Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Johannes Hages Hus Uanmeldt tilsyn December

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 Tilsynets samlede vurdering Tilsynets bemærkninger og anbefalinger Oplysninger Datagrundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Indflydelse Omgangsform og sprogbrug Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Særligt tema: Håndtering af sygeplejefaglige opgaver Formål og metode Formål med tilsynet Metode Tilsynets varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 Tilsynets samlede vurdering BDO har på vegne af Fredensborg Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Johannes Hages Hus. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Ifølge aftale med Fredensborg Kommune indgår der et særligt fokusområde; Håndtering af sygeplejefaglige opgaver. Det overordnede indtryk af Johannes Hages Hus er, at der er igangsat flere store organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag med henblik på at professionalisere den plejemæssige og pædagogiske indsats overfor beboerne. Samtidig oplyses tilsynet om, at der gennem flere år har været store samarbejdsproblemer på Påfuglen, og at der derfor er igangsat massive tiltag i form af afskedigelse af tidligere afdelingsleder, implementering af organisationsændring og ansættelse af ny afdelingsleder pr I samarbejde med medarbejderne er løsningsforslag i forhold til samarbejdsproblemerne indførelse af skiftende vagter med overlap imellem vagterne. Der bliver p.t. afholdt MUS-samtaler, som ikke har været afholdt i flere år. Dertil kommer planlagt kompetenceudvikling i form af grundlæggende kurser og udarbejdelse af fagprofiler. Ved dette tilsyn konstateret tilsynet, at der fortsat er behov for ledelsesmæssigt fokus på Påfuglen i forhold til arbejdsmiljø, det interne samarbejde samt sprogbrug og omgangsform til og med beboerne. Tilsynet vurderer, at der er taget initiativ til at følge op på anbefalingerne fra sidste tilsyn, dog mangler der fortsat at blive fulgt op på anbefalingen vedrørende udarbejdelse af retningslinjer i relation til løsning af sundhedsfaglige opgaver for flere områder, hvorfor anbefalingen genfremsættes. Tilsynet bemærker, at der i 2013 skal udarbejdes en fagprofil for hver medarbejder med henblik på at få tydeliggjort medarbejdernes kernekompetencer. Derudover anbefaler tilsynet, at oplysningerne på Tilbudsportalen ajourføres. Det pædagogiske arbejde baseres på recovery og kognitive metoder. Derudover arbejdes der med plejeopgaver og omsorg, hvor særligt målgruppen på Påfuglen har behov for en særlig omsorg og pædagogisk tilgang. Derfor tilbydes medarbejderne kurser indenfor demensområdet. Tilsynet noterer sig, at de medarbejdere, som tilsynet taler med på Påfuglen oplever, at de har behov for mere specifik og målrettet undervisning til arbejdet med deres målgruppe, og bemærker i forlængelse af dette, at forstander oplyser, at behovet for mere specialviden i forhold til arbejdet i team Påfuglen indgår som en del af den strategiske planlægning. Det er tilsynets vurdering, at der med indførelse af FOS er sikret gode betingelser for at optimere dokumentationen af den pædagogiske indsats overfor beboerne på Johannes Hages Hus. Samtidig vurderer tilsynet, at der fortsat er behov for fokus på implementering af systemet samt på indarbejdelse af en systematik, der sikrer at de opsatte mål og delmål omsættes til en fælles og målrettet indsats, således at de pædagogiske planer bliver det dynamiske redskab i hverdagen, som det er tiltænkt. Derfor gives der en anbefaling om dette. Beboerne tilbydes diverse aktiviteter og gøremål, som er tilrettet beboernes formåen, dog bemærker tilsynet, at det er vurderingen, at tilbuddet på Snozelhuset i Hillerød bruges for lidt af beboerne i Påfuglen. Der er desuden et godt fokus på beboernes medindflydelse gennem formelle fora Beboerne i Gult team tilbydes forhold, der optimerer deres trivsel og tryghed, ligesom det er tilsynets vurdering, at der eksisterer en god kultur omkring omgangsform og sprogbrug med beboerne i gult team. I forlængelse af dette vurderer tilsynet, at det interne samarbejde er velfungerende i Gult team, og at der opleves at være et godt informationsflow fra ledelsens side. Samtidig er det tilsynets vurdering, at sprogbruget og omgangsformen med beboerne i Påfuglen er bekymrende, idet der så åbenlyst sker brud på et ordentligt sprogbrug og 3

5 omgangsform med beboerne. Dette observeres under tilsynet, og bekræftes af en af medarbejderne. Tilsynet anbefaler derfor, at der tages initiativ til en nærmere afdækning af dette forhold, idet målgruppen på Påfuglen udgør en særdeles sårbar beboergruppe, som forudsætter stor tålmodighed, viden og indsigt samt ikke mindst en høj grad af etik i arbejdet. På baggrund af udsagn fra medarbejderen i Påfuglen, tilsynets observationer og forstanders redegørelse, er det tilsynets vurdering, at der er arbejdet intenst med optimering af det interne samarbejde og arbejdsmiljø i Påfuglen, men at der fortsat synes at være endog meget store udfordringer på dette område. Jf. Sprogbrug og omgangsform er det desuden tilsynets vurdering, at det dårligt fungerende interne samarbejde samt det belastede arbejdsmiljø influerer på den faglige indsats. Det er derfor tilsynets anbefaling, at der fortsat fokuseres på at få afdækket omfanget og indholdet af betydningen af det dårlige arbejdsmiljø og samarbejdsklima i Påfuglen, særligt betydningen for beboerne, med henblik på en genopretning af disse forhold, ligesom det bør overvejes om de initiativer, der allerede er taget, er tilstrækkeligt, eller om der bør tages yderligere initiativer. Derudover vurderer tilsynet, at der er kendskab til procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelser og evakuering i tilfælde af brand. Endelig er det tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er velegnet til målgruppen. Overalt ses en tilfredsstillende rengøringsstandard. Særligt fokusområde; Håndtering af sygeplejefaglige opgaver Tilsynet vurderer at der er de nødvendige sygeplejefaglige kompetencer til stede på Johannes Hages Hus til at løse de sundhedsmæssige problemstillinger. Medarbejderne kan på en fyldestgørende måde redegøre for beboernes sundhedsmæssige problemstillinger og er fremkommet med konkrete eksempler på, hvordan den tværfaglige indsats i de enkelte teams og i huset som helhed kan styrkes. Det er samtidig tilsynets vurdering, at det tværfaglige samarbejde kan styrkes således, at der skabes en øget kontinuitet i løsning af beboerens problemstillinger hvilket vil højne kvalitet i plejen til den enkelte beboer. Tilsynet vurderer, at der bør udarbejde retningslinjer for hygiejniske principper heri stillingtagen til at reducere smitterisiko i forbindelse med håndtering af beboernes snavstøj. Fredensborg Kommune har udarbejdet retningslinjer for sundhedsfaglig dokumentation og det er tilsynets vurdering, at disse generelt er kendt og implementeret. Johannes Hages Hus kan med fordel rette fokus på at højne systematik og ensartethed i deres dokumentation for herigennem at sikre, at beboerens sundhedsmæssige problemstillinger samt pleje og omsorgsbehov beskrives. 4

6 1.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at der i 2013 skal udarbejdes en fagprofil for hver medarbejder med henblik på at få tydeliggjort medarbejdernes kernekompetencer. 2. Tilsynet bemærker, at det er vurderingen, at tilbuddet på Snozelhuset i Hillerød bruges for lidt af beboerne i Påfuglen. 3. Tilsynet noterer sig, at de medarbejdere, som tilsynet taler med på Påfuglen oplever, at de har behov for mere specifik og målrettet undervisning til arbejdet med deres målgruppe, og bemærker i forlængelse af dette, at forstander oplyser, at behovet for mere specialviden i forhold til arbejdet i team Påfuglen indgår som en del af den strategiske planlægning. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at oplysningerne på Tilbudsportalen ajourføres. 2. Tilsynet anbefaler, at der i relation til løsning af de sundhedsfaglige opgaver udarbejdes retningslinjer for følgende områder: a) forebyggelse og pleje til beboere med sår b) håndtering af småtspisende/overspisende beboere med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Kostpolitik. c) pleje og omsorg til beboere med tracheostomi. Det anbefales, at der i samarbejde med behandlende sygehus udarbejdes retningslinjer for pleje og omsorg til beboere med en tracheostomi. I udarbejdelse af retningslinjen bør det overvejes, om retningslinjen såvel skal indeholde den fysiske pleje (- rengøring af tuben) som en beskrivelse af den psykisk og sociale pleje til beboeren. 3. Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på implementering af FOS samt på indarbejdelse af en systematik, der sikrer at de opsatte mål og delmål omsættes til en fælles og målrettet indsats. 4. Tilsynet finder det bekymrende, at der så åbenlyst sker brud på et ordentlig sprogbrug og omgangsform med beboerne i Påfuglen, som tilsynet observerer og som bekræftes af en af medarbejderne. Tilsynet anbefaler derfor, at der tages initiativ til en nærmere afdækning af dette forhold, idet målgruppen på Påfuglen udgør en særdeles sårbar beboergruppe, som forudsætter stor tålmodighed, viden og indsigt samt ikke mindst en høj grad af etik i arbejdet. 5. Tilsynet anbefaler, at der fortsat fokuseres på at få afdækket omfanget og indholdet af betydningen af det dårlige arbejdsmiljø og samarbejdsklima i Påfuglen, særligt betydningen for beboerne, med henblik på en genopretning af disse forhold, ligesom det bør overvejes om de initiativer, der allerede er taget, er tilstrækkeligt, eller om der bør tages yderligere initiativer. 6. Tilsynet anbefaler, at der sker en styrkelse af de tværfaglige kompetencer for at højne kvaliteten i plejen hos den enkelte beboer. 7. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes retningslinjer for hygiejniske principper. 8. Tilsynet anbefaler Johannes Hages Hus at undervise og vejlede medarbejderne i at udarbejde en dokumentation som fremstår med systematik og ensartethed og med dækkende beskrivelser af beboerens problemstillinger samt pleje og omsorgsbehov. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud. 5

7 2 Oplysninger Adresse Johannes Hages Allé 3, 2990 Nivå Leder Anne Juelkert Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et selvejende botilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 108 Antal pladser og belægningsgrad 60 pladser Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr En skærmet plads koster ifølge tilbudsportalen kr pr. døgn Målgruppebeskrivelse Målgruppen er et socialpsykiatrisk botilbud for mennesker med psykosociale handicap i alderen 40 år og opefter. Som led i den strategiske planlægning for 2013 er det målet at få beskrevet målgruppen mere specialiseret, oplyser forstander. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består, ifølge forstander, af følgende: 9 sygeplejersker 11 pædagoger 28 social- og sundhedsassistenter 2 sygehjælpere 7 omsorgshjælpere 2 servicemedarbejdere 4 ernæringsassistenter 1 administrationsmedarbejder 1 faglærer 1 uddannelses- og udviklingskonsulent 2 afdelingsledere 1 servicechef 1 forstander Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 21. august 2012 kl Deltagere i interviews Ledelse: Anne Juelkert, forstander, tiltrådt pr. 1. juni 2011, sygeplejerske, diplomuddannelse og Master Medarbejdere: Social- og sundhedsassistent, ansat i 5 år i sidste omgang, Påfuglen Social og sundhedsassistent, ansat i 3 år i sidste omgang, gult team 6

8 Sygehjælper, ansat 36 år, gult team Beboere: Beboer i gult team, boet på stedet i 8 år Beboer i Påfuglen Derudover observerede og talte tilsynet med beboere i alle teams BDO blev vist rundt på stedet af: medarbejderne Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Margit Kure Ulriksen (Manager, MHM, Sygeplejerske) 3 Datagrundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Data Ved det foregående tilsyn (uanmeldt, august 2011), foretaget af BDO blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til en intern drøftelse af, hvordan det kan sikres, at beboernes individuelle sociale og aktivitetsorienterede ønsker og behov opfanges og imødekommes. Forstander oplyser, at der implementeret en organisationsændring af ansvarsog opgavefordeling i lederteamet. Der er ligeledes blevet implementeret nyt elektronisk dokumentationssystem FOS. Implementeringen af FOS er kvalitetssikring af beboernes ønsker og behov. Det er en ambition at beboerne skal deltage endnu mere i de daglige gøremål med støtte fra kontaktperson, f.eks. gå til hånde i grovkøkkenet. Forstander er ved at undersøge det juridiske aspekt omkring dette. Hvert team arbejder meget med at aktivere beboerne. Man har en medarbejder som er uddannet faglærer, der arrangerer forskellige aktiviteter på tværs af huset. Hvilke aktiviteter, der iværksættes, afhænger til dels af beboernes ønsker. Én gang om året holder faglæreren møde med beboerne på tværs af huset, omkring deres ønsker. 2. Tilsynet anbefaler, at det internt drøftes, om det vil være muligt at indføre en ordning om, at beboerne selv vælger deres kontaktperson i alle teams. I blåt team er der gennemført et pilotprojekt, har personalet taget billeder af dem selv, og herudfra har hver beboer valgt deres kontaktperson. En uvildig medarbejder har forestået dette, idet vedkommende har været med til at hjælpe beboerne med at vælge deres kontaktperson. Der har ligeledes været opfølgning og evaluering på processen. 3. Tilsynet anbefaler, at findes frem til metoder, der kan sikre at beboerne er informerede om deres formelle medindflydelsesmuligheder Der har været nyt valg til beboerrådet, hvor alle i høj grad kunne yde deres bidrag. Man er p.t. ved at udarbejde ny forretningsorden. Derudover afholdes 7

9 der beboermøder i hvert team samt beboerrådsmøde sammen med leder og souschef seks gange årligt 4. Tilsynet anbefaler, at det internt overvejes, hvordan den eksisterende samarbejdskultur kan udbygges på tværs af faglighed og teams med henblik på, at faglige guldkorn ikke går tabt. Der er lavet en organisationsændring og ansat ny afdelingsleder. Organisationsændringen giver mere lige ansvarsfordeling og kontrolspænd mellem afdelingslederne og har ligeledes til formål at styrke kommunikation, information og samarbejde imellem ledelse og medarbejdere. Afdelingslederne har fået hver 2 teams, som de er ansvarlige for. Dette skulle gerne bidrage til, at faglige guldkorn ikke går tabt, ligesom det gerne skulle et samlet fagligt løft på stedet, vurderer forstander. Forstander påpeger, at stedet mangler at beskrive evidens for det faglige arbejde. Der har i den forbindelse været afholdt temamøder med forskellige temaer for at få inspiration og ny viden. Opgaven går på at få beskrevet teori og metode sundhedsfagligt og pædagogisk. Derudover skal der udarbejdes en fagprofil for hver medarbejder, hvor målet er at få tydeliggjort personalets kernekompetencer. Projektet igangsættes i Der skal arbejdes projektstyret og med arbejdsgrupper. Dette skal ske med faggrupper på tværs af teams i huset, og i samarbejde med stedets uddannelses og fagkonsulent. 5. Tilsynet anbefaler, at der i relation til løsning af de sundhedsfaglige opgaver udarbejdes retningslinjer for følgende områder: d) forebyggelse og pleje til beboere med sår e) ernæring og væskeindtagelse og dens betydning for den enkelte beboer. f) anvendelse af PEG-sonde herunder registrering af dato for skift af PEG-sonde, sondens størrelse o. lign. g) håndtering af småtspisende/overspisende beboere med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Kostpolitik. h) pleje og omsorg til beboere med tracheostomi. Det anbefales, at der i samarbejde med behandlende sygehus udarbejdes retningslinjer for pleje og omsorg til beboere med en tracheostomi. I udarbejdelse af retningslinjen bør det overvejes, om retningslinjen såvel skal indeholde den fysiske pleje (- rengøring af tuben) som en beskrivelse af den psykisk og sociale pleje til beboeren. Der er udarbejdet retningslinjer for ernæring og væskeindtagelse, mens resten endnu ikke er udarbejdet. 6. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes et skema med kompetenceoversigt over sygeplejeopgaver, idet der ikke foreligger dokumentation med kompetenceoversigt og principper for delegering af opgaver. I forlængelse af dette anbefaler tilsynet, at der: a) udarbejdes principper for delegering af sygeplejeopgaver, herunder principper for opfølgning på den delegerede opgave. b) udarbejdes medarbejderskema vedrørende delegering af konkrete opgaver i forhold til de sygefaglige opgaver. Forstander oplyser, at der er udarbejdet kompetenceskema for ovenstående. Kompetenceprofilen er desuden udarbejdet. Adspurgt om der har været nogen formelle klager siden sidste tilsyn, så oplyser forstander, at dette har der ikke været. 8

10 Tilsynets vurdering Forstander oplyser endvidere, at siden sidste tilsyn, er den nye hjemmeside er under opbygning, og man har fået implementeret nyt logo. Huset er desuden renoveret, særligt i Påfuglen. Her er der fokus på at få optimeret tingene, med henblik på et øget terapeutisk sigte. Dette forventes færdigt i I relation til kosten, så er der kommet mere økologiske varer i køkkenet samt flere kostændringer til følge. Princippet hedder fra jord til bord, hvor der er fokus på at bruge så få bearbejdede produkter som muligt. Forstander oplyser endvidere, at der har været en del uorden i økonomien. Den tidligere bogholder er ophørt i sin stilling og der er blevet rettet op på forholdene. Det er forstanders vision at få udliciteret bogholderfunktionen. Tilsynet påpeger, at oplysningerne på Tilbudsportalen fortsat mangler opfølgning og ajourføring. Tilsynet vurderer, at der er taget initiativ til at følge op på anbefalingerne fra sidste tilsyn, dog mangler der fortsat at blive fulgt op på anbefalingen vedrørende udarbejdelse af retningslinjer i relation til løsning af sundhedsfaglige opgaver for flere områder, hvorfor anbefalingen genfremsættes. Tilsynet bemærker, at der i 2013 skal udarbejdes en fagprofil for hver medarbejder med henblik på at få tydeliggjort medarbejdernes kernekompetencer. Derudover anbefaler tilsynet, at oplysningerne på Tilbudsportalen ajourføres. 3.2 Fysiske rammer Data Tilsynets vurdering Johannes Hages hus består af 60 boliger, der hver er ca. 42 m2 stort og rummer entré, bad og toilet, opholds- og soverum. Der er adgang til en lille have. Fællesarealerne består af køkkener og spisestuer, opholdsstuer, festsal og en hyggekrog. Derudover er der mødelokaler og bryggers. Tidligere var der et vaskeri, men dette er nedlagt med det formål, at flere beboere skal vaske selv eller deltage aktivt i at vaske eget tøj. De beboere, der ikke magter dette, kan benytte Berendsen vaskeservice. Endelig er der et produktionskøkken, der laver al maden til huset samt til et nærliggende botilbud. Der findes stor have med en bane til at spille petanque, en bålplads og tre gårdhaver. Til de 14 beboere, der lever i den beskyttede fløj, er der en afskærmet have. Overalt ses en god rengøringsstandard på fællesarealerne. Tilsynet taler med en beboer i egen bolig. Beboeren beskriver, at vedkommende er tilfreds med sin bolig, der er meget personligt indrettet. Tilsynet vurderer, som ved sidste tilsyn, at de fysiske rammer er velegnet til målgruppen. Overalt ses en tilfredsstillende rengøringsstandard. 9

11 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Data Forstander oplyser, at man gerne vil lave en markedsanalyse i løbet af 2013, hvilket skal ses i sammenhæng med ønsket om evidens og en tydeligere og klar målgruppebeskrivelse. Forstander forklarer, at visionen er, at stedet skal fylde noget mere og fremstå med en specialiseret profil. Der mangler dog afdækning af behov fx af en udslusning- og akutfunktion. I forlængelse af dette fortæller forstander, at man gerne også vil være et tilbud efter SEL 107. Man vil også gerne arbejde mere målrettet med handleplaner og med en målrettet indsats. Forstander forklarer, at man fx kunne tilbyde træningsforløb med henblik på udslusning. Dette vil også indebære, at man generet skal specialisere og optimere den målrettede indsats, ligesom medarbejderne skal specialisere sig. Adspurgt medarbejderne om, hvorvidt deres teoretiske fundament består af recovery, så oplyser medarbejderne, at de arbejder med recovery og kognitive metoder, idet der er meget fokus på mestring og selvhjulpenhed. Der er også en del pleje og omsorg, idet en stor del af målgruppen også er skadet hjernemæssigt. Morgenerne fx meget præget af personlig pleje, og der er mange beboere som fylder meget psykisk. Adspurgt om, hvilke overvejelser medarbejderne gør sig i forhold til den personlige pleje, så fortæller medarbejderen i Påfuglen, at beboerne ofte reagerer meget kraftigt på opfordringer til personlig pleje. Derfor er der fokus på at forberede beboerne på, hvad der skal ske. Adspurgt om der anvendes visuelle systemer til forberedelse, så oplyses det, at det gør man ikke p.t., hvilket skyldes, at man ikke har nogen, der formår at bruge det. Tidligere har man anvendt kommunikation via board maker og pegetavler med symboler. Beboerne på Påfuglen har psykiske lidelser eller stærkt svækket hukommelse, hvilket betyder, at det er en udforende målgruppe. Der kan desuden opstå situationer, hvor personalet bliver udsat for vold. Ifølge medarbejderen taler man sammen i personalegruppen om disse situationer, med henblik på at reducere volden. Ifølge medarbejderen er man god til at søge hinanden og udveksle erfaringer og løsningsmuligheder. I den faktuelle høringsproces oplyser forstander, at der i Arbejdsmiljøudvalget og i MED-udvalget har været drøftelser af vold og aggressionssituationer, der opstår i forbindelse med det daglige pædagogiske og social- og sundhedsfaglige arbejde på JHH. Dette med henblik på kompetenceudvikling i forhold til at arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende ud fra gældende regler og lovgivning. Derudover er der fokus på implementering af Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling, indeholdende praktiske øvelser i nænsom nødværge, som obligatorisk grundkursus på JHH med opfølgningskursus hvert 2. år. Personalet i Påfuglen får tilført ny viden og indsigt via ekstern supervision ved konsulent Jørgen Allan. I forhold til undervisning, så er det medarbejderens oplevelse, at medarbejderne i Påfuglen kunne have behov for mere viden om netop målgruppen og dens behov. Vedkommende oplever, at der ikke foregår systematisk undervisning og uddannelse til medarbejderne, fx har alle medarbejdere ikke fået begge de udbudte kurser i demens (demens 1 og 2). Ifølge medarbejderen mangler der noget specifik og målrettet undervisning til arbejdet med deres målgruppe. I den faktuelle høringsproces oplyser forstander, at behovet for mere specialviden i forhold til arbejdet i team Påfuglen indgår som en del af den strategiske planlægning og i samarbejde med uddannelses- og udviklingskonsulent samt afdelingsleder for Påfuglen og blå team. Derudover 10

12 er der planlagt årligt samarbejdsmøde med psykiatrisk konsulent, hvor der skal planlægges afholdelse af temaeftermiddage om sygdomslære. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at det pædagogiske arbejde baseres på recovery og kognitive metoder. Derudover arbejdes der med plejeopgaver og omsorg, hvor særligt målgruppen på Påfuglen har behov for en særlig omsorg og pædagogisk tilgang. Derfor tilbydes medarbejderne kurser indenfor demensområdet. Tilsynet noterer sig, at de medarbejdere, som tilsynet taler med på Påfuglen oplever, at de har behov for mere specifik og målrettet undervisning til arbejdet med deres målgruppe, og bemærker i forlængelse af dette, at behovet for mere specialviden i forhold til arbejdet i team Påfuglen indgår som en del af den strategiske planlægning Pædagogisk plan Data Tilsynets vurdering Der findes 141 handleplaner for alle beboerne. Siden sidste tilsyn er der indført nyt elektronisk system; FOS. Heri beskrives handleplaner samt fokusområder for arbejdet med beboerne. Implementeringen af FOS indebærer en del tekniske begrænsninger, idet FOS social er et tilpasset system fra det oprindelige FOS omsorg. Det forstanders vurdering, at medarbejderne gør et stort arbejde i forhold til at indsamle data til at udvikle systemet i retning af at sikre en fælles og målrettet indsats. Adspurgt om, hvordan arbejdet med handleplanerne fungerer i Påfuglen redegør medarbejderen her for, at alle har fået to dages undervisning i brug af systemet, men det er medarbejderens vurdering, at en del af medarbejderne fortsat er usikre i brugen af systemet. Medarbejderen peger på, at det ville være godt at komme mere i gang med at anvende FOS fordi det kan give et bedre overblik over de områder, som der skal arbejdes med beboeren omkring. Der afholdes årligt et møde, hvor den enkelte beboer drøftes, evt. kan dette ske 2 gange om året, afhængig af behov. Formålet er at drøfte beboeren og opstille mål og retning for det kommende års arbejde med vedkommende. Det er medarbejderens oplevelse, at dette målrettede arbejde ikke fungerer optimalt i øjeblikket. Medarbejderen giver et eksempel på, at det var aftalt omkring en beboer, at beboeren (som er den beboer, der udvælges som stikprøve1) skulle begynde at vaske tøj, men efter et par fridage kunne medarbejderen konstatere, at de øvrige medarbejdere ikke have fastholdt dette mål og beboeren var holdt op med at vaske sit tøj. Ifølge medarbejderen var der sket det, at beboeren havde vasket alt sit tøj sammen, og så havde man droppet planen. Medarbejderen peger på, at der bør ske en ændring, så det sikres, at når man har truffet en fælles beslutning, så skal der holdes fast i den. Medarbejderen i gult team fortæller, at der udarbejdes pædagogiske planer i FOS. Disse revurderes en gang årligt og løbende efter behov. Der afholdes møder, hvor beboernes situation tages op, ligesom man drøfter og justerer i de opsatte mål, efter behov. Ifølge medarbejderen tager det meget tid at beskrive i FOS, men samtidig opleves det brugbart, når det fungerer. Der kan være udfordringer i brugen af PC for nogle medarbejdere, og dette arbejdes der med. Som støtte til de opsatte fokusområder i beboernes handleplaner, ser tilsynet en tavle med ledeord for fokusområderne; fx hygiejne: bad påklædning, tænder, toiletbesøg, barbering. Ifølge medarbejderen understøtter tavlen arbejdet med at finde rundt og udnytte FOS mest optimalt. Tilsynet vurderer, at der med indførelse af FOS er sikret gode betingelser for at optimere dokumentationen af den pædagogiske indsats overfor beboerne på 11

13 Johannes Hages Hus. Samtidig er det tilsynets vurdering, at der fortsat er behov for fokus på implementering af systemet samt på indarbejdelse af en systematik, der sikrer at de opsatte mål og delmål omsættes til en fælles og målrettet indsats, således at de pædagogiske planere bliver det dynamiske redskab i hverdagen, som det er tiltænkt. Derfor gives der en anbefaling om dette. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Data Tilsynets vurdering Medarbejderen i Påfuglen fortæller, at de fleste af beboerne har deres hverdag på Påfuglen, mens enkelte beboere kommer til Snozelhuset i Hillerød. Det er medarbejderens vurdering, at dette tilbud bruges for lidt. Hertil oplyser forstander i den faktuelle høringsproces, at brug af Snozelhuset kræver gennemførelse af kurser for medarbejdere, der benytter huset. Denne personcertificering er afdelingslederen for Påfuglen og blå team i gang med at planlægge, således at medarbejdere fra Påfuglen og blå team bliver personcertificeret. Medarbejderen fortæller endvidere, at når beboerne opholder sig på afdelingen sidder de meget eller går rundt på gangene, idet de ikke har mulighed for at gå udenfor selv. Her skal medarbejderne med, da beboerne ellers søger udenfor matriklen. Medarbejderen i gult tema fortæller om, at der er en faglærer i hyggekrogen, som kommer lidt skiftende mellem dag og aften. Her har beboerne hver tirsdag mulighed for at være med til bingo. De har også musik og sang hver torsdag, hvor de synger i spisestuen. Sang og dans har der også været, med stor succes. Enkelte beboere vasker selv deres tøj, mens de øvrige ikke magter det. Dem som kan med til rengøring eller dele af det, gør det, og ellers er der tilknyttet rengøringspersonale. En af beboerne gør selv alt, inkl. vander husets blomster. Op til jul bager man småkager, og om dagen har beboerne været med til at klippe og klistre. Nogle går også ned og handler ind. Der er også fælles aktiviteter fx karaoke i fællesstue samt fælles morgenbord. Det er medarbejderens vurdering, at beboerne i gult team har en god hverdag. Der er 15 beboere og det er en lille enhed, hvilket fungerer godt. Gult team har ikke beboere som bliver overstimuleret, eller som reagerer med vrede. Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes diverse aktiviteter og gøremål, som er tilrettet beboernes formåen, dog bemærker tilsynet, at det er vurderingen, at tilbuddet på Snozelhuset i Hillerød bruges for lidt Indflydelse Data Der afholdes beboermøde 1 gang ugentlig samt beboerrådsmøder hvert kvartal. I hyggekrogen holdes der møde hver 2. måned, og her taler man om den kommende periodes aktiviteter. Den beboer, som tilsynet taler med, beskriver, at hun oplever at have god indflydelse på sin hverdag og aktiviteter. Fx bestemmer hun selv, hvornår hun vil stå op, og hun kan få sat mad til side til om aftenen. Beboeren oplever, at beboerrådsmøderne er meget demokratiske, fx drøfter man, hvordan pengene skal bruges. Derudover diskuterer man aktiviteter på 12

14 stedet. Beboeren oplever, at forstander er meget positiv og god til at støtte processerne og møderne, som opleves meget demokratiske. Adspurgt om der er områder, som godt kunne være mere fokus på, fortæller beboeren, at hun ikke kan pege på noget. Beboerne oplever sig godt støttet i processen omkring genopbygningen af sit selvværd, idet medarbejderne har understøttet, at beboeren fortsat kunne være med i beboerrådet (trods en stor operation). Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at der er godt fokus på beboernes medindflydelse gennem formelle fora og i hverdagen Omgangsform og sprogbrug Data Tilsynets vurdering Tilsynet observerer, at en medarbejder i Påfuglen taler på en måde om sit arbejde med beboerne, som er mindre anerkendende og respektfuldt. Konkret bliver der udtrykt følgende: Nu har jeg taget min ration af., så nu tager jeg ikke flere. Tilsynet forholder i dialogen med en medarbejder, kollegaens udtalelse, og spørger ind til om dette er en gængs måde at omtale beboerne og arbejdet med dem på. Hertil svarer medarbejderen, at det virker krænkende på vedkommende, men at det desværre ikke er et enkeltstående tilfælde, tværtimod. Det er derfor medarbejderens vurdering, at der er behov for et fælles fundament og etiske retningslinjer for, hvordan man taler med og om beboerne. Medarbejderen giver udtryk for, at personalegruppe er en hårdt trængt gruppe, og at der sker så meget nyt, som er svært at få omsat i hverdagen. Samtidig udgør beboerne en målgruppe, som forudsætter, at man kan håndtere udfordringer som kræver meget stor tålmodighed. Medarbejderne er ikke glade for at gå på arbejde, og det går ud over samarbejdet, fortæller vedkommende. Alt dette påvirker, igen ifølge medarbejderen, tonen og omgangen med beboerne, som karakteriseres som forrået og hård. Tilsynet spørger ind til dette, og om hvordan dette konkret udmøntes. Hertil svarer medarbejderen, at det kan være stemningen, der pludselig vender, hvor der gives skarpe udmeldinger som fx Nu kan det altså være nok, nu holder du mund med de cigaretter, hvis en beboer fx har spurgt til sine cigaretter for 25. gang. På den måde sættes der mange og hårde grænser, og ret pludseligt. Medarbejderen på gult team fortæller, at beboerne indbyrdes har glæde af hinanden og er fx glade for at sidde og strikke sammen (for nogles vedkommende). Når en beboer bliver vred eller frustreret så arbejdes der med skærmning af den enkelte, hvilket fungerer fint, vurderer medarbejderen. Det er endvidere medarbejderens vurdering, at personalet har en god sprogbrug og omgangsform med beboerne. Der er fokus på, at det er deres hjem, og at man skal tage hensyn til den enkelte og derfor have et individuelt perspektiv på den enkelte beboer. Der er desuden en aftale om, at man taler til og ikke om beboerne, og internt er man gode til at hive fat i kollegaen, hvis der observeres noget, der ikke er helt i orden. Tilsynet vurderer, at der eksisterer en god kultur omkring omgangsform og sprogbrug med beboerne i gult team. Samtidig er det tilsynets vurdering, at det samme ikke er gældende for sprogbruget og omgangsformen med beboerne i Påfuglen. Tilsynet finder det bekymrende, at der så åbenlyst sker brud på et ordentlig sprogbrug og omgangsform med beboerne, som tilsynet observerer og som bekræftes af en af medarbejderne. Tilsynet anbefaler derfor, at der tages initiativ til en nærmere afdækning af dette forhold, idet målgruppen på 13

15 Påfuglen udgør en særdeles sårbar beboergruppe, som forudsætter stor tålmodighed, viden og indsigt samt ikke mindst en høj grad af etik i arbejdet Tryghed og trivsel Data Tilsynets vurdering Medarbejderen i gult team oplever beboerne som trygge, og at beboerne er glade for at bo på stedet. Nogle beboere er flyttet, idet de kan flytte, hvis deres situation ændrer sig positivt. Nogle er fx flyttet i egen bolig. Derudover udgør de faste rutiner en vigtig del i beboernes trivsel og tryghed. Man spiser på samme tidspunkt i alle teams, og der har lige været møde om at spise lidt senere til frokost. Man kan også bestille individuelle ordninger fx bytte om på frokost og middag. Det er også ok at spise alene i egen bolig og lave sin mad selv. På den måde fokuseres der også på beboernes trivsel. Tilsynet vurderer, at beboerne i gult team tilbydes forhold, der optimerer deres trivsel og tryghed. 3.5 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Data Forstander oplyser, at der siden sidste tilsyn er kommet øget fokus på ledelsen, og at der sket ændringer i ledelsesteamet. Dette har indebåret, at en leder er afskediget og en ny ansat. Det er forstanders vurdering, at der nu er genskabt tillid og loyalitet til ledelsesteamet. Derudover er stedets tidligere bogholder, som nævnt, stoppet. Forstander beskriver endvidere, at i relation til, at hvert team har haft en opfattelse af at være selvstyrende team, så har det samtidig været oplevelsen af, at der manglede ledelse. Nu er der kommet øget fokus på ledelsen, og det er forstanders vurdering, at medarbejderne skal vænne sig til at de bliver ledet, men at man er godt på vej i processen. Den nye afdelingsleder har overtaget de to teams Påfuglen og det blå team, som begge teams med udfordringer omkring. Der har desuden været en overgangsperiode, hvor forstander har været fungerende afdelingsleder for Påfuglen. Forstander oplyser, at sygefravær er faldet til 4.7 %, fra et meget højt niveau. Som en del af årsplanen har der været arbejdet med teambuilding, med henblik på at skabe fælles forståelse af, hvad det vil sige at arbejde i et team og af, hvad teamledelse indebærer, nemlig at teamledelse er at understøtte, underbygge og vejlede. Der er desuden indført skiftende vagter i huset, dvs. at medarbejderne nu har både dag- og aftenvagter. Påfuglen har været i pilotprojekt i foråret 2012, og Blåt team er fulgt efter. Det er efterfølgende Lilla og Gult teams tur. Hvert team har været en satellit for sig, men nu skal der tænkes mere på tværs og tænkes i øget fællesskab. Denne proces fortsætter i det nye år, oplyser forstander. Medarbejderen i Påfuglen anerkender de mange initiativer, der er taget i huset. Vedkommende beskriver dog, at samarbejdet i Påfuglen er mangelfuldt og fungerer dårligt, og nævner som eksempel, at samarbejdet mellem sygeplejerskerne (ofte nyuddannede) og pædagogerne er svært, idet man ikke formår at spille sammen til gavn for beboeren. Det er medarbejderens oplevelse, at der ofte er larm og uro, og at den nye organisering er med til, at 14

16 det hele lige nu opleves forvirrende. Med den nye organisering arbejder man nu i alle vagter, så der er flere der skal samarbejde, og det er medarbejderens oplevelse, at der ikke er kontinuitet i videns flow omkring beboerne. Derudover sker der så meget nyt, og der er så mange meldinger, der går ud over samarbejdet, forklarer medarbejderen, der oplever, at medarbejderne er hårdt belastet, og at medarbejderne ikke går glade på arbejde. Medarbejderen fortæller endvidere, at man netop har været på kursus i kommunikation, og at det var godt, men at det samtidig er oplevelsen, at når man så kommer tilbage og skal følge op på tingene, så glider det ud i sandet. Adspurgt om der for nylig er udarbejdet en APV på arbejdspladsen, så fortæller medarbejderen, at der lige er afleveret en APV, som der bliver arbejdet med p.t. Ifølge medarbejderen var svarprocenten lav, idet der er, stadig ifølge medarbejderen, er mange som ikke har svaret da man er bange for at blive hængt ud. Medarbejderen ved, ikke hvad der er meldt ud i MED udvalg, og ved ikke om emnet har været drøftet her. Ifølge medarbejderen i Påfuglen er sygefraværet i teamet, højt, hvilket også belaster arbejdsmiljøet. Der er desuden sladder, og der er nogen som bestemmer mere end andre. Der er endvidere en oplevelse, af at ledelsen håndplukker medarbejderne, fx til udvalget kurser. Endelig er det oplevelsen, at medarbejderne ikke inddrages i forhold til nye beboere, hvilket skabet en del hovsaløsninger. I den faktuelle høringsproces redegør forstander for, at der i relation til Påfuglen har været og er beskrevet store samarbejdsproblemer igennem flere år. Samtidig beskrives følgende: Der arbejdes nu systematisk og fremadrettet med at genopbygge respekt, tillid, kommunikation og visioner og fællesskab i samarbejdet i Påfuglen både i den strategiske ledelse og i den daglige afdelingsledelse. Strategisk er afdelingsleder blevet afskediget, der er implementeret en organisationsændring og ansat en ny afdelingsleder i samarbejde med eksternt rekrutteringsfirma. Derudover har der i samarbejde med uddannelses- og udviklingskonsulent, forstander og medarbejderne været afholdt temadag om løsningsforslag på samarbejdsproblemerne i Påfuglen i 2011, hvor følgende blev besluttet efterfølgende: Indførelse af skiftende vagter. Overlapning mellem vagterne og genindførelse af rapport. Genindførelse af at arbejde i et team. Gennemgang af alle beboere og ny kontaktpersonfordeling. I samarbejde med ekstern uddannelses- og proceskonsulent samt coach har der været afholdt temadag om vores team i 2012, hvor ny afdelingsleder også deltog, med følgende program: Hvad er et team. Sig ja gå med. Status måden vi forholder os til hinanden. Hvilke forventninger har I om hhv. aften-, nat- og dagvagtens arbejde? Hvordan adskiller man privat, personlig og professionel? Endelig er der i dette års årsplan planlagt opfølgende temadag om forsat teambuilding og teamledelse. Der bliver p.t. afholdt MUS-samtale med den enkelte medarbejder og ny afdelingsleder i Påfuglen. Dertil kommer planlagt kompetenceudvikling i form af grundlæggende kurser og udarbejdelse af fagprofiler. Den anden medarbejder, som tilsynet taler med, er ansat i Gult team, og vedkommende fortæller, at hun er glad for at komme på arbejde hver eneste 15

17 dag, at man har det godt i personalegruppen, og arbejder godt sammen. Det er vurderingen, at man i Gult team har et godt internt samarbejde, som oppebæres af teammøder samt supervision hver 2. måned. Medarbejderen fortæller desuden, at man skal på kursus i konflikthåndtering, og har haft kursus i recovery og kognitive metoder. Adspurgt om, hvordan konflikter løses, fortæller medarbejderen, at konflikter løses internt eller ved at snakke med afdelingslederen. Det er medarbejderens vurdering, at samarbejdet med afdelingslederen fungerer fint. Der afholdes fælles møder med Lilla team, og der er startet fælles supervision med Lilla team, hvilket fungerer godt. Det er også medarbejderens vurdering, at der eksisterer et velfungerende informationsflow fra ledelsens side. Der afholdes ikke faste fælles møder for medarbejderne i alle teams, disse afholdes mere ad hoc, oplyses det endvidere. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er velfungerende i Gult team, og at der opleves at være et godt informationsflow fra ledelsens side. På baggrund af udsagn fra medarbejderen i Påfuglen, tilsynets observationer of forstanders redegørelse, er det samtidig tilsynets vurdering, at der er arbejdet intenst med optimering af det interne samarbejde og arbejdsmiljø i Påfuglen, men at der fortsat synes at være endog meget store udfordringer på dette område. Jf. Sprogbrug og omgangsform er det samtidig tilsynets vurdering, at det dårligt fungerende interne samarbejde samt det belastede arbejdsmiljø influerer på den indsats, som beboerne har behov for. Det er derfor tilsynets anbefaling, at der fortsat fokuseres på at få afdækket omfanget og indholdet af betydningen af det dårlige arbejdsmiljø og samarbejdsklima i Påfuglen, særligt betydningen for beboerne, med henblik på en genopretning af disse forhold, ligesom det bør overvejes om de initiativer, der allerede er taget, er tilstrækkeligt, eller om der bør tages yderligere initiativer Procedurer og retningslinjer Data Tilsynets vurdering Medarbejder i Gult team oplyser, at der er kendskab til procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelser. Der har været episoder, som er blevet indberettet, og her har der altid været god hjælp fra ledelsen. Der er generelt god opbakning i den slags sager. Der foregår også løbende diskussioner omkring gråzoneområder, og alle magtanvendelsesepisoder indberettes selv om det kan være omstændeligt, beskriver medarbejderen. I forhold til brand og evakuering, så har der for nylig været undervisning i den udarbejdede brandinstruks, og der foregå jævnligt brandøvelser. Der er desuden opmærksomhed på, at beboernes senge skal køres helt ned til gulvet inden man forlader beboeren ved sengetid. Dette af hensyn til hurtig evakuering i tilfælde af brand. Tilsynet vurderer, at der er kendskab til procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelser og evakuering i tilfælde af brand. 16

18 3.6 Særligt tema: Håndtering af sygeplejefaglige opgaver Data Generelle procedure og retningslinjer. Ledelsen fortæller at de har planer om, at de i år 2013 vil igangsætte en proces, hvor der skal udarbejdes en fagprofil for hver medarbejder. Målet er at få tydeliggjort personalets kernekompetencer. Medarbejder på Påfuglen giver i den forbindelse også udtryk for, at der ikke findes retningslinjer for, hvilke arbejdsopgaver den enkelte faggruppe og medarbejder kan og må varetage. Der er ikke en samlet oversigt over ansvar og kompetencer, men der er en opdeling af opgaver, hvor sygeplejersker varetager de sygeplejemæssige opgaver. Der mangler fortsat at blive udarbejdet en række relevante procedurer for generelle og individuelle områder. Medarbejderne fortæller, at der er ansat sygeplejersker som varetager beboerens sundhedsmæssige problemstillinger. Medarbejderne fortæller samtidig, at de oplever, at der er manglende dialog og samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Sygeplejerskerne har primært fokus på den sygeplejefaglige del og pædagogerne har fokus på den pædagogiske del, men der mangler et målrettet samarbejde omkring beboeren og dennes problemstillinger. Fx hos en beboer med sukkersyge og svære styrbare blodsukker. Sygeplejersken er meget opmærksom på at kontrollere og følge op på om blodsukker ligger indenfor normalområdet. Beboeren har ofte svært ved at holde sin diæt og køber ofte sukkerholdige madprodukter. Det kan være svært for pædagoger i tilstrækkelig grad at motivere beboeren til sund levevej og undgå søde sager og efterlyser her et tættere samarbejde med sygeplejerskerne. Medicin Der er ansat sygeplejefaglige kompetencer på Johannes Hages Hus som varetager administration og håndtering af medicin. Pædagogerne må gerne give medicin, hvis det er doseret, men det er sygeplejersken som har nøgle til medicinskabet og som skal låse medicinen ud. På forespørgsel har medarbejder ikke kendskab til, at der findes retningslinjer på området. Hygiejne: Personalet er opmærksomme på de almen hygiejniske principper og medarbejderne bærer ikke på smykker i det daglige arbejde. Tilsynet observerer heller ikke medarbejdere som bærer synlige smykker. Medarbejder fortæller, at der ikke foreligger retningslinjer for de hygiejniske principper. Medarbejderen fortæller i den forbindelse, at der generelt er et højt sygefravær. Her fortæller medarbejderen at dette som én mulig årsag kan skyldes, at man ikke på Påfuglen kan have døre og vinduer åbnet fordi beboerne kan gå derfra. Medarbejder fortæller ligeledes, at det snavsede sengetøj bæres rundt af medarbejderne fra den ene ende af afdelingen til den anden. Tilsynet adspørger i den forbindelse om man kunne have en vasketøjskurv på beboernes badeværelser eller andre løsninger således, at man undgår at bære på det snavsede tøj over længere afstande. Medarbejder giver udtryk for at dette ikke er en løsning da visse beboere kan finde på at tage det snavsede tøj på. En snavsetøjskurv i boligen kan også give lugtgener. Dokumentation I forbindelse med tilsynets afvikling blev dokumentationen på 2 tilfældige 17

19 udvalgte beboere gennemgået. Hos begge beboer tager dokumentationen afsæt i de 11 indsatsområder anbefalet af sundhedsstyrelsen. Flere indsatsområder er beskrevet, men der er også en række områder som ikke beskriver beboerens tilstand og sundhedsmæssige problemstillinger. Hos beboer 1 i Påfuglen foreligger der dokumentation for diabetes, diætkost, drypinkontinens, problemer med svingende stemningsleje og adfærdsproblemer, lettere forvirret omkring tid og dato, astmatisk vejtrækning, KOL. Under enkelte områder står der beskrevet i bemærkningsfeltet, hvordan beboeren har det, men hvor det ikke hænger sammen med indsatsområdet. Fx under ernæring står der, at der er normal vandladning og afføring. Samtidig er der tidligere beskrevet, at beboeren er dryp inkontinent. Der er udfyldt livshistorie på beboeren, som er meget grundig beskrevet. Der er ligeledes beskrevet, at personalet hjælper beboer med at få struktur og skabe orden i egen bolig. Det beskrives desuden, hvilke interesser beboeren har, og hvad hun godt kan lide. Der er ikke udarbejdet fokusområder på beboerens sundhedsmæssige problemstillinger fx KOL, diabetes/ernæring, ligesom der ikke er beskrevet konkret handlinger i forhold til, hvordan medarbejderne skal forholde sig ved vrede eller udad reagerende adfærd. Hos beboer 2 i gult team er helhedsbeskrivelsen udfyldt i januar De fleste indsatsområder er velbeskrevet fx Smerteproblemer i muskler og led, Inaktiv i længere tid på grund af cancer og strålebehandling og vejrtrækningsproblemer. Der er ligeledes oplistet en række problemer omkring ernæring, beriget drikkelse, lav vægt og tracheostomi. Beboeren modtager ergoterapeutisk bistand til træning af muskler i ansigtet- tygge og bidemuskler, og går til talepædagog. I forhold til beboerens psykosociale eftervirkninger er der beskrevet symptomer som angst, deprimeret og svingende humør. Beboerens lishistorie er beskrevet meget udførligt. Der er udarbejdet en døgnrytme som beskriver hjælp til badning. Under mobilitetsskema er hendes badning beskrevet. I forhold til mobilisering anvender beboerens rollator. Enkelte problemstillinger som er beskrevet i døgnplanen kan ikke genfindes i helhedsplanen. Under notat felt er der fx beskrevet at beboer fortsat er rød rundt om trachtestomien, hvilket er fulgt op af nogle gode beskrivelser. Medicinoversigt i FOS er udfyldt. Tilsynet taler med 1 beboer fra gult team Beboer fortæller at have boet på Johannes Hages Hus i 8 år. Beboer fortæller at have afsluttet sin strålebehandling i 2012 og har i den forbindelse oplevet, at personalet har været og er gode til at tage højde for de sygeplejefaglige problemstillinger. Beboeren går til talepædagog og har fået sin tracheostomi ud, hvilket fungerer godt. Beboeren synes selv, at det er svært og belastende at have mistet sin stemme oven på sin sygdom. Beboeren synes, at hun godt kan tale med sin kontaktperson om, hvor svært det er. Udover kontaktpersonen taler hun også med de andre medarbejdere. Hun synes det hjælper ind imellem, men oplever også, at hun brænder inde med meget. Tilsynet spørger om hun og medarbejderne har talt om evt. at bruge computer, når hun bliver for træt til at tale. Beboere svarer, at det har hun talt med sin talepædagog om, men det 18

20 er ikke blevet til mere fordi talepædagogen mener, at hun skal træne sin stemme mest muligt. Det forstår hun godt, men samtidig er det svært psykisk da der er meget hun ikke kan få sagt. Mht. morgenritualer, så står hun selv op og får bad to gange. Hun får hjælp til selve badet og hårvask samt det meste af påklædningen, da hun er meget hæmmet af sin dårlige skulder. Beboer vælger at spise i egen bolig fordi hun ikke synes de andre skal opleve, hendes synkeproblemer og hoste. Beboer fortæller, at hun har en god appetit, I forhold til at få dagen til at gå, så går det fint. Hun går en del ture, hvor hun anvender sin rollator og indimellem besøger hun familien og søsteren som bor på Østerbro. Beboer oplyser at hun får meget medicin, men at hun er begyndt at nedtrappe /udtrappe noget af det smertestillende medicin. Medarbejder Medarbejder fortæller, at nye medarbejdere har en introduktionsperiode på ca.14 dage. Alle medarbejdere har et fælles ansvar for oplæringen, hvor visse emner introduceres af udviklings- og uddannelseskonsulenten og nogle temaer informeres af ledelsen. I forhold til beboer 1 på Påfuglen oplyser medarbejderen, at der er kommet flere nye medarbejdere, herunder 4 nye sygeplejersker. I relation til Påfuglen er der kommet 7 nye medarbejdere indenfor det sidste år. Medarbejder fortæller at beboerens sukkersyge er meget svær at styre, ja nærmest ukontrollerbar. Beboer har meget svært ved at overholde sin diætkost. Hun har ikke lyst til at deltage i aktiviteter eller andet. Beboer ryger, men har et begrænset forbrug pga. sin KOL. Beboer har en sympikort inhalator som hun selv administrere. Beboerens sukkersyge reguleres konstant. Der måles blodsukker morgen middag og aften. Lavt blodsukker kan fx registreres ved at beboeren bliver vred. Ifølge medarbejderen så går de to faggrupper pædagoger og sygeplejersker op i hvert sit område. Sygeplejersken har primært fokus på at regulere beboerens insulindosis. Her efterlyser medarbejderen en øget helhedsbetragtning og ikke kun se det ud fra eget fagligt perspektiv. Medarbejderen giver et eksempel. Fx var der tilbud om dans. Her blev beboer motiveret til at deltage for at øge aktivitet som er blodsukkerregulerende. Samtidig kan beboeren have chips hos sig hvilket påvirker blodsukkeret i en uheldig retning. Beboeren administrerer selv sin insulin. Trods diætkost svinger vægten op og ned, hvilket primært skyldes, at beboeren selv køber ting og sager. Beboer har sine egne meninger, fx at der skal være kaffefløde i sin kaffe og køber eget saftevand. Personligt peger medarbejderen på, at pædagogerne fremhæver pædagogiske aktiviteter og sygeplejerskerne tænker blodsukker det bør være en samlet og helhedsorienteret vurdering. Der er ingen tvivl om at beboeren er skadet så det kræver, at man holder hende fast på en god måde. Beboeren tæller altid sine tabletter og bliver utryg hvis der sker ændringer i medicinen. Fx skal medarbejderen tale med beboeren samme dag, fordi psykiateren har ændret i medicinen. Ifølge medarbejderen er beboeren både præget af diabetes og af sin psykiske lidelse. Introduktion og kendskab til beboer sker via dokumentation på FOS og ved dialog med medarbejderen. Der er ingen dokumentationsredskaber herudover. Medarbejderen fortæller, at der er oprettet et fokusområde omkring KAD, og her indgår dels et helhedssyn på beboeren dels diverse observationer. Når der 19

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn februar2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Opsummering Plejehjemmet Birkelund Vurdering: Godkendt Sted: Kobbermøllevej 50 A, 6340 Kruså Dato for tilsyn: 12.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Bo- og Servicecenter Ringsted

Bo- og Servicecenter Ringsted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bo- og Servicecenter Ringsted Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Forsorgshjemmet Overmarksgården Tilbudstype: Overmarksgården indeholder følgende 3 tilbud: 110 -Midlertidigt

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012 Den selvejende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 2 august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Virker godt tilpas.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre 13 + 20/11 2012 Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn februar 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen OK-Huset Gurli-Vibeke Uanmeldt tilsyn september 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 16. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere