ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien"

Transkript

1 ATEX Sådan gør du i praksis Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon: Telefax: Web: Medarbejdersekretariet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Pjecen kan fås ved henvendelse til organisationerne. Den kan downloades fra Pjecen kan købes ved henvendelse til Videncenter for Arbejdsmiljø»Arbejdsmiljøbutikken«www.arbejdsmiljobutikken.dk, tlf Bestillingsnr Tryk: Litotryk København A/S Trykt på miljøvenligt papir Oplag: stk. Januar 2006 ISBN:

3 ATEX Sådan gør du i praksis Hvad betyder ATEX? Eksplosion kan det ske hos os? Eksplosive stoffer Eksplosionsgrænser Flammepunkt Ilt Tændkilder Hvad siger ATEX-reglerne? Bruger- og leverandør-regler Arbejdspladsregler Er du omfattet af ATEX-reglerne? Tjekliste Undtagelser Vi er omfattet af ATEX-reglerne. Hvad gør vi nu? Hvad består en ATEX-vurdering af? Fremgangsmåde ATEX-apv Hvad koster det at overholde ATEX-reglerne? Tresu A/S fik ATEX-vurderet deres maleafdeling Regler og vejledninger Arbejdsmiljøadresser og hjemmesider

4 Hvad betyder ATEX? ATEX er et nyt ord i dansk arbejdsmiljø. ATEX er en forkortelse af Atmosphere explosible. Det er fransk og betyder eksplosiv atmosfære. Der er ikke noget nyt i, at der kan ske eksplosioner på arbejdspladsen. Vi har f.eks. i mange år haft regler mod støveksplosioner, der er et kendt fænomen hos mange træ- og møbelvirksomheder. Virksomheder, der arbejder med brandfarlige væsker, som f.eks. benzin, fortynder og maling, kender også til denne risiko. Her er der regler for, hvordan vi må opbevare de brandfarlige væsker, og hvordan malerkabinen skal være indrettet med ventilation, lys osv. Det nye er, at danske virksomheder fra juni 2006 skal foretage en særlig vurdering af risikoen for eksplosion på arbejdspladsen. Det skal virksomheder i de andre EU-lande også, idet de danske regler udspringer af et EU-direktiv fra 1999 det såkaldte ATEX-direktiv. Det betyder, at virksomhederne skal udarbejde en særlig arbejdspladsvurdering (ATEX-apv), der omhandler risikoen for eksplosion på arbejdspladsen. Heldigvis forekommer eksplosioner på arbejdspladsen ikke særlig tit, men når de sker, så er konsekvenserne gerne meget alvorlige. Dansk Industri, forbundene inden for CO-Industri og Ledernes Hovedorganisation har på denne baggrund udviklet denne vejledning. Formålet med vejledningen er at hjælpe virksomhederne til at afklare, om der er eksplosionsrisiko på arbejdspladsen. Den skal hjælpe med at besvare spørgsmålene: Er vi omfattet af de nye regler? og skal vi lave en ATEX-apv? Vejledningen henvender sig til små og mellemstore virksomheder indenfor Metalog Maskinindustrien. De sidste sider i vejledningen er et konkret eksempel på en virksomhed, der har arbejdet med at vurdere risikoen for eksplosion, og som herefter har udarbejdet en ATEX-apv. Vejledningen angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede i forbindelse med efterlevelse af ATEX-direktivet. Arbejdstilsynet og Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituthar haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet som den foreligger og man har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside 4

5 Eksplosion kan det ske hos os? En eksplosion er en hurtig forbrænding, og tre betingelser skal være opfyldt, for at en eksplosion kan forekomme: Der skal være et BRÆNDBART STOF Der skal være ILT Der skal være en TÆNDKILDE Disse tre betingelser kan meget nemt opfyldes: F.eks. efter du renset større emne af i en halv liter cellulosefortynder og lagt de våde klude i en åben 200-liters tromle. Kludene ligger nu og dunster af. Starter du derefter med at skære et stålrør over med vinkelsliber, kan der ryge et par skæregløder ned i tønden. Fortynderen er det brændbare stof, der er masser af iltholdig luft i tønden, og skæregløderne er tændkilden. Der kan nu ske en eksplosion. Der er dog en nedre grænse for, hvornår ATEX-reglerne gælder. Hvis der er under 10 liter luft, der indeholder den rette blanding af ilt og f.eks. fortynderdampe, så regner man ikke med, at eksplosionen har de store konsekvenser, og der er derfor ikke tale om en farlig eksplosiv atmosfære. Eksplosive stoffer De eksplosive stoffer, du hyppigst finder i Metal- og Maskinindustrien er: Væsker: Maling og lak, fortynder og rensevæske. Kig efter om der er et flammesymbol, eller om der står Brandfarlig på etiketten. Til væsker hører også aerosoler (væsketåge). Aerosoler dannes, når du f.eks. bruger en spraydåse, når du sprøjtemaler eller sprøjter rustbeskyttelse på. Gasser: Acetylen til svejsning, butan og propan (drivmidler i spraydåser). Støv: Træstøv og andre typer af organisk støv samt metalstøv (i praksis kender man kun til eksempler på eksplosioner fra fint støv af letmetaller f.eks. aluminium eller magnesium). Eksplosionsgrænser Det brændbare stof kan være en væske, en gas eller støv. Mængden af brændbart stof skal dog være temmelig høj, for at der kan ske en eksplosion. Dette vurderer du ved hjælp af eksplosionsgrænser. 5

6 Den nedre eksplosionsgrænse er f.eks. for acetone 2,5 % mens den øvre grænse er 12,8 % (svarende til 60 og 216 g/m3). For at acetone kan eksplodere, skal der således være mellem 2,5 og 12,8 % acetone i luften. Disse mængder er langt over den sundhedsmæssige grænseværdi for acetone, der er på 0,025 % (0,6 g/m3) altså 100 gange lavere. Du vil derfor yderst sjældent gå rundt og indånde dampe i mængder, der kan eksplodere. Men har du et stort rensekar med acetone, så vil luften over væskeoverfladen være mættet med acetone, og her vil eksplosionsgrænsen helt sikkert være overskredet. Den nedre eksplosionsgrænse for rensebenzin er omkring 1%. Der skal altså ca. 2½ gange mindre rensebenzin i luften til en eksplosion sammenlignet med acetone. Eksplosionsgrænsen for støv regnes i g/m3. Eksplosionsgrænserne er afhængige af, hvilken slags støv det drejer sig om, samt støvets finhed og tørhed. En typisk nedre eksplosionsgrænse for træstøv er 60 g/m3. Igen er mængden langt over den sundhedsmæssige grænseværdi, der for træstøvs vedkommende er på 2 mg/m3 (3 tusindedele gram pr. kubikmeter) altså gange lavere. Så store mængder støv kan forekomme i f.eks. ventilationskanaler, filtersystemer og siloer, hvor der blæses pulver ind osv. Flere typer metalstøv, f.eks. aluminiums- og magnesiumstøv, kan også eksplodere. Flammepunkt Flammepunktet for en væske fortæller, om der er risiko for eksplosion. Flammepunktet er den laveste temperatur, hvor væsken afgiver så mange dampe, at de kan antændes af en gnist, en flamme o. lign. Hvis flammepunktet er mere end 10 grader over væskens temperatur, så behøver du ikke frygte en eksplosion. Væsken kan dog stadig brænde, hvis der står på etiketten, at produktet er brandfarligt, så undersøg det nærmere. Husk at situationen er mere kritisk, hvis væsken forstøves, f.eks. ved sprøjtelakering. Væske Flammepunkt Fareetikettens tekst vedr. brand Eksplosionsfarlig ved stuetemperatur (20 C)? Acetone -20 C R11: Meget brandfarlig Ja Xylen 24 C R10: Brandfarlig Ja Cyclohexanon 43 C R10: Brandfarlig Nej Petroleum over 64 C Ingen Nej Er du i tvivl om, hvad flammepunktet er for et givet produkt, så står det i punkt 9 i leverandørbrugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet) til produktet. 6

7 Ilt Den anden forudsætning for eksplosion er ilt. Luften indeholder normalt ilt nok (ca. 21 %) til at et brændbart stof kan eksplodere. I visse tilfælde er der så lidt ilt i luften, at et brændbart stof ikke kan eksplodere denne mængde er typisk 8 %. Tændkilder Den tredje forudsætning for eksplosion er en tændkilde. Dette tekniske udtryk dækker over alle former for gnister, åben ild, statisk elektricitet (der også laver gnister), svejsegløder, varme overflader og selvfølgelig også tobaksrygning. F.eks. kan mange elektriske installationer og apparater afgive gnister. Gnister dannes også fra skærebrændere og vinkelslibere. Visse stoffer vil under opbevaring udvikle varme. Denne varmeudvikling kan være så kraftig, at den kan antænde støv. Fint støv på lamper og andet udstyr, der afgiver varme, kan selvantænde og dermed virke som tændkilde. 7

8 Hvad siger ATEX-reglerne? Bruger- og leverandør-regler Der er to sæt regler om Eksplosiv Atmosfære. Det ene sæt er rettet mod virksomheder, hvor der er risiko for eksplosive atmosfærer. Det handler bl.a. om den vurdering, virksomheden skal foretage altså den såkaldte ATEX-apv. Det andet sæt regler henvender sig til producenter af udstyr og materiel, der er beregnet til at fungere og arbejde i eksplosive atmosfærer. Det kan f.eks. være motorer, pumper, lysarmaturer og ventilatorer. ARBEJDSPLADS-REGLER Bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære (Arbejdstilsynet ) Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder (Indenrigs- og Sundhedsministeriet ) 8

9 PRODUKT-KRAV Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (Arbejdstilsynet 1995) Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (Boligministeriet ) Det er vigtigt at være opmærksom på produktkravene, hvis du skal installere materiel, opsætte lysarmaturer eller el-motorer i eksplosionsfarlige områder, men reglerne er først og fremmest målrettet producenterne. Ifølge reglerne skal en virksomhed, der producerer maskiner og udstyr beregnet til at fungere i eksplosionsfarlige områder: - Undersøge om der er tændkilder i apparatet - Forebygge dannelsen af tændkilder - Mærke udstyret i henhold til reglerne (gruppe, kategori, temperaturklasse mv.) - CE- og EX-mærke udstyret Produkt-kravene bliver ikke behandlet yderligere i denne vejledning. Arbejdspladsregler Ifølge den første af de fire nævnte bekendtgørelser skal du udarbejde en særlig vurdering, en såkaldt ATEX-apv, hvis der er risiko for eksplosive atmosfærer på virksomheden. Desuden skal du lave en zoneopdeling (zoneklassificering) af arbejdspladser og anlæg. Opdelingen går på, om der er eksplosionsrisiko hele tiden, noget af tiden, eller kun sjældent, f.eks. når ventilationen er itu, eller anlægget eller maskinen skal repareres. Når der er foretaget en zoneinddeling, skal der opsættes advarsels- og forbudsskilte, og de områder, hvor der er eksplosionsfare, skal mærkes op, så alle kan se, at her er der risiko for eksplosion. Kravene til zoneopdeling og afmærkning er også nævnt i den anden af de ovennævnte bekendtgørelser. Hvis der er risiko for eksplosion, så skal de ansatte uddannes og instrueres. Hvis de ansatte via deres færden og opførsel kan øge risikoen for eksplosion, f.eks. ved maskinbetjening, så skal der udarbejdes skriftlige instrukser. Disse skal også følges af evt. fremmede håndværkere. 9

10 Er du omfattet af ATEX-reglerne? Tjekliste Hvis du kan svare ja til bare et af følgende spørgsmål, så skal du sandsynligvis lave en ATEX-vurdering og dermed en ATEX-apv: JA NEJ Bruges der produkter, der har symbol på etiketten? Har I en malerkabine, hvor I maler med pulvermaling eller maling der indeholder opløsningsmidler? Bruger du cellulosefortynder, xylen eller lignende til afrensning? Svejser eller flammeskærer du, og har I gasflaskerne stående på et centralt lager, hvorfra der går rør rundt til flere arbejdspladser? Har I en slibeafdeling, hvor der i større omfang slibes i magnesium, zink eller aluminium? Har I et tømrer-snedker-værksted, hvor I sliber eller pudser i træ, spartelmasser o. lign.i et større omfang? Tjeklisten er ikke fuldstændig. Undtagelser Principielt er der ingen undtagelser fra ATEX-reglerne. Uanset hvad, så skal man vurdere, om der er eksplosionsrisiko på virksomheden. Hvis vurderingen ender med, at der ikke ingen eksplosionsrisiko er overhovedet, fordi du ligger under bagatelgrænsen, så skal du ikke udarbejde en ATEX-apv. Ifølge Beredskabsstyrelsens vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder behøver du ikke zoneklassificere i bl.a. følgende tilfælde: Hvis du oplagrer lukkede tønder og dunke af plast eller metal i et velventileret lokale Hvis du oplader trucks eller akkumulatorer i et hensigtsmæssigt indrettet opladningsområde Hvis du oplagrer gasflasker udendørs eller i et velventileret lokale. Dette indikerer, at du heller ikke behøver udarbejde ATEX-apv i disse tilfælde. Der er dog en række regler, der skal følges for at undgå at skulle zoneklassificere. Bl.a. skal der være naturlig eller mekanisk ventilation, hvis der oplagres brandfarlige væsker eller gasflasker. Der er også regler for, hvordan det område, hvor du oplader trucks o. lign., skal være indrettet. 10

11 Du skal derfor stadig vurdere, om der er risiko for eksplosion, og det betyder, at du skal sikre dig, at alle øvrige regler overholdes. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere sådanne tilfælde, må du kontakte en ekspert, der kan hjælpe med vurderingen. I ovenstående tilfælde er det ikke nødvendigt at udarbejde en decideret ATEXapv. Du skal dog skriftligt kunne gøre rede for, at der ikke er nogen risiko for eksplosion, og at reglerne er overholdt. Denne redegørelse kan være et supplement til den almindelige apv. Du skal heller ikke udarbejde en ATEX-apv hvis du arbejder med f.eks. husholdningssprit til affedtning af små metalemner eller foretager rengøring af glas og spejle i normalt omfang. Godt nok er sprit et produkt, der kan eksplodere, hvis uheldet er ude. For sprittens vedkommende skal du som altid vurdere, om der er risiko for medarbejdernes helbred under arbejdet, og hvilke forholdsregler du skal tage. Bl.a. skal der udarbejdes en arbejdsplads-brugsanvisning for produktet. Undervejs i denne risikovurdering skal du også vurdere, om der er risiko for eksplosion. Hvordan du undgår eksplosioner kan da passende fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen. 11

12 Vi er omfattet af ATEXreglerne. Hvad gør vi nu? I dette afsnit kan du læse om, hvad der indgår i en ATEX-vurdering, og i næste afsnit er der en vejledning til, hvordan arbejdet kan gribes an. Hvad består en ATEX-vurdering af? En ATEX-vurdering består af: Substitution (erstatning af farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer eller metoder) Zoneklassificering Tekniske foranstaltninger Skiltning og opmærkning Uddannelse og instruktion Skriftlige instrukser Andre administrative tiltag. Substitution (erstatning af stoffer og materialer) Har du et stort kar med rense-benzin stående, så er du næsten med garanti omfattet af reglerne. Den nemmeste løsning er at udskifte rense-benzin med en vandbaseret rensevæske, en lugtfri petroleum med højt flammepunkt eller en anden rensevæske, der ikke er brandfarlig. Kig på fareetiketten: Undgå produkter med flammesymbol eller betegnelsen Brandfarlig. Der kan være andre eksplosions- eller brandfarlige produkter, der nemt kan substitueres. Derved mindskes både risikoen for, at de ansatte indånder sundhedsskadelige dampe, og risikoen for brand og eksplosion. På den måde undgår du at lave en ATEX-apv. Zoneklassificering Hvis der er risiko for eksplosion skal anlægget eller lokalet zoneklassificeres. Der anvendes følgende klasser: Gasser og dampe Støv Zone 0 Zone 20 Zone 1 Zone 21 Zone 2 Zone 22 Beskrivelse Eksplosiv atmosfære forekommer hele tiden eller ofte. Eksplosiv atmosfære forekommer lejlighedsvis ved normal drift. Eksplosiv atmosfære forekommer sjældent ved normal drift. 12

13 I Zone 2 og zone 22 regnes der ikke med, at der forekommer eksplosiv atmosfære ved normal drift, men hvis det skulle ske, så er det kun i kortere perioder. Zone 2 og 22 omfatter også uheld og unormal drift, men kun hvis der er tale om situationer, der med rimelighed kan forudses f.eks. vedligeholdelse og reparation af anlægget. Bemærk, at teksten i tabellen er forkortet il forhold til den rigtige regeltekst. Figuren viser, hvordan et rensekar med et flygtigt opløsningsmiddel skal zoneklassificeres: Nede i karret vil der næsten hele tiden være dampe i mængder over den nedre eksplosionsgrænse, og der vil også være ilt. Derfor skal det indre af rensekarret klassificeres Zone 0. Umiddelbart omkring karret vil der ved normalt arbejde ved rensekarret lejlighedsvis være mange dampe og dermed en eksplosiv atmosfære. Rummet om rensekarret skal derfor klassificeres Zone 1. Længere fra karret forekommer der normalt ikke en eksplosiv atmosfære, men det kan forekomme ved den halvårlige påfyldning og i enkelte andre situationer, som f.eks. svigtende eller nedsat ventilation. Derfor skal rummet udenom zone 1 klassificeres Zone 2. I eksemplet sidst i vejledningen ses, hvordan et maleranlæg er blevet zoneklassificeret. 13

14 Tekniske løsninger Hvis gennemgangen har vist, at der er eksplosionsfarlige områder på virksomheden, så skal du forebygge eksplosioner og virkningerne heraf med tekniske løsninger: Du bør her tænke i tre retninger i den angivne rækkefølge: Forhindre at der dannes eksplosive atmosfærer Undgå antændelse (fjerne tændkilder) Begræns virkningen af en evt. eksplosion Tekniske løsninger kan f.eks. være: Overvågningsudstyr f.eks. gas- og gnistdetektorer Ventilation og udsugning Rengøring EX-mærket materiel f.eks. lysarmaturer Jording af anlæg for at undgå statisk elektricitet Gnistfrit værktøj (i zone 0 og ved let antændelige gasser) Eksplosions-aflastning til det fri Hvis du skal installere nyt materiel og elektrisk udstyr indenfor den eksplosionsfarlige zone, så skal det være EX-mærket. Det betyder, at udstyret (f.eks. lysarmaturer, elmotorer og pumper) ikke virker som tændkilde ved at afgive gnister eller ved at blive meget varmt på overfladen. Det betyder samtidig, at du skal have fat i en leverandør eller installatør, der har forstand på sådant udstyr og materiel. En nemmere løsning er, at placere udstyr og materiel (f.eks. elektriske styretavler) udenfor det eksplosionsfarlige område. Etiket fra EX-mærket ventilator. Ventilatoren må transportere luft, der er klassificeret som zone 1 eller zone 21, og den må opstilles i områder der er klassificeret som zone 2 eller zone 22. II betyder materielgruppe II (må ikke anvendes i miner men ellers alle andre steder), DG betyder Dust and Gas (ventilatoren kan Måske kan du installere ventilation i området, således at dampe eller støv fjernes, både bruges til gasser og støv), T4 betyder Temperaturklasse 4 (overfladetemperatur garanteres at være under 135 C). hvorved det eksplosionsfarlige område kan gøres mindre. Så kan lysarmaturet måske godt være et almindeligt armatur, da det nu er placeret udenfor det eksplosionsfarlige område. En teknisk løsning i form af ventilation kan altså mindske udstrækningen af de eksplosionsfarlige områder. Hvis risikoen for eksplosion herefter ikke er helt elimineret, så skal du sørge for at skaderne som følge af en eksplosion er begrænsede. Det kan være, der skal etableres aflastningsåbninger til det fri, at et filteranlæg skal flyttes helt ud i det fri, eller der skal etableres gnistdetektorer, der lynhurtigt starter en slukning med forstøvet vand i anlægget, så evt. gnister ikke kan virke som antændelseskilde. 14

15 Skiltning og opmærkning Når et anlæg eller en arbejdsplads er zoneklassificeret, skal der opsættes skilte, der fortæller, at her er der risiko for eksplosion (advarselsskilt), og at du ikke må ryge eller bruge åben ild eller lignende i området (forbudsskilte). Advarselsskiltet skal være et EX-skilt. Det kan være hele lokalet, der er klassificeret som eksplosionsfarligt område. Så skal skiltene placeres på dørene ind til lokalet. Hvis det kun er en del af lokalet, der er klassificeret som eksplosionsfarligt område, kan området markeres ved at sætte gule advarselsstriber på gulvet, men der skal stadig opsættes advarsels- og forbudsskilte. Uddannelse/instruktion Arbejdsgiveren informere om sikkerheds- og sundhedsfarer ved arbejdet og give instruktion i sikkerhedsforanstaltninger, herunder om særlige forhold på arbejdsstedet. Denne vejledning kan indgå i instruktionen. Instruktionen skal følges og sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. Uddannelse og instruktion skal tilpasses udviklingen (f.eks. nye regler) og er særlig vigtig for nyansatte, når arbejdsforholdene ændres (f.eks. ved brug af nyt materiale) og ved flytning til nyt arbejde. Uddannelse og instruktion skal foregå på dansk og evt. også på andet sprog for at være forståelig for alle ansatte, herunder også fremmedsprogede. Dette gælder også, når der er tale om håndtering af stoffer og materialer, der kan eksplodere, eller hvor forkert betjening af maskiner og anlæg kan medføre risiko for eksplosion. Foruden EX-skilte skal der opsættes forbudsskilte, der forbyder f.eks. tobaksrygning. Skriftlige instrukser I visse tilfælde skal der udarbejdes skriftlige instrukser. Skriftlige instrukser er nødvendige, hvis sikkerheden afhænger af de ansattes adfærd, hvilket værktøj eller udstyr de bruger, eller hvordan de betjener maskiner og anlæg, samt hvis en unormal situation kræver, at de ansatte griber ind på den rigtige måde. En skriftlig instruks er ikke blot et fint dokument, der sidder i en mappe på et kontor den kan sagtens hænge på væggen, hvor arbejdet udføres her virker den måske endda bedst. F.eks. er der ingen tvivl om, at der skal udarbejdes skriftlige instrukser til de ansatte, der sprøjtemaler med brandfarlige malinger, herunder også instrukser vedr. rengøring af sprøjtepistoler og blanding af maling. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på rengøring, reparation og vedligeholdelse. Det er ofte i sådanne situationer, at der er en særlig risiko for eksplosioner. Andre administrative tiltag Du kan ofte være nødt til at udføre arbejde i nærheden af et eksplosionsfarligt område. Det kan f.eks. være at du skal foretage en reparationssvejsning på et anlæg eller en maskine. I så tilfælde skal der gives en særlig tilladelse til at arbejde med tændkilder. En sådan tilladelse skal være skriftlig. Et forslag til en formular findes i Arbejdstilsynets vejledning C.0.9: Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. 15

16 Tilladelsen til at arbejde med tændkilder skal gives af en særlig udpeget person i virksomheden. Du bør bl.a. sikre dig følgende: - Hvor i virksomheden arbejdet skal udføres? - Hvad der skal udføres? - Hvad farerne er? - Hvordan du skal forhindre eksplosion? - Hvordan du skal beskytte dig med personlige værnemidler? - Om der skal være brandvagt og brandslukningsudstyr tilstede? - Du skal desuden være klar til at alarmere, hvis det bliver nødvendigt. Tilladelsen gælder både ansatte på virksomheden og især fremmede håndværkere, der ikke kender til eksplosionsfaren. Hvis flere fremmede virksomheder er til stede på samme tid, skal arbejdet koordineres, så alle forholdsregler overholdes, og alle ansatte udfører deres arbejde, så der ikke er fare for eksplosion. Fremgangsmåde Arbejdet kan gribes an på følgende måde: 1. Afklarende gennemgang 2. Substitution 3. Nærmere undersøgelse og vurdering af stoffer, materialer, anlæg og processer 4. Foreløbig zoneklassificering, foreløbig ATEX-apv 5. Handlingsplan - Tekniske foranstaltninger - Administrative foranstaltninger 6. Endelig ATEX-apv (eksplosionssikringsdokument) 1. Afklarende gennemgang Her noteres alle de relevante stoffer, materialer, anlæg og processer. Gennemgangen skal resultere i, at du finder ud af, om der er behov for at udarbejde en ATEXvurdering. Brug evt. tjeklisten i denne vejledning. 2. Substitution Du kan mindske risikoen for eksplosion ved at undersøge, om der findes alternative stoffer og materialer. Samtidig er der gode chancer for også at forbedre arbejdsmiljøet f.eks. mht. indånding af farlige dampe. 3. Nærmere undersøgelse og vurdering Her undersøges, beskrives og vurderes stoffer, materialer, anlæg og processer. Herunder stoffernes egenskaber, processernes varighed og omfang, rengørings-, reparations- og servicearbejde, ventilationsanlæg og punktudsugninger, kontrolanordninger til ventilationsanlægget og mulige tændkilder af enhver art. Arbejdstilsynet har udarbejdet omfattende tjekskemaer til at foretage en sådan vurdering. Du kan dog sagtens bruge nogle mere enkle skemaer. Du skal dog sikre dig, at du kommer hele vejen rundt. 16

17 4. Foreløbig zoneklassificering, foreløbig ATEX-apv Undersøgelsen kan resultere i en foreløbig zoneklassificering. Den er foreløbig fordi, der kan være nogle helt oplagte forhold, der kan forbedres, inden den endelige zoneklassificering er på plads. Hvis handlingsplanen er omfattende, og løsningerne ikke kan gennemføres fra den ene dag til den anden, så skal du lave en foreløbig ATEX-apv, som stilles ud på arbejdsstedet eller ved anlægget. ATEX-apv en kan jo ikke nødvendigvis vente på, at I får gennemført og afsluttet punkterne i handlingsplanen. 5. Handlingsplan Gennemgangen, beskrivelsen og vurderingen resulterer sædvanligvis i, at der er et større eller mindre antal opgaver der skal løses. Opgaver der er med til at mindske risikoen for eksplosiv atmosfære. Derfor skal der laves en handlingsplan: Alle opgaver skrives ind i et skema, og det noteres, hvem der skal sørge for, at hver opgave bliver løst, hvornår dette skal ske, og hvornår der skal følges op på opgaven. Måske skal ventilationsanlægget ændres eller flyttes, måske skal en maskine jordes for at undgå statisk elektricitet, eller der skal sættes nye eksplosionssikre lamper op. Det er alle tiltag, der mindsker risikoen for eksplosion. I mange tilfælde vil disse forbedringer resultere i en mildere zoneklassificering og dermed også i mindre strenge krav til grej og materiel samt de ansattes måde at udføre arbejdet på. Det er dog vigtigt, at du tager fat i sådanne tekniske foranstaltninger i den rigtige rækkefølge. Først ved at begrænse udslip af gasser og støv, dernæst ved at fjerne eventuelle tændkilder, og til sidst ved at begrænse skaderne, hvis der stadig er risiko for eksplosion. Endelig vil handlingsplanen også kunne indeholde administrative foranstaltninger som manglende skiltning, instruktion af medarbejdere, udarbejdelse af skriftlige instruktioner m.m. 6. Endelig ATEX-apv (eksplosionssikringsdokument) Når handlingsplanen er gennemført, og de tekniske og administrative foranstaltninger til forebyggelse af eksplosioner er på plads, kan den endelige zoneklassificering foretages. Hvis virksomheden eller anlægget er omfattet af reglerne om brandfarlige virksomheder, så skal brandvæsenet (redningsberedskabet) godkende zoneklassificeringen. Der udarbejdes skitser over den aktuelle hal eller det aktuelle anlæg eller område. Skitsen skal bruges i den endelige ATEX-apv (eksplosionssikringsdokumentet). 17

18 ATEX-apv ATEX-apv en ligner på nogle punkter den almindelige apv. Her skal du også foretage en kortlægning og vurdering, udarbejde en handlingsplan og lave en plan for opfølgning. ATEX-apv en skal også fornyes mindst hvert 3. år, eller hvis der sker ændringer af anlæg og arbejdsrutiner, samt hvis der sker ulykker eller nærved-ulykker osv. ATEX-apv En Apv (arbejdspladsvurdering) der omhandler eksplosionsfarer kaldes også eksplosionssikrings-dokument. Det betyder, at ATEX-apv en godt kan indgå i virksomhedens almindelige apv. Den kan dog ikke erstatte den almindelige apv. Du kan sjældent klare kortlægningen og vurderingen af eksplosionsrisici med de sædvanlige apv-redskaber f.eks. ved at interviewe de ansatte. Her kræves der ofte eksperthjælp. Det anbefales derfor, at ATEX-apv en udarbejdes separat. Der kan så henvises til ATEX-apv en i den almindelige apv f.eks. under punktet ulykker. ATEX-apv en (der også kaldes et eksplosionssikrings-dokument) skal være skriftlig, og reglerne kræver, at den indeholder følgende: Resultatet af kortlægningen og vurderingen Hvilke foranstaltninger der er truffet Oversigt over hvor foranstaltningerne gælder Oversigt over zoneklassificerede områder. ATEX-apv en skal være på selve arbejdsstedet, så ansatte og fremmede håndværkere kan læse i den. Som nævnt ovenfor, så er det ikke meningen, at ATEX-apv en skal indeholde en handlingsplan. Den kan derfor passende være en del af den generelle apv. 18

19 Hvad koster det at overholde ATEX-reglerne? Prisen for at overholde ATEX-reglerne afhænger af, hvor godt du har sikret dig på teknik-siden, og om du har brug for hjælp. Måske mangler du at installere EX-mærkede lysarmaturer eller et separat udsugningsanlæg, der fjerner de eksplosionsfarlige dampe. EX-mærket materiel er en del dyrere end andet materiel. Grejet skal selvfølgelig også være CE-mærket. Hvis der er tale om et ældre anlæg, så er det nok, at grejet overholder de gamle regler om elektrisk materiel til brug i eksplosionsfarlige områder (derfor skal du stadig udarbejde en ATEX-apv). Hvis du bygger nyt eller bygger helt om, så skal udstyr og anlæg opfylde de nye regler. Der kan være brug for en ekspert til at hjælpe med kortlægningen og vurderingen af eksplosionsrisici og udarbejdelse af ATEX-apv en. De fleste autoriserede arbejdsmiljørådgivere har sådanne eksperter, men tidsforbruget (og dermed prisen) afhænger af, hvor enkle eller komplicerede virksomhedens anlæg, lokaler og maskiner er. Virksomheden slipper ikke for selv at bruge tid på ATEX-apv en. Eksperten kan godt undersøge lokaler, anlæg og maskiner, herunder at foretage målinger og zoneklassificere, men det er virksomhedens ledelse og ansatte, der ved, hvordan dagligdagen forløber, hvordan arbejdet udføres, hvornår og hvor tit der er problemer eller unormal drift osv. Det er alle elementer, der er vigtige for at vurdere eksplosionsrisikoen. Derfor slipper virksomheden ikke for at deltage i arbejdet med ATEX-apv en. Endelig skal der måske bruges tid på at instruere medarbejderne og udarbejde skriftlige instrukser. Enten skal virksomheden selv bruge tid herpå, eller også kan man lade eksperten hjælpe med dette. 19

20 Tresu A/S fik ATEX-vurderet deres maleafdeling Tresu A/S har specialiseret sig i udvikling, design og produktion af flexotrykmaskiner til den grafiske industri samt tilbehør til forskellige typer trykmaskiner. Virksomheden ligger i Koldingområdet. Virksomheden har en mindre afdeling, hvor de sprøjtemaler emner i en malekabine. Denne afdeling blev ATEX-vurderet i sommeren 2005, og resultatet foreligger nu i en ATEX-apv, som er placeret i afdelingen, så alle medarbejdere og fremmede håndværkere kan læse i den. Gennemgangen resulterede også i en handlingsplan, der beskriver de forhold, der skal tages fat på at løse. Handlingsplanen indgår i virksomhedens generelle apv. Når handlingsplanen er gennemført skal ATEX-apv en rettes til, så den til en hver tid beskriver de aktuelle forhold i afdelingen. Brand- og eksplosionsfarlige malinger og rensevæsker De fleste af Tresus malinger har flammepunkt på 23 C. Det fremgår af leverandørbrugsanvisningerne. Flammepunktet på cellulosefortynderen er dog et pænt stykke under 0 C. Der var derfor ingen tvivl om, at der skulle laves en ATEX-vurdering og en ATEX-apv. Den indledende gennemgang viste, at det var relevant at vurdere risikoen for eksplosiv atmosfære i selve malekabinen og den tilstødende tørresektion. Herudover måtte der også kigges nærmere på blandeskabet, rummet hvor malingerne opbevares samt en slumpbeholder (en 200 liters tromle, der bliver brugt til rester og fortynder fra afrensning af sprøjtepistoler mv.). En af de anvendte rensevæsker (Rensevæske 2355) har et flammepunkt på over 65 C, og da den anvendes ved stuetemperatur, så er der ikke her nogen eksplosionsrisiko. Zoneklassificering I forbindelse med vurderingen blev der bl.a. foretaget målinger af dampe inde i malekabinen og inde i tørrekammeret. Målingerne viste, at når der sprøjtemales forekommer der eksplosionsfarlige dampe (og malingståge) lige omkring sprøjtepistolen. Udsugningen i malekabinen er rigtig god. Der blæses ind fra loftet og suges ud ved gulvet med en hastighed på over 0,2 m/s. Der er dog ingen kontrolanordning på ventilationen, altså en anord- 20

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

ATEX i fødevareindustrien. Fiskemel

ATEX i fødevareindustrien. Fiskemel ATEX i fødevareindustrien Fiskemel Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Arbejdsgiversekretariatet: H.C.Andersens Boulevard 18 1787 København V Telefon: 33

Læs mere

Forebyggelse af. støv. eksplosioner. i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Forebyggelse af. støv. eksplosioner. i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forebyggelse af støv eksplosioner i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen... 3 Eksplosion - kan det

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Instruktion, oplæring og tilsyn

Instruktion, oplæring og tilsyn Instruktion, oplæring og tilsyn Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Mangan Værktøjer til forebyggelse En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Kemi på autoværkstedet trin for trin

Kemi på autoværkstedet trin for trin Kemi på autoværkstedet trin for trin Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted Kortlægningsskema Tillæg til AV værksted Arbejdspladsvurdering for ladeværksted Hvordan bruges AV skemaerne En AV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet 34 Det er ordene, som alle danske guldsmedeværksteder og butikker kommer til at høre i løbet af 2010 eller senest i 2011. For regeringen besluttede tilbage i 2005, at samtlige værksteder og butikker med

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter

Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter Nederste del af anlægget er vist på billedet. Ovenover er der en lagringssilo med aktivt kul (hvide dele af anlæg) og ved siden af

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Eksterne håndværkere. På AffaldPlus miljøog komposteringsanlæg

Eksterne håndværkere. På AffaldPlus miljøog komposteringsanlæg ULYKKE ELLER BRAND Hvis en ulykke eller brand skulle indtræffe, alarmeres på telefon nr. 112, og din AffaldPlus-kontaktperson underrettes. Eksterne håndværkere Ved brand underrettes kontoret på tlf. 5575

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen?

Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen? Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen? Lars Jørgensen ljo@dgc.dk CNG-ERFA-Gruppen Igangsat i 2014 af DGC som et TCG projekt Teknisk Chef Gruppe (TCG) Generelle problemstillinger Forsyningssikkerhed Gaskvalitet

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

SVEJSNING METALINDUSTRI

SVEJSNING METALINDUSTRI SVEJSNING METALINDUSTRI Svejseuddannelser AMU-Vest - en del af EnergiMetropol Esbjerg Spangsbjerg Møllevej 304-306 6705 Esbjerg Ø Telefon 79 14 03 22 inst@amu-vest.dk www.amu-vest.dk Når kurser er bedst

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere