- psykologisk rådgivning i Studenterhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- psykologisk rådgivning i Studenterhuset"

Transkript

1 +.. _.. - _......;. Yderligere alternativer for brugere af Regnbuen: PROBLEMRÅDET - en støtte og kritikinstans. bestående af tre personer fra Regnbuen, som du altid kan henvende dig til, hvis du i dit forløb står overfor problemstillinger, du ikke mener du kan komme igennem med på anden måde. - psykologisk rådgivning i Studenterhuset BRUGERRÅDET - en mødesammenhæng af brugere, der organiseres af brugerne selv. Nærmere oplysninger om ovenstående - tider, adresser ml - får du samtidig med denne folder. Desuden kan du læse mere herom på opslagstavlen "Den røde stift".

2 Regnbuen - hvem er vi? Vi er en alternativ rådgivning. der består af psykologer og psykologistuderende. Vi har fungeret som Studenterhusgruppe siden midten af80-erne. og yder frivilligt arbejde for mennesker i krise og nød. l de år, vi har fungeret, har vi haft vejledning/rådgivning/ terapiforløb - individuelt og i gruppe - hvorvi er blevet brugt af studerende fra de forskellige fag, samt af andre der har fundetfrem tilos. Derudover går vi gerne ind i etableringen af basis- og aktivitetsgrupper. med udgangspunkt i de involveredes problemstillinger og interesser. Rådgivningsgruppen beståri snit afmellem 15 og 20 kvinder og mænd, og det bestræbes, at der i hvert forløb er såvel en kvindelig som en mandlig rådgiver. Ud fra den livssituation og det problemman må ståmed, bliverderlavet individuelle aftaler om, hvordan vi bedst kan støtte op om en løsning. Desuden følger vi gensidigt de enkelte forløb, idet vi sammen superviserer hinanden. Vores arbejde er funderet som en åben og kollektiv forskningsopgave, der indeholder to forbundne akser. For det første søger vi at bidrage til udviklingen af bæredygtige og menneskeværdige handlerum for hver enkelt. For det andet( ønsker vi at befordre en udvidet fælles organisering af generelle livssammenhænge, til overvindelse af de ulige og undertrykkende betingelser, der bringer mennesker til lidelsesryldte og urimelige livssituationer. Vi arbejder på et kritisk psykologisk grundlag, fordi vi er kritiske overfor den måde, som vores sociale system giver os menneskelige udviklingsmuligheder på. Vi finder. at de eksisterende livsforhold hverken er retfærdige eller optimale. Og vores mål er at udvide og udvikle de kollektive og personlige handlemuligheder. såvel i Studenterhuset som udenfor. Vi har ugentlige fællesmøder med oplæg, både med henblik r" at diskutere forskellige problemstillinger, og for derigennem at udvikle teorien og den fremtidige praksis. Vi hardesværre ikke altid ressourcerattilbyde. Menkontakt os alligevel, hvis du står med noget, der kan være et anliggende for os. Måske der eksisterer en anden løsning, eller vi sammen kan finde en tredje. Rådgivningen er gratis. og vi sikrer brugernes anonymitet. Vi har tavshedspligt, og der finder ingen registrering sted. Vi hører til i Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K. Og kankontaktes hver onsdag Tlf:

3 Regnbuen; RADGIVNINGEN. ONSDAGE: : Hej og kaffebryg : Meddelelser og kalendercheck. Brugerhenvendelser Dagsorden Supervision ), Tema(er) Opsamling.

4 r Regnbuen :ind.bydels~ t:il p:ru.gerr&d. I løbet af den sidste måned er der ud fra papiret "Rundspørge angt'!ende et "brugerråd"" skabt et overblik over. hviju.middelba'rt ha.r for at ken interesse brugerne af Regnbuen etablere et forum for brugere. Reakt ionel-n,? har overve jencle været pos i t i ve. En grov opdeling svarene er: 2 er ikke umiddelbart interesserede. 2 er måske interesserede, 7 er interesserede. 10 fore l igger der ikke svar fra. enten fordi de ikke er spurgt (helt nye forløb/travlhed) eller fordi det for den enkelte. ikke lige har været til a.t overskue eller tage stilling til. Derudover holder 5 brugerforløb pause for tiden brugere herfra vil måske også være interesserede. Udover de ideer. der blev ridset op 1 "rundspørge ang,.ellde et 'Ibrugerr~idII n kom der sammen med,t i l bageme l d. i ngerne fl~re ideer til. Disse - eller andre og flere - kan diskuteres p& brugerr&dets første møde søndag d. 22 dec..,kl_._l_b.oo Vi ved. at det er en d&rlig dag'- julestress. bortrejse mm. s,'" vær veni igst hurtig med en tilbagemelding ti 1 en fra ide;-' gruppen eller en r&dgiver. så vi kan overskue. om der vil dukke nok op, eller om det er nødvendigt at udskyde mødet. Fraide-g.ruppens s ide forest i Iler vi os. a.t mødet va.rer et par timer, og kan f~. foregt'! sådan. at vi fra idegruppen deltager i indledningen og derefter gar fra. for evt. at vende tilbage og deltage i afslutningen. Hvorledes ITlødet nærmere afrloldes, og hvad der skal ske fremover. må udformes på mødet. Den fremtidige relation mellem brugerråd og ide-gruppe/ radgivere forestiller vi os som en samarbejdsrelation. Rent praktisk: indgang t i l mødet er gennem "den røde d'~r". sidedøren pa kirkepladsen. Kærlige hilsner Ide-gruppen Birgitte etesper Kalle og Karsten B.H. ( ) ( ) ( ) ( )

5 Rundspørge angående' et "brugerrådl' - Til brugere og rådgivere i Regnbuen. Baggrund. Udgangspunktet og grundlaget for Regnbuen er en kritik og udvikling af de måder psykologiske problemstillinger traditionelt søges løst på. Vores arbejde med at udvikle nye og bedre måder er først og fremmest sket gennem vores teoretiske baggrund C'den kritiske psykologi"), vores organisationsfonn som rådgivningsgruppe og det konkrete arbejde i brugerforløbene (bl.a. gennem "at spille med åbne kort" og at tage udgangspunkt i brugerens syn på problemerne). En del af dette udviklingsarbejde er også overvejelser over, hvorvidt vores brugerforløbsfonn er den (eneste) rigtige. Nogle ideer fra et rådgiversynspunkt til hvordan et bredere arbejde kan udvikles beskrives senere i dette skrift. Det vi ønsker med dette oplæg er at inddrage brugergruppen - såvidt de enkelte brugere ønsker at deltage i udviklingen af arbejdet. I løbet af sommeren er der i rådgivningsgruppen fostret ideen om et "brugerråd". Hvordan et sådant brugerråd konkret kan/skal se ud er på nuværende tidspunkt er ikke nænnere bestemt. Dette papir er ment som et led i afklaringen af interessen for et sådant råd, samt som en måde at få/folmidle yderligere ideer på. I det følgende skal de foreløbige ideer ridses op, og vi håber på en tilbagemelding herpå fra de enkelte brugere/brugerforløb - også selvom interessen er "ingen interesse". Hvordan dette papir behandles og tilbagemeldes er op til de enkelte brugere/brugerforløb. F.eks. kan det læses/læses op og snakkes igennem i fællesskab, hvorefter rådgiverne melder tilbage til idegruppen mundtligt eller skriftligt. Eller brugeren kan få papiret med hjem til nærmere overvejelse og melde til bage til rådgiverne næste gang. Eller brugeren kan melde direkte tilbage til idegruppen. De foreløbige tanker om et brugerråd. Det skal understreges, at de følgende stikord ikke er ment som en beskrivelse af en (samlet) ide, men som en foreløbig vifteafmuligheder og formål. Brugerrådet kan fungere som et forum for brugere, hvor disse kan snakke sammen om det at være bruger i Regnbuen. Eller mere specifikt/generelt: Om det at være bruger af psykologisk rådgivning. Erfaringer kan udveksles, bl.a. om forskellige rådgiveres måde at arbejde på, hvorledes et forløb kan ændre karakter og lignende. Dette kan f.eks. være udgangspunkt for den enkelte

6 bl1lgers ønsker og ideer Til andre måder at arbejde på j forløbet, f.eks. gennem inddragelse af andre rådgivere eller brugere j forløbet. eller via focus på nye/oversete problemstillinger.. Gennem brugerrådet kan brugere stjlje krav/ønsker til rådgivergruppen om infolmation omkring f.eks. psykologi. terapi eller angående selve Regnbuen (f.eks. Regnbuens historie, teoretiske grundlag. rådgivergruppens sammensætning, hvilke potentielle brugere der tilbydes forløb etc.) BrugerrådeT kan fungere som en "rugekasse" for ideer om andre måder at arbejde på (praksisformer) enten j forlængelse af det terapeutiske arbejde (f.eks, krop/bevægelse, kreative udnyk, afspænding etc.) eller omkring noget helt andet. Her er også muligheden at indgå i Studenterhus-arbejdet enten gennem de aktivitetsgmppel' del' eksisterer eller ved at etablere nye. Brugerrådet kan bestå udelukkende af brugere - og evt. forhenværende og kommende brugere. Dette betyder, at idegjuppen snarest muligt trækker sig ud af arbejdet og overlader det til interesserede brugere - som så kan trække på rådgivningsgruppen i den grad de ønsker det. Eller brugerrådet kan bestå af både brugere og rådgivere og evt. andre interesserede. Hvis brugerrådet består af både brugere og rådgivere kan det evt. udvikles til en funktion som "Regnbue-stormøde", hvor det fremtidige arbejde prioliteres (f.eks. hval' mange ressourcer skal der bruges til henholdsvis brugerarbejde, forskning og folmidjing, hvilke brugergjupper skal prioriteres, skal Regnbuen beskæftige sig med helt nye områder etc.). Eller brugel'tådet Ic.an være jævnt tilbagevendende aftener, hvor brugere evt. sammen med rådgivere kan sludre over en kop kaffe. Eller...??? Fremover. Ud fra reaktionerne på denne rundspørge vil idegruppen (ind. evt. interesserede brugere) komme med en tilbagemelding og, såvidt der synes interesse herfor, arbejde videre på ideerne. Kærlige hilsner Idegruppen Birgitte B. H. ( ), Jesper ( ), Kalle ( ) og Karsten ( )

7 \ IllVITA'HOH TIL 5T:!:V~~E!,:ØDE. REGJ.\ffiUEN KØBMAGERGADE 52, I.sal 1172 KØBENHAVN K MUnchhausen i Regnbuen: at indhøste viden an de former, i hvilke alt til at begynde med tænkes spontant

8 TIL ALLE FOLK I REGNBUEN brugere og rådgivere I En måde at komme ind denne, subjektvidenskabelige, og samfundsmæssige plaksisproces pa, ~ v~l være at sætte hinanden stævne noget tid med ~ jævne mellemrum. Alle folk i Regnbuen; brugere og rådgivere: du er derfor inviteret, og vi håber på at se dig. INVITATION TIL S'rÆVNEHØDE O~~RING VORES FÆLLES PRAKSIS j UNDER STUDENTERHUSETS TAG De allerhjerteligste hilsener REGNBUEN DEN KL. TIL Som alle der lærer Regnbuen at kende, så er vi en åben rådgivning, der søger at udvikle handlemulighed~r for flere i fællesskab. Regnbuen søger desuden mod at udvikle levedygtige alternativer til det etablerede syste~marked af psykiatrisk og terapeutisk karakter, hvor vi altså er grundlæggende uenige overfor mål og fremgangsmåder. Fremfor tilpasning og tvang Ønsker vi noget andet Korrnne:t: til stævnerrøde d.,klo Efter nogle år på bagen - også til dels med drama i - må vi imidlertid ligeledes vende kritikken mod os selv. O~ stiller spørgswålet: hvordan har vi løst opgaven, og hvordan kan vi fremover blive en endnu mere åben rådgivning og udvikle de alternative muligheders rum. I rådgivningsgruppen er vi i stigende omfang; bl.a. stødt på de begrænsninger, der ligger i fortrinsvis at kunne virke,' så at sige, seperat omkring de enkelte bruger- og rådgivningsforløb. vi kan derfor godt savne og se et perspektiv i at finde måder at blyde denne grænse, således at arbejdet fremover kommer til at rumme nye niveauer og områder af forenet virksomhed, der går på tværs af eksisterende skel. Adskiltheden brugere imellem og det asyrrnnetriske forhold til rådgiverne, der egentlig er udtryk for tab af fælles kraft, vil kunne bearbejdes på en mere overgribende og perspektivrig måde. Gennem et sådant samarbejde kunne vi måske finde nye måder til samlet og kollektivt at generobre og udvikle nye veje. Navn: Emner/interesser/ideer: Andet:

9

10 REGNDL'EN K~B~0.G~RG~DE 52, I.sal 1172 KØBE~1fAvri K ~ 4 UUnchhau~en i Regnbuen~ ~t.indhøstc viden ~ de fo~mer, ~ hvilke alt til at begynde med t~nkes spontant

11 TIL ALLE FDLK I REGN['.TjEN bcugere og rådgivere l En måde ot Komme ge rlaksisp~oces j~vne mellemrum. in~n~ 'subjektvid8nskubelige' og samfundsm~ssipå, vil være at sætte hin~nd~n stævne noget tid med ;"lle folk i Regnbuen; br;.l.::;~r2 og t'iidsiv2~ e: du er derfor inviteret, og vi håbe~ pa at se dis' INVITATION TIL ST~~~DE OMKRING VORES FÆLLES PRAKSIS; UNDER STUDEN'TERHUSETS TAG DE>! KL. T1L De allerhjert~ligste REGNBU&'\l hilsener Som alle der lærer Regnbuen at ~end~så ~r vi en ~ben rådgivning, der søger at udvikle handlemuligheder far f)ere i f2llesskab. Regnbuen søger desuden mod at udvikle levedygtige alternativer til det etablerede system-rnarked af psykiatrisk og terapeutisk karakter, hvor vi alts2. e!" grundlæggende uenige overfor mål og fremgangsmåder. Fremfor tilpasning og tvang Ønsker vi noget andet..1" Kom~er til s+~vnemøde d., kl. Efter nogle ar på bagen - også til dels med drama i - må vi imidlertid ligeledes vende kritikken mod os selv; 09 s~illel spørgsmålet: hvordan har vi løst opgaven, og nvordan kan vi fremover blive en endnu mere åben rådgivning og udvikle de alternative muligheders r~~~ I rådgivningsgruppen er vi i stigende omfang. bl.~. stødt på de begrænsninger, der ligger i fortrinsvis at kunne vir~e.- så at sige, seperat omkring de enkelte bruger- og rådgivningsforløb. vi kan d8rfor godt savne ølfse et perspektiv i at finde nåder at bryde denne grænse, således at arbejdet fr~mover kommer til at rumme nye niveauer og områder af forenet virksomhed, der går på tv.ærs af eksisterende skel. Adskiltheden brugere imellem og det asymmetriske forhold til rådgiver-ne, der egentlig er u~y.v_~r tab af fælles kraft, vil kunne bear-æjde:s på en mere GJm~~~ p~rspektivrig JT'åde. Gennem et sådant samarbejde kunne vi måske finde nye måder til samlet og kollektivt at generobre og udvikle nye veje. Navn: Emner/ inter"esseri ideer: Andet:

12 ( REGNBUEN

13 Regnbuen - hvem er vi? Vi er en alternativ psykologisk rådgivning, der har fungeret som Studenterhusgruppe siden midten af 80-erne. vi består af psykologer og psykologistuderende, der yder frivilligt arbejde for mennesker i nød. Og samtidig har vi ~ stillet som forskningsopgave at udvikle og befordre bæredygtige og menneskeværdige socialpsykologiske handlerum, til brug for andre, til undgåelse af de ulige og undertrykkende betingelser, der kan bringe mennesker i psykologisk krise. I de år, vi har fungeret, har vi haft vejledning/rådgivning/terapiforløb - individuelt og i gruppe - hvor vi er blevet brugt af studerende indenfor næsten alle f ag, samt af andre der har fundet frem tilos. Derudover går vi gerne ind i etableringen af basis- og aktivitetsgrupper, med udgangspunkt i de involveredes problemstillinger og interesser. Vores gruppe består i snit af mellem 15 og 20 kvinder og mænd, og vi bestræber os på, at der i ethvert forløb er såvel en kvindelig som en mandlig rådgiver. Ud fra den livssituation og det nroblem man må stå med, bliver der lavet ina~vi~~e'lc 8f~~~8~-om, hvordan vi bedst :;an ~ (. r,i,'c l:. e op om e~: :t,dsning. Desu..:it=.1, f ølger vi gensidigt de enkelte forløb, idet vi sammen superviserer hinanden. ( Vi arbejder på et kritisk psykologisk grundlag, fordi vi er kritiske overfor den måde. som vores sociale system giver os menneskelige udviklingsmuligheder på. Vi finder de eksisterende livsforhold hverken retfærdige eller optimale. Og vores mål er at udvide og udvikle de kollektive og personlige handlemuligheder, såvel i Studenterhuset som udenfor. Vi har ugentlige fællesmøder med oplæg, både med henblik på at diskutere forskellige-problemstillinger, og for derigennem at udvikle teorien bag og den fremtidige praksis. Vi har desværre ikke altid ressourcer at tilbyde. Men kontakt os alligevel, hvis du står med noget, der kan være et anliggende for os. Måske der eksisterer en anden løsning, eller vi sammen kan finde en tredje. Rådgivningen er gratis, og vi sikrer brugernes anonymitet. Vi har tavshedpligt, og der finder ingen registrering sted. -0- Vi hør;:!:!:- til i ~~':,1enterh;.lS2tr Købmagergade 5::, 1150 København K. ()9 kan }:ontaktes hver onsdag 17,30-18,30. Tlf:

14 REGNBUEN

15 Regnbuen - hvem er vi? Vi I:': J" I i,~):'.:r""' :'"'"'-{A-C ~q~ I j ~ l er en gruppepsykoldgistuderende, der har~fungeret som en del af Studenterhuset, ~ i ~~ år. 1 løbet af de sidste y år har vi haft vejledning/rådgivning/terapi forløb, hvor vi er blevet brugt af studerende(~1 indenfor alle fag. Vores gruppe består af ca kvinder og mænd,og vi bestræber os på,at der i ethvert forløb er såvel en etablering punkt i de kvindelig,som en mandlig rådgiver involveret. _. af basisgrupper, med udgangsinvolveredes problemstillinger.0~ i '\ Qv~J",~ ),.~. [.( Der bliver lavet individuelle aftaler om!,/\':''-'" f i~ l\''b~'(-;;-''v a r i f,:ed'~'~ d d e ~~:e'nk e l t'e' 'ti-ug:f, rc.~ derudover går vi gerne ind i interesser. opstart og Vi følger de forskellige Forløb, idet vi gensidigt superviserer hinanden. Vi arbejder på et kritisk psykologisk grundlag, holder jævnligt oplæg til fællesmøder, både med henblik på at diskutere forskellige problemstillinger, og for derigennem at udvikle teorien bag, og den fremtidige praksis. Målet for os er~at udvikle og udvide vores kollektive/personlige handlemuligheder, såvel i Studenterhuset som udenfor. Rådgivningen er gratis og vi sikrer brugernes anonymitet. Der finder ingen registrering sted. G~":'-.) ',l.1 Vi hører til"studenterhuset, Købrnagergad/~. 5_0{-O~D J""",< 1.<>-;;.-iaJ-.J::..5 ~., 52, og!:i=re~ hver onsdag fra kl. ~. Tlf BRUG 05 OG VÆR MED:

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe?

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe? Scleroseforeningens netværksgrupper Scleroseforeningens netværksgrupper er grupper, hvis deltagere enten selv har sclerose eller er pårørende. En netværksgruppe er et fællesskab, hvor man kan dele de oplevelser

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen DIALOGMØDE udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen De væsentligste pointer fra Dialogmødet: 1. Trivselsmetoden er et afsæt for dialog og samarbejde mellem forældre, daginstitution og socialrådgiver

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Selvkompetence-Guide

Selvkompetence-Guide Selvkompetence-Guide 1. Formålet med værktøjet Værktøjet er en hjælp til at afklare elevens selvkompetence i forhold til: Opmærksomhed på egne følelser Balanceret følelseshåndtering Bruge egne følelser

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

De Unge og Kulturen med udgangspunkt i Kulturaftalen i Hovedstadsområdet

De Unge og Kulturen med udgangspunkt i Kulturaftalen i Hovedstadsområdet De Unge og Kulturen med udgangspunkt i Kulturaftalen i Hovedstadsområdet 3. møde i fagligt udviklingsforløb Tirsdag den 5. april 2011 Program Kl. 08.45-09.00: Ankomst, morgenbrød og kaffe Kl. 09.00-09.45:

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Træningshjælpere Rådhuspassagen 3 I 6600 Vejen I tlf.: 7996 5000 E-mail: post@vejenkom.dk I sikkerpost@vejenkom.dk I www.vejenkom.

Træningshjælpere Rådhuspassagen 3 I 6600 Vejen I tlf.: 7996 5000 E-mail: post@vejenkom.dk I sikkerpost@vejenkom.dk I www.vejenkom. Træningshjælpere Hvad er en træningshjælper? Det er en person som på frivillig basis, i en afgrænset periode, hjælper en person med en træningsindsats. Træningsindsatsen varierer, men tager udgangspunkt

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Center For Sexologisk Rådgivning

Center For Sexologisk Rådgivning Center For Sexologisk Rådgivning Sexologisk Rådgiver og Parterapeut-uddannelse Sexologisk Rådgiver, LifeCoach, Kognitiv terapeut og Parterapeut. Her kan du finde en udførlig beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Musen gør det. Frøen gør det. Og vi mennesker gør det. Handler instinktivt og pr. refleks og bliver ubevidst tiltrukket af nogle ting og frastødt af andre. Det

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015:

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015: Programoversigt Mandag Rusmiddelgruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Kroppen på toppen DAT-behandling 2015 Onsdag DAT-behandling Torsdag Rusmiddelgruppen Stemmehørergruppen Grupper 2015: Kroppen på

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse?

med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse? 15. December 2011. Temadag for specialuddannede psykiatriske sygeplejersker. Hvordan arbejdes der i Sønderjylland med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse?

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

En forening for behandlere og forskere

En forening for behandlere og forskere Onsdag d. 4. 2. 2015 Tilstede: Anne Line, Laura. Loa, Dorthe, Lene Helle, Riitta & Hannah Dagsorden: Godkendelse af referat fra møde i december og telefonmøde. Kort orientering: Formand Regioner Hjemmeside

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Møde med Uddannelsesansvarlige

Møde med Uddannelsesansvarlige Møde med Uddannelsesansvarlige Dagsorden 1. Velkomst v/ dommerudvalgsformand Jørgen Svane 2. Kort præsentationsrunde 3. Præsentation af dommeruddannelsen Tanker og ideer samt nødvendige forudsætninger

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere