Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47"

Transkript

1 Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47 Indholdsfortegnelse: Leder Artikler Korrektion for periodeposter - "dobbeltfradrag" - adgang til genoptagelse tilbage til indkomståret 1995 Nyhedsbrev fra BDO Investeringsfondsmidler fra 1997 skal bruges inden nytår, hvis man vil undgå efterbeskatning Nyt fra ToldSkat Befordringssatserne 2004 AM-bidrag af sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende Serbien og Montenegros succession i konventionen mellem Danmark og det tidligere Jugoslavien om social sikring. Domme og afgørelser Højesteret: Jydske Vestkysten hæftede for journalists manglende indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Dødsbo - succession ved udlodning af aktier Genanbringelse af ejendomsavance i fast ejendom erhvervet med succession Indtægtsførelse af bestyrelseshonorarer Regnskabsnyt Lovforslag L 71: Ændring af årsregnskabsloven Skatteudvalgsbilag uge 47 Almindelig del Lovforslagsdel L 27: Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning L 29 Afskaffelse af kapitalforklaringen L 30 Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v. L 59 Grænsegængeraftale med Sverige L 60: Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger L 61: Børnefamilieydelsesloven - regulering efter forbrugerprisindeks L 62: Ændring af kulbrinteskatteloven L 63: Fritagelse for skat af findeløn og dusører m.v. Om Skatt

2 Leder I denne uge kom de nye satser for befordring, som du kan finde under Nyt fra ToldSkat. KPMG har i en artikel kommenteret 2 landsskatteretskendelser, der viser, at der generelt er adgang til at få foretaget en primoregulering, når skattemyndighederne foretager korrektion for periodeposter, eksempelvis varelagre, igangværende arbejder, hensættelser m.v. Der er fremsat forslag om ændring af årsregnskabsloven. Lovforslaget indeholder ikke væsentlige ændringer i forhold til det i august udsendte høringsudkast. Deloitte & Touche har gennemgået ændringsforslaget (se under artikler). Vi ønsker læserne god fornøjelse med læsningen og en god uge. Flemming L. Bach Ansvarshavende redaktør Artikler Korrektion for periodeposter - "dobbeltfradrag" - adgang til genoptagelse tilbage til indkomståret 1995 Landsskatteretten nedsatte et revisionsselskabs skattepligtige indkomst med værdien af regningsmodne igangværende arbejder primo indkomståret 1995 uden en modsvarende ultimoregulering for det foregående indkomstår.afgørelser viser, at der generelt er adgang til at få foretaget en primoregulering, når skattemyndighederne foretager korrektion for periodeposter, eksempelvis varelagre, igangværende arbejder, hensættelser m.v. 20. november 2003 Nyhedsbrev fra BDO Depechen 26/2003:* Transfer pricing* Skærpet anmeldelsespligt ved skattefri aktieombytning* Omgørelse - selskabsretlige forhold* Fuldt straksfradrag for nybyggede udlejningsboliger Investeringsfondsmidler fra 1997 skal bruges inden nytår, hvis man vil undgå efterbeskatning Nyhedsbrev fra Palsgaard Hansen: Investeringsfondsmidler fra 1997 skal bruges inden nytår, hvis man vil undgå efterbeskatning. Det er det meget svært at få forlænget tidsfristen, så det anbefales at investeringsfondsmidlerne bliver brugt inden udgangen af november november

3 Nyt fra ToldSkat Befordringssatserne 2004 Befordring mellem hjem og arbejdsplads Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2004 er fastsat således: 0-24 km inkl.: intet fradrag km. inkl.: 1,62 kr. pr. km over 100 km: 0,81 kr. pr. km Erhvervsmæssig kørsel Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat således: kørsel til og med km årligt: 2,98 kr. pr. km kørsel ud over km årligt: 1,62 kr. pr. km Ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel er den skattefri godtgørelse uændret fastsat til 0,40 kr. pr. km. 19. november 2003 AM-bidrag af sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende Østre Landsret har i en afgørelse - offentliggjort i SKM ØLR - fastslået, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af sygedagpenge, der udbetales til en selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsskatteordningen. Det er blevet besluttet, at dommen ikke skal ankes til Højesteret. Told- og Skattestyrelsen udarbejder et genoptagelsescirkulære. Serbien og Montenegros succession i konventionen mellem Danmark og det tidligere Jugoslavien om social sikring. Serbien og Montenegros har succederet i aftalen mellem Danmark og det tidligere Jugoslavien om social sikring. Bosnien-Hercegovinas stilling er fortsat uafklaret. 19. november november

4 Domme og afgørelser Højesteret: Jydske Vestkysten hæftede for journalists manglende indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Højesteret fandt, at journalistens indkomst fra bladet måtte anses for lønindkomst og ikke som selvstændig erhvervsdrivende. Højesteret fandt på den baggrund, at bladet havde udvist forsømmelighed, således at bladet hæftede for den manglende indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. 18. november 2003 Dødsbo - succession ved udlodning af aktier Ligningsrådet har afgivet bindende forhåndsbesked om, at en aktiebeholdning kunne udloddes fra et dødsbo med succession til afdødes livsarvinger. 20. november 2003 Genanbringelse af ejendomsavance i fast ejendom erhvervet med succession Ligningsrådet har afgivet bindende forhåndsbesked om, at der kunne ske genanbringelse af ejendomsavance, jf. 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven, ved salg af landbrugsejendommen X i anskaffelsessummen ved købet af landbrugsejendommen Y, uanset at ejendommen Y er købt med succession i relation til lov om ejendomsavance. 20. november 2003 Indtægtsførelse af bestyrelseshonorarer Ligningsrådet fandt, at honorarer for bestyrelsesarbejde udført af personen P ikke kunne indgå som selskabsindkomst i et af P ejet 19. november 2003 Regnskabsnyt Lovforslag L 71: Ændring af årsregnskabsloven Lovforslaget indeholder ikke væsentlige ændringer i forhold til det i august udsendte høringsudkast. Forslaget indeholder en række lempelser for små og mellemstore virksomheder. Lempelserne består dels af forslag om forhøjelse af størrelsesgrænserne for de enkelte regnskabsklasser, og dels af flytning af en række oplysningsbestemmelser fra klasse B til klasse C. På målingssiden foreslås det obligatoriske krav om at måle investeringsaktiver til dagsværdi ændret, således at anvendelse af bestemmelsen fremover bliver frivillig. Store virksomheder i klasse C kan især se frem til forslaget om ophævelse af kravet om udvidede segmentoplysninger og for klasse D virksomheder ophæves kravet om segmentoplysninger for den sekundære segmenteringsdimension. 14. november 2003 Læs Lovforslag 71 Deloitte & Touche's bemærkninger 4

5 Endvidere indeholder forslaget en række præciseringer, ligesom der er medtaget visse skærpelser afledt af EU's direktivændringer. Endelig bliver der ifølge forslaget krav om, at børsnoterede virksomheder skal følge de internationale regnskabsstandarder (IFRS) både i koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet. Skatteudvalgsbilag uge 47 Almindelig del Alm. del - bilag 109 spm (personalegoder/naturalieydelser - bruttotræk-sagen, ADSLforbindelser), Alm. del - bilag 108 Aktuelt notat vedrørende ECOFIN den 25. november 2003 Alm. del - bilag 107 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.v. samt emballageafgiftsloven (Konkurrenceforbedring for visse grænsehandelsvarer) Alm. del - bilag 106 Henvendelse fra Nyreforeningen Vejle Amtskreds vedrørende loven om gevinstgivende spilleautomater Alm. del - bilag 105 Svar på spm. om hvorfor der i skatteaftale ift. Øresundsregionen alene gives fradrag for bropassage og ikke for brug af færgeforbindelser over Øresund, fra skatteministeren Alm. del - bilag 104 svar på spm (overflytning af grundregistreringen af virksomheder fra ToldSkat til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) Alm. del - bilag 103 svar på spm (EU's udvidelse, fri etableringsret, kontrol af virksomheder) Alm. del - bilag 102 Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådsspørgsmål E-G den 12. november 2003, til skatteministeren Alm. del - bilag 101 Udkast til lov om ændring af lov om social service og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forbedringer af ledsagerordningen, præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed og indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse m.v.) Alm. del - bilag 100 Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 16/9-03 fra Robert Hansen, Hvidovre vedr. omkostningsgodtgørelse, fra skatteministeren Alm. del - bilag 99 Alm. del - bilag 98 Alm. del - bilag 97 samrådsspm. N-P (Lindman-dommen, ny bombe under Tipstjenesten) svar på spm (beskatning af de bonuschecks) samrådsspm. I-M (Gambelli-dommen, Tipstjenesten) Lovforslagsdel L 27: Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning L 27 - bilag 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget L 27 - bilag 4 spm (baggrunden for lovforslaget, konkret sag i Ligningsrådet) L 27 - bilag 5 spm (betingelser for ændringen, sambeskatningsinstituttet) L 27 - bilag 6 spm (fast driftssted, modernisering af reglerne for sambeskatning mellem koncernselskaber) L 27 - bilag 7 20 spørgsmål nr. S 703 og S 704 om, at ministeren bevidst holder et hul i skattelovgivningen åbent L 27 - bilag 8 spm (lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse) 5

6 L 27 - bilag 9 spm (fast driftssted) L 29 Afskaffelse af kapitalforklaringen L 29 - bilag udkast til betænkning L 29 - bilag udkast til betænkning L 29 - bilag 39 Henvendelse af 18/11-03 fra Alternativ Revision L 29 - bilag 40 Kommentar fra skatteministeren til Henvendelse af 18/11-03 fra Alternativ Revision L 30 Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v. L 30 - bilag 14 Kommentar fra skatteministeren til henvendelse af 6/11-03 fra Preben Christian Hansen L 30 - bilag udkast til betænkning L 59 Grænsegængeraftale med Sverige L 59 - bilag 3 L 59 - bilag 4 L 59 - bilag 5 L 59 - bilag 6 L 59 - bilag 7 L 59 - bilag 8 L 59 - bilag 9 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget Begæring om dispensation fra forretningsordenens 13, stk. 1, fra skatteministeren spm. 1-5 (antal berørte skatteydere, finansiering, administrative omkostninger) Henvendelse fra RestaurationsBranchens Forbund vedrørende aftalen om /og konsekvenserne for svenskere på danske færger spm. 6-7 (administrative omkostninger) 1. udkast til betænkning Kopi SAU: Svar på spm. 42 om hvorfor der i skatteaftale ift. Øresundsregionen alene gives fradrag for bropassage og ikke for brug af færgeforbindelser over Øresund, fra skatteministeren L 59 - bilag 10 svar på spm. 1-5 (antal berørte skatteydere, finansiering, omkostninger) L 59 - bilag 11 svar på spm. 6-7 L 60: Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger L 60 - bilag 5 L 60 - bilag 6 spm L 60 - bilag 7 L 60 - bilag 8 L 60 - bilag 9 spm. 1-3 (regnskabsregler for hensættelse til tab mv.) spm (selvstændige erhvervsdrivende, henlæggelsesfradrag, Baselregulativet mv.) svar på spm. 4,6-9 (pensionisters fradrag for pensionsordninger mv.) svar på spm (selvstændige erhvervsdrivende) L 60 - bilag 10 svar på spm. 10,21-23,26,29-30 (tynd kapitalisering, finansiel leasing, afskrivninger, hensættelsesafgift mv.) L 60 - bilag 11 Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren L 60 - bilag 12 Svar på spm. om, hvor mange skatteydere, der i 2001 har foretaget skattemæssigt fradrag for pensionsindbetalinger, fra skatteministeren L 60 - bilag 13 Kommentar fra skatteministeren til Henvendelse af 11/11-03 fra Forsikring & Pension 6

7 L 60 - bilag 14 Kommentar fra skatteministeren til Henvendelse af 12/11-03 fra Foreningen af Firmapensionskasser L 61: Børnefamilieydelsesloven - regulering efter forbrugerprisindeks L 61 - bilag 3 Ændringsforslag, fra skatteministeren L 61 - bilag 4 spm. 1-5 (hvorfor regulering efter forbrugerprisindeks?) L 61 - bilag 5 1. udkast til betænkning L 61 - bilag 6 spm (placering i nationalregnskabet) L 61 - bilag 7 svar på spm. 1-4 (hvorfor regulering efter forbrugerprisindeks?) L 61 - bilag 8 svar på spm (placering i nationalregnskabet) L 62: Ændring af kulbrinteskatteloven L 62 - bilag 31 Dette bilag er endnu ikke offentligt tilgængeligt L 62 - bilag 32 Kopi EPU: Revideret tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget L 62 - bilag 33 Samråd med økonomi- og erhvervsministeren i Det Energipolitiske Udvalg L 62 - bilag 34 spm L 62 - bilag 35 Kopi EPU: Oplæg til en eventuel høring, fra Keld Albrechtsen (EL) L 62 - bilag 36 Kopi EPU: Svar på spm. 42 om, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de i Redegørelse til Folketinget vedrørende Nordsøen opgivne tal om, hvad regeringens nye aftale vil indbringe for staten, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 37 Kopi EPU: Svar på spm. 55 om statens muligheder for at regulere olie- og gasproduktionen i Nordsøen, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 38 Kopi EPU: Svar på spm. 57 om sammenligning mellem gældende regler og aftalen med A.P. Møller - Mærsk om betaling for oprydningen efter kulbrinteaktiviteter, for så vidt angår statens udgifter, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 39 Kopi EPU: Svar på spm. 60 om, hvad den gennemsnitlige fordeling af overskuddet vil være mellem DUC og staten, fra økonomi- og erhvervsministeren L 62 - bilag 40 spm L 62 - bilag 41 spm L 62 - bilag 42 spm L 63: Fritagelse for skat af findeløn og dusører m.v. L 63 - bilag 3 Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren 7

8 Om Skatt Skatt indeholder alt om skat og regnskab til erhvervsdrivende virksomheder, regnskabsfolk, revisorer og rådgivere. om Skatt på hjemmesiden eller download dette produktblad. Skatt udgives af Forlaget HERMES, der også udgiver MomsMail, se Tegn et gratis og uforpligtende prøveabonnement. Tilmeld dig ved at klikke her, eller henvend dig til os ved at svare på denne mail. Ønsker du fremover ikke at modtage s fra Forlaget HERMES om nyheder om skat og regnskab, så meddel det til os ved at svare på denne mail. Til toppen 8

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48 Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48 Indholdsfortegnelse LEDER ARTIKLER Fri telefon NYT FRA SKATTEMINISTERIET Så er det vedtaget: Større befordringsfradrag til langdistancependlerne i udkantskommuner

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen

Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen Den mindste kunst INDHOLD: Selvangivelsen 2003... 2-3 Udlejning af sommerhuse og fritidsejendomme... 3 Virksomheder i klasse B og aflæggelse af årsrapport... 4-5 Afskrivning på kunstnerisk udsmykning...

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

REVISOR POSTEN SIDE 2. SIDE 4 Salg af ejerbolig skattefrit? SIDE 5 LetLøn www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk

REVISOR POSTEN SIDE 2. SIDE 4 Salg af ejerbolig skattefrit? SIDE 5 LetLøn www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 1 2004 SIDE 2 o STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Reduktion af løn i forbindelse med frynsegoder SIDE 4 Salg af ejerbolig skattefrit?

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 3 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014 Informationsmøde for rådgivere Forår 2014 Program Velkommen Selvangivelse og TastSelv Nyt om moms og afgifter Nyt om skat SKAT har fokus på Side 2 Forår 2014 Selvangivelse og TastSelv Side 3 Forår 2014

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

B L I C H E R A K T U E LT

B L I C H E R A K T U E LT Årgang 3, Nummer 3 Julen 2014 B L I C H E R A K T U E LT I D E T T E N U M M E R : Væsentlige stramninger i virksomhedsordningen Nyt ejerregister for selskaber 3 Holdingselskaber bør have Deres egen bankkonto

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere