SKATTE- OG AFGIFTSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTE- OG AFGIFTSRET"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts 2009 sendt en række udkast til lovforslag vedrørende Forårspakke 2.0 i høring. Dette nyhedsbrev fokuserer på de forslag, der vedrører direkte skatter, og som har størst betydning for selskaber og aktionærer. 1 Selskabs- og aktionærbeskatning 1.1 Selskabers udbytter og aktieavancer Der lægges op til en ny kategorisering af aktier i henholdsvis (i) (ii) (iii) datterselskabsaktier, som anvendes, når et selskab direkte ejer mindst 10% af aktiekapitalen koncernselskabsaktier, som anvendes, når selskaberne er sambeskattede eller kan sambeskattes efter reglerne om international sambeskatning porteføljeaktier, som anvendes i alle andre tilfælde Aktieavancer Den i dag gældende 3-års regel, hvorefter selskaber skattefrit kan afstå aktier efter 3 års ejertid, afskaffes. Dette medfører, at avancer opnået ved salg af enten datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier ikke beskattes. Samtidig afskaffes retten til at fradrage tab ved salg af aktier omfattet af disse kategorier. For så vidt angår porteføljeaktier, vil avancer og tab på disse skulle medregnes til et selskabs skattepligtige indkomst efter lagerprincippet uanset ejertid. Dette betyder således, at selskaber beskattes af urealiserede gevinster og tab på Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 sådanne aktier. Der indføres samtidig et værn mod såkaldte "omvendte juletræer", det vil sige holdingkonstruktioner, hvor en gruppe af aktionærer, der hver især ejer under 10 % af aktierne i et selskab, opnår mere end 10 %-ejerskab gennem stiftelse af mellemholdingselskaber. Såfremt den primære funktion for mellemholdingselskabet er at eje datterselskabsaktierne, og hovedparten af mellemholdingselskabets aktionærer har en indirekte aktiebesiddelse i datterselskabet på mindre end 10 %, anses datterselskabsaktierne som porteføljeaktier på trods af det formelle ejerskab til mere end 10 %. Reglerne forventes at træde i kraft fra og med indkomståret For selskaber med bagudforskudt indkomstår får reglerne således virkning på et tidligere tidspunkt end kalenderåret 2010 (tidligst 1. maj 2009). Indgangsværdien for porteføljeaktier fastsættes som følger: (i) (ii) såfremt aktierne ved begyndelsen af indkomståret 2010 har været ejet under 3 år, fastsættes indgangsværdien til den skattemæssige anskaffelsessum; anskaffelsessummen nedsættes med modtagne skattefrie udbytter og tilskud, såfremt handelsværdien er lavere end den skattemæssige anskaffelsessum; såfremt aktierne ved begyndelsen af indkomståret 2010 har været ejet mere end 3 år, fastsættes indgangsværdien til handelsværdien på dette tidspunkt. Dermed beskattes fortjenester, der efter de nugældende regler kunne realiseres skattefrit, ikke. Det er således alene værdistigninger opstået efter indkomståret 2009, der beskattes. Skifter aktierne skattemæssig status, således at gevinst eller tab på aktierne enten skal medregnes i den skattepligtige indkomst eller ikke længere skal medregnes i den skattepligtige indkomst, anses aktierne for afstået og genanskaffet. Dette vil for eksempel være relevant, hvis en aktionær svinger omkring en 10 % ejerandel. Reglen skal gælde, uanset om statusskiftet skyldes en skattefri omstrukturering Udbytter For både datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ophæves betingelsen om et års ejertid for skattefrit udbytte. Udbytter af disse aktier er således skattefri for fuldt skattepligtige selskaber 2

3 (indgående udbytte), når det udbytteudloddende selskab enten er hjemmehørende i Danmark, er omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet eller er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Betingelsen om et års ejertid ved skattefrit koncerntilskud ophæves ligeledes. Udbytte af porteføljeaktier, det vil sige aktier, der udgør under 10 % af et selskabs aktiekapital, er altid skattepligtigt fuldt ud. Reglen om, at kun 66 % af udbyttet medregnes til den skattepligtige indkomst, og dermed giver en effektiv beskatning på 16,5 %, foreslås således afskaffet. Ændringerne forventes at blive tillagt virkning for udbytter og tilskud, der udloddes eller betales fra og med 1. januar Personaktionærer For så vidt angår beskatningen af aktieavancer og aktieudbytter for fysiske personer, indeholder Forårspakke 2.0 ikke de store ændringer. Som følge af den generelle nedsættelse af den marginale personbeskatning nedsættes beskatningen af aktieindkomst dog også. Med virkning fra og med indkomståret 2010 nedsættes skattesatsen således til 42 % for aktieindkomst over kr. (ægtefæller kr.) (2010-tal) fra de nugældende skattesatser på 43 % og 45 %. Med virkning fra og med indkomståret 2012 nedsættes den laveste skattesats fra 28 % til 27 % for aktieindkomst under kr. (ægtefæller kr.) (2010-tal). 2 Omstrukturering I forbindelse med ændring af beskatningen af aktieavance og udbytte forenkles reglerne om skattefri omstruktureringer uden tilladelse væsentligt. Fremover bliver det således en betingelse, at aktierne i det erhvervende selskab (ved skattefri aktieombytninger uden tilladelse), i de deltagende selskaber (ved skattefri spaltninger uden tilladelse) og i det modtagende selskab (ved skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse) ikke afstås inden for en periode på tre år fra omstruktureringstidspunktet. Hvis aktierne alligevel afstås, vil omstrukture- 3

4 ringen som udgangspunkt anses for skattepligtig. Ligesom i dag er der dog mulighed for efterfølgende at søge om tilladelse til den skattefri omstrukturering, hvorved beskatning i visse tilfælde kan undgås. Som en direkte konsekvens af ejertidskravet på tre år vil der fremover ikke være restriktioner på, hvor stort udbytte der kan udloddes fra de selskaber, der har deltaget i den skattefri omstrukturering uden tilladelse. Reglerne skal have virkning fra indkomståret Fradrag for advokat- og revisoromkostninger - ligningslovens 8J Efter de gældende regler er der mulighed for i den skattepligtige indkomst at fratrække udgifter til advokat og revisor i forbindelse med etablering eller udvidelse af den erhvervsmæssige virksomhed i henhold til ligningslovens 8J. Denne fradragsmulighed foreslås afskaffet. Endvidere foreslås det, at der ikke skal kunne opnås fradrag for udgifter til formueforvaltning, der hidtil har været fradragsberettigede efter statsskattelovens 6a. Ventureselskaber og kapitalfonde mv. vil således ikke kunne opnå fradrag for driftsomkostninger, der vedrører formueforvaltning, herunder udgifter afholdt til akkvisitioner. Det er hensigten, at begrænsningen i fradragsretten skal have virkning for udgifter, der er afholdt i indkomståret 2010 og frem. 4 Yderligere begrænsning i rentefradragsbegrænsningen Ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 indførtes et loft på rentefradrag for selskaber. Renteloftet medfører, at fradragsretten for renteudgifter og kurstab mv. beskæres, ved at selskaber alene kan fradrage nettofinansieringsudgifter i det omfang, de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med en standardforrentningssats (standardrenten) på pt. 6,5%. Beskæringen gælder alene for nettofinansieringsudgifter, der overstiger 21,3 mio. kr. Hidtil har et selskab ved opgørelsen af sine aktiver kunnet medregne 20% af anskaffelsessummen for aktier i udenlandske datterselskaber. Denne regel foreslås afskaffet gennem en udfasning over en 8-årig periode. Procenten nedsættes således med 2,5 procentpoint om året fra og med ind- 4

5 komståret Adgangen til at medregne værdi af udenlandske datterselskaber i aktivmassen ved beregning af renteloftet vil således efter forslaget være helt fjernet fra og med indkomståret Incitamentsordninger for medarbejdere Skattefritagelsen for medarbejderobligationer i ligningsloven foreslås ophævet. De øvrige regler i ligningslovens 7A om generelle aktie- og optionsprogrammer videreføres uændret. For så vidt angår de individuelle medarbejderaktieordninger, foreslås en ikke uvæsentlig ændring af ligningslovens 7H. Hidtil har en medarbejder kunnet undgå lønbeskatning ved tildeling eller køb til favørkurs af aktier, køberetter eller tegningsretter, når en række betingelser var opfyldt, herunder at aktielønnen enten skulle maksimeres til 10 % af medarbejderens årsløn, eller - alternativt - at favørkursen ved udnyttelse af køberetter eller tegningsretter mindst skulle udgøre 85 % af markedsværdien. Denne 85 %-regel - eller 15 %-favørregel - foreslås ophævet. Herefter gælder alene den regel, at værdien af den modtagne aktieløn ikke kan overstige 10 % af årslønnen. Ændringen får ingen særlig betydning for de forholdsvis mange tilfælde, hvor der tildeles optioner eller warrants, og hvor udnyttelseskursen svarer til markedsværdien af de underliggende aktier på tidspunktet for tildeling. Er udnyttelseskursen imidlertid lavere end markedskursen, skal 10 %-reglen være opfyldt, idet man ikke længere automatisk kan sætte favørelementet til 15 %. Ligningslovens 7H vil således stadig indebære en gunstig skattemæssig behandling for tildeling af aktieløn til ansatte. Skærpelsen af både ligningslovens 7A og 7H forventes at få virkning for tildelinger, der sker den 1. januar 2010 eller derefter. 6 Omkostningsgodtgørelse i skattesager Det foreslås at afskaffe retten til omkostningsgodtgørelse i skattesager for selskaber og fonde, uanset om der gives medhold i sagen, og uanset om skatte- 5

6 yderen eller myndighederne har indbragt sagen. Selskaber, der hidtil har været berettiget til omkostningsgodtgørelse, kan få godtgjort omkostninger, der er afholdt inden den 1. januar 2010, hvis der inden 1. januar 2010 indsendes anmodning herom. Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Hans Severin Hansen Advokat, partner Lasse Esbjerg Christensen Advokat, partner Christian Bojsen-Møller Advokat, partner Svend Erik Holm Advokat, partner Tom Kári Kristjánsson Advokat, associeret partner Anders Endicott Pedersen Advokat, associeret partner Jakob Krogsøe Advokat Tilde Hjortshøj Advokat Astrid Bannebjerg Rugaard Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 6

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere