Vejledning - grøn ordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning - grøn ordning"

Transkript

1 Vejledning - grøn ordning Indhold: 1. Indledning 1.1 Lovens formål 1.2 Systematik i vejledningen 2. Midler i ordningen 2.1 Tilsagnsramme 2.2 Udbetalingsramme 3. Hvad kan der gives tilskud til? 3.1 Generelt 3.2 Bygge og anlæg 3.3 Kulturelle og informative aktiviteter 4. Tilsagn 4.1 Formelle krav til ansøgning 4.2 Procedure hos Energinet.dk 4.3 Vurdering af ansøgningerne 4.4 Tilskudsberettige projektudgifter 4.5 Ikke tilskudsberettigede projektudgifter 4.6 Specificering af budget 4.7 Finansiering af projekter 4.8 Eventuelle ændringer af projektet 5. Udbetaling 5.1 Kommunens ansøgning om udbetaling 5.2 Energinet.dk s kontrol af ansøgning om udbetaling 5.3 Udbetaling af tilskud 5.4 Nedsættelse af tilskudsberettigede udgifter 6. Eventuelt bortfald af tilskud 7. Klageadgang 8. Revisorerklæring ved ansøgning om udbetaling efter grøn ordning 1/17

2 1. Indledning Denne vejledning indeholder en gennemgang af grøn ordning, der er indført ved lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), gældende lovbek. nr af 25. november I medfør af VE-loven er der udstedt bekendtgørelse nr. 400 af 26. maj 2009 om administration af tilskud til grøn ordning, der supplerer lovens regler. 1.1 Lovens formål Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Ved vurderingen af, om en aktivitet i bred forstand fremmer forståelsen og accepten af opstilling af vindmøller og benyttelsen af vedvarende energi, er det i lovgivningen forudsat, at den tilskudsberettigede aktivitet vil kunne bidrage til øget forståelse og accept af vindmølleopstilling til grund for vurderingen. For at sikre lokal forankring af en øget accept, er midlerne rettet mod kommuner, hvor der opstilles vindmøller. Gennem det kommunale engagement og de forpligtelser, der påhviler kommunen i relation til ordningen, sikres det, at midlerne fordeles i kommunens område og til de aktiviteter, som vurderes at opfylde de lovfastsatte formål. Loven er bygget op om et system, hvor det er kommunen, der som overordnet ansvarlig står for udpegning af relevante aktiviteter og varetager ansøgningsproceduren i forhold til Energinet.dk både ved ansøgning om tilsagn og ved ansøgning om at få midlerne udbetalt med henblik på at få dækket kommunens udgifter til gennemførelse af anlægsarbejdet eller aktiviteten. 1.2 Systematik i vejledningen Ud fra denne overordnede rollefordeling er denne vejledning delt op i overensstemmelse med processen. Indledningsvis beskrives opgørelsen af de økonomiske rammer for ordningen. Første del omhandler dernæst kommunens behandling op til og i forbindelse med ansøgning om tilsagn, herunder gennemgås de vurderingskriterier kommunen skal anvende ved vurdering af, om en aktivitet opfylder lovens betingelser for at kunne få tilsagn. Anden del handler om Energinet.dk s behandling af ansøgninger om tilsagn og tredje del handler om udbetaling, herunder kommunens ansøgning om udbetaling og de formelle krav, som er forbundet med udbetalingen. Denne vejledning er en generel gennemgang af de regler og principper, som gælder for grøn ordning efter VE-loven. Ansøgning om tilsagn og udbetaling under ordningen vil altid skulle gennemgå en konkret sagsbehandling, hvorfor vejledningens indhold ikke kan tages som udtryk for afgørelser i enkeltsager. 2/17

3 2. Midler i ordningen Grøn ordning opererer med to økonomiske rammer: En tilsagnsramme og en udbetalingsramme. Dette skyldes, at kommunerne, inden et projekt påbegyndes, skal søge om tilsagn i forhold til midlerne på tilsagnsrammen og efter projektets færdiggørelse skal søge om udbetaling af midlerne på udbetalingsrammen. Rammerne opgøres på baggrund af et tilskud på 0,4 øre pr. kwh i fuldlasttimer pr. vindmølle på land, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra vindmøller, der er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af 41 i VE-loven. Dette svarer til en ramme på ,00 kr. pr. MW installeret effekt. 2.1 Tilsagnsramme Tilsagnsrammen giver kommunerne mulighed for at få et overblik over, hvilket økonomisk potentiale ordningen har i relation til den enkelte kommune. Tilsagnsrammen opgøres på baggrund af vindmøller nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere samt planlagte vindmøller, med fradrag af beløb som kommunen allerede måtte have fået tilsagn til, og evt. udbetalt, i medfør af VEloven. Ved planlagte vindmøller forstås konkrete vindmølleprojekter, dvs. projekter hvor der er udarbejdet VVM-redegørelse eller forberedt tilladelse til opstilling af vindmøllerne. Tilskudsbeløb for nye planlagte vindmølleprojekter vil blive tilføjet til tilsagnsrammen, når Energinet.dk gennem værditabsordningen får kendskab til, at planmaterialet kommer i offentlig høring. Hvis der er flere opstillingsforslag, tages der udgangspunkt i antal MW i hovedforslaget. Beløbet, og dermed tilsagnsrammen, vil blive efterjusteret i forbindelse med endelig godkendelse af planmaterialet samt ved nettilslutning. Energinet.dk vil reducere en kommunes tilsagnsramme, såfremt planlagte vindmøller ikke opstilles og nettilsluttes i helt eller delvist omfang, jf. VE-loven 18, stk. 4, inden 3 år efter at tilladelse til opstilling er givet. Til grund for denne reduktion vil Energinet.dk anvende tidsfristen i henhold til lov om planlægning 56, eller når kommunen orienterer Energinet.dk om, at planlagte opstillinger og nettilslutninger af nye vindmøller ikke bliver realiseret. Tilsagnsrammen offentliggøres på Energinet.dk s hjemmeside og bliver opdateret én gang i måneden. Oversigten over kommunernes konti findes her. 2.1 Udbetalingsramme Udbetalingsrammen udgør den faktiske sum, som kommunen kan disponere over ved ansøgning om udbetaling af beløb fra ordningen. Udbetalingsrammen fastlægges på baggrund af vindmøller nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere med fradrag af beløb, som kommunen allerede måtte have fået i tilskud i medfør af VE-loven. 3/17

4 Udbetalingsrammen reguleres ikke ved senere ændringer af den tilsluttede effekt. Nettilslutningstidspunktet er således skæringsdag for definitionen af den effekt, som skal regnes med i udbetalingsrammen og dermed fastlæggelse af den faktiske sum, som kommunen kan disponere over ved ansøgning. Udbetalingsrammen offentliggøres på Energinet.dk s hjemmeside og bliver opdateret én gang i måneden. Oversigten over kommunernes konti findes her. 3. Hvad kan der gives tilskud til? 3.1 Generelt Tilskudsberettigede anlægsarbejder og aktiviteter er nærmere defineret i VE-lovens 18, stk. 3. Dette er uddybet i bemærkningerne i Forslag til lov om fremme af vedvarende energi, L 55, fremsat 5. nov Det overordnede krav er, at de bygge- og anlægsopgaver eller informative aktiviteter der søges tilskud til, skal være aktiviteter, som kommunen selv vil kunne afholde udgifter til inden for kommunalfuldmagten. Kommunen skal derfor som første skridt vurdere, om den ansøgte aktivitet ligger inden for kommunens beføjelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal være tale om ansøgning til et nærmere defineret og dokumenteret projekt. Der skal derfor indgives en ansøgning for hvert enkelt projekt og ikke en samlet ansøgning for flere projekter. 3.2 Bygge og anlæg Efter lovens 18, stk. 3, nr. 1, kan der gives tilskud til: Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen. Ved opstilling af vindmøller kan der være behov for at kompensere for en oplevelse af, at opstillingen af vindmøller vil bevirke forringelser i bredere forstand af lokale naturmæssige eller rekreative værdier. Der skal være tale om tilskud til aktiviteter på bygninger og anlæg, som ejes af kommunen, og bygninger og anlæg, som ejes af en forening eller lignende og benyttes til offentlige formål. Hertil kommer et generelt krav om, at aktiviteterne skal medvirke til at fremme den lokale accept af opstillingen af nye vindmøller på land. 4/17

5 Skematisk kan vurderingskæden illustreres således: Foreninger og lignende Loven forudsætter, at der gives tilskud til aktiviteter (bygge- og anlægsopgaver), som ejes af kommunen eller af en forening eller lignende, som benyttes til offentlige formål. For definition af Foreninger og lignende se pkt Ejerforhold og offentlige formål Det er en forudsætning for, at der kan gives tilsagn om tilskud, at anlægsarbejdet gennemføres på bygninger og anlæg, der ejes af kommunen eller ejes af en forening eller lignende, og at bygningerne eller anlæg benyttes til offentlige formål. Det areal eller den bygning, hvor der skal foretages et byggeanlægsarbejde skal være ejet af kommunen eller en forening el. lign. Der kan dog også gives tilsagn til et stiprojekt over privat areal, såfremt der tinglyses en deklaration om, at offentligheden har fri adgang hertil døgnet rundt. Der opnås herved et forhold, der er sammenligneligt med, at anlægget er ejet af kommunen eller en forening eller lignende med samme offentlige adgang til anlægget. Herudover skal bygningerne eller anlæg også benyttes til offentlige formål. Et aktiv, som generelt set benyttes til offentlige formål kan bl.a. være skoler, børneinstitutioner, sportsanlæg, hospitaler og lignede. Det er således bygninger/arealer, som er til nytte for offentligheden, og som er alment tilgængelige for offentligheden. Vurderingen af, om dette formål er opfyldt skal derfor indeholde en vurdering af, om der er tale om bygninger og anlæg, som generelt har almennyttig karakter i relation til en bred ikke nærmere specificeret del af befolkningen, og som generelt og på lige vilkår er alment tilgængelig for denne del af befolkningen. 5/17

6 Det er i denne vurdering vigtigt at sammenholde kravet om offentlige formål med kravet om styrkelse af rekreative værdier så begge krav er opfyldt samtidig, jf. nedenfor pkt En skole kan således siges at være til offentlige formål, men der er ikke nødvendigvis, jf. nedenstående, tale om at skolen i sig selv styrker den rekreative værdi. Det samme vil være gældende for f.eks. kommunekontorer og lignende bygninger, som har et rent administrativt sigte og dermed ikke repræsenterer en styrkelse af den rekreative værdi. Dog kan, som nævnt ovenfor, anlægsarbejde ved en skolegård, f.eks. en legeplads, være i overensstemmelse med loven, da denne kan styrke rekreative værdier og samtidig er alment tilgængelig Bygge- og anlægsarbejde Ved definitionen af, om der er tale om et bygge- og anlægsarbejde, skal det vurderes, om der er tale om arbejder, der hovedsageligt består af bygge- og anlægsopgaver. Mindre arbejder/ydelser, som er en naturlig del af et sådant bygge- og anlægsarbejde, kan på derfor godt accepteres som hørende til bygge- og anlægsarbejdet. Et eksempel kan være borde og bænke til et anlægsarbejde i form af etablering af gang- og cykelstier, grønne åndehuller og lign. Herudover kan der ydes tilskud til materialer, der er direkte nødvendige for projektets gennemførelse og funktion, eksempelvis legepladsredskaber, når det er en del af et anlægsarbejde i form af f.eks. renovering af en skolegård eller etablering af selve legepladsarealet. Der vil også kunne gives tilsagn til anlægsarbejder, der udføres ved frivillig arbejdskraft. Der vil således kunne gives tilsagn om tilskud til materialerne til anlægsarbejdet, men ikke tilskud til selve den frivillige arbejdskraft. En forudsætning for at der kan gives tilskud til materialer i forbindelse med et byggeanlægsarbejde udført ved frivillig arbejdskraft, vil fremover være, at det beskrives klart ved ansøgning om tilsagn, at tilskuddet skal anvendes til materialer til et anlægsarbejde, der udføres ved frivillig arbejdskraft. I den efterfølgende ansøgning om udbetaling skal det desuden dokumenteres i form af billeder mv., at anlægsarbejdet er udført, og at materialerne er anvendt til anlægsprojektet, der er givet tilsagn til Rekreative værdier Anlægsarbejder af rekreativ værdi defineres forholdsvis bredt og rummeligt i VE-loven. Vurderingen af, om der er tale om et anlægsarbejde af rekreativ værdi, baseres på følgende otte kategorier af oplevelsesværdier. (Grahn & Stigsdotter: The relation between percieved sensory dimensions of urban green space and stress restoration. I: Landscape and Urban Planning nr. 94, 2010, s ) (Lindholst, Nuppenau og Hune: Anvendelse af oplevelsesværdier i planlægningen. I: Teknik & Miljø, august 2010, s ) 6/17

7 De otte nedenstående kategorier beskriver den oplevelsesværdi, som anvendes i forhold til oplevelser i grønne områder. Den rekreative værdi hænger således sammen med, om et område rummer mulighed for oplevelser og udfoldelse af rekreative aktiviteter, der svarer til de besøgendes behov og ønsker: Oplevelsesværdi Beskrivelse Kendetegnet ved Fri Natur Oplevelse af naturen på dens egne præmisser Ingen synlige faciliteter, ingen synlig urbanitet Artsrige eller støjpåvirkninger. Oplevelse af rigdom på planter, insekter og dyr Tilstedeværelsen af forskellige eller særlige Fredfyldte Oplevelse af uforstyrret ro og fred planter, insekter og dyr. Ingen kunstig støj, få eller ingen andre mennesker, intet affald, ingen cykelstier/transportveje. Rumlige Åndehul. Oplevelse af indtræden i et afgrænset rum Helhed, forbundenhed, harmoni, ingen gennemskæringer Tryg udfoldelse af stier/veje eller lignende. Oplevelse af trygge rammer og faciliteter for Afgrænset og overskueligt rum. F.eks. indrammet udfoldelse og leg sammen med andre af træer, buske eller hegn. Legeredskaber, bænke/borde. Legeplads. Fri udfoldelse Social Kultur Oplevelse af åbne og frie rammer for udfoldelse og aktivitet Oplevelse af en organiseret og underholdende scene og samvær med andre mennesker Oplevelse af det dyrkede, menneskeskabte og formede præget af vores kultur og historie Åbne og tilgængelige robuste arealer f.eks. græsflader, grusbaner, boldbaner med understøttende faciliteter (omklædningsrum og lign.). Faciliteter, services og aktiviteter som f.eks. bænke, borde, grill, spil, god belysning, opholdssteder og sociale scener. Kendetegnet ved skulpturer, springvand og kanaler, blomster og lignende, historisk bypark Disse oplevelsesværdier kan anvendes ved vurderingen af andre anlæg end grønne områder og desuden bygninger indeholdende rekreative værdier. Det kan være indendørs idrætshaller, forsamlingshuse, eller andre steder, hvor der kan udføres aktiviteter, der kan rumme mulighed for nogle af de ovenstående oplevelsesværdier. Således kan f.eks. forsamlingshuse og bygge- og anlægsarbejder (med mindre tilknyttede ydelser) på/i disse være omfattet af ordningen ud fra de nævnte rekreative formål og de offentlige formål som forsamlingshuse opfylder. Et eksempel kan være renovering af et forsamlingshus (isolering/renovering af tag og lign.), med henblik på at skabe bedre rammer for sociale aktiviteter og fri udfoldelse Landskabelige værdier Parallelt hermed indeholder loven begrebet landskabelige værdier, der er den oplevelsesmæssige værdi af landskabet, som opstår i samspillet mellem naturgrundlaget, de kulturhistoriske spor samt rumlige og visuelle forhold. De landskabelige værdier vurderes i sig selv at dække tiltag i naturen f.eks. landskabspleje, arealpleje, naturstier og lignende. Landskabelige værdier kan således være sammenfaldende med de naturprægede rekreative værdier. 3.3 Kulturelle og informative aktiviteter Efter lovens 18, stk. 3, nr. 2, kan der gives tilskud til: kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Der er således et samlet krav om, at de kulturelle og informative aktiviteter generelt skal bidrage til at fremme den lokale accept af opstillingen af vindmøller på land og samtidig specifikt skal fremme accepten af udnyttelse af vedva- 7/17

8 rende energikilder. Der kan f.eks. gives tilsagn om aktiviteter, som gennem undervisning og undervisningsmateriale søger at øge forståelse for benyttelsen af VE-energi og tilknyttede klimarelaterede påvirkninger. Der kan gives tilskud til en bred vifte af aktiviteter, forudsat at aktivteten i bred forstand vurderes at skabe forståelse og accept af vindmølleopstilling. Der skal være tale om en defineret og afgrænset aktivitet, så tilskuddet ikke gives til en ubestemt kreds af aktiviteter i en forening. Skematisk kan vurderingskæden illustreres således: Foreninger m.v. Det lægges ved vurderingen til grund, at loven sigter på foreninger med et alment og ideelt formål. I bemærkningerne til ordningen anføres desuden, at der skal være tale om lokale foreninger. Ved vurderingen lægges derfor til grund, at der skal være tale om ideelle foreninger (og ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger). Et bidrag til fortolkningen af, hvilke foreninger, der er støtteberettigede findes i Folkeoplysningsloven, som generelt henvender sig til ideelle foreninger Aktivitet En aktivitet skal i overvejende grad være en egentlig aktivitet, dvs. en enkeltstående begivenhed, med et bestemt formål/udtryk (f.eks. en happening, en udstilling med et konkret sigte eller temadage og lignende). Indkøb af vare kan ikke være en aktivitet. Der skal derfor foretages en vurdering af om et eventuelt vareindkøb hører til den konkrete aktivitet. Varekøb kan således kun være en accessorisk del til en kulturel eller informativ aktivitet (f.eks. indkøb af materialer til en udstilling eller et kunstværk eller materialer til en happening). 4. Tilsagn Kommunalbestyrelsen kan søge om tilsagn om tilskud til aktiviteter omfattet af VE-lovens 18, stk. 3. Administrationen af tilsagn om tilskud til grøn ordning er nærmere reguleret i 1 i bekendtgørelsen om administration af tilskud til grøn ordning. 4.1 Formelle krav til ansøgning 8/17

9 Kommunens ansøgning om tilsagn skal foretages ved at benytte Energinet.dk s ansøgningsskema. Skemaet kan findes på Energinet.dk s hjemmeside her. Ansøgningen skal underskrives af kommunalbestyrelsen, formanden for kommunalbestyrelsen eller den kommunalbestyrelsen har bemyndiget hertil. Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumenter: En fyldestgørende beskrivelse af det projekt, som kommunen søger tilsagn til. Kommunen skal særligt være opmærksom på at begrunde de elementer i projektet, som efter loven er støtteberettigede. Et specificeret budget for projektet. Kommunens offentliggjorte forslag til kommuneplan, forslag til kommuneplantillæg eller forslag til lokalplan om opstilling af nye vindmøller, såfremt ansøgning indgives i forbindelse med behandling af ansøgning om opstilling af vindmøller i medfør af lov om planlægning. Eventuelle øvrige oplysninger, som kommunen finder relevant ved vurderingen af ansøgningen. Hvis projektet vedrører et bygge- anlægsarbejde, skal det med en adresse eller et matrikelnummer og eventuelt et kortbilag angives, hvor projektet er beliggende. Eventuel dokumentation i form af fuldmagt, såfremt en anden end kommunalbestyrelsen eller formanden for kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at underskrive ansøgningen. Ansøgning om tilsagn indsendes til Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger på adressen: Ansøgningen indgives inden projektet sættes i gang, og projektet må således ikke påbegyndes, før der er givet tilsagn om tilskud. Der kan således ikke gives tilsagn om tilskud til påbegyndte aktiviteter. 4.2 Procedure hos Energinet.dk På baggrund af den modtagne ansøgning med bilag vurderer Energinet.dk, om der er behov for yderligere eller uddybende oplysninger i sagen, inden der kan træffes afgørelse. Energinet.dk sender således en kvitteringsskrivelse til kommunen ved modtagelse af ansøgningen, og ved eventuelle fejl eller mangler i materialet eller behov for yderligere oplysninger giver Energinet.dk kommunen besked på at fremsende dette, før ansøgningen kan behandles. 4.3 Vurdering af ansøgningerne Vurderingen af den konkrete ansøgning baseres på en række kriterier som er fastlagt på baggrund af de forudsætninger, som er indeholdt i VE-loven, jf. gennemgangen ovenfor. Disse kriterier er: 9/17

10 Ved foreninger skal der som udgangspunkt være tale om ideelle foreninger. Her vil vurderingen tage udgangspunkt i Folkeoplysningslovens angivelse af, hvad der kan betragtes som ideelle foreninger. Projekter i regi af erhvervsdrivende foreninger og lignende kan i udgangspunktet ikke opnå tilsagn om tilskud fra ordningen, jf. pkt De rekreative værdier fortolkes på baggrund af de otte overordnede kategorier af rekreative oplevelsesværdier, jf. pkt Bygninger til offentlige formål er bygninger og anlæg, som generelt har almennyttig karakter i relation til en bred ikke nærmere specificeret del af befolkningen, og som generelt og på lige vilkår er alment tilgængelige for denne del af befolkningen. Dette sammenholdes med kravet om, at der skal være tale om styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier, jf. ovenfor og pkt En kulturel eller informativ aktivitet skal hovedsagelig være en egentlig aktivitet og ikke et indkøb af varer. Der foretages en vurdering af, om et eventuelt vareindkøb er accessorisk til den angivne aktivitet. Er dette ikke tilfældet, er der tale om et ikke tilskudsberettiget varekøb, jf. pkt Fremme af accepten af vindmølleopstilling og benyttelsen af anden vedvarende energi er en generel vurdering, hvor aktiviteten/arbejdet generelt og overordnet kan siges at bidrage til en sådan accept. Der vil her blive set på faktorer som: Hvilke relevante delelementer indgår i kommunens dokumentation for de aktiviteter/arbejder, der indgår i ansøgningen? Er der i kommunikationen mellem kommune og borgere søgt en større accept af vindmøller/vedvarende energikilder? Indeholder projektet i sig selv et blivende budskab relateret til større accept af vindmøller og anden VE produktion og lignende, jf. pkt Når Energinet.dk har behandlet ansøgningen, træffes der afgørelse om enten tilsagn, delvist tilsagn eller afslag. I tilsagnsbrevet er beskrevet de generelle og eventuelle særlige betingelser for udbetaling af tilsagn og for opretholdelse af tilsagnet. Kommunalbestyrelsen bærer risikoen for, at igangsatte projekter gennemføres i henhold til tilsagn om tilskud meddelt af Energinet.dk inden for tilsagnsrammen. 4.4 Tilskudsberettigede projektudgifter Der kan ydes tilskud til de udgifter, der er direkte relateret til projektet, jf. hertil pkt. 3.2 og 3.3. Der kan ydes tilskud til konsulentbistand eller anden ekstern bistand i forbindelse med bistand til selve projektet, herunder også til projektlederopgaver og håndtering af ansøgningsprocessen for det enkelte 10/17

11 projekt. Der skal i budgettet foreligge en angivelse af arbejdsopgaver samt antal timer. For konsulentopgaver som arkitektarbejde o. lign. er det dog kun nødvendigt at angive den samlede pris i budgetposten. I et projekt kan indgå udgifter til løn til kommunens egne medarbejdere i eksempelvis kommunens entreprenørafdeling ved et anlægsarbejde. Der kan derimod ikke gives tilskud til udgifter til medarbejdere til ansøgning om tilsagn mv. Afregning mellem parter, hvor der ikke er uafhængighed, skal ske til kostpriser, det vil sige de faktisk afholdte og betalte nettoudgifter hos den part, som leverer varen/ydelsen. Der kan kun udbetales tilskud til kommunale lønninger, når der foreligger en angivelse af arbejdsopgaver samt antal timer i budgettet. Der kan ydes tilskud til naturalydelser i form af brug af kommunens egne maskiner og lignende. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster. Der kan gives tilskud til materialer, forstået som udstyr, inventar o. lign. som er nødvendige for gennemførelse af projektet. Dette kan f.eks. være legepladsredskaber. Det kan dog også være accessoriske ydelser, se ovenfor under Der kan gives tilskud til arealerhvervelse i forbindelse med et anlægsarbejde. Information og formidling af pågældende arbejder, herunder udgifter til skilte o. lign. er også tilskudsberettiget. 4.5 Ikke tilskudsberettigede projektudgifter Der er en række udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, jf. pkt. 3.2 og 3.3: Udgifter, som er afholdt og betalt, inden Energinet.dk har givet tilsagn om tilskud til projektet Udgifter der ikke er i overensstemmelse med budgetspecifikation i ansøgningen om tilsagn Finansierings-, revisions-, advokat-, pengeinstitutomkostninger og rykkergebyr Moms, medmindre en kommune ikke har fuld momsrefusionsret for de afholdte udgifter Almindelige driftsudgifter og vedligeholdelse efter realiseringen af projektet Udgifter til løn til kommunens egne medarbejdere til administration af ordningen og herunder udarbejdelse af ansøgninger mv. Frivilligt arbejde Revisorerklæring Moms 11/17

12 De af Energinet.dk udbetalte tilskud medgår til dækning af kommunens udgifter ekskl. moms i forbindelse med grøn ordning. Hvis en kommune ikke har fuld momsrefusionsret for de afholdte udgifter, kan momsbeløbet inkluderes i ansøgningen om tilsagn om tilskud til aktiviteter. Kommunen skal i så fald eksplicit gøre opmærksom herpå og begrunde den manglende momsrefusionsret. 4.6 Specificering af budget Ved specificering af budgettet for et projekt skal der ske opdeling i hovedposterne i projektet, såsom anlægsudgifter, materialer, konsulentbistand, lønudgifter (kommunens medarbejdere), formidling, andet, mm. Budgettet skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af hver udgiftspost, og udgifterne skal være gennemskuelige. Der kan eventuelt vedlægges de indhentede tilbud i forbindelse med anlægsarbejder. 4.7 Finansiering af projekter Der kan - afhængig af projektets art og omfang - gives tilsagn om hel eller delvis dækning af kommunens omkostninger til udførelse af projekter. Kommunen vil således kunne tilvejebringe medfinansiering fra anden side. Hvis kommunen vælger at søge om, at tilskuddet fra grøn ordning kun delvis skal finansiere projektet, skal der redegøres, for hvilken del af projektet grøn ordning skal finansiere. Der kan ikke søges om tilskud til de samme projektaktiviteter efter andre støtteordninger, og den samlede finansiering af et projekt under den grønne ordning må ikke overstige projektets samlede udgifter. Der skal således oplyses omkring den øvrige finansiering, hvis der ydes tilskud fra anden side. 4.8 Eventuelle ændringer af projektet Hvis kommunen ønsker at foretage ændringer af et projekt, efter der er givet tilsagn, skal der ske en ansøgning herom til Energinet.dk inden ændringen foretages. Ændringer af et projekt kan godkendes på betingelse af, at ændringen efter Energinet.dk s vurdering er i overensstemmelse med VE-lovens bestemmelser. Uanset, at der er tale om en ændring af et allerede ansøgt projekt, må den planlagte ændring ikke gennemføres eller igangsættes, før der er søgt om ændringen, og der er opnået tilsagn til ændringen fra Energinet.dk. Kommunens ansøgning om ændring af aktiviteten skal foretages ved at benytte Energinet.dk s ansøgningsskema. Skemaet kan findes på Energinet.dk s hjemmeside her. Ansøgningen skal underskrives af kommunalbestyrelsen, formanden for kommunalbestyrelsen eller den kommunalbestyrelsen har bemyndiget hertil. 12/17

13 Ansøgning om ændring af projektet følger de krav for ansøgning om tilsagn i afsnit 4.1til 4.7. Dog er det kun ændringen, der skal søges om, dvs., at der skal laves en begrundet ansøgning relateret til ændringen og et revideret budget, hvor ændringens betydning for det samlede budget er angivet. Hvis ændringen medfører, at projektet reduceres, skal tilsagnet reduceres forholdsmæssigt. Ansøgningen om ændring skal således indeholde et reduceret budget. 5. Udbetaling Kommunalbestyrelsen kan søge om udbetaling af tilskud til aktiviteter omfattet af VE-lovens 18, stk. 3. Administrationen af udbetaling af tilskud efter grøn ordning er nærmere reguleret i 2 i bekendtgørelsen om administration af tilskud til grøn ordning. 5.1 Kommunens ansøgning om udbetaling Når et projekt er gennemført, kan kommunen søge Energinet.dk om udbetaling. Såfremt der er tale om aktiviteter af særlig omfattende karakter, afgrænset ved meddelt tilsagn om tilskud på kr. eller derover, kan der ske a conto udbetaling, jf. 2, stk. 2 i bekendtgørelsen om administration af tilskud til grøn ordning. Kommunens ansøgning om udbetaling skal foretages ved at benytte Energinet.dk s ansøgningsskema. Skemaet kan findes på Energinet.dk s hjemmeside her. Ansøgningen skal underskrives af kommunalbestyrelsen, formanden for kommunalbestyrelsen eller den kommunalbestyrelsen har bemyndiget hertil. Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumenter: Tilsagn om tilskud Regnskab Fakturaer (i kopi) Revisorerklæring Eventuel øvrig dokumentation for endelig eller delvis gennemførelse af aktiviteten Eventuel dokumentation for opfyldelse af vilkår i meddelelsen om tilsagn om tilskud Eventuel dokumentation i form af fuldmagt, såfremt en anden end kommunalbestyrelsen eller formanden for kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at underskrive ansøgningen. Da der, jf. VE-lovens 18, stk. 3 gives tilsagn til udgifter, som kommunen afholder, betyder dette, at kommunen skal have afholdt udgifterne, inden der ansøges om udbetaling. Der skal således foreligge en faktura, der viser, at kommu- 13/17

14 nen har afholdt udgifterne før Energinet.dk kan godkende udbetalingen af pengene til kommunen, hvis eksempelvis en forening i første omgang har afholdt udgifterne. Ansøgning om udbetaling indsendes til Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger på adressen: På baggrund af ansøgningen med bilag vurderer Energinet.dk, om der er behov for yderligere eller uddybende oplysninger i sagen, inden der kan træffes afgørelse i sagen Regnskab Af regnskabet skal fremgå budget- og regnskabstal for projektets totale udgifter og indtægter, specificeret på budgetposter. Det skal også fremgå, hvilken del af projektet, der er finansieret af tilskuddet fra grøn ordning, såfremt der er tilskud fra 3. part eller dele af projektet er egenfinansieret. I selve regnskabet eller som bilag til regnskabet skal der vedlægges en oversigt med angivelse af de enkelte posters udgiftsart, beløbsstørrelse og betalingsdato Fakturaer For alle udgifter gælder, at kommunen ved ansøgning om udbetaling skal kunne dokumentere udgiften ved faktura, kvittering eller lignende. For eksterne konsulentydelser og for kommunens egne medarbejdere, der har udført arbejde i forbindelse med projektet gælder det endvidere, at kommunen skal kunne redegøre detaljeret for aktiviteter, timepris og timeantal, i form af enten konsulentkontrakter eller time- og aktivitetsopgørelser eller der skal evt. foreligge en betalt faktura fra den afdeling i kommunen der har forestået arbejdet. Ved arkitektarbejde o. lign. er en faktura dog tilstrækkeligt. Fakturaerne skal endvidere være udspecificeret, så det er muligt at se, hvad de omhandler, eller det skal tydeligt fremgå af regnskabet eller oversigten, hvad fakturaen omhandler. Det oprindelige tilbud på arbejdet, kan også vedlægges som dokumentation Revisorerklæring Regnskabet skal vedlægges en revisorerklæring, jf. Bekendtgørelse om administration af tilskud til grøn ordning 2, stk. 4 og 5. Revisionen skal være udført af en statsautoriseret, registreret revisor eller af et kommunalt revisororgan (det kan herunder være kommunens interne revision). Revisor skal udover den finansielle revision foretage en vurde- 14/17

15 ring af, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med VE-loven, bekendtgørelsen om administration af tilskud til grøn ordning, ansøgningen om tilsagn og tilsagnsskrivelsen, og skal erklære sig herpå. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Revisorerklæringen skal udformes med udgangspunkt i erklæringsskabelonen, som er at finde i Bilag 1 og på Energinet.dk s hjemmeside A conto udbetaling Ved ansøgning om a conto udbetaling for projekter over kr. skal de normale krav for ansøgning om udbetaling følges. Der findes dog et særskilt ansøgningsskema til ansøgning om a conto udbetaling. Skemaet kan findes på Energinet.dk s hjemmeside. 5.2 Energinet.dk s kontrol af ansøgning om udbetaling Når Energinet.dk modtager ansøgning om udbetaling fra kommunen, kontrolleres det, at alle relevante oplysninger er fremsendt. Energinet.dk sender således en kvitteringsskrivelse til kommunen, og ved eventuelle mangler i materialet eller behov for yderligere oplysninger giver Energinet.dk kommunen besked på at fremsende dette, før ansøgningen kan behandles. Ved behandlingen af ansøgningen kontrolleres det, at der er overensstemmelse mellem projektet som angivet i ansøgning om tilsagn og det endelige projektregnskab. Herudover kontrolleres, at alle fakturaer er vedlagt, at der er overensstemmelse mellem fakturaer og projektregnskab og at udgifterne ikke er afholdt inden tilsagnet er givet. Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet eller udgifter, der overstiger det givne tilsagnsbeløb vil ikke blive udbetalt. Energinet.dk kan kun udbetale tilskud, der kan rummes inden for kommunens udbetalingsramme. Såfremt en aktivitets samlede udgifter i henhold til godkendt ansøgning om udbetaling overskrider kommunens udbetalingsramme, kan kommunens tilgodehavende først udbetales af Energinet.dk, når kommunens udbetalingsramme er forøget ved nettilslutning af vindmøller. 5.3 Udbetaling af tilskud Energinet.dk meddeler skriftligt godkendelse til kommunen om udbetaling med angivelse af udbetalingens størrelse og det navngivne projekt. I godkendelsesskrivelsen angives et indkøbsordrenr. til kommunen. For at kommunen kan få tilskuddet udbetalt, skal der således sendes en elektronisk faktura til Energinet.dk påført indkøbsordrenr. IO: med Att.: Vedkommende, der har underskrevet godkendelsen. Pengene vil efterfølgende blive udbetalt af Energinet.dk. 15/17

16 5.4 Nedsættelse af tilskudsberettigede udgifter Såfremt der i ansøgningen om udbetaling anføres udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker Energinet.dk disse udgifter ved beregningen af tilskuddet. Det kan være udgifter, der samlet udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet, jf. det godkendte budget, eller udgifter, der ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er indeholdt i den godkendte projektbeskrivelse). 6. Eventuelt bortfald af tilskud Energinet.dk kan, jf. 3 i bekendtgørelse om administration af tilskud til grøn ordning, træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, hvis kommunalbestyrelsen har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn om tilskud efter 1, eller såfremt vilkår fastsat i tilsagn om tilskud ikke opfyldes. Et tilsagn kan således også bortfalde/reduceres såfremt en kommunes tilsagnsramme nedskrives, som følge af at vindmøller alligevel ikke realiseres og kommunens givne tilsagn således overstiger den overordnede ramme. Hvilken/hvilke tilsagn der bortfalder/reduceres kan aftales med kommunen. Kommunalbestyrelsen skal, jf. bekendtgørelsens 4, tilbagebetale udbetalt tilskud, hvis kommunalbestyrelsen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt oplysninger af betydning i ansøgningen om udbetaling. 7. Klageadgang Efter VE-lovens 20, stk. 1 kan der ikke klages til anden administrativ myndighed over Energinet.dk s afgørelse om meddelelse af tilsagn om tilskud efter grøn ordning i henhold til VE-lovens 18, stk. 3. Dog kan Energinet.dk s afgørelser om selve opgørelsen og beregningen af beløb m.v. påklages til Energiklagenævnet efter VE-lovens 66, stk Revisorerklæring ved ansøgning om udbetaling efter grøn ordning Formålet med revisorerklæringen ved udbetaling af tilskud efter grøn ordning er at sikre at tilskuddet bliver anvendt i overensstemmelse med det for ordningen gældende regelsæt, det godkendte ansøgningsgrundlag samt sikre at regnskabet er rigtigt dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revisionsafdeling eller andre kommunale revisionsorganer. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Udgangspunktet for revisionen er, at denne udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Ved revisionen skal revisor specielt påse: 16/17

17 1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl eller mangler, og om det er sammenligneligt med det projektbudget, der er grundlag for tilsagnet, med evt. senere godkendte ændringer. 2. Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder de bestemmelser og vilkår, som er angivet i tilsagnsbrevet og eventuelle bekendtgørelse, som der heri henvises til, samt vejledningen om grøn ordning. 3. Om midlerne er anvendt til formålet. 4. At der, såfremt de tilskudsberettigede udgifter er medfinansieret fra anden side, ikke opstår dobbeltfinansiering. 5. At der ikke i projektregnskabet er medtaget udgifter, som er afholdt, før tilsagnet forelå. 6. At alle anførte omkostninger er opgjort ekskl. moms, medmindre denne endeligt bæres af tilskudsmodtager. Kommunen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet. Revisor skal bl.a. have kopi af ansøgningen om tilsagn inkl. specificeret budget, tilsagnsskrivelsen med alle bilag og evt. senere ændringer samt bekendtgørelse om administration af tilskud til grøn ordning og den til enhver tid gældende vejledning for grøn ordning. Revisorens erklæring udformes med udgangspunkt i skema fra energi.dk.. Bilag 4. 17/17

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Grøn ordning. - hvad er det? - hvor mange penge er der i det? - hvad kan man få penge til? - hvordan er processen?

Grøn ordning. - hvad er det? - hvor mange penge er der i det? - hvad kan man få penge til? - hvordan er processen? Grøn ordning - hvad er det? - hvor mange penge er der i det? - hvad kan man få penge til? - hvordan er processen? Sådan beregnes rammen Energinet.dk administrerer ordningen og beregner for hver kommune

Læs mere

Grøn Ordning. Indlæg af Janni Theilgaard Mundt, sagsbehandler hos Energinet.dk

Grøn Ordning. Indlæg af Janni Theilgaard Mundt, sagsbehandler hos Energinet.dk Grøn Ordning Indlæg af Janni Theilgaard Mundt, sagsbehandler hos Energinet.dk 1 Information om Grøn Ordning 1. Hvad er Energinet.dk s rolle 2. Hvad er kommunens rolle 3. Hvad gives der tilskud til 4. Landskabelige

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning #split# Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk Ansøgningsskemaet

Læs mere

Tilsagn vedrørende grøn ordning

Tilsagn vedrørende grøn ordning Herning Kommune BEK - By, Erhverv og Kultur Joan Berentzen Rådhuset, Torvet 7400 Herning bekjb@herning.dk Tilsagn vedrørende grøn ordning 4. oktober 2013 AHG/AHG Vi har modtaget jeres brev af 19. august

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. Ansøger/Foreningens navn: Ansøger/Foreningens adresse: Navn på kontaktperson: E-mailadresse: 1. Ansøgers kontaktoplysninger Dato: Postnr.

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INDHOLD Generelle oplysninger 3 Hvad kan du søge til? 3 Hvem kan søge? 4 Praktisk vejledning - hvordan søger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Ansøgning om tilskud til a ktiviteter efter Grøn O rdning

Ansøgning om tilskud til a ktiviteter efter Grøn O rdning Ansøgning om tilskud til a ktiviteter efter Grøn O rdning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. 1. Ansøgers kontaktoplysninger Ansøger/Foreningens navn: Stenild Foredrags &

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. 1. Ansøgers kontaktoplysninger Ansøger/Foreningens navn: Dato: Jesper Hansen 31-05-2016 Ansøger/Foreningens adresse: Postnr. og by: Anlægsvej

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. 1. Ansøgers kontaktoplysninger Ansøger/Foreningens navn: Dato: Lille Rørbæk/Bradstrup Beboerforening 30-05-2016 Ansøger/Foreningens adresse:

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

N O T AT 26. oktober 2011 J.nr. 2110/1181-0266 Ref. spo Energiforsyning. Evaluering af den grønne ordning i lov om fremme af vedvarende energi

N O T AT 26. oktober 2011 J.nr. 2110/1181-0266 Ref. spo Energiforsyning. Evaluering af den grønne ordning i lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 68 Offentligt N O T AT 26. oktober 2011 J.nr. 2110/1181-0266 Ref. spo Energiforsyning Evaluering af den grønne ordning i lov om fremme af

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

INTERN ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE. Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014

INTERN ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE. Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INTERN ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INDHOLD Generelle oplysninger 1 Hvornår gør vi noget? 1 Hvem gør hvad? 1 Hvordan er processen? 2

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune Den grønne ordning Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune 05.09.2017 Vi er her Potentielt 12-14 mio. Hvis; byrådet vedtager forslag til lokalplan for 46 vindmøller ved Overgaard møllerne

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil. I medfør af 8, stk. 1 4 i Inatsisartutlov nr. 10 af 22.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Udviklingsprojekt: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg. Poster som er

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler.

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. Til tilsagnet er knyttet en række standardvilkår, som fremgår af det følgende. Herudover kan

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere