Regionalt kompetenceudviklingsprogram i Region Midtjylland 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionalt kompetenceudviklingsprogram i Region Midtjylland 2015"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg Viborg Tel Regionalt kompetenceudviklingsprogram i Region Midtjylland 2015 KOMPETENCEFORSYNINGmidt 1. Baggrund Regionale strategiske og lokale koordinerende samarbejder mellem relevante parter Regionale strategiske partnerskaber Lokale koordinerende samarbejder Midtjysk Kompetenceudviklingsprogram KOMPETENCEFORSYNING midt Effekt Økonomi Sammenhæng til socialfondsprogrammet Akse 1 Fremme af beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens mobilitet Akse 4 Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse... 13

2 1. Baggrund Dansk konkurrenceevne diskuteres ihærdigt, og det antages, at den er udfordret af lav vækst i produktiviteten. Produktivitetskommissionens afsluttende betænkning er entydig i sine konklusioner og anbefalinger. Både forskere og praktikere har efterhånden nået en fælles erkendelse: Drivkraften for produktionen er medarbejdernes kompetencer, for uden udvikling af medarbejdernes kompetencer til at generere nye ideer og få dem implementeret bliver arbejdet med at forbedre produktiviteten ikke succesfuld. Kompetencer er forudsætningen for al innovativ virksomhedsudvikling, ligesom de er afgørende for realiseringen af produktivitetsfremmende tiltag. Det vil sige, der skal skabes et styrket kompetencematch, hvor virksomhederne i højere grad sikres adgang til de rette kompetencer. Med et styrket kompetencematch sikres, at de efterspurgte kompetencer er til rådighed på arbejdsmarkedet, og at vi er proaktive i forhold til flaskehalse. Kompetencematchet skal bidrage til at styrke nyuddannedes jobparathed, opkvalificering af medarbejdere samt ledige, der skal hjælpes derhen, hvor jobåbningerne er. Et effektivt og styrket kompetencematch, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov, forudsætter et samarbejde i indsatserne inden for erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse. En indsats mhp en sådan koordinering vil derfor være væsentlig ifht. adresseringen af hele kompetenceudviklingsindsatsen. Der er i dag aktører fra hovedsageligt tre systemer, erhvervsservice-, beskæftigelses- samt uddannelsessystemet, der arbejder med produktivitetsudvikling i virksomhederne, men indsatserne er pt. ikke koordinerede, da systemerne, fx jobcentre, væksthuse og uddannelsesinstitutioner arbejder med hver sine og forskellige mål. En bedre regional koordination mellem disse vil medvirke til at løse udfordringerne for produktiviteten. Vi kan tale om en kompetencebaseret vækstpolitik bestående af de tre politikområder: Kompetencebaseret vækstpolitik Erhverv Beskæftigelse Kompetencebaseret vækstpolitik Uddannelse Der har da også både nationalt, regionalt og kommunalt siden 90 erne været fokus på integra- 2

3 tion af disse politikområder, uden at det rigtigt er lykkedes i praksis. Senest har Leo Larsenudvalget peget på vigtigheden af, at indsatsen koordineres regionalt. Et styrket regionalt samarbejde på tværs af erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen vil bidrage til: - Et mere effektivt kompetencematch via en fælles koordineret indsats om at kvalificere arbejdsstyrken, så den matcher virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer på kort og på længere sigt. - En målrettet og differentieret indsats, herunder en professionalisering af aktørernes virksomhedsrettede indsats for at sikre, at den bliver mere effektiv og efterspørgselsstyret på kort sigt - så der ikke opstår flaskehalsproblemer - og mere innovativt styrende på længere sigt - så der kommer samlet balance på arbejdsmarkedet. - At sikre én indgang for virksomhederne til offentlig service vedrørende kompetencematchet (rekruttering og opkvalificering). Også Carsten Koch udvalget peger på behovet for et bredt samarbejde: Med udviklingen af arbejdsmarkedet i Danmark er der behov for at udvide samarbejdet på tværs af kommunegrænser og for en større grad af koordination ved tværgående problemstillinger. Det drejer sig blandt andet om samarbejdet med områdets uddannelsesinstitutioner fx VEU institutioner, rekruttering på tværs af kommunegrænser og løsning af specialopgaver på tværs af jobcentrene. Det får udvalget til at foreslå en ændret struktur I beskæftigelsessystemet med 8-12 nye Tværgående Arbejdsmarkedsråd (TAR), der dækker hver sit arbejdskraftsopland. I den vedtagne reform er det blevet til Regionale Arbejdsmarkedsråd, hvoraf der bliver ti i Region Midtjylland. De tre systemer har imidlertid hver deres rationale: Beskæftigelsespolitikken har et udbudsfokus, dvs. der er fokus på hovedsageligt borgervendte drifts- og udviklingsopgaver i forhold aktivering af ledige. Den styres af både staten og kommunerne. Staten sætter rammerne í form af lovgivning og ikke mindst fastsættelse af refusionerne til kommunerne. Kommunerne styrer selv den konkrete aktivitetstilrettelæggelse og omfanget heraf i kraft af egne økonomiske og politiske prioriteringer af beskæftigelsesområdet Rationalet er det kortsigtede samfundsøkonomiske: kortest mulig vej til beskæftigelse. Med Carsten Koch-udvalgets forslag ses et skift fra kontrol til tillid samt et skift mod at sætte virksomhedernes behov for arbejdskraftallokering i centrum Erhvervspolitikken fokuserer på gode rammebetingelser og støtteordninger for virksomhederne. Den reguleres af Lov om erhvervsfremme, men udmøntes og bestemmes konkret af de 6 regionale vækstfora samt kommuner og udføres af væksthusene og de kommunale erhvervsserviceenheder. Rationalet er hovedsageligt at fremme erhvervsbetingelserne med afsæt i et mere langsigtet samfundsmæssigt. Uddannelsespolitikken har et aftager- og efterspørgselsfokus og er trepartsstyret. Den reguleres via lovgivning af staten, men udføres af bl.a. VEU centrene i et formaliseret samarbejde mellem selvstændige institutioner, der alle styres af taxameterbevillinger, hvilket sætter institutionerne i en indbyrdes konkurrencesituation, samtidig med at de politisk og strategisk skal samarbejde om indsatsen. Rationalet bliver derfor en sammenblanding af det kortsigtede virksomhedsøkonomiske, ikke røde tal på bundlinjen, og det lidt mere langsigtede samfundsmæssige: balance mellem udbud og efterspørgsel efter kvalifikationer. De forskellige rationaler kan vises grafisk på denne måde: 3

4 Store og små siloer Babushka-problematikken i de danske vejledningssystemer UDDANNELSE BESKÆFTI GELSE ERHVERV Generalistrådgivning Specialistrådgivning Virksomhedsperspektiv Borgerperspektiv ( ret & pligt) Almene kompetencer (VUC) Arbejdsmarkedsfokus (AMU) Virksomhedsfokus (VEU) Disse forskellige rationaler besværliggør en sammentænkt og koordineret indsats. Der er kort sagt for meget klumpspil på midtbanen, og der mangler en fælles taktik og strategi. Ikke desto mindre er det koordineret samspil og samarbejde, der giver resultater. I evalueringen af KOMPETENCEmidt (New Insight 2009, 2010) dokumenteres den positive sammenhæng mellem samarbejdet i den opsøgende indsats og et bedre resultat heraf, dvs. flere i uddannelse. Der identificeres en meget stærk og sikker sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionernes samarbejde om at dække virksomhedernes behov og sandsynligheden for, at virksomhederne vælger at benytte VEU. De virksomheder, der har været i kontakt med flere uddannelsesinstitutioner, har dobbelt så stor sandsynlighed for efterfølgende at bruge VEU som dem, der er blevet betjent af den samme institution. Forklaringen er, at de virksomheder, der betjenes af flere institutioner i samarbejde, oplever et større fokus på netop deres problem og et større udbud af løsningsmuligheder. Dermed sikres virksomheden de bedste og mest relevante samarbejdspartnere, hvilket altså giver en positiv effekt dvs. brug af VEU. Disse resultater er udtryk for, at samarbejdet fortrinsvis mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner i VEU centrene reelt har fungeret efter hensigten, og at antagelsen om, at samarbejde fører til mere VEU, rent faktisk bekræftes. Det er derfor en ganske realistisk forventning, at samarbejde styrker både kvalitet og effekt og at samarbejdet ikke alene skal være mellem uddannelsesinstitutioner, men også skal omfatte samarbejde med aktører fra beskæftigelsesog erhvervsservicesystemerne. 4

5 Aktørsamarbejde på tværs af sektorskel og administrative grænser kan producere en kollektiv visdom, der fremmes ved fast institutionalisering. Her er en regional offentlig instans vigtig. F.eks. tilrettelægges beskæftigelsesindsatsen i dag ud fra et bekvemmelighedshensyn, hvor staten beslutter indhold og rammer, men ikke tager noget ansvar for implementeringen. Opgaveporteføljen synes ikke at være lagt til rette efter, hvilken organisering, der bedst varetager opgaven med en bredt funderet arbejdsmarkedsindsats, hvor der er sammenhæng og integration mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitik. Det mest egnede niveau bør have det relevante opgaveansvar, og de hensyn, der tales for her, fordrer fælles forståelse og koordinering med regional forankring. 2. Regionale strategiske og lokale koordinerende samarbejder mellem relevante parter Den positiv effekt af et regionalt koordinerende samarbejde udstikker en retningspil for arbejdet med det fremtidige samarbejde. Men først skal formålet med den koordinerede indsats præciseres: formålet er at sikre virksomhedernes kompetenceforsyning, som er et lidt bredere begreb end kompetencebehov. Kompetenceforsyning er alle de tiltag, som skal sikre tilgængeligheden af de kompetencer, der er nødvendige for at nå virksomhedens mål. Kompetenceforsyning handler derfor om virksomhedernes muligheder for at ansætte, uddanne eller efteruddanne medarbejdere mhp. at opnå den ønskede kompetence og det handler om de systemer, som på den ene eller anden vis tilvejebringer eller formidler kompetencer og kompetente medarbejdere til virksomhederne. Kompetenceforsyning er dermed et begreb, der rummer både de aktiviteter, som en virksomhed selv gennemfører for at udvikle, tiltrække eller fastholde kompetencer og de omgivende systemers arbejde med at imødekomme virksomhedernes behov for kompetencer. I mere konkrete termer handler kompetenceforsyning således om virksomhedernes: Praksis for tiltrækning og rekruttering af personale Strategier og praksis for at videreudvikle og efteruddanne personale, fastholdelse Anvendelse af - og samspil med - uddannelsessystemet Muligheder for at tilpasse og organisere virksomheden på en måde, så den matcher udbuddet af og behovet for kompetencer. Begrebet kompetenceforsyning er således i familie med begrebet kompetenceudvikling. Men hvor kompetenceudvikling er et middel til at sikre forsyningen (f.eks. ved at efteruddanne sine medarbejdere), så henviser kompetenceforsyning til en virksomheds totale muligheder for at matche sine kompetencebehov med et givet udbud. I denne sammenhæng er kompetenceudvikling kun én (blandt flere mulige) konkrete aktiviteter og strategier for at dække virksomhedens behov. Begrebet kompetenceforsyning rummer således både en beskæftigelsesmæssig og en uddannelsesmæssig dimension. Når en virksomhed skal have dækket sit behov for kompetent arbejdskraft, så kan den gøre dette på flere måder og gennem et samspil med uddannelsesmarkedet og/eller arbejdsmarkedet En måde at forstå forholdet mellem udbud og efterspørgsel i kompetenceforsyningen er ved at skelne mellem på den ene side ændringer i de ydre vilkår, der påvirker virksomhederne, og på den anden side interne forhold i virksomhedernes personalepolitik og -praksis med hensyn til rekruttering og kompetenceudvikling. 5

6 Det kan illustreres i nedenstående figur: At arbejde professionelt med virksomhedernes kompetenceforsyning, kræver således viden, ikke bare om virksomhedernes her og nu kompetencebehov og praksis ifht. at tilfredsstille disse behov, men også om de markeder og den konkurrencesituation, de befinder sig på og i nu og mere langsigtet og de implikationer, det giver for deres samlede kompetenceforsyning. Det vil sige opsamling af viden f.eks. fra den opsøgende virksomhed, systematisering heraf samt endelig videreformidling er et vigtigt fundament for arbejdet. Det kan illustreres i nedenstående figur: Viden Indsamle, producere og koordinere viden. Pege på vidensbehov og iværksætte nye indsatser. Viden KOMPETENCE- FORSYNINGEN Formidling Formidling Fælles platform for videns formidling. Opkvalificering og kompetenceudvikling af det opsøgende arbejde (udd.+ beskæft.+ erhverv) Praksis Anvende viden som et redskab i det opsøgende arbejde Praksis Det indebærer også, at der etableres en kreativ vidensbank for arbejdsmarkedet. I dag ligger der uhyre megen relevant information og erfaring hos de enkelte aktører, men den bliver ikke samlet op og omsat til systematiseret viden for virksomheds- og arbejdsmarkedsindsatsen. Det kalder på et fælles sekretariatsarbejde. 6

7 Det vil på denne baggrund give mening at styrke samarbejdet i retning af lokale partnerskaber, karakteriseret ved tætte, tillidsfulde og forpligtende samarbejdsrelationer mellem de forskellige aktører. Det vil sige at gøre det mere forpligtende og formaliseret end tilfældet er i dag. Der er således behov for både: - samtænkning (fælles forståelser), - samordning (koordineret adfærd) og - samarbejde (kooperation). Samtænkningen dvs. en fælles forståelse af ikke bare egen rolle, men også de andres og samspillet mellem alle tre samt forståelse for nødvendigheden af at koordinere og samarbejde kræver først og fremmest en ledelsesmæssig indsats i samtlige systemer: koordinering og samarbejde skal prioriteres og ikke mindst skal det italesættes. Derudover vil en fælles videndeling og uddannelsesindsats være nødvendig. Samordningen bør være todelt og omfatte: 1) Forpligtende regionale strategiske partnerskaber, der opstiller relevante mål for at styrke kompetenceforsyningen. Både kort- og langsigtet. Det skal ske med udgangspunkt i den regionale erhvervsstrukturelle udvikling, virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer samt udviklingen på arbejdsmarkedet. Ifht. ovenstående figur vil det være her, der genereres, peges på behov for samt formidles viden. Regioner og vækstfora vil være relevante til at tage initiativ til at koordinere samarbejdet. (se et senere afsnit) 2) Tværgående lokale koordinerende samarbejder om den udførende, praksis- og virksomhedsrettede indsats. Iht ovenstående figur er det her, der indsamles viden og nok så væsentligt, den anvendes i den daglige praksis i arbejdet med virksomhederne. 2.1 Regionale strategiske partnerskaber Også på det strategiske område har de tre systemer opgaver, der overlapper, hvorfor en koordinering også her vil være på sin plads, hvis kvaliteten i det opsøgende arbejde generelt skal styrkes. En højere kvalitet i de virksomhedsrettede serviceydelser kræver en mere vidtstrakt videndeling som vist i figuren ovenfor og et styrket regionalt samarbejde mellem alle de offentligt finansierede aktører, som arbejder med rådgivning og vejledning af virksomheder (dvs. erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesaktører). Virksomhederne skal opleve at være i centrum for en offentlig rådgivningsindsats, der har som sin primære målsætning at understøtte deres vækstmuligheder i bred forstand aktuelt og i fremtiden. I denne sammenhæng skal rådgivningssystemerne være en rådgivningsmæssig kapacitet, der har viden om - og kan vejlede virksomhederne i forhold til både nutidige og fremtidige behov for bl.a. kompetenceforsyning. Forudsætningen herfor er dog et langt mere fleksibelt system med en mere samarbejdsorienteret organisering såvel fagligt som geografisk. Vækstforum er det organ, der overvåger erhvervsudviklingen og understøtter væksten regionalt, og vækstforum skal udarbejde strategi og handlingsplan for vækst, understøttet af en analyseindsats. I vækstforaene deltager repræsentanter fra Regionsrådet, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, kommuner og viden institutioner. VEU-centrenes hovedopgaver er tværinstitutionelt at tilrettelægge og gennemføre de grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelser ud fra den virksomhedsopsøgende indsats og voksnes særlige uddannelses- og kompetencebehov, men også at afdække behov for og koordinere analysearbejde. VEU-centrene kan endvidere løse opgaver i samarbejde med offentlige myndigheder og aktører på det lokale og regionale arbejdsmarked. VEU- 7

8 centerrådene er partssammensat, men også med repræsentation fra vækstforaene. Parternes opgavevaretagelse i skolebestyrelserne er dog ikke altid garant for målretning af indsatserne, hvor deres rolle nogle gange begrænses til at udmønte den finansministerielle budgetstyring på lokalt niveau. Det er anderledes og fælles strategiske satsninger, der kaldes på. De Regionale Arbejdsmarkedsråd skal sikre en effektiv og sammenhængende arbejdsmarkedsindsats på tværs af kommunegrænser, fagområder og a-kasser samt sikre koordination og sammenhæng mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet. RAR ene skal have repræsentanter for arbejdsgivere, arbejdstagere, kommunerne i området, handicaporganisationerne, Vækstforum og uddannelsesinstitutioner i området. Det vil sige, vi har her tre forskellige organer, der alle har til opgave at sikre sammenhæng i og koordinering af indsatsen de tre imellem. Det vil derfor være oplagt med et formaliseret samarbejde. Hvis politikområderne ikke bliver synkroniseret på forståelses- og praksissiden, kommer der ingen synergieffekter. Tunnelsyn og silo -tænkning vil fortsætte. Og der vil blive satset forskelligt. I Region Midtjylland er Det Midtjyske Kompetenceråd den fælles platform, der samler alle aktører, hvor samarbejde og koordinering kan udfoldes i praksis. Aktiviteterne på det strategiske niveau skal forbedre innovations- og uddannelsessystemernes muligheder for at imødekomme virksomhedernes behov. Dette skal ske gennem etableringen af et koordineret samspil - og et tættere samarbejde - mellem virksomhedskonsulenter og uddannelseskonsulenter. Projektets målsætning er at øge virksomhedernes vækstmuligheder og at tilvejebringe en målbar effekt på virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. De konkrete aktiviteter vil være: Samle op på og sikre anvendelsen af den viden, som genereres i det virksomhedsopsøgende arbejde. I det strategiske arbejde med regionens virksomheder skal konsulenten indsamlede detaljeret viden om medarbejderes nuværende kompetencer og om virksomhedens fremadrettede kompetencebehov. Denne viden skal danne udgangspunkt for tilpasning af eksisterende samt etablering af nye tilbud til regionens virksomheder. Udbrede tilgængeligheden af viden om fremtidens kompetencebehov. Projektet skal booste den regionale viden om fremtidens kompetencebehov gennem analyser og regional koordinering af viden - og gennem lokale vidensamarbejder. Samle op på det udkomme og de effekter, som efteruddannelsesindsatsen giver virksomhederne. I det opsøgende arbejde er det vigtigt, at konsulenter bliver bedre til at dokumentere resultaterne af indsatsen. Skabe et samlet og sammenhængende overblik over fremtidig efterspørgsel på kompetencer i Region Midtjylland. Viden, der gør det muligt at skabe uddannelser og beskæftigelsestiltag, som bedst muligt retter sig mod de fremtidige behov på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. Arbejde med at styrke systemerne i at afdække og omsætte aktuelle og fremtidige kompetencebehov hos virksomheder til konkrete vejlednings- og rådgivningstilbud. Ligesom systemerne også skal kunne forbinde kompetencebehov på virksomheds- og medarbejderniveau til bredere tendenser på et regionalt plan Lokale koordinerende samarbejder Disse samarbejder skal være organiseret omkring relevante arbejdskraftoplande og arbejde efter fælles mål. Samarbejdet eller kooperationen vil udvikles i disse samarbejder, idet målet er, at det daglige arbejde med rådgivning af virksomhederne i praksis skal udføres i et reelt 8

9 samarbejde mellem de tre systemer, så der for virksomhederne bliver tale om en sammenhængende helhedsorienteret indsats med baggrund i og fokus på deres kort- og langsigtede behov iht. kompetenceforsyning og vækst. Et koordinerende samarbejde har til formål at sikre den nødvendige koordinering i de offentlige systemers kontakt til virksomhederne; herunder at forbedre kvaliteten af den offentlige ydelse, som virksomheden modtager, men også at forpligte virksomhederne på helheden. F.eks. sådan at det ikke kan lade sig gøre for en virksomhed at modtage eksempelvis en vækstpakke, uden at den også tager stilling til en relevant kompetenceudviklingsstrategi. Samarbejdet dvs. organiseringen og gennemførelsen af den virksomhedsopsøgende indsats kan udlægges til lokale konsortier, koordinerende samarbejder, med deltagelse af forskellige konsulenttyper fra fx væksthus, VEU-center, jobcenter, lokal erhvervsservice, arbejdsmarkedets parter etc.. Der skal sikres en allokering af ressourcer til drift af disse konsortier. Samarbejdet drøfter og beslutter den løsning og den service, der skal findes i forhold til konkrete virksomheder. Dette muliggør, at virksomheden kan få en institutionsuafhængig og flerspektret indsats med mulighed for flere og evt. sammenhængende og sammentænkte tilbud. De koordinerende samarbejder kan forsigtigt sammenlignes med de rehabiliteringsteams, der er indført på førtidspensionsområdet med den nye reform, hvor kommunernes forskellige forvaltninger, jobcentrene og regionernes sundhedskoordinator skal sidde for at sikre det, man kunne kalde 360 graders vurdering af den enkelte borgers situation. Lokale koordinerende samarbejder Lokalt konsortium Flerspektret vejledning Væksthus VEU center Tilrettelæggelse og koordinering Kampagner Ressourceformidling til virksomheder Evaluering og opfølgning Jobcenter A kasse Erhvervsråd I samarbejdet flyttes fokus altså fra kun at beskæftige sig med koordinering af det opsøgende arbejde til at inddrage hele processen omkring virksomhedens kompetenceforsyning og vækstpotentiale. Dermed ændres også rollerne for både institutionerne og de enkelte konsulenter. De står i dette delte samarbejde med et ansvar for, at den offentlige service, der leveres, ikke bare er relevant ifht den enkelte institutions ydelser, men at hele kæden understøtter 9

10 virksomhedens behov, og at resultatet bliver anvendt af den enkelte og implementeret i virksomheden. Placeringen og organiseringen af den udførende virksomhedsrettede indsats i samarbejderne bestemmes af de regionale arbejdskraftoplande Det regionale samarbejde kan være omdrejningspunkt for vidensopsamling og videnspredning om gode erfaringer, muligheder og værktøjer. Det enkelte samarbejdes primære opgave er den udførende virksomhedsrettede indsats, herunder at sikre én indgang for virksomhederne til den offentlige virksomhedsservice. Dvs. fokus på virksomhedernes behov inden for alle aktørernes områder Endvidere kan konsortierne gennemføre kampagner om uddannelsesbehov og opkvalificeringsmuligheder, f.eks. ved større anlægsinvesteringer, fyringsrunder mv. 3. Midtjysk Kompetenceudviklingsprogram Vækstforum har med sin hidtidige indsats KOMPETENCEmidt etableret et samarbejde mellem en række aktører, som gennem deres koordinerede indsats i forhold til det virksomhedsopsøgende arbejde, har øget efteruddannelsesaktiviteterne i Region Midtjylland betydeligt. Vækstforum vil i 2015 fortsætte og udbygge det arbejde med iværksættelsen af et Midtjysk Kompetenceudviklingsprogram, som omfatter de to ovenstående niveauer 1 og 2, det strategis regionale og det lokale koordinerende. Programmet vil omfatte to projekter, idet aktiviteterne på niveau 1 vil blive udfoldet i et Interreg KASK projekt, mens aktiviteterne på niveau 2 vil blive udfoldet i et socialfondsprojekt. 3.1 KOMPETENCEFORSYNING midt Niveau 2, den udførende praksisdel, udfoldes og gennemføres i et socialfondsprojekt KOMPE- TENCEFORSYNINGmidt. Grundlaget for hele projektet er etablering af lokale koordinerende partnerskaber (som beskrevet i tidligere afsnit) mellem VEU centrene, de lokale erhvervsserviceenheder og jobcentrene, der kan sikre samordning af den virksomhedsopsøgende indsats. Partnerskaberne skal arbejde med virksomhedernes kompetenceforsyning generelt samt med identificering og udvikling af virksomhedernes vækstpotentialer, herunder udvikling af virksomhedernes HR arbejde, idet dette styrker efteruddannelsesindsatsen generelt. Partnerskaberne skal sikre, at indsatsen sker på det i niveau 1 tilvejebragte vidensgrundlag. De lokale koordinerende samarbejder skal sikre: Et mere effektivt kompetencematch via en fælles koordineret indsats om at kvalificere arbejdsstyrken, så den matcher virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer på kort og på længere sigt. En målrettet og differentieret indsats, herunder en professionalisering af aktørernes virksomhedsrettede indsats for at sikre, at den bliver mere effektiv og efterspørgselsstyret på kort sigt - så der ikke opstår flaskehalsproblemer - og mere innovativt styrende på længere sigt - så der kommer samlet balance på arbejdsmarkedet. Én indgang for virksomhederne til offentlig service vedrørende kompetencematchet (rekruttering og opkvalificering). Samarbejderne skal være organiseret omkring relevante arbejdskraftoplande og arbejde efter fælles mål, antal og geografisk placering bestemmes af lokale forhold. Målet er, at det daglige arbejde med rådgivning af virksomhederne i praksis skal udføres i et reelt samarbejde mellem 10

11 de tre systemer, så der for virksomhederne bliver tale om en sammenhængende helhedsorienteret indsats med baggrund i og fokus på deres kort- og langsigtede behov iht kompetenceforsyning og vækst. De lokale samarbejder tilrettelægger selv det konkrete samarbejde. Et koordinerende samarbejde har til formål at sikre den nødvendige koordinering i de offentlige systemers kontakt til virksomhederne; herunder at forbedre kvaliteten af den offentlige ydelse, som virksomheden modtager, men også at forpligte virksomhederne på helheden. Til støtte for dette tænkes indført pligt til at arbejde med kompetencestrategier for de virksomheder, der modtager udviklingsstøtte. Samarbejdet drøfter og beslutter den løsning og den service, der skal findes i forhold til den enkelte virksomhed. Dette muliggør, at virksomheden kan få en institutionsuafhængig og flerspektret indsats med mulighed for flere og evt. sammenhængende og sammentænkte tilbud. De konkrete aktiviteter, som de lokale koordinerende partnerskaber via den opsøgende indsats, skal arbejde med for at udvikle virksomhedernes vækstpotentialer, vil være: Udvikling af vækststrategier samt kortlægning af heraf følgende kompetencebehov, herunder styrkelse af HR arbejdet samt relevant lederuddannelse Udarbejdelse af uddannelsesplaner Udarbejdelse af RealKompetenceVurdering af medarbejderne i forbindelse med kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov. AF hensyn til additionaliteten vil der fortrinsvis være tale om før- afklaring og afklaring ifht. job, idet RKV ifht. uddannelser er finansieret af det ordinære system Målrettede kompetenceudviklingsforløb i tilknytning til udvikling af vækststrategier for medarbejdere og ledere, Evt. omskoling af medarbejdere til ny teknologi eller anden arbejdsorganisering Efteruddannelse af virksomhedernes medarbejdere, det dobbelte kompetenceløft med udgangspunkt i virksomhedernes vækst- og udviklingsstrategier, Kvalificering af ledige til at indgå i jobåbninger (jobrotation) i forbindelse med udrulning af vækst- og udviklingsstrategier eller omorganiseringer som følge af ny teknologi eller ændret arbejdsorganisering i virksomhederne, Tilknytning af højtuddannede som led i udrulning af virksomhedernes vækst- og udviklingsstrategier Allokering af den højtuddannede udenlandske arbejdskraft, virksomhederne efterspørger, men ikke umiddelbart kan finde Etablering af netværk mellem virksomheder med en vækst- og kompetenceudviklingsdagsorden. Ideen er, at de lokale koordinerende samarbejder, har samtlige ovennævnte redskaber til rådighed, når indsatsen for den enkelte virksomhed planlægges og tilrettelægges, således at virksomheden får et helhedsorienteret tilbud. Projektets målgruppe vil være smv er inden for de i regionen prioriterede områder fremtidens industri, energi og miljø området samt fødevarer. 11

12 3.2 Effekt Effekterne af Det midtjyske Kompetenceudviklingsprogram vil være et professionaliseret og velkoordineret opsøgende system bestående af erhvervsservice-, uddannelses- og beskæftigelsesystemerne, der bygger indsatsen over for virksomhederne på en solid viden om fremtidens kompetencebehov. Det vil indebære, at flere virksomheder kommer til at arbejde strategisk med efteruddannelse, idet kompetencebehovene tænkes sammen med virksomhedernes generelle udviklingsstrategier, hvorved deres anvendelse af efteruddannelsessystemet øges, og flere medarbejdere får uddannelse. En del af uddannelsesaktiviteten vil foregå i form af jobrotation, hvorved flere ledige også vil blive efteruddannet. Et øget fokus på virksomhedernes kompetenceforsyning, der udføres i et partnerskab mellem erhvervsservice- uddannelsesog beskæftigelsessystemerne, vil medføre, at flere virksomheder vil ansætte højtuddannede, ligesom flere virksomheder, der efterspørger udenlandsk arbejdskraft, vil få dette behov dækket Økonomi Det samlede budget for 2015 er 10 mill. kr., hvoraf esf ansøges om 5, de regionale erhvervsfremmemidler om 3 og 2 mill i statslig medfinansiering. 3.4 Sammenhæng til socialfondsprogrammet Projektets aktiviteter skal gennemføres under prioritetsakserne 1 og 4 som beskrevet i det danske socialfondsprogram Vækst via uddannelse og iværksætteri Akse 1 Fremme af beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens mobilitet Aktiviteterne under akse 1 falder under mål 1b: Øge beskæftigelsen i esf støttede virksomheder. Dette kan ske gennem tilførsel af nye kompetencer til ledelse og medarbejdere baseret på virksomhedens egne dokumenterede vækstbehov. Målet er her ikke et højere uddannelsesniveau, men tilpasning af arbejdsstyrkens kompetencer til forandringer. Indsatserne skal have et specifikt produktivitets- og eller vækstperspektiv, en væsentlig del af virksomhedernes medarbejder og/eller ledelse skal deltage, og endelig skal de kompetencebehov, der ønskes dækket, være et led i opfyldelsen af virksomhedens vækstpotentiale begrundet i en vækststrategi. De konkrete støtteberettigede aktiviteter er: 1. Ledelse: - styrkelse af ledelseskompetencer f.eks. via netværk, mentorordninger, efteruddannelse og chef til leje ordninger 2. Kompetenceudvikling: Målrettede innovations- og produktivitetsorienterede rådgivningsforløb for SMV er med henblik på at realisere virksomhedernes vækstpotentiale. Kompetenceudvikling af medarbejdere, eventuelt inden for klynger eller på tværs af brancher og geografi, der bidrager til at indfri virksomhedernes vækstpotentiale ved at styrke medarbejdernes innovationskompetencer og omstillingsparathed, fx via kortlægning af medarbejdernes kompetencer eller via nye organisationsformer Kompetenceudvikling af medarbejdere i samarbejde med andre virksomheder inden for udvalgte områder, som bidrager til at realisere virksomhedens vækstpotentiale, Afdækning af medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov i relation til virksomhedens vækststrategi 12

13 3. Netværk: 4. Kompetencetilførsel: - Systematisk opkvalificering og/eller omskoling af medarbejdere, især ufaglærte, til nye jobfunktioner og teknologier, fx i forbindelse med større strategiske omstillingsprocesser eller nye fokusområder baseret på virksomhedens vækststrategi, via identifikation af kompetencebehov, kompetencerådgivningsforløb, eller kompetencevurdering af uddannelsesforløb, fx i regi af uddannelsesinstitutioner, VEU-centre og brancheorganisationer mv. - Netværk for virksomhedsledere og ansatte inden for temaer, som bidrager til at skabe og understøtte vækst i de deltagende virksomheder gennem fælles erfaringsopbygning med løbende sparring fra eksterne aktører. - Tilknytning af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse til konkrete udviklingsopgaver i private virksomheder, herunder facilitering i forbindelse med matchning af virksomheder og højtuddannede Akse 4 Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse Aktiviteterne, der gennemføres under akse 4, skal falde under mål 4b: Øge antallet af personer med erhvervsuddannelse (voksne) eller videregående uddannelse. Det er for alle indsatser et krav, at uddannelsen skal være erhvervskomptencegivende. Resultatet på kort sigt skal være, at deltagerne i aktiviteterne går i gang med en formelt kompetencegivende uddannelse og på langt sigt, at de gennemfører en sådan. De konkrete støtteberettigede aktiviteter vil være: Erhvervsfaglig eller videregående uddannelse af beskæftigede i små og mellemstore virksomheder, fx af faglærte og ufaglærte i industrien Information, vejledning og opsøgende arbejde overfor SMV er om mulighederne for kompetenceafklaring (realkompetencevurdering) og erhvervskompetencegivende (erhvervsfaglig eller videregående) uddannelse af medarbejderne, fx via konsulenter hos uddannelsesinstitutionerne, VEU-centre og erhvervsservicesystemet. Screening af SMV er mhp. afdækning af uddannelsesbehov og efterfølgende kortlægning af kompetencer og planlægning og tilrettelæggelse af erhvervskompetencegivende (erhvervsfaglige eller videregående) uddannelsesforløb. Erhvervsfaglig uddannelse via vurdering og godkendelse af realkompetencer, brug af erhvervsrettede voksenuddannelser, herunder fx EUV og AMU, samt anvendelse af jobrotationsordningen etc., herunder udvikling af fleksible forløb, der gør det nemmere og mere attraktivt at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse i kombination med beskæftigelse. 13

Regionalt strategiske og lokalt koordinerende samarbejder mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitikken

Regionalt strategiske og lokalt koordinerende samarbejder mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitikken Regionalt strategiske og lokalt koordinerende samarbejder mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitikken Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2 2. Regionale strategiske og lokale koordinerende samarbejder

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst. Vækstforum. Iværksætteri og kapital

Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst. Vækstforum. Iværksætteri og kapital Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst Kompetencerådets møde den 16.8.2016 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Vækstplan 2016-2020

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Uddannelse, erhverv og arbejdsmarked.

Uddannelse, erhverv og arbejdsmarked. Uddannelse, erhverv og arbejdsmarked. Kompetencerådet, den 17. februar 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Kompetencebaseret vækstpolitik Kompetencebaseret vækstpolitik Uddannelse Virksomhedens

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

kompetenceforsyning, og også her sættes der fokus på mangel på arbejdskraft og ikke mindst, hvad virksomhederne kan gøre i den forbindelse.

kompetenceforsyning, og også her sættes der fokus på mangel på arbejdskraft og ikke mindst, hvad virksomhederne kan gøre i den forbindelse. KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 ønsker at modtage tilbud på følgeforskning Hermed indkaldes tilbud vedr. en følgeforskning til projektet SFM-16-0010: KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 Baggrund for projektet Nærværende

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Argumenter for fortsat lokal/regional sekretariatsbetjening af de

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 1. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter I det følgende præsenteres de vigtigste uddannelsespolitiske

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. januar 2017 en leder til Virksomhedsservice. I denne job- og personprofil beskriver vi de nødvendige personlige og faglige

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med KOMPETENCE Forsyning og tanker om nye regionale analyseprojekter HVA SNAKKER DU OM?? Erhvervsudviklingsdøgn 2015 Hvad vi mener med Kompetenceforsyning Enhver virksomhed har en unik kompetenceprofil. Den

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

STATUS og de næste skridt..

STATUS og de næste skridt.. STATUS og de næste skridt.. Erhvervsudviklingsdøgnet 2015, Viborg den 19. marts 2015 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Ved indgangen til den nye programperiode, 2014-2020 Justeret

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Kompetencer til Vækst

Kompetencer til Vækst Kompetencer til Vækst Regionalt kompetenceudviklingsprogram Region Midtjylland 2017-19 KOMPETENCEFORSYNINGmidt ver 2.0 1 BAGGRUND...2 2. VÆKST- OG UDDANNELSESDAGSORDENERNE ER SAMMENHÆNGENDE...5 3. ET REGIONALT

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Referat. Møde i Det midtjyske Kompetenceråd. Tirsdag den kl Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødelokale F1

Referat. Møde i Det midtjyske Kompetenceråd. Tirsdag den kl Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødelokale F1 Referat Møde i Det midtjyske Kompetenceråd Tirsdag den 28.02.17 kl. 9.00 11.30 Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødelokale F1 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Orientering om organisationsændringer

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Handlingsplan RAR Østjylland og VEU-center MidtØst og Østjylland Indsatsområde A: Styrkelse af virksomhedskontakten

Handlingsplan RAR Østjylland og VEU-center MidtØst og Østjylland Indsatsområde A: Styrkelse af virksomhedskontakten Indsatsområde A: Styrkelse af virksomhedskontakten Et uddannelsesløft med effekt forudsætter kendskab til virksomhederne og til udviklingen i virksomhedernes kompetencebehov. Virksomhedskontakten er på

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

AMK Midt- Nord/VEUcentrene

AMK Midt- Nord/VEUcentrene Indsatsområde A: Styrkelse af virksomhedskontakten Et uddannelsesløft med effekt forudsætter kendskab til virksomhederne og til udviklingen i virksomhedernes kompetencebehov. Virksomhedskontakten er på

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Forlængelse af KOMPETENCEmidt

Forlængelse af KOMPETENCEmidt Forlængelse af KOMPETENCEmidt Fortsat kvalificering og kompetenceudvikling af arbejdsstyrken i Region Midtjylland er en højt prioriteret indsat for Vækstforum. I erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 hedder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere