Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager"

Transkript

1 Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen, Houman Khakpour, Pay Randlev, Torben Riis og Chris Oxholm Under behandling af punkter markeret med: *) Torben Høyer deltager under dette punkt **) Bjarne Larsen deltager under dette punkt Referent: Chris Oxholm Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Godkendelse af dagsorden 3. Vagtplaner i 6 ugers planen Vagtplaner efter 6 ugers planen 5. Statistik om 0-tolerance episoder 6. Indsats mod 0-tolerance episoder 7. Førstehjælpskasse i busserne/opholdshusene 8. Sikkerhedsudstyr i busserne 9. Udbygning af Infostandere *) 10. Status vedr. Station Stokagervej *) 11. Afslutning på handleplaner APV 2007 *) 12. Opstart af APV 2009 *) 13. Tjenestefrihed / tilskrivning / betaling vedr. SR- tid **) 14. Gennemgang af linie nettet (fremkommelighed) *) 15. Status på Arbejdstilsynet AT påbuddet 16. Status på udsendelse af SR nyhedsbrev 17. Status vedr. genskin i Solaris busserne 18. Status på udvalgsarbejdet *) a. Voldsudvalg b. Vognudvalg c. Uddannelsesudvalg d. Intro for ny kollegaer 19. Status vedr. kontorforhold 20. Eventuelt

2 Referat 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt med nye punkter 3. Beslutningsstruktur Opslag der er direkte vedr. den enkelte station kan ophænges af SR på denne station. Fælles opslag aftales i SR gruppen. Opslag mærkes om det er fælles- eller stationsopslag. Som udgangspunkt træffes alle beslutninger med konsensus, er der uenighed kan dette skrives ind i referatet og opslag. Eksempler på fællesemner: Bussernes indretning, køretider, fremkommelighed, pauser, arbejdstidslængde, samtidighedsprincippet og vejforhold. SR gruppen afgør hvem der i gruppen løser hvilke opgaver. Ønskes der ændring på en opgavefordeling skal der være accept på ændringen inden den gennemføres. Der gennemføres en sidemandsoplæring (gammel/ny SR). Der fremmes mest muligt information mellem SR ernes aktiviteter. 4. Vagtplaner i 6 ugers planen 2009 Status: Der er ikke kommet nogen udtalelser fra SR, men der er bedt om et møde mellem Pay, Houman og Ghita for at kunne afslutte arbejdet. Proces: Den form som denne blev gennemført var ikke tilfredsstillende. Udpegede SR fra SRgruppen blev ikke anvendt og der var ikke afsat den nødvendige tid for at kunne gennemgå alle vogntursplanerne. Hvorfor der ikke er udarbejdet bemærkninger eller kommentar til disse vogntursplaner. 5. Vagtplaner efter 6 ugers planen (helårsplanen) Sidemandsoplæring gennemføres af Pay sammen med Ghita og Houman. Hvilken indflydelse har SR på disse planer? Der ønskede den nødvendige tid til denne gennemgang. De fremsendte vogntursplaner holdes op mod påbuddet, således at der fremgår hvilke ændringer der er i forhold til helårsplanen , dette være sig antal modur, antal vagter over 8 timer m.m. 6. Statistik om 0-tolerance episoder Status: Vil BÅS udarbejde og offentliggøre denne hver måned?

3 Der anbefales, at alle henvendelser til Driftscenter vedr. hændelser om 0-tolerancer skal registreres. Godt sammenligningsgrundlag i forhold til andre faggrupper 7. Indsats mod 0-tolerance episoder Status: Der er gennemført besøg rundt til de steder, hvor der har været forholdsvis mange stenkast mod busserne. Besøget blev gennemført mellem Chris Oxholm, Frits Vittrup og TOV. TOV er positiv for at finde løsninger der kan reducerer problemet. Der henvises til det opslag, der er ophængt med opfordring for at forbedre rapportering af 0-tolerancer. 8. Førstehjælpskasse i busserne/opholdshusene Hvilket førstehjælpsudstyr skal der være i forhold til chaufførgruppen i busser og opholdshuse, dette undersøges ved Arbejdstilsynet. 9. Driftscenteret, kontakt med chauffør Det er konstateret uforholdsmæssigt mange beklagelser over et dårligt sprog og til tider direkte afvisende sprog ved driftscenteret. Der ønskes en langt bedre tiltale og omgangform mellem kollegaerne og driftscenteret. Vi har desværre konstateret en misforstået omhu ved driftscenteret for at holde busserne i drift, således at sikkerheden kan være tilsidesat, hvilket er kritisabelt. Driftscenteret skal få skiftet bussen når det er sikkerhedsudstyr der er itu eller ikke tilstede. At der ønskes en opgradering af de menneskelige resurser ved driftscenteret At der genopslås retningslinjer for udskiftning af bussen. Er du usikker vedrørende udskiftning af, så kontakt din SR. SR kontakter derefter SL eller direkte til driftscenteret. 10. Udbygning af Infostandere *) Ønskes at der kan udskrives direkte fra infostanderen TH: Indtil videre vil denne mulighed ikke være mulig Talemaskine installeres på BÅS hjemmesiden og Infostanderen Mulighed for oversættelse af tekster på BÅS hjemmeside og Infostander TH: Ny opdatering af BÅS hjemmeside, hvor der afventer erfaringer. SR udarbejder en vejledning i hvorledes tekster på hjemmesiden kan oversættes til andet sprog. 11. Status vedr. Station Stokagervej *) Hvornår er det nuværende gennemførte byggeri godkendt? TH, byggeriet har indtil nu ikke været behandlet af SR

4 Hvornår inddrages SR i byggeriet? TH, Styregruppen indkaldes i løbet af kort tid. TH ønsker ikke at Pay indgår længere, da han ikke skal køre fra Stokagervej endnu. TH ønsker at de to SR der skal arbejde fra Stokagervej indgår i styregruppe. SR gruppen var uforstående overfor denne ændring i MED beslutningen om medlemmer i Styregruppen. 12. Afslutning på handleplaner APV 2007 *) Chris forsætter arbejdet med Torben Høyer medio maj TH og Chris afslutter APV 2007 i maj Manglende afklaringer overføres til Opstart af APV 2009 *) Struktur og opstart af APV 2009 Chris og Ghita deltager, indkaldes i medio af maj 2009 af Torben Høyer 14. Tjenestefrihed / tilskrivning / betaling vedr. SR-tid **) Punktet gav anledning til en længere drøftelse om den nuværende model for. Fra Bjarne Larsen er der kommet følgende: Den nuværende model giver SR erne mulighed for f.eks. at planlægge koordineringsmøder, samt bruge lidt tid på de små henvendelser der måtte komme løbende. En sådan model vil give tilskrivning time for time. Såfremt møder og løsning af opgaver på fridage og feriedage skal udløse overarbejde, ændres modellen til, at ingen opgaver løses før end der er aftalt tid til dette og tjenester kan omlægges (undtagen opgaver om liv, ære og velfærd). Det vil ikke i nogen model komme på tale at tilskrive SR-timerne til timebank 6 eller få udbetalt overarbejde. Desuden er det kun aftalt, at små henvendelser registreres og fremsendes på blanketten den 10. i efterfølgende måned. Jeg har givet tilsagn om tilskrivning for læsning af mails, korte samtaler med kollegaer i ens fritid o. lign. Det var emnerne da vi drøftede det for et par år siden. Jeg har aldrig givet tilsagn om tilskrivning af timer for bisidder og selvstudie. Det er altså stadig den gamle aftale der er gældende. Under drøftelserne var der usikkerhed om hvilken TIME BANK SR timerne placeres i, Bjarne Larsen undersøger hvor SR timerne nu bliver placeret (TIME BANK) Ghita og Torben gjorde tydeligt opmærksom på, at de ikke ønskede ændringer i den nuværende model, hvis det medfører forringelser i deres sikkerhedsarbejde. Det er ikke hensigtsmæssigt, at forringe de forhold der er til SR arbejdet, mod at få overtidsbetaling. Hvilket Bjarne gav udtryk for. Så vil noget af den frihed der er i forbindelse med SR arbejdet bare blive inddraget. Der blev fremført, at Arbejdsmiljøloven beskriver dette klart: Sikkerheds- og sundhedsarbejdet får den fornødne tid til rådighed til at varetage de opgaver, de skal udføre i relation til arbejdsmiljøarbejdet.

5 SR gruppen beskrivelse om hvorledes SR timerne ønskes administreret Regler vedr. SR tid Alt sikkerhedsarbejde er arbejdstid og dermed en del af norm tiden. Som udgangspunkt planlægges alt sikkerhedsarbejde som en del af arbejdstiden, det vil sige ved omlægning af vagt eller ved tjenestefrihed. Møder som indkaldes af SR, f.eks. koordineringsmøde, fremsendes anmodning om SR frihed til dette samlet og i så god tid, at der kan planlægges herfor. Den enkelte SR kan anvende SR tid udover i forbindelse, f.eks. mindre ad hoc opgaver, forberedelse i forbindelse med mødevirksomhed, som bisidder, læsning, skrivning og besvarelser af mails, samt kontakt med ledelsespersoner, kollegaer, eksternt faglig- og arbejdsmiljørådgivning. Deltager den enkelte SR med SR tid til f.eks. møder på f.eks. fridage eller feriedage, sker dette frivilligt. Minimum er tilskrivning med 4 timer (overenskomst). Senest den 10. i måneden indsendes der en timeopgørelse af den forbrugte SR tid i foregående måned, som der er anvendt udover arbejdstiden. Der udbetales kørselsgodtgørelse. Kørselsblanket udfyldes og fremsendes sammen med timeopgørelsen. Som udgangspunkt tilskrives alle SR timer i timebank 6, eller den enkelte SR kan vælge at timerne beregnes som overarbejdstid og udbetales (præsteret arbejde udover norm tid). 15. Gennemgang af linie nettet (fremkommelighed) *) Station Syd er gennemkørt med kommentar af Frits Vittrup og Chris Oxholm Udbudsdelen Station Nord er gennemkørt af Frits Vittrup og Torben Riis Resterende del for Station Nord gennemkøres af Frits Vittrup og Pay Randlev. Frits Vittrup planlægger og indkalder. Når der er gennemført den manglende del af Station Nord, fremsendes de samlede bemærkninger og krav til TOV. 16. Status på Arbejdstilsynet AT påbuddet AT har afsluttet påbuddet, hvilket er taget til efterretning De fremsendte vogntursplaner holdes op mod påbuddet. Se punkt Status på ud og indstigninger af alle døre Der henvises til referat af 11. marts 2009 af Frits Vittrup (gengivet herunder)

6 Referat Forslag om ændring af ind- og udstigningsforhold i 12- og 18m Solarisbusser Tilstede: Pay Randlev (SR) og Ernst Jæger Frederiksen (SR) John Madsen og Frits Vittrup Efter besigtigelse af de to bustyper og drøftelser af de sikkerhedsmæssige forhold var der enighed om følgende løsningsmodel: Solaris 12m bus Ældre og gangbesværede passagerer får mulighed for at stige ud af indstigningdørene. Piktogrammer på indstigningsdørenes yderside, henviser til fem siddepladser, forbeholdt de ældre og gangbesværede passagerer. Piktogrammer på indersiden af indstigningsdørene henviser til at kun ældre og gangbesværede passagerer har mulighed for at stige ud af indstigningsdørene. Der monteres en blå trykknap på holdestang ved dørpartiet som denne gruppe passagerer skal aktivere, således at chaufførerne, er opmærksomme på at der er passagerer som vil ud denne vej. (barnevognsløsning). Den indvendige kameraovervågning af dørpartiet understøtter løsningen. Forholdene for de øvrige passagerer forbliver uændret. Solaris 18m bus Samme løsning som i 12m udgaven. Indstigning af det bagerste dørparti er ikke en sikkerhedsmæssig forsvarlig løsning for passagererne. Indstigning af denne vej kræver at ledet på bussen holder parallelt og helt inde langs fortovskanten. Ca. 95% af alle bushavne er ikke indrettet til ledbusser og det vil således ikke altid være muligt at rette en ledbus tilstrækkeligt ud således at chaufføren kan se hele bussens højre side i sit sidespejl. Dermed har chaufføren intet overblik i forhold til tililende passagerer, med risiko for at passagerer kommer i klemme i dørene. Frits Vittrup 18. Status på udsendelse af SR nyhedsbrev Udsendes efter behov 19. Status vedr. genskin i Solaris busserne Sagen afsluttes så snart, at materiel hertil kommer fra Solaris fabrikken og monteres. Efter mødet har værkstedet via Torben Høyer meddelt, at alle Solaris busserne er færdigmonteret senest den 4. maj. Ernst Jæger Frederiksen følger sagen.

7 20. Status på udvalgsarbejdet *) TH udarbejder og fremlægger SR struktur medio maj Chris udarbejder en opgavefordeling mellem SR Voldsudvalg Vognudvalg Uddannelsesudvalg Intro for ny kollegaer 21. Status vedr. kontorforhold Ikke afklaret endnu 22. Eventuelt MAN busser ankommer ultimo april, skal godkendes af vognudvalgets SR inden driftsstart. Mulighed for udlevering og anvendelse af sikkerhedsstjerne undersøges af Bjarne Larsen.

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013 MØDE Dato 12. december 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 3. december 2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

TH og EMP den 25. marts 2014

TH og EMP den 25. marts 2014 MØDE Dato 25. marts 2014 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Ejler Møller Petersen 8/4-2015

Ejler Møller Petersen 8/4-2015 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG Beretning til generalforsamlingen oktober 2007 Til jer der kan huske sidste års generalforsamling var der en del debat om

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere