Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk"

Transkript

1 Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Titel Bedømmelse af tilbud Dato 23. september 2013 Til De bydende Fra Bedømmelsesudvalget 1. Baggrund Fredensborg Kommune udskrev den 20. april 2013 en totalentreprisekonkurrence om et nyt idrætscenter i Humlebæk. Der blev udvalgt 5 totalentreprenørteams (tilbudsgivere) efter en forudgående prækvalifikationsrunde. Ved tilbudsfristens udløb den 13. september 2013 havde Fredensborg Kommune modtaget tilbud fra fire tilbudsgivere. Der har efterfølgende været gennemført en forhandlingsproces i overensstemmelse med direktivets bestemmelser, idet alle fire modtagne totalentreprisetilbud var uantagelige og/eller ukonditionsmæssige. Herefter modtog Fredensborg Kommune den 20. september 2013 to justerede totalentreprisetilbud fra: Totalentreprenør Arkitekt Ingeniør 1. Dansk Halbyggeri A/S gpp arkitekter a/s Aksel V. Jensen A/S 2. Jönsson a/s BBP Arkitekter A/S Niras A/S Bedømmelsen af disse to tilbud er blevet gennemført af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra bygherren og Fagdommer arkitekt maa Anna Maria Indrio (C.F. Møller Danmark A/S), Fagdommer arkitekt maa Lars Toksvig (PLH Arkitekter as), begge fagdommere er udpeget af Totalentrepriseudvalget. Bedømmelsesudvalget blev assisteret af repræsentanter for brugerne, bygherrerådgivere Flemming Overgaard (Keinicke og Overgaard Arkitekter), Morten Krüger (D K2 Bygherrerådgivning as), Johannes Kildeby og Søren Tholstrup (ALECTIA A/S). 2. Tildelingskriterier Tilbuddene er bedømt ud fra det i udbudsmaterialet angivne tildelingskriterie. Kriteriet for tildeling af ordren er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som vurderes ud fra følgende delkriterier med angiven vægtning: Del kriterium Underkriterium (A) Pris Tilbudsgivere kan for den udbudte totalentreprise ikke tilbyde en pris, der er højere end den økonomiske ramme som udgør kr ,- ekskl. moms. Vægt 20 % Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

2 B Kvalitet af den tilbudte løsning "Kvaliteten af den tilbudte løsning" omfatter en vurdering af kvaliteten af de tekniske, byggetekniske og funktionelle løsninger og materialer samt arkitekturen i byggeriet, hvorved der lægges vægt på: 60 % At det tilbudte projekt bedst muligt opfylder Fredensborg Kommunes ønsker til funktion og ydelse, herunder til fleksibiliteten i anvendelsen samt at dette understøttes af tekniske løsninger og materialer i høj kvalitet, som er lette at vedligeholde og driftsmæssigt optimale. At der etableres en hensigtsmæssig rumdisponering, som sikrer en god funktion og arealudnyttelse. At den arkitektoniske løsning fremtræder som en gedigen helhed med sammenhæng mellem inde- og udeområder. (C) Organisation og planlægning "Organisation og planlægning" omfatter en vurdering af tilbudsgivers organisation og planlægning af henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen, hvorved der lægges vægt på: At der demonstreres en hensigtsmæssig og effektiv organisation med inddragelse af relevante kompetencer af høj kvalitet og på rette tid. At der anvendes et velfunderet system og en effektiv metode til styring af tid, ressourcer, økonomi, commissioning samt registrering og udbedring af fejl og mangler. At opgaven planlægges, således at Fredensborg Kommune inddrages i de nødvendige beslutninger på rette tid. 20 % Tilbuddene er hver især blevet sammenholdt med de i udbudsmaterialet angivne ønsker og kravspecifikationer, og ud fra det fastsatte tildelingskriterie og tilhørende delkriterier har bedømmelsesudvalget udpeget det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 3 Karaktergivning Delkriterium A - Pris, Tilbuddets økonomiske værdi Side 2 af 12

3 Karaktergivningen sker på grundlag af en 10-skala. Der er anvendt et bedømmelsesinterval på 3 mio. kr. ekskl. moms, i forhold til den udmeldte økonomiske ramme. Det er således muligt at præmiere de tilbudsgivere der ligger under den udmeldte økonomiske ramme. Delkriterium B og C Kvaliteten af den tilbudte løsning og Organisation og planlægning Delkriterium B og C gives en karakter ud fra den nedenfor angivne 10-skala. Karakter Indhold 0 For det kun netop konditionsmæssige tilbud Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 6 7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Bedømmelse af de enkelte tilbud På baggrund af ovenstående er der ved en gennemgang af de enkelte tilbud tildelt følgende karakterer. Delkriterium A Pris, Tilbuddets økonomiske værdi Dansk Jönsson a/s Halbyggeri A/S Tilbudssum 30,5 mio. 30,472 mio. Karakter 0,00 0,10 Vægtet karakter 0,2 x 0,00 = 0,00 0,2 x 0,10 = 0,02 Delkriterium B - Kvaliteten af den tilbudte løsning. Dansk Halbyggeri A/S Side 3 af 12

4 Funktion og ydelse Generelt Generelt opfyldes alle funktionskrav og krav til minimumsarealer. Udearealer Der er rig mulighed for afledning af tagvand og overfladevand via grøfter til søen. Der forekommer en række uafklarede forhold til hvorledes udebasen vil fungere. Adgangsforhold X-faktor Området fremstår som et stort rum uden nicher, rumopdelinger eller andre variationer, som kunne medvirke til en mere spændende rumoplevelse. Det vil være inventar og møblering, der i så fald skal få X-faktor til at fungere. Motionslokale Lever funktionsmæssigt op til de beskrevne krav om central beliggenhed, størrelse, indgang m.v. Rumadskillende væg i motionsrummet er udført ved fast glasvæg med dør. Bade-, omklædnings- og toiletforhold Området er funktionelt, og opfylder kravene til antal rum og funktioner. Der er suppleret med en lounge i området, som bidrager på positiv vis. Bevægelsessal Multisal Springsal: Depot Ønsket om at kunne bruge depotarealet, når redskaberne er ude, ses ikke opfyldt. Tennisfaciliteter Tennisfaciliteterne opfylder krav til almindelig træning og understøtter konkurrence-/kampmulighed. Der er en ekstra meter rundt om tennisbanerne, hvilket giver gode muligheder for ekstra træningsaktiviteter. Ombygningsarbejder Side 4 af 12

5 Forslaget gives karakteren 5 i relation til funktion og ydelse. Rumdisponering og arealudnyttelse X-faktor er placeret centralt og tæt ved hhv. eksisterende hal, tennishallen, bevægelses- og multisalen, motionsområdet samt udebasen mod syd. X-faktors placering giver et godt overblik over alle faciliteterne, og opfylder på dette område funktionskravene. X-faktor åbner sig mod syd, men arealet udenfor vil en stor del af tiden henligge i skygge af hallen. Fra omklædningsfaciliteter i den eksisterende hal skal man gå gennem hallen eller helt ud af hallen, og ind i de nye bygninger via hovedindgang, hvilket ikke er en optimal løsning. Rumdisponeringen tillader indkig til tennis fra en lounge i X-faktors bade- og omklædningsområde. Der er derimod ringe mulighed for indblik i multisalen og springsalen fra X-faktorområdet. Det er problematisk, at man ikke kan komme ind i alle sale fra X-faktor. Det er kringlet, at skulle igennem andre sale for at komme frem til de ønskede lokaler. Forslaget har en god arealudnyttelse, og rummer kun et mindre gangareal i bade- og omklædningsområdet. Toiletterne er centralt placeret for alle funktioner. Bade-, omklædnings- og toiletforhold er dog gemt bag en dør til et noget uvenligt område, og kun den lille lounge giver det et behersket løft. Udebasen virker klemt inde mellem de to høje bygninger, som vil medføre markante skyggedannelser. Forslaget gives karakteren 3 i relation til rumdisponering og arealudnyttelse. Side 5 af 12

6 Arkitektonisk løsning Forslaget er valgt placeret på den sydlige del af byggefeltet, hvilket vurderes som den bedste placering. Parkeringspladserne udlægges hensigtsmæssigt i forlængelse af de eksisterende. Placeringen vurderes som den bedst egnede placering, da det nye byggeri får en indgang tæt på parkeringen mod vest. Derved begrænses intern trafik på grunden mest muligt, så natur og træer kan bevares i størst omfang. Fra ankomstpladsen er der adgang til anlægget via et vindfang, der forbindes til den eksisterende hal og den nye bygnings hjerte X-faktorrummet, som ligger vinkelret på den eksisterende hal med tennishallen og motions- og bevægelsessalene på hver sin side. Det kan være svært at få øje på en arkitektonisk idé i projektet. Hallernes forskelligartede geometri og relation til omgivelserne virker ubearbejdet og uartikuleret. Volumenernes indbyrdes placering og samspil efterlader skyggefulde uderum af ringe kvalitet. Begge uderum flankeres af høje lukkede mure, der kun vil tillade sollys i korte tidspunkter på dagen. Specielt fra ankomsten optræder bygningerne som lukkede sorte volumener, i en uharmonisk sammenstilling af skrå og flade tage i forskellig højde og retning. Udtrykket virker rodet og associerer til standard industribygninger. Samspillet mellem den eksisterende hal og den nye bygnings farve og udtryk er uforløst. Resultatet er et formsprog i kontrast til omgivelserne. Side 6 af 12

7 De indvendige rumlige sekvenser mangler oplevelse, og der er som nævnt dårlig kontakt imellem X-faktorrummet og multisalens bagerste del samt springsalen. Ved en underopdeling er tilgængeligheden til disse områder ikke optimal. Den nye bygning hænger ikke godt sammen med den eksisterende hal. Man kan ikke rykke banen og gå gennem den eksisterende hal, som det er tegnet i projektet. Dette kunne dog løses ved at tilkøbe en forbindelsesgang. Det er ikke muligt at komme ind i centret direkte fra øst, hvilket er uhensigtsmæssigt. Forslaget gives karakteren 3 i relation til den arkitektoniske løsning Jönsson a/s Funktion og ydelse Generelt. Generelt opfyldes alle funktionskrav og krav til minimumsarealer. Udearealer Adgangsforhold X-faktor De stillede midstekrav til snack-køkken og café-område er opfyldt Der er delvist imødekommet ønsker til opvarmning og udstrækning, idet der er opsat ribber ved X-faktorområde M. Motionslokale Lever funktionsmæssigt op til de beskrevne forhold om central beliggenhed i centret, størrelse, indgang m.v. Der er udgang både til udearealer og ind til X-faktor. Bade-, omklædnings- og toiletforhold Området er funktionelt. Det bør overvejes at etablere et supplerende toilet i den sydlige ende ved tennis-omklædning grundet den ellers lange afstand. Bevægelsessal Der opsættes spejle på mobilvægge og ikke faste vægge. Det betyder, at når mobilvæggene ikke er nede, er der ingen spejle i bevægelsessalen. Multisal Springsal Side 7 af 12

8 Det er ikke hensigtsmæssigt med et åbent område mod X-faktor. Springsalen vil fungere bedre med glasvægsadskillelse mod X-faktor. Depot Ønsket om at kunne bruge depotarealet, når redskaberne er ude synes ikke opfyldt. Tennisfaciliteter Der er godt indkig fra X-faktor. Faciliteterne opfylder krav til almindelig træning og understøtter konkurrence- /kampmulighed. Ombygningsarbejder Forslaget gives karakteren 5 i relation til funktion og ydelse. Rumdisponering og arealudnyttelse X-faktor er placeret centralt og tæt ved hhv. eksisterende hal, bevægelses- og multihallen, motionsområdet, samt udebasen. Tennishallen er placeret i den sydlige del af X-faktor, og hænger ikke helt sammen med idrætscentrets øvrige funktioner. Forslaget har en god arealudnyttelse, hvor X-faktor fungerer som et multianvendeligt område med forskellige rumdannelser og nicher. Udebasen er disponeret godt og rummeligt i forhold til stien fra øst. Forslaget gives karakteren 6 i relation til rumdisponering og arealudnyttelse. Side 8 af 12

9 Arkitektonisk løsning Forslaget er også valgt placeret på den sydlige del af byggefeltet, hvilket vurderes som den bedste placering. Nybyggeriet danner sammen med den eksisterende hal et trelænget anlæg samlet omkring en stor attraktiv gårdhave. Et saddeltagsmotiv og facadens lyse farve gentages fra den eksisterende hal og Langebjergskolen, således at nyt og gammelt bindes sammen til en poetisk helhed. Tagene giver et flot rytmisk forløb og et poetisk gavlmotiv. Den simple geometri virker ærlig og tilpasser sig omgivelserne på en naturlig måde. Det rytmiske forløb giver gode muligheder for fremtidige udvidelser, som også illustreret i projektforslaget. Dette ses som en kvalitet. Byggeriet er klart disponeret ved, at X-faktorrummet er et gennemgående rum, hvor alle haller knytter sig til. Der er loft til kip i det gennemgående rum hvormed saddeltagsmotivet kan læses i rummet og tilfører rummet en Side 9 af 12

10 imponerende rumvirkning. Fra X-faktorrummet er der er god adgang til alle sektioner af hallerne, og gennem store glaspartier er der et godt indblik i disse. Et stort glasbånd mod øst forsyner X-faktorrummet med rigeligt dagslys og kontakt til gårdrummet, hvor udebasen ligger i naturlig forlængelse af X- faktorrummet. Udebasen har mange aktivitetsmuligheder og henvender sig ud mod det store landskab og åbner sig mod omverdenen. Således er der også en naturlig adgang til byggeriet via en cykelsti fra øst. Inde i X-faktorummene er indskudt nogle farvede bokse indeholdende køkken, depot m.m. Boksene er lavloftede og førstesalen bliver desværre ikke bragt i spil i huset. Det vurderes, at X-faktorrummet også er minimeret så meget, at ønsket om en dobbeltfunktion i X-faktor ikke rigtig er opfyldt. Det er vanskeligt at finde frem til hallerne, når man kommer ind, her tænkes særligt på tennishallen, der ligger gemt bag boksene. Det vurderes, at der er god fleksibilitet og robusthed for fremtidige udvidelser i forslaget. Dog vurderes det, at en senere inddragelse af førstesalene på boksene kan stille fordyrende krav til tilgængelighed i form af lifte afhængig af konkret udformning. Forslaget gives karakteren 8 i relation til den arkitektoniske løsning. Sammenfattende er karaktergivningen for forslagenes kvalitet af den tilbudte løsning som følger: Dansk Halbyggeri A/S Jönsson a/s Funktion og ydelse 5 5 Rumdisponering 3 6 Arkitektonisk løsning 3 8 Gennemsnitskarakter 3,67 6,33 Vægtet karakter 0,6 x 3,67 = 2,20 0,6 x 6,33 = 3,80 Delkriterium C - Organisation og planlægning. Begge tilbudsgivere har med deres tilbud overholdt de i udbudsmaterialet stillede mindstekrav uden væsentlige afvigelser i relation til nærværende delkriterie. Begge tilbudsgivere har tilbudt en kompetent bemanding til at gennemføre opgaven, og har en klar, entydig og robust organisation. Begge tilbudsgivere udviser forståelse for opgavens kompleksitet, og lægger op til en konstruktiv og løsningsorienteret håndtering af opgaven. Jönsson a/s giver i deres Metodebeskrivelse en ganske overbevisende beskrivelse af de for opgaven påtænkte dynamiske styringsværkstøjer. Der savnes for begge tilbudsgivere det i Udsendelsesbrev nr. 06 omhandlede særskilte notat vedr. håndtering af commissioningprocessen. Side 10 af 12

11 Jönsson a/s giver dog, om end en noget overordnet, beskrivelse af nævnte i deres Metodebeskrivelse. Karaktergivningen er som følger: Dansk Halbyggeri A/S Samlet karakter 5 7 Vægtet karakter 0,2 x 5 = 1,00 Jönsson a/s 0,2 x 7 = 1,40 4. Bedømmelsens resultat Der er i oversigten nedenfor foretaget en sammenstilling af de for de enkelte delkriterier tildelte karakterer (vægtede karakterer): Dansk Jönsson a/s Halbyggeri A/S Pris 0,00 0,02 Kvaliteten af den tilbudte løsning 2,20 3,80 Organisation og planlægning Samlet vægtet karakter 1,00 1,40 3,20 5,22 Som det fremgår af ovenstående er totalentreprisetilbuddet fra Jönsson a/s identificeret som værende det økonomisk mest fordelagtige. Byggeprojektets igangsætning forudsætter, at Byrådet godkender, at der indgås kontrakt med den vindende totalentreprenør på byrådsmøde den 28. oktober Anbefalinger til en videre bearbejdelse af det økonomisk mest fordelagtige tilbud Byggeriet vil i tag og facade være mere sammenhængende, hvis taget belægges en hvid tagplade alternativt med lys grå eller hvidt tagpap. For at styrke sammenhængen mellem den eksisterende hal og de nye haller anbefales det, at optionen på en forbindelsesgang tilkøbes. Et af de forfinede træk i forslaget ligger i facadernes vandrette bånd af vinduer. Et gennemgående vinduesbånd mod vest vil få huset til at virke åbent og inviterende fra ankomsten. Motivet bør fastholdes, og det anbefales derfor at tilkøbe de manglende vinduer mod vest. Det virker mindre konsekvent, at der i hallerne er forskellig type akustisk regulering på loft og væg. Det anbefales derfor at tilkøbe træbeton i hallernes loft. Projektet vurderes ikke til at kunne flyttes til andre placeringer i byggefeltet, og det anbefales, at det fastholdes på sin foreslåede placering. Side 11 af 12

12 Udebasens bearbejdning kan højnes. Det anbefales, at der tilkøbes nogle flere kvadratmeter opholdsterrasser og at landskabsprojektet bearbejdes generelt, så det centrale uderum kan komme til at leve op til sit fulde potentiale. Det anbefales, at der etableres en fast belægning på p-arealer i form af asfalt. Det vil være en dyrere løsning at udvide tennishallen med en senere tilbygning, derfor anbefales det at tilkøbe den ekstra tennisbane til projektet på nuværende stade, hvis bygherre ønsker at prioritere dette. Det anbefales, at der i projektet indarbejdes et skråt klatrelandskab/ motoriklandskab med en lille hems på førstesal ved en (eller flere) af boksenes vægge til gavn for børns udfoldelse og motorik. Og at der arbejdes med udformningen af X-faktor i rum og nicher som ønsket. Side 12 af 12

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125

Tilpasning mellem 85 og 125 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE...

Læs mere

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Udbudsforløbet... 2 2. Bedømmelsesarbejdet... 4 2.1 Bedømmelsesudvalget... 4 2.2 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE FREDERIKSBJERG- BYGGERIET DOMMERBETÆNKNING ENDELIG UDGAVE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Emil Baumann Geist, København) mod Region Hovedstaden (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris...

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

Trekroner Allé Roskilde

Trekroner Allé Roskilde Dommerbetænkning Campus 6. juli 2010 Side 2 Campus Dommerbetænkning Indholdsfortegnelse Dommerbetænkningen... 3 Generelt for alle forslag... 5 Forslag 1 Enemærke & Petersen A/S... 8 Forslag 2 Davidsen&

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING. Hoffmann A/S. Enemærke & Petersen A/S. Jorton A/S. Jørgen Friis Poulsen a/s. HP Byg A/S Langkærparken Ankomstfacade View B

DOMMERBETÆNKNING. Hoffmann A/S. Enemærke & Petersen A/S. Jorton A/S. Jørgen Friis Poulsen a/s. HP Byg A/S Langkærparken Ankomstfacade View B 3168 802 JORTON A/S Robert Fultons Vej 16 8200 Aarhus Roust Spær A/S Tinggården, Roust 6818 Åre Kærsgaard & Andersen A/S Kastevej 21a 9000 Aalborg CENERGIA Energy Consultants Herlev Hovedgade 195 2730

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA

Læs mere

vandkulturhus thyborøn

vandkulturhus thyborøn dommerbetænkning indbudt projektkonkurrence juni 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Thyborøn

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG RETTEN PÅ FREDERIKSBERG Indbudt projektkonkurrence Frederiksberg Dommerbetænkning 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafisk tilrettelæggelse: ADman Kommunikation Forsideillustration:

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling

Læs mere