. Indtægter fra fribefordring af værnepligtige skønnes på nuværende tidspunkt at være på niveau som i regnskabet for Derimod forventes et fald i omsætningen fra fragt- og postindtægterne. Indtægter fra samarbejde med DSB og Arriva Midttrafiks samarbejde med DSB og Arriva Tog A/S består af: 1. Indtægter fra omstigningsrejser i bus på en DSB eller Arriva billet/kort. 2. Nettoudgifter for rejser med Midttrafiks billetter/kort, i tog hos DSB og Arriva. Omstigningsrejser Midttrafik modtager indtægter for kundernes rejser i busserne, med en DSB/Arriva billet. I budgettet for 2010 er den forventede indtægt 18,0 mio. kr.. Administrationen skønner flere indtægter i det endelige regnskab for Dog er der usikkerhed, fordi der mangler en regulering af betalingerne mellem Midttrafik og togoperatørne for Denne betaling er ikke endeligt fastlagt. Trafikselskabsrejser Midttrafik modtager indtægterne ved salg af billetter og kort på stationer. Dog skal Midttrafik betale transportarbejdet til DSB og Arriva, når kunderne rejser hos DSB eller Arriva. I regnskabet indgår dette som et netto resultat. I 2009 var der en nettoindtægt på ca. 0,8 mio. kr.. I det endelige regnskab for 2010 vil indgå regulering af betalingerne mellem Midttrafik og DSB og Arriva for Denne betaling er p.t. ikke fastlagt. Administrationen forventer en nettoindtægt på området på ca. 0,8 mio. kr. 3

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010

Læs mere

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

Driftsregnskab for 2012

Driftsregnskab for 2012 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. marts 2013 1-22-1-12 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik

Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2010 1-22-2-09 Niels Henrik Næsselund nsn@midttrafik.dk 87 40 82 39 Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik 1 Hovedresultatet På baggrund af de

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

3 Godkendelse af gældsbrev vedrørende regionens lån til finansiering af sporombygning.

3 Godkendelse af gældsbrev vedrørende regionens lån til finansiering af sporombygning. Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2011 inden politisk høring 1. forslag til budget for 2011 og overslagsårene 2012-2014 2. notat med sammendrag af

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk September 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT SEPTEMBER- 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk August 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT AUGUST 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Århus, 12. juni 2009

Århus, 12. juni 2009 Århus, 12. juni 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 19. juni 2009 kl. 9.30 Videbæk Rådhus, Konferencerummet, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune januar september af Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 kl Scandic Silkeborg, Udgårdsvej Silkeborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 kl Scandic Silkeborg, Udgårdsvej Silkeborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 kl. 10.00 Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Bilagsoversigt. 2 Gratis transport i busser for "Natteravne" 3 Revisionsberetning nr. 6 af 4. marts revisionsberetning nr. 6 af 4.

Bilagsoversigt. 2 Gratis transport i busser for Natteravne 3 Revisionsberetning nr. 6 af 4. marts revisionsberetning nr. 6 af 4. Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks kontrakter om buskørsel 2 Gratis transport i busser for "Natteravne"

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere