Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11"

Transkript

1 Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Svineproduktion på Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted. 1.udgave 17 marts udgave 22 april 2014 (ammoniak beregninger) 1/ 39

2 Indhold Indhold Generelle forhold Ejer- og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Offentlighed og høring Ikke Teknisk resume Anlægget Dyrehold og management Lokalisering Faste afstandskrav Landskabet og planforhold Energi og vandforbrug Energiforbrug Vandforbrug Gener Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Forurening Spildevand Husdyrgødning og foder Affald og kemikalier Ammoniak Ammoniaktab Påvirkning af natur Arealerne Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) / 39

3 3.5 Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning Beskrivelse af alternativer / 39

4 1 Generelle forhold 1.1 Ejer- og driftsforhold Ansøger Navn Kaj Hasling Rasmussen Adresse Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted Telefon / Mail Bedriftsoplysninger Gårdnavn Ørslevgaard Sags adresse Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted Ejendomsnummer Matrikelnummer 14a m.fl. Ørslev By. CVR CHR-nummer Godkendelsespligt Der er i dag en godkendelse til en årsproduktion på 580 årssøer, smågrise (7,2-27,5 kg) og 290 polte (27,5-102 kg), i alt svarende til 203,78 DE. Der er i dag en godkendelse til en årsproduktion på 600 årssøer, og smågrise (7,2-32 kg), i alt svarende til 239,59 DE. Dette vil kræve en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens Godkendelsens omfang Dyreholdet er placeret på Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted. I forbindelse med udvidelsen, vil en gammel drægtighedsstald blive nedlagt, og der ønskes opført en ny drægtighedsstald i forlængelse af eksisterende drægtighedsstald. Denne ændring betyder at produktionen flyttes længere væk fra byzonen. Gyllen afsættes på egne arealer, samt på gylleaftale arealer. Hvis ejendommen i mod al forventning inden for den nærmeste årrække skal nedlukkes, vil alle gyllebeholdere blive tømt, og foderrester vil blive fjernet. Oprydningen vil foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning. Såfremt besætningen bliver ramt af en sygdom der af veterinærmyndighederne kræver karantæne eller nødslagtning af dyrene, vil det foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 4/ 39

5 1.3.1 Projektets omfang Der er i dag en godkendelse til en årsproduktion på 580 årssøer, smågrise (7,2-27,5 kg) og 290 polte (27,5-102 kg), i alt svarende til 203,78 DE. Der ønskes en godkendelse til en årsproduktion på 600 årssøer, og smågrise (7,2-32 kg), i alt svarende til 239,59 DE. Grisene er opstaldet i eksisterende svinestalde, samt den nye drægtighedsstald. Der sker ingen ændringer i indretningen af de øvrige eksisterende stalde. Der anmodes om at afgangsvægten på smågrisene kan reguleres, så længe det samlede antal DE ikke overskrides Tidligere godkendelser Der foreligger en vvm-screening i Biaktiviteter Der er ingen biaktiviteter på for bedriften Husdyrbrugets ophør Hvis ejendommen i mod al forventning inden for den nærmeste årrække skal nedlukkes, vil alle gyllebeholdere blive tømt, og foderrester vil blive fjernet. Oprydningen vil foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning. Såfremt besætningen bliver ramt af en sygdom der af veterinærmyndighederne kræver karantæne eller nødslagtning af dyrene, vil det foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 5/ 39

6 1.4 Offentlighed og høring Offentlighed og høring Ringsted kommune vil offentliggøre og sætte sagen i høring jf. gældende regler for området Ikke Teknisk resume Type husdyrbrug På bedriften drives der udelukkende svineproduktion, og planteavl. Gødningen afsættes pål egne og forpagtede arealer, samt gylleaftale arealer. Dyreholdets størrelse Der er i dag en godkendelse til en årsproduktion på 580 årssøer, smågrise (7,2-27,5 kg) og 290 polte (27,5-102 kg), i alt svarende til 203,78 DE. Der ønskes en godkendelse til en årsproduktion på 600 årssøer, og smågrise (7,2-32 kg), i alt svarende til 239,59 DE. Beskrivelse af byggeriet Produktionen i den eksisterende gamle drægtighedsstald ønskes nedlagt, der ønskes i stedet opført en ny drægtighedsstald i forlængelse af den eksisterende stald. Der ønskes etableret en sprøjte-fyldeplads med afløb til gyllebeholderen, den gamle drægtighedsstald ønskes ombygget til værksted og garage mv. se vedlagte beliggenhedsplan Ændringer i staldsystemet Der sker ingen ændringer af staldsystemet i de øvrige staldbygninger. Håndtering af husdyrgødning Al husdyrgødning fra produktionen er gylle. Gyllen opbevares i 3 stk. eksisterende gyllebeholdere, samt gyllekanaler med en samlet kapacitet på m3. Der er opbevaringskapacitet til ca. 9 mdr. efter udvidelsen. Husdyrgødningen anvendes kun på egnede udspredningsarealer. Tidsrummet for udkørsel med husdyrgødning planlægges normalt til at foregå i hverdagene, og vil hovedsageligt foregå om foråret og om efteråret. Gyllen udlægges med slangeudlægger i nærområdet, suppleret med traktor og gyllevogn. Hvis udspredningsarealerne er beliggende mere end 10 km væk, flyttes gyllen med lastbil. Gyllen udspredes med slæbeslanger, enten med traktor og gyllevogn eller selvkørende anlæg. Gyllen kan også i visse tilfælde nedfældes hvis det er nødvendigt i forhold til afgrøden, eller på arealer hvor det er lovbestemt. 6/ 39

7 Transporter I før situationen er der ca. 468 transporter til og fra ejendommen, heraf er ca. 150 transporter med korn og halm i høst og ca. 110 transporter med husdyrgødning. I efter situationen er der ca. 488 transporter til og fra ejendommen, heraf er ca. 150 transporter med korn og halm i høst og ca. 130 transporter med husdyrgødning. Eksterne transporter kommer hovedsageligt fra Ringstedsiden via Farendløse. Intern transporter med smågrise til slagtesvineproduktionen er i dag til både Terslev og Farendløse. Støv, Støj og fluer I forbindelse med udvidelsen vil der komme flere grise på ejendommen. Men idet der kan være flere grise og mere foder pr. transport forventes støv og støj niveauet at være uændret. Fluer bekæmpes efter gældende regler og der er ikke et generelt flueproblem på ejendommen i dag, hvilket det heller ikke forventes at komme i fremtiden. Evt. gener i form af støv, støj og fluer - forventes ikke at berøre naboer mv. Arealoplysninger Der drives ca. 313 ha, som er ejet og forpagtet arealer. Gylleaftaler Der er gylleaftaler på: Kildegårdsvej 7, 4100 Ringsted jf. ansøgers oplysninger er der i før situationen leveret ca. 50 DE, hvilket det også skal fremover. Der vil særskilt blive fremsendt en 16 ansøgning snarest. Karsebækvej 27, 4100 Ringsted jf. ansøgers oplysninger er der i før situationen leveret ca. 50 DE, hvilket det også skal fremover. Der vil særskilt blive fremsendt en 16 ansøgning snarest. Lugt Der er foretaget en lugtberegning i it-systemet, lugtberegningen viser at genekriteriet er overholdt for enkelt liggende nabo samt samlet bebyggelse, men kan ikke overholdes til byzone. Der er foretaget OML-lugtberegninger for efter situationen, med ændret ventilationsforhold. Som forudsætning i OML-beregning for den fremtidige situation er der anvendt miljøkors i alle afkast, og 9 afkast i smågrisestalden er hævet med 0,5 m, dvs. afkastet er 7,5 m over terræn. OML-beregning for efter udvidelsen med tiltag viser følgende max OUE/s for; Byzone (385 m) 4 OUE/s (max. 5 OUE/s) Samlet bebyggelse (420 m) 4 OUE/s (max 7 OUE/s) Enkelt liggende beboelse (245 m) 6 OUE/s (max 15 OUE/s) Hermed er lugtemissionen fra den ønskede ansøgte produktion overholdt, selve lugtberegningen er fremsendt til Ringsted kommune d. 11 feb. 2014) 7/ 39

8 Ammoniak - Emissionsgrænseværdier og BAT Det ansøgte dyrehold er omfattet af det generelle krav om 30 % reduktion af NH 3 -tab fra stald og lager, samt de vejledende BAT emissionsgrænseværdier. Det generelle ammoniakemissions krav på 30% Den samlede emissionsgrænseværdi (BAT) for eks. og nye stalde Ammoniakfordampningen fra det samlede anlæg kg NH3-H kg NH3-H kg NH3-H Der er anvendt følgende tiltag for at mindske ammoniakfordampningen; Delvis spaltegulv i eksisterende og nye stalde. Foderoptimering 128 gram råprotein pr. FE/so. Fosfor - Emissionsgrænseværdier og BAT Emissionsgrænseværdien for fosfor ved anvendelse af BAT for husdyrbrug med konventionel svineproduktion i gyllebaserede staldsystemer omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12 er fastlagt til 23 kg P/DE søer og 27,8 kg P/DE smågrise. Dette betyder at denne bedrift maksimalt må producere kg P/år. Fosfor niveauet er overholdt med en fodertilpasning på 4,6 gram P/FE/søer, hermed er fosforniveauet overholdt med kg P/år. Påvirkning af naturområder Anlægget ligger 8-9 km fra nærmeste 7 område og registreret natura 2000 område. Anlægget liggere ca m fra ammoniak følsom skov. Anlægget ligger ca. 600 m fra 3 overdrev. (se afsnit Landskabet og planforhold, for nærmere beskrivelse) Der er ikke foretaget ammoniakberegninger, da anlægget ligger i behørig afstand til de pågældende naturområder. 8/ 39

9 Fysiske oplysninger om staldanlægget Generelt Facadebeklædning Taghældning/ materiale Højde på bygning Grundplan Anvendelse Ejendommen fremstår meget harmonisk med rolige farver, og der er renholdt og vedligeholdt på hele ejendommen. Alle stalde er opført i gule sten. Den nye stald ønskes opført i tilsvarende materialer som det eksisterende. Taget på driftsbygningerne er grå eternittagplader. Taghældningen på driftsbygningerne er ca. 15 til 25 grader. Taghældning og materialevalg på den nye tilbygning skal være tilsvarende den eksisterende bygning. Staldene er opmålt til ca. 6,5 m fra terræn til kip med undtagelse af farestald der ligger parallel med vej der er opmålt til ca. 5 m til kip. Den nye tilbygning opføres i samme højde som den eksisterende bygning. Der er ca m2 driftsbygninger på ejendommen, både i nu situationen og efter situationen. Driftsbygningerne anvendes til svin, foder og maskiner. Der er 3 eksisterende gyllebeholder på 380 m3, 1080 m3 og 2550 m3. Gyllebeholderne er opført i betonelementer, og ligger ca. 2 m over terræn. Der er umiddelbart ikke planer om ny beplantning omkring ejendommen. Beliggenhedsplan: Der er vedlagt beliggenhedsplan af ejendommen, med følgende oplysninger: Placering af stalde. Placering af fodersiloer mv. Placering af ventilationsafkast. Placering af dræn Relevante adgangsveje Interne transport veje Olietanke overjordiske og under jordiske kemikalirum Placering af døde dyr Beplantning Belysning Brandslukker Oplag af halm Placering traktor med frontlæsser Hovedafbryder el Hovedhane vand Nødgenerator 9/ 39

10 Indretning af anlægget Farestalden: Der er i alt 146 farestipladser med delvis spaltegulv. Drægtighedsstalden: Der er i alt 382 pladser til løsgående drægtige søer på delvis spaltegulv. Løbestald og observation stald: Der er i alt 100 pladser til søer, på delvis spaltegulv. Smågrisestald: Der er i alt 9 sektioner á 330 stipladser til smågrise på delvis spaltegulv. Generelt for staldsystemet Når det enkelte dyr bliver fodret efter dets behov, giver det en mindre udskillelse af næringsstoffer i gødningen. Dette, sammenholdt med tildeling af beskæftigelsesmateriale, god management og god hygiejne, vil begrænse lugt og ammoniakfordampning i og fra stalden. Desuden er der opsat overbrusningsanlæg, som kan medvirke til at binde støv, og styre grisenes gødeadfærd. Især i sommerhalvåret kan overbrusning være med til at opretholde en god hygiejne i stierne og derigennem reducere risiko for lugtgener. Overbrusningsanlægget bidrager desuden til nedkøling af grisene i varme perioder. Gødning håndteres udelukkende som gylle. Gyllen pumpes fra stalden til forbeholder, hvorfra det pumpes til gyllebeholderne. 10/ 39

11 2 Anlægget 2.1 Dyrehold og management Dyrehold før udvidelsen Antal Indgang afgang DE Søer 580 / / 134,9 Polte , ,6 Smågrise ,2 27,5 61,6 DE i alt 204,1 Dyrehold efter udvidelsen Antal Indgang afgang DE Søer 600 / / 139,5 Smågrise ,2 32,0 100,0 DE i alt 239,5 Ansøger ønsker muligheden for at variere indgangsvægt og afgangsvægt, så længe det samlede antal DE ikke overskrides. Management Ejendommen drives efter princippet godt landmandskab. Bedriftens medarbejdere bliver løbende uddannet gennem kurser, efteruddannelse og deltagelse i erfa-grupper. Medarbejdere vil blive orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen. Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Ikke genbrugbart affald køres i deponi på den lokale genbrugsplads. Der tages videst muligt hensyn til naboer ved udspredning af gylle. Rengøring i og omkring ejendommen foretages jævnlig for at undgå uhygiejniske forhold og for at nedsætte risikoen for tilhold af eventuelle skadedyr, samt for at mindske risikoen for lugtgener for omkringboende. Der føres årlig kontrol over vand- og energiforbrug. Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med ejendommens regnskab. I ejendommens effektivitetskontroller registreres desuden foderforbrug, produktionsresultater og lign. Der forefindes en beredskabsplan, der beskriver forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand mv. Rengøring og desinficering Svinestaldene vaskes efter hvert hold grise. Staldene sættes i blød, og vaskes og desinficeres. 11/ 39

12 Overbrusning i svinestalde Der er etableret overbrusning over gødearealet i staldene. Dette bruges til reguleringen af grisenes kropstemperatur. Ydermere holder det spalterne rene og kølige. Dyrene gøder hermed hellere på spalterne end på det faste lejeareal. Bedste tilgængelig staldteknologi Der er delvis spaltegulv i hele staldsystemet. Det er vurderet, at der er en god dyrevelfærd i stalden. Dyrevelfærdskravene til rode og beskæftigelsesmateriale opfyldes ved ophængning af træklodser i overensstemmelse med lovkrav. Overbrusning af grisene sikrer, at grisene afkøles, så de ikke vælger at gøde i lejearealet. Hermed holdes ammoniakkoncentrationen og temperaturen lavere, hvilket medvirker til et bedre arbejdsmiljø. Der kan dog være en større arbejdsbyrde ved delvist spaltegulv, da det faste gulv skal renholdes. Alle dyrene er opdelt i grupper og sektioner. Dette giver en målrettet fodrings- og temperatur strategi til de enkelte grupper. Når det enkelte dyr bliver fodret efter dets behov, giver det en mindre udskillelse af N og P i gødningen. Dette sammenholdt med god management og en god hygiejne i staldene, vil det kunne begrænse lugt og ammoniak. Overbrusningen medvirker til at køle dyrene i de varme perioder, binde støv, samt bidrage til regulering af grisenes gødeadfærd, således at svineri i stierne undgås. En vis andel fast gulv minimerer gylleoverfladen i gylle kummen i stalden, og minimerer derfor ammoniak fordampningen. Staldtemperaturen holdes lavest muligt i alle sektioner. Drikkenipler tjekkes ofte og udskiftes, hvis de drypper. Renholdelse og vedligeholdelse af ventilation og foderanlæg vil holde energiniveauet på et acceptabelt niveau. De nuværende stalde lever umiddelbart optil BAT niveauet de er indrettet med delvis spaltegulv. Der forventes en renovering af staldene indenfor en 20 årig periode. Her vil evt. ny BAT teknologi blive indarbejdet i stalden. Bedste tilgængelig foderteknologi I forbindelse med effektivitetskontrol og optimering af produktionen bliver ejendommens foderforbrug nøje gennemgået, således at fodereffektiviteten optimeres, samtidig med at der tages hensyn til prisudvikling på foder. Som udgangspunkt vil der blive anvendt foder med optimeret indhold af råprotein og fosfor. - Foderplaner udarbejdes i samarbejde med foderkonsulent, og det sikres, at der anvendes den for ejendommen bedste viden inden for svinefodring. - Mindst 1 gang årligt gennemgås foderplaner for optimeringer, fejl, mm. - Foderet indeholder et fosfor- og råproteinindhold indenfor de vejledende niveauer. - Foderet er tilpasset til de enkelte dyregrupper og vægtintervaller, så der ikke opstår unødigt overforbrug af hverken næringsstoffer, fosfat eller hjælpestoffer. 12/ 39

13 2.2 Lokalisering Husdyrbrugets anlæg er beliggende ved Ørslev, imellem Ringsted og Haslev. Ejendommen er placeret optimalt i forhold til samlet bebyggelse og enkelt liggende nabo. I forhold til byzone kan den generelle lugtberegning ikke overholdes. Men med forhøjelse af skorsten og øget afgangshastighed fra ventilationen kan lugtgenekriterierne også overholdes i forhold til byzone. Der er gode tilkørselsforhold til ejendommen. 13/ 39

14 2.2.1 Faste afstandskrav Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m): ca. 325 m til den nærmeste private vandboring ved Karsebæk Huse. Almene vandforsyningsanlæg (50 m): ca. 720 m til den nærmeste offentlige vandboring - Ørslev Vandværk. Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m): ca. 160 m til lille sø nord for stald anlæg. Hvis der ligger dræn nærmere end 15 m til den nye tilbygning vil de blive etableret i faste dræn, eller blive flyttet. Offentlig vej og privat fællesvej (15 m): der er ca. 15 m til Ottestrupvej fra den eksisterende farestald, og ca. 70 m fra den nye tilbygning til offentlig vej. Levnedsmiddelvirksomhed (25 m): ukendt - mere end 25 m Beboelse på samme ejendom (15 m): Der er i dag ca. 18 m til egen bolig målt fra den stald der ønskes nedlagt, der bliver i fremtiden ca. 35 m målt fra den eksisterende farestald. Naboskel (30 m): Der er ca. 80 m til nærmeste naboskel, målt fra eksisterende smågrisestald, og der er ca. 125 m fra den nye tilbygning. Nabobeboelse (50 m): Der er ca. 100 til nærmeste nabo med landbrugspligt. Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (50 m): Der er ca. 330 m fra nærmeste stald til byzone Ørslev. Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. (50 m): Der er ca m til landzonelokalplan for boliger i Terslev. Område i landzone med samlet bebyggelse (50 m): Der ligger umiddelbart ikke samlet bebyggelse i landzone i mange 1000 meters radius af ejendommen, der er derfor opmålt til nærmeste klynge af boliger på mere end 8 boliger Terslev byzone, beliggende ca. 330 m fra ejendommen. Jf. ejers viden og oplysninger fra 14/ 39

15 2.2.2 Landskabet og planforhold 7 område: Der er fra anlægget til nærmeste 7-område en afstand af ca. 8 km mod syd. Det omtalte område er et 3-beskyttet overdrev på mere end 2,5 ha, som ligger udenfor et internationalt naturbeskyttelsesområde. Naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser(natura 2000): Der er fra anlægget til nærmeste Natura 2000 område en afstand på ca m mod nord. Det omtalte område er et EF-fuglebeskyttelse og et EF-habitatsområde. Beskyttede naturarealer: Anlægget ligger i et område, hvor der indenfor en radius på ca. 500 meter ligger omkring 7 mindre beskyttede vandhuller/søer. Af øvrige beskyttede naturarealer ( 3) ligger der 630 meter mod nord et mindre beskyttet overdrev, som dog ligger udenfor et internationalt naturbeskyttelsesområde. Derudover ligger der indenfor en radius på 1000 meter mod syd/sydvest en naturområde udpeget som beskyttet mose og eng. Den nærmeste ammoniakfølsomme skov ligger i en afstand af ca m øst for ejendommen. Landskabelige hensyn: Anlægget ligger indenfor et jordbrugsområde, og i god afstand for nogle særlige interesseområder og/eller bygge/beskyttelseslinjer. 15/ 39

16 2.3 Energi og vandforbrug Energiforbrug Ressource FØR EFTER Opbevaring (f.eks. tanktype, bygning eller indretning) Elforbrug i normtal (energisparerkataloget) Elforbrug oplyst af ansøger Ca kwh. (excl. Tørring af korn og blanding af foder) Ca kwh. / Ca kwh (excl. Tørring af korn og blanding af foder) Fyringsolie til stald Oplyst af ansøger Ca. 0 liter. Ca. 0 liter Halmfyring 225 tons 225 tons Dieselolie til maskiner Oplyst af ansøger Ca liter Ca liter Ved maskinhus Energiteknologi på anlæg (BAT) Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører fjerkræ og svineproduktion, anvendes der BAT, når der er etableret (delvis) lavenergibelysning, (udskiftningen vil foregå efterhånden som elpærerne springer) eftersyn og rengøring af ventilatorer, temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol, og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation. - Ventilationssystemer er optimeret og dimensioneret og reguleret efter den aktuelle belægning. - De enkelte staldafsnit udtørres med varmeblæser efter vask, inden der indsættes nye grise. På den måde undgås det at ventilere unødigt, samtidig med at det undgås, at temperaturen i stalden er for lav og luftfugtigheden er for høj, når der indsættes grise, idet dette kan medføre unødigt svineri i stalden. Høj renlighed giver bedre sundhed i stalden, tørre stalde holder ammoniakemissionen fra stalden lav - Der sørges for jævnlig inspektion og rengøring af ventilationskanaler og ventilatorer. - Der sørges for, at unødig belysning og andet energispild undgås. - Hvor det er muligt, er der opsat lavenergi lysstofrør/elpærer. - Udendørs belysning benyttes kun i nødvendigt omfang. 16/ 39

17 2.3.2 Vandforbrug FØR EFTER Drikkevand* m m3 Drikkevandsspild* 247 m3 300 m3 Vaskevand (stalde)* 504 m3 604 m3 Staldtoilet mv. 170 m3 170 m3 Vaskevand (maskiner) 100 m3 100 m3 Markvanding 0 m3 0 m3 Samlet vandforbrug normtal Ca m3 Ca m2 Vandforbrug oplyst af ansøger Ca m3 / *(Håndbog i svinehold 2007) Ejendommen forsynes med vand fra offentlig vandværk i Ørslev. Regnvand fra tage og befæstede arealer føres til markdræn., jf. vedlagte beliggenhedsplan. Vandteknologi på anlæg (BAT) Ifølge BREF der vedrører fjerkræ og svineproduktion, anvendes der BAT når der er anvendes højtryksrensning til vask af stalde, og når drikkenipler er placeret over trug. - Der foretages højtryksvask af stalde mellem hvert hold af grise. - Drikkenipler placeres over fodertrug, så spild undgås. - Stalde sættes i blød inden vask, hvilket nedsætter forbruget af vand. - Drikkevandsnipler mm efterses og udskiftes når det skønnes nødvendigt. - Vandforbruget registreres og moniteres løbende for at forebygge spild og for at undgå eventuelt ødelagte vandrør. 17/ 39

18 2.4 Gener Lugt Beregning af lugtemissionen fra husdyrbrugets anlæg beregnes i lugtenheder. Beregningen baseres på husdyrtype, kg dyr på stald (antal stipladser) og staldsystem. Geneafstandene beregnes ud fra anlæggets lugtenheder. Beregningen foregår dels ved hjælp af FMKvejledningen og dels den nye lugtvejledning. I det aktuelle projekt er der en problematik med beliggenhed i forhold til byzone men lugtberegningen er overholdt i forhold til enkelt beboelse og Samlet bebyggelse. Derfor er der fremsendt som supplement, til lugtberegningen i det digitale ansøgningssystem, en OML-beregning for lugtspredningen fra ejendommen. Se lugtberegning af d. 11 feb I denne lugtberegning er der taget ekstra forholdsregler for at reducere lugten, det er gjort ved at forhøje skorstene, og ved at etablere miljøkors i afkast. Hermed overholdes alle genekriterierne for hhv. byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig. Nærmeste bolig uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone, se nedenstående udklip fra it-systemet. Der ligger umiddelbart ikke samlet bebyggelse i landzone i mange 1000 meters radius af ejendommen, der er derfor opmålt til nærmeste klynge af boliger på mere end 8 boliger Terslev byzone. 18/ 39

19 Ventilation Ventilationssystemet reguleres efter den aktuelle belægning. Der udføres en jævnlig rengøring (ved hvert holdskifte) og tilsyn af ventilationskanaler og ventilator, herved fjernes snavs mv. som kan yde modstand og forøge strømforbruget. Der gennemføres regelmæssig kontrol af temperatur- og luftfugtighedsfølernes indstilling og nøjagtighed. Der installeres trinløs styring af ventilatorer i staldene, hvilket regulerer luftcirkulationen efter behov, og giver dermed lavest mulig forbrug af energi. Det er oplyst, at der er ved strømsvigt og høje temperaturer i stalden er etableret alarm på ventilationssystemet. Nødventilation kan etableres manuelt. Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der BAT når der etableres (delvis) lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af ventilatorer, temperatur styring der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation. Ventilationsprincippet i samtlige svinestalde er undertryksventilation. Det er i form af enten diffus ventilation hvor luften kommer ned i gennem hele loftfladen og blæses ud af skorstene, eller via indsugning og udsugning. Ventilationsafkastene er indtegnet på vedlagte situationsplan. Stald Type Forventet maksimale ydelse pr. dyr Drægtige søer Undertryk Max ydelse ca. 100 m3/time/gris Farestald Undertryk Max ydelse ca. 300 m3/time/gris Smågrisestald Undertryk Max ydelse ca. 40 m3/time/gris 19/ 39

20 2.4.2 Støj Støj fra staldanlægget vil kunne forekomme fra dyr og staldmekanik samt interne og eksterne transporter til og fra ejendommen. Herunder Spidsbelastning af støj i forbindelse med ind- og udlevering af grise. Almindelig støj fra den daglige pasning af grisene. Type Placering Driftstid Tiltag til begrænsning af støj Ventilationsanlæg I kip Hele døgnet / Stalde og dyr I staldene Ca. kl alle dage. Foderanlæg Hjemmeblanderi placeret i foderlade. Kører i hele døgnet, men det hele foregår indendørs med lukket port. Korntørring I siloer Normalt i høst plus 30 dage efter - hele døgnet. / Lukket porte / Kørsel med maskiner Gyllevogne fra ejendom til udspredningsarealerne. Kornvogne fra arealer til silo I højsæsonerne hele døgnet. / * Generelt forventes støjen fra anlægget at være mindre end miljøstyrelsens angivelser (55 dag/ 45 aften / 40 nat dba). Støj fra gylleudkørsel foregå kun i to højsæsoner; forår og sensommer. Støj fra kornvogne kun i høst. For at begrænse støjgener kontrolleres og renses mekaniske installationer jævnligt, således at de fungerer optimalt og ikke giver anledning til unødig støj. Støjkilder i form af ventilationsafkast, udleveringsrum og fodersiloer fremgår af beliggenhedsplan. 20/ 39

21 2.4.3 Lys Der vil ved den normale daglige drift ikke være arbejdsprojektør på ejendommen. Der er opsat lys i ved indgang og i forbindelse med udleveringsrum. Disse belysningskilder er afskærmet. Der er desuden belysning ved gavlen til foderladen. Dette lys vil være tændt ved aflæsning af foder udenfor tidspunkter med dagslys. Det normale tidsrum for belysning er fra kl , men det kan dog forekomme lys næsten hele døgnet ved ind og udlevering af grise Fluer og skadedyr Regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder vil være med til at begrænse gener fra skadedyr. Der benyttes rovfluer fra firmaet Miljøfluen til bekæmpelse af staldfluerne, og effekten er dokumenteret gennem adskillige år. Rovfluerne lever under spalterne, og deres larver parasiterer staldfluernes larver, således at formeringen reduceres væsentligt. Foderet er opbevaret i tætte siloer, hvor det ikke er muligt for skadedyr at komme ind. Soya bliver leveres i korngrav og derfra med snegl til råvaresiloer. Mineraler leveres i bigbags og placeres direkte i påslag. Færdigblandet foder med snegl til færdigvaresiloer og derfra med fodringssystemet ud i staldene. Der er udendørs kornsilo. Foderladen rengøres jævnligt. Der sørges for at der ikke er uhygiejniske forhold ved de døde dyr, og de vil være overdækket. Hvis der er blod eller lign. vil dette blive fjernet når de døde dyr er blevet afhentet Bekæmpelse af rotter er udliciteret til firma. Der er opstillet rottekasser på ejendommen Støv Problemer med støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af foder. Foderhåndteringen foregår dog kun indendørs og foderet bliver sneglet, hvilket reducerer støv væsentligt. 21/ 39

22 2.4.6 Transport Kort med kørselsruter Eksterne transporter kommer hovedsageligt fra Ringstedsiden via Farendløse. Intern transporter med smågrise til slagtesvineproduktionen er i dag til både Terslev og Farendløse. 22/ 39

23 Antal transporter årligt FØR EFTER Tidsrum Gylletransport med traktor á ca. 25 tons* Gylletransporter med lastbil á ca. 30 tons Medio marts - maj og start september i tidsrummet kl Medio marts - maj og start september i tidsrummet kl I høst køres døgndrift. Indtransport af korn med traktor Indtransport af Halm med I høst køres døgndrift. traktor Foder transporter Hverdage Samme antal transporter men større læs Afhentning af smågrise Hverdage Samme antal transporter men større læs Afhentning af døde dyr Normalt i hverdagene - Men kan forekomme hele døgnet. Diverse transporter Hverdage Transporter i alt *De nærmeste arealer v. ejendommen tilføres gylle med gylleudlægger, dvs. gyllen pumpes direkte fra gyllebeholder til mark. Tidsrummet for udkørsel med husdyrgødning planlægges normalt at foregå i hverdagene, og vil hovedsageligt foregå om foråret og om efteråret. Al gylle udbringes med gyllevogn, hvis der skal flyttes gylle mere end 10 km, er det i lukket lastbil á ca. 30 tons. Der er før udvidelsen ca. 468 transporter og efter udvidelsen ca. 488 transporter, idet transporterne optimeres. Udspredning af gylle og indhøst af korn og halm foregår over forholdsvis få dage om året, og vil derfor ikke påvirke de ugentlige faste transporter, der kører til og fra ejendommen. I både før og efter situationen er der ca. 4 transporter om dagen. (uden gylletransporter, og indhøst af korn og halm). Der er 2 indkørsler til ejendommen fra Ottestrupvej. 23/ 39

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12 Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12 Slagtesvineproduktion på Terslev Skolevej 26, 4690 Haslev 1.udgave 3 juni 2014 1/ 36 Indhold Indhold... 2 1 Generelle forhold... 4 1.1 Ejer-

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Anlæg på ejendommen Tobjergvej 17, 4300 Holbæk 1. udgave juni 2014 1/ 26 Indhold Indhold... 2 1 Generelle forhold... 3 1.1 Oplysninger om

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter 12. på ejendommen Egebjerg, Egebjergvej 3, 4050 Skibby

Ansøgning om miljøgodkendelse efter 12. på ejendommen Egebjerg, Egebjergvej 3, 4050 Skibby Ansøgning om miljøgodkendelse efter 12 på ejendommen Egebjerg, Egebjergvej 3, 4050 Skibby 2. udgave juni 2015 Indhold Indhold... 2 1 Generelle forhold... 4 1.1 Ejer- og driftsforhold... 4 1.2 Godkendelsespligt...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

11-Miljøgodkendelse af svinebrug. Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted Sagsnr. 14/12

11-Miljøgodkendelse af svinebrug. Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted Sagsnr. 14/12 11-Miljøgodkendelse af svinebrug Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted Sagsnr. 14/12 DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse af svinebrug i henhold til 11 i Husdyrbrugsloven på Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted. Dato for

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter 12 i husdyrgodkendelsesloven på ejendommen. Engskelgård Hovedvejen 75 4320 Lejre

Ansøgning om miljøgodkendelse efter 12 i husdyrgodkendelsesloven på ejendommen. Engskelgård Hovedvejen 75 4320 Lejre Ansøgning om miljøgodkendelse efter 12 i husdyrgodkendelsesloven på ejendommen Engskelgård Hovedvejen 75 4320 Lejre 2. udgave 11. november 2015 1 Oplysninger i denne ansøgning følger kronologisk Miljøstyrelsens

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrlovens 12. på ejendommen Rudbjerggård, Grunderupvej 17, 4683 Rønnede.

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrlovens 12. på ejendommen Rudbjerggård, Grunderupvej 17, 4683 Rønnede. Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrlovens 12 på ejendommen Rudbjerggård, Grunderupvej 17, 4683 Rønnede. 1. udgave april 2014 1. Oplysninger om ansøger- og ejerforhold 1.1 Ansøger Navn Jesper Høj

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter 11. på ejendommen Fredensgård, Sørningevej 5, 4450 Jyderup.

Ansøgning om miljøgodkendelse efter 11. på ejendommen Fredensgård, Sørningevej 5, 4450 Jyderup. Ansøgning om miljøgodkendelse efter 11 på ejendommen Fredensgård, Sørningevej 5, 4450 Jyderup. 1. udgave 12.03.2012 Oplysninger i denne ansøgning følger kronologisk it-systemets spørgsmåls bokse. GENERELLE

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind

Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind 1 of 10 Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind 1.2. Godkendelsespligt Der ansøges om en udvidelse af dyreholdet på adressen Vedøvej 7, 8560 Kolind. Bedriften ejes af ansøger Niels Arve Pedersen. Der

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter 11. på ejendommen Politigården, Bavnen 2, 4045 Skibby.

Ansøgning om miljøgodkendelse efter 11. på ejendommen Politigården, Bavnen 2, 4045 Skibby. Ansøgning om miljøgodkendelse efter 11 på ejendommen Politigården, Bavnen 2, 4045 Skibby. 1. udgave 28 dec. 2010 2. udgave 9 feb. 2011 3. udgave 10 feb. 2011 Ikke Teknisk resume Type husdyrbrug Driften

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde.

I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde. 12-miljøansøgning på Kirkevej 16, 5683 Haarby I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde. 10.700 slagtesvin

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelseslovens 12

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelseslovens 12 Ansøgning om miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelseslovens 12 Udvidelse af produktion af slagtesvin på ejendommen Nyrupvej 40, 4293 Nyrup. 1. udgave februar 2017 1/ 22 1 Generelle forhold... 3 1.1 Oplysninger

Læs mere

OML-lugtberegning for den ønskede svineproduktion.

OML-lugtberegning for den ønskede svineproduktion. Faxe Kommune MILJØRÅDGIVNINGEN Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Sorø d. 24. juni 2014 CVR 31 12 39 92 info@gefion.nu www.gefion.nu OML-lugtberegning for den ønskede svineproduktion. Hermed fremsendes

Læs mere

Anlæggets beliggenhed

Anlæggets beliggenhed Ansøgning om tillæg til eks. 11 godkendelse. Ansøger: AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande Anlægget: Adresse: Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ejendomsnummer: 7560000864 Matrikelnummer:

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej 2 og 3, 4295 Stenlille Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse.

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 2: Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3: Kvægbrug - Checkskema for på: Fittingvej 19, 6623 Vorbasse Checkskema vedr. ansøgning om godkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG NOTAT NR. 1131 Notatet indeholder vejledende tal for det typiske energiforbrug til varme i nye velisolerede svinestalde. Tallene kan bruges til benchmarking af varmeforbrug

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5 Andel fast gulv i smågrisestalde Resumé Ammoniakfordampning Delvist fast gulv reducerer ammoniakfordampningen med henholdsvist med 57 % og 62

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68203 Version 1 Dato 15 09 2014 00:00:00 Navn Harald Skov Adresse Ildvedvej 6 Telefon 75802223 Mobil 20872322 E Mail mgskov@skov.mail.dk

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 12374 Version 3 Dato 11-01-2010 Navn Flemming Risbjerg Adresse Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon 47511012 Mobil 21286212 E-Mail

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Ansøgning om tillæg til 12 godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven

Ansøgning om tillæg til 12 godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven Ansøgning om tillæg til 12 godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven Udvidelse af husdyrproduktion på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse 3. udgave maj 2016 2. udgave marts 2016 1/ 30 Indhold Indhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering,

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00 Navn Dan Larsen Adresse Kulagervej 39 Telefon 56788351 Mobil 26828351 E Mail aabylund@privat.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00 Navn Søren Andersen Adresse Spøttrup Mark 2 Telefon 97548840 Mobil 61704433 E-Mail svineproduktion@pc.dk

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bygningsnr. Beskrivelse Størrelse m 2 /m 3 1 Plads til kalvehytter 480

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 11-09-2014 udført miljøtilsyn på Resenborgvej 5 7400 Herning.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 11-09-2014 udført miljøtilsyn på Resenborgvej 5 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Per Rosenlund Resenborgvej 5 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8032 miksm@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 15.00.00-P19-29-04 Kontaktperson:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø. Peter Kjær Knudsen/ Birgitte Israelsen Knudsen

Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø. Peter Kjær Knudsen/ Birgitte Israelsen Knudsen Revurdering af miljøgodkendelse på Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø Efter husdyrgodkendelseslovens 11 Holbæk Kommune [Vælg en dato] Datablad Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk. TEKNIK OG MILJØ Flemming Vile Jensen Hedebyvej 4 6933 Kibæk CVR-nr.: 26189020 P-nr.: 1003908792 CHR-nr.: 96831 Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser Miljøgodkendelse fra 2007 Tillæg 1 fra

Læs mere

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER Michael Holm, Chefforsker, Innovation Malene Jørgensen, Seniorkonsulent, Innovation Herning, DISPOSITION Miljøregulering i DK Miljøtiltag til

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af svineproduktion på virksomheden Vedøvej 7, 8560 Kolind Virksomhedens

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Afstande mellem husdyrproduktion og nabohuse - vejledning og fortolkning

Afstande mellem husdyrproduktion og nabohuse - vejledning og fortolkning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Udkærsvej 15, DK-8200 Århus N. Tlf. 87 40 50 00 Fax: 87 40 50 10 Byggeri, teknik, miljø. Artikel nr.: 0022 Dato: 09-05-2007 Forfatter: Arne Grønkjær Hansen Afstande

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

SÅDAN VALGTE JEG MIN MILJØTEKNOLOGI

SÅDAN VALGTE JEG MIN MILJØTEKNOLOGI SÅDAN VALGTE JEG MIN MILJØTEKNOLOGI V/ TORBEN HAUSKOV & HEIDI WENTZLAU SVINEKONGRESSEN 2015 FOREDRAG NR. 26 MILJØTEKNOLOGI -STRATEGI ELLER ROULETTE? Introduktion til valget af miljøteknologi Heidi Wentzlau,

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk v/ Ejler Petersen Ansøgning i husdyrgodkendelse.dk Oprettelse af skema Kumulation og græsmarksandel Opret staldafsnit og valg af teknologi på staldniveau Indtegning af

Læs mere

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse) 5 708410 017698 Sendes til (kommunens navn og adresse) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn.nr. Udfyldes af ansøgeren - sæt X Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Tillæg til godkendelse af svineproduktion på virksomheden Andivej 30,

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere