Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Thorup Strand Øst"

Transkript

1 Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær Larsen, som startede med at konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 2. Formandens beretning og godkendelse heraf. Endnu engang velkommen til denne 12. ordinære generalforsamling. Det er dejligt at så mange har valgt at bruge en påskelørdag i selskab med andre grundejere i Thorup Strand Øst. I år er det hele lidt anderledes end det plejer. Dirigenten er ny. Stedet for afholdelsen af generalforsamlingen er nyt. Og formanden er ny. Men mon ikke det går alligevel. Sidste års dirigent Jørgen Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen. På Klim Bjerg kom et brudepar os i forkøbet med hensyn til reservation af lokale. Og den tidligere formand gik hen og solgte sit sommerhus. Min beretning vil være delt op i delemner, og første emne er: HJEMMESIDEN Siden sidste generalforsamling har vi i bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder. Alle referater af disse møder kan man se på foreningens hjemmeside. Adressen er som altid: På vores hjemmeside kan man i øvrigt læse om mange forskellige ting med relation til vores forening og område. Det er vores tidligere formand Tonni Iversen, der er webmaster, d.v.s. det er ham, der på bestyrelsens vegne lægger data ud på hjemmesiden. Tidligere var det således, at Tonni som formand udførte webarbejdet lidt som en hobby. Han var god til at få lagt nye oplysninger ind på hjemmesiden. I bestyrelsen er vi enige om, at den løbende opdatering af hjemmesiden efter Tonni s afgang som formand kunne være bedre. Kun en hjemmeside med regelmæssige fornyelser og relevante nyheder vil blive besøgt af medlemmerne. Så hvis der sidder en person her i forsamlingen, der har lyst og mod på at gå ind i arbejdet som webredaktør, så vil vi gerne høre lidt fra vedkommende.

2 Jeg vil dog gerne lige indskyde, at bestyrelsen i 2 nyhedsbreve har forsøgt at oplyse om nye tiltag. VEJE Heldigvis var den forgangne vinter ikke så slem ved vore veje. Det er jo sådan, at hvis der er meget vand i veje, så bliver de enkelte sten ligesom smurt i olie, og derved bliver nemt sporkørt, når bilerne trykker på grusbelægningen. Stabilt grus, som man normalt lægger ud på vejene, er kun stabilt, når der ikke er for meget vandindhold. Den milde vinter blev fulgt op af nogle ret kraftige forårsstorme, som også medførte væltede træer på tværs af vore veje. Det er mit indtryk, at de fleste grundejere selv fik fjernet træerne inden for rimelig tid. Det har været Essendrup Vejservice, der med sine specialkøretøjer har udført vejvedligeholdelsen i det forgangne år. Sidste sommer udførte vi forsøg i 2 omgange med støvbekæmpelse på stamvejene. Der blev udlagt et tyndt lag salt, som har den egenskab, at det binder fugt til sig. Vi er i bestyrelsen enige om at gentage forsøget til sommer. Første gang i juni og anden gang i juli. Kun stamveje saltes, og kun halvvejs ned fra Havvejen. Det er ikke almindelig salt, man bruger men magnesiumsalt. Vi har udlagt 3 grusbunker ved stamvejene. Meningen med det er, at man med sin trillebør kan hente lidt grus til de enkelte sideveje, hvis der skulle opstå mindre huller i disse veje. På sidste generalforsamling besluttede man, at der skulle etableres et antal hastighedsdæmpende bump på stamvejene. Efterfølgende har vi fra Jammerbugt Kommune fået afslag på at udføre bump med grus. Bumpene skal være konstrueret således, at de ikke ændrer sig over tid. Dette er ikke muligt med grus, og derfor har vi skrinlagt projektet. Vi må så nøjes med en opfordring til alle om at køre langsomt på vejene. STIER Vi har aftale med Fjerritslev Haveservice om at klippe græsset på hovedstierne. Det bliver udført 3 gange i løbet af sæsonen: 1/6, 1/7 og 1/8. Hvis I har en grund, der grænser op til en af stierne, så kig lige efter om der er træer, der skal beskæres. Grundejerforeningen har selv foranlediget enkelte strækninger beskåret. Arbejdet er udført af medarbejdere fra Jammerbugt Kommune. Mere om dette samarbejde senere.

3 Som I måske allerede har set, har vi med hjælp fra Jammerbugt Kommune fået udarbejdet et oversigtskort over nogle af stierne i området. Samtidig er der angivet hvor lang en runde er. Vi siger tak til Kristian Olsen fra kommunen. Og så er det jo bare med at få kondiskoene på! Vi har planer om at afmærke stierne. GRØFTER Vi havde faktisk afsat lidt midler til grøfteoprensning i 2013, men i stedet brugte vi midlerne til ekstraordinær rydning langs med enkelte grøfter, således at vi i 2014 får langt bedre forhold til at udføre arbejdet i. Vi er i gang med at få lavet et kort, der viser de strækninger, der kræver en indsats. FÆLLESAREALER/GRØNNE AREALER Som vi ser det i bestyrelsen er der 2 typer fællesareal: Der er de mindre arealer typisk trekantede arealer, hvor stamvejene slår et knæk og så det store areal mod syd op til Nordsøstien. Med hensyn til de små fællesarealer har vi tidligere meddelt, at de tilgrænsende grundejere selv må komme på banen. Har man et ønske om lidt træfældning på et disse mindre stykker (og man bør jo være enige om indsatsen) så kontakt bestyrelsen. Vi har ikke noget imod, at man ved lokal enighed kan fælde enkelte træer, men det må være en forudsætning, at man så fjerner alt, d.v.s. ikke bare det træ, der kan gå ind gennem brændeovnens låge, men også alle grene skal væk. Med hensyn til det store areal mod syd op til Nordsøstien, så har vi haft Jammerbugt Kommunes fagfolk med på besigtigelser. Kommunen var meget positiv i starten. Man skitserede flere forskellige muligheder for naturpleje i området. Man ville i kommunens beskæftigelsesafdeling gerne have nogle projekter man kunne operere i. Til at begynde med var det nærmest kun brændstof til folkenes motorsave foreningen skulle bidrage med, men undervejs oplevede vi en stramning af vilkårene fra kommunen. Da samtidig enkelte grundejere i den sydlige del udtrykte skepsis overfor de påtænkte arbejder, blev vi i bestyrelsen enige om at udskyde projektet indtil videre. INTERNET

4 Som de fleste nok vil have opdaget, så er internettet i vores område ikke særlig godt. Det er meget uheldigt af mange grunde. Jammerbugt Kommune har i medierne også været fremme med kritik af forholdene. Et af vore medlemmer har i et længere brev til kommunen opfordret til at forholdene blev forbedret. Foreningen modtog kopi af brevet og vi kvitterede herfor ved at fremsende vores opbakning til kommunen. I øvrigt har den manglende internet dækning i sommerhusområderne langs Jammerbugten været et tilbagevendende emne på det årlige møde mellem kommunen og alle grundejerforeningerne. I øvrigt en god ide med dette møde mellem kommune og grundejerforeninger. Vi betaler et årligt beløb til sammenslutningen af sommerhusforeninger i Jammerbugt Kommune. Vi håber, at kommunen lever op til sin forpligtelse over for de mange sommerhuseejere, der hvert år skaffer omsætning til kommunekassen og til lokale forretninger. OVERSKØDNING Sagen kører fortsat, men i bestyrelsen har vi et stort håb om, at vi nu snart kan se en ende på sagen. ANSVARSFORSIKRING Bestyrelsen har tegnet en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker for evt. skader som foreningen måtte blive ansvarlig for. HJERTESTARTER Som en udløber af, at internetdækningen ikke er så god i vores område, kan man ikke benytte den app, som kunne fortælle hvor nærmeste hjertestarter findes. Derfor har bestyrelsen været i kontakt med Tryg-fonden med henblik på at opsætte en hjertestarter i vores område. Sagen er endnu ikke afklaret. TYVERI På sidste generalforsamling blev der drøftet tyverisikring. Jeg vil gerne her opfordre alle til at tænke grundigt over, hvad der kan gøres lokalt med hensyn til at tyverisikre. Gå sammen med Jeres nabo. Udveksl telefonnumre og lav evt. aftaler om, at I kigger rundt om naboens hus når I er i Jeres hus. Send en sms til naboen, også selv om alt er OK.

5 ØKONOMI Det vil jeg ikke sige meget mere om, end at den er meget god. Vi har en effektiv kasserer, som vil fortælle mere herom under regnskabet. Der var forslag om at sænke den skiltede hastighed til 20 km/h, da det forventes at have en vis effekt på max hastighederne. Jørgen svarede at det havde tidligere været overvejet, men at det ikke umiddelbart var muligt at gennemføre. Et medlem mente at stikortet ikke var korrekt. Hertil var kommentaren, at det ikke er alle stierne der er vist, men et udsnit, der skal tjene som turforslag med angivelse af ca. afstande. Medlemmet tilbød at få fremstillet et bedre kort, som bestyrelsen selvfølgelig var positiv overfor. Mht. fællesarealerne blev der opfordret til at følge anbefalingerne fra den tidligere arbejdsgruppes arbejde fra Hans kommenterede, at de efterleves i den udstrækning det ikke giver konflikter. Bestyrelsen ønsker ikke at gå imod de omkringboende grundejeres evt. ønsker om en bestemt beplantning. Et medlem beklagede sig over vejenes tilstand efter istandsættelse. Peter kommenterede, at bestyrelsen var enig heri, og at der snarest vil blive igangsat en udbedring. Vedligehold af vejen i år er et forsøg med en anden og billigere entreprenør, men hvis vi efter sæsonen ikke er tilfredse, vil vi finde en bedre løsning til næste år. Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse heraf. Kassereren fremlagde regnskabet for 2013 med et overskud på godt kr, samt en status på ca kr. Regnskabet, som kan ses under pkt. 6, samt på hjemmesiden, blev godkendt. 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge.

6 5. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent. Kassereren fremlagde forslag til budget for 2014, som blev godkendt, se skema nedenfor.

7 Kontingent for 2015 blev foreslået nedsat fra 400 kr til 300 kr. Dette skal ses i lyset af formuen på ca kr. Forslaget blev godkendt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Niels Jørgen Madsen (Blåbærstien), Peter Busch (Revlingestien) og Hans Hansen (Tyttebærstien). Alle var villige til genvalg, og sådan blev det.. 8. Valg af 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslog Gunnar Nielsen, Revlingestien, og Torben Hansen, Blåbærstien som begge blev valgt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Kun relevant i ulige år. 10. Evt. Peter gav en kort status på træfældning / oprydning i området, som har måttet opgives lige nu, da alt mandskab og materiel åbenbart er travlt optaget af oprydning efter stormene Allan og Bodil sidste efterår. Breddam opfordre atter bestyrelsen til at følge de tidligere anbefalinger vedr. fællesarealerne. Der blev spurgt om det vat tilladt at rejse flagstænger. Bestyrelsen vil undersøge det, men mente umiddelbart ikke der var noget til hinder herfor. Bestyrelsen har tidligere givet input til lokalplanerne for området. Dette indput skal lægges på hjemmesiden så medlemmerne får mulighed for at forholde sif hertil. Endelig var der et forslag om at invitere en repræsentant fra fiskerne i Thorupstrand og fortælle om både deres organisering samt det nye fiskehus. Dirigenten er medlem af pakhus bestyrelsen og tilbød at organisere dette.

8 Formanden lukkede herefter generalforsamlingen med at takke alle fremmødte og ønske god påske. Ref. Peter Busch, 21/

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 19. juli 2014 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. DAGSORDEN: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere