ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien"

Transkript

1 ATEX Sådan gør du i praksis Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon: Telefax: Web: Medarbejdersekretariet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Pjecen kan fås ved henvendelse til organisationerne. Den kan downloades fra Pjecen kan købes ved henvendelse til Videncenter for Arbejdsmiljø»Arbejdsmiljøbutikken« tlf Bestillingsnr Tryk: Litotryk København A/S Trykt på miljøvenligt papir Oplag: stk. Januar 2006 ISBN:

3 ATEX Sådan gør du i praksis Hvad betyder ATEX? Eksplosion kan det ske hos os? Eksplosive stoffer Eksplosionsgrænser Flammepunkt Ilt Tændkilder Hvad siger ATEX-reglerne? Bruger- og leverandør-regler Arbejdspladsregler Er du omfattet af ATEX-reglerne? Tjekliste Undtagelser Vi er omfattet af ATEX-reglerne. Hvad gør vi nu? Hvad består en ATEX-vurdering af? Fremgangsmåde ATEX-apv Hvad koster det at overholde ATEX-reglerne? Tresu A/S fik ATEX-vurderet deres maleafdeling Regler og vejledninger Arbejdsmiljøadresser og hjemmesider

4 Hvad betyder ATEX? ATEX er et nyt ord i dansk arbejdsmiljø. ATEX er en forkortelse af Atmosphere explosible. Det er fransk og betyder eksplosiv atmosfære. Der er ikke noget nyt i, at der kan ske eksplosioner på arbejdspladsen. Vi har f.eks. i mange år haft regler mod støveksplosioner, der er et kendt fænomen hos mange træ- og møbelvirksomheder. Virksomheder, der arbejder med brandfarlige væsker, som f.eks. benzin, fortynder og maling, kender også til denne risiko. Her er der regler for, hvordan vi må opbevare de brandfarlige væsker, og hvordan malerkabinen skal være indrettet med ventilation, lys osv. Det nye er, at danske virksomheder fra juni 2006 skal foretage en særlig vurdering af risikoen for eksplosion på arbejdspladsen. Det skal virksomheder i de andre EU-lande også, idet de danske regler udspringer af et EU-direktiv fra 1999 det såkaldte ATEX-direktiv. Det betyder, at virksomhederne skal udarbejde en særlig arbejdspladsvurdering (ATEX-apv), der omhandler risikoen for eksplosion på arbejdspladsen. Heldigvis forekommer eksplosioner på arbejdspladsen ikke særlig tit, men når de sker, så er konsekvenserne gerne meget alvorlige. Dansk Industri, forbundene inden for CO-Industri og Ledernes Hovedorganisation har på denne baggrund udviklet denne vejledning. Formålet med vejledningen er at hjælpe virksomhederne til at afklare, om der er eksplosionsrisiko på arbejdspladsen. Den skal hjælpe med at besvare spørgsmålene: Er vi omfattet af de nye regler? og skal vi lave en ATEX-apv? Vejledningen henvender sig til små og mellemstore virksomheder indenfor Metalog Maskinindustrien. De sidste sider i vejledningen er et konkret eksempel på en virksomhed, der har arbejdet med at vurdere risikoen for eksplosion, og som herefter har udarbejdet en ATEX-apv. Vejledningen angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede i forbindelse med efterlevelse af ATEX-direktivet. Arbejdstilsynet og Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituthar haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet som den foreligger og man har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside 4

5 Eksplosion kan det ske hos os? En eksplosion er en hurtig forbrænding, og tre betingelser skal være opfyldt, for at en eksplosion kan forekomme: Der skal være et BRÆNDBART STOF Der skal være ILT Der skal være en TÆNDKILDE Disse tre betingelser kan meget nemt opfyldes: F.eks. efter du renset større emne af i en halv liter cellulosefortynder og lagt de våde klude i en åben 200-liters tromle. Kludene ligger nu og dunster af. Starter du derefter med at skære et stålrør over med vinkelsliber, kan der ryge et par skæregløder ned i tønden. Fortynderen er det brændbare stof, der er masser af iltholdig luft i tønden, og skæregløderne er tændkilden. Der kan nu ske en eksplosion. Der er dog en nedre grænse for, hvornår ATEX-reglerne gælder. Hvis der er under 10 liter luft, der indeholder den rette blanding af ilt og f.eks. fortynderdampe, så regner man ikke med, at eksplosionen har de store konsekvenser, og der er derfor ikke tale om en farlig eksplosiv atmosfære. Eksplosive stoffer De eksplosive stoffer, du hyppigst finder i Metal- og Maskinindustrien er: Væsker: Maling og lak, fortynder og rensevæske. Kig efter om der er et flammesymbol, eller om der står Brandfarlig på etiketten. Til væsker hører også aerosoler (væsketåge). Aerosoler dannes, når du f.eks. bruger en spraydåse, når du sprøjtemaler eller sprøjter rustbeskyttelse på. Gasser: Acetylen til svejsning, butan og propan (drivmidler i spraydåser). Støv: Træstøv og andre typer af organisk støv samt metalstøv (i praksis kender man kun til eksempler på eksplosioner fra fint støv af letmetaller f.eks. aluminium eller magnesium). Eksplosionsgrænser Det brændbare stof kan være en væske, en gas eller støv. Mængden af brændbart stof skal dog være temmelig høj, for at der kan ske en eksplosion. Dette vurderer du ved hjælp af eksplosionsgrænser. 5

6 Den nedre eksplosionsgrænse er f.eks. for acetone 2,5 % mens den øvre grænse er 12,8 % (svarende til 60 og 216 g/m3). For at acetone kan eksplodere, skal der således være mellem 2,5 og 12,8 % acetone i luften. Disse mængder er langt over den sundhedsmæssige grænseværdi for acetone, der er på 0,025 % (0,6 g/m3) altså 100 gange lavere. Du vil derfor yderst sjældent gå rundt og indånde dampe i mængder, der kan eksplodere. Men har du et stort rensekar med acetone, så vil luften over væskeoverfladen være mættet med acetone, og her vil eksplosionsgrænsen helt sikkert være overskredet. Den nedre eksplosionsgrænse for rensebenzin er omkring 1%. Der skal altså ca. 2½ gange mindre rensebenzin i luften til en eksplosion sammenlignet med acetone. Eksplosionsgrænsen for støv regnes i g/m3. Eksplosionsgrænserne er afhængige af, hvilken slags støv det drejer sig om, samt støvets finhed og tørhed. En typisk nedre eksplosionsgrænse for træstøv er 60 g/m3. Igen er mængden langt over den sundhedsmæssige grænseværdi, der for træstøvs vedkommende er på 2 mg/m3 (3 tusindedele gram pr. kubikmeter) altså gange lavere. Så store mængder støv kan forekomme i f.eks. ventilationskanaler, filtersystemer og siloer, hvor der blæses pulver ind osv. Flere typer metalstøv, f.eks. aluminiums- og magnesiumstøv, kan også eksplodere. Flammepunkt Flammepunktet for en væske fortæller, om der er risiko for eksplosion. Flammepunktet er den laveste temperatur, hvor væsken afgiver så mange dampe, at de kan antændes af en gnist, en flamme o. lign. Hvis flammepunktet er mere end 10 grader over væskens temperatur, så behøver du ikke frygte en eksplosion. Væsken kan dog stadig brænde, hvis der står på etiketten, at produktet er brandfarligt, så undersøg det nærmere. Husk at situationen er mere kritisk, hvis væsken forstøves, f.eks. ved sprøjtelakering. Væske Flammepunkt Fareetikettens tekst vedr. brand Eksplosionsfarlig ved stuetemperatur (20 C)? Acetone -20 C R11: Meget brandfarlig Ja Xylen 24 C R10: Brandfarlig Ja Cyclohexanon 43 C R10: Brandfarlig Nej Petroleum over 64 C Ingen Nej Er du i tvivl om, hvad flammepunktet er for et givet produkt, så står det i punkt 9 i leverandørbrugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet) til produktet. 6

7 Ilt Den anden forudsætning for eksplosion er ilt. Luften indeholder normalt ilt nok (ca. 21 %) til at et brændbart stof kan eksplodere. I visse tilfælde er der så lidt ilt i luften, at et brændbart stof ikke kan eksplodere denne mængde er typisk 8 %. Tændkilder Den tredje forudsætning for eksplosion er en tændkilde. Dette tekniske udtryk dækker over alle former for gnister, åben ild, statisk elektricitet (der også laver gnister), svejsegløder, varme overflader og selvfølgelig også tobaksrygning. F.eks. kan mange elektriske installationer og apparater afgive gnister. Gnister dannes også fra skærebrændere og vinkelslibere. Visse stoffer vil under opbevaring udvikle varme. Denne varmeudvikling kan være så kraftig, at den kan antænde støv. Fint støv på lamper og andet udstyr, der afgiver varme, kan selvantænde og dermed virke som tændkilde. 7

8 Hvad siger ATEX-reglerne? Bruger- og leverandør-regler Der er to sæt regler om Eksplosiv Atmosfære. Det ene sæt er rettet mod virksomheder, hvor der er risiko for eksplosive atmosfærer. Det handler bl.a. om den vurdering, virksomheden skal foretage altså den såkaldte ATEX-apv. Det andet sæt regler henvender sig til producenter af udstyr og materiel, der er beregnet til at fungere og arbejde i eksplosive atmosfærer. Det kan f.eks. være motorer, pumper, lysarmaturer og ventilatorer. ARBEJDSPLADS-REGLER Bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære (Arbejdstilsynet ) Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder (Indenrigs- og Sundhedsministeriet ) 8

9 PRODUKT-KRAV Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (Arbejdstilsynet 1995) Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (Boligministeriet ) Det er vigtigt at være opmærksom på produktkravene, hvis du skal installere materiel, opsætte lysarmaturer eller el-motorer i eksplosionsfarlige områder, men reglerne er først og fremmest målrettet producenterne. Ifølge reglerne skal en virksomhed, der producerer maskiner og udstyr beregnet til at fungere i eksplosionsfarlige områder: - Undersøge om der er tændkilder i apparatet - Forebygge dannelsen af tændkilder - Mærke udstyret i henhold til reglerne (gruppe, kategori, temperaturklasse mv.) - CE- og EX-mærke udstyret Produkt-kravene bliver ikke behandlet yderligere i denne vejledning. Arbejdspladsregler Ifølge den første af de fire nævnte bekendtgørelser skal du udarbejde en særlig vurdering, en såkaldt ATEX-apv, hvis der er risiko for eksplosive atmosfærer på virksomheden. Desuden skal du lave en zoneopdeling (zoneklassificering) af arbejdspladser og anlæg. Opdelingen går på, om der er eksplosionsrisiko hele tiden, noget af tiden, eller kun sjældent, f.eks. når ventilationen er itu, eller anlægget eller maskinen skal repareres. Når der er foretaget en zoneinddeling, skal der opsættes advarsels- og forbudsskilte, og de områder, hvor der er eksplosionsfare, skal mærkes op, så alle kan se, at her er der risiko for eksplosion. Kravene til zoneopdeling og afmærkning er også nævnt i den anden af de ovennævnte bekendtgørelser. Hvis der er risiko for eksplosion, så skal de ansatte uddannes og instrueres. Hvis de ansatte via deres færden og opførsel kan øge risikoen for eksplosion, f.eks. ved maskinbetjening, så skal der udarbejdes skriftlige instrukser. Disse skal også følges af evt. fremmede håndværkere. 9

10 Er du omfattet af ATEX-reglerne? Tjekliste Hvis du kan svare ja til bare et af følgende spørgsmål, så skal du sandsynligvis lave en ATEX-vurdering og dermed en ATEX-apv: JA NEJ Bruges der produkter, der har symbol på etiketten? Har I en malerkabine, hvor I maler med pulvermaling eller maling der indeholder opløsningsmidler? Bruger du cellulosefortynder, xylen eller lignende til afrensning? Svejser eller flammeskærer du, og har I gasflaskerne stående på et centralt lager, hvorfra der går rør rundt til flere arbejdspladser? Har I en slibeafdeling, hvor der i større omfang slibes i magnesium, zink eller aluminium? Har I et tømrer-snedker-værksted, hvor I sliber eller pudser i træ, spartelmasser o. lign.i et større omfang? Tjeklisten er ikke fuldstændig. Undtagelser Principielt er der ingen undtagelser fra ATEX-reglerne. Uanset hvad, så skal man vurdere, om der er eksplosionsrisiko på virksomheden. Hvis vurderingen ender med, at der ikke ingen eksplosionsrisiko er overhovedet, fordi du ligger under bagatelgrænsen, så skal du ikke udarbejde en ATEX-apv. Ifølge Beredskabsstyrelsens vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder behøver du ikke zoneklassificere i bl.a. følgende tilfælde: Hvis du oplagrer lukkede tønder og dunke af plast eller metal i et velventileret lokale Hvis du oplader trucks eller akkumulatorer i et hensigtsmæssigt indrettet opladningsområde Hvis du oplagrer gasflasker udendørs eller i et velventileret lokale. Dette indikerer, at du heller ikke behøver udarbejde ATEX-apv i disse tilfælde. Der er dog en række regler, der skal følges for at undgå at skulle zoneklassificere. Bl.a. skal der være naturlig eller mekanisk ventilation, hvis der oplagres brandfarlige væsker eller gasflasker. Der er også regler for, hvordan det område, hvor du oplader trucks o. lign., skal være indrettet. 10

11 Du skal derfor stadig vurdere, om der er risiko for eksplosion, og det betyder, at du skal sikre dig, at alle øvrige regler overholdes. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere sådanne tilfælde, må du kontakte en ekspert, der kan hjælpe med vurderingen. I ovenstående tilfælde er det ikke nødvendigt at udarbejde en decideret ATEXapv. Du skal dog skriftligt kunne gøre rede for, at der ikke er nogen risiko for eksplosion, og at reglerne er overholdt. Denne redegørelse kan være et supplement til den almindelige apv. Du skal heller ikke udarbejde en ATEX-apv hvis du arbejder med f.eks. husholdningssprit til affedtning af små metalemner eller foretager rengøring af glas og spejle i normalt omfang. Godt nok er sprit et produkt, der kan eksplodere, hvis uheldet er ude. For sprittens vedkommende skal du som altid vurdere, om der er risiko for medarbejdernes helbred under arbejdet, og hvilke forholdsregler du skal tage. Bl.a. skal der udarbejdes en arbejdsplads-brugsanvisning for produktet. Undervejs i denne risikovurdering skal du også vurdere, om der er risiko for eksplosion. Hvordan du undgår eksplosioner kan da passende fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen. 11

12 Vi er omfattet af ATEXreglerne. Hvad gør vi nu? I dette afsnit kan du læse om, hvad der indgår i en ATEX-vurdering, og i næste afsnit er der en vejledning til, hvordan arbejdet kan gribes an. Hvad består en ATEX-vurdering af? En ATEX-vurdering består af: Substitution (erstatning af farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer eller metoder) Zoneklassificering Tekniske foranstaltninger Skiltning og opmærkning Uddannelse og instruktion Skriftlige instrukser Andre administrative tiltag. Substitution (erstatning af stoffer og materialer) Har du et stort kar med rense-benzin stående, så er du næsten med garanti omfattet af reglerne. Den nemmeste løsning er at udskifte rense-benzin med en vandbaseret rensevæske, en lugtfri petroleum med højt flammepunkt eller en anden rensevæske, der ikke er brandfarlig. Kig på fareetiketten: Undgå produkter med flammesymbol eller betegnelsen Brandfarlig. Der kan være andre eksplosions- eller brandfarlige produkter, der nemt kan substitueres. Derved mindskes både risikoen for, at de ansatte indånder sundhedsskadelige dampe, og risikoen for brand og eksplosion. På den måde undgår du at lave en ATEX-apv. Zoneklassificering Hvis der er risiko for eksplosion skal anlægget eller lokalet zoneklassificeres. Der anvendes følgende klasser: Gasser og dampe Støv Zone 0 Zone 20 Zone 1 Zone 21 Zone 2 Zone 22 Beskrivelse Eksplosiv atmosfære forekommer hele tiden eller ofte. Eksplosiv atmosfære forekommer lejlighedsvis ved normal drift. Eksplosiv atmosfære forekommer sjældent ved normal drift. 12

13 I Zone 2 og zone 22 regnes der ikke med, at der forekommer eksplosiv atmosfære ved normal drift, men hvis det skulle ske, så er det kun i kortere perioder. Zone 2 og 22 omfatter også uheld og unormal drift, men kun hvis der er tale om situationer, der med rimelighed kan forudses f.eks. vedligeholdelse og reparation af anlægget. Bemærk, at teksten i tabellen er forkortet il forhold til den rigtige regeltekst. Figuren viser, hvordan et rensekar med et flygtigt opløsningsmiddel skal zoneklassificeres: Nede i karret vil der næsten hele tiden være dampe i mængder over den nedre eksplosionsgrænse, og der vil også være ilt. Derfor skal det indre af rensekarret klassificeres Zone 0. Umiddelbart omkring karret vil der ved normalt arbejde ved rensekarret lejlighedsvis være mange dampe og dermed en eksplosiv atmosfære. Rummet om rensekarret skal derfor klassificeres Zone 1. Længere fra karret forekommer der normalt ikke en eksplosiv atmosfære, men det kan forekomme ved den halvårlige påfyldning og i enkelte andre situationer, som f.eks. svigtende eller nedsat ventilation. Derfor skal rummet udenom zone 1 klassificeres Zone 2. I eksemplet sidst i vejledningen ses, hvordan et maleranlæg er blevet zoneklassificeret. 13

14 Tekniske løsninger Hvis gennemgangen har vist, at der er eksplosionsfarlige områder på virksomheden, så skal du forebygge eksplosioner og virkningerne heraf med tekniske løsninger: Du bør her tænke i tre retninger i den angivne rækkefølge: Forhindre at der dannes eksplosive atmosfærer Undgå antændelse (fjerne tændkilder) Begræns virkningen af en evt. eksplosion Tekniske løsninger kan f.eks. være: Overvågningsudstyr f.eks. gas- og gnistdetektorer Ventilation og udsugning Rengøring EX-mærket materiel f.eks. lysarmaturer Jording af anlæg for at undgå statisk elektricitet Gnistfrit værktøj (i zone 0 og ved let antændelige gasser) Eksplosions-aflastning til det fri Hvis du skal installere nyt materiel og elektrisk udstyr indenfor den eksplosionsfarlige zone, så skal det være EX-mærket. Det betyder, at udstyret (f.eks. lysarmaturer, elmotorer og pumper) ikke virker som tændkilde ved at afgive gnister eller ved at blive meget varmt på overfladen. Det betyder samtidig, at du skal have fat i en leverandør eller installatør, der har forstand på sådant udstyr og materiel. En nemmere løsning er, at placere udstyr og materiel (f.eks. elektriske styretavler) udenfor det eksplosionsfarlige område. Etiket fra EX-mærket ventilator. Ventilatoren må transportere luft, der er klassificeret som zone 1 eller zone 21, og den må opstilles i områder der er klassificeret som zone 2 eller zone 22. II betyder materielgruppe II (må ikke anvendes i miner men ellers alle andre steder), DG betyder Dust and Gas (ventilatoren kan Måske kan du installere ventilation i området, således at dampe eller støv fjernes, både bruges til gasser og støv), T4 betyder Temperaturklasse 4 (overfladetemperatur garanteres at være under 135 C). hvorved det eksplosionsfarlige område kan gøres mindre. Så kan lysarmaturet måske godt være et almindeligt armatur, da det nu er placeret udenfor det eksplosionsfarlige område. En teknisk løsning i form af ventilation kan altså mindske udstrækningen af de eksplosionsfarlige områder. Hvis risikoen for eksplosion herefter ikke er helt elimineret, så skal du sørge for at skaderne som følge af en eksplosion er begrænsede. Det kan være, der skal etableres aflastningsåbninger til det fri, at et filteranlæg skal flyttes helt ud i det fri, eller der skal etableres gnistdetektorer, der lynhurtigt starter en slukning med forstøvet vand i anlægget, så evt. gnister ikke kan virke som antændelseskilde. 14

15 Skiltning og opmærkning Når et anlæg eller en arbejdsplads er zoneklassificeret, skal der opsættes skilte, der fortæller, at her er der risiko for eksplosion (advarselsskilt), og at du ikke må ryge eller bruge åben ild eller lignende i området (forbudsskilte). Advarselsskiltet skal være et EX-skilt. Det kan være hele lokalet, der er klassificeret som eksplosionsfarligt område. Så skal skiltene placeres på dørene ind til lokalet. Hvis det kun er en del af lokalet, der er klassificeret som eksplosionsfarligt område, kan området markeres ved at sætte gule advarselsstriber på gulvet, men der skal stadig opsættes advarsels- og forbudsskilte. Uddannelse/instruktion Arbejdsgiveren informere om sikkerheds- og sundhedsfarer ved arbejdet og give instruktion i sikkerhedsforanstaltninger, herunder om særlige forhold på arbejdsstedet. Denne vejledning kan indgå i instruktionen. Instruktionen skal følges og sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. Uddannelse og instruktion skal tilpasses udviklingen (f.eks. nye regler) og er særlig vigtig for nyansatte, når arbejdsforholdene ændres (f.eks. ved brug af nyt materiale) og ved flytning til nyt arbejde. Uddannelse og instruktion skal foregå på dansk og evt. også på andet sprog for at være forståelig for alle ansatte, herunder også fremmedsprogede. Dette gælder også, når der er tale om håndtering af stoffer og materialer, der kan eksplodere, eller hvor forkert betjening af maskiner og anlæg kan medføre risiko for eksplosion. Foruden EX-skilte skal der opsættes forbudsskilte, der forbyder f.eks. tobaksrygning. Skriftlige instrukser I visse tilfælde skal der udarbejdes skriftlige instrukser. Skriftlige instrukser er nødvendige, hvis sikkerheden afhænger af de ansattes adfærd, hvilket værktøj eller udstyr de bruger, eller hvordan de betjener maskiner og anlæg, samt hvis en unormal situation kræver, at de ansatte griber ind på den rigtige måde. En skriftlig instruks er ikke blot et fint dokument, der sidder i en mappe på et kontor den kan sagtens hænge på væggen, hvor arbejdet udføres her virker den måske endda bedst. F.eks. er der ingen tvivl om, at der skal udarbejdes skriftlige instrukser til de ansatte, der sprøjtemaler med brandfarlige malinger, herunder også instrukser vedr. rengøring af sprøjtepistoler og blanding af maling. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på rengøring, reparation og vedligeholdelse. Det er ofte i sådanne situationer, at der er en særlig risiko for eksplosioner. Andre administrative tiltag Du kan ofte være nødt til at udføre arbejde i nærheden af et eksplosionsfarligt område. Det kan f.eks. være at du skal foretage en reparationssvejsning på et anlæg eller en maskine. I så tilfælde skal der gives en særlig tilladelse til at arbejde med tændkilder. En sådan tilladelse skal være skriftlig. Et forslag til en formular findes i Arbejdstilsynets vejledning C.0.9: Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. 15

16 Tilladelsen til at arbejde med tændkilder skal gives af en særlig udpeget person i virksomheden. Du bør bl.a. sikre dig følgende: - Hvor i virksomheden arbejdet skal udføres? - Hvad der skal udføres? - Hvad farerne er? - Hvordan du skal forhindre eksplosion? - Hvordan du skal beskytte dig med personlige værnemidler? - Om der skal være brandvagt og brandslukningsudstyr tilstede? - Du skal desuden være klar til at alarmere, hvis det bliver nødvendigt. Tilladelsen gælder både ansatte på virksomheden og især fremmede håndværkere, der ikke kender til eksplosionsfaren. Hvis flere fremmede virksomheder er til stede på samme tid, skal arbejdet koordineres, så alle forholdsregler overholdes, og alle ansatte udfører deres arbejde, så der ikke er fare for eksplosion. Fremgangsmåde Arbejdet kan gribes an på følgende måde: 1. Afklarende gennemgang 2. Substitution 3. Nærmere undersøgelse og vurdering af stoffer, materialer, anlæg og processer 4. Foreløbig zoneklassificering, foreløbig ATEX-apv 5. Handlingsplan - Tekniske foranstaltninger - Administrative foranstaltninger 6. Endelig ATEX-apv (eksplosionssikringsdokument) 1. Afklarende gennemgang Her noteres alle de relevante stoffer, materialer, anlæg og processer. Gennemgangen skal resultere i, at du finder ud af, om der er behov for at udarbejde en ATEXvurdering. Brug evt. tjeklisten i denne vejledning. 2. Substitution Du kan mindske risikoen for eksplosion ved at undersøge, om der findes alternative stoffer og materialer. Samtidig er der gode chancer for også at forbedre arbejdsmiljøet f.eks. mht. indånding af farlige dampe. 3. Nærmere undersøgelse og vurdering Her undersøges, beskrives og vurderes stoffer, materialer, anlæg og processer. Herunder stoffernes egenskaber, processernes varighed og omfang, rengørings-, reparations- og servicearbejde, ventilationsanlæg og punktudsugninger, kontrolanordninger til ventilationsanlægget og mulige tændkilder af enhver art. Arbejdstilsynet har udarbejdet omfattende tjekskemaer til at foretage en sådan vurdering. Du kan dog sagtens bruge nogle mere enkle skemaer. Du skal dog sikre dig, at du kommer hele vejen rundt. 16

17 4. Foreløbig zoneklassificering, foreløbig ATEX-apv Undersøgelsen kan resultere i en foreløbig zoneklassificering. Den er foreløbig fordi, der kan være nogle helt oplagte forhold, der kan forbedres, inden den endelige zoneklassificering er på plads. Hvis handlingsplanen er omfattende, og løsningerne ikke kan gennemføres fra den ene dag til den anden, så skal du lave en foreløbig ATEX-apv, som stilles ud på arbejdsstedet eller ved anlægget. ATEX-apv en kan jo ikke nødvendigvis vente på, at I får gennemført og afsluttet punkterne i handlingsplanen. 5. Handlingsplan Gennemgangen, beskrivelsen og vurderingen resulterer sædvanligvis i, at der er et større eller mindre antal opgaver der skal løses. Opgaver der er med til at mindske risikoen for eksplosiv atmosfære. Derfor skal der laves en handlingsplan: Alle opgaver skrives ind i et skema, og det noteres, hvem der skal sørge for, at hver opgave bliver løst, hvornår dette skal ske, og hvornår der skal følges op på opgaven. Måske skal ventilationsanlægget ændres eller flyttes, måske skal en maskine jordes for at undgå statisk elektricitet, eller der skal sættes nye eksplosionssikre lamper op. Det er alle tiltag, der mindsker risikoen for eksplosion. I mange tilfælde vil disse forbedringer resultere i en mildere zoneklassificering og dermed også i mindre strenge krav til grej og materiel samt de ansattes måde at udføre arbejdet på. Det er dog vigtigt, at du tager fat i sådanne tekniske foranstaltninger i den rigtige rækkefølge. Først ved at begrænse udslip af gasser og støv, dernæst ved at fjerne eventuelle tændkilder, og til sidst ved at begrænse skaderne, hvis der stadig er risiko for eksplosion. Endelig vil handlingsplanen også kunne indeholde administrative foranstaltninger som manglende skiltning, instruktion af medarbejdere, udarbejdelse af skriftlige instruktioner m.m. 6. Endelig ATEX-apv (eksplosionssikringsdokument) Når handlingsplanen er gennemført, og de tekniske og administrative foranstaltninger til forebyggelse af eksplosioner er på plads, kan den endelige zoneklassificering foretages. Hvis virksomheden eller anlægget er omfattet af reglerne om brandfarlige virksomheder, så skal brandvæsenet (redningsberedskabet) godkende zoneklassificeringen. Der udarbejdes skitser over den aktuelle hal eller det aktuelle anlæg eller område. Skitsen skal bruges i den endelige ATEX-apv (eksplosionssikringsdokumentet). 17

18 ATEX-apv ATEX-apv en ligner på nogle punkter den almindelige apv. Her skal du også foretage en kortlægning og vurdering, udarbejde en handlingsplan og lave en plan for opfølgning. ATEX-apv en skal også fornyes mindst hvert 3. år, eller hvis der sker ændringer af anlæg og arbejdsrutiner, samt hvis der sker ulykker eller nærved-ulykker osv. ATEX-apv En Apv (arbejdspladsvurdering) der omhandler eksplosionsfarer kaldes også eksplosionssikrings-dokument. Det betyder, at ATEX-apv en godt kan indgå i virksomhedens almindelige apv. Den kan dog ikke erstatte den almindelige apv. Du kan sjældent klare kortlægningen og vurderingen af eksplosionsrisici med de sædvanlige apv-redskaber f.eks. ved at interviewe de ansatte. Her kræves der ofte eksperthjælp. Det anbefales derfor, at ATEX-apv en udarbejdes separat. Der kan så henvises til ATEX-apv en i den almindelige apv f.eks. under punktet ulykker. ATEX-apv en (der også kaldes et eksplosionssikrings-dokument) skal være skriftlig, og reglerne kræver, at den indeholder følgende: Resultatet af kortlægningen og vurderingen Hvilke foranstaltninger der er truffet Oversigt over hvor foranstaltningerne gælder Oversigt over zoneklassificerede områder. ATEX-apv en skal være på selve arbejdsstedet, så ansatte og fremmede håndværkere kan læse i den. Som nævnt ovenfor, så er det ikke meningen, at ATEX-apv en skal indeholde en handlingsplan. Den kan derfor passende være en del af den generelle apv. 18

19 Hvad koster det at overholde ATEX-reglerne? Prisen for at overholde ATEX-reglerne afhænger af, hvor godt du har sikret dig på teknik-siden, og om du har brug for hjælp. Måske mangler du at installere EX-mærkede lysarmaturer eller et separat udsugningsanlæg, der fjerner de eksplosionsfarlige dampe. EX-mærket materiel er en del dyrere end andet materiel. Grejet skal selvfølgelig også være CE-mærket. Hvis der er tale om et ældre anlæg, så er det nok, at grejet overholder de gamle regler om elektrisk materiel til brug i eksplosionsfarlige områder (derfor skal du stadig udarbejde en ATEX-apv). Hvis du bygger nyt eller bygger helt om, så skal udstyr og anlæg opfylde de nye regler. Der kan være brug for en ekspert til at hjælpe med kortlægningen og vurderingen af eksplosionsrisici og udarbejdelse af ATEX-apv en. De fleste autoriserede arbejdsmiljørådgivere har sådanne eksperter, men tidsforbruget (og dermed prisen) afhænger af, hvor enkle eller komplicerede virksomhedens anlæg, lokaler og maskiner er. Virksomheden slipper ikke for selv at bruge tid på ATEX-apv en. Eksperten kan godt undersøge lokaler, anlæg og maskiner, herunder at foretage målinger og zoneklassificere, men det er virksomhedens ledelse og ansatte, der ved, hvordan dagligdagen forløber, hvordan arbejdet udføres, hvornår og hvor tit der er problemer eller unormal drift osv. Det er alle elementer, der er vigtige for at vurdere eksplosionsrisikoen. Derfor slipper virksomheden ikke for at deltage i arbejdet med ATEX-apv en. Endelig skal der måske bruges tid på at instruere medarbejderne og udarbejde skriftlige instrukser. Enten skal virksomheden selv bruge tid herpå, eller også kan man lade eksperten hjælpe med dette. 19

20 Tresu A/S fik ATEX-vurderet deres maleafdeling Tresu A/S har specialiseret sig i udvikling, design og produktion af flexotrykmaskiner til den grafiske industri samt tilbehør til forskellige typer trykmaskiner. Virksomheden ligger i Koldingområdet. Virksomheden har en mindre afdeling, hvor de sprøjtemaler emner i en malekabine. Denne afdeling blev ATEX-vurderet i sommeren 2005, og resultatet foreligger nu i en ATEX-apv, som er placeret i afdelingen, så alle medarbejdere og fremmede håndværkere kan læse i den. Gennemgangen resulterede også i en handlingsplan, der beskriver de forhold, der skal tages fat på at løse. Handlingsplanen indgår i virksomhedens generelle apv. Når handlingsplanen er gennemført skal ATEX-apv en rettes til, så den til en hver tid beskriver de aktuelle forhold i afdelingen. Brand- og eksplosionsfarlige malinger og rensevæsker De fleste af Tresus malinger har flammepunkt på 23 C. Det fremgår af leverandørbrugsanvisningerne. Flammepunktet på cellulosefortynderen er dog et pænt stykke under 0 C. Der var derfor ingen tvivl om, at der skulle laves en ATEX-vurdering og en ATEX-apv. Den indledende gennemgang viste, at det var relevant at vurdere risikoen for eksplosiv atmosfære i selve malekabinen og den tilstødende tørresektion. Herudover måtte der også kigges nærmere på blandeskabet, rummet hvor malingerne opbevares samt en slumpbeholder (en 200 liters tromle, der bliver brugt til rester og fortynder fra afrensning af sprøjtepistoler mv.). En af de anvendte rensevæsker (Rensevæske 2355) har et flammepunkt på over 65 C, og da den anvendes ved stuetemperatur, så er der ikke her nogen eksplosionsrisiko. Zoneklassificering I forbindelse med vurderingen blev der bl.a. foretaget målinger af dampe inde i malekabinen og inde i tørrekammeret. Målingerne viste, at når der sprøjtemales forekommer der eksplosionsfarlige dampe (og malingståge) lige omkring sprøjtepistolen. Udsugningen i malekabinen er rigtig god. Der blæses ind fra loftet og suges ud ved gulvet med en hastighed på over 0,2 m/s. Der er dog ingen kontrolanordning på ventilationen, altså en anord- 20

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Kilde: Rico Laurits Madsen. Undervisningsministeriet. Marts 2014. Materialet er udviklet for Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

KLAR TIL ATEX. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

KLAR TIL ATEX. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien KLAR TIL ATEX Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk Web: www.i-bar.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

ATEX i fødevareindustrien - Møller og Industribagerier

ATEX i fødevareindustrien - Møller og Industribagerier ATEX i fødevareindustrien - Møller og Industribagerier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Arbejdsgiversekretariatet: H.C.Andersens Boulevard 18 1787 København

Læs mere

ATEX i fødevareindustrien. Fiskemel

ATEX i fødevareindustrien. Fiskemel ATEX i fødevareindustrien Fiskemel Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Arbejdsgiversekretariatet: H.C.Andersens Boulevard 18 1787 København V Telefon: 33

Læs mere

ATEX i fødevareindustrien - Sukkervare og chokolade fabrikker

ATEX i fødevareindustrien - Sukkervare og chokolade fabrikker ATEX i fødevareindustrien - Sukkervare og chokolade fabrikker Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Arbejdsgiversekretariatet: H.C.Andersens Boulevard 18 1787

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

ATEX. Vejledning om laboratorier og procesindustrien

ATEX. Vejledning om laboratorier og procesindustrien ATEX Vejledning om laboratorier og procesindustrien Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V E-mail: i-bar@i-bar.dk Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19 3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Eksplosionsfarlige områder Brandteknisk Vejledning 19 Indholdsfortegnelse Forord.......................................... 2 Teknisk

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktiv 99/92/EF Ved Thomas Wagner Sødring Eksplosion og brand på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Kolding Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktivet Implementering

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Nr. E-4 Side 1 af 7 Område Virksomheder, der udfører arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære, er omfattet af bekendtgørelse 478/03. Reglerne gælder også for virksomheder, hvis ansatte

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

ATEX i praksis på biomasseanlæg

ATEX i praksis på biomasseanlæg ATEX i praksis på biomasseanlæg Jens Winbladh Cand Scient, Biolog Aut. Arbejdsmiljørådgiver CRECEA En støveksplosion i et lukket transportbånd til træpiller - en såkaldt kædeskraber I den ene ende ramte

Læs mere

ATEX på kraftvarmeværker. Vejledning ved risiko for eksplosion

ATEX på kraftvarmeværker. Vejledning ved risiko for eksplosion ATEX på kraftvarmeværker Vejledning ved risiko for eksplosion Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdsmiljørådgiver Arbejdstilsynets fokus Intro Tilsyn Ejenindsats Tilsynsformer Risikobaseret tilsyn Det risikobaserede tilsyn er målrettet mod de virksomheder,

Læs mere

Forebyggelse af. støv. eksplosioner. i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Forebyggelse af. støv. eksplosioner. i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forebyggelse af støv eksplosioner i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen... 3 Eksplosion - kan det

Læs mere

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Overfladebehandling Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi i Indhold: Overblik og oprydning kan spare dyr ventilation 4 Hvad skal ventileres væk? 5 Beskriv arbejdspladsen grundigt 5 Find forureningskilderne

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

Fyrværkeri. Vejledning om fremstilling, montering og afskydning

Fyrværkeri. Vejledning om fremstilling, montering og afskydning Fyrværkeri Vejledning om fremstilling, montering og afskydning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder Beredskabsstyrelsen 30. juni 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Standarder m.v. med relation til klassifikation af eksplosionsfarlige

Læs mere

Hygiejne og renlighed på støberier

Hygiejne og renlighed på støberier Hygiejne og renlighed på støberier Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk DI Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk Lederne Telefon

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Målbeskrivelse XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode:

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

ATEX og Brandmyndighederne

ATEX og Brandmyndighederne ATEX og Brandmyndighederne Hvorfor er tingene som de er og hvem er det bag uniformen? forventningsafstemning Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 12. Maj 2015 1 René Ruusunen Ansat

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Dagsorden.

Dagsorden. Dagsorden Gennemgang af ny mærkning og skæringsdatoer Demonstration af kemidata. Der udvælges et produkt og ommærkningen gennemgås. Hvilke produkter skal have en APB. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning.

Læs mere

ATEX. Sikkerhed er en pligt og der er altid en løsning

ATEX. Sikkerhed er en pligt og der er altid en løsning ATEX Sikkerhed er en pligt og der er altid en løsning 2. November 2016 René Hvidkær Jørgensen AGENDA Præsentation af SAFE-VENT Eksplosion og forudsætninger Eksempler og erfaringer Statistik Lovgivning

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted Kortlægningsskema Tillæg til AV værksted Arbejdspladsvurdering for ladeværksted Hvordan bruges AV skemaerne En AV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse.

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. Forebyggende afdeling Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. 4. udgave maj 2014 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger 1. Identifikation af stoffet/produktet og af virksomheden Varenr.: 4170 Produktnavn: LYRA markeringsspray Anvendelse: Mærkning. Producent: Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG Willstaetterstrasse 54-56 90449

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig.

Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig. Industrielle støvsugere Nilfisk ATEX guide Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig. ATEX Zoner 1/2 og 21/22 Industriel rengøring kræver professionel behandling HVAD ER ATEX?

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på:

ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på: ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds og sundhedsforhold på: Virksomhed: For område: Udarbejdet af: 1) 2) 3) Arbejdsleder for sikkerhedsorganisation Dato: 4) ArbejdsPladsVurderingen udarbejdes med deltagelse

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer

Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer HMN Naturgas I/S CVR nr.: 32 50 58 21 EAN nr.: 579 000 116 325 9 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål... 3 Myndighedskrav...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere