Fakta om fondsbeskatning og erhvervsdrivende fonde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om fondsbeskatning og erhvervsdrivende fonde"

Transkript

1 Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon marts 2012 Der florerer mange myter om fonde og fondsbeskatning. Bl.a. at de ikke betaler nok i skat og at de nyder omfattende skattebegunstigelser. Fra et skatteretligt perspektiv må det imidlertid konstateres, at disse udsagn ikke tegner et retvisende billede af den danske fondsmodel. Først og fremmest bliver fonde som udgangspunkt beskattet efter præcist samme regler og efter samme skattesats, som gælder for aktie- og anpartsselskaber. Kun hvis fonden foretager uddelinger eksempelvis til almenvelgørende- og almennyttige formål kan disse uddelinger fratrækkes. Derfor giver det ikke mening at tale om, at fonde ikke betaler nok i skat, eller at de nyder omfattende skattebegunstigelser, da målet ret beset er, at de ikke skal betale skat, når de uddeler deres overskud til værdi for samfundet. Beholder de derimod pengene i fonden, skal og bliver de beskattet efter præcist samme regler, som gælder for aktie- og anpartsselskaber. Dermed er der formentlig skabt så stor skattemæssig parallelitet mellem aktieselskaber og fonde, som det er muligt, hvis man samtidig vil bevare og anerkende fondsmodellens særlige formål og virke. Også i forhold til kritikken af, at fonde putter med deres penge og ikke uddeler tilstrækkeligt med midler, savnes der en gængs forståelse af, at de erhvervsdrivende fonde ikke har som primært formål at uddele, men derimod at varetage sine erhvervsmæssige aktiviteter. Kun i det omfang erhvervsformålet berettiger til det, kan det mere sekundære uddelingsformål komme i spil. Der kan med andre ord være ganske legale grunde til, at nogle fonde i visse år kun foretager et begrænset antal uddelinger eller i højere grad konsoliderer deres erhvervsaktiviteter. Og der kan ikke opstilles en generel tommelfingerregel om, at fonde skal uddele en vis andel af sit årlige overskud eller af sin egenkapital, da dette i sidste instans må bero på en konkret vurdering af fondens virksomhed og formål. 1. Indledning Efter dansk ret er der valgfrihed til, hvordan man ønsker at organisere sin erhvervsvirksomhed. Det kan være som interessentskab, enkeltmandsvirksomhed, familieejet virksomhed, aktieselskab, kapitalfondsejerskab eller fondsejerskab. Når der i dette notat fokuseres på de erhvervsdrivende fonde, skal det derfor tages i betragtning, at fondsejerskabet er én ejerskabsform blandt flere, og at en virksomheds ejer/stifter har fri mulighed for at vælge, hvilken organisationsform, der tjener dennes konkrete virksomhed bedst. Blandt de kriterier, som kan indgå ved valg af virksomhedens organisationsforhold er: Virksomhedens langsigtede strategi, markeds- og udviklingstendenser, samhandel, leverandører, behov for særlig arbejdskraft, generationsskiftehensyn mv. Mange af de danske erhvervsdrivende fonde er eksempelvis oprettet af første eller anden generations virksomhedsejere som led i et generationsskifte. Dét forhold, at mange af de største danske erhvervsvirksomheder er helt eller delvist fondsejet, har gennem årene vist sig som et effektivt værn mod udenlandsk opkøb, ligesom det har sparet virksomhederne for den uro, som ofte er forbundet med at gennemføre et generationsskifte. Med ro omkring ejerskabet har de fondsejede erhvervsvirksomheder i endnu højere grad kunne fokusere på deres kerneaktiviteter, herunder deres langsigtede strategi. Det har navnlig i den nuværende krisetid vist sig at være en fordel, idet fondene i modsætning til andre selskabsstrukturer ikke udlodder sit overskud til økonomisk benefit for ejerne, men derimod CEPOS Landgreven 3, København K

2 enten anvender det til konsolidering af fondens erhvervsaktiviteter eller giver pengene væk som donationer til eksempelvis almenvelgørende formål. 2. De erhvervsdrivende fondes formål Der findes to former for fonde i dansk ret. De erhvervsdrivende fonde, som er reguleret af erhvervsfondsloven og underlagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tilsyn, samt de ikkeerhvervsdrivende fonde, som er reguleret af fondsloven og underlagt Civilstyrelsens fondstilsyn. 1 En fond kan være erhvervsdrivende, enten fordi den selv driver erhvervsvirksomhed, eller fordi den fungerer som holdingfond for et helt eller delvist ejet datterselskab, hvor igennem erhvervsvirksomheden drives. Flere af de største danske virksomheder er helt eller delvist ejet af en fond, eksempelvis Novo Nordisk, Novozymes, Lundbeck, Carlsberg, Danfoss, A.P. Møller, Velux og Grundfos. De erhvervsdrivende fondes aktier i sine datterselskaber kan som alt overvejende hovedregel ikke røres. Det vil både stride mod fondsrettens forbud mod at uddele en fonds grundkapital og mod fondens egne vedtægter. Udover sit primære erhvervsformål vil en erhvervsdrivende fond typisk også have et eller flere uddelingsformål, som er nærmere fastsat i fondens vedtægter. Det kan eksempelvis være et formål om at uddele til videnskabelige, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål. En ny opgørelse fra CBS viser, at 83 erhvervsdrivende fonde i 2010 uddelte for 5,6 mia. kroner. Selvom det ofte er uddelingsformålene der fylder mest i offentlighedens bevidsthed, og fondene derfor fra tid til anden bliver klandret for ikke at uddele nok, må det dog konstateres, at en en stor del af de erhvervsdrivende fonde primært er sat i verden for at drive sin erhvervsvirksomhed. Ikke nødvendigvis for at uddele. 2 I lyset af dette erhvervsmæssige formål, kan det være velberettiget, hvis en erhvervsdrivende fond ikke hvert år foretager uddelinger. Denne opfattelse finder i øvrigt støtte i forarbejderne til erhvervsfondsloven, hvoraf fremgår: Hvis fonden har til opgave at bevare og udbygge en erhvervsvirksomhed, er det ved stadfæstede fonde antaget, at det i perioder er lovligt ikke at uddele nogen del af et overskud til det eventuelt andet (ikke-erhvervsmæssige) formål, i det omfang konsolideringen må anses for nødvendig. På det grundlag må det konstateres, at en generel kritik af, at erhvervsdrivende fonde ikke uddeler nok, ikke er velberettiget, da det i sidste instans må bero på en konkret afvejning af den økonomiske stilling i den enkelte fond og dens dattervirksomheder, samt fondens formål, forretningsaktiviteter og vedtægter i øvrigt: Det er fondens økonomiske stilling på uddelingstidspunktet, der er afgørende for, om det er forsvarligt at udbetale pengene. [..] Det faktum, at årsrapporten udviser frie midler, der kan anvendes til uddelinger, kan således ikke tages til udtryk for, at en uddeling vil være forsvarlig. 3 1 Af d e ca er h v er vsd r iv en d e fo n d e d er e r i Da n m a r k, er ca (1 5 p ct.) a f d em d o g u n d er la gt Civ ilst y r elsen s t ilsy n, m en s d e r est er en d e (8 5 p ct.) er u n d er la gt Er h v er v s- o g Se lsk a b sst y r else n s t ilsy n. 2 En k o n k r et fo r t o lk n in g a f en er h ver vsd r iv en d es fo n d s v ed t æ gt er k a n d o g go d t fø r e t il d et m o d sa t t e r e su lt a t. Alt så a t u d d e lin gsfo r m å let er d et p r im æ r e, m en s d et er h v er vsd r iven d e fo r m å l er d et sek u n d æ r e. Den n e b etr a gt n in g gø r sig d o g ik k e gæ ld en d e i fo r h o ld t il d e st o r e er h v er vsfo n d e, so m o ft est b liver o m t a lt i p r essen. 3 Lo v o m er h v er v sd r iv e n d e fo n d e m ed k o m m e n t a r er, a f Jy t t e Heje Mik k e lsen s o g La r s Bu n ch, s

3 Af samme grund kan der ikke opstilles en generel tommelfingerregel om, at en erhvervsdrivende fond skal uddele så og så meget af sin egenkapital eller af sit årlige overskud, da også det må bero på fondens virksomhed, formål og økonomiske situation. I det hele taget skal det tages i betragtning, at de erhvervsdrivende fonde er underlagt fondsmyndighedernes tilsyn, og at disse kan bede fonden om at øge sine årlige uddelinger, hvis de ikke er tilstrækkelige i forhold til fondens formål og økonomiske situation. Dermed må det have formodningen i mod sig, at der skulle tegne sig et generelt billede af, at fonde ikke uddeler nok. Navnlig når man tager i betragtning, at fondsbeskatningsreglerne bygger på en incitamentsordning, der netop skal tilskynde fondene til at uddele, jf. nærmere afsnit 4 og Fondsmyndigheden for de erhvervsdrivende fonde Erhvervsdrivende fonde skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registreringen offentliggøres på og også fondens årsrapport og vedtægter er offentlig tilgængelige hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den transparens omkring de erhvervsdrivende fonde, som fra tid til anden efterlyses, er altså allerede opfyldt i samme omfang, som gælder for eksempelvis aktie- og anpartsselskaber. Fondsmyndigheden har mandat til at afsætte bestyrelsesmedlemmer, som har vist sig klart uegnet til at varetage opgaven. 4 Derudover kan fondsmyndigheden kræve, at fondene øger sine uddelinger, hvis vurderingen er, at den ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser sit uddelingsformål. Fonden skal eksempelvis i sin årsrapport oplyse om fondens samlede uddelinger, og hvis fondsmyndigheden ønsker det, skal fonden også indsende en specificeret oversigt (legatarfortegnelse) over disse uddelinger. Der er med andre ord skabt fuld transparens for så vidt angår fondenes årlige uddelinger overfor fondsmyndigheden. På det grundlag må det formodes, at der ikke eksisterer et generelt billede af, at fonde ikke uddeler nok, om end det ikke kan udelukkes, at enkelte fonde ikke lever op til sine formålsbestemte uddelingsforpligtelser. Sammenfattende kan det konstateres, at i forhold til offentligheden er der skabt præcis ligeså megen transparens omkring fonde, som der er omkring andre selskaber. Det er altså en misforstået kritik, at man fra offentlighedens side ikke kan få adgang til oplysninger om fondenes uddelinger, da i hvertfald de samlede uddelinger fremgår af de offentligt tilgængelige årsregnskaber og i visse tilfælde også de specificerede uddelinger, da nogle fonde frivilligt oplyser dette i sin årsrapport. Og når Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn i Børsen den 12. december 2011 lagde an til et Opgør med fondes lukkethed må det tilsvarende konstateres, at fonden naturligvis er forpligtet til at levere supplerende oplysninger, hvis enten Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller SKAT ønsker det, hvorfor der i forhold til myndighederne er sikret fuld transparens. 4. Fondsbeskatningens grundprincipper Fonde bliver som udgangspunkt beskattet efter samme regler og efter samme skattesats som almindelige aktie- og anpartsselskaber, jf. Fondsbeskatningslovens 3, stk. 1. Det vil sige, at fonden er skattepligtig af alle sine indtægter, herunder renter, udbytter og kursgevinster mv. Trods det skatteretlige udgangspunkt, at fonde bliver beskattet efter præcis samme regler, som gælder for aktie- og anpartsselskaber, bliver det ofte hævdet, at der gælder særlige skattebegunstigende regler for fonde. Det skyldes, at der under hensyn til fondes særlige formål og virke gælder nogle særlige fradragsregler for fonde, som ikke gælder for aktie- og anpartsselskaber. Grundprincipperne for disse fradragsregler er: Fonde har et bundfradrag på kr. 4 Er h ver v sfo n d slo v en s 1 4, st k. 4, jf

4 Fonde har fuldt ud fradrag for en uddeling til et almenvelgørende eller almennyttigt formål, jf. fondsbeskatningslovens 4, stk. 1. Udover dette fradrag har fonden et yderligere konsolideringsfradrag på 25 pct. af det beløb, som fonden har udbetalt til det almenvelgørende/almennyttige formål, jf. fondsbeskatningslovens 5, stk. 1. Det er kun uddelinger til almenvelgørende/almennyttige formål, som berettiger til konsolideringsfradrag. Skattemyndighederne foretager en selvstændig vurdering af, om der er tale om en sådan almenvelgørende eller almennyttig uddeling. Formålet med konsolideringsfradraget er at tilskynde fonde til at uddele sine penge og samtidig give dem mulighed for at konsolidere sin formue. 5 Fonde har derudover fradrag for uddelinger til vedtægtsbestemte, men ikkealmennyttige/almenvelgørende formål. Det kan eksempelvis være et formål om at eje og vedligeholde en ejendom eller at yde støtte til et bestemt erhverv eller gruppe af mennesker. Fradrag for uddelinger til ikke-almennyttige/almenvelgørende formål er betinget af, at modtageren er skattepligtig af gaven, hvormed der er sikret en skattemæssig symmetri, jf. fondsbeskatningslovens 4, stk. 2. Endelig har fonde fradrag for hensættelse til almenvelgørende/almennyttige formål. Det hensatte beløb skal dog anvendes inden for 5 år efter hensættelsen, da fonden i modsat fald vil blive efterbeskattet af det hensatte beløb. Udover selve efterbeskatningen vil fonden blive straffet med en tillægsbeskatning på 5 pct. for hvert af de 5 år, hvor fonden ikke har aktiveret sin hensættelse. Også hensættelser til almenvelgørende/almennyttige formål berettiger til et konsolideringsfradrag, men dog først, når hensættelsen de facto uddeles. Fonden har selvangivelsespligt for så vidt angår foretagne hensættelser, ligesom den har selvangivelsespligt for så vidt angår efter- og strafbeskatning af ikke-anvendte hensættelser. Udover ovennævnte hovedprincipper gælder, at en fond ikke kan fradrage sig til et skattemæssigt underskud. Har den således en skattepligtig indkomst på 10 mio. kroner, vil det maksimale skattefradrag tilsvarende være 10 mio. kroner osv. Et andet grundprincip er den såkaldte prioriteringsregel i fondsbeskatningslovens 6. Efter denne bestemmelse skal fondens uddelinger først foretages af de indtægter, som den har modtaget skattefrit. Eksempelvis skattefri udbytter og bundfradrag på Først når alle skattefrie indtægter er modregnet og anvendt, kan fonden få fradrag for sine uddelinger i de skattepligtige indtægter. Hvis en fond eksempelvis kun har indtægter i form af skattefrit udbytte fra sit datterselskab, så kan den ikke få fradrag for sine uddelinger. Når Enhedslistens Per Clausen derfor til Berlingske den 3. februar udtaler: Det kan ikke passe, at fondene kan opbygge kæmpe formuer uden at betale skat, har han fuldstændig ret. For som gennemgangen ovenfor viser, så bliver fonden beskattet efter præcis samme regler, som gælder for aktie- og anpartsregler, medmindre den foretager uddelinger. Og som gennemgangen nedenfor i afsnit 5.1 og 5.2. viser, så består fondenes kæmpe formuer, bl.a. af aktier i deres erhvervsdrivende datterselskaber. Der er derfor ikke er tale om, at fonde skattemæssigt fredes, således som Per Clausen videre udtaler, men derimod om, at den primære beskatning af fondenes erhvervsaktiviteter sker i de underlæggende datterselskaber, og ikke i moderfonden. Det svarer til enhver anden holdingstruktur. 5. Fondsbeskatning i praksis Som indledningsvis nævnt er fondsejerskabet blot én blandt flere ejerstrukturer af erhvervsdrivende virksomheder, ligesom de erhvervsdrivende fonde både omfatter de fonde, som selv udøver erhvervsmæssige aktiviteter, og de fonde, som udøver dem via underliggende datterselskaber (holdingfonde). 5 Fr em gå r a f fo r a r b e jd er n e t il fo n d sb e sk a t n in gslo ven. 4

5 Den skattepolitiske udfordring er derfor at skabe størst mulig skattemæssig parallelitet mellem de forskellige ejerskabsformer, hvilket grundlæggende er præmissen for fondsbeskatningslovens regler og udformning. Man har ganske enkelt ønsket at skabe et regelsæt, der bevirker, at fonde bliver beskattet præcis som aktie- og anpartsselskaber, og kun når de afviger fra disse ved at varetage sit særlige fondsvirke nemlig at uddele har de mulighed for at fratrække uddelingen i deres skattepligtige indkomst. Erhvervsdrivende fonde kan grundlæggende beskattes efter to principper. Enten efter den traditionelle holdingmodel, som også kendes fra aktie- og anpartsselskaber, jf. afsnit 5.1. Eller efter den såkaldte transparensregel, som indebærer, at indtægter optjent af datterselskabet anses for direkte indtjent af moderfonden, jf. afsnit Holdingmodellen Holdingmodellen indebærer, at fondens erhvervsmæssige aktiviteter bliver beskattet i det underlæggende erhvervsdrivende datterselskab. Overskud fra erhvervsaktiviteterne bliver altså beskattet med 25 pct. i selskabsskat, præcis som det kendes fra holdingstrukturer generelt. Når datterselskabet har betalt skat af sit overskud, kan det vælge om den helt eller delvist vil beholde de resterende 75 pct. og/eller udlodde dem til moderselskabet/moderfonden som udbytte. Efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven vil udbyttet være skattefrit, uanset om der er tale om en moderfond eller et moderselskab, da der i modsat fald vil være tale om dobbeltbeskatning af samme indtægt hos både datterselskabet og moderen: Da t t er selsk a b e t b esk a t t e s m ed a lm. se lsk a b ssk a t t e sa t p å 2 5 p ct. a f sit å r lige o ver sk u d. Ho ld in gfo n d / Ho ld in gselskab Datterselskab De u d b y t t er, so m m o d er selsk a b et m o d t a ger fr a d a t t er selsk a b et er sk a t t efr ie. Skattemæssigt gør det altså ingen forskel, om moderen er en fond eller et selskab. I begge tilfælde vil overskud fra erhvervsaktiviteterne blive beskattet i datterselskabet efter præcis samme regelsæt og samme skattesats. Og i begge tilfælde vil moderselskabet/moderfonden kunne modtage det resterende overskud fra datterselskabet, som skattefrit udbytte. Derfor forekommer det grundløst, at der i Berlingske den 3. februar 2012 blev rejst generel kritik af, at de danske fonde kun bidrog til den danske statskasse med 70 mio. kroner i 2009 og 130 mio. kroner i For faktum er, at fondenes skattebetalinger for det første skal ses i sammenhæng med hvad datterselskabet betaler i skat, præcist som det gælder for andre holdingselskaber i øvrigt. For det andet, så vil de uddelinger, som moderfonden foretager, netop være fradragsberettigede, hvorfor det kun er logisk, at fondenes selvstændige skattebidrag er relativt begrænset. Deres isolerede skattebidrag er ganske enkelt ikke et parameter for, om de nu også betaler den skat, de skal, da formålet med fondsbeskatningsreglerne netop er, at de ikke skal betale skat, når de uddeler til fordel for samfundet Transparensreglen 5

6 Den anden beskatningsmodel er den såkaldte transparensregel også kaldet uegentlig sambeskatning i selskabsskattelovens 3, stk. 4. Reglen indebærer, at indtægter optjent af datterselskabet anses for direkte indtjent af moderfonden. Det er en forudsætning for reglens anvendelse, at moderfonden ejer hovedparten af aktie- eller anpartskapitalen i datterselskabet. Formålet med transparensreglen er to-sidet. Dels at sidestille de erhvervsdrivende holdingfonde med de fonde, som selv udøver deres erhvervsaktiviteter. Når en fond selv udøver sine erhvervsaktiviteter, vil den således kunne fratrække sine årlige uddelinger direkte i årets skattepligtige indkomst, og dermed reducere beskatningen af de erhvervsmæssige indtægter. Med transparensreglen er holdingfonde tildelt samme mulighed. Dermed har man skattemæssigt neutraliseret de to forskellige fondsstrukturer under hensyn til, at begge er erhvervsdrivende i fondsretlig terminologi. Derudover har transparensreglen til formål at give de erhvervsdrivende fonde mulighed for (uegentlig) sambeskatning med deres datterselskaber, hvilket de i modsætning til andre holdingselskaber - ikke har efter de almindelige sambeskatningsregler. Transparensreglen substituerer denne manglende sambeskatningsmulighed, og objektivt set giver det god mening, at fondsejede selskaber, ikke-fondsejede selskaber og de fonde, som udøver deres erhvervsvirksomhed direkte i fonden, ender ud med en så ensartet beskatning som mulig, trods deres forskellige formål og virke Skattekommissionens forslag om afskaffelse af transparensreglen Skattekommissionen foreslog i 2009 transparensreglen ophævet, men forslaget som ville have bidraget til finansiering af skattereformen med 50 mio. kroner indgik dog ikke i den endelige lovpakke. En afskaffelse af transparensreglen, således som foreslået af Skattekommissionen, vil reelt betyde, at fonde fremover kun kan benytte sig af holdingmodellen. Det svarer til, hvad der gælder for ikke-fondsejede selskaber, dog med den væsentlige forskel, at fondene i modsætning til andre holdingselskaber ikke har mulighed for at blive sambeskattet med eventuelle datterselskaber. Afskaffelse af transparensreglen vil derudover bryde den synkronbeskatning, som i dag gælder for de erhvervsdrivende fonde uafhængigt af, om de selv udøver erhvervsmæssig virksomhed eller gør det via et datterselskab. På det grundlag må det konstateres, at også i relation til transparensreglen, er fondsbeskatningslovens grundlæggende præmis intakt. Nemlig, at det kun er, når fondene varetager sit særlige fondskarakteristika at uddele at den opnår særligt fradrag. Foretager fonden ingen uddelinger, bliver både den og datterselskabet beskattet efter samme principper, som gælder for aktie- og anpartsselskaber. 6. Konklusion Flere af de største danske virksomheder er helt eller delvist ejet af en fond, og ingen andre steder, spiller fondsejerskabet så stor en betydning for erhvervsstrukturen, som den gør i Danmark. I mange henseender er den danske fondsmodel derfor unik, og det er derfor også forståeligt, at der generelt hersker en stor interesse for de erhvervsdrivendes fondes forhold og beskatning. Et særkende ved de erhvervsdrivende fonde er, at de i modsætning til andre ejerskabsformer, utvetydigt kombinerer et primært erhvervsmæssigt formål med et almennyttige/almenvelgørende formål. En erhvervsdrivende fond udlodder eksempelvis ikke sit overskud som dividende, men konsoliderer sig for at udvikle virksomheden eller giver pengene væk som donationer til eksempelvis almenvelgørende formål. Myte 1: De erhvervsdrivende fonde uddeler ikke nok En generel myte om de erhvervsdrivende fonde er, at de putter med deres penge og ikke uddeler nok. Faktum er imidlertid, at fondene dels er underlagt erhvervsfondslovens forbud 6

7 mod uddeling af deres grundkapital, ligesom de er bundet af deres vedtægter. Fondene kan derfor ikke uddele til hvad som helst, men må kun uddele i overensstemmelse med deres formål. En fonds uddelingskvalitet kan derfor generelt ikke måles på, hvor stor en procentdel af dens egenkapital eller årlige overskud, den har uddelt. Den kvalitative målestok bør i stedet være, hvad dens formålsbestemmelse, økonomiske situation og øvrige vedtægter siger. Fondens overholdelse af disse bestemmelser er underlagt fondsmyndighedernes tilsyn og er i det hele undergivet transparens i forhold til både skatte- og fondsmyndigheder. Eksempelvis er de erhvervsdrivende fondes samlede uddelinger offentligt tilgængelige i årsrapporten, ligesom fondsmyndigheden kan pålægge fonden at indsende en specificeret oversigt (legatarfortegnelse) over fondens uddelinger. Endelig kan fondsmyndigheden pålægge fonden at øge sine uddelinger, hvis ikke disse er tilstrækkelige i forhold til fondens formål. Sammenfattende har det derfor formodningen i mod sig, at der skulle tegne sig et generelt billede af, at erhvervsdrivende fonde ikke uddeler nok, i forhold til hvad deres formål tilsiger. Samtidig må det konstateres, at den gængse opfattelse af, at fonde putter med deres penge, kræver større nuancering, og fra et generaliserende perspektiv må antages at være en misforstået myte. Myte 2: De erhvervsdrivende fonde er skattebegunstigede og betaler ikke nok i skat Gennemgangen af fondsbeskatningsreglerne viser, at fonde i udgangspunktet bliver beskattet efter præcis samme regler som aktie- og anpartsselskaber. Kun når de uddeler, har de en særlig fradragsret. Derfor forekommer det grundløst, når det i medierne er kritiseret, at de danske fonde ikke betaler nok i skat fordi de kun bidrog til den danske statskasse med 70 mio. kroner i 2009 og 130 mio. kroner i For faktum er, formålet med fondsbeskatningsreglerne netop er, at de ikke skal betale skat, når de uddeler til fordel for samfundet. Fra et skattebegunstigende perspektiv er det en væsentlig pointe, at fondenes fradragsret er direkte betinget af, at den de facto foretager en uddeling eller hensættelse. Ligesom det er en væsentlig pointe, at fondsbeskatningsreglerne isoleret set ikke kommer fonden selv til gode, da det principielt står den frit for, om den vil beholde et eventuelt overskud selv, og dermed lade sig beskatte med 25 pct. i selskabsskat. Eller om den i stedet vil uddele sit overskud, hvormed dens bidrag til samfundet reelt er 4 gange så stort (100 pct.), men hvor uddelingen samtidig vil afføde en tilsvarende negativ effekt på fondens bundlinje. 6 Formålet med fondenes fradragsregler er derfor i høj grad at tilskynde fondene til reelt at uddele. I dét perspektiv forekommer det unuanceret, at skyde de danske fonde i skoene, at de er begunstiget af særlige skattefordele, når det ret beset er modtagerne, som vinder når fondene uddeler. Ikke fondene selv. Sammenfattende må det konstateres, at ser man bort fra den særlige konsolideringsregel, så er der formentlig skabt så stor skattemæssig parallelitet mellem aktieselskaber og fonde, som det er muligt, hvis man samtidig vil bevare og anerkende fondsmodellens særlige formål og virke. 6 Se so m ek se m p el: Da n m a r k u d en d e er h v er vsd r iv en d e fo n d e I, jf. h t t p :/ / b o r sen.d k / b lo gs/ a lle _ b lo gs/ vis_ b lo g/ / / d a n m a r k -u d en -deer h v er vsd r iven d e -fo n d e -i.h t m l 7

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 27. november 2015 Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H336-15. Skatteministeriet

Læs mere

Skat og Erhvervsfonde

Skat og Erhvervsfonde Skat og Erhvervsfonde Center for Corporate Governance, CBS indbyder til seminar hos Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 16:00 Velkomst v/professor Steen Thomsen, CBS 16:00-16:30 Fondsbeskatning: Hvordan

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 2 Offentligt Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 København, 25. november 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Skatteudvalget L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven,

Læs mere

OVERSIGT OVER FONDS- OG SELVEJEOMRÅDET. Af erhvervsjuridisk rådgiver Martin Poulsen

OVERSIGT OVER FONDS- OG SELVEJEOMRÅDET. Af erhvervsjuridisk rådgiver Martin Poulsen OVERSIGT OVER FONDS- OG SELVEJEOMRÅDET Af erhvervsjuridisk rådgiver Martin Poulsen INDLEDNING Fonde og selvejende institutioner har været anvendt i Danmark helt tilbage i middelalderen og kan til dels

Læs mere

Fondsbeskatning og moms

Fondsbeskatning og moms Fondsbeskatning og moms Februar 2017 v/ Partner statsautoriseret revisor, Stefan Bjerregaard og partner, momschef Sten Kristensen Program Fondsbeskatning og moms Fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende VEJLEDNING OM overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Overgang til LEF... 2 3. Overgang fra LEF... 3 3.1

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt 10. december 2015 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål H - Tale til besvarelse af spørgsmål H den 10.

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Indledning Fondsmyndighederne hilser nu investorerne velkommen Er alle uddelingsformål ligestillede?

Indledning Fondsmyndighederne hilser nu investorerne velkommen Er alle uddelingsformål ligestillede? FONDE April 2011 INDHOLD Indledning 1 Fondsmyndighederne hilser nu investorerne velkommen 2 Er alle uddelingsformål ligestillede? 4 Sparekassefondes støtte til sparekasseaktieselskaber 5 Kontakt 7 INDLEDNING

Læs mere

FULD TALE. Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 154 Offentligt. Fælles samråd med skatteministeren om skatteregler for fonde. Åbent eller lukket:

FULD TALE. Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 154 Offentligt. Fælles samråd med skatteministeren om skatteregler for fonde. Åbent eller lukket: Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 154 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Fælles samråd med skatteministeren om skatteregler for fonde Åbent 7. december 2015 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde

Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Formålet med denne artikel(1) er at belyse, hvilke skatteregler der gælder for erhvervsdrivende

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Fonde i Danmark har erhvervsdrivende fonde på agendaen fordi: Erhvervsdrivende fonde har stor betydning for det danske erhvervsmiljø.

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Nedenfor er undersøgelsens væsentligste resultater sammenfattet.

Nedenfor er undersøgelsens væsentligste resultater sammenfattet. Sammenfatning Til brug for Erhvervsfondsudvalgets arbejde har Erhvervsstyrelsen i perioden maj til august 2012 gennemført nærværende undersøgelse af en række forhold i de erhvervsdrivende fonde. Undersøgelsen

Læs mere

Selvejende institutioners juridiske status

Selvejende institutioners juridiske status Selvejende institutioners juridiske status Aarhus, den 3. november 2016 2 Hvad er en selvejende institution, og hvorfor er status vigtigt? Selvejende institution er ikke en selskabsretligt beskyttet betegnelse

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde. Gå hjem-møde Aarhus Torsdag d. 26. marts 2015

Ny lov om erhvervsdrivende fonde. Gå hjem-møde Aarhus Torsdag d. 26. marts 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Gå hjem-møde Aarhus Torsdag d. 26. marts 2015 Eftermiddagens program Velkomst og introduktion v/ statsaut. revisor Tage Andersen Kort om den nye lov v/ statsaut. revisor

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét.

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét. Skatteudvalget 2015-16 L 71 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt 9. december 2015 J.nr. 15-3151455 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål A og B - Tale til besvarelse af spørgsmål A og B den

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Årsrapport 2015. Nordea Bank-fonden. CVR-nr.: 11 70 34 88

Årsrapport 2015. Nordea Bank-fonden. CVR-nr.: 11 70 34 88 Årsrapport 2015 Nordea Bank-fonden CVR-nr.: 11 70 34 88 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Generelle oplysninger 4 Ledelsesberetning 6 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8

Læs mere

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger 7. juli 2014 NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE Indledning Den 3. juni 2014, vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven moderniserer den eksisterende lov og medfører en række væsentlige

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2015

Velkommen til Fondskonferencen 2015 www.pwc.dk/fonde15 Velkommen til 8. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Velkommen v. Vagn Holm Regionsdirektør, Nykredit v/ Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, Side 2 Fonde i Danmark stor

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE

NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE 3.6.2014 Folketinget har vedtaget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven medfører bl.a. opdatering og modernisering af lovgivningen i tråd med selskabsloven, større åbenhed

Læs mere

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND BILAG 5-2 VEDTÆGTER DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 4. Fondens

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Skattefrie hæderspriser og medaljer

Skattefrie hæderspriser og medaljer - 1 Skattefrie hæderspriser og medaljer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med mellemrum markerer danskere sig på forskellig vis i sportslige, videnskabelige, medicinske, kunstneriske, litterære,

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Til adressaterne på høringslisten 10. juli 2013 /ERST Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

VELKOMMEN TIL FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS

VELKOMMEN TIL FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS VELKOMMEN TIL FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS PROGRAM FOR FONDSKONFERENCEN 2017 08.30 09.00 Registrering og kaffe 09.00 09.15 Introduktion 09.15 09.45 Rammerne for selvejeområdet v/erhvervsjuridisk rådgiver

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 VEDTÆGTER for KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er Kraks Fond. 1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune. 2. STIFTELSE, SAMMENLÆGNING

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Borgermøde den 27. april 2016

Borgermøde den 27. april 2016 Borgermøde den 27. april 2016 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 1. Fondens navn er Jyderup Fonden Stk. 2. Fondens hjemsted er Holbæk Kommune. Stk. 3. Fonden er stiftet af foreningen Jyderups Fremtid 2 Formål

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger

Forslag. lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger Civilafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2013-706-0023 Dok.: 976761 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013 Sag 164/2009 (1. afdeling) Nielsen & Nielsen Holding A/S og Micro Matic GmbH (advokat Hans Henrik Banke for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Fondsledelse dilemmaer og perspektiver. Niels Jacobsen, adm. direktør, William Demant Holding A/S

Fondsledelse dilemmaer og perspektiver. Niels Jacobsen, adm. direktør, William Demant Holding A/S Fondsledelse dilemmaer og perspektiver Niels Jacobsen, adm. direktør, William Demant Holding A/S Agenda Hvorfor øget fokus på fonde? Hvorfor ny fondslovgivning? Erhvervsdrivende versus almenvelgørende

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

Skatteplanlægning og skatteoptimering i fonde En analyse og vurdering af de skattemæssige problemstillinger og muligheder i fonde

Skatteplanlægning og skatteoptimering i fonde En analyse og vurdering af de skattemæssige problemstillinger og muligheder i fonde Master i skat Afleveringsdato: 15. april 2014 Skatteplanlægning og skatteoptimering i fonde En analyse og vurdering af de skattemæssige problemstillinger og muligheder i fonde Udarbejdet af: Kasper Lønstrøm

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere