- psykologisk rådgivning i Studenterhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- psykologisk rådgivning i Studenterhuset"

Transkript

1 +.. _.. - _......;. Yderligere alternativer for brugere af Regnbuen: PROBLEMRÅDET - en støtte og kritikinstans. bestående af tre personer fra Regnbuen, som du altid kan henvende dig til, hvis du i dit forløb står overfor problemstillinger, du ikke mener du kan komme igennem med på anden måde. - psykologisk rådgivning i Studenterhuset BRUGERRÅDET - en mødesammenhæng af brugere, der organiseres af brugerne selv. Nærmere oplysninger om ovenstående - tider, adresser ml - får du samtidig med denne folder. Desuden kan du læse mere herom på opslagstavlen "Den røde stift".

2 Regnbuen - hvem er vi? Vi er en alternativ rådgivning. der består af psykologer og psykologistuderende. Vi har fungeret som Studenterhusgruppe siden midten af80-erne. og yder frivilligt arbejde for mennesker i krise og nød. l de år, vi har fungeret, har vi haft vejledning/rådgivning/ terapiforløb - individuelt og i gruppe - hvorvi er blevet brugt af studerende fra de forskellige fag, samt af andre der har fundetfrem tilos. Derudover går vi gerne ind i etableringen af basis- og aktivitetsgrupper. med udgangspunkt i de involveredes problemstillinger og interesser. Rådgivningsgruppen beståri snit afmellem 15 og 20 kvinder og mænd, og det bestræbes, at der i hvert forløb er såvel en kvindelig som en mandlig rådgiver. Ud fra den livssituation og det problemman må ståmed, bliverderlavet individuelle aftaler om, hvordan vi bedst kan støtte op om en løsning. Desuden følger vi gensidigt de enkelte forløb, idet vi sammen superviserer hinanden. Vores arbejde er funderet som en åben og kollektiv forskningsopgave, der indeholder to forbundne akser. For det første søger vi at bidrage til udviklingen af bæredygtige og menneskeværdige handlerum for hver enkelt. For det andet( ønsker vi at befordre en udvidet fælles organisering af generelle livssammenhænge, til overvindelse af de ulige og undertrykkende betingelser, der bringer mennesker til lidelsesryldte og urimelige livssituationer. Vi arbejder på et kritisk psykologisk grundlag, fordi vi er kritiske overfor den måde, som vores sociale system giver os menneskelige udviklingsmuligheder på. Vi finder. at de eksisterende livsforhold hverken er retfærdige eller optimale. Og vores mål er at udvide og udvikle de kollektive og personlige handlemuligheder. såvel i Studenterhuset som udenfor. Vi har ugentlige fællesmøder med oplæg, både med henblik r" at diskutere forskellige problemstillinger, og for derigennem at udvikle teorien og den fremtidige praksis. Vi hardesværre ikke altid ressourcerattilbyde. Menkontakt os alligevel, hvis du står med noget, der kan være et anliggende for os. Måske der eksisterer en anden løsning, eller vi sammen kan finde en tredje. Rådgivningen er gratis. og vi sikrer brugernes anonymitet. Vi har tavshedspligt, og der finder ingen registrering sted. Vi hører til i Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K. Og kankontaktes hver onsdag Tlf:

3 Regnbuen; RADGIVNINGEN. ONSDAGE: : Hej og kaffebryg : Meddelelser og kalendercheck. Brugerhenvendelser Dagsorden Supervision ), Tema(er) Opsamling.

4 r Regnbuen :ind.bydels~ t:il p:ru.gerr&d. I løbet af den sidste måned er der ud fra papiret "Rundspørge angt'!ende et "brugerråd"" skabt et overblik over. hviju.middelba'rt ha.r for at ken interesse brugerne af Regnbuen etablere et forum for brugere. Reakt ionel-n,? har overve jencle været pos i t i ve. En grov opdeling svarene er: 2 er ikke umiddelbart interesserede. 2 er måske interesserede, 7 er interesserede. 10 fore l igger der ikke svar fra. enten fordi de ikke er spurgt (helt nye forløb/travlhed) eller fordi det for den enkelte. ikke lige har været til a.t overskue eller tage stilling til. Derudover holder 5 brugerforløb pause for tiden brugere herfra vil måske også være interesserede. Udover de ideer. der blev ridset op 1 "rundspørge ang,.ellde et 'Ibrugerr~idII n kom der sammen med,t i l bageme l d. i ngerne fl~re ideer til. Disse - eller andre og flere - kan diskuteres p& brugerr&dets første møde søndag d. 22 dec..,kl_._l_b.oo Vi ved. at det er en d&rlig dag'- julestress. bortrejse mm. s,'" vær veni igst hurtig med en tilbagemelding ti 1 en fra ide;-' gruppen eller en r&dgiver. så vi kan overskue. om der vil dukke nok op, eller om det er nødvendigt at udskyde mødet. Fraide-g.ruppens s ide forest i Iler vi os. a.t mødet va.rer et par timer, og kan f~. foregt'! sådan. at vi fra idegruppen deltager i indledningen og derefter gar fra. for evt. at vende tilbage og deltage i afslutningen. Hvorledes ITlødet nærmere afrloldes, og hvad der skal ske fremover. må udformes på mødet. Den fremtidige relation mellem brugerråd og ide-gruppe/ radgivere forestiller vi os som en samarbejdsrelation. Rent praktisk: indgang t i l mødet er gennem "den røde d'~r". sidedøren pa kirkepladsen. Kærlige hilsner Ide-gruppen Birgitte etesper Kalle og Karsten B.H. ( ) ( ) ( ) ( )

5 Rundspørge angående' et "brugerrådl' - Til brugere og rådgivere i Regnbuen. Baggrund. Udgangspunktet og grundlaget for Regnbuen er en kritik og udvikling af de måder psykologiske problemstillinger traditionelt søges løst på. Vores arbejde med at udvikle nye og bedre måder er først og fremmest sket gennem vores teoretiske baggrund C'den kritiske psykologi"), vores organisationsfonn som rådgivningsgruppe og det konkrete arbejde i brugerforløbene (bl.a. gennem "at spille med åbne kort" og at tage udgangspunkt i brugerens syn på problemerne). En del af dette udviklingsarbejde er også overvejelser over, hvorvidt vores brugerforløbsfonn er den (eneste) rigtige. Nogle ideer fra et rådgiversynspunkt til hvordan et bredere arbejde kan udvikles beskrives senere i dette skrift. Det vi ønsker med dette oplæg er at inddrage brugergruppen - såvidt de enkelte brugere ønsker at deltage i udviklingen af arbejdet. I løbet af sommeren er der i rådgivningsgruppen fostret ideen om et "brugerråd". Hvordan et sådant brugerråd konkret kan/skal se ud er på nuværende tidspunkt er ikke nænnere bestemt. Dette papir er ment som et led i afklaringen af interessen for et sådant råd, samt som en måde at få/folmidle yderligere ideer på. I det følgende skal de foreløbige ideer ridses op, og vi håber på en tilbagemelding herpå fra de enkelte brugere/brugerforløb - også selvom interessen er "ingen interesse". Hvordan dette papir behandles og tilbagemeldes er op til de enkelte brugere/brugerforløb. F.eks. kan det læses/læses op og snakkes igennem i fællesskab, hvorefter rådgiverne melder tilbage til idegruppen mundtligt eller skriftligt. Eller brugeren kan få papiret med hjem til nærmere overvejelse og melde til bage til rådgiverne næste gang. Eller brugeren kan melde direkte tilbage til idegruppen. De foreløbige tanker om et brugerråd. Det skal understreges, at de følgende stikord ikke er ment som en beskrivelse af en (samlet) ide, men som en foreløbig vifteafmuligheder og formål. Brugerrådet kan fungere som et forum for brugere, hvor disse kan snakke sammen om det at være bruger i Regnbuen. Eller mere specifikt/generelt: Om det at være bruger af psykologisk rådgivning. Erfaringer kan udveksles, bl.a. om forskellige rådgiveres måde at arbejde på, hvorledes et forløb kan ændre karakter og lignende. Dette kan f.eks. være udgangspunkt for den enkelte

6 bl1lgers ønsker og ideer Til andre måder at arbejde på j forløbet, f.eks. gennem inddragelse af andre rådgivere eller brugere j forløbet. eller via focus på nye/oversete problemstillinger.. Gennem brugerrådet kan brugere stjlje krav/ønsker til rådgivergruppen om infolmation omkring f.eks. psykologi. terapi eller angående selve Regnbuen (f.eks. Regnbuens historie, teoretiske grundlag. rådgivergruppens sammensætning, hvilke potentielle brugere der tilbydes forløb etc.) BrugerrådeT kan fungere som en "rugekasse" for ideer om andre måder at arbejde på (praksisformer) enten j forlængelse af det terapeutiske arbejde (f.eks, krop/bevægelse, kreative udnyk, afspænding etc.) eller omkring noget helt andet. Her er også muligheden at indgå i Studenterhus-arbejdet enten gennem de aktivitetsgmppel' del' eksisterer eller ved at etablere nye. Brugerrådet kan bestå udelukkende af brugere - og evt. forhenværende og kommende brugere. Dette betyder, at idegjuppen snarest muligt trækker sig ud af arbejdet og overlader det til interesserede brugere - som så kan trække på rådgivningsgruppen i den grad de ønsker det. Eller brugerrådet kan bestå af både brugere og rådgivere og evt. andre interesserede. Hvis brugerrådet består af både brugere og rådgivere kan det evt. udvikles til en funktion som "Regnbue-stormøde", hvor det fremtidige arbejde prioliteres (f.eks. hval' mange ressourcer skal der bruges til henholdsvis brugerarbejde, forskning og folmidjing, hvilke brugergjupper skal prioriteres, skal Regnbuen beskæftige sig med helt nye områder etc.). Eller brugel'tådet Ic.an være jævnt tilbagevendende aftener, hvor brugere evt. sammen med rådgivere kan sludre over en kop kaffe. Eller...??? Fremover. Ud fra reaktionerne på denne rundspørge vil idegruppen (ind. evt. interesserede brugere) komme med en tilbagemelding og, såvidt der synes interesse herfor, arbejde videre på ideerne. Kærlige hilsner Idegruppen Birgitte B. H. ( ), Jesper ( ), Kalle ( ) og Karsten ( )

7 \ IllVITA'HOH TIL 5T:!:V~~E!,:ØDE. REGJ.\ffiUEN KØBMAGERGADE 52, I.sal 1172 KØBENHAVN K MUnchhausen i Regnbuen: at indhøste viden an de former, i hvilke alt til at begynde med tænkes spontant

8 TIL ALLE FOLK I REGNBUEN brugere og rådgivere I En måde at komme ind denne, subjektvidenskabelige, og samfundsmæssige plaksisproces pa, ~ v~l være at sætte hinanden stævne noget tid med ~ jævne mellemrum. Alle folk i Regnbuen; brugere og rådgivere: du er derfor inviteret, og vi håber på at se dig. INVITATION TIL S'rÆVNEHØDE O~~RING VORES FÆLLES PRAKSIS j UNDER STUDENTERHUSETS TAG De allerhjerteligste hilsener REGNBUEN DEN KL. TIL Som alle der lærer Regnbuen at kende, så er vi en åben rådgivning, der søger at udvikle handlemulighed~r for flere i fællesskab. Regnbuen søger desuden mod at udvikle levedygtige alternativer til det etablerede syste~marked af psykiatrisk og terapeutisk karakter, hvor vi altså er grundlæggende uenige overfor mål og fremgangsmåder. Fremfor tilpasning og tvang Ønsker vi noget andet Korrnne:t: til stævnerrøde d.,klo Efter nogle år på bagen - også til dels med drama i - må vi imidlertid ligeledes vende kritikken mod os selv. O~ stiller spørgswålet: hvordan har vi løst opgaven, og hvordan kan vi fremover blive en endnu mere åben rådgivning og udvikle de alternative muligheders rum. I rådgivningsgruppen er vi i stigende omfang; bl.a. stødt på de begrænsninger, der ligger i fortrinsvis at kunne virke,' så at sige, seperat omkring de enkelte bruger- og rådgivningsforløb. vi kan derfor godt savne og se et perspektiv i at finde måder at blyde denne grænse, således at arbejdet fremover kommer til at rumme nye niveauer og områder af forenet virksomhed, der går på tværs af eksisterende skel. Adskiltheden brugere imellem og det asyrrnnetriske forhold til rådgiverne, der egentlig er udtryk for tab af fælles kraft, vil kunne bearbejdes på en mere overgribende og perspektivrig måde. Gennem et sådant samarbejde kunne vi måske finde nye måder til samlet og kollektivt at generobre og udvikle nye veje. Navn: Emner/interesser/ideer: Andet:

9

10 REGNDL'EN K~B~0.G~RG~DE 52, I.sal 1172 KØBE~1fAvri K ~ 4 UUnchhau~en i Regnbuen~ ~t.indhøstc viden ~ de fo~mer, ~ hvilke alt til at begynde med t~nkes spontant

11 TIL ALLE FDLK I REGN['.TjEN bcugere og rådgivere l En måde ot Komme ge rlaksisp~oces j~vne mellemrum. in~n~ 'subjektvid8nskubelige' og samfundsm~ssipå, vil være at sætte hin~nd~n stævne noget tid med ;"lle folk i Regnbuen; br;.l.::;~r2 og t'iidsiv2~ e: du er derfor inviteret, og vi håbe~ pa at se dis' INVITATION TIL ST~~~DE OMKRING VORES FÆLLES PRAKSIS; UNDER STUDEN'TERHUSETS TAG DE>! KL. T1L De allerhjert~ligste REGNBU&'\l hilsener Som alle der lærer Regnbuen at ~end~så ~r vi en ~ben rådgivning, der søger at udvikle handlemuligheder far f)ere i f2llesskab. Regnbuen søger desuden mod at udvikle levedygtige alternativer til det etablerede system-rnarked af psykiatrisk og terapeutisk karakter, hvor vi alts2. e!" grundlæggende uenige overfor mål og fremgangsmåder. Fremfor tilpasning og tvang Ønsker vi noget andet..1" Kom~er til s+~vnemøde d., kl. Efter nogle ar på bagen - også til dels med drama i - må vi imidlertid ligeledes vende kritikken mod os selv; 09 s~illel spørgsmålet: hvordan har vi løst opgaven, og nvordan kan vi fremover blive en endnu mere åben rådgivning og udvikle de alternative muligheders r~~~ I rådgivningsgruppen er vi i stigende omfang. bl.~. stødt på de begrænsninger, der ligger i fortrinsvis at kunne vir~e.- så at sige, seperat omkring de enkelte bruger- og rådgivningsforløb. vi kan d8rfor godt savne ølfse et perspektiv i at finde nåder at bryde denne grænse, således at arbejdet fr~mover kommer til at rumme nye niveauer og områder af forenet virksomhed, der går på tv.ærs af eksisterende skel. Adskiltheden brugere imellem og det asymmetriske forhold til rådgiver-ne, der egentlig er u~y.v_~r tab af fælles kraft, vil kunne bear-æjde:s på en mere GJm~~~ p~rspektivrig JT'åde. Gennem et sådant samarbejde kunne vi måske finde nye måder til samlet og kollektivt at generobre og udvikle nye veje. Navn: Emner/ inter"esseri ideer: Andet:

12 ( REGNBUEN

13 Regnbuen - hvem er vi? Vi er en alternativ psykologisk rådgivning, der har fungeret som Studenterhusgruppe siden midten af 80-erne. vi består af psykologer og psykologistuderende, der yder frivilligt arbejde for mennesker i nød. Og samtidig har vi ~ stillet som forskningsopgave at udvikle og befordre bæredygtige og menneskeværdige socialpsykologiske handlerum, til brug for andre, til undgåelse af de ulige og undertrykkende betingelser, der kan bringe mennesker i psykologisk krise. I de år, vi har fungeret, har vi haft vejledning/rådgivning/terapiforløb - individuelt og i gruppe - hvor vi er blevet brugt af studerende indenfor næsten alle f ag, samt af andre der har fundet frem tilos. Derudover går vi gerne ind i etableringen af basis- og aktivitetsgrupper, med udgangspunkt i de involveredes problemstillinger og interesser. Vores gruppe består i snit af mellem 15 og 20 kvinder og mænd, og vi bestræber os på, at der i ethvert forløb er såvel en kvindelig som en mandlig rådgiver. Ud fra den livssituation og det nroblem man må stå med, bliver der lavet ina~vi~~e'lc 8f~~~8~-om, hvordan vi bedst :;an ~ (. r,i,'c l:. e op om e~: :t,dsning. Desu..:it=.1, f ølger vi gensidigt de enkelte forløb, idet vi sammen superviserer hinanden. ( Vi arbejder på et kritisk psykologisk grundlag, fordi vi er kritiske overfor den måde. som vores sociale system giver os menneskelige udviklingsmuligheder på. Vi finder de eksisterende livsforhold hverken retfærdige eller optimale. Og vores mål er at udvide og udvikle de kollektive og personlige handlemuligheder, såvel i Studenterhuset som udenfor. Vi har ugentlige fællesmøder med oplæg, både med henblik på at diskutere forskellige-problemstillinger, og for derigennem at udvikle teorien bag og den fremtidige praksis. Vi har desværre ikke altid ressourcer at tilbyde. Men kontakt os alligevel, hvis du står med noget, der kan være et anliggende for os. Måske der eksisterer en anden løsning, eller vi sammen kan finde en tredje. Rådgivningen er gratis, og vi sikrer brugernes anonymitet. Vi har tavshedpligt, og der finder ingen registrering sted. -0- Vi hør;:!:!:- til i ~~':,1enterh;.lS2tr Købmagergade 5::, 1150 København K. ()9 kan }:ontaktes hver onsdag 17,30-18,30. Tlf:

14 REGNBUEN

15 Regnbuen - hvem er vi? Vi I:': J" I i,~):'.:r""' :'"'"'-{A-C ~q~ I j ~ l er en gruppepsykoldgistuderende, der har~fungeret som en del af Studenterhuset, ~ i ~~ år. 1 løbet af de sidste y år har vi haft vejledning/rådgivning/terapi forløb, hvor vi er blevet brugt af studerende(~1 indenfor alle fag. Vores gruppe består af ca kvinder og mænd,og vi bestræber os på,at der i ethvert forløb er såvel en etablering punkt i de kvindelig,som en mandlig rådgiver involveret. _. af basisgrupper, med udgangsinvolveredes problemstillinger.0~ i '\ Qv~J",~ ),.~. [.( Der bliver lavet individuelle aftaler om!,/\':''-'" f i~ l\''b~'(-;;-''v a r i f,:ed'~'~ d d e ~~:e'nk e l t'e' 'ti-ug:f, rc.~ derudover går vi gerne ind i interesser. opstart og Vi følger de forskellige Forløb, idet vi gensidigt superviserer hinanden. Vi arbejder på et kritisk psykologisk grundlag, holder jævnligt oplæg til fællesmøder, både med henblik på at diskutere forskellige problemstillinger, og for derigennem at udvikle teorien bag, og den fremtidige praksis. Målet for os er~at udvikle og udvide vores kollektive/personlige handlemuligheder, såvel i Studenterhuset som udenfor. Rådgivningen er gratis og vi sikrer brugernes anonymitet. Der finder ingen registrering sted. G~":'-.) ',l.1 Vi hører til"studenterhuset, Købrnagergad/~. 5_0{-O~D J""",< 1.<>-;;.-iaJ-.J::..5 ~., 52, og!:i=re~ hver onsdag fra kl. ~. Tlf BRUG 05 OG VÆR MED:

SEMINAR FOR KRITISK PSYKOLOGI 4_-5_-6_ OKTOBER 1991_

SEMINAR FOR KRITISK PSYKOLOGI 4_-5_-6_ OKTOBER 1991_ SEMINAR FOR KRITISK PSYKOLOGI 4_-5_-6_ OKTOBER 1991_ Der var en gang en ensom psyk' er. Og det var en ensom psyk' er i horisonten. Som kom der en til. Og endnu en. Og så fremdeles. Og til sidst var hele

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Vejledning af eleven

Vejledning af eleven 1 Vejledning af eleven 2 Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe?

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe? Scleroseforeningens netværksgrupper Scleroseforeningens netværksgrupper er grupper, hvis deltagere enten selv har sclerose eller er pårørende. En netværksgruppe er et fællesskab, hvor man kan dele de oplevelser

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

! "#$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( -

! #$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( - "#$%& ) #$%&,. / " # $ "$0 1 1 $" 2 3/ "$ 4 / 5 / 6 / 1 2 3 X X $ %", 6 b) Sætte sig ind i den enkeltes beboers livssituation ved at læse og reflektere over gældende handleplan, psykiatriske udredninger

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter

Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter Baggrund Der er et muligheds-vindue i forlængelse af det fokus på offentlig ledelse og styring, som

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Evaluering af sidste års mål (2013) Mål A Vi vil gennem 2013 arbejde med at få yderligere narrative metoder implementeret i vores praksis. Handleplan

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Vedtægter for Selskabet Interkulturel psykologi

Vedtægter for Selskabet Interkulturel psykologi 7. december 2016 Den nuværende styrelse i Selskabet Interkulturel Psykologi ønsker at modernisere selskabets vedtægter, således at de bliver mere tidssvarende, psykologrelevante og praktisk udførlige,

Læs mere

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an?

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Seminarets tidsplan Velkommen Hvordan kan vi bedst udvikle, arrangere og afholde et arrangement med sigte på sundhedsfremme og forebyggelse? Hvordan kan

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

Træningshjælpere Rådhuspassagen 3 I 6600 Vejen I tlf.: 7996 5000 E-mail: post@vejenkom.dk I sikkerpost@vejenkom.dk I www.vejenkom.

Træningshjælpere Rådhuspassagen 3 I 6600 Vejen I tlf.: 7996 5000 E-mail: post@vejenkom.dk I sikkerpost@vejenkom.dk I www.vejenkom. Træningshjælpere Hvad er en træningshjælper? Det er en person som på frivillig basis, i en afgrænset periode, hjælper en person med en træningsindsats. Træningsindsatsen varierer, men tager udgangspunkt

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Psykisk arbejdsmiljø SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Forløbet 12.30: Program og gruppesammensætning 12.45: Psykisk arbejdsmiljø Oplæg og diskussion

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole Velkommen til!! 1) Præsentation af læringsudbytte Tjek ind + Padlet 2) Evaluering af 1. modul 3) Indhold på modul 2 og 3 + Netværk 4) Fra videnshaver til læringsagent de første skridt Hvad er en agent

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 16. september 2013 kl. 17:30. Midtmors Sport. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 16. september 2013 kl. 17:30. Midtmors Sport. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 16. september 2013 kl. 17:30 Sted Midtmors Sport Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordvestjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling,

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015 Lokal politik for samarbejde med pårørende Værkstederne ved Rude Skov 2015 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en lokal politik for samarbejde med pårørende i Værkstederne

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013 Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013 af sidste års mål (2012) Mål A Vi har i 2012 ønsket at arbejde med de narrative metoder og få dem implementeret i vores praksis. en har været yderst

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen cyj@filadelfia.dk På programmet i aften 1. omgang: Tema 1: Ledelse og samarbejde

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Brugerrådsmøde d. 31. oktober 2016 Etiske refleksioner i et sengeafsnit Brugerrådet i 2017 www.regionmidtjylland.dk Program Velkomst v/ Ida og medformand Stig Hansen Etiske refleksioner i et sengeafsnit

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 2. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 5. okt. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-09.30: Velkomst og opsamling på hjemmeopgave 09.30-10.00: Frivilligcase

Læs mere

Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12

Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12 Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12 Evaluering af sidste års mål (2011) Mål A Vi har i 2011 ønsket at udvikle vores praksis i forhold til at styrke fællesskabet. en har været relevant og det er lykkedes

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS. Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER

SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS. Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER Formålet med en evaluering er: Formål og fokus Refleksion over forløbet, styrkelse af forvaltningens kommunikation, samt

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Guide. til frivilligværktøjer

Guide. til frivilligværktøjer Værktøj til frivilligledelse Guide til frivilligværktøjer // Kære frivilligledere I får her et kit med tre praktiske værktøjer, som I kan bruge sammen i lederteamet og med de engagerede frivillige i jeres

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008

Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008 Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008 Evalueringen falder i følgende punkter: 1. Plan og mål for udviklingsarbejdet DAS 2. Metode:

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 28. oktober 2013 kl. 17:30. Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland

Udfordringen. Dato. Sted. 28. oktober 2013 kl. 17:30. Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland Dato 28. oktober 2013 kl. 17:30 Sted Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling,

Læs mere