- psykologisk rådgivning i Studenterhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- psykologisk rådgivning i Studenterhuset"

Transkript

1 +.. _.. - _......;. Yderligere alternativer for brugere af Regnbuen: PROBLEMRÅDET - en støtte og kritikinstans. bestående af tre personer fra Regnbuen, som du altid kan henvende dig til, hvis du i dit forløb står overfor problemstillinger, du ikke mener du kan komme igennem med på anden måde. - psykologisk rådgivning i Studenterhuset BRUGERRÅDET - en mødesammenhæng af brugere, der organiseres af brugerne selv. Nærmere oplysninger om ovenstående - tider, adresser ml - får du samtidig med denne folder. Desuden kan du læse mere herom på opslagstavlen "Den røde stift".

2 Regnbuen - hvem er vi? Vi er en alternativ rådgivning. der består af psykologer og psykologistuderende. Vi har fungeret som Studenterhusgruppe siden midten af80-erne. og yder frivilligt arbejde for mennesker i krise og nød. l de år, vi har fungeret, har vi haft vejledning/rådgivning/ terapiforløb - individuelt og i gruppe - hvorvi er blevet brugt af studerende fra de forskellige fag, samt af andre der har fundetfrem tilos. Derudover går vi gerne ind i etableringen af basis- og aktivitetsgrupper. med udgangspunkt i de involveredes problemstillinger og interesser. Rådgivningsgruppen beståri snit afmellem 15 og 20 kvinder og mænd, og det bestræbes, at der i hvert forløb er såvel en kvindelig som en mandlig rådgiver. Ud fra den livssituation og det problemman må ståmed, bliverderlavet individuelle aftaler om, hvordan vi bedst kan støtte op om en løsning. Desuden følger vi gensidigt de enkelte forløb, idet vi sammen superviserer hinanden. Vores arbejde er funderet som en åben og kollektiv forskningsopgave, der indeholder to forbundne akser. For det første søger vi at bidrage til udviklingen af bæredygtige og menneskeværdige handlerum for hver enkelt. For det andet( ønsker vi at befordre en udvidet fælles organisering af generelle livssammenhænge, til overvindelse af de ulige og undertrykkende betingelser, der bringer mennesker til lidelsesryldte og urimelige livssituationer. Vi arbejder på et kritisk psykologisk grundlag, fordi vi er kritiske overfor den måde, som vores sociale system giver os menneskelige udviklingsmuligheder på. Vi finder. at de eksisterende livsforhold hverken er retfærdige eller optimale. Og vores mål er at udvide og udvikle de kollektive og personlige handlemuligheder. såvel i Studenterhuset som udenfor. Vi har ugentlige fællesmøder med oplæg, både med henblik r" at diskutere forskellige problemstillinger, og for derigennem at udvikle teorien og den fremtidige praksis. Vi hardesværre ikke altid ressourcerattilbyde. Menkontakt os alligevel, hvis du står med noget, der kan være et anliggende for os. Måske der eksisterer en anden løsning, eller vi sammen kan finde en tredje. Rådgivningen er gratis. og vi sikrer brugernes anonymitet. Vi har tavshedspligt, og der finder ingen registrering sted. Vi hører til i Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K. Og kankontaktes hver onsdag Tlf:

3 Regnbuen; RADGIVNINGEN. ONSDAGE: : Hej og kaffebryg : Meddelelser og kalendercheck. Brugerhenvendelser Dagsorden Supervision ), Tema(er) Opsamling.

4 r Regnbuen :ind.bydels~ t:il p:ru.gerr&d. I løbet af den sidste måned er der ud fra papiret "Rundspørge angt'!ende et "brugerråd"" skabt et overblik over. hviju.middelba'rt ha.r for at ken interesse brugerne af Regnbuen etablere et forum for brugere. Reakt ionel-n,? har overve jencle været pos i t i ve. En grov opdeling svarene er: 2 er ikke umiddelbart interesserede. 2 er måske interesserede, 7 er interesserede. 10 fore l igger der ikke svar fra. enten fordi de ikke er spurgt (helt nye forløb/travlhed) eller fordi det for den enkelte. ikke lige har været til a.t overskue eller tage stilling til. Derudover holder 5 brugerforløb pause for tiden brugere herfra vil måske også være interesserede. Udover de ideer. der blev ridset op 1 "rundspørge ang,.ellde et 'Ibrugerr~idII n kom der sammen med,t i l bageme l d. i ngerne fl~re ideer til. Disse - eller andre og flere - kan diskuteres p& brugerr&dets første møde søndag d. 22 dec..,kl_._l_b.oo Vi ved. at det er en d&rlig dag'- julestress. bortrejse mm. s,'" vær veni igst hurtig med en tilbagemelding ti 1 en fra ide;-' gruppen eller en r&dgiver. så vi kan overskue. om der vil dukke nok op, eller om det er nødvendigt at udskyde mødet. Fraide-g.ruppens s ide forest i Iler vi os. a.t mødet va.rer et par timer, og kan f~. foregt'! sådan. at vi fra idegruppen deltager i indledningen og derefter gar fra. for evt. at vende tilbage og deltage i afslutningen. Hvorledes ITlødet nærmere afrloldes, og hvad der skal ske fremover. må udformes på mødet. Den fremtidige relation mellem brugerråd og ide-gruppe/ radgivere forestiller vi os som en samarbejdsrelation. Rent praktisk: indgang t i l mødet er gennem "den røde d'~r". sidedøren pa kirkepladsen. Kærlige hilsner Ide-gruppen Birgitte etesper Kalle og Karsten B.H. ( ) ( ) ( ) ( )

5 Rundspørge angående' et "brugerrådl' - Til brugere og rådgivere i Regnbuen. Baggrund. Udgangspunktet og grundlaget for Regnbuen er en kritik og udvikling af de måder psykologiske problemstillinger traditionelt søges løst på. Vores arbejde med at udvikle nye og bedre måder er først og fremmest sket gennem vores teoretiske baggrund C'den kritiske psykologi"), vores organisationsfonn som rådgivningsgruppe og det konkrete arbejde i brugerforløbene (bl.a. gennem "at spille med åbne kort" og at tage udgangspunkt i brugerens syn på problemerne). En del af dette udviklingsarbejde er også overvejelser over, hvorvidt vores brugerforløbsfonn er den (eneste) rigtige. Nogle ideer fra et rådgiversynspunkt til hvordan et bredere arbejde kan udvikles beskrives senere i dette skrift. Det vi ønsker med dette oplæg er at inddrage brugergruppen - såvidt de enkelte brugere ønsker at deltage i udviklingen af arbejdet. I løbet af sommeren er der i rådgivningsgruppen fostret ideen om et "brugerråd". Hvordan et sådant brugerråd konkret kan/skal se ud er på nuværende tidspunkt er ikke nænnere bestemt. Dette papir er ment som et led i afklaringen af interessen for et sådant råd, samt som en måde at få/folmidle yderligere ideer på. I det følgende skal de foreløbige ideer ridses op, og vi håber på en tilbagemelding herpå fra de enkelte brugere/brugerforløb - også selvom interessen er "ingen interesse". Hvordan dette papir behandles og tilbagemeldes er op til de enkelte brugere/brugerforløb. F.eks. kan det læses/læses op og snakkes igennem i fællesskab, hvorefter rådgiverne melder tilbage til idegruppen mundtligt eller skriftligt. Eller brugeren kan få papiret med hjem til nærmere overvejelse og melde til bage til rådgiverne næste gang. Eller brugeren kan melde direkte tilbage til idegruppen. De foreløbige tanker om et brugerråd. Det skal understreges, at de følgende stikord ikke er ment som en beskrivelse af en (samlet) ide, men som en foreløbig vifteafmuligheder og formål. Brugerrådet kan fungere som et forum for brugere, hvor disse kan snakke sammen om det at være bruger i Regnbuen. Eller mere specifikt/generelt: Om det at være bruger af psykologisk rådgivning. Erfaringer kan udveksles, bl.a. om forskellige rådgiveres måde at arbejde på, hvorledes et forløb kan ændre karakter og lignende. Dette kan f.eks. være udgangspunkt for den enkelte

6 bl1lgers ønsker og ideer Til andre måder at arbejde på j forløbet, f.eks. gennem inddragelse af andre rådgivere eller brugere j forløbet. eller via focus på nye/oversete problemstillinger.. Gennem brugerrådet kan brugere stjlje krav/ønsker til rådgivergruppen om infolmation omkring f.eks. psykologi. terapi eller angående selve Regnbuen (f.eks. Regnbuens historie, teoretiske grundlag. rådgivergruppens sammensætning, hvilke potentielle brugere der tilbydes forløb etc.) BrugerrådeT kan fungere som en "rugekasse" for ideer om andre måder at arbejde på (praksisformer) enten j forlængelse af det terapeutiske arbejde (f.eks, krop/bevægelse, kreative udnyk, afspænding etc.) eller omkring noget helt andet. Her er også muligheden at indgå i Studenterhus-arbejdet enten gennem de aktivitetsgmppel' del' eksisterer eller ved at etablere nye. Brugerrådet kan bestå udelukkende af brugere - og evt. forhenværende og kommende brugere. Dette betyder, at idegjuppen snarest muligt trækker sig ud af arbejdet og overlader det til interesserede brugere - som så kan trække på rådgivningsgruppen i den grad de ønsker det. Eller brugerrådet kan bestå af både brugere og rådgivere og evt. andre interesserede. Hvis brugerrådet består af både brugere og rådgivere kan det evt. udvikles til en funktion som "Regnbue-stormøde", hvor det fremtidige arbejde prioliteres (f.eks. hval' mange ressourcer skal der bruges til henholdsvis brugerarbejde, forskning og folmidjing, hvilke brugergjupper skal prioriteres, skal Regnbuen beskæftige sig med helt nye områder etc.). Eller brugel'tådet Ic.an være jævnt tilbagevendende aftener, hvor brugere evt. sammen med rådgivere kan sludre over en kop kaffe. Eller...??? Fremover. Ud fra reaktionerne på denne rundspørge vil idegruppen (ind. evt. interesserede brugere) komme med en tilbagemelding og, såvidt der synes interesse herfor, arbejde videre på ideerne. Kærlige hilsner Idegruppen Birgitte B. H. ( ), Jesper ( ), Kalle ( ) og Karsten ( )

7 \ IllVITA'HOH TIL 5T:!:V~~E!,:ØDE. REGJ.\ffiUEN KØBMAGERGADE 52, I.sal 1172 KØBENHAVN K MUnchhausen i Regnbuen: at indhøste viden an de former, i hvilke alt til at begynde med tænkes spontant

8 TIL ALLE FOLK I REGNBUEN brugere og rådgivere I En måde at komme ind denne, subjektvidenskabelige, og samfundsmæssige plaksisproces pa, ~ v~l være at sætte hinanden stævne noget tid med ~ jævne mellemrum. Alle folk i Regnbuen; brugere og rådgivere: du er derfor inviteret, og vi håber på at se dig. INVITATION TIL S'rÆVNEHØDE O~~RING VORES FÆLLES PRAKSIS j UNDER STUDENTERHUSETS TAG De allerhjerteligste hilsener REGNBUEN DEN KL. TIL Som alle der lærer Regnbuen at kende, så er vi en åben rådgivning, der søger at udvikle handlemulighed~r for flere i fællesskab. Regnbuen søger desuden mod at udvikle levedygtige alternativer til det etablerede syste~marked af psykiatrisk og terapeutisk karakter, hvor vi altså er grundlæggende uenige overfor mål og fremgangsmåder. Fremfor tilpasning og tvang Ønsker vi noget andet Korrnne:t: til stævnerrøde d.,klo Efter nogle år på bagen - også til dels med drama i - må vi imidlertid ligeledes vende kritikken mod os selv. O~ stiller spørgswålet: hvordan har vi løst opgaven, og hvordan kan vi fremover blive en endnu mere åben rådgivning og udvikle de alternative muligheders rum. I rådgivningsgruppen er vi i stigende omfang; bl.a. stødt på de begrænsninger, der ligger i fortrinsvis at kunne virke,' så at sige, seperat omkring de enkelte bruger- og rådgivningsforløb. vi kan derfor godt savne og se et perspektiv i at finde måder at blyde denne grænse, således at arbejdet fremover kommer til at rumme nye niveauer og områder af forenet virksomhed, der går på tværs af eksisterende skel. Adskiltheden brugere imellem og det asyrrnnetriske forhold til rådgiverne, der egentlig er udtryk for tab af fælles kraft, vil kunne bearbejdes på en mere overgribende og perspektivrig måde. Gennem et sådant samarbejde kunne vi måske finde nye måder til samlet og kollektivt at generobre og udvikle nye veje. Navn: Emner/interesser/ideer: Andet:

9

10 REGNDL'EN K~B~0.G~RG~DE 52, I.sal 1172 KØBE~1fAvri K ~ 4 UUnchhau~en i Regnbuen~ ~t.indhøstc viden ~ de fo~mer, ~ hvilke alt til at begynde med t~nkes spontant

11 TIL ALLE FDLK I REGN['.TjEN bcugere og rådgivere l En måde ot Komme ge rlaksisp~oces j~vne mellemrum. in~n~ 'subjektvid8nskubelige' og samfundsm~ssipå, vil være at sætte hin~nd~n stævne noget tid med ;"lle folk i Regnbuen; br;.l.::;~r2 og t'iidsiv2~ e: du er derfor inviteret, og vi håbe~ pa at se dis' INVITATION TIL ST~~~DE OMKRING VORES FÆLLES PRAKSIS; UNDER STUDEN'TERHUSETS TAG DE>! KL. T1L De allerhjert~ligste REGNBU&'\l hilsener Som alle der lærer Regnbuen at ~end~så ~r vi en ~ben rådgivning, der søger at udvikle handlemuligheder far f)ere i f2llesskab. Regnbuen søger desuden mod at udvikle levedygtige alternativer til det etablerede system-rnarked af psykiatrisk og terapeutisk karakter, hvor vi alts2. e!" grundlæggende uenige overfor mål og fremgangsmåder. Fremfor tilpasning og tvang Ønsker vi noget andet..1" Kom~er til s+~vnemøde d., kl. Efter nogle ar på bagen - også til dels med drama i - må vi imidlertid ligeledes vende kritikken mod os selv; 09 s~illel spørgsmålet: hvordan har vi løst opgaven, og nvordan kan vi fremover blive en endnu mere åben rådgivning og udvikle de alternative muligheders r~~~ I rådgivningsgruppen er vi i stigende omfang. bl.~. stødt på de begrænsninger, der ligger i fortrinsvis at kunne vir~e.- så at sige, seperat omkring de enkelte bruger- og rådgivningsforløb. vi kan d8rfor godt savne ølfse et perspektiv i at finde nåder at bryde denne grænse, således at arbejdet fr~mover kommer til at rumme nye niveauer og områder af forenet virksomhed, der går på tv.ærs af eksisterende skel. Adskiltheden brugere imellem og det asymmetriske forhold til rådgiver-ne, der egentlig er u~y.v_~r tab af fælles kraft, vil kunne bear-æjde:s på en mere GJm~~~ p~rspektivrig JT'åde. Gennem et sådant samarbejde kunne vi måske finde nye måder til samlet og kollektivt at generobre og udvikle nye veje. Navn: Emner/ inter"esseri ideer: Andet:

12 ( REGNBUEN

13 Regnbuen - hvem er vi? Vi er en alternativ psykologisk rådgivning, der har fungeret som Studenterhusgruppe siden midten af 80-erne. vi består af psykologer og psykologistuderende, der yder frivilligt arbejde for mennesker i nød. Og samtidig har vi ~ stillet som forskningsopgave at udvikle og befordre bæredygtige og menneskeværdige socialpsykologiske handlerum, til brug for andre, til undgåelse af de ulige og undertrykkende betingelser, der kan bringe mennesker i psykologisk krise. I de år, vi har fungeret, har vi haft vejledning/rådgivning/terapiforløb - individuelt og i gruppe - hvor vi er blevet brugt af studerende indenfor næsten alle f ag, samt af andre der har fundet frem tilos. Derudover går vi gerne ind i etableringen af basis- og aktivitetsgrupper, med udgangspunkt i de involveredes problemstillinger og interesser. Vores gruppe består i snit af mellem 15 og 20 kvinder og mænd, og vi bestræber os på, at der i ethvert forløb er såvel en kvindelig som en mandlig rådgiver. Ud fra den livssituation og det nroblem man må stå med, bliver der lavet ina~vi~~e'lc 8f~~~8~-om, hvordan vi bedst :;an ~ (. r,i,'c l:. e op om e~: :t,dsning. Desu..:it=.1, f ølger vi gensidigt de enkelte forløb, idet vi sammen superviserer hinanden. ( Vi arbejder på et kritisk psykologisk grundlag, fordi vi er kritiske overfor den måde. som vores sociale system giver os menneskelige udviklingsmuligheder på. Vi finder de eksisterende livsforhold hverken retfærdige eller optimale. Og vores mål er at udvide og udvikle de kollektive og personlige handlemuligheder, såvel i Studenterhuset som udenfor. Vi har ugentlige fællesmøder med oplæg, både med henblik på at diskutere forskellige-problemstillinger, og for derigennem at udvikle teorien bag og den fremtidige praksis. Vi har desværre ikke altid ressourcer at tilbyde. Men kontakt os alligevel, hvis du står med noget, der kan være et anliggende for os. Måske der eksisterer en anden løsning, eller vi sammen kan finde en tredje. Rådgivningen er gratis, og vi sikrer brugernes anonymitet. Vi har tavshedpligt, og der finder ingen registrering sted. -0- Vi hør;:!:!:- til i ~~':,1enterh;.lS2tr Købmagergade 5::, 1150 København K. ()9 kan }:ontaktes hver onsdag 17,30-18,30. Tlf:

14 REGNBUEN

15 Regnbuen - hvem er vi? Vi I:': J" I i,~):'.:r""' :'"'"'-{A-C ~q~ I j ~ l er en gruppepsykoldgistuderende, der har~fungeret som en del af Studenterhuset, ~ i ~~ år. 1 løbet af de sidste y år har vi haft vejledning/rådgivning/terapi forløb, hvor vi er blevet brugt af studerende(~1 indenfor alle fag. Vores gruppe består af ca kvinder og mænd,og vi bestræber os på,at der i ethvert forløb er såvel en etablering punkt i de kvindelig,som en mandlig rådgiver involveret. _. af basisgrupper, med udgangsinvolveredes problemstillinger.0~ i '\ Qv~J",~ ),.~. [.( Der bliver lavet individuelle aftaler om!,/\':''-'" f i~ l\''b~'(-;;-''v a r i f,:ed'~'~ d d e ~~:e'nk e l t'e' 'ti-ug:f, rc.~ derudover går vi gerne ind i interesser. opstart og Vi følger de forskellige Forløb, idet vi gensidigt superviserer hinanden. Vi arbejder på et kritisk psykologisk grundlag, holder jævnligt oplæg til fællesmøder, både med henblik på at diskutere forskellige problemstillinger, og for derigennem at udvikle teorien bag, og den fremtidige praksis. Målet for os er~at udvikle og udvide vores kollektive/personlige handlemuligheder, såvel i Studenterhuset som udenfor. Rådgivningen er gratis og vi sikrer brugernes anonymitet. Der finder ingen registrering sted. G~":'-.) ',l.1 Vi hører til"studenterhuset, Købrnagergad/~. 5_0{-O~D J""",< 1.<>-;;.-iaJ-.J::..5 ~., 52, og!:i=re~ hver onsdag fra kl. ~. Tlf BRUG 05 OG VÆR MED:

GI - BRUGEROPSUM / SUP BR. RGB APRIL 91 BREV FRA OG TIL P, 3 STK - NY ROD I RGB / RGB OKT 91. I n 1 DIGTE TIL U / SUP.

GI - BRUGEROPSUM / SUP BR. RGB APRIL 91 BREV FRA OG TIL P, 3 STK - NY ROD I RGB / RGB OKT 91. I n 1 DIGTE TIL U / SUP. m FAGUGE NOTER FORL0BSBESTEBHEISE VEDR. D / REF BR. RGB JAN 86 UDTXUISE VEDR. KOLLEGIEPUU>C / BR. RGB MARTS 87 AT ARBEJDE LIVSHISTORISK / SUP GR. OKT 86 SELVTILUDSGRUPPEN I RGB - HEJ INGE / REP BR. RGB

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger Kollegial refleksion Begrebet og den beskrevne arbejdsmåde er primært udviklet af aut. cand. psych. Peter Mortensen, direktør og partner i Dansk Familieterapeutisk Institut. Udviklingen er sket i samarbejde

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

CAFA. Tilsyn og støtte gennem netværksgrupper: Potentialer, dilemmaer og perspektiver. Hanne Warming

CAFA. Tilsyn og støtte gennem netværksgrupper: Potentialer, dilemmaer og perspektiver. Hanne Warming CAFA Tilsyn og støtte gennem netværksgrupper: Potentialer, dilemmaer og perspektiver Hanne Warming Evaluering af et metodeudviklingsprojekt med netværksgrupper for unge i familiepleje samt for deres forældre

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere