ForSprings rehabiliteringsmodel. - for unge med nedsat funktionsniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ForSprings rehabiliteringsmodel. - for unge med nedsat funktionsniveau"

Transkript

1 ForSprings rehabiliteringsmodel - for unge med nedsat funktionsniveau

2 Overordnet plan for udviklingsforløbet I det indledende arbejde inden kursisterne begynder, foretages nødvendig afklaring af rammer, målgruppe og opsøgning af målgruppen. I udviklingsforløbet gentages aktiviteterne det antal gange og i den rækkefølge, der er hensigtsmæssigt. I begyndelsen af udviklingsforløbet vil det være hensigtsmæssigt hovedsageligt at arbejde med gruppebaseret arbejde, mens det individuelle arbejde bør opprioriteres senere i udviklingsforløbet. Planlægning af indholdet i udviklingsforløbet bør tage hensyn til eventuelle nye kursister hvert halve år. Alle kursister bør som opfølgning tilbydes deltagelse i gruppesammenkomster. Parenteserne henviser til det sted i publikationen, hvor der kan læses mere om emnet. Indledende arbejde Udviklingsforløb af op til 1½ års varighed Opfølgning Personprofil (s. 24) Afgrænse målgruppe (s. 19) Afklaring af udviklingsforløbets overordnede rammer (s. 13) Opsøge bruttogruppen (s. 20) Introduktionsmøde (s. 20) Indledende interviews (s. 20) Definition af fokusområder (s. 21) Teambuilding (s. 31) Gruppebaseret arbejde (s. 34) ud fra fokusområder eller spontane ønsker: Fremtidsværksted (s. 26) Eksterne ophold (s. 36) Temadage Socialt fællesskab (s. 40) Informationsmøde for pårørende og relevante samarbejdspartnere Studietur (s. 39) Kursistplanlagte forløb (s. 38) Individuelt arbejde (s. 32) ud fra COPM-samtaler (s. 25) Spontane ønsker Gruppebaseret arbejde Erfaringer fra tidligere opgaver Gruppesammenkomst med eksisterende og afsluttede kursister (s. 43) Evaluering og afslutning (s. 41) Aktører: Initiativtagere til udviklingsforløbet samt medarbejdere Aktører: Medarbejdere og kursister Aktører: Medarbejdere

3 Stop-op-dag Emnearbejde Eksternt lytning Aktiv Fleksibilitet ophold Tværfaglighed omsorg Konfrontation Støtte Handleplan Sokratisk Gruppebaseret arbejde Individuelt arbejde metode Gentagelse Unik Aktiv deltagelse Ressourcer Personligt ansvar Myndig medborger Ejerskab Kursisten Nuzo Afprøvning Brugerindflydelse Kompetencer Udgangspunkt i kursistens ønsker og mål Rummelighed Tillid Fastholdende Rådgivning Vejledning Tilskyndelse Coaching Socialt fællesskab ForSprings rehabiliteringsmodel Rehabiliteringsmodellen består af 3 cirkler, der uafhængigt af hinanden kan rotere omkring kursisten. Det er kombinationen af indholdet i de 3 cirkler, der sikrer empowermentprocessen i udviklingsforløbet. De valgte ord i cirklerne er ikke en komplet liste. Aktiviteter Metode og faglighed Værdigrundlag og menneskesyn Øget selvstændighed Planlægningsmøde ukritisk Opmuntring Teambuilding Undgå Rollemodel Studietur Kursistplanlagt forløb ForSprings rehabiliteringsmodel er gældende i alt arbejde med udviklingsønsker og udviklingsopgaver. Disse bliver defi neret på baggrund af fokusområder og individuelle udviklingsmål. Eksempler på udviklingsønsker og udviklingsopgaver: Flytte til egen bolig Få overblik over økonomi i forbindelse med at flytte til egen bolig Forberede spørgsmål til gæstelærer vedrørende fritidsmuligheder Blive bedre til selv at ringe til sagsbehandleren

4

5 ForSprings rehabiliteringsmodel - for unge med nedsat funktionsniveau

6 Rapporten er udarbejdet af Ann-Lisbeth Højberg, projektleder, Anette Nørskov, projektmedarbejder og Tove Clemmensen Madsen, projektkonsulent. Redigering: journalist Julie Lindegaard, Grafi sk opsætning: T-Bone Grafi k, Tryk: Phønix Trykkeriet Illustrationer: T-Bone ISBN: Materialet i denne publikation må gengives med tydelig kildeangivelse. 2 - ForSprings rehabiliteringsmodel

7 Forord Denne rehabiliteringsmodel for unge med nedsat funktionsniveau er blevet til på baggrund af et fi re-årigt projekt projekt ForSpring. Projektet er gennemført på Marselisborg-Centret i Århus og er fi nansieret af Socialministeriet via Satsreguleringspuljen. Ønsket med modellen er at anvise en»god praksis«til gavn for kommuner, amtskommuner og private organisationer, der arbejder med at støtte mennesker med funktionsnedsættelse i at få et mere selvstændigt liv. Selve modellen skal ses som en overordnet beskrivelse af rammer og redskaber. Det er imidlertid de aktuelle kursister, der i vid udstrækning defi nerer det faglige indhold. Deres viden og engagement er essentiel og en forudsætning for at lave et tilbud med størst mulighed for vellykket udviklingsforløb. Publikationen er delt op i to, hvor første del beskriver baggrunden for og værdigrundlaget i projekt ForSpring. Anden del indeholder anbefalingerne til et udviklingsforløb, som projekt ForSpring anviser på baggrund af de opsamlede projekterfaringer. Herunder er tre afsnit: Udviklingsforløbets overordnede rammer, målgruppe og fokusområder samt udviklingsforløbets metoder. I anden del er der løbende beskrivelser af formål med indsatsen, arbejdsform, projekt ForSprings anbefalinger samt eksempler fra projekt ForSpring, der muligvis kan være til inspiration for fremtidige aktører. Bagerst er som bilag blandt andet givet eksempler på en række planlægnings- og evalueringsskemaer. Projektet har i mere end to år haft en gruppe unge mennesker med fysisk funktionsnedsættelse tilknyttet. Målet har været, at de unge skulle tilegne sig kompetencer til i højere grad at leve et mere selvstændigt liv. Det har blandt andet drejet sig om at kunne skabe overblik, at være bevidst om egne ønsker og behov, at kunne træffe beslutninger, at tage initiativ og at få nye erfaringer. Resultaterne viser, at de unge er blevet mere selvstændige. Projektets arbejdsmetoder, resultater, planlægnings- og evalueringsskemaer, litteraturhenvisning og andet relevant materiale er beskrevet i en rapport og lagt ind på MarselisborgCentrets hjemmeside ForSprings rehabiliteringsmodel - 3

8 Tak til deltagerne i projektet, der har gjort udarbejdelse af modellen mulig. Også tak til deres netværk bestående af forældre, sagsbehandlere, hjælpere og støttepersoner. Tak til projektets faglige styregruppe og referencegruppe for sparring og konstruktiv kritik i hele projektforløbet. Og ikke mindst tak til de personer, som gennem den fire-årige periode har støttet op om projektets tilblivelse, udførelse og afslutning. Ann-Lisbeth Højberg, projektleder. Oktober ForSprings rehabiliteringsmodel

9 Indholdfortegnelse Opsummering og konklusion...7 Om baggrunden for projekt ForSpring...7 Om projekt ForSpring...7 Om rehabiliteringsmodellen...7 Udarbejdelse af modellen...8 Rammer og redskaber for udviklingsforløbet...8 Indledning...9 Baggrund for projekt ForSpring...9 Overordnet formål med projekt ForSpring...9 Projekt ForSprings værdigrundlag...10 Udviklingsforløbets overordnede rammer...13 Udviklingsforløb...13 Indre struktur...14 Metoderne i de fi re faser...14 Gruppestørrelse...16 Tidsforbrug.. 16 Medarbejderressourcer...17 Fysiske rammer...18 Målgruppe og fokusområder...19 Afgrænse målgruppe...19 Opsøgning af bruttogruppe...20 Introduktionsmøde...20 Indledende interviews...20 Defi nition af fokusområder...21 ForSprings rehabiliteringsmodel - 5

10 Udviklingsforløbets metoder...23 Metodebegrebet og metodeudvikling...23 A Metoder til afdækning af funktionsniveau, kompetencer og udviklingsmål Interview Personprofi l COPM Fremtidsværksted...26 B Metoder til fremme af kursisternes udvikling...28 Teambuilding...31 Individuelt arbejde...32 Gruppebaseret arbejde...34 Eksterne ophold...36 Kursistplanlagte forløb...38 Studietur...39 Socialt fællesskab...40 C Metoder til evaluering Gruppesammenkomster med eksisterende og afsluttede kursister Bilag : Forslag til skemaer : Forslag til guide til brug ved indledende interview i forbindelse med udviklingsforløb : Litteraturhenvisning ForSprings rehabiliteringsmodel

11 Opsummering og konklusion Om baggrunden for projekt ForSpring ForSpring blev etableret med støtte fra Socialministeriet via Satsreguleringspuljen. Formålet var at udvikle en rehabiliteringsmodel, der kan støtte unge mennesker med fysisk funktionsnedsættelse i at opnå en selvstændig voksentilværelse. Mange unge mennesker med fysisk funktionsnedsættelse har ligesom andre haft en opvækst med skolegang, familieliv, fritidsinteresser og kammerater. På trods af det er der mange, som ikke får etableret sociale kontakter, flytter hjemmefra, kommer i gang med fritidsinteresser eller kommer i gang med en uddannelse. Deres sociale netværk kommer primært til at bestå af forældre og hjælpere, mens beskæftigelsen i høj grad består af computerspil, video og tv. På baggrund af den viden blev der søgt og bevilget midler til et fire-årigt udviklingsprojekt i perioden Om projekt ForSpring Projekt ForSpring har bestået af en metodemæssig og en praktisk del. I den praktiske del har der været tilknyttet otte unge med fysisk funktionsnedsættelse. De første deltagere begyndte i marts 2002, og de sidste deltagere sluttede ved udgangen af april Erfaringerne fra projektet har vist, at det i et udviklingsforløb er nødvendigt at have fokus på deltagernes kognitive funktionsniveau. Der drejer sig blandt andet om at have overblik, at kunne planlægge, at kunne løse problemer, at kunne tage beslutninger og at kunne tage initiativ. Erfaringerne har også vist, at det er muligt for unge mennesker med fysisk funktionsnedsættelse at tilegne sig redskaber og udvikle kompetencer til i højere grad at leve et selvstændigt liv. Deltagerne har såvel i et fælles interview efter projektafslutningen samt ved individuelle interviews givet udtryk for, at de i højere grad har erkendt, hvor vigtigt det er at træffe beslutninger, at tage initiativer og at handle selvstændigt. De har desuden fået mere erfaring på en lang række områder og er blevet mere bevidste om egne ønsker og behov. Desuden har de fået indsigt i forhold, der er vigtige for at kunne leve et selvstændigt liv. Om rehabiliteringsmodellen Rehabiliteringsmodellen er et resultat af udviklingsarbejdet i projektet, hvor de positive erfaringer er samlet i en række anbefalinger. ForSprings rehabiliteringsmodel - 7

12 Udarbejdelse af modellen Modellen er udarbejdet ved: at udvikle egnede arbejdsmetoder og evalueringsredskaber til projektet løbende at dokumentere og evaluere metoder og resultater i praksisprojektet at afprøve disse gennem praksisprojektet sammen med projektdeltagerne efterfølgende at justere og videreudvikle arbejdsmetoder og evalueringsredskaber at lave den samlede fremstilling af arbejdsmetoder og redskaber, der kan anbefales i rehabiliteringsarbejde med den pågældende målgruppe og som præsenteres i denne publikation Rammer og redskaber for udviklingsforløbet Modellen beskriver rammer og redskaber for udviklingsforløbet som følgende: Projektet tager afsæt i deltagernes egne beskrivelser af behov for og ønsker til udvikling. Det medfører hyppige retningsskift, da ønsker og behov hele tiden udvikler sig De kognitive kompetencer er essentielle at arbejde med, da de i meget høj grad er forudsætning for at komme til at leve et liv, hvor man selvstændigt definerer behov, mål og ønsker Indsatsen skal tage udgangspunkt i begrebet»empowerment«, hvor der er en forventning om og en støtte til, at hver enkelt person skal blive i stand til at planlægge sit eget liv og være sammen med andre mennesker Der tages udgangspunkt i en definition af begrebet rehabilitering, hvor der samarbejdes bredt med udgangspunkt i personens hele livssituation Indsatsen skal forløbe over et langt tidsforløb, da mange handlinger rent fysisk tager længere tid, når man har en funktionsnedsættelse Det er vigtigt at have en struktur i udviklingsforløbet, der sikrer, at indsatsen bliver målrettet Medarbejderne skal ved brug af forskellige metoder coache deltagerne i deres arbejde med at afdække aktivitetsønsker, foretage refleksioner og igangsætte handlinger Tilstrækkelig medarbejderstøtte med faglig bredde er nødvendig for at understøtte, at der sker en fortsat udvikling 8 - ForSprings rehabiliteringsmodel

13 Indledning Baggrund for projekt ForSpring Unge med fysiske funktionsnedsættelser har ofte svært ved at flytte fra forældrehjemmet. De er på flere måder afhængige af forældre og hjælpere blandt andet til at køre til og fra aktiviteter og til at hjælpe med praktiske gøremål. Det kan være uoverskueligt at få styr på alle de forhold, der skal være i orden for at flytte hjemmefra. Det er ofte vanskeligt at etablere og fastholde sociale kontakter, være arbejdsgiver overfor hjælpere, begynde på en uddannelse eller få job. Ofte er der ingen egnede boliger at flytte til, ikke mulighed for bevilling af tilstrækkelig praktisk hjælp eller mulighed for at kunne deltage i de aktiviteter, de ønsker. Desuden er der begrænsede muligheder for jobs, de kan varetage. For en del unge betyder det, at de skal forholde sig til problemstillinger, som andre unge almindeligvis ikke oplever og det er muligvis derfor, at de forbliver i forældrehjemmet længere end andre unge eller alternativt flytter på et plejehjem. Overordnet formål med projekt ForSpring Projektet blev etableret med det overordnede formål at udarbejde en rehabiliteringsmodel, der støtter socialt svage unge med fysisk funktionsnedsættelse i at opnå en selvstændig voksentilværelse. Projektet har blandt andet fokuseret på bolig, muligheder og ønsker til beskæftigelse, etablering af sociale kontakter, forsørgelsesgrundlag, muligheder for og afprøvning af praktisk hjælp samt benyttelse af eksisterende tilbud til unge. Desuden har projektet beskrevet de barrierer, som unge med funktionsnedsættelse støder mod på vej til en selvstændig voksentilværelse samt fokuseret på forslag til løsningsmuligheder. Projekt ForSpring har bestået af to integrerede og gensidigt afhængige dele den metodemæssige del og den praktiske del. Arbejdet med at udvikle rehabiliteringsmodellen har været den metodemæssige og teoretiske del. Den praktiske del, hvor otte deltagere har været tilknyttet, har omfattet afprøvning af teorier og metoder. Der er løbende lavet evalueringer og dokumentation for arbejdet i det praktiske arbejde, hvorefter der er justeret og videreudviklet på arbejdsmetoder og evalueringsredskaber. ForSprings rehabiliteringsmodel - 9

14 Rehabiliteringsmodellen er skabt ud fra et bredt kendskab til funktionsnedsættelser og konsekvenser i forhold til mulighederne for en selvstændig voksentilværelse. Desuden er den skabt ud fra viden om boligmæssige, uddannelsesmæssige, arbejdsmarkedsmæssige og sociale områder. Erfaringerne kommer dels fra projektmedarbejdernes mangeårige arbejde indenfor dette felt og dels ud fra organisationer, offentlige myndigheder og enkeltpersoner, som har medvirket i idéudviklingen af dette projekt samt ud fra projektdeltagernes egne ønsker og behov. Projekt ForSprings værdigrundlag Overordnet set arbejdes der i ForSpring ud fra nogle grundlæggende principper. Medarbejdernes bærende værdier i arbejdet er ønsket om at se den unge som en myndig medborger med ansvar for egne handlinger. Det er vigtigt, at medarbejderne arbejder sammen med, og ikke arbejder for de unge. Værdisættet er baseret på begrebet empowerment, hvilket i denne sammenhæng betyder at få styrke til at håndtere sit eget liv og få styrke til at søge indflydelse. Der er en forventning om samarbejde med gensidig respekt og accept af forskellighed, og der arbejdes med udgangspunkt i ressourcer. Deltagerne skal opleve at blive set og hørt, og deltagernes egne oplevelser af deres situation er i fokus. Deltagerne har ret til at bestemme om et problem eksisterer, og om der skal gøres noget ved det. Empowerment kan defineres som en aktiv proces, der foregår både mellem deltagerne og inde i hver enkelt deltager. Processen involverer fælles respekt og kritisk refleksion, hvorved mennesker og kontrollerende systemer forandres på måder, der tilgodeser indflydelse og påvirkningsmuligheder i retning af at opnå et bedre liv og en mere ligeværdig status i samfundet (Henvisning 1). Projekt ForSpring bygger på WHO s beskrivelse af, at funktionsevne og funktionsnedsættelse skal opfattes som et dynamisk samspil mellem helbredstilstanden indenfor tre dimensioner. De tre dimensioner består af kroppens funktion og anatomi, aktivitet og deltagelse. Dimensionerne påvirker gensidigt hinanden og skal samtidig ses i sammenhæng med personlige og omgivelsesmæssige faktorer, der også har indflydelse på funktionsniveauet. (Henvisning 2). ForSpring tager endvidere udgangspunkt i rehabilitering, som det er beskrevet i Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (Henvisning 3). Heri er rehabilitering defineret som:»..en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at 10 - ForSprings rehabiliteringsmodel

15 borgeren, som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats«. I ForSpring har følgende nøglebegreber stor betydning og er her forstået på følgende måde: Brugerindflydelse - eller deltagerindflydelse er fundamentalt i såvel teori som praksis. En forudsætning for at opnå positive resultater er at tage udgangspunkt i det enkelte menneske og sikre, at personens egne ønsker og mål hele tiden er i centrum. Deltagerne har derfor i væsentlig grad medindflydelse på beslutninger omkring den indsats, der sættes i værk for den enkelte. Brugerindflydelse ses som et mere snævert begreb end brugerinddragelse (Henvisning 4). Ressourcer er alle mennesker i besiddelse af. Hver enkelt person skal blive mere bevidst om sine ressourcer og disse skal styrkes. På den måde kan personens motivation øges, hvilket er en forudsætning for, at personen selv kan yde den nødvendige indsats for at skabe forandring. Selvstændighed og selvstændig adfærd vil altid kunne udvikles, når man bliver mødt med omgivelsernes forventninger og tillid til, at man kan noget. Der arbejdes bevidst på at stille realistiske udfordringer, der kan styrke personens værdighed og opfattelsen af at være et selvstændigt individ med plads til den forskellighed, som hver enkelt person har. Desuden er medarbejderne bevidste om at undgå ukritisk omsorg. Medarbejderne støtter deltagerne i deres eventuelle ønske om frigørelse fra forældrene og øvrige støttepersoner. Helhedsorienteret indsats er ligeledes en forudsætning for en effektfuld rehabiliteringsindsats. Det er nødvendigt at omgivelserne ser på det hele menneske og ikke nøjes med at fokusere på isolerede områder. Det er for eksempel ikke tilstrækkeligt at se på bomuligheder, hvis man ikke samtidig ser på behov for praktisk hjælp. Det er ikke tilstrækkeligt at se på deltagelse i socialt fællesskab uden samtidig at se på personlige kompetencer. Samarbejde på tværs er vigtigt, når mange personer er involveret i den enkelte persons liv. Deltagerne støttes i at skabe overblik over, hvilke personer der er vigtige at inddrage, når beslutninger skal tages. ForSprings rehabiliteringsmodel - 11

16 Koordinering af diverse tiltag er vigtigt for at sikre sammenhæng i indsatsen. Langvarig indsats er en forudsætning for at give deltagerne mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige, for at de kan leve det liv, de selv ønsker ForSprings rehabiliteringsmodel

17 Udviklingsforløbets overordnede rammer Modellen skal ses som en beskrivelse af rammer og redskaber, hvor deltagernes viden og aktive medvirken er essentiel i definering af det faglige indhold. Modellen kan bruges i den beskrevne version eller dele af den kan benyttes, hvor det synes hensigtsmæssigt. Ved iværksættelse af et udviklingsforløb må det afklares, hvorvidt der er eventuelle lokale krav om visitation eller andre rammer og organisatoriske forhold, der skal tages hensyn til. Det må endvidere afklares, hvilke samarbejdspartnere der vil være relevante at inddrage. I det følgende vil deltagerne i et udviklingsforløb blive betegnet som kursister. Udviklingsforløb ForSpring anbefaler, at der gives tilbud om et udviklingsforløb på op til halvandet år. Udviklingsforløbet er en empowermentproces, hvor der tages udgangspunkt i et klart defi neret værdigrundlag og de arbejdsmetoder, der er beskrevet i modellen. I forløbet arbejdes der indenfor de valgte fokusområder, som er betydningsfulde og nødvendige for de aktuelle kursister. Der er ikke krav og forventning om at alle kursister skal gennem et fast forløb, da kun rammer og struktur er fælles for alle. Indholdet tager udgangspunkt i den enkelte kursists egen defi nition af udviklingsønsker. Metoderne i udviklingsforløbet fordrer en vedvarende og kontinuerlig indsats for at nå de ønskede mål. Metoderne er, som det fremgår af det følgende, blandt andet brugerindflydelse, forventning om aktiv deltagelse og stillingtagen, coaching og vejledning. Kursisterne støttes i en personlig udvikling, som dels foregår på individuelt plan og dels på gruppeplan. Der arbejdes målrettet med at lade gruppen indgå som vigtig samarbejdspartner for den enkelte. ForSprings rehabiliteringsmodel - 13

18 Indre struktur Det er vigtigt at sikre, at de anvendte metoder og kursisternes udbytte kommer til at hænge optimalt sammen. Der bør derfor opbygges en systematik omkring udviklingsforløbets indre struktur, som lidt forenklet fremstillet kan vises i fire faser, hvor følgende metoder benyttes (se figur 1). Metoderne i de fire faser Faser Metoder 1. Afdækning Interview COPM Fremtidsværksted Personprofil 2. Forberedelse Forberedelse Struktureret planlægning Gentagelse 3. Afvikling Afprøvning i praksis Gentagelse 4. Evaluering Struktureret evaluering COPM Personprofil Figur 1 Den faseopdelte struktur bruges i så vel individuelt som gruppebaseret arbejde ForSprings rehabiliteringsmodel

19 Forløbet kan skitseres på følgende måde (se figur 2). Individuelt Gruppe COPM- samtale Erfaringer fra tidligere opgaver, handleplanmøder el.l Spontane ønsker Fokusområder Spontane ønsker Aktivitetsønske afdækkes Gruppebaseret arbejde Aktivitetsønske defineres 1. Afdækning Arktiviteten forberedes af medarbejder Arktiviteten forberedes af kursist Aktiviteten forberedes 2. Forberedelse Aktiviteten igangsættes Aktiviteten igangsættes 3. Afvikling Medarbejder evaluerer løbende aktiviteten og reflekterer Aktiviteten evalueres af kursist alene eller med støtte fra medarbejder Refleksion 1. Aktiviteten afsluttes eller 2. Aktiviteten fortsættes 3. En ny afdækning påbegyndes Medarbejder evaluerer løbende aktiviteten og reflekterer Aktiviteten evalueres ved afslutning af kursister og medarbejder 4. Evaluering Figur 2 Formålet med denne meget stramme struktur er at støtte kursisterne i at danne overblik og give dem mulighed for refleksioner samt at støtte medarbejderne i at træffe velbegrundede valg på baggrund af faglige refleksioner. Til dette brug er udarbejdet forskellige arbejdspapirer (se afsnittene om COPM s. 25, Individuelt arbejde s. 32, Gruppebaseret arbejde s. 34 og Evaluering s. 41). ForSprings rehabiliteringsmodel - 15

20 Alle processer i udviklingsforløbet gennemløber en fast struktur med afdækning af behov, planlægning, udførelse og evaluering. Det gælder for såvel det overordnede udviklingsforløb som for alle delprocesser individuelt og gruppebaseret. Dette betyder at man på samme tid kan være i gang med afdækning af ét individuelt udviklingsønske, mens man er i gang med planlægning af et andet. Varigheden af de enkelte processer er forskellig således at planlægning i én opgave kan tage få timer, mens den i en anden opgave kan tage dage eller uger. Ligeledes kan perioden for de enkelte opgaver variere. Det betyder at de enkelte kursister kan have et meget varieret tidsforløb til enslydende opgaver. Sideløbende arbejdes der med gruppebaserede forløb, som også følger den skitserede struktur. Kombinationen af den faste struktur, metoderne og værdigrundlaget medfører, at kursisterne får mulighed for at tilegne sig flere kompetencer til at kunne leve et mere selvstændigt liv (Se den skematiske fremstilling af rehabiliteringsmodellen på indersiden af omslaget). Forløbet afsluttes for den enkelte kursist, når kursisten og medarbejderne oplever, at kursisten har tilegnet sig de ønskede kompetencer eller af anden årsag ønsker at stoppe. Der kan optages nye kursister hvert halve år (Se den skematiske fremstilling af overordnet plan for udviklingsforløbet på indersiden af omslaget). Gruppestørrelse Syv til ti personer. Tidsforbrug 20 timer om ugen, dog med mulighed for individuelle hensyn. Eksterne ophold på for eksempel et ferie- eller kursuscenter i ét til tre døgn cirka fem gange i løbet af en halvanden års periode. Desuden mulighed for studietur ForSprings rehabiliteringsmodel

21 EKSEMPEL FRA PROJEKTET UGESKEMA Deltagerne mødtes i projektlokalet kl og sluttede tre af ugens dage kl og den fjerde dag kl Onsdag var fridag. Uge 37 Dato Ugedag Aktivitet Formål og indhold 8/9 Mandag Planlægge fremtidige temadage Alle arbejder med forberedelse af den temadag, hver især er ansvarlig for (Virksomhedsbesøg, modelbureau, idrætsdag). 9/9 Tirsdag Individuelt arbejde Afklare evt. fællesspisning fredag Individuel forberedelse i forhold til, hvad der ønskes støtte og vejledning til ved stylistbesøg fredag. Afklaring i forhold til, om der ønskes fællesspisning fredag efter projekttid. Eventuelt forberedelse. 10/9 Onsdag Fri 11/9 Torsdag 12/9 Fredag Planmøde Individuelt arbejde SpringerKomsammen Mødetiden er 9-17 Gennemgang af plan for uge 38. Ajourføring af kalendere. Ole: evaluere i forhold til eget arbejde. Niels: forberedelse til COPM samtale. Alle andre fortsætter det, de er i gang med. Gamle Springere er inviteret til at deltage i stylistbesøget. Dagen er delt i en teoretisk og en praktisk del: Teoretisk: Fremvisning af moden indenfor tøj, sko, hvilke dufte og frisurer er trendy. Orientering om hudpleje og produkter. Praktisk: I får selv lov til at prøve tøj, sko, tilbehør og dufte, desuden er der mulighed for en klipning. Medarbejderressourcer To fuldtidsansatte medarbejdere, afhængigt af den endelige målgruppe, tilknyttes hele udviklingsforløbet. Desuden er det hensigtsmæssigt at trække på eksterne medarbejdere ved behov for mere medarbejderstøtte eller ved specifikke udviklingsbehov. Det er vigtigt, at der påregnes god tid til planlægning, evaluering samt administrative opgaver. Der bør sikres en tværfaglig medarbejdertilknytning med bredt kendskab til rehabilitering og til værdibaseret arbejde med udgangspunkt i brugerindflydelse og empowerment. Medarbejderne skal udvise stor fleksibilitet i forhold til at arbejde ud fra kursistens forskelligartede behov og skal være i besiddelse af kreativitet og energi til samarbejdet med gruppen. ForSprings rehabiliteringsmodel - 17

22 EKSEMPEL FRA PROJEKTET MEDARBEJDERRESSOURCER I ForSpring har der været fastansat to fuldtidsmedarbejdere en ergoterapeut og en socialpædagog. Der har været tilknyttet en person med fysisk funktionsnedsættelse som rollemodel i én eller flere dage om ugen i godt et år. Timelønnede medarbejdere har været brugt i visse perioder i én til to dage om ugen. Projektet har også benyttet eksterne undervisere i forbindelse med konkrete emner, for eksempel til undervisning om funktionsnedsættelser, handicapidræt, den nye pensionslov og ved arbejdet med sociale kompetencer. I en fem-måneders periode har projektet desuden haft tilknyttet en socialrådgiverpraktikant. Fysiske rammer Udviklingsforløbet bør have et fælles kursussted, hvor der er mulighed for at komme dagligt uden at transporttiden bliver en belastning. Der bør være computere til rådighed til hver enkelt kursist, så tilpasningen til den enkelte kan blive optimal. EKSEMPEL FRA PROJEKTET FYSISKE RAMMER ForSpring har haft til huse på MarselisborgCentret i Århus. Projektlokalet var stort nok til, at fem personer i el-kørestol, tre personer i manuel kørestol og nogle gange op til ti gående personer har haft plads nok til at røre sig. Der har i lokalet været tre computere, en printer og mulighed for at lave kaffe og te. Projektdeltagerne har haft mulighed for at benytte MarselisborgCentrets kantine. Ind imellem blev en tidligere gymnastiksal brugt til elhockey. De unge med hjælpeordninger har valgt, at deres hjælpere ikke skulle være i lokalet hele tiden, men at de er blevet hentet ved behov. Hjælperne har derfor opholdt sig i et lokale i nærheden ForSprings rehabiliteringsmodel

23 Målgruppe og fokusområder Afgrænse målgruppe Målgruppen kan sammensættes ud fra mange forskellige kriterier, hvor en del af kriterierne vil være gældende for den enkelte kursist. I projekt ForSpring var målgruppen unge med fysisk funktionsnedsættelse, men en udvidelse af målgruppen kan være en mulighed. Der kan for eksempel være tale om at tilbyde udviklingsforløb til personer med fysisk funktionsnedsættelse, unge med syns- eller hørenedsættelse, socialt svage unge, sent-udviklede unge eller misbrugere, der er afvænnet. For alle gælder det, at de forventes at komme til at leve et selvstændigt liv. Overordnet er det vigtigt, at der tages stilling til inklusions- og eksklusionskriterier, når gruppen sammensættes, og at der sikres mulighed for en god gruppedynamik. Følgende er forslag til beskrivelse af målgruppe: Alder: begrænset aldersspredning, for eksempel år, år eller år. Fysisk funktionsniveau: nedsat funktionsniveau Social funktionsniveau: tilbageholdende, uselvstændig, afventende, svært ved at kommunikere med fremmede, tage kontakt til offentlige myndigheder og engagere sig Kognitiv funktionsniveau: vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, overblik, koncentration, svært ved at planlægge, løse problemer, tage beslutninger, tage initiativ, vise empati og mangelfuld selvindsigt Udviklingsønske: udtrykt ønske om at yde en indsats og vilje til at skabe en ændring Pædagogisk støtte: behov for støtte til at arbejde hen mod de mål, der overordnet drejer sig om at blive rustet til at klare en mere selvstændig voksentilværelse Praktisk hjælp: praktisk hjælp til rådighed i et sådant omfang, at det giver mulighed for deltagelse i det skitserede udviklingsforløb EKSEMPEL FRA PROJEKTET DEFINERE MÅLGRUPPE Deltagerne i projekt ForSpring var ved projektstart mellem 18 år og 21 år. Deres funktionsnedsættelser var spastisk lammelse, rygmarvsbrok og muskelsvind. Fire havde el-kørestol og tre havde manuelle kørestole. En var gående. Fire havde hjælpeordning (Servicelovens 77). To havde ledsageordning (Servicelovens 78). ForSprings rehabiliteringsmodel - 19

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 2. PROJEKTET Lovgivningsmæssige rammer De økonomiske rammer Overordnede mål Målgruppe Målgruppens historie Hjemmestøtteordningen i Bruunsgade Visitation

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere