ForSprings rehabiliteringsmodel. - for unge med nedsat funktionsniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ForSprings rehabiliteringsmodel. - for unge med nedsat funktionsniveau"

Transkript

1 ForSprings rehabiliteringsmodel - for unge med nedsat funktionsniveau

2 Overordnet plan for udviklingsforløbet I det indledende arbejde inden kursisterne begynder, foretages nødvendig afklaring af rammer, målgruppe og opsøgning af målgruppen. I udviklingsforløbet gentages aktiviteterne det antal gange og i den rækkefølge, der er hensigtsmæssigt. I begyndelsen af udviklingsforløbet vil det være hensigtsmæssigt hovedsageligt at arbejde med gruppebaseret arbejde, mens det individuelle arbejde bør opprioriteres senere i udviklingsforløbet. Planlægning af indholdet i udviklingsforløbet bør tage hensyn til eventuelle nye kursister hvert halve år. Alle kursister bør som opfølgning tilbydes deltagelse i gruppesammenkomster. Parenteserne henviser til det sted i publikationen, hvor der kan læses mere om emnet. Indledende arbejde Udviklingsforløb af op til 1½ års varighed Opfølgning Personprofil (s. 24) Afgrænse målgruppe (s. 19) Afklaring af udviklingsforløbets overordnede rammer (s. 13) Opsøge bruttogruppen (s. 20) Introduktionsmøde (s. 20) Indledende interviews (s. 20) Definition af fokusområder (s. 21) Teambuilding (s. 31) Gruppebaseret arbejde (s. 34) ud fra fokusområder eller spontane ønsker: Fremtidsværksted (s. 26) Eksterne ophold (s. 36) Temadage Socialt fællesskab (s. 40) Informationsmøde for pårørende og relevante samarbejdspartnere Studietur (s. 39) Kursistplanlagte forløb (s. 38) Individuelt arbejde (s. 32) ud fra COPM-samtaler (s. 25) Spontane ønsker Gruppebaseret arbejde Erfaringer fra tidligere opgaver Gruppesammenkomst med eksisterende og afsluttede kursister (s. 43) Evaluering og afslutning (s. 41) Aktører: Initiativtagere til udviklingsforløbet samt medarbejdere Aktører: Medarbejdere og kursister Aktører: Medarbejdere

3 Stop-op-dag Emnearbejde Eksternt lytning Aktiv Fleksibilitet ophold Tværfaglighed omsorg Konfrontation Støtte Handleplan Sokratisk Gruppebaseret arbejde Individuelt arbejde metode Gentagelse Unik Aktiv deltagelse Ressourcer Personligt ansvar Myndig medborger Ejerskab Kursisten Nuzo Afprøvning Brugerindflydelse Kompetencer Udgangspunkt i kursistens ønsker og mål Rummelighed Tillid Fastholdende Rådgivning Vejledning Tilskyndelse Coaching Socialt fællesskab ForSprings rehabiliteringsmodel Rehabiliteringsmodellen består af 3 cirkler, der uafhængigt af hinanden kan rotere omkring kursisten. Det er kombinationen af indholdet i de 3 cirkler, der sikrer empowermentprocessen i udviklingsforløbet. De valgte ord i cirklerne er ikke en komplet liste. Aktiviteter Metode og faglighed Værdigrundlag og menneskesyn Øget selvstændighed Planlægningsmøde ukritisk Opmuntring Teambuilding Undgå Rollemodel Studietur Kursistplanlagt forløb ForSprings rehabiliteringsmodel er gældende i alt arbejde med udviklingsønsker og udviklingsopgaver. Disse bliver defi neret på baggrund af fokusområder og individuelle udviklingsmål. Eksempler på udviklingsønsker og udviklingsopgaver: Flytte til egen bolig Få overblik over økonomi i forbindelse med at flytte til egen bolig Forberede spørgsmål til gæstelærer vedrørende fritidsmuligheder Blive bedre til selv at ringe til sagsbehandleren

4

5 ForSprings rehabiliteringsmodel - for unge med nedsat funktionsniveau

6 Rapporten er udarbejdet af Ann-Lisbeth Højberg, projektleder, Anette Nørskov, projektmedarbejder og Tove Clemmensen Madsen, projektkonsulent. Redigering: journalist Julie Lindegaard, Grafi sk opsætning: T-Bone Grafi k, Tryk: Phønix Trykkeriet Illustrationer: T-Bone ISBN: Materialet i denne publikation må gengives med tydelig kildeangivelse. 2 - ForSprings rehabiliteringsmodel

7 Forord Denne rehabiliteringsmodel for unge med nedsat funktionsniveau er blevet til på baggrund af et fi re-årigt projekt projekt ForSpring. Projektet er gennemført på Marselisborg-Centret i Århus og er fi nansieret af Socialministeriet via Satsreguleringspuljen. Ønsket med modellen er at anvise en»god praksis«til gavn for kommuner, amtskommuner og private organisationer, der arbejder med at støtte mennesker med funktionsnedsættelse i at få et mere selvstændigt liv. Selve modellen skal ses som en overordnet beskrivelse af rammer og redskaber. Det er imidlertid de aktuelle kursister, der i vid udstrækning defi nerer det faglige indhold. Deres viden og engagement er essentiel og en forudsætning for at lave et tilbud med størst mulighed for vellykket udviklingsforløb. Publikationen er delt op i to, hvor første del beskriver baggrunden for og værdigrundlaget i projekt ForSpring. Anden del indeholder anbefalingerne til et udviklingsforløb, som projekt ForSpring anviser på baggrund af de opsamlede projekterfaringer. Herunder er tre afsnit: Udviklingsforløbets overordnede rammer, målgruppe og fokusområder samt udviklingsforløbets metoder. I anden del er der løbende beskrivelser af formål med indsatsen, arbejdsform, projekt ForSprings anbefalinger samt eksempler fra projekt ForSpring, der muligvis kan være til inspiration for fremtidige aktører. Bagerst er som bilag blandt andet givet eksempler på en række planlægnings- og evalueringsskemaer. Projektet har i mere end to år haft en gruppe unge mennesker med fysisk funktionsnedsættelse tilknyttet. Målet har været, at de unge skulle tilegne sig kompetencer til i højere grad at leve et mere selvstændigt liv. Det har blandt andet drejet sig om at kunne skabe overblik, at være bevidst om egne ønsker og behov, at kunne træffe beslutninger, at tage initiativ og at få nye erfaringer. Resultaterne viser, at de unge er blevet mere selvstændige. Projektets arbejdsmetoder, resultater, planlægnings- og evalueringsskemaer, litteraturhenvisning og andet relevant materiale er beskrevet i en rapport og lagt ind på MarselisborgCentrets hjemmeside ForSprings rehabiliteringsmodel - 3

8 Tak til deltagerne i projektet, der har gjort udarbejdelse af modellen mulig. Også tak til deres netværk bestående af forældre, sagsbehandlere, hjælpere og støttepersoner. Tak til projektets faglige styregruppe og referencegruppe for sparring og konstruktiv kritik i hele projektforløbet. Og ikke mindst tak til de personer, som gennem den fire-årige periode har støttet op om projektets tilblivelse, udførelse og afslutning. Ann-Lisbeth Højberg, projektleder. Oktober ForSprings rehabiliteringsmodel

9 Indholdfortegnelse Opsummering og konklusion...7 Om baggrunden for projekt ForSpring...7 Om projekt ForSpring...7 Om rehabiliteringsmodellen...7 Udarbejdelse af modellen...8 Rammer og redskaber for udviklingsforløbet...8 Indledning...9 Baggrund for projekt ForSpring...9 Overordnet formål med projekt ForSpring...9 Projekt ForSprings værdigrundlag...10 Udviklingsforløbets overordnede rammer...13 Udviklingsforløb...13 Indre struktur...14 Metoderne i de fi re faser...14 Gruppestørrelse...16 Tidsforbrug.. 16 Medarbejderressourcer...17 Fysiske rammer...18 Målgruppe og fokusområder...19 Afgrænse målgruppe...19 Opsøgning af bruttogruppe...20 Introduktionsmøde...20 Indledende interviews...20 Defi nition af fokusområder...21 ForSprings rehabiliteringsmodel - 5

10 Udviklingsforløbets metoder...23 Metodebegrebet og metodeudvikling...23 A Metoder til afdækning af funktionsniveau, kompetencer og udviklingsmål Interview Personprofi l COPM Fremtidsværksted...26 B Metoder til fremme af kursisternes udvikling...28 Teambuilding...31 Individuelt arbejde...32 Gruppebaseret arbejde...34 Eksterne ophold...36 Kursistplanlagte forløb...38 Studietur...39 Socialt fællesskab...40 C Metoder til evaluering Gruppesammenkomster med eksisterende og afsluttede kursister Bilag : Forslag til skemaer : Forslag til guide til brug ved indledende interview i forbindelse med udviklingsforløb : Litteraturhenvisning ForSprings rehabiliteringsmodel

11 Opsummering og konklusion Om baggrunden for projekt ForSpring ForSpring blev etableret med støtte fra Socialministeriet via Satsreguleringspuljen. Formålet var at udvikle en rehabiliteringsmodel, der kan støtte unge mennesker med fysisk funktionsnedsættelse i at opnå en selvstændig voksentilværelse. Mange unge mennesker med fysisk funktionsnedsættelse har ligesom andre haft en opvækst med skolegang, familieliv, fritidsinteresser og kammerater. På trods af det er der mange, som ikke får etableret sociale kontakter, flytter hjemmefra, kommer i gang med fritidsinteresser eller kommer i gang med en uddannelse. Deres sociale netværk kommer primært til at bestå af forældre og hjælpere, mens beskæftigelsen i høj grad består af computerspil, video og tv. På baggrund af den viden blev der søgt og bevilget midler til et fire-årigt udviklingsprojekt i perioden Om projekt ForSpring Projekt ForSpring har bestået af en metodemæssig og en praktisk del. I den praktiske del har der været tilknyttet otte unge med fysisk funktionsnedsættelse. De første deltagere begyndte i marts 2002, og de sidste deltagere sluttede ved udgangen af april Erfaringerne fra projektet har vist, at det i et udviklingsforløb er nødvendigt at have fokus på deltagernes kognitive funktionsniveau. Der drejer sig blandt andet om at have overblik, at kunne planlægge, at kunne løse problemer, at kunne tage beslutninger og at kunne tage initiativ. Erfaringerne har også vist, at det er muligt for unge mennesker med fysisk funktionsnedsættelse at tilegne sig redskaber og udvikle kompetencer til i højere grad at leve et selvstændigt liv. Deltagerne har såvel i et fælles interview efter projektafslutningen samt ved individuelle interviews givet udtryk for, at de i højere grad har erkendt, hvor vigtigt det er at træffe beslutninger, at tage initiativer og at handle selvstændigt. De har desuden fået mere erfaring på en lang række områder og er blevet mere bevidste om egne ønsker og behov. Desuden har de fået indsigt i forhold, der er vigtige for at kunne leve et selvstændigt liv. Om rehabiliteringsmodellen Rehabiliteringsmodellen er et resultat af udviklingsarbejdet i projektet, hvor de positive erfaringer er samlet i en række anbefalinger. ForSprings rehabiliteringsmodel - 7

12 Udarbejdelse af modellen Modellen er udarbejdet ved: at udvikle egnede arbejdsmetoder og evalueringsredskaber til projektet løbende at dokumentere og evaluere metoder og resultater i praksisprojektet at afprøve disse gennem praksisprojektet sammen med projektdeltagerne efterfølgende at justere og videreudvikle arbejdsmetoder og evalueringsredskaber at lave den samlede fremstilling af arbejdsmetoder og redskaber, der kan anbefales i rehabiliteringsarbejde med den pågældende målgruppe og som præsenteres i denne publikation Rammer og redskaber for udviklingsforløbet Modellen beskriver rammer og redskaber for udviklingsforløbet som følgende: Projektet tager afsæt i deltagernes egne beskrivelser af behov for og ønsker til udvikling. Det medfører hyppige retningsskift, da ønsker og behov hele tiden udvikler sig De kognitive kompetencer er essentielle at arbejde med, da de i meget høj grad er forudsætning for at komme til at leve et liv, hvor man selvstændigt definerer behov, mål og ønsker Indsatsen skal tage udgangspunkt i begrebet»empowerment«, hvor der er en forventning om og en støtte til, at hver enkelt person skal blive i stand til at planlægge sit eget liv og være sammen med andre mennesker Der tages udgangspunkt i en definition af begrebet rehabilitering, hvor der samarbejdes bredt med udgangspunkt i personens hele livssituation Indsatsen skal forløbe over et langt tidsforløb, da mange handlinger rent fysisk tager længere tid, når man har en funktionsnedsættelse Det er vigtigt at have en struktur i udviklingsforløbet, der sikrer, at indsatsen bliver målrettet Medarbejderne skal ved brug af forskellige metoder coache deltagerne i deres arbejde med at afdække aktivitetsønsker, foretage refleksioner og igangsætte handlinger Tilstrækkelig medarbejderstøtte med faglig bredde er nødvendig for at understøtte, at der sker en fortsat udvikling 8 - ForSprings rehabiliteringsmodel

13 Indledning Baggrund for projekt ForSpring Unge med fysiske funktionsnedsættelser har ofte svært ved at flytte fra forældrehjemmet. De er på flere måder afhængige af forældre og hjælpere blandt andet til at køre til og fra aktiviteter og til at hjælpe med praktiske gøremål. Det kan være uoverskueligt at få styr på alle de forhold, der skal være i orden for at flytte hjemmefra. Det er ofte vanskeligt at etablere og fastholde sociale kontakter, være arbejdsgiver overfor hjælpere, begynde på en uddannelse eller få job. Ofte er der ingen egnede boliger at flytte til, ikke mulighed for bevilling af tilstrækkelig praktisk hjælp eller mulighed for at kunne deltage i de aktiviteter, de ønsker. Desuden er der begrænsede muligheder for jobs, de kan varetage. For en del unge betyder det, at de skal forholde sig til problemstillinger, som andre unge almindeligvis ikke oplever og det er muligvis derfor, at de forbliver i forældrehjemmet længere end andre unge eller alternativt flytter på et plejehjem. Overordnet formål med projekt ForSpring Projektet blev etableret med det overordnede formål at udarbejde en rehabiliteringsmodel, der støtter socialt svage unge med fysisk funktionsnedsættelse i at opnå en selvstændig voksentilværelse. Projektet har blandt andet fokuseret på bolig, muligheder og ønsker til beskæftigelse, etablering af sociale kontakter, forsørgelsesgrundlag, muligheder for og afprøvning af praktisk hjælp samt benyttelse af eksisterende tilbud til unge. Desuden har projektet beskrevet de barrierer, som unge med funktionsnedsættelse støder mod på vej til en selvstændig voksentilværelse samt fokuseret på forslag til løsningsmuligheder. Projekt ForSpring har bestået af to integrerede og gensidigt afhængige dele den metodemæssige del og den praktiske del. Arbejdet med at udvikle rehabiliteringsmodellen har været den metodemæssige og teoretiske del. Den praktiske del, hvor otte deltagere har været tilknyttet, har omfattet afprøvning af teorier og metoder. Der er løbende lavet evalueringer og dokumentation for arbejdet i det praktiske arbejde, hvorefter der er justeret og videreudviklet på arbejdsmetoder og evalueringsredskaber. ForSprings rehabiliteringsmodel - 9

14 Rehabiliteringsmodellen er skabt ud fra et bredt kendskab til funktionsnedsættelser og konsekvenser i forhold til mulighederne for en selvstændig voksentilværelse. Desuden er den skabt ud fra viden om boligmæssige, uddannelsesmæssige, arbejdsmarkedsmæssige og sociale områder. Erfaringerne kommer dels fra projektmedarbejdernes mangeårige arbejde indenfor dette felt og dels ud fra organisationer, offentlige myndigheder og enkeltpersoner, som har medvirket i idéudviklingen af dette projekt samt ud fra projektdeltagernes egne ønsker og behov. Projekt ForSprings værdigrundlag Overordnet set arbejdes der i ForSpring ud fra nogle grundlæggende principper. Medarbejdernes bærende værdier i arbejdet er ønsket om at se den unge som en myndig medborger med ansvar for egne handlinger. Det er vigtigt, at medarbejderne arbejder sammen med, og ikke arbejder for de unge. Værdisættet er baseret på begrebet empowerment, hvilket i denne sammenhæng betyder at få styrke til at håndtere sit eget liv og få styrke til at søge indflydelse. Der er en forventning om samarbejde med gensidig respekt og accept af forskellighed, og der arbejdes med udgangspunkt i ressourcer. Deltagerne skal opleve at blive set og hørt, og deltagernes egne oplevelser af deres situation er i fokus. Deltagerne har ret til at bestemme om et problem eksisterer, og om der skal gøres noget ved det. Empowerment kan defineres som en aktiv proces, der foregår både mellem deltagerne og inde i hver enkelt deltager. Processen involverer fælles respekt og kritisk refleksion, hvorved mennesker og kontrollerende systemer forandres på måder, der tilgodeser indflydelse og påvirkningsmuligheder i retning af at opnå et bedre liv og en mere ligeværdig status i samfundet (Henvisning 1). Projekt ForSpring bygger på WHO s beskrivelse af, at funktionsevne og funktionsnedsættelse skal opfattes som et dynamisk samspil mellem helbredstilstanden indenfor tre dimensioner. De tre dimensioner består af kroppens funktion og anatomi, aktivitet og deltagelse. Dimensionerne påvirker gensidigt hinanden og skal samtidig ses i sammenhæng med personlige og omgivelsesmæssige faktorer, der også har indflydelse på funktionsniveauet. (Henvisning 2). ForSpring tager endvidere udgangspunkt i rehabilitering, som det er beskrevet i Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (Henvisning 3). Heri er rehabilitering defineret som:»..en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at 10 - ForSprings rehabiliteringsmodel

15 borgeren, som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats«. I ForSpring har følgende nøglebegreber stor betydning og er her forstået på følgende måde: Brugerindflydelse - eller deltagerindflydelse er fundamentalt i såvel teori som praksis. En forudsætning for at opnå positive resultater er at tage udgangspunkt i det enkelte menneske og sikre, at personens egne ønsker og mål hele tiden er i centrum. Deltagerne har derfor i væsentlig grad medindflydelse på beslutninger omkring den indsats, der sættes i værk for den enkelte. Brugerindflydelse ses som et mere snævert begreb end brugerinddragelse (Henvisning 4). Ressourcer er alle mennesker i besiddelse af. Hver enkelt person skal blive mere bevidst om sine ressourcer og disse skal styrkes. På den måde kan personens motivation øges, hvilket er en forudsætning for, at personen selv kan yde den nødvendige indsats for at skabe forandring. Selvstændighed og selvstændig adfærd vil altid kunne udvikles, når man bliver mødt med omgivelsernes forventninger og tillid til, at man kan noget. Der arbejdes bevidst på at stille realistiske udfordringer, der kan styrke personens værdighed og opfattelsen af at være et selvstændigt individ med plads til den forskellighed, som hver enkelt person har. Desuden er medarbejderne bevidste om at undgå ukritisk omsorg. Medarbejderne støtter deltagerne i deres eventuelle ønske om frigørelse fra forældrene og øvrige støttepersoner. Helhedsorienteret indsats er ligeledes en forudsætning for en effektfuld rehabiliteringsindsats. Det er nødvendigt at omgivelserne ser på det hele menneske og ikke nøjes med at fokusere på isolerede områder. Det er for eksempel ikke tilstrækkeligt at se på bomuligheder, hvis man ikke samtidig ser på behov for praktisk hjælp. Det er ikke tilstrækkeligt at se på deltagelse i socialt fællesskab uden samtidig at se på personlige kompetencer. Samarbejde på tværs er vigtigt, når mange personer er involveret i den enkelte persons liv. Deltagerne støttes i at skabe overblik over, hvilke personer der er vigtige at inddrage, når beslutninger skal tages. ForSprings rehabiliteringsmodel - 11

16 Koordinering af diverse tiltag er vigtigt for at sikre sammenhæng i indsatsen. Langvarig indsats er en forudsætning for at give deltagerne mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige, for at de kan leve det liv, de selv ønsker ForSprings rehabiliteringsmodel

17 Udviklingsforløbets overordnede rammer Modellen skal ses som en beskrivelse af rammer og redskaber, hvor deltagernes viden og aktive medvirken er essentiel i definering af det faglige indhold. Modellen kan bruges i den beskrevne version eller dele af den kan benyttes, hvor det synes hensigtsmæssigt. Ved iværksættelse af et udviklingsforløb må det afklares, hvorvidt der er eventuelle lokale krav om visitation eller andre rammer og organisatoriske forhold, der skal tages hensyn til. Det må endvidere afklares, hvilke samarbejdspartnere der vil være relevante at inddrage. I det følgende vil deltagerne i et udviklingsforløb blive betegnet som kursister. Udviklingsforløb ForSpring anbefaler, at der gives tilbud om et udviklingsforløb på op til halvandet år. Udviklingsforløbet er en empowermentproces, hvor der tages udgangspunkt i et klart defi neret værdigrundlag og de arbejdsmetoder, der er beskrevet i modellen. I forløbet arbejdes der indenfor de valgte fokusområder, som er betydningsfulde og nødvendige for de aktuelle kursister. Der er ikke krav og forventning om at alle kursister skal gennem et fast forløb, da kun rammer og struktur er fælles for alle. Indholdet tager udgangspunkt i den enkelte kursists egen defi nition af udviklingsønsker. Metoderne i udviklingsforløbet fordrer en vedvarende og kontinuerlig indsats for at nå de ønskede mål. Metoderne er, som det fremgår af det følgende, blandt andet brugerindflydelse, forventning om aktiv deltagelse og stillingtagen, coaching og vejledning. Kursisterne støttes i en personlig udvikling, som dels foregår på individuelt plan og dels på gruppeplan. Der arbejdes målrettet med at lade gruppen indgå som vigtig samarbejdspartner for den enkelte. ForSprings rehabiliteringsmodel - 13

18 Indre struktur Det er vigtigt at sikre, at de anvendte metoder og kursisternes udbytte kommer til at hænge optimalt sammen. Der bør derfor opbygges en systematik omkring udviklingsforløbets indre struktur, som lidt forenklet fremstillet kan vises i fire faser, hvor følgende metoder benyttes (se figur 1). Metoderne i de fire faser Faser Metoder 1. Afdækning Interview COPM Fremtidsværksted Personprofil 2. Forberedelse Forberedelse Struktureret planlægning Gentagelse 3. Afvikling Afprøvning i praksis Gentagelse 4. Evaluering Struktureret evaluering COPM Personprofil Figur 1 Den faseopdelte struktur bruges i så vel individuelt som gruppebaseret arbejde ForSprings rehabiliteringsmodel

19 Forløbet kan skitseres på følgende måde (se figur 2). Individuelt Gruppe COPM- samtale Erfaringer fra tidligere opgaver, handleplanmøder el.l Spontane ønsker Fokusområder Spontane ønsker Aktivitetsønske afdækkes Gruppebaseret arbejde Aktivitetsønske defineres 1. Afdækning Arktiviteten forberedes af medarbejder Arktiviteten forberedes af kursist Aktiviteten forberedes 2. Forberedelse Aktiviteten igangsættes Aktiviteten igangsættes 3. Afvikling Medarbejder evaluerer løbende aktiviteten og reflekterer Aktiviteten evalueres af kursist alene eller med støtte fra medarbejder Refleksion 1. Aktiviteten afsluttes eller 2. Aktiviteten fortsættes 3. En ny afdækning påbegyndes Medarbejder evaluerer løbende aktiviteten og reflekterer Aktiviteten evalueres ved afslutning af kursister og medarbejder 4. Evaluering Figur 2 Formålet med denne meget stramme struktur er at støtte kursisterne i at danne overblik og give dem mulighed for refleksioner samt at støtte medarbejderne i at træffe velbegrundede valg på baggrund af faglige refleksioner. Til dette brug er udarbejdet forskellige arbejdspapirer (se afsnittene om COPM s. 25, Individuelt arbejde s. 32, Gruppebaseret arbejde s. 34 og Evaluering s. 41). ForSprings rehabiliteringsmodel - 15

20 Alle processer i udviklingsforløbet gennemløber en fast struktur med afdækning af behov, planlægning, udførelse og evaluering. Det gælder for såvel det overordnede udviklingsforløb som for alle delprocesser individuelt og gruppebaseret. Dette betyder at man på samme tid kan være i gang med afdækning af ét individuelt udviklingsønske, mens man er i gang med planlægning af et andet. Varigheden af de enkelte processer er forskellig således at planlægning i én opgave kan tage få timer, mens den i en anden opgave kan tage dage eller uger. Ligeledes kan perioden for de enkelte opgaver variere. Det betyder at de enkelte kursister kan have et meget varieret tidsforløb til enslydende opgaver. Sideløbende arbejdes der med gruppebaserede forløb, som også følger den skitserede struktur. Kombinationen af den faste struktur, metoderne og værdigrundlaget medfører, at kursisterne får mulighed for at tilegne sig flere kompetencer til at kunne leve et mere selvstændigt liv (Se den skematiske fremstilling af rehabiliteringsmodellen på indersiden af omslaget). Forløbet afsluttes for den enkelte kursist, når kursisten og medarbejderne oplever, at kursisten har tilegnet sig de ønskede kompetencer eller af anden årsag ønsker at stoppe. Der kan optages nye kursister hvert halve år (Se den skematiske fremstilling af overordnet plan for udviklingsforløbet på indersiden af omslaget). Gruppestørrelse Syv til ti personer. Tidsforbrug 20 timer om ugen, dog med mulighed for individuelle hensyn. Eksterne ophold på for eksempel et ferie- eller kursuscenter i ét til tre døgn cirka fem gange i løbet af en halvanden års periode. Desuden mulighed for studietur ForSprings rehabiliteringsmodel

21 EKSEMPEL FRA PROJEKTET UGESKEMA Deltagerne mødtes i projektlokalet kl og sluttede tre af ugens dage kl og den fjerde dag kl Onsdag var fridag. Uge 37 Dato Ugedag Aktivitet Formål og indhold 8/9 Mandag Planlægge fremtidige temadage Alle arbejder med forberedelse af den temadag, hver især er ansvarlig for (Virksomhedsbesøg, modelbureau, idrætsdag). 9/9 Tirsdag Individuelt arbejde Afklare evt. fællesspisning fredag Individuel forberedelse i forhold til, hvad der ønskes støtte og vejledning til ved stylistbesøg fredag. Afklaring i forhold til, om der ønskes fællesspisning fredag efter projekttid. Eventuelt forberedelse. 10/9 Onsdag Fri 11/9 Torsdag 12/9 Fredag Planmøde Individuelt arbejde SpringerKomsammen Mødetiden er 9-17 Gennemgang af plan for uge 38. Ajourføring af kalendere. Ole: evaluere i forhold til eget arbejde. Niels: forberedelse til COPM samtale. Alle andre fortsætter det, de er i gang med. Gamle Springere er inviteret til at deltage i stylistbesøget. Dagen er delt i en teoretisk og en praktisk del: Teoretisk: Fremvisning af moden indenfor tøj, sko, hvilke dufte og frisurer er trendy. Orientering om hudpleje og produkter. Praktisk: I får selv lov til at prøve tøj, sko, tilbehør og dufte, desuden er der mulighed for en klipning. Medarbejderressourcer To fuldtidsansatte medarbejdere, afhængigt af den endelige målgruppe, tilknyttes hele udviklingsforløbet. Desuden er det hensigtsmæssigt at trække på eksterne medarbejdere ved behov for mere medarbejderstøtte eller ved specifikke udviklingsbehov. Det er vigtigt, at der påregnes god tid til planlægning, evaluering samt administrative opgaver. Der bør sikres en tværfaglig medarbejdertilknytning med bredt kendskab til rehabilitering og til værdibaseret arbejde med udgangspunkt i brugerindflydelse og empowerment. Medarbejderne skal udvise stor fleksibilitet i forhold til at arbejde ud fra kursistens forskelligartede behov og skal være i besiddelse af kreativitet og energi til samarbejdet med gruppen. ForSprings rehabiliteringsmodel - 17

22 EKSEMPEL FRA PROJEKTET MEDARBEJDERRESSOURCER I ForSpring har der været fastansat to fuldtidsmedarbejdere en ergoterapeut og en socialpædagog. Der har været tilknyttet en person med fysisk funktionsnedsættelse som rollemodel i én eller flere dage om ugen i godt et år. Timelønnede medarbejdere har været brugt i visse perioder i én til to dage om ugen. Projektet har også benyttet eksterne undervisere i forbindelse med konkrete emner, for eksempel til undervisning om funktionsnedsættelser, handicapidræt, den nye pensionslov og ved arbejdet med sociale kompetencer. I en fem-måneders periode har projektet desuden haft tilknyttet en socialrådgiverpraktikant. Fysiske rammer Udviklingsforløbet bør have et fælles kursussted, hvor der er mulighed for at komme dagligt uden at transporttiden bliver en belastning. Der bør være computere til rådighed til hver enkelt kursist, så tilpasningen til den enkelte kan blive optimal. EKSEMPEL FRA PROJEKTET FYSISKE RAMMER ForSpring har haft til huse på MarselisborgCentret i Århus. Projektlokalet var stort nok til, at fem personer i el-kørestol, tre personer i manuel kørestol og nogle gange op til ti gående personer har haft plads nok til at røre sig. Der har i lokalet været tre computere, en printer og mulighed for at lave kaffe og te. Projektdeltagerne har haft mulighed for at benytte MarselisborgCentrets kantine. Ind imellem blev en tidligere gymnastiksal brugt til elhockey. De unge med hjælpeordninger har valgt, at deres hjælpere ikke skulle være i lokalet hele tiden, men at de er blevet hentet ved behov. Hjælperne har derfor opholdt sig i et lokale i nærheden ForSprings rehabiliteringsmodel

23 Målgruppe og fokusområder Afgrænse målgruppe Målgruppen kan sammensættes ud fra mange forskellige kriterier, hvor en del af kriterierne vil være gældende for den enkelte kursist. I projekt ForSpring var målgruppen unge med fysisk funktionsnedsættelse, men en udvidelse af målgruppen kan være en mulighed. Der kan for eksempel være tale om at tilbyde udviklingsforløb til personer med fysisk funktionsnedsættelse, unge med syns- eller hørenedsættelse, socialt svage unge, sent-udviklede unge eller misbrugere, der er afvænnet. For alle gælder det, at de forventes at komme til at leve et selvstændigt liv. Overordnet er det vigtigt, at der tages stilling til inklusions- og eksklusionskriterier, når gruppen sammensættes, og at der sikres mulighed for en god gruppedynamik. Følgende er forslag til beskrivelse af målgruppe: Alder: begrænset aldersspredning, for eksempel år, år eller år. Fysisk funktionsniveau: nedsat funktionsniveau Social funktionsniveau: tilbageholdende, uselvstændig, afventende, svært ved at kommunikere med fremmede, tage kontakt til offentlige myndigheder og engagere sig Kognitiv funktionsniveau: vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, overblik, koncentration, svært ved at planlægge, løse problemer, tage beslutninger, tage initiativ, vise empati og mangelfuld selvindsigt Udviklingsønske: udtrykt ønske om at yde en indsats og vilje til at skabe en ændring Pædagogisk støtte: behov for støtte til at arbejde hen mod de mål, der overordnet drejer sig om at blive rustet til at klare en mere selvstændig voksentilværelse Praktisk hjælp: praktisk hjælp til rådighed i et sådant omfang, at det giver mulighed for deltagelse i det skitserede udviklingsforløb EKSEMPEL FRA PROJEKTET DEFINERE MÅLGRUPPE Deltagerne i projekt ForSpring var ved projektstart mellem 18 år og 21 år. Deres funktionsnedsættelser var spastisk lammelse, rygmarvsbrok og muskelsvind. Fire havde el-kørestol og tre havde manuelle kørestole. En var gående. Fire havde hjælpeordning (Servicelovens 77). To havde ledsageordning (Servicelovens 78). ForSprings rehabiliteringsmodel - 19

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere