Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11"

Transkript

1 Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Svineproduktion på Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted. 1.udgave 17 marts udgave 22 april 2014 (ammoniak beregninger) 1/ 39

2 Indhold Indhold Generelle forhold Ejer- og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Offentlighed og høring Ikke Teknisk resume Anlægget Dyrehold og management Lokalisering Faste afstandskrav Landskabet og planforhold Energi og vandforbrug Energiforbrug Vandforbrug Gener Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Forurening Spildevand Husdyrgødning og foder Affald og kemikalier Ammoniak Ammoniaktab Påvirkning af natur Arealerne Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) / 39

3 3.5 Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning Beskrivelse af alternativer / 39

4 1 Generelle forhold 1.1 Ejer- og driftsforhold Ansøger Navn Kaj Hasling Rasmussen Adresse Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted Telefon / Mail Bedriftsoplysninger Gårdnavn Ørslevgaard Sags adresse Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted Ejendomsnummer Matrikelnummer 14a m.fl. Ørslev By. CVR CHR-nummer Godkendelsespligt Der er i dag en godkendelse til en årsproduktion på 580 årssøer, smågrise (7,2-27,5 kg) og 290 polte (27,5-102 kg), i alt svarende til 203,78 DE. Der er i dag en godkendelse til en årsproduktion på 600 årssøer, og smågrise (7,2-32 kg), i alt svarende til 239,59 DE. Dette vil kræve en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens Godkendelsens omfang Dyreholdet er placeret på Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted. I forbindelse med udvidelsen, vil en gammel drægtighedsstald blive nedlagt, og der ønskes opført en ny drægtighedsstald i forlængelse af eksisterende drægtighedsstald. Denne ændring betyder at produktionen flyttes længere væk fra byzonen. Gyllen afsættes på egne arealer, samt på gylleaftale arealer. Hvis ejendommen i mod al forventning inden for den nærmeste årrække skal nedlukkes, vil alle gyllebeholdere blive tømt, og foderrester vil blive fjernet. Oprydningen vil foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning. Såfremt besætningen bliver ramt af en sygdom der af veterinærmyndighederne kræver karantæne eller nødslagtning af dyrene, vil det foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 4/ 39

5 1.3.1 Projektets omfang Der er i dag en godkendelse til en årsproduktion på 580 årssøer, smågrise (7,2-27,5 kg) og 290 polte (27,5-102 kg), i alt svarende til 203,78 DE. Der ønskes en godkendelse til en årsproduktion på 600 årssøer, og smågrise (7,2-32 kg), i alt svarende til 239,59 DE. Grisene er opstaldet i eksisterende svinestalde, samt den nye drægtighedsstald. Der sker ingen ændringer i indretningen af de øvrige eksisterende stalde. Der anmodes om at afgangsvægten på smågrisene kan reguleres, så længe det samlede antal DE ikke overskrides Tidligere godkendelser Der foreligger en vvm-screening i Biaktiviteter Der er ingen biaktiviteter på for bedriften Husdyrbrugets ophør Hvis ejendommen i mod al forventning inden for den nærmeste årrække skal nedlukkes, vil alle gyllebeholdere blive tømt, og foderrester vil blive fjernet. Oprydningen vil foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning. Såfremt besætningen bliver ramt af en sygdom der af veterinærmyndighederne kræver karantæne eller nødslagtning af dyrene, vil det foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 5/ 39

6 1.4 Offentlighed og høring Offentlighed og høring Ringsted kommune vil offentliggøre og sætte sagen i høring jf. gældende regler for området Ikke Teknisk resume Type husdyrbrug På bedriften drives der udelukkende svineproduktion, og planteavl. Gødningen afsættes pål egne og forpagtede arealer, samt gylleaftale arealer. Dyreholdets størrelse Der er i dag en godkendelse til en årsproduktion på 580 årssøer, smågrise (7,2-27,5 kg) og 290 polte (27,5-102 kg), i alt svarende til 203,78 DE. Der ønskes en godkendelse til en årsproduktion på 600 årssøer, og smågrise (7,2-32 kg), i alt svarende til 239,59 DE. Beskrivelse af byggeriet Produktionen i den eksisterende gamle drægtighedsstald ønskes nedlagt, der ønskes i stedet opført en ny drægtighedsstald i forlængelse af den eksisterende stald. Der ønskes etableret en sprøjte-fyldeplads med afløb til gyllebeholderen, den gamle drægtighedsstald ønskes ombygget til værksted og garage mv. se vedlagte beliggenhedsplan Ændringer i staldsystemet Der sker ingen ændringer af staldsystemet i de øvrige staldbygninger. Håndtering af husdyrgødning Al husdyrgødning fra produktionen er gylle. Gyllen opbevares i 3 stk. eksisterende gyllebeholdere, samt gyllekanaler med en samlet kapacitet på m3. Der er opbevaringskapacitet til ca. 9 mdr. efter udvidelsen. Husdyrgødningen anvendes kun på egnede udspredningsarealer. Tidsrummet for udkørsel med husdyrgødning planlægges normalt til at foregå i hverdagene, og vil hovedsageligt foregå om foråret og om efteråret. Gyllen udlægges med slangeudlægger i nærområdet, suppleret med traktor og gyllevogn. Hvis udspredningsarealerne er beliggende mere end 10 km væk, flyttes gyllen med lastbil. Gyllen udspredes med slæbeslanger, enten med traktor og gyllevogn eller selvkørende anlæg. Gyllen kan også i visse tilfælde nedfældes hvis det er nødvendigt i forhold til afgrøden, eller på arealer hvor det er lovbestemt. 6/ 39

7 Transporter I før situationen er der ca. 468 transporter til og fra ejendommen, heraf er ca. 150 transporter med korn og halm i høst og ca. 110 transporter med husdyrgødning. I efter situationen er der ca. 488 transporter til og fra ejendommen, heraf er ca. 150 transporter med korn og halm i høst og ca. 130 transporter med husdyrgødning. Eksterne transporter kommer hovedsageligt fra Ringstedsiden via Farendløse. Intern transporter med smågrise til slagtesvineproduktionen er i dag til både Terslev og Farendløse. Støv, Støj og fluer I forbindelse med udvidelsen vil der komme flere grise på ejendommen. Men idet der kan være flere grise og mere foder pr. transport forventes støv og støj niveauet at være uændret. Fluer bekæmpes efter gældende regler og der er ikke et generelt flueproblem på ejendommen i dag, hvilket det heller ikke forventes at komme i fremtiden. Evt. gener i form af støv, støj og fluer - forventes ikke at berøre naboer mv. Arealoplysninger Der drives ca. 313 ha, som er ejet og forpagtet arealer. Gylleaftaler Der er gylleaftaler på: Kildegårdsvej 7, 4100 Ringsted jf. ansøgers oplysninger er der i før situationen leveret ca. 50 DE, hvilket det også skal fremover. Der vil særskilt blive fremsendt en 16 ansøgning snarest. Karsebækvej 27, 4100 Ringsted jf. ansøgers oplysninger er der i før situationen leveret ca. 50 DE, hvilket det også skal fremover. Der vil særskilt blive fremsendt en 16 ansøgning snarest. Lugt Der er foretaget en lugtberegning i it-systemet, lugtberegningen viser at genekriteriet er overholdt for enkelt liggende nabo samt samlet bebyggelse, men kan ikke overholdes til byzone. Der er foretaget OML-lugtberegninger for efter situationen, med ændret ventilationsforhold. Som forudsætning i OML-beregning for den fremtidige situation er der anvendt miljøkors i alle afkast, og 9 afkast i smågrisestalden er hævet med 0,5 m, dvs. afkastet er 7,5 m over terræn. OML-beregning for efter udvidelsen med tiltag viser følgende max OUE/s for; Byzone (385 m) 4 OUE/s (max. 5 OUE/s) Samlet bebyggelse (420 m) 4 OUE/s (max 7 OUE/s) Enkelt liggende beboelse (245 m) 6 OUE/s (max 15 OUE/s) Hermed er lugtemissionen fra den ønskede ansøgte produktion overholdt, selve lugtberegningen er fremsendt til Ringsted kommune d. 11 feb. 2014) 7/ 39

8 Ammoniak - Emissionsgrænseværdier og BAT Det ansøgte dyrehold er omfattet af det generelle krav om 30 % reduktion af NH 3 -tab fra stald og lager, samt de vejledende BAT emissionsgrænseværdier. Det generelle ammoniakemissions krav på 30% Den samlede emissionsgrænseværdi (BAT) for eks. og nye stalde Ammoniakfordampningen fra det samlede anlæg kg NH3-H kg NH3-H kg NH3-H Der er anvendt følgende tiltag for at mindske ammoniakfordampningen; Delvis spaltegulv i eksisterende og nye stalde. Foderoptimering 128 gram råprotein pr. FE/so. Fosfor - Emissionsgrænseværdier og BAT Emissionsgrænseværdien for fosfor ved anvendelse af BAT for husdyrbrug med konventionel svineproduktion i gyllebaserede staldsystemer omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12 er fastlagt til 23 kg P/DE søer og 27,8 kg P/DE smågrise. Dette betyder at denne bedrift maksimalt må producere kg P/år. Fosfor niveauet er overholdt med en fodertilpasning på 4,6 gram P/FE/søer, hermed er fosforniveauet overholdt med kg P/år. Påvirkning af naturområder Anlægget ligger 8-9 km fra nærmeste 7 område og registreret natura 2000 område. Anlægget liggere ca m fra ammoniak følsom skov. Anlægget ligger ca. 600 m fra 3 overdrev. (se afsnit Landskabet og planforhold, for nærmere beskrivelse) Der er ikke foretaget ammoniakberegninger, da anlægget ligger i behørig afstand til de pågældende naturområder. 8/ 39

9 Fysiske oplysninger om staldanlægget Generelt Facadebeklædning Taghældning/ materiale Højde på bygning Grundplan Anvendelse Ejendommen fremstår meget harmonisk med rolige farver, og der er renholdt og vedligeholdt på hele ejendommen. Alle stalde er opført i gule sten. Den nye stald ønskes opført i tilsvarende materialer som det eksisterende. Taget på driftsbygningerne er grå eternittagplader. Taghældningen på driftsbygningerne er ca. 15 til 25 grader. Taghældning og materialevalg på den nye tilbygning skal være tilsvarende den eksisterende bygning. Staldene er opmålt til ca. 6,5 m fra terræn til kip med undtagelse af farestald der ligger parallel med vej der er opmålt til ca. 5 m til kip. Den nye tilbygning opføres i samme højde som den eksisterende bygning. Der er ca m2 driftsbygninger på ejendommen, både i nu situationen og efter situationen. Driftsbygningerne anvendes til svin, foder og maskiner. Der er 3 eksisterende gyllebeholder på 380 m3, 1080 m3 og 2550 m3. Gyllebeholderne er opført i betonelementer, og ligger ca. 2 m over terræn. Der er umiddelbart ikke planer om ny beplantning omkring ejendommen. Beliggenhedsplan: Der er vedlagt beliggenhedsplan af ejendommen, med følgende oplysninger: Placering af stalde. Placering af fodersiloer mv. Placering af ventilationsafkast. Placering af dræn Relevante adgangsveje Interne transport veje Olietanke overjordiske og under jordiske kemikalirum Placering af døde dyr Beplantning Belysning Brandslukker Oplag af halm Placering traktor med frontlæsser Hovedafbryder el Hovedhane vand Nødgenerator 9/ 39

10 Indretning af anlægget Farestalden: Der er i alt 146 farestipladser med delvis spaltegulv. Drægtighedsstalden: Der er i alt 382 pladser til løsgående drægtige søer på delvis spaltegulv. Løbestald og observation stald: Der er i alt 100 pladser til søer, på delvis spaltegulv. Smågrisestald: Der er i alt 9 sektioner á 330 stipladser til smågrise på delvis spaltegulv. Generelt for staldsystemet Når det enkelte dyr bliver fodret efter dets behov, giver det en mindre udskillelse af næringsstoffer i gødningen. Dette, sammenholdt med tildeling af beskæftigelsesmateriale, god management og god hygiejne, vil begrænse lugt og ammoniakfordampning i og fra stalden. Desuden er der opsat overbrusningsanlæg, som kan medvirke til at binde støv, og styre grisenes gødeadfærd. Især i sommerhalvåret kan overbrusning være med til at opretholde en god hygiejne i stierne og derigennem reducere risiko for lugtgener. Overbrusningsanlægget bidrager desuden til nedkøling af grisene i varme perioder. Gødning håndteres udelukkende som gylle. Gyllen pumpes fra stalden til forbeholder, hvorfra det pumpes til gyllebeholderne. 10/ 39

11 2 Anlægget 2.1 Dyrehold og management Dyrehold før udvidelsen Antal Indgang afgang DE Søer 580 / / 134,9 Polte , ,6 Smågrise ,2 27,5 61,6 DE i alt 204,1 Dyrehold efter udvidelsen Antal Indgang afgang DE Søer 600 / / 139,5 Smågrise ,2 32,0 100,0 DE i alt 239,5 Ansøger ønsker muligheden for at variere indgangsvægt og afgangsvægt, så længe det samlede antal DE ikke overskrides. Management Ejendommen drives efter princippet godt landmandskab. Bedriftens medarbejdere bliver løbende uddannet gennem kurser, efteruddannelse og deltagelse i erfa-grupper. Medarbejdere vil blive orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen. Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Ikke genbrugbart affald køres i deponi på den lokale genbrugsplads. Der tages videst muligt hensyn til naboer ved udspredning af gylle. Rengøring i og omkring ejendommen foretages jævnlig for at undgå uhygiejniske forhold og for at nedsætte risikoen for tilhold af eventuelle skadedyr, samt for at mindske risikoen for lugtgener for omkringboende. Der føres årlig kontrol over vand- og energiforbrug. Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med ejendommens regnskab. I ejendommens effektivitetskontroller registreres desuden foderforbrug, produktionsresultater og lign. Der forefindes en beredskabsplan, der beskriver forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand mv. Rengøring og desinficering Svinestaldene vaskes efter hvert hold grise. Staldene sættes i blød, og vaskes og desinficeres. 11/ 39

12 Overbrusning i svinestalde Der er etableret overbrusning over gødearealet i staldene. Dette bruges til reguleringen af grisenes kropstemperatur. Ydermere holder det spalterne rene og kølige. Dyrene gøder hermed hellere på spalterne end på det faste lejeareal. Bedste tilgængelig staldteknologi Der er delvis spaltegulv i hele staldsystemet. Det er vurderet, at der er en god dyrevelfærd i stalden. Dyrevelfærdskravene til rode og beskæftigelsesmateriale opfyldes ved ophængning af træklodser i overensstemmelse med lovkrav. Overbrusning af grisene sikrer, at grisene afkøles, så de ikke vælger at gøde i lejearealet. Hermed holdes ammoniakkoncentrationen og temperaturen lavere, hvilket medvirker til et bedre arbejdsmiljø. Der kan dog være en større arbejdsbyrde ved delvist spaltegulv, da det faste gulv skal renholdes. Alle dyrene er opdelt i grupper og sektioner. Dette giver en målrettet fodrings- og temperatur strategi til de enkelte grupper. Når det enkelte dyr bliver fodret efter dets behov, giver det en mindre udskillelse af N og P i gødningen. Dette sammenholdt med god management og en god hygiejne i staldene, vil det kunne begrænse lugt og ammoniak. Overbrusningen medvirker til at køle dyrene i de varme perioder, binde støv, samt bidrage til regulering af grisenes gødeadfærd, således at svineri i stierne undgås. En vis andel fast gulv minimerer gylleoverfladen i gylle kummen i stalden, og minimerer derfor ammoniak fordampningen. Staldtemperaturen holdes lavest muligt i alle sektioner. Drikkenipler tjekkes ofte og udskiftes, hvis de drypper. Renholdelse og vedligeholdelse af ventilation og foderanlæg vil holde energiniveauet på et acceptabelt niveau. De nuværende stalde lever umiddelbart optil BAT niveauet de er indrettet med delvis spaltegulv. Der forventes en renovering af staldene indenfor en 20 årig periode. Her vil evt. ny BAT teknologi blive indarbejdet i stalden. Bedste tilgængelig foderteknologi I forbindelse med effektivitetskontrol og optimering af produktionen bliver ejendommens foderforbrug nøje gennemgået, således at fodereffektiviteten optimeres, samtidig med at der tages hensyn til prisudvikling på foder. Som udgangspunkt vil der blive anvendt foder med optimeret indhold af råprotein og fosfor. - Foderplaner udarbejdes i samarbejde med foderkonsulent, og det sikres, at der anvendes den for ejendommen bedste viden inden for svinefodring. - Mindst 1 gang årligt gennemgås foderplaner for optimeringer, fejl, mm. - Foderet indeholder et fosfor- og råproteinindhold indenfor de vejledende niveauer. - Foderet er tilpasset til de enkelte dyregrupper og vægtintervaller, så der ikke opstår unødigt overforbrug af hverken næringsstoffer, fosfat eller hjælpestoffer. 12/ 39

13 2.2 Lokalisering Husdyrbrugets anlæg er beliggende ved Ørslev, imellem Ringsted og Haslev. Ejendommen er placeret optimalt i forhold til samlet bebyggelse og enkelt liggende nabo. I forhold til byzone kan den generelle lugtberegning ikke overholdes. Men med forhøjelse af skorsten og øget afgangshastighed fra ventilationen kan lugtgenekriterierne også overholdes i forhold til byzone. Der er gode tilkørselsforhold til ejendommen. 13/ 39

14 2.2.1 Faste afstandskrav Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m): ca. 325 m til den nærmeste private vandboring ved Karsebæk Huse. Almene vandforsyningsanlæg (50 m): ca. 720 m til den nærmeste offentlige vandboring - Ørslev Vandværk. Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m): ca. 160 m til lille sø nord for stald anlæg. Hvis der ligger dræn nærmere end 15 m til den nye tilbygning vil de blive etableret i faste dræn, eller blive flyttet. Offentlig vej og privat fællesvej (15 m): der er ca. 15 m til Ottestrupvej fra den eksisterende farestald, og ca. 70 m fra den nye tilbygning til offentlig vej. Levnedsmiddelvirksomhed (25 m): ukendt - mere end 25 m Beboelse på samme ejendom (15 m): Der er i dag ca. 18 m til egen bolig målt fra den stald der ønskes nedlagt, der bliver i fremtiden ca. 35 m målt fra den eksisterende farestald. Naboskel (30 m): Der er ca. 80 m til nærmeste naboskel, målt fra eksisterende smågrisestald, og der er ca. 125 m fra den nye tilbygning. Nabobeboelse (50 m): Der er ca. 100 til nærmeste nabo med landbrugspligt. Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (50 m): Der er ca. 330 m fra nærmeste stald til byzone Ørslev. Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. (50 m): Der er ca m til landzonelokalplan for boliger i Terslev. Område i landzone med samlet bebyggelse (50 m): Der ligger umiddelbart ikke samlet bebyggelse i landzone i mange 1000 meters radius af ejendommen, der er derfor opmålt til nærmeste klynge af boliger på mere end 8 boliger Terslev byzone, beliggende ca. 330 m fra ejendommen. Jf. ejers viden og oplysninger fra 14/ 39

15 2.2.2 Landskabet og planforhold 7 område: Der er fra anlægget til nærmeste 7-område en afstand af ca. 8 km mod syd. Det omtalte område er et 3-beskyttet overdrev på mere end 2,5 ha, som ligger udenfor et internationalt naturbeskyttelsesområde. Naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser(natura 2000): Der er fra anlægget til nærmeste Natura 2000 område en afstand på ca m mod nord. Det omtalte område er et EF-fuglebeskyttelse og et EF-habitatsområde. Beskyttede naturarealer: Anlægget ligger i et område, hvor der indenfor en radius på ca. 500 meter ligger omkring 7 mindre beskyttede vandhuller/søer. Af øvrige beskyttede naturarealer ( 3) ligger der 630 meter mod nord et mindre beskyttet overdrev, som dog ligger udenfor et internationalt naturbeskyttelsesområde. Derudover ligger der indenfor en radius på 1000 meter mod syd/sydvest en naturområde udpeget som beskyttet mose og eng. Den nærmeste ammoniakfølsomme skov ligger i en afstand af ca m øst for ejendommen. Landskabelige hensyn: Anlægget ligger indenfor et jordbrugsområde, og i god afstand for nogle særlige interesseområder og/eller bygge/beskyttelseslinjer. 15/ 39

16 2.3 Energi og vandforbrug Energiforbrug Ressource FØR EFTER Opbevaring (f.eks. tanktype, bygning eller indretning) Elforbrug i normtal (energisparerkataloget) Elforbrug oplyst af ansøger Ca kwh. (excl. Tørring af korn og blanding af foder) Ca kwh. / Ca kwh (excl. Tørring af korn og blanding af foder) Fyringsolie til stald Oplyst af ansøger Ca. 0 liter. Ca. 0 liter Halmfyring 225 tons 225 tons Dieselolie til maskiner Oplyst af ansøger Ca liter Ca liter Ved maskinhus Energiteknologi på anlæg (BAT) Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører fjerkræ og svineproduktion, anvendes der BAT, når der er etableret (delvis) lavenergibelysning, (udskiftningen vil foregå efterhånden som elpærerne springer) eftersyn og rengøring af ventilatorer, temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol, og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation. - Ventilationssystemer er optimeret og dimensioneret og reguleret efter den aktuelle belægning. - De enkelte staldafsnit udtørres med varmeblæser efter vask, inden der indsættes nye grise. På den måde undgås det at ventilere unødigt, samtidig med at det undgås, at temperaturen i stalden er for lav og luftfugtigheden er for høj, når der indsættes grise, idet dette kan medføre unødigt svineri i stalden. Høj renlighed giver bedre sundhed i stalden, tørre stalde holder ammoniakemissionen fra stalden lav - Der sørges for jævnlig inspektion og rengøring af ventilationskanaler og ventilatorer. - Der sørges for, at unødig belysning og andet energispild undgås. - Hvor det er muligt, er der opsat lavenergi lysstofrør/elpærer. - Udendørs belysning benyttes kun i nødvendigt omfang. 16/ 39

17 2.3.2 Vandforbrug FØR EFTER Drikkevand* m m3 Drikkevandsspild* 247 m3 300 m3 Vaskevand (stalde)* 504 m3 604 m3 Staldtoilet mv. 170 m3 170 m3 Vaskevand (maskiner) 100 m3 100 m3 Markvanding 0 m3 0 m3 Samlet vandforbrug normtal Ca m3 Ca m2 Vandforbrug oplyst af ansøger Ca m3 / *(Håndbog i svinehold 2007) Ejendommen forsynes med vand fra offentlig vandværk i Ørslev. Regnvand fra tage og befæstede arealer føres til markdræn., jf. vedlagte beliggenhedsplan. Vandteknologi på anlæg (BAT) Ifølge BREF der vedrører fjerkræ og svineproduktion, anvendes der BAT når der er anvendes højtryksrensning til vask af stalde, og når drikkenipler er placeret over trug. - Der foretages højtryksvask af stalde mellem hvert hold af grise. - Drikkenipler placeres over fodertrug, så spild undgås. - Stalde sættes i blød inden vask, hvilket nedsætter forbruget af vand. - Drikkevandsnipler mm efterses og udskiftes når det skønnes nødvendigt. - Vandforbruget registreres og moniteres løbende for at forebygge spild og for at undgå eventuelt ødelagte vandrør. 17/ 39

18 2.4 Gener Lugt Beregning af lugtemissionen fra husdyrbrugets anlæg beregnes i lugtenheder. Beregningen baseres på husdyrtype, kg dyr på stald (antal stipladser) og staldsystem. Geneafstandene beregnes ud fra anlæggets lugtenheder. Beregningen foregår dels ved hjælp af FMKvejledningen og dels den nye lugtvejledning. I det aktuelle projekt er der en problematik med beliggenhed i forhold til byzone men lugtberegningen er overholdt i forhold til enkelt beboelse og Samlet bebyggelse. Derfor er der fremsendt som supplement, til lugtberegningen i det digitale ansøgningssystem, en OML-beregning for lugtspredningen fra ejendommen. Se lugtberegning af d. 11 feb I denne lugtberegning er der taget ekstra forholdsregler for at reducere lugten, det er gjort ved at forhøje skorstene, og ved at etablere miljøkors i afkast. Hermed overholdes alle genekriterierne for hhv. byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig. Nærmeste bolig uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone, se nedenstående udklip fra it-systemet. Der ligger umiddelbart ikke samlet bebyggelse i landzone i mange 1000 meters radius af ejendommen, der er derfor opmålt til nærmeste klynge af boliger på mere end 8 boliger Terslev byzone. 18/ 39

19 Ventilation Ventilationssystemet reguleres efter den aktuelle belægning. Der udføres en jævnlig rengøring (ved hvert holdskifte) og tilsyn af ventilationskanaler og ventilator, herved fjernes snavs mv. som kan yde modstand og forøge strømforbruget. Der gennemføres regelmæssig kontrol af temperatur- og luftfugtighedsfølernes indstilling og nøjagtighed. Der installeres trinløs styring af ventilatorer i staldene, hvilket regulerer luftcirkulationen efter behov, og giver dermed lavest mulig forbrug af energi. Det er oplyst, at der er ved strømsvigt og høje temperaturer i stalden er etableret alarm på ventilationssystemet. Nødventilation kan etableres manuelt. Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der BAT når der etableres (delvis) lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af ventilatorer, temperatur styring der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation. Ventilationsprincippet i samtlige svinestalde er undertryksventilation. Det er i form af enten diffus ventilation hvor luften kommer ned i gennem hele loftfladen og blæses ud af skorstene, eller via indsugning og udsugning. Ventilationsafkastene er indtegnet på vedlagte situationsplan. Stald Type Forventet maksimale ydelse pr. dyr Drægtige søer Undertryk Max ydelse ca. 100 m3/time/gris Farestald Undertryk Max ydelse ca. 300 m3/time/gris Smågrisestald Undertryk Max ydelse ca. 40 m3/time/gris 19/ 39

20 2.4.2 Støj Støj fra staldanlægget vil kunne forekomme fra dyr og staldmekanik samt interne og eksterne transporter til og fra ejendommen. Herunder Spidsbelastning af støj i forbindelse med ind- og udlevering af grise. Almindelig støj fra den daglige pasning af grisene. Type Placering Driftstid Tiltag til begrænsning af støj Ventilationsanlæg I kip Hele døgnet / Stalde og dyr I staldene Ca. kl alle dage. Foderanlæg Hjemmeblanderi placeret i foderlade. Kører i hele døgnet, men det hele foregår indendørs med lukket port. Korntørring I siloer Normalt i høst plus 30 dage efter - hele døgnet. / Lukket porte / Kørsel med maskiner Gyllevogne fra ejendom til udspredningsarealerne. Kornvogne fra arealer til silo I højsæsonerne hele døgnet. / * Generelt forventes støjen fra anlægget at være mindre end miljøstyrelsens angivelser (55 dag/ 45 aften / 40 nat dba). Støj fra gylleudkørsel foregå kun i to højsæsoner; forår og sensommer. Støj fra kornvogne kun i høst. For at begrænse støjgener kontrolleres og renses mekaniske installationer jævnligt, således at de fungerer optimalt og ikke giver anledning til unødig støj. Støjkilder i form af ventilationsafkast, udleveringsrum og fodersiloer fremgår af beliggenhedsplan. 20/ 39

21 2.4.3 Lys Der vil ved den normale daglige drift ikke være arbejdsprojektør på ejendommen. Der er opsat lys i ved indgang og i forbindelse med udleveringsrum. Disse belysningskilder er afskærmet. Der er desuden belysning ved gavlen til foderladen. Dette lys vil være tændt ved aflæsning af foder udenfor tidspunkter med dagslys. Det normale tidsrum for belysning er fra kl , men det kan dog forekomme lys næsten hele døgnet ved ind og udlevering af grise Fluer og skadedyr Regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder vil være med til at begrænse gener fra skadedyr. Der benyttes rovfluer fra firmaet Miljøfluen til bekæmpelse af staldfluerne, og effekten er dokumenteret gennem adskillige år. Rovfluerne lever under spalterne, og deres larver parasiterer staldfluernes larver, således at formeringen reduceres væsentligt. Foderet er opbevaret i tætte siloer, hvor det ikke er muligt for skadedyr at komme ind. Soya bliver leveres i korngrav og derfra med snegl til råvaresiloer. Mineraler leveres i bigbags og placeres direkte i påslag. Færdigblandet foder med snegl til færdigvaresiloer og derfra med fodringssystemet ud i staldene. Der er udendørs kornsilo. Foderladen rengøres jævnligt. Der sørges for at der ikke er uhygiejniske forhold ved de døde dyr, og de vil være overdækket. Hvis der er blod eller lign. vil dette blive fjernet når de døde dyr er blevet afhentet Bekæmpelse af rotter er udliciteret til firma. Der er opstillet rottekasser på ejendommen Støv Problemer med støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af foder. Foderhåndteringen foregår dog kun indendørs og foderet bliver sneglet, hvilket reducerer støv væsentligt. 21/ 39

22 2.4.6 Transport Kort med kørselsruter Eksterne transporter kommer hovedsageligt fra Ringstedsiden via Farendløse. Intern transporter med smågrise til slagtesvineproduktionen er i dag til både Terslev og Farendløse. 22/ 39

23 Antal transporter årligt FØR EFTER Tidsrum Gylletransport med traktor á ca. 25 tons* Gylletransporter med lastbil á ca. 30 tons Medio marts - maj og start september i tidsrummet kl Medio marts - maj og start september i tidsrummet kl I høst køres døgndrift. Indtransport af korn med traktor Indtransport af Halm med I høst køres døgndrift. traktor Foder transporter Hverdage Samme antal transporter men større læs Afhentning af smågrise Hverdage Samme antal transporter men større læs Afhentning af døde dyr Normalt i hverdagene - Men kan forekomme hele døgnet. Diverse transporter Hverdage Transporter i alt *De nærmeste arealer v. ejendommen tilføres gylle med gylleudlægger, dvs. gyllen pumpes direkte fra gyllebeholder til mark. Tidsrummet for udkørsel med husdyrgødning planlægges normalt at foregå i hverdagene, og vil hovedsageligt foregå om foråret og om efteråret. Al gylle udbringes med gyllevogn, hvis der skal flyttes gylle mere end 10 km, er det i lukket lastbil á ca. 30 tons. Der er før udvidelsen ca. 468 transporter og efter udvidelsen ca. 488 transporter, idet transporterne optimeres. Udspredning af gylle og indhøst af korn og halm foregår over forholdsvis få dage om året, og vil derfor ikke påvirke de ugentlige faste transporter, der kører til og fra ejendommen. I både før og efter situationen er der ca. 4 transporter om dagen. (uden gylletransporter, og indhøst af korn og halm). Der er 2 indkørsler til ejendommen fra Ottestrupvej. 23/ 39

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej 2 og 3, 4295 Stenlille Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse.

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv 74506417, I/S Skovgård Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Miljørådgiver Marina Berndt Opdateret, den 25. august 2014 Bygning Stald 1 ST-235154 Nu 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum 2014 Materiale udarbejdet af LMO Annette Pihl Pedersen 23316380 app@lmo.dk 1 REDEGØRELSE TIL BRUG VED REVURDERING AF Ribevej 4 Husdyrbrugets indretning og drift Til brug

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Dyvelsrækkevej 21 Tjekskema vedr. ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 18. september 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring -

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Disposition Baggrund Dimensionering ventilation Dimensionering varme Hvad skal jeg

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Kværndrup Vænge 17 5772 Kværndrup 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelsen

Læs mere

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045 12 godkendelse Miljøgodkendelse af svineproduktion på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge CVR.nr 28209045 31. Januar 2012 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE... 5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN...

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev UDKAST Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev Jf. i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) x. xx 2014 Haderslev Kommune 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens

Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens Jf. 11 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxxx 2014 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev v/kresten Christensen Rybjergvej 55 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Knudstrup Overgård, Knudstrupvej 26 8870 Langå Matrikel nr. 2c, 4a, 8 og 7, Knudstrup

Læs mere

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg).

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg). Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12, stk. 2 på Færgevej 64 matr. nr. 124, Mjels, Oksbøl til udvidelse af dyreholdet fra i

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Rude Havvej 55 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Udarbejdet af: Odder Kommune Afdelingen for Miljø Rådhusgade

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev

Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 09. december 2014 Haderslev Kommune Datablad

Læs mere

12-miljøgodkendelse af svineproduktion

12-miljøgodkendelse af svineproduktion Jørgen Dalgaard Petersen Brovejshøjvej 27 4673 Rødvig Stevns Dato Journal nr. KS 4. juli 2013 8/4360 AnnLun Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Godkendelsen efter Natur- og Miljøklagenævnets

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Vellev Nedergård Skjesbjergvej 34 Vellev 8860 Ulstrup Matrikel nr. CVR. nr.

Læs mere

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Efteruddannelse af miljøkonsulenter Bygholm Park Hotel 4. november 2008 Poul Pedersen Luftrensning Typer af anlæg Biologisk luftrensning Kemisk luftrensning

Læs mere

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22. 09.2015 Sagsnr.: 14/625 Dok.løbenr.: 216809/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Godkendelsen er meddelt den 26. juni 2012 v/jens Henry Christensen Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Skræmvej 135, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16. september 2008

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Skræmvej 135, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16. september 2008 1 MILJØGODKENDELSE Svinebruget Skræmvej 135, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16. september 2008 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ikke-teknisk resumé... 3 Meddelelse af miljøgodkendelse...

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU

6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; september 2015 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout & Tryk: Teknik og Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0037 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej 20 5471 Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr. 2007060227/ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 3 på Nedervej 16, 6430 Nordborg til udvidelse af dyreholdet til en årlig produktion

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøgodkendelse af husdyrbrug XX.XX.2015 Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup - efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Telefon

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK TORSTEN SØNDERGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 11. august 2015 gennemført et

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler.

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler. Tekstdele_samlet: Ikke teknisk resumé, Prosa skema ogbat redegørelse Vemmingbundvej 19, 6310 Broager Ikke teknisk resumé Dyr og dyreenheder: Der er pt. tilladelse til 70 køer (tung race), 80 kvier (0-28

Læs mere