Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Johannes Hages Hus Uanmeldt tilsyn December

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 Tilsynets samlede vurdering Tilsynets bemærkninger og anbefalinger Oplysninger Datagrundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Indflydelse Omgangsform og sprogbrug Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Særligt tema: Håndtering af sygeplejefaglige opgaver Formål og metode Formål med tilsynet Metode Tilsynets varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 Tilsynets samlede vurdering BDO har på vegne af Fredensborg Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Johannes Hages Hus. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Ifølge aftale med Fredensborg Kommune indgår der et særligt fokusområde; Håndtering af sygeplejefaglige opgaver. Det overordnede indtryk af Johannes Hages Hus er, at der er igangsat flere store organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag med henblik på at professionalisere den plejemæssige og pædagogiske indsats overfor beboerne. Samtidig oplyses tilsynet om, at der gennem flere år har været store samarbejdsproblemer på Påfuglen, og at der derfor er igangsat massive tiltag i form af afskedigelse af tidligere afdelingsleder, implementering af organisationsændring og ansættelse af ny afdelingsleder pr I samarbejde med medarbejderne er løsningsforslag i forhold til samarbejdsproblemerne indførelse af skiftende vagter med overlap imellem vagterne. Der bliver p.t. afholdt MUS-samtaler, som ikke har været afholdt i flere år. Dertil kommer planlagt kompetenceudvikling i form af grundlæggende kurser og udarbejdelse af fagprofiler. Ved dette tilsyn konstateret tilsynet, at der fortsat er behov for ledelsesmæssigt fokus på Påfuglen i forhold til arbejdsmiljø, det interne samarbejde samt sprogbrug og omgangsform til og med beboerne. Tilsynet vurderer, at der er taget initiativ til at følge op på anbefalingerne fra sidste tilsyn, dog mangler der fortsat at blive fulgt op på anbefalingen vedrørende udarbejdelse af retningslinjer i relation til løsning af sundhedsfaglige opgaver for flere områder, hvorfor anbefalingen genfremsættes. Tilsynet bemærker, at der i 2013 skal udarbejdes en fagprofil for hver medarbejder med henblik på at få tydeliggjort medarbejdernes kernekompetencer. Derudover anbefaler tilsynet, at oplysningerne på Tilbudsportalen ajourføres. Det pædagogiske arbejde baseres på recovery og kognitive metoder. Derudover arbejdes der med plejeopgaver og omsorg, hvor særligt målgruppen på Påfuglen har behov for en særlig omsorg og pædagogisk tilgang. Derfor tilbydes medarbejderne kurser indenfor demensområdet. Tilsynet noterer sig, at de medarbejdere, som tilsynet taler med på Påfuglen oplever, at de har behov for mere specifik og målrettet undervisning til arbejdet med deres målgruppe, og bemærker i forlængelse af dette, at forstander oplyser, at behovet for mere specialviden i forhold til arbejdet i team Påfuglen indgår som en del af den strategiske planlægning. Det er tilsynets vurdering, at der med indførelse af FOS er sikret gode betingelser for at optimere dokumentationen af den pædagogiske indsats overfor beboerne på Johannes Hages Hus. Samtidig vurderer tilsynet, at der fortsat er behov for fokus på implementering af systemet samt på indarbejdelse af en systematik, der sikrer at de opsatte mål og delmål omsættes til en fælles og målrettet indsats, således at de pædagogiske planer bliver det dynamiske redskab i hverdagen, som det er tiltænkt. Derfor gives der en anbefaling om dette. Beboerne tilbydes diverse aktiviteter og gøremål, som er tilrettet beboernes formåen, dog bemærker tilsynet, at det er vurderingen, at tilbuddet på Snozelhuset i Hillerød bruges for lidt af beboerne i Påfuglen. Der er desuden et godt fokus på beboernes medindflydelse gennem formelle fora Beboerne i Gult team tilbydes forhold, der optimerer deres trivsel og tryghed, ligesom det er tilsynets vurdering, at der eksisterer en god kultur omkring omgangsform og sprogbrug med beboerne i gult team. I forlængelse af dette vurderer tilsynet, at det interne samarbejde er velfungerende i Gult team, og at der opleves at være et godt informationsflow fra ledelsens side. Samtidig er det tilsynets vurdering, at sprogbruget og omgangsformen med beboerne i Påfuglen er bekymrende, idet der så åbenlyst sker brud på et ordentligt sprogbrug og 3

5 omgangsform med beboerne. Dette observeres under tilsynet, og bekræftes af en af medarbejderne. Tilsynet anbefaler derfor, at der tages initiativ til en nærmere afdækning af dette forhold, idet målgruppen på Påfuglen udgør en særdeles sårbar beboergruppe, som forudsætter stor tålmodighed, viden og indsigt samt ikke mindst en høj grad af etik i arbejdet. På baggrund af udsagn fra medarbejderen i Påfuglen, tilsynets observationer og forstanders redegørelse, er det tilsynets vurdering, at der er arbejdet intenst med optimering af det interne samarbejde og arbejdsmiljø i Påfuglen, men at der fortsat synes at være endog meget store udfordringer på dette område. Jf. Sprogbrug og omgangsform er det desuden tilsynets vurdering, at det dårligt fungerende interne samarbejde samt det belastede arbejdsmiljø influerer på den faglige indsats. Det er derfor tilsynets anbefaling, at der fortsat fokuseres på at få afdækket omfanget og indholdet af betydningen af det dårlige arbejdsmiljø og samarbejdsklima i Påfuglen, særligt betydningen for beboerne, med henblik på en genopretning af disse forhold, ligesom det bør overvejes om de initiativer, der allerede er taget, er tilstrækkeligt, eller om der bør tages yderligere initiativer. Derudover vurderer tilsynet, at der er kendskab til procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelser og evakuering i tilfælde af brand. Endelig er det tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er velegnet til målgruppen. Overalt ses en tilfredsstillende rengøringsstandard. Særligt fokusområde; Håndtering af sygeplejefaglige opgaver Tilsynet vurderer at der er de nødvendige sygeplejefaglige kompetencer til stede på Johannes Hages Hus til at løse de sundhedsmæssige problemstillinger. Medarbejderne kan på en fyldestgørende måde redegøre for beboernes sundhedsmæssige problemstillinger og er fremkommet med konkrete eksempler på, hvordan den tværfaglige indsats i de enkelte teams og i huset som helhed kan styrkes. Det er samtidig tilsynets vurdering, at det tværfaglige samarbejde kan styrkes således, at der skabes en øget kontinuitet i løsning af beboerens problemstillinger hvilket vil højne kvalitet i plejen til den enkelte beboer. Tilsynet vurderer, at der bør udarbejde retningslinjer for hygiejniske principper heri stillingtagen til at reducere smitterisiko i forbindelse med håndtering af beboernes snavstøj. Fredensborg Kommune har udarbejdet retningslinjer for sundhedsfaglig dokumentation og det er tilsynets vurdering, at disse generelt er kendt og implementeret. Johannes Hages Hus kan med fordel rette fokus på at højne systematik og ensartethed i deres dokumentation for herigennem at sikre, at beboerens sundhedsmæssige problemstillinger samt pleje og omsorgsbehov beskrives. 4

6 1.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at der i 2013 skal udarbejdes en fagprofil for hver medarbejder med henblik på at få tydeliggjort medarbejdernes kernekompetencer. 2. Tilsynet bemærker, at det er vurderingen, at tilbuddet på Snozelhuset i Hillerød bruges for lidt af beboerne i Påfuglen. 3. Tilsynet noterer sig, at de medarbejdere, som tilsynet taler med på Påfuglen oplever, at de har behov for mere specifik og målrettet undervisning til arbejdet med deres målgruppe, og bemærker i forlængelse af dette, at forstander oplyser, at behovet for mere specialviden i forhold til arbejdet i team Påfuglen indgår som en del af den strategiske planlægning. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at oplysningerne på Tilbudsportalen ajourføres. 2. Tilsynet anbefaler, at der i relation til løsning af de sundhedsfaglige opgaver udarbejdes retningslinjer for følgende områder: a) forebyggelse og pleje til beboere med sår b) håndtering af småtspisende/overspisende beboere med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Kostpolitik. c) pleje og omsorg til beboere med tracheostomi. Det anbefales, at der i samarbejde med behandlende sygehus udarbejdes retningslinjer for pleje og omsorg til beboere med en tracheostomi. I udarbejdelse af retningslinjen bør det overvejes, om retningslinjen såvel skal indeholde den fysiske pleje (- rengøring af tuben) som en beskrivelse af den psykisk og sociale pleje til beboeren. 3. Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på implementering af FOS samt på indarbejdelse af en systematik, der sikrer at de opsatte mål og delmål omsættes til en fælles og målrettet indsats. 4. Tilsynet finder det bekymrende, at der så åbenlyst sker brud på et ordentlig sprogbrug og omgangsform med beboerne i Påfuglen, som tilsynet observerer og som bekræftes af en af medarbejderne. Tilsynet anbefaler derfor, at der tages initiativ til en nærmere afdækning af dette forhold, idet målgruppen på Påfuglen udgør en særdeles sårbar beboergruppe, som forudsætter stor tålmodighed, viden og indsigt samt ikke mindst en høj grad af etik i arbejdet. 5. Tilsynet anbefaler, at der fortsat fokuseres på at få afdækket omfanget og indholdet af betydningen af det dårlige arbejdsmiljø og samarbejdsklima i Påfuglen, særligt betydningen for beboerne, med henblik på en genopretning af disse forhold, ligesom det bør overvejes om de initiativer, der allerede er taget, er tilstrækkeligt, eller om der bør tages yderligere initiativer. 6. Tilsynet anbefaler, at der sker en styrkelse af de tværfaglige kompetencer for at højne kvaliteten i plejen hos den enkelte beboer. 7. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes retningslinjer for hygiejniske principper. 8. Tilsynet anbefaler Johannes Hages Hus at undervise og vejlede medarbejderne i at udarbejde en dokumentation som fremstår med systematik og ensartethed og med dækkende beskrivelser af beboerens problemstillinger samt pleje og omsorgsbehov. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud. 5

7 2 Oplysninger Adresse Johannes Hages Allé 3, 2990 Nivå Leder Anne Juelkert Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et selvejende botilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 108 Antal pladser og belægningsgrad 60 pladser Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr En skærmet plads koster ifølge tilbudsportalen kr pr. døgn Målgruppebeskrivelse Målgruppen er et socialpsykiatrisk botilbud for mennesker med psykosociale handicap i alderen 40 år og opefter. Som led i den strategiske planlægning for 2013 er det målet at få beskrevet målgruppen mere specialiseret, oplyser forstander. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består, ifølge forstander, af følgende: 9 sygeplejersker 11 pædagoger 28 social- og sundhedsassistenter 2 sygehjælpere 7 omsorgshjælpere 2 servicemedarbejdere 4 ernæringsassistenter 1 administrationsmedarbejder 1 faglærer 1 uddannelses- og udviklingskonsulent 2 afdelingsledere 1 servicechef 1 forstander Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 21. august 2012 kl Deltagere i interviews Ledelse: Anne Juelkert, forstander, tiltrådt pr. 1. juni 2011, sygeplejerske, diplomuddannelse og Master Medarbejdere: Social- og sundhedsassistent, ansat i 5 år i sidste omgang, Påfuglen Social og sundhedsassistent, ansat i 3 år i sidste omgang, gult team 6

8 Sygehjælper, ansat 36 år, gult team Beboere: Beboer i gult team, boet på stedet i 8 år Beboer i Påfuglen Derudover observerede og talte tilsynet med beboere i alle teams BDO blev vist rundt på stedet af: medarbejderne Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Margit Kure Ulriksen (Manager, MHM, Sygeplejerske) 3 Datagrundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Data Ved det foregående tilsyn (uanmeldt, august 2011), foretaget af BDO blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til en intern drøftelse af, hvordan det kan sikres, at beboernes individuelle sociale og aktivitetsorienterede ønsker og behov opfanges og imødekommes. Forstander oplyser, at der implementeret en organisationsændring af ansvarsog opgavefordeling i lederteamet. Der er ligeledes blevet implementeret nyt elektronisk dokumentationssystem FOS. Implementeringen af FOS er kvalitetssikring af beboernes ønsker og behov. Det er en ambition at beboerne skal deltage endnu mere i de daglige gøremål med støtte fra kontaktperson, f.eks. gå til hånde i grovkøkkenet. Forstander er ved at undersøge det juridiske aspekt omkring dette. Hvert team arbejder meget med at aktivere beboerne. Man har en medarbejder som er uddannet faglærer, der arrangerer forskellige aktiviteter på tværs af huset. Hvilke aktiviteter, der iværksættes, afhænger til dels af beboernes ønsker. Én gang om året holder faglæreren møde med beboerne på tværs af huset, omkring deres ønsker. 2. Tilsynet anbefaler, at det internt drøftes, om det vil være muligt at indføre en ordning om, at beboerne selv vælger deres kontaktperson i alle teams. I blåt team er der gennemført et pilotprojekt, har personalet taget billeder af dem selv, og herudfra har hver beboer valgt deres kontaktperson. En uvildig medarbejder har forestået dette, idet vedkommende har været med til at hjælpe beboerne med at vælge deres kontaktperson. Der har ligeledes været opfølgning og evaluering på processen. 3. Tilsynet anbefaler, at findes frem til metoder, der kan sikre at beboerne er informerede om deres formelle medindflydelsesmuligheder Der har været nyt valg til beboerrådet, hvor alle i høj grad kunne yde deres bidrag. Man er p.t. ved at udarbejde ny forretningsorden. Derudover afholdes 7

9 der beboermøder i hvert team samt beboerrådsmøde sammen med leder og souschef seks gange årligt 4. Tilsynet anbefaler, at det internt overvejes, hvordan den eksisterende samarbejdskultur kan udbygges på tværs af faglighed og teams med henblik på, at faglige guldkorn ikke går tabt. Der er lavet en organisationsændring og ansat ny afdelingsleder. Organisationsændringen giver mere lige ansvarsfordeling og kontrolspænd mellem afdelingslederne og har ligeledes til formål at styrke kommunikation, information og samarbejde imellem ledelse og medarbejdere. Afdelingslederne har fået hver 2 teams, som de er ansvarlige for. Dette skulle gerne bidrage til, at faglige guldkorn ikke går tabt, ligesom det gerne skulle et samlet fagligt løft på stedet, vurderer forstander. Forstander påpeger, at stedet mangler at beskrive evidens for det faglige arbejde. Der har i den forbindelse været afholdt temamøder med forskellige temaer for at få inspiration og ny viden. Opgaven går på at få beskrevet teori og metode sundhedsfagligt og pædagogisk. Derudover skal der udarbejdes en fagprofil for hver medarbejder, hvor målet er at få tydeliggjort personalets kernekompetencer. Projektet igangsættes i Der skal arbejdes projektstyret og med arbejdsgrupper. Dette skal ske med faggrupper på tværs af teams i huset, og i samarbejde med stedets uddannelses og fagkonsulent. 5. Tilsynet anbefaler, at der i relation til løsning af de sundhedsfaglige opgaver udarbejdes retningslinjer for følgende områder: d) forebyggelse og pleje til beboere med sår e) ernæring og væskeindtagelse og dens betydning for den enkelte beboer. f) anvendelse af PEG-sonde herunder registrering af dato for skift af PEG-sonde, sondens størrelse o. lign. g) håndtering af småtspisende/overspisende beboere med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Kostpolitik. h) pleje og omsorg til beboere med tracheostomi. Det anbefales, at der i samarbejde med behandlende sygehus udarbejdes retningslinjer for pleje og omsorg til beboere med en tracheostomi. I udarbejdelse af retningslinjen bør det overvejes, om retningslinjen såvel skal indeholde den fysiske pleje (- rengøring af tuben) som en beskrivelse af den psykisk og sociale pleje til beboeren. Der er udarbejdet retningslinjer for ernæring og væskeindtagelse, mens resten endnu ikke er udarbejdet. 6. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes et skema med kompetenceoversigt over sygeplejeopgaver, idet der ikke foreligger dokumentation med kompetenceoversigt og principper for delegering af opgaver. I forlængelse af dette anbefaler tilsynet, at der: a) udarbejdes principper for delegering af sygeplejeopgaver, herunder principper for opfølgning på den delegerede opgave. b) udarbejdes medarbejderskema vedrørende delegering af konkrete opgaver i forhold til de sygefaglige opgaver. Forstander oplyser, at der er udarbejdet kompetenceskema for ovenstående. Kompetenceprofilen er desuden udarbejdet. Adspurgt om der har været nogen formelle klager siden sidste tilsyn, så oplyser forstander, at dette har der ikke været. 8

10 Tilsynets vurdering Forstander oplyser endvidere, at siden sidste tilsyn, er den nye hjemmeside er under opbygning, og man har fået implementeret nyt logo. Huset er desuden renoveret, særligt i Påfuglen. Her er der fokus på at få optimeret tingene, med henblik på et øget terapeutisk sigte. Dette forventes færdigt i I relation til kosten, så er der kommet mere økologiske varer i køkkenet samt flere kostændringer til følge. Princippet hedder fra jord til bord, hvor der er fokus på at bruge så få bearbejdede produkter som muligt. Forstander oplyser endvidere, at der har været en del uorden i økonomien. Den tidligere bogholder er ophørt i sin stilling og der er blevet rettet op på forholdene. Det er forstanders vision at få udliciteret bogholderfunktionen. Tilsynet påpeger, at oplysningerne på Tilbudsportalen fortsat mangler opfølgning og ajourføring. Tilsynet vurderer, at der er taget initiativ til at følge op på anbefalingerne fra sidste tilsyn, dog mangler der fortsat at blive fulgt op på anbefalingen vedrørende udarbejdelse af retningslinjer i relation til løsning af sundhedsfaglige opgaver for flere områder, hvorfor anbefalingen genfremsættes. Tilsynet bemærker, at der i 2013 skal udarbejdes en fagprofil for hver medarbejder med henblik på at få tydeliggjort medarbejdernes kernekompetencer. Derudover anbefaler tilsynet, at oplysningerne på Tilbudsportalen ajourføres. 3.2 Fysiske rammer Data Tilsynets vurdering Johannes Hages hus består af 60 boliger, der hver er ca. 42 m2 stort og rummer entré, bad og toilet, opholds- og soverum. Der er adgang til en lille have. Fællesarealerne består af køkkener og spisestuer, opholdsstuer, festsal og en hyggekrog. Derudover er der mødelokaler og bryggers. Tidligere var der et vaskeri, men dette er nedlagt med det formål, at flere beboere skal vaske selv eller deltage aktivt i at vaske eget tøj. De beboere, der ikke magter dette, kan benytte Berendsen vaskeservice. Endelig er der et produktionskøkken, der laver al maden til huset samt til et nærliggende botilbud. Der findes stor have med en bane til at spille petanque, en bålplads og tre gårdhaver. Til de 14 beboere, der lever i den beskyttede fløj, er der en afskærmet have. Overalt ses en god rengøringsstandard på fællesarealerne. Tilsynet taler med en beboer i egen bolig. Beboeren beskriver, at vedkommende er tilfreds med sin bolig, der er meget personligt indrettet. Tilsynet vurderer, som ved sidste tilsyn, at de fysiske rammer er velegnet til målgruppen. Overalt ses en tilfredsstillende rengøringsstandard. 9

11 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Data Forstander oplyser, at man gerne vil lave en markedsanalyse i løbet af 2013, hvilket skal ses i sammenhæng med ønsket om evidens og en tydeligere og klar målgruppebeskrivelse. Forstander forklarer, at visionen er, at stedet skal fylde noget mere og fremstå med en specialiseret profil. Der mangler dog afdækning af behov fx af en udslusning- og akutfunktion. I forlængelse af dette fortæller forstander, at man gerne også vil være et tilbud efter SEL 107. Man vil også gerne arbejde mere målrettet med handleplaner og med en målrettet indsats. Forstander forklarer, at man fx kunne tilbyde træningsforløb med henblik på udslusning. Dette vil også indebære, at man generet skal specialisere og optimere den målrettede indsats, ligesom medarbejderne skal specialisere sig. Adspurgt medarbejderne om, hvorvidt deres teoretiske fundament består af recovery, så oplyser medarbejderne, at de arbejder med recovery og kognitive metoder, idet der er meget fokus på mestring og selvhjulpenhed. Der er også en del pleje og omsorg, idet en stor del af målgruppen også er skadet hjernemæssigt. Morgenerne fx meget præget af personlig pleje, og der er mange beboere som fylder meget psykisk. Adspurgt om, hvilke overvejelser medarbejderne gør sig i forhold til den personlige pleje, så fortæller medarbejderen i Påfuglen, at beboerne ofte reagerer meget kraftigt på opfordringer til personlig pleje. Derfor er der fokus på at forberede beboerne på, hvad der skal ske. Adspurgt om der anvendes visuelle systemer til forberedelse, så oplyses det, at det gør man ikke p.t., hvilket skyldes, at man ikke har nogen, der formår at bruge det. Tidligere har man anvendt kommunikation via board maker og pegetavler med symboler. Beboerne på Påfuglen har psykiske lidelser eller stærkt svækket hukommelse, hvilket betyder, at det er en udforende målgruppe. Der kan desuden opstå situationer, hvor personalet bliver udsat for vold. Ifølge medarbejderen taler man sammen i personalegruppen om disse situationer, med henblik på at reducere volden. Ifølge medarbejderen er man god til at søge hinanden og udveksle erfaringer og løsningsmuligheder. I den faktuelle høringsproces oplyser forstander, at der i Arbejdsmiljøudvalget og i MED-udvalget har været drøftelser af vold og aggressionssituationer, der opstår i forbindelse med det daglige pædagogiske og social- og sundhedsfaglige arbejde på JHH. Dette med henblik på kompetenceudvikling i forhold til at arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende ud fra gældende regler og lovgivning. Derudover er der fokus på implementering af Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling, indeholdende praktiske øvelser i nænsom nødværge, som obligatorisk grundkursus på JHH med opfølgningskursus hvert 2. år. Personalet i Påfuglen får tilført ny viden og indsigt via ekstern supervision ved konsulent Jørgen Allan. I forhold til undervisning, så er det medarbejderens oplevelse, at medarbejderne i Påfuglen kunne have behov for mere viden om netop målgruppen og dens behov. Vedkommende oplever, at der ikke foregår systematisk undervisning og uddannelse til medarbejderne, fx har alle medarbejdere ikke fået begge de udbudte kurser i demens (demens 1 og 2). Ifølge medarbejderen mangler der noget specifik og målrettet undervisning til arbejdet med deres målgruppe. I den faktuelle høringsproces oplyser forstander, at behovet for mere specialviden i forhold til arbejdet i team Påfuglen indgår som en del af den strategiske planlægning og i samarbejde med uddannelses- og udviklingskonsulent samt afdelingsleder for Påfuglen og blå team. Derudover 10

12 er der planlagt årligt samarbejdsmøde med psykiatrisk konsulent, hvor der skal planlægges afholdelse af temaeftermiddage om sygdomslære. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at det pædagogiske arbejde baseres på recovery og kognitive metoder. Derudover arbejdes der med plejeopgaver og omsorg, hvor særligt målgruppen på Påfuglen har behov for en særlig omsorg og pædagogisk tilgang. Derfor tilbydes medarbejderne kurser indenfor demensområdet. Tilsynet noterer sig, at de medarbejdere, som tilsynet taler med på Påfuglen oplever, at de har behov for mere specifik og målrettet undervisning til arbejdet med deres målgruppe, og bemærker i forlængelse af dette, at behovet for mere specialviden i forhold til arbejdet i team Påfuglen indgår som en del af den strategiske planlægning Pædagogisk plan Data Tilsynets vurdering Der findes 141 handleplaner for alle beboerne. Siden sidste tilsyn er der indført nyt elektronisk system; FOS. Heri beskrives handleplaner samt fokusområder for arbejdet med beboerne. Implementeringen af FOS indebærer en del tekniske begrænsninger, idet FOS social er et tilpasset system fra det oprindelige FOS omsorg. Det forstanders vurdering, at medarbejderne gør et stort arbejde i forhold til at indsamle data til at udvikle systemet i retning af at sikre en fælles og målrettet indsats. Adspurgt om, hvordan arbejdet med handleplanerne fungerer i Påfuglen redegør medarbejderen her for, at alle har fået to dages undervisning i brug af systemet, men det er medarbejderens vurdering, at en del af medarbejderne fortsat er usikre i brugen af systemet. Medarbejderen peger på, at det ville være godt at komme mere i gang med at anvende FOS fordi det kan give et bedre overblik over de områder, som der skal arbejdes med beboeren omkring. Der afholdes årligt et møde, hvor den enkelte beboer drøftes, evt. kan dette ske 2 gange om året, afhængig af behov. Formålet er at drøfte beboeren og opstille mål og retning for det kommende års arbejde med vedkommende. Det er medarbejderens oplevelse, at dette målrettede arbejde ikke fungerer optimalt i øjeblikket. Medarbejderen giver et eksempel på, at det var aftalt omkring en beboer, at beboeren (som er den beboer, der udvælges som stikprøve1) skulle begynde at vaske tøj, men efter et par fridage kunne medarbejderen konstatere, at de øvrige medarbejdere ikke have fastholdt dette mål og beboeren var holdt op med at vaske sit tøj. Ifølge medarbejderen var der sket det, at beboeren havde vasket alt sit tøj sammen, og så havde man droppet planen. Medarbejderen peger på, at der bør ske en ændring, så det sikres, at når man har truffet en fælles beslutning, så skal der holdes fast i den. Medarbejderen i gult team fortæller, at der udarbejdes pædagogiske planer i FOS. Disse revurderes en gang årligt og løbende efter behov. Der afholdes møder, hvor beboernes situation tages op, ligesom man drøfter og justerer i de opsatte mål, efter behov. Ifølge medarbejderen tager det meget tid at beskrive i FOS, men samtidig opleves det brugbart, når det fungerer. Der kan være udfordringer i brugen af PC for nogle medarbejdere, og dette arbejdes der med. Som støtte til de opsatte fokusområder i beboernes handleplaner, ser tilsynet en tavle med ledeord for fokusområderne; fx hygiejne: bad påklædning, tænder, toiletbesøg, barbering. Ifølge medarbejderen understøtter tavlen arbejdet med at finde rundt og udnytte FOS mest optimalt. Tilsynet vurderer, at der med indførelse af FOS er sikret gode betingelser for at optimere dokumentationen af den pædagogiske indsats overfor beboerne på 11

13 Johannes Hages Hus. Samtidig er det tilsynets vurdering, at der fortsat er behov for fokus på implementering af systemet samt på indarbejdelse af en systematik, der sikrer at de opsatte mål og delmål omsættes til en fælles og målrettet indsats, således at de pædagogiske planere bliver det dynamiske redskab i hverdagen, som det er tiltænkt. Derfor gives der en anbefaling om dette. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Data Tilsynets vurdering Medarbejderen i Påfuglen fortæller, at de fleste af beboerne har deres hverdag på Påfuglen, mens enkelte beboere kommer til Snozelhuset i Hillerød. Det er medarbejderens vurdering, at dette tilbud bruges for lidt. Hertil oplyser forstander i den faktuelle høringsproces, at brug af Snozelhuset kræver gennemførelse af kurser for medarbejdere, der benytter huset. Denne personcertificering er afdelingslederen for Påfuglen og blå team i gang med at planlægge, således at medarbejdere fra Påfuglen og blå team bliver personcertificeret. Medarbejderen fortæller endvidere, at når beboerne opholder sig på afdelingen sidder de meget eller går rundt på gangene, idet de ikke har mulighed for at gå udenfor selv. Her skal medarbejderne med, da beboerne ellers søger udenfor matriklen. Medarbejderen i gult tema fortæller om, at der er en faglærer i hyggekrogen, som kommer lidt skiftende mellem dag og aften. Her har beboerne hver tirsdag mulighed for at være med til bingo. De har også musik og sang hver torsdag, hvor de synger i spisestuen. Sang og dans har der også været, med stor succes. Enkelte beboere vasker selv deres tøj, mens de øvrige ikke magter det. Dem som kan med til rengøring eller dele af det, gør det, og ellers er der tilknyttet rengøringspersonale. En af beboerne gør selv alt, inkl. vander husets blomster. Op til jul bager man småkager, og om dagen har beboerne været med til at klippe og klistre. Nogle går også ned og handler ind. Der er også fælles aktiviteter fx karaoke i fællesstue samt fælles morgenbord. Det er medarbejderens vurdering, at beboerne i gult team har en god hverdag. Der er 15 beboere og det er en lille enhed, hvilket fungerer godt. Gult team har ikke beboere som bliver overstimuleret, eller som reagerer med vrede. Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes diverse aktiviteter og gøremål, som er tilrettet beboernes formåen, dog bemærker tilsynet, at det er vurderingen, at tilbuddet på Snozelhuset i Hillerød bruges for lidt Indflydelse Data Der afholdes beboermøde 1 gang ugentlig samt beboerrådsmøder hvert kvartal. I hyggekrogen holdes der møde hver 2. måned, og her taler man om den kommende periodes aktiviteter. Den beboer, som tilsynet taler med, beskriver, at hun oplever at have god indflydelse på sin hverdag og aktiviteter. Fx bestemmer hun selv, hvornår hun vil stå op, og hun kan få sat mad til side til om aftenen. Beboeren oplever, at beboerrådsmøderne er meget demokratiske, fx drøfter man, hvordan pengene skal bruges. Derudover diskuterer man aktiviteter på 12

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stenlyst. Anmeldt tilsyn Marts 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stenlyst. Anmeldt tilsyn Marts 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stenlyst Anmeldt tilsyn Marts 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere