Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, tlf Gæster: Mette Krog Dalsgaard, Anders Ferløv, Jytte Heisel, Lis Haga, Hans Henrik Borup Jørgensen, Mette Neist, Heidi Juel Frederiksen. Jytte Høyrup Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle Madsen (V) Carsten Sørensen (DF)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aktiveringsstrategi for selvforsørgende Opfølgning på nytteindsats Orientering - Høring på positivlisten for den regionale uddannelsespulje Orientering - Projekt om jobrettet samtale Orientering - Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune Temadag om efterspørgselsorienteret arbejdsmarkedspolitik Eventuelt...16 Underskrifter: Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 2 af 17

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben - Politik til aktiveringsstrategi for selvforsørgende.pdf /15 Åben Aftale om nyttejob for bl.a. kommuneguider, Arena Nord, aktivitetscentre osv /15 Åben Evaluering af nytteindsats i /15 Åben HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 3 af 17

4 1. Aktiveringsstrategi for selvforsørgende Sagsfremstilling Center for Arbejdsmarked ønsker, at der udarbejdes en aktiveringsstrategi for de selvforsørgende, målgruppe De selvforsørgende er overvejende personer, der har mistet retten til ydelser fra kommunen samt enkelte familiesammenførte udlændinge. For at blive regnet som selvforsørgende, skal personen have et kontaktforløb hos jobcentret. Åben sag Sagsnr: 15/7573 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU Rammen for bevilling af tilbud er fastsat ved lov, jf. kapitel i lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats, men det er et individuelt skøn, hvordan indsatsen for den enkelte tilrettelægges. Definition af de selvforsørgende De selvforsørgende defineres i 2, pkt. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven. Lovgivning I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 75 a, fremgår det, at selvforsørgende har ret til at deltage i vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der kan også bevilges tillægsydelser som f.eks. hjælpemidler eller befordringsgodtgørelse. Vejlednings- og opkvalificeringsforløb kan vare op til seks uger, dog kan tilbud om danskundervisning vare op til 26 uger. Ved ansættelse med løntilskud skal personen opfylde betingelsen om seks måneders sammenhængende ledighed eller selvforsørgelse. Selvforsørgende har ikke ret til ansættelse i selvfundet løntilskudsjob. Deltagelse i tilbud giver ikke selvforsørgende ret til at modtage forsørgelsesydelser. Selvforsørgende er ikke omfattet af reglerne om individuelt kontaktforløb, og det er ikke en betingelse, at personen tilmelder sig som ledig på Jobnet. Jobcentret skal som udgangspunkt give en person et beskæftigelsestilbud, hvis den pågældende anmoder om det. Jobcentret kan dog undlade at bevillige tilbud til selvforsørgende, hvis det antages, at tilbuddet ikke vil forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis pågældende har faglige eller personlige kvalifikationer, som gør, at jobcentret kan henvise personen direkte til at komme i beskæftigelse via jobsøgning. Det er jobcentret, der vurderer hvilken indsats, den selvforsørgende skal tilbydes. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 4 af 17

5 Visitation Før jobcentret kan bevilge et tilbud til en selvforsørgende, skal personen indplaceres i enten målgruppe 2.2 eller 2.3, som henviser til henholdsvis 2, nr. 2 og 2, nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Målgruppe 2.2 er de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der defineres som personer, der kan påtage sig ordinært arbejde inden for tre måneder. Målgruppe 2.3 er de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan påtage sig ordinært arbejde inden for tre måneder. Indplaceringen skal begrundes. Selvforsørgende i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune havde i januar selvforsørgende. Dette tal forventes at stige i 2015 i takt med, at flere mister retten til arbejdsmarkedsydelse. I øjeblikket har Jobcenter Frederikshavn 103 arbejdsmarkedsydelsesmodtagere. Forslag til aktiveringsstrategi Det er hensigtsmæssigt, at Jobcenter Frederikshavn udarbejder en aktiveringsstrategi for de selvforsørgende, der er berettigede til tilbud. Hermed sikres, at alle selvforsørgende får samme muligheder, og at jobcentret kan kontrollere de udgifter, der er forbundet med at bevillige tilbud til selvforsørgende. En selvforsørgende er udgiftsneutral for kommunen, så bevilgede tilbud vil i alle tilfælde påføre kommunen ekstra omkostninger. Der er endvidere forskel på, hvad de forskellige tilbudstyper koster kommunen. Det er hensigtsmæssigt at prioritere vejlednings- og afklaringsforløbene samt de virksomhedsrettede indsatser for at sikre, at de bevilgede tilbud bringer de selvforsørgende markant tættere på det ordinære arbejdsmarked. Der kan være forhold, som kan have betydning for hvilke tilbud, der skal igangsættes som selvforsørgende. Eksempelvis kan en jobgaranti eller lovning på en læreplads influere på valget af tilbud. Hvis den selvforsørgende har problemer ud over ledigheden, skal de være så minimale, at et tilbud i form af job på ordinære vilkår vil have effekt. Center for Arbejdsmarked foreslår følgende prioritering af tilbud til selvforsørgende: Den selvforsørgende tilbydes i første omgang et vejlednings-, afklarings- og jobforløb i Projektafdelingen. Et sådant forløb koster 215 kr. pr. dag, og varigheden er seks uger med fremmøde fem dage om ugen. Den selvforsørgende modtager ingen ydelse under forløbet. Når det drejer sig om de selvforsørgende, finder Center for Arbejdsmarked det hensigtsmæssigt at bevilge et vejlednings-, afklarings- og jobforløb, før der bevilges et virksomhedsrettet tilbud. Det skyldes, at Center for Arbejdsmarked ønsker at afdække, inden for hvilket fag- og brancheområde, den selvforsørgende reelt er motiveret for at komme i Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 5 af 17

6 beskæftigelse, samt at understøtte jobsøgning inden for området. Herefter kan der bruges medarbejderressourcer på at finde et virksomhedsrettet tilbud til personen. Hvis vejlednings- og afklaringsforløbet i Projektafdelingen viser, at den selvforsørgende er arbejdsmarkedsparat og motiveret for at komme i beskæftigelse, kan der bevilges en virksomhedspraktik. Denne tilbudstype har en positiv effekt, og den er stort set uden omkostninger for kommunen. Den selvforsørgende modtager ingen ydelse under forløbet. Offentligt og privat løntilskudsjob tilbydes, når der er en jobgaranti. En selvforsørgende i offentligt løntilskudsjob, der har forsørgerpligt, modtager 80 % af den maksimale dagpengesats og arbejder 30 timer om ugen, og en selvforsørgende i offentligt løntilskudsjob, der ikke har forsørgerpligt, modtager 60 % af den maksimale dagpengesats og arbejder 23 timer om ugen. Hvis en selvforsørgende kommer i privat løntilskudsjob, modtager personen løn fra arbejdsgiveren under ansættelsen svarende til det overenskomstmæssige niveau. Kommunen udbetaler et løntilskud til arbejdsgiveren på 74,05 kr. i timen (2015-niveau) i op til 37 timer om ugen. Fra kommunens side er der tale om en investering, når selvforsørgende tilbydes løntilskudsjob. Investeringen skal give afkast i form af et efterfølgende ordinært arbejde. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender prioriteringen af tilbud til selvforsørgende. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Indstillingen tiltrædes, idet det præciseres, at man kun har ret til et tilbud. Øvrige tilbud gives efter jobcentrets vurdering. Fraværende: Jytte Høyrup. Bilag - Politik til aktiveringsstrategi for selvforsørgende.pdf (dok.nr.38819/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 6 af 17

7 2. Opfølgning på nytteindsats Sagsfremstilling Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger: Åben sag Sagsnr: 13/20544 Forvaltning: CAM Sbh: hhbj Besl. komp: AMU/LBR Det er vigtigt, at oprettelsen af nye projekter er målrettet unge uddannelsessøgende på uddannelseshjælp, som i forbindelse med kontanthjælpsreformen var den primære målgruppe for nytteindsats. For de andre områder er det vigt at undersøge, om der er andre og bedre aktiveringstilbud, som kan bringes i anvendelse. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Projektet Frederikshavn Idrætscenter og Projektet Kommuneguideordningen godkendes. Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015 Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger: Det er vigtigt, at oprettelsen af nye projekter er målrettet unge uddannelsessøgende på uddannelseshjælp, som i forbindelse med kontanthjælpsreformen var den primære målgruppe for nytteindsats. For de andre områder er det vigt at undersøge, om der er andre og bedre aktiveringstilbud, som kan bringes i anvendelse. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Kommunaldirektørens indstilling tiltrædes. Fraværende: Jytte Høyrup. Bilag Aftale om nyttejob for bl.a. kommuneguider, Arena Nord, aktivitetscentre osv. (dok.nr.22801/15) Evaluering af nytteindsats i 2014 (dok.nr.15053/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 7 af 17

8 3. Orientering - Høring på positivlisten for den regionale uddannelsespulje Sagsfremstilling Med vedtagelsen af lov nr af 23. december 2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) blev der afsat en regional pulje på 101,5 mio. kroner årligt (2015-niveau) for at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud fra jobcentret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Åben sag Sagsnr: 15/8215 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU/LBR Positivlisten for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Beskæftigelsesrådet udarbejdet en midlertidig landsdækkende positivliste for den regionale pulje, der gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. marts Der er i udarbejdelsen af den midlertidige positivliste for den regionale uddannelsespulje taget udgangspunkt i stillingskategorier, hvor arbejdsmarkedsbalancen viser, at der er mangel på arbejdskraft i en eller flere dele af landet. På baggrund af input fra bl.a. efteruddannelsesudvalg og uddannelsesinstitutioner er arbejdsmarkedets parter efterfølgende kommet med forslag til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der er rettet mod områder på landsplan, hvor der er mangel på arbejdskraft. Den midlertidige positivliste indeholder 584 korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der kan medvirke til, at flere dagpengemodtagere kan få et tilbud, der er målrettet områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. På positivlisten er de korte erhvervsrettede uddannelsesforløb tilknyttet forskellige erhvervsområder. Denne opdeling er alene sket for at gøre positivlisten mere overskuelig, og det betyder ikke, at de nævnte uddannelsesforløb kun kan anvendes inden for det pågældende erhvervsområde. Mange af kurserne er af tværgående karakter, og kan derfor anvendes på tværs af de forskellige erhvervsområder. Nye positivlister for den regionale uddannelsespulje fra 1. april 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil i samarbejde med de otte regionale arbejdsmarkedsråd, der blev nedsat den 1. januar 2015, udarbejde nye positivlister, der vil gælde fra den 1. april Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har i en skrivelse af den 16. februar 2015 anmodet de nordjyske jobcentre om at byde ind med hvilke konkrete, korte Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 8 af 17

9 erhvervsrettede uddannelsesforløb, der bør indgå på positivlisten for den regionale uddannelsespulje gældende fra den 1. april Svarfristen er den 10. marts Som bilag til skrivelsen har Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord vedlagt en liste over fagområder- og stillingsbetegnelser, hvor Det regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland forventer mange jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Jobcentrenes bidrag skal tage udgangspunkt i denne liste. Jobcentrene kan levere input på to måder. Jobcentrene kan enten kontakte den relevante uddannelsesinstitution og foreslå, at uddannelsesinstitutionen medtager uddannelsesforløbet i deres indmelding til Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. Alternativt kan jobcentrene notere forslag i et oplysningsskema, som er vedlagt skrivelsen. Når Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har fået uddannelsesinstitutionernes og jobcentrenes bidrag, sammensætter de en liste ud fra de indmeldte forslag. Listen bliver forelagt Det regionale Arbejdsmarkedsråd, som endeligt skal prioritere og godkende en positivliste for den regionale uddannelsespulje. Input til positivlisten fra Jobcenter Frederikshavn Jobcenter Frederikshavn er i gang med at klarlægge hvilke korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, det kunne være relevant at få sat på positivlisten set ud fra Frederikshavn Kommunes synsvinkel. Det skal bl.a. sikres, at der er uddannelsesforløb inden for vækstsporene i Frederikshavn Kommune. Jobcenter Frederikshavn tager udgangspunkt i den viden, som er indsamlet af Jobcentrets Virksomhedsservice, og som handler om, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder inden for de næste seks måneder. Jobcentrets Virksomhedsservice indsamler viden under virksomhedsbesøg, som registreres på kommunens hjemmeside. Herudover føres der statistik over hvilke stillinger, der opslås i kommunens virksomheder. På næste teammøde i Ledighedsafdelingen, som afholdes i begyndelsen af marts 2015, vil medarbejderne drøfte de konkrete kurser på den midlertidige positivliste med henblik på at identificere, om der mangler kurser på listen. Jobcenter Frederikshavn har endnu ikke det store overblik over de 584 kurser, der fremgår af den midlertidige positivliste, og det vil derfor ikke lykkes at få den fuldt kvalificeret inden for tidsfristen. Positivlisten vil dog også fremover blive revideret en gang om året, fordi behovene på arbejdsmarkedet ændrer sig. Jobcenter Frederikshavn vil i takt med, at medarbejderne får erfaring med at bruge positivlisten, kunne komme med flere kvalificerede bud. Jobcenter Frederikshavn vil selvfølgelig løbende bevilge kurser til ledige på baggrund af positivlisten. Kurserne bevilges ud fra en individuel vurdering på baggrund af borgerens uddannelse og erhvervserfaring. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 9 af 17

10 Økonomiske konsekvenser Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 % af driftsudgifterne til køb af de korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, som fremgår af den regionale positivliste. 20 % af puljen overføres til budgetgaranterede udgifter, der ydes til kommunerne via regulering af bloktilskuddet. I bekendtgørelse nr af den 23. december 2014 om den regionale uddannelsespulje beskrives reglerne detaljeret. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015 Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger: Det besluttes, at LBR og a-kasserne kan kommentere de udmeldte uddannelsesforløb på positivlisten frem til og med den 9. marts, da Center for Arbejdsmarked skal afgive kommentarer til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest den 10. marts. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Jytte Høyrup. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 10 af 17

11 4. Orientering - Projekt om jobrettet samtale Sagsfremstilling Jobcenter Frederikshavn har i samarbejde med jobcentrene i Hjørring og Brønderslev fået kr. i projektmidler til Jobrettet samtale fra kontanthjælpsreformens implementeringspulje. Åben sag Sagsnr: 15/8506 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU Projektet har til formål at give jobkonsulenterne et kompetenceløft, så de bliver klædt bedre på til at gennemføre jobrettede samtaler. Projektet skal være med til at sikre, at arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i højere grad bliver tilbudt en jobrettet og individuelt tilrettelagt indsats. Der er tale om et etårigt projekt, der skal afvikles i løbet af Baggrund for projektet Et gennemgående træk ved reformerne på beskæftigelsesområdet er fokus på job og uddannelse samt et ønske om, at borgeren i højere grad bliver engageret og tager ansvar for egen situation. Ledige dagpengemodtagere har altid skullet søge arbejde og bliver løbende rådighedsvurderet af a-kassen. Med kontanthjælpsreformen skal alle ressourcestærke ledige mødes med klare krav og forventninger om at søge job, så de hurtigt kan forlade kontanthjælpssystemet og blive selvforsørgende. Et større fokus på jobsøgning betyder, at jobkonsulenternes opgave i højere grad bliver at understøtte den ledige i jobsøgningen. Det stiller krav til en større viden om arbejdsmarkedet, mulige jobåbninger, søgekanaler, kompetencekrav og et godt kendskab til forskellige brancher. Samtidig skal jobkonsulenten kunne mestre samtaleteknikker, hvor borgeren oplever, at der tages udgangspunkt i egne ønsker, og at borgeren får indflydelse på, hvilke aktiviteter, der sættes i værk. Til at understøtte jobfokus og indflydelse for borgeren er der udviklet en række digitale værktøjer, som skal understøtte, at borgeren får indflydelse på indsatsen. Der er bl.a. udviklet en joblog, hvor borgeren får overblik over sine jobsøgningsaktiviteter, samt en selvbookingsystem, hvor borgeren kan booke møder med jobcentret. Redskaberne er tilgængelige for borgeren på jobnet.dk. Anvendelsen af redskaberne er vigtig for, at samtalerne med borgerne bliver mere fremadrettede, og at borgerne får større ejerskab til vejen mod job. At anvende redskaberne på den måde kræver imidlertid, at kommunerne støttes med kompetenceudvikling af jobkonsulenterne, så de bliver i stand til at holde samtaler på en anden måde og med et andet indhold. Projektets indhold Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 11 af 17

12 Jobcentrene i Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn lader alle jobkonsulenter, der arbejder med jobparate kontanthjælpsmodtagere, deltage i projektet. Det drejer sig om i alt 13 medarbejdere. Hertil kommer 5 ledere. I de tre kommuner er der tilsammen jobparate kontanthjælpsmodtagere, som alle er en del af projektet. Der er ansat en projektleder, som har arbejdsplads i Hjørring Kommune. Jobkonsulenterne skal gennemgå et centralt udbudt kompetenceudviklingsforløb og et lokalt kompetenceudviklingsforløb. Det centrale uddannelsesforløb udbydes af Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering. Jobkonsulenterne skal deltage i et uddannelsesforløb om samtaleteknikker, der understøtter, at borgerne løbende motiveres, udfordres og støttes i deres jobsøgning. Jobkonsulenterne skal også deltage i et uddannelsesforløb om udviklingen på arbejdsmarkedet generelt og i specifikke brancher, herunder virksomhedernes kompetencekrav. Forløbet omhandler også mulige jobåbninger og søgekanaler. Det lokale uddannelsesforløb tilrettelægges af de tre kommuner, og formålet er, at jobkonsulenterne får kendskab til det lokale arbejdsmarked og de jobåbninger, der findes her. Forløbet skal også ruste jobkonsulenterne til at bruge jobloggen. De tre kommuner har indgået en aftale med Rambøll Management Consulting om at afholde fem undervisningsdage i løbet af foråret Konsulentfirmaet vil også udarbejde en metodebeskrivelse og en samtalehåndbog. Både det centrale og det lokale uddannelsesforløb afvikles i løbet af første kvartal Fra 1. april 2015 til 31. december 2015 skal jobcentrene gennemføre de jobrettede samtaler og implementere brugen af jobloggen og selvbooking for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Jytte Høyrup. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 12 af 17

13 5. Orientering - Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 15/2351 Forvaltning: HR Sbh: pkod Besl. komp: AMU Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt 2014 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden januar 2014 til og med januar 2015 vist pr. måned. I denne forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der er i perioden er sket en strukturændring, idet 10. klassescenter og Ungdomsskole her er organisatorisk placeret under Ungeenhed (tidligere under Skole). Til sammenligning ses også sygdomsrelateret fraværsprocent centervis pr. måned for år Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Sagen uddybes på det kommende møde. Fraværende: Jytte Høyrup. Bilag HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf (dok.nr.31834/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 13 af 17

14 6. Temadag om efterspørgselsorienteret arbejdsmarkedspolitik Sagsfremstilling På byrådsseminaret den november 2014 drøftede byrådet en række strategiske fokusområder for Frederikshavn Kommune. Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med følgende 5 fokusområder på en række temadage i de respektive udvalg: Åben sag Sagsnr: 15/9178 Forvaltning: CAM Sbh: hhbj Besl. komp: AMU 1. Arbejdskraft 2. Uddannelse 3. Synlighed 4. Byer 5. Velfærd Fokusområdet vedr. arbejdskraft skal fremadrettet drøftes i Arbejdsmarkedsudvalget (CAM) med henblik på at udarbejde politiske strategier, der kan understøtte virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og opkvalificere ledige borgere. Administrationen i CAM ønsker derfor at anvende temadagen til at uddybe og kvalificere de problemstillinger, som blev drøftet på byrådsseminaret vedr. arbejdskraft. Følgende punkter blev bl.a. drøftet under fokusområdet Arbejdskraft: 1. Kortlægning og analyse af den ledige arbejdsstyrke 2. Opkvalificering og omplacering af den eksisterende arbejdskraft 3. Tiltrækning af arbejdskraft 4. Fastholdelse af traditioner og kompetencer 5. Ny beskæftigelsesreform og refusionsomlægning. CAM vil, på temadagen på baggrund af en række oplæg, synligøre potentialer og udfordringer, så udvalget får mulighed for at drøfte udkast til politiske strategier på arbejdsmarkedsområdet. Gæster til mødet 1. Jobcenterchef, Mette Krog Dalsgaard 2. Leder af Projekt Afdelingen, Anders Ferløv 3. Afdelingsleder i Specialteamet, Mette Neist 4. Afdelingsleder i Sygedagpengeafdelingen, Jytte Heisel 5. Afdelingsleder i Projekt Afdelingen, Lis Haga 6. AC-medarbejder i CAM, Hans Henrik Borup Jørgensen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget drøfter administrationens oplæg. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 14 af 17

15 Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015 Drøftet. Fraværende: Jytte Høyrup. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 15 af 17

16 7. Eventuelt Sagsfremstilling Intet. Åben sag Sagsnr: 14/1057 Forvaltning: CAM Sbh: suan Besl. komp: AMU Fraværende: Jytte Høyrup. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 16 af 17

17 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: John Karlsson Erik Kyed Trolle Jytte Høyrup Helle Madsen Carsten Sørensen Arbejdsmarkedsudvalget - Referat marts 2015 Side 17 af 17

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. oktober 2012 Tid 16:00 Sted Lokale 1.64 NB. Fraværende Gæster til punkt 1: Bibi Bording og Haukur Torsteinsson fra Center for Sundhed og Ældre Jette

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 12. januar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Jytte Høyrup, Helle

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: Marian Aagaard, Morten Lundgreen, Hansi Petersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 14. maj 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Frederikshavn rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Cai Møller, Lingathasan Ramalingam Sornalingam,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere