Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, tlf Gæster: Mette Krog Dalsgaard, Anders Ferløv, Jytte Heisel, Lis Haga, Hans Henrik Borup Jørgensen, Mette Neist, Heidi Juel Frederiksen. Jytte Høyrup Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle Madsen (V) Carsten Sørensen (DF)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aktiveringsstrategi for selvforsørgende Opfølgning på nytteindsats Orientering - Høring på positivlisten for den regionale uddannelsespulje Orientering - Projekt om jobrettet samtale Orientering - Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune Temadag om efterspørgselsorienteret arbejdsmarkedspolitik Eventuelt...16 Underskrifter: Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 2 af 17

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben - Politik til aktiveringsstrategi for selvforsørgende.pdf /15 Åben Aftale om nyttejob for bl.a. kommuneguider, Arena Nord, aktivitetscentre osv /15 Åben Evaluering af nytteindsats i /15 Åben HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 3 af 17

4 1. Aktiveringsstrategi for selvforsørgende Sagsfremstilling Center for Arbejdsmarked ønsker, at der udarbejdes en aktiveringsstrategi for de selvforsørgende, målgruppe De selvforsørgende er overvejende personer, der har mistet retten til ydelser fra kommunen samt enkelte familiesammenførte udlændinge. For at blive regnet som selvforsørgende, skal personen have et kontaktforløb hos jobcentret. Åben sag Sagsnr: 15/7573 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU Rammen for bevilling af tilbud er fastsat ved lov, jf. kapitel i lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats, men det er et individuelt skøn, hvordan indsatsen for den enkelte tilrettelægges. Definition af de selvforsørgende De selvforsørgende defineres i 2, pkt. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven. Lovgivning I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 75 a, fremgår det, at selvforsørgende har ret til at deltage i vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der kan også bevilges tillægsydelser som f.eks. hjælpemidler eller befordringsgodtgørelse. Vejlednings- og opkvalificeringsforløb kan vare op til seks uger, dog kan tilbud om danskundervisning vare op til 26 uger. Ved ansættelse med løntilskud skal personen opfylde betingelsen om seks måneders sammenhængende ledighed eller selvforsørgelse. Selvforsørgende har ikke ret til ansættelse i selvfundet løntilskudsjob. Deltagelse i tilbud giver ikke selvforsørgende ret til at modtage forsørgelsesydelser. Selvforsørgende er ikke omfattet af reglerne om individuelt kontaktforløb, og det er ikke en betingelse, at personen tilmelder sig som ledig på Jobnet. Jobcentret skal som udgangspunkt give en person et beskæftigelsestilbud, hvis den pågældende anmoder om det. Jobcentret kan dog undlade at bevillige tilbud til selvforsørgende, hvis det antages, at tilbuddet ikke vil forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis pågældende har faglige eller personlige kvalifikationer, som gør, at jobcentret kan henvise personen direkte til at komme i beskæftigelse via jobsøgning. Det er jobcentret, der vurderer hvilken indsats, den selvforsørgende skal tilbydes. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 4 af 17

5 Visitation Før jobcentret kan bevilge et tilbud til en selvforsørgende, skal personen indplaceres i enten målgruppe 2.2 eller 2.3, som henviser til henholdsvis 2, nr. 2 og 2, nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Målgruppe 2.2 er de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der defineres som personer, der kan påtage sig ordinært arbejde inden for tre måneder. Målgruppe 2.3 er de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan påtage sig ordinært arbejde inden for tre måneder. Indplaceringen skal begrundes. Selvforsørgende i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune havde i januar selvforsørgende. Dette tal forventes at stige i 2015 i takt med, at flere mister retten til arbejdsmarkedsydelse. I øjeblikket har Jobcenter Frederikshavn 103 arbejdsmarkedsydelsesmodtagere. Forslag til aktiveringsstrategi Det er hensigtsmæssigt, at Jobcenter Frederikshavn udarbejder en aktiveringsstrategi for de selvforsørgende, der er berettigede til tilbud. Hermed sikres, at alle selvforsørgende får samme muligheder, og at jobcentret kan kontrollere de udgifter, der er forbundet med at bevillige tilbud til selvforsørgende. En selvforsørgende er udgiftsneutral for kommunen, så bevilgede tilbud vil i alle tilfælde påføre kommunen ekstra omkostninger. Der er endvidere forskel på, hvad de forskellige tilbudstyper koster kommunen. Det er hensigtsmæssigt at prioritere vejlednings- og afklaringsforløbene samt de virksomhedsrettede indsatser for at sikre, at de bevilgede tilbud bringer de selvforsørgende markant tættere på det ordinære arbejdsmarked. Der kan være forhold, som kan have betydning for hvilke tilbud, der skal igangsættes som selvforsørgende. Eksempelvis kan en jobgaranti eller lovning på en læreplads influere på valget af tilbud. Hvis den selvforsørgende har problemer ud over ledigheden, skal de være så minimale, at et tilbud i form af job på ordinære vilkår vil have effekt. Center for Arbejdsmarked foreslår følgende prioritering af tilbud til selvforsørgende: Den selvforsørgende tilbydes i første omgang et vejlednings-, afklarings- og jobforløb i Projektafdelingen. Et sådant forløb koster 215 kr. pr. dag, og varigheden er seks uger med fremmøde fem dage om ugen. Den selvforsørgende modtager ingen ydelse under forløbet. Når det drejer sig om de selvforsørgende, finder Center for Arbejdsmarked det hensigtsmæssigt at bevilge et vejlednings-, afklarings- og jobforløb, før der bevilges et virksomhedsrettet tilbud. Det skyldes, at Center for Arbejdsmarked ønsker at afdække, inden for hvilket fag- og brancheområde, den selvforsørgende reelt er motiveret for at komme i Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 5 af 17

6 beskæftigelse, samt at understøtte jobsøgning inden for området. Herefter kan der bruges medarbejderressourcer på at finde et virksomhedsrettet tilbud til personen. Hvis vejlednings- og afklaringsforløbet i Projektafdelingen viser, at den selvforsørgende er arbejdsmarkedsparat og motiveret for at komme i beskæftigelse, kan der bevilges en virksomhedspraktik. Denne tilbudstype har en positiv effekt, og den er stort set uden omkostninger for kommunen. Den selvforsørgende modtager ingen ydelse under forløbet. Offentligt og privat løntilskudsjob tilbydes, når der er en jobgaranti. En selvforsørgende i offentligt løntilskudsjob, der har forsørgerpligt, modtager 80 % af den maksimale dagpengesats og arbejder 30 timer om ugen, og en selvforsørgende i offentligt løntilskudsjob, der ikke har forsørgerpligt, modtager 60 % af den maksimale dagpengesats og arbejder 23 timer om ugen. Hvis en selvforsørgende kommer i privat løntilskudsjob, modtager personen løn fra arbejdsgiveren under ansættelsen svarende til det overenskomstmæssige niveau. Kommunen udbetaler et løntilskud til arbejdsgiveren på 74,05 kr. i timen (2015-niveau) i op til 37 timer om ugen. Fra kommunens side er der tale om en investering, når selvforsørgende tilbydes løntilskudsjob. Investeringen skal give afkast i form af et efterfølgende ordinært arbejde. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender prioriteringen af tilbud til selvforsørgende. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Indstillingen tiltrædes, idet det præciseres, at man kun har ret til et tilbud. Øvrige tilbud gives efter jobcentrets vurdering. Fraværende: Jytte Høyrup. Bilag - Politik til aktiveringsstrategi for selvforsørgende.pdf (dok.nr.38819/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 6 af 17

7 2. Opfølgning på nytteindsats Sagsfremstilling Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger: Åben sag Sagsnr: 13/20544 Forvaltning: CAM Sbh: hhbj Besl. komp: AMU/LBR Det er vigtigt, at oprettelsen af nye projekter er målrettet unge uddannelsessøgende på uddannelseshjælp, som i forbindelse med kontanthjælpsreformen var den primære målgruppe for nytteindsats. For de andre områder er det vigt at undersøge, om der er andre og bedre aktiveringstilbud, som kan bringes i anvendelse. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Projektet Frederikshavn Idrætscenter og Projektet Kommuneguideordningen godkendes. Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015 Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger: Det er vigtigt, at oprettelsen af nye projekter er målrettet unge uddannelsessøgende på uddannelseshjælp, som i forbindelse med kontanthjælpsreformen var den primære målgruppe for nytteindsats. For de andre områder er det vigt at undersøge, om der er andre og bedre aktiveringstilbud, som kan bringes i anvendelse. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Kommunaldirektørens indstilling tiltrædes. Fraværende: Jytte Høyrup. Bilag Aftale om nyttejob for bl.a. kommuneguider, Arena Nord, aktivitetscentre osv. (dok.nr.22801/15) Evaluering af nytteindsats i 2014 (dok.nr.15053/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 7 af 17

8 3. Orientering - Høring på positivlisten for den regionale uddannelsespulje Sagsfremstilling Med vedtagelsen af lov nr af 23. december 2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) blev der afsat en regional pulje på 101,5 mio. kroner årligt (2015-niveau) for at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud fra jobcentret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Åben sag Sagsnr: 15/8215 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU/LBR Positivlisten for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Beskæftigelsesrådet udarbejdet en midlertidig landsdækkende positivliste for den regionale pulje, der gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. marts Der er i udarbejdelsen af den midlertidige positivliste for den regionale uddannelsespulje taget udgangspunkt i stillingskategorier, hvor arbejdsmarkedsbalancen viser, at der er mangel på arbejdskraft i en eller flere dele af landet. På baggrund af input fra bl.a. efteruddannelsesudvalg og uddannelsesinstitutioner er arbejdsmarkedets parter efterfølgende kommet med forslag til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der er rettet mod områder på landsplan, hvor der er mangel på arbejdskraft. Den midlertidige positivliste indeholder 584 korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der kan medvirke til, at flere dagpengemodtagere kan få et tilbud, der er målrettet områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. På positivlisten er de korte erhvervsrettede uddannelsesforløb tilknyttet forskellige erhvervsområder. Denne opdeling er alene sket for at gøre positivlisten mere overskuelig, og det betyder ikke, at de nævnte uddannelsesforløb kun kan anvendes inden for det pågældende erhvervsområde. Mange af kurserne er af tværgående karakter, og kan derfor anvendes på tværs af de forskellige erhvervsområder. Nye positivlister for den regionale uddannelsespulje fra 1. april 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil i samarbejde med de otte regionale arbejdsmarkedsråd, der blev nedsat den 1. januar 2015, udarbejde nye positivlister, der vil gælde fra den 1. april Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har i en skrivelse af den 16. februar 2015 anmodet de nordjyske jobcentre om at byde ind med hvilke konkrete, korte Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 8 af 17

9 erhvervsrettede uddannelsesforløb, der bør indgå på positivlisten for den regionale uddannelsespulje gældende fra den 1. april Svarfristen er den 10. marts Som bilag til skrivelsen har Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord vedlagt en liste over fagområder- og stillingsbetegnelser, hvor Det regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland forventer mange jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Jobcentrenes bidrag skal tage udgangspunkt i denne liste. Jobcentrene kan levere input på to måder. Jobcentrene kan enten kontakte den relevante uddannelsesinstitution og foreslå, at uddannelsesinstitutionen medtager uddannelsesforløbet i deres indmelding til Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. Alternativt kan jobcentrene notere forslag i et oplysningsskema, som er vedlagt skrivelsen. Når Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har fået uddannelsesinstitutionernes og jobcentrenes bidrag, sammensætter de en liste ud fra de indmeldte forslag. Listen bliver forelagt Det regionale Arbejdsmarkedsråd, som endeligt skal prioritere og godkende en positivliste for den regionale uddannelsespulje. Input til positivlisten fra Jobcenter Frederikshavn Jobcenter Frederikshavn er i gang med at klarlægge hvilke korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, det kunne være relevant at få sat på positivlisten set ud fra Frederikshavn Kommunes synsvinkel. Det skal bl.a. sikres, at der er uddannelsesforløb inden for vækstsporene i Frederikshavn Kommune. Jobcenter Frederikshavn tager udgangspunkt i den viden, som er indsamlet af Jobcentrets Virksomhedsservice, og som handler om, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder inden for de næste seks måneder. Jobcentrets Virksomhedsservice indsamler viden under virksomhedsbesøg, som registreres på kommunens hjemmeside. Herudover føres der statistik over hvilke stillinger, der opslås i kommunens virksomheder. På næste teammøde i Ledighedsafdelingen, som afholdes i begyndelsen af marts 2015, vil medarbejderne drøfte de konkrete kurser på den midlertidige positivliste med henblik på at identificere, om der mangler kurser på listen. Jobcenter Frederikshavn har endnu ikke det store overblik over de 584 kurser, der fremgår af den midlertidige positivliste, og det vil derfor ikke lykkes at få den fuldt kvalificeret inden for tidsfristen. Positivlisten vil dog også fremover blive revideret en gang om året, fordi behovene på arbejdsmarkedet ændrer sig. Jobcenter Frederikshavn vil i takt med, at medarbejderne får erfaring med at bruge positivlisten, kunne komme med flere kvalificerede bud. Jobcenter Frederikshavn vil selvfølgelig løbende bevilge kurser til ledige på baggrund af positivlisten. Kurserne bevilges ud fra en individuel vurdering på baggrund af borgerens uddannelse og erhvervserfaring. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 9 af 17

10 Økonomiske konsekvenser Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 % af driftsudgifterne til køb af de korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, som fremgår af den regionale positivliste. 20 % af puljen overføres til budgetgaranterede udgifter, der ydes til kommunerne via regulering af bloktilskuddet. I bekendtgørelse nr af den 23. december 2014 om den regionale uddannelsespulje beskrives reglerne detaljeret. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015 Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger: Det besluttes, at LBR og a-kasserne kan kommentere de udmeldte uddannelsesforløb på positivlisten frem til og med den 9. marts, da Center for Arbejdsmarked skal afgive kommentarer til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest den 10. marts. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Jytte Høyrup. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 10 af 17

11 4. Orientering - Projekt om jobrettet samtale Sagsfremstilling Jobcenter Frederikshavn har i samarbejde med jobcentrene i Hjørring og Brønderslev fået kr. i projektmidler til Jobrettet samtale fra kontanthjælpsreformens implementeringspulje. Åben sag Sagsnr: 15/8506 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU Projektet har til formål at give jobkonsulenterne et kompetenceløft, så de bliver klædt bedre på til at gennemføre jobrettede samtaler. Projektet skal være med til at sikre, at arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i højere grad bliver tilbudt en jobrettet og individuelt tilrettelagt indsats. Der er tale om et etårigt projekt, der skal afvikles i løbet af Baggrund for projektet Et gennemgående træk ved reformerne på beskæftigelsesområdet er fokus på job og uddannelse samt et ønske om, at borgeren i højere grad bliver engageret og tager ansvar for egen situation. Ledige dagpengemodtagere har altid skullet søge arbejde og bliver løbende rådighedsvurderet af a-kassen. Med kontanthjælpsreformen skal alle ressourcestærke ledige mødes med klare krav og forventninger om at søge job, så de hurtigt kan forlade kontanthjælpssystemet og blive selvforsørgende. Et større fokus på jobsøgning betyder, at jobkonsulenternes opgave i højere grad bliver at understøtte den ledige i jobsøgningen. Det stiller krav til en større viden om arbejdsmarkedet, mulige jobåbninger, søgekanaler, kompetencekrav og et godt kendskab til forskellige brancher. Samtidig skal jobkonsulenten kunne mestre samtaleteknikker, hvor borgeren oplever, at der tages udgangspunkt i egne ønsker, og at borgeren får indflydelse på, hvilke aktiviteter, der sættes i værk. Til at understøtte jobfokus og indflydelse for borgeren er der udviklet en række digitale værktøjer, som skal understøtte, at borgeren får indflydelse på indsatsen. Der er bl.a. udviklet en joblog, hvor borgeren får overblik over sine jobsøgningsaktiviteter, samt en selvbookingsystem, hvor borgeren kan booke møder med jobcentret. Redskaberne er tilgængelige for borgeren på jobnet.dk. Anvendelsen af redskaberne er vigtig for, at samtalerne med borgerne bliver mere fremadrettede, og at borgerne får større ejerskab til vejen mod job. At anvende redskaberne på den måde kræver imidlertid, at kommunerne støttes med kompetenceudvikling af jobkonsulenterne, så de bliver i stand til at holde samtaler på en anden måde og med et andet indhold. Projektets indhold Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 11 af 17

12 Jobcentrene i Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn lader alle jobkonsulenter, der arbejder med jobparate kontanthjælpsmodtagere, deltage i projektet. Det drejer sig om i alt 13 medarbejdere. Hertil kommer 5 ledere. I de tre kommuner er der tilsammen jobparate kontanthjælpsmodtagere, som alle er en del af projektet. Der er ansat en projektleder, som har arbejdsplads i Hjørring Kommune. Jobkonsulenterne skal gennemgå et centralt udbudt kompetenceudviklingsforløb og et lokalt kompetenceudviklingsforløb. Det centrale uddannelsesforløb udbydes af Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering. Jobkonsulenterne skal deltage i et uddannelsesforløb om samtaleteknikker, der understøtter, at borgerne løbende motiveres, udfordres og støttes i deres jobsøgning. Jobkonsulenterne skal også deltage i et uddannelsesforløb om udviklingen på arbejdsmarkedet generelt og i specifikke brancher, herunder virksomhedernes kompetencekrav. Forløbet omhandler også mulige jobåbninger og søgekanaler. Det lokale uddannelsesforløb tilrettelægges af de tre kommuner, og formålet er, at jobkonsulenterne får kendskab til det lokale arbejdsmarked og de jobåbninger, der findes her. Forløbet skal også ruste jobkonsulenterne til at bruge jobloggen. De tre kommuner har indgået en aftale med Rambøll Management Consulting om at afholde fem undervisningsdage i løbet af foråret Konsulentfirmaet vil også udarbejde en metodebeskrivelse og en samtalehåndbog. Både det centrale og det lokale uddannelsesforløb afvikles i løbet af første kvartal Fra 1. april 2015 til 31. december 2015 skal jobcentrene gennemføre de jobrettede samtaler og implementere brugen af jobloggen og selvbooking for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Jytte Høyrup. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 12 af 17

13 5. Orientering - Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 15/2351 Forvaltning: HR Sbh: pkod Besl. komp: AMU Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt 2014 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden januar 2014 til og med januar 2015 vist pr. måned. I denne forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der er i perioden er sket en strukturændring, idet 10. klassescenter og Ungdomsskole her er organisatorisk placeret under Ungeenhed (tidligere under Skole). Til sammenligning ses også sygdomsrelateret fraværsprocent centervis pr. måned for år Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Sagen uddybes på det kommende møde. Fraværende: Jytte Høyrup. Bilag HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf (dok.nr.31834/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 13 af 17

14 6. Temadag om efterspørgselsorienteret arbejdsmarkedspolitik Sagsfremstilling På byrådsseminaret den november 2014 drøftede byrådet en række strategiske fokusområder for Frederikshavn Kommune. Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med følgende 5 fokusområder på en række temadage i de respektive udvalg: Åben sag Sagsnr: 15/9178 Forvaltning: CAM Sbh: hhbj Besl. komp: AMU 1. Arbejdskraft 2. Uddannelse 3. Synlighed 4. Byer 5. Velfærd Fokusområdet vedr. arbejdskraft skal fremadrettet drøftes i Arbejdsmarkedsudvalget (CAM) med henblik på at udarbejde politiske strategier, der kan understøtte virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og opkvalificere ledige borgere. Administrationen i CAM ønsker derfor at anvende temadagen til at uddybe og kvalificere de problemstillinger, som blev drøftet på byrådsseminaret vedr. arbejdskraft. Følgende punkter blev bl.a. drøftet under fokusområdet Arbejdskraft: 1. Kortlægning og analyse af den ledige arbejdsstyrke 2. Opkvalificering og omplacering af den eksisterende arbejdskraft 3. Tiltrækning af arbejdskraft 4. Fastholdelse af traditioner og kompetencer 5. Ny beskæftigelsesreform og refusionsomlægning. CAM vil, på temadagen på baggrund af en række oplæg, synligøre potentialer og udfordringer, så udvalget får mulighed for at drøfte udkast til politiske strategier på arbejdsmarkedsområdet. Gæster til mødet 1. Jobcenterchef, Mette Krog Dalsgaard 2. Leder af Projekt Afdelingen, Anders Ferløv 3. Afdelingsleder i Specialteamet, Mette Neist 4. Afdelingsleder i Sygedagpengeafdelingen, Jytte Heisel 5. Afdelingsleder i Projekt Afdelingen, Lis Haga 6. AC-medarbejder i CAM, Hans Henrik Borup Jørgensen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget drøfter administrationens oplæg. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 14 af 17

15 Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Drøftet. Fraværende: Jytte Høyrup. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 15 af 17

16 7. Eventuelt Sagsfremstilling Intet. Åben sag Sagsnr: 14/1057 Forvaltning: CAM Sbh: suan Besl. komp: AMU Fraværende: Jytte Høyrup. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 16 af 17

17 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: John Karlsson Erik Kyed Trolle Jytte Høyrup Helle Madsen Carsten Sørensen Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 17 af 17

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. december 2013 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Silovej, 3. etage, mødelokale 5. Siloen Mødet afholdes Silovej, 3. etage, mødelokale 5. Siloen Ingen Stedfortræder

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. marts 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Det Lokale Konstituerende møde Dato 8. september 2015 Tid 14:30 Sted Mødelokale 1:64, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Claus Henrik Nedermark, Jens Nielsen, Jytte Møller

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. marts Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 30 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holder møde Mandag den 11. november 2013 kl. 8.30 til 9.45 på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød i lokale F. (Ring tlf. 22 47

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Afbud fra Steen Christensen. Bemærkninger: Mødet

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 10.11.2014 Dato 10. november 2014 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Helle Madsen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 7. september 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Helle Madsen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Proces vedr. resultatmål, beskæftigelsesplan og implementeringsplan I dag: Opfølgning på resultatmål for 2015 Beskæftigelsesplan for 2016 m. oplæg til 2016-mål

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik.

Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik. From:Ida Skov To:Susanne Andersen Subject:VS: Vedr. deltagelse i danskundervisning for flygtninge bosat i Skagen. Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik. Fra: Hans Henrik Borup Jørgensen Sendt: 5.

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 10.03.2014 Dato 10. marts 2014 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle Madsen (V)

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere