af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi"

Transkript

1 af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Bilag 2 Studieordningen beskriver uddannelsens overordnede profil, struktur og ECTS-point fordeling. Derudover beskriver studieordningen temaer og læringsudbytte for uddannelsens 14 moduler. Studieordningen tager udgangspunkt i en beskrivelse af det læringsudbytte, som den færdiguddannede stu derende opnår ved at gennemføre uddannelsen. Studieordningen er udarbejdet med det formål: at uddanne højt kvalificerede fysioterapeuter som selvstændigt kan varetage opgaver i sundhedsvæsen og tilgrænsende socialvæsen nationalt og internationalt at honorere de fremtidige samfundsmæssige krav til sundhedsprofessionelles kompetencer og behov for sundhedsfaglig opgaveløsning at skabe et fælles udgangspunkt for uddannelsesstedernes udmøntning og udvikling af bekendtgørelsens fastsættelse for uddannelsen at danne grundlag for samarbejde og sammenlignelighed tværinstitutionelt, nationalt og internationalt Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Fysioterapeutuddannelsens profil 2.1 Fysioterapeuternes virksomhedsfelt 2.2 Fysioterapiens kundskabsgrundlag og metoder 2.3 Fysioterapiuddannelsens faglige grundlag De fysioterapeutiske fag De øvrige sundhedsvidenskabelige fag De naturvidenskabelige fag De samfundsvidenskabelige fag De humanistiske fag 3 Uddannelsens struktur og opbygning 3.1 ECTS-point 3.2 Oversigt over uddannelsens forløb og modulernes placering 3.3 Oversigt over ECTS-fordelingen på fag og fagenes placering 3.4 Moduloversigt med fordeling af ECTS-point Moduloverssigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul Moduloverssigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul Moduloversigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul Moduloverssigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul 13 og 14 4 Moduler 4.1 Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul 8 6

2 4.9 Modul Modul Modul Modul Modul Modul 14 5 Undervisnings- og arbejdsformer 5.1 Uddannelsens teoretiske undervisning 5.2 Uddannelsens kliniske undervisning 5.3 Faglig vejledning 5.4 Informationsteknologi (IT) 5.5 Studievejledning 6 Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kliniske undervisningssteder 7 Kriterier for godkendelse af kliniske undervisningssteder 8 Studieplaner 9 Internationale uddannelsesmuligheder 10 Prøver og bedømmelser 10.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen 10.2 Retningslinier for bedømmelse 10.3 Særlige prøvevilkår 11 Deltagelsespligt 12 Fritagelse (merit) 13 Dispensation 1 Formål Fysioterapi er en profession inden for det sundhedsvidenskabelige område. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som fysioterapeut og til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde inden for fagområdets virksomhedsfelter. Uddannelsen giver mulighed for fortsat uddannelse på master- og kandidatniveau. Uddannelsen skal kvalificere den studerende med kundskaber og kompetencer inden for teoretisk og klinisk fysioterapi, der er i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for fysioterapi. Den nyuddannede fysioterapeut skal kunne: 1. udføre, formidle og lede fysioterapi, i forhold til udredning, diagnostik, behandling, lindring, sundhedsfremme, bevarelse af sundhed, forebyggelse af sygdom samt rehabilitering. 2. vurdere, begrunde og udvikle professionsudøvelsen ud fra et kritisk analytisk perspektiv. 3. indgå i samarbejde med patienter, pårørende, kolleger og andre faggrupper med respekt for den enkeltes personlige baggrund i form af etnicitet, kultur, religion, sprog o.a. 7

3 4. kvalitetssikre og udvikle fysioterapi, herunder skabe fornyelse, anvende forskningsresultater, anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge og deltage i forskningsarbejde. 5. fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse Professionsbacheloruddannelsen til fysioterapeut er en sundhedsfaglig videregående uddannelse, der er forudsætning for ansøgning om autorisation og udøvelse af professionen. Den færdige fysioterapeut udøver professionen inden for mere eller mindre specialiserede virksomhedsfelter med tilsvarende krav til forskellige grader af særlig viden eller særlige færdigheder. Uddannelsen sikrer at den nyuddannede fysioterapeut har erhvervet sig indgående viden, færdigheder og kompetencer i de grundlæggende forudsætninger for umiddelbart efter endt uddannelse at kunne varetage en bred variation af professionens sundhedsfaglige opgaver. Uddannelsen er baseret på, at den nyudannede er i stand til at anvende ovenstående fem grundlæggende kompetenceområder, til efterfølgende også at kunne målrette disse til befolkningsgrupper og sygdomskategorier, der ikke er eksemplificeret i uddannelsen. Den nyuddannede fysioterapeut kan da identificere sine evt. manglende kompetencer og vil være i stand til selvstændigt at erhverve sig disse. Uddannelsen giver ligeledes forudsætninger for selvstændigt at kunne tilegne sig kompetencer inden for højt specialiserede fagområder eller professionens formaliserede og godkendte specialistområder Den nyuddannede fysioterapeut har udviklet en grundlæggende kernefaglig viden, færdigheder og kompetencer forankret i: viden om menneskets neuro-muskelo-skeletale og kardiovaskulære/respiratoriske systemer herunder strukturel og funktionel anatomi, fysiologiske funktioner, patologi og sygdomme. Hertil kommer viden om menneskets udvikling med vægt lagt på motorisk udvikling, kontrol og læring gennem livet samt viden om psykosociale og miljømæssige faktorers påvirkninger. færdigheder i at identificere, undersøge, problemafgrænse og diagnosticere reelle eller truende sygdomsmæssige problemstillinger. Desuden færdigheder i at vurdere indikationer og kontraindikationer for fysioterapeutisk intervention. færdigheder rettet mod forebyggelse og behandling gennem anvendelse af fysisk træning og aktivitet samt manuelle teknikker herunder mobiliseringsteknikker, fysiske modaliteter, elektroterapi og hjælpemidler, vejledning, rådgivning og undervisning med henblik på at udvikle, bevare og genskabe optimale forudsætninger for bevægelse og funktionskapacitet. Forebyggelse og behandling retter sig mod fysisk, psykisk, emotionelt og socialt velbefindende med baggrund i menneskets ressourcer, ønsker og muligheder for bevægelse og fysisk aktivitet. færdigheder i at kunne anvende forskellige paradigmatiske perspektiver samtidigt og med vekslende vægtning afhængig af den aktuelle situation og dens udvikling. Fra det ene perspektiv kan den nyuddannede fysioterapeut betragte en given problemstilling ud fra et humanistisk/samfundsvidenskabeligt paradigme, hvor psykosociale vilkår og ressourcer er i fokus ud fra en forståelse af mennesket som et intentionelt og handlende individ. Fra et naturvidenskabeligt perspektiv kan samme problemstilling anskues ud fra en tænkning, hvor årsagssammenhænge og lovmæssighed anvendes til forklaring af menneskets adfærd og kropslige funktioner. Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i fysioterapi, på engelsk Bachelor in Physiotherapy. Den uddannede kan autoriseres i medfør af lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. 2 Fysioterapeutuddannelsens profil Uddannelsen inddrager de fysioterapeutiske vidensområder, der omfatter viden om og studier af mennesket, dets bevægelser og funktionsevne. Uddannelsen tager udgangspunkt i viden og kundskab om mennesket og dets fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle aspekter og har kerneområder som krop, bevægelse, træning, berøring og kommunikation i centrum. Menneskets eksistens betragtes som et komplekst samspil mellem faktorer i mennesket selv og i dets omgivelser. Mennesket lever som en biologisk krop, som en oplevende og erfarende krop og kroppen betragtes hermed som meningsbærende, som fænomen og udtryksfelt. Gennem uddannelsen anvendes WHOs International Classification of Function (ICF), som begrebsramme. ICF angiver tre niveauer for bevægelse: kropsniveau, aktivitet og deltagelse. I deltagelsesniveauet indgår blandt andet begrebet handicap, hvorved der forstås en funktionsnedsættelse, der bevirker, at personen ikke 8

4 kan deltage i det sociale og samfundsmæssige liv på lige fod med andre på grund af den måde, som samfundet er indrettet på. Med afsæt i erfaringsbaserede, eksperimentelle, empiriske, teoretiske og praksistilknyttede læringsformer medvirker uddannelsen til en professionalisering af den studerende ved at integrere og udvikle den stude rendes personlige og faglige kundskabsområder, der retter sig mod professionens virksomhedsfelt. Herigennem uddannes sundhedsprofessionelle, som kan udøve patient- og borgerrettet fysioterapeutisk praksis. Dette finder sted på grundlag af teoretisk og forskningsbaseret viden, personlige værdier og erfa ringer samt tekniske og kropslige færdigheder på et reflekteret, evidensvurderet og engageret grundlag. Uddannelsen inddrager den udvikling som foregår inden for professionsområdet og dets virksomhedsfelter, således at den studerende opnår kompetence i forhold til aktuelle fysioterapeutiske problemstillinger inden for sundhedsfaglig virksomhed. I uddannelsen inddrages samarbejdsparter som aftagere og modtagergrupper, de kliniske undervisningsste der, forskningsinstitutioner og andre aktører. Uddannelsens professionsetiske grundlag baserer sig på etiske retningslinier fra Danske Fysioterapeuter og fra World Confederation of Physical Therapy (WCPT). 2.1 Fysioterapeuternes virksomhedsfelt Fysioterapeuters virksomhedsfelt omfatter et bredt spektrum af sundhedsydelser, som finder anvendelse i det danske sundhedsvæsen og tilgrænsende socialvæsen i den offentlige og private sektor samt i den primære, sekundære og tertiære sundhedstjeneste. Sundhedsydelserne kan desuden rettes mod sundheds- og socialvæsener i andre lande. Fra d. 1. januar 2007 frafaldt den lovpligtige lægehenvisning for at fysioterapeuten kunne udføre sygebehandling (jf. lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed) og fysioterapeuter kan derfor selvstændigt udføre fysioterapeutisk behandling. Fysioterapeuter arbejder på fx private klinikker, hospitaler, plejehjem, kommunale rehabiliterings- og sundhedscentre, psykiatriske centre, hjælpemiddelcentraler, specialskoler og -børnehaver samt institutioner, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse herunder med idrætsudøvere. Hertil kommer skoler og private virksomheder, hvor fysioterapeuter er ansat eller arbejder selvstændigt på freelancebasis fx i relation til arbejdsmiljøområdet. Inden for den primære og sekundære sundhedstjeneste arbejder fysioterapeuter med problemstillinger, der vedrører den akut hospitaliserede patient og patienter med akutte eller kroniske lidelser inden for bl.a. det medicinske, det kirurgiske, det reumatologiske, det neurologiske, det geriatriske og det psykiatriske område. Godt 1/3 af de danske fysioterapeuter arbejder i den private sektor. Fysioterapeutens virksomhed er rettet mod borgere i alle aldersgrupper, hvis sundhed er truet eller potentielt kan trues, og mod patienter med akut og kronisk somatisk og psykisk sygdom. Den fysioterapeutiske virksomhed sker i samarbejde med øvrige instanser og personer, hvis professionelle rolle eller relation til borgeren vedrører det fysioterapeutiske virksomhedsfelt. Virksomhedsfeltet for det fysioterapeutiske arbejde tager udgangspunkt i bevægelse som essentielt fænomen for menneskets udfoldelse. Fysioterapeuten kan identificere det enkelte menneskes bevægelsespotentiale og med dette som udgangspunkt foretage fysioterapeutisk intervention, der sigter mod at opnå den optimale bevægelseskapacitet hos mennesket. Fysioterapiens specifikke genstandsområde omfatter træning og behandling med henblik på at påvirke menneskers evne til at bevæge sig optimalt under de givne omstændigheder. De sundhedsydelser, som fysioterapeuten tilbyder, er at udføre, lede og formidle fysioterapi inden for udredning, diagnostik, behandling, lindring, sundhedsfremme, bevarelse af sundhed, sygdomsforebyggelse og rehabilitering. 9

5 2.2 Fysioterapiens kundskabsgrundlag og metoder De kundskabsmæssige forudsætninger for fysioterapi omfatter et sundhedsvidenskabeligt grundlag forankret i en syntese af udvalgte områder fra naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Til de nævnte videnskaber knytter der sig sygdomsmodeller, hvor den biomedicinske sygdomsmodel tager udgangspunkt i naturvidenskaben, den bio-psyko-sociale sygdomsmodel tager sit udgangspunkt i humaniora, og den socialmedicinske sygdomsmodel tager sit udgangspunkt i samfundsvidenskab. Sygdomsmodellerne komplementerer hinanden og skaber tilsammen det helhedssyn, som fysioterapien tager sit udgangspunkt i. Uddannelsens kundskabsområder omfatter teoretisk viden, ræsonnerings- og beslutningsformer, manuelle/ instrumentelle og motoriske færdigheder samt kropslig viden. I klinisk beslutningstagning og i forbindelse med forebyggende tiltag anvendes systematiske modeller for klinisk ræsonnering, planlægning og intervention. Modellerne har tilhørende begreber, teorier og reflektionsmetoder. Ved anvendelse af de systematiske modeller sikrer fysioterapeuten løbende kvalitet og udvikling dels i forhold til den enkelte intervention dels i forhold til idegrundlag for udviklingsprojekter og forskning. Centrale metoder som fysioterapeuter anvender: Metoder til undersøgelse, udredning og diagnostik Manuelle, instrumentelle og ressourceorienterede behandlingsmetoder Metoder til tilpassede fysiske aktiviteter og dosering af træning Refleksion og ræssonering som systematiske metoder til sikring af en velbegrundet og veldokumenteret patient- og borgerrettet fysioterapeutisk virksomhed Videnskabeligt funderede metoder til udvikling af fysioterapiens videnskabelige, evidens-, eller praksisgrundlag. 2.3 Fysioterapiuddannelsens faglige grundlag Uddannelsens 210 ECTS-point fordeler sig med 168 ECTS-point i den teoretiske undervisning og 42 ECTSpoint i den kliniske undervisning. Fysioterapi som videnområde omfatter viden om og studier af mennesket, dets bevægelser og funktionsevne. Det videnskabelige grundlag for fysioterapi er sundhedsvidenskab, naturvidenskab, bevægelsesvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Begrebet bevægelsesvidenskab (movement science) anvendes som betegnelse for et vidensområde der samler naturvidenskab og humaniora med særligt fokus på motorisk udvikling, -læring og kontrol. Samtlige videnskabelige grundlag er integreret i den fysioterapeutiske praksis og danner en række dialektiske perspektiver, hvorigennem fænomenet bevægelse betragtes. Bevægelse forstås som en indbyrdes påvirkning af en række fænomener, der uløseligt hænger sammen. Det drejer sig om fænomener fra det cellulære, anatomiske, fysiologiske, psykologiske til det sociale niveau. Fysioterapeutuddannelsens faglige grundlag er baseret på teoretiske, undersøgelses- og behandlingstekniske samt kliniske kundskaber fra fysioterapifaget i samspil med kundskaber fra de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag. På baggrund heraf bliver den studerende i stand til at udvælge og anvende varierede metoder til udredning, behandling og effektevaluering. Den teoretiske, undersøgelsesog behandlingstekniske samt kliniske undervisning har som formål at fremme og støtte den studerendes udvikling af denne kombination af viden, færdigheder og kompetencer. Uddannelsens 168 ECTS i den teoretiske undervisning er fordelt på følgende måde: De fysioterapeutiske fag (97 ECTS-point) INDHOLD: De fysioterapeutiske fag omfatter Fysioterapiteori og metode herunder Manuel vævsundersøgelse og behandling, Træning, bevægelse og kropskundskaber, Valgmodul, Målemetoder, test og validitet samt Videnskabsteori og metode. (Se oversigt over ECTS-pointfordeling 3.3). Indholdet omfatter fysioterapiens specifikke genstandsområde vedrørende undersøgelse, analyse og diagnostik, inter 10

6 vention/behandling herunder, evaluering samt dokumentation af sundhedsfaglige ydelser rettet mod forskellige aspekter af bevægelse, som indgår i det enkelte menneskes liv. Aspekterne omfatter kroppens strukturer og funktioner, personens aktivitetsniveau samt personens deltagelse i sociale sammenhænge og arbejdsliv. Denne opdeling er angivet i WHO s International Classification of Funktion (ICF), der gennem uddannelsen anvendes som begrebsramme. MÅL: Målet er, at den studerende udvikler kompetencer til at udøve selvstændig, ansvarsbevidst og velbegrundet patient og borgerrettet fysioterapi baseret på fysioterapiens kundskabsgrundlag, begreber, teorier og metoder, som kan bidrage til at beskrive, analysere og vurdere de problemstillinger, fænomener og kontekster, som fysioterapeuter arbejder med og i. Faget skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetence til at identificere, analysere og vurdere samt udføre og kvalitetssikre forebyggende samt behandlende tiltag inden for det danske sundhedsvæsen. Faget skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til selvstændigt at udøve virksomhed som fysioterapeut De øvrige sundhedsvidenskabelige fag (21 ECTS-point) INDHOLD: Indholdet omfatter Sygdomslære og Hygiejne, heri ligger den generelle og specifikke sygdomslære inden for reumatologi, ortopædkirurgi, medicin, neurologi og psykiatri. Hertil kommer områder inden for Social- og arbejdsmedicin, Folkesundhed og epidemiologi samt Informationsteknologi. (Se oversigt over ECTS-pointfordeling 3.3) MÅL: Målet er, at den studerende inddrager sygdommes ætiologi, patogenese og symptomkomplekser i diagnostik og differentialdiagnostik samt i overvejelser om indikation og kontraindikation for fysioterapeutisk intervention. Målet er ligeledes, at den studerende udvikler kompetencer til at observere, vurdere og dokumentere patienters og borgeres sundhedstilstand, sundhedsrisici, sygdomssymptomer og resultater af behandling. Ligeledes bidrager denne viden til den studerendes forudsætninger for at indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer. Fagene skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at anvende viden relateret til sundhedsvidenskabelig teori og metode De naturvidenskabelige fag (25 ECTS-point) INDHOLD: Indholdet omfatter Anatomi, Fysiologi herunder biomekanik samt Videnskabelige me tode inden for det naturvidenskabelige område. (se oversigt over ECTS-pointfordeling 3.3) MÅL: Målet er, at den studerende udvikler kompetencer til at vurdere den menneskelige organismes ana tomiske, biomekaniske og fysiologiske forhold og ændringer samt inddrage vurderingen i fysioterapeutiske interventioner. Målet er ligeledes, at den studerende udvikler kompetencer til at forstå menneskets udvikling i et livsforløb i samspillet mellem mennesker og miljø Fagene skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at anvende viden relateret til naturvidenskabelige teorier og metoder De samfundsvidenskabelige fag (10 ECTS-point) INDHOLD: Indholdet omfatter Lovgivning og forvaltning, Sociologi, Organisation og ledelse samt Sundhedsøkonomi samt Videnskabelig metode inden for det samfundsvidenskabelige område. (se oversigt over ECTS-pointfordeling 3.3) MÅL: Målet er, at den studerende udvikler kompetence til at inddrage sociale og kulturelle forholds indflydelse på menneskers betingelser og muligheder med fokus på sundhed og sygdom i den fysioterapeutiske intervention. Fagene skal føre til viden om social- og sundhedsområdets opbygning, funktion og udvikling, 11

7 relevante retsregler samt udvikle kompetencer til at reflektere, samarbejde og agere professionelt og fysio terapifagligt i en tværfaglig, samfundsmæssig, kulturel og organisatorisk kontekst. Målet er ligeledes, at den studerende erhverver sig grundlæggende viden om forhold og vilkår i forbindelse med etablering af egen praksis samt erhverver sig kompetence vedrørende rådgivende og ledelsesmæssige funktioner. Fagene skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at anvende viden relateret til samfundsvidenskabelige teorier og metoder De humanistiske fag (15 ECTS-point) INDHOLD: Indholdet omfatter Psykologi og pædagogik, Kommunikation samt Etik og videnskabsteori inden for det humanistiske område. (se oversigt over ECTS-pointfordeling p. 15) MÅL: Målet er, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne tilegne sig indsigt i og forståelse for patienters og klienters levevilkår, betingelser og muligheder. Desuden at den studerende udvikler indsigt i egen forforståelse, egne reaktioner, samt egen kultur og bruger denne indsigt til at skabe en åben og fordomsfri professionel relation til patienten eller klienten. Målet er ligeledes, at den studerende udvikler kompetencer til at beskrive, analysere og vurdere menneskers adfærd og reaktioner og anvende dette i det fysioterapeutiske arbejde. Den studerende skal udvikle kompetencer til at handle etisk forsvarligt og velovervejet med respekt for menneskers værdier, kultur, livsanskuelser, livsbetingelser, tænkning, adfærd og reaktioner. Den studerende udvikler kompetencer til at vurdere behov for information, vejledning og undervisning af patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle eller andre relevante parter. Fagene skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at anvende viden relateret til de humanistiske fags teorier og metoder. 3 Uddannelsernes struktur og opbygning Fysioterapeutuddannelsen er opdelt i semestre og moduler. Et studieår er opdelt i to semestre, der igen er opdelt i to moduler. Uddannelsen består af 14 moduler. Hvert modul har et omfang på 15 ECTS- point, dog med undtagelse af modul 13 og modul 14, der har et omfang på henholdsvis 10 ECTS-point og 20 ECTS-point. Moduler påbegyndes i ugerne 6, 17, 35 og 46. Modul 13 påbegyndes i ugerne 6 og 35, og modul 14 i ugerne 12 og 41. Den enkelte uddannelsesinstitution offentliggør de konkrete datoer for påbegyndelse af modulerne. Et modul er en afsluttet uddannelsesenhed med et formuleret læringsudbytte, der reflekterer modulets pro fessionsrettede tema, indhold og kompetencer. Et modul indeholder teoretiske, praktiske og instrumentelle/ tekniske eller kliniske undervisningsformer eller en kombination heraf. 3.1 ECTS-point ECTS-point, European Credit Transfer System, er et standardiseret system til angivelse af den estimerede studiemæssige belastning (workload) med henblik på at kunne sammenligne uddannelser nationalt såvel som internationalt i Europa og relaterede lande. Uddannelsen omfatter i alt 210 ECTS-point. Et studenterårsværk er på 60 ECTS-point, hvilket ækvivalerer arbejdstimer. Studenterårsværket omfatter den studerendes samlede studieindsats i teoretisk, instrumentel/teknisk og klinisk undervisning. Workload omfatter forberedelse, selvstudier, undervisning, efterbearbejdning, opgaver, projekter, eksamensdeltagelse m.v. 12

8 3.2 Oversigt over uddannelsens forløb og modulernes placering Fig. 1 angiver den kalendermæssige placering af modulerne for studerende, der starter henholdsvis i forårssemestret omkring 1. februar, og studerende der starter i efterårssemestret omkring 1. september. I det lokale tillæg til studieordningen angiver den enkelte undervisningsinstitution præcise angivelser for modulernes start- og sluttidspunkt. 13

9 3.3 Oversigt over ECTS-fordelingen på fag og fagenes placering 14

10 3.4 Moduloversigt med fordeling af ECTS-point Moduloverssigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul

11 3.4.2 Moduloverssigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul

12 3.4.3 Moduloversigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul

13 3.4.4 Moduloverssigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul 13 og 14 18

14 4 Moduler Modulernes tematisering og progression Hvert modul har fokus på et centralt tema for den fysioterapeutiske professionsudøvelse. Modulets faglige indhold bidrager til belysning af og fordybelse i modulets tema. Modulet bedømmes på baggrund af de formulerede mål for læringsudbytte, der er styrende for udviklingen af den studerendes læringsudbytte inden for de fysioterapeutiske virksomhedsaspekter, som modulet retter sig imod. Undervisningen tilrettelægges med progression fra det enkle til det komplekse på modulniveau og som helhed. Modulerne indeholder læringsaktiviteter omhandlende teoretisk viden om fagområdernes praksis, anvendte teorier og metoder og i størst mulig omfang praksisrelaterede læringssituationer med praksisøvning, der giver de studerende kompetencer til at mestre de manuelle og øvrige færdigheder, der knytter sig til professionen. I modulerne er visse sygdomme og sygdomskomplekser navngivet og udtrykker, at alle fysioterapeutstuderende gennem undervisning på uddannelsesinstitutionerne og den kliniske undervisning vil drage erfaring med patienter med de angivne sygdomme og sygdomskomplekser. Det drejer sig om reumatologiske, neurologiske og geriatriske sygdomme. Dertil kommer patienter med belastningsskader, rygproblematikker, kronisk obstruktive lungelidelser og kredsløbssygdomme. Derudover vil de øvrige grupper af patienter og borgere som den studerende stifter bekendtskab med gennem uddannelsen, være styret af de kliniske undervisningssteders muligheder. Dog skal den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægge studiet således, at den studerende i videst mulig omfang præsenteres for et bredt udsnit af patientkategorier og grupper i befolkningen. Læringsprogressionen finder sted gennem den stigende grad af kompleksitet hvormed den studerende forventes at håndtere de problematikker, som læringsmiljøet giver mulighed for at konfrontere den studerende med. 4.1 Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske fagfelt. Modulet retter sig således mod en grundlæggende forståelse af: de fænomener, problemstillinger og kontekster, der indgår i det sundhedsfaglige felt, som fysioterapeuten arbejder i det fysioterapeutiske teorigrundlag samt tilgrundliggende menneskesyn fagets manuelle metoder og metoder til vurdering af bevægefunktion menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner fysisk træning og bevægelse som behandlingsform og fænomen Modulet retter sig desuden mod en række studiemæssige færdigheder og arbejdsformer samt anvendelse af informationsteknologi. Fokus er på rollen som studerende og sundhedsprofessionel. Modulets læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: 1. Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske kundskabsområde retter sig imod herunder bidrage med synspunkter vedrørende fagets basale videns- og teorigrundlag, teknikker og metoder samt overvejelser for anvendelse heraf. 19

15 2. Redegøre for basale forhold vedrørende menneskets bevægeapparat, fysiologiske funktioner samt enkelte basale patofysiologiske funktioner. 3. Anvende WHO s International Classification of Function ICF, som begrebsramme til strukturering og analyse af faglige problemstillinger i et perspektiv af menneskets livsforløb og med udgangspunkt i et dialektisk menneskesyn. 4. Redegøre for grundlæggende aspekter ved sammenhænge mellem det fysioterapeutiske teori- og metodegrundlag og bevægelse som forudsætning, mål, middel og udtryksform i menneskets tilværelse og handlinger. 5. Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at vurdere bevægefunktion. 6. Forholde sig til sig selv i rollen som sundhedsprofessionel med udgangspunkt i etiske og juridiske retningslinier, samt ud fra en forståelse for patient-centreret praksis. 7. Identificere egne læringsmål og opsøge basal viden på baggrund af indsigt i studiets opbygning og progression samt reflektere over egen læreproces og egne læringsstrategier. 8. Indgå konstruktivt i studiets arbejdsmetoder og deltage aktivt i studiets undervisningsformer herunder i projekt- og gruppearbejde. 9. Anvende basale kilder for informationsteknologi og udføre simple procedurer for informationssøgning på udvalgte databaser. 10. Redegøre for, anvende og respektere principper for god hygiejne. Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 1 Fysioterapiteori og metode 3 Anatomi Manuel vævsundersøgelse og behandling 1 Fysiologi Træning og bevægelse Informationsteknologi Sygdomslære og hygiejne I alt 15 ECTS-point Psykologi og pædagogik Klinisk undervisning Bedømmelse Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve. 4.2 Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk massageteknik. Modulet retter sig ligeledes mod den professionelle relation og kommunikation og interaktionen mellem fysioterapeut og patient i den verbale, nonverbale og i den fysiske kontakt. Modulet har fokus på situationsorienteret praksis, manuelle teknikker og de fysiologiske og psykologiske forhold, der knytter sig hertil. Dertil kommer forflytningsteknik, arbejdsteknik og kropsbevidsthed. Fokus er på rollen som behandler og kommunikator. Modulets læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: 1. Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. 2. Identificere udvalgte anatomiske strukturer gennem inspektion, palpation og muskelfremkaldelse. 20

16 3. Redegøre for udvalgte anatomiske strukturers placering i forhold til hinanden. 4. Anvende berøring/massage som del af professionel behandlingsteknik og kommunikationsform. 5. Planlægge, udføre og justere en given massagebehandling med anvendelse af klassiske massagegreb. Herunder udvise opmærksomhed og nærvær overfor patienten i forbindelse med behandlingen. 6. Redegøre for hypoteser og årsager vedrørende fysiske, fysiologiske og psykiske reaktioner på berøring og massage og kunne reagere og justere det fysioterapeutiske tiltag i forhold til disse reaktioner. 7. Anvende hensigtsmæssige arbejdsteknikker ved eget arbejde samt ved personforflytning. 8. Redegøre for overvejelser vedrørende samhandling og kommunikation i en professionel relation og interaktion, samt redegøre for sundhedsfaglig kommunikation ud fra forskellige teoretiske perspektiver. 9. Lytte og respondere i en anerkendende dialogform med patienten/borgeren om aspekter af vedkommendes livssituation i en given situation. 10. Reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring og massage. 11. Reflektere over sin egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation. Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 2 Manuel vævsundersøgelse og behandling Anatomi Fysiologi I alt 15 ECTS-point Psykologi og pædagogik Kommunikation Klinisk undervisning Bedømmelse Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve. 4.3 Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt af bevægelse som mål og middel. Modulet har fokus på identifikation, analyse og vurdering af holdnings- og bevægemønstre samt det fysio terapeutiske teorigrundlag for aktivitets- og funktionsundersøgelser som udgangspunkt for funktionsorien teret og ressourceorienteret vurdering af mennesket. Fokus er på rollen som diagnostiker Modulets læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: 1. Redegøre for grundlæggende viden om fysiologiske og psykologiske forudsætninger og forhold vedrørende, bevægelse, funktion og aktivitet herunder motorisk kontrol og læring. 2. Redegøre for væsentlige dele af bevægeapparatets anatomi. 3. Observere, identificere og analysere grundlæggende motoriske bevægelsesmønstre. 4. Demonstrere udvalgte manuelle teknikker til undersøgelse af bevægelse; kvalitativt som kvantitativt. 5. Planlægge, gennemføre og justere enkle bevægelsesanalyser og funktionsundersøgelser/-analyser samt træffe konklusioner på baggrund heraf med henblik på videre undersøgelse og argumentere for ovennævnte. 6. Undersøge og vurdere anatomiske og fysiologiske forudsætninger for bevægelse herunder anvendelse af elektro-terapeutiske metoder, der retter sig mod undersøgelse og påvirkning af muskelaktivitet. 21

Studieordningen beskriver Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland og er gældende fra d. 1. august 2008.

Studieordningen beskriver Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland og er gældende fra d. 1. august 2008. Forord Studieordningen beskriver Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland og er gældende fra d. 1. august 2008. Studieordningen er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Studieordningen beskriver Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland og er gældende fra d. 1. august 2008.

Studieordningen beskriver Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland og er gældende fra d. 1. august 2008. Forord Studieordningen beskriver Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland og er gældende fra d. 1. august 2008. Studieordningen er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS Modulet starter i uge 6 og 35 Modulets tema Modulet retter sig mod grundlæggende udredning og behandling af blandt andet livsstilssygdomme som kredsløbslidelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

FYSIOTERAPEUT. En uddannelse i bevægelse

FYSIOTERAPEUT. En uddannelse i bevægelse FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse OM FYSIOTERAPI OG UDDANNELSEN Uddannelsen til fysioterapeut på UCN er en udviklende og udfordrende cocktail, der blander

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer

Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer Modul 8 J. nr. 6.1.1.2 Modul 8_FIA_20-11-2014 ebo Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning November 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 10 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie September 2015 Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske fagfelt.

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 15 ECTS. Modul 6. VIA University College. Modul 6 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 6_FIA_23-06-2015 ebo

Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 15 ECTS. Modul 6. VIA University College. Modul 6 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 6_FIA_23-06-2015 ebo Modul 6 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 6_FIA_23-06-2015 ebo Modul 6 Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole Gældende fra efterår

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. Gældende pr. august 2015

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. Gældende pr. august 2015 Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Gældende pr. august 2015 i Næstved og Roskilde University College Sjælland 1 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som professionel kontakt

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Januar 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner

Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner 2011 Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner Modulet Lærings- og velfærdsteknologi i professioner tilbyder et unikt læringsrum med mulighed for at udvikle, designe, afprøve og anvende innovative

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere