Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige"

Transkript

1 Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Udbetalingsvejledning Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i januar 2014 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er):Jens Peter Toft Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pionér Allé Tønder Tlf.: Fax: Websted: ISBN :

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Udbetaling af tilskud... 5 Rateudbetaling... 5 Slutudbetaling... 5 Betingelser for udbetaling af tilskud... 6 Regnskabsaflæggelse... 7 Dokumentationskrav... 7 Konsulentydelser... 7 Projektansættelser... 7 Dokumentationskrav på offentlige tilladelser... 8 Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3-procent-reglen)... 8 Udbudsregler... 8 Ændringer... 9 Ændringer af projektet... 9 Ændringer af budgettet Forlængelse af projektperioden Overdragelse af projektet Projektet opgives Administrativ besigtigelse på stedet...11 Anmodning om slutudbetaling, projektrapport...12 Effektmåling...12 Skiltning og synliggørelse...12 Publikationer Skiltning ved projektets afslutning Skiltning mens projektet udføres Kontrol...13 Bortfald af tilskud...13 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Straffebestemmelser

4 NaturErhvervstyrelsens brug af data...14 Offentliggørelse, bl.a. på internettet Oplysningspligt...15 Force majeure...15 Lovgrundlag...15 Yderligere oplysninger...16 Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om rateudbetaling af tilskud til Natura 2000-projekter om rydning og forberedelse til afgræsning Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om slutudbetaling af tilskud til Natura 2000-projekter om rydning og forberedelse til afgræsning Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om rateudbetaling af tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om slutudbetaling af tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold og forundersøgelser heraf

5 Indledning Denne vejledning henvender sig til de tilsagnshavere, som af NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, har modtaget tilsagn om tilskud til et Natura 2000-projekt om Rydning og / eller forberedelse til afgræsning eller til Naturlige vandstandsforhold i 2011, 2012 eller Nyt siden sidst Der er lavet en skema til: Opgørelse over løn til tilsagnshavers eget personale samt beskrivelse af opgaven, skemaet findes sammen med skemaerne til anmodning om udbetaling på de respektive sider på hjemmesiden fx her: Vi anmoder om at du benytter skemaet når du søger udbetaling af udgifter til løn til tilsagnshavers personale. Udbetaling af tilskud Ansøgning om udbetaling af tilskud sker ved udfyldelse af en udbetalingsanmodning. Der kan søges rateudbetaling (gælder dog ikke for forundersøgelser i projekter om Naturlige vandstandsforhold) eller slutudbetaling Skemaerne findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Tilskuddet udbetales kun over NemKonto tilknyttet dit cvr. eller cpr. nr. Hvis du ikke allerede har en NemKonto, skal du henvende dig til dit pengeinstitut. Tilskud fra NaturErhvervstyrelsen er skattepligtigt. NaturErhvervstyrelsen indberetter udbetalte tilskud til SKAT. Rateudbetaling Du kan få udbetalt tilskud i 2 rater, hvor den første rate skal udgøre mindst 20 pct. og højest 85 pct. af tilsagnsbeløbet. Du kan selv vælge, om du ønsker tilskuddet udbetalt i én rate, det vil sige samlet efter afslutning af projektet, eller i to rater, hvor den anden rate udgør slutudbetalingen. En rateudbetalingsanmodning skal indeholde: Anmodning om udbetaling af tilskud under Natura 2000 Opgørelse over omkostninger Bilagsoversigt Evt. offentlige tilladelser Slutudbetaling Du skal i anmodningen om slutudbetaling redegør for de aktiviteter og resultater, der er gennemført i forbindelse med projektet. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter datoen for projektafslutningen. Slutudbetalingsanmodningen skal godkendes af os, før udbetaling kan finde sted. En slutudbetalingsanmodning skal indeholde: 5

6 Anmodning om udbetaling af tilskud under Natura 2000 Opgørelse over omkostninger Bilagsoversigt, herunder fakturaer, betalingsdokumentation (kontoejer, beløb, dato for overførsel og modtager af beløbet skal fremgå af dokumentation) og evt. lønsedler Slutrapport Evt. dokumentation for opsætning af informationsskilt Evt. offentlige tilladelser Evt. fotodokumentation Betingelser for udbetaling af tilskud Her er en kort oversigt over de væsentlige elementer i forhold til udbetaling: Du er tilsagnshaver, så det er dig, der skal gennemføre projektet. Du skal gennemføre projektet inden for den projektperiode, som står i tilsagnet i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse og det godkendte budget. Alle udgifter skal afholdes og betales af dig inden for projektperioden, og de skal kunne dokumenteres. Alle fakturaer skal udstedes til dig, ikke fx bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere, kommunen eller andre. Du skal sørge for at indhente alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder senest ved anmodning om udbetaling. Hvis dit projekt er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal du kunne dokumentere, at du har opfyldt reglerne, når du anmoder om udbetaling. Hvis du ikke overholder udbudsregler vil dit tilskud blive nedsat. Nedsættelsen af den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ELFUL. Du skal gemme udbudsmaterialet, herunder de tilbud, du ikke har valgt at bruge. NaturErhvervstyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Al dokumentation, herunder også de ikke accepterede tilbud, skal være tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling. Oplysninger om udbudsreglerne kan findes hos Konkurrence og Forbrugerstyrelsen på følgende hjemmeside: Udgifter til eksterne leverandører skal være baseret på indhentede tilbud eller åbne tilbud. Krav om særskilt regnskabssystem. Du skal sikre, at de projektrelaterede udgifter og indtægter enten bogføres med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på særskilt konti i et separat regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet. Samtlige fakturaer skal kunne genfindes entydigt på denne konto. 6

7 Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, bliver fratrukket inden udbetaling. Hvis du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det anmodede beløb overstiger det beløb, du er berettiget til, med 3 % eller mere, risikerer du yderligere en sanktion. Sanktionen udgør forskellen mellem det beløb, du anmoder om, og det beløb, du er berettiget til. Dette kaldes 3 % - reglen. Når du anmoder om udbetaling af tilskud, skal du benytte et særligt skema, som fås via Udbetalingsanmodningen skal være med udfyldelse af bilagsoversigten med angivelse af bl.a. udgiftens art, beløbsstørrelse, og betalingsdato i overensstemmelse med kontoudskrift/betalingstransaktioner og regninger. Regnskabsaflæggelse Alle projektets udgifter, skal medtages i opgørelsen af projektets udgifter. Du skal opgøre projektomkostningerne som de faktiske omkostninger, det vil sige efter fradrag af moms og eventuelle rabatter og kreditnotaer. Dokumentationskrav Alle udgifter skal kunne dokumenteres. Der må ikke anvendes skønsmæssige fordelte udgifter. Fakturaer skal indeholde fakturadato, fortløbende nummer, sælgers navn, adresse, CVReller SE-nummer, købers navn og adresse, oplysninger om omfang og art af leverancen, leveringsdato og oplysning om moms og det skal være tydeligt at udgifterne vedrører netop dit projekt. Husk, at fakturaer skal være udstedt til dig, som er tilsagnshaver. Konsulentydelser Du skal sammen med udbetalingsanmodningerne sende fakturaen på konsulentydelsen. Fakturaen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at NaturErhvervstyrelsen kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. Antal timer og timepris skal fremgå af fakturaen, og eventuelle rejseudgifter betalt af konsulenten skal være indeholdt i konsulentens timepris. Projektansættelser Du skal sende ansættelseskontrakter for projektansættelser. Angiv timeløn og ansættelsesperiode. Der kan kun udbetales tilskud til løn, når der foreligger en konkret tidsbegrænset og skriftlig aftale med den ansatte. Husk at angive arbejdsopgaver, timepris og antal timer. Der skal også foreligge dokumentation for det faktiske timetal (timeregnskab) og lønsedler. Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede ud- 7

8 gifter samt alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Dokumentationskrav på offentlige tilladelser Du skal sammen med udbetalingsanmodningerne sende de nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder. Det kan være i form af kopi af de nødvendige dele af tilladelsen fx miljøgodkendesen, eller en erklæring fra kommunen om, at de nødvendige tilladelser er opnået. Der kan ikke udbetales, før denne dokumentation foreligger. Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3-procentreglen) Hvis du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, risikerer du en sanktion efter 3 % reglen. NaturErhvervstyrelsen fratrækker ved beregning af tilskuddet udgifter i udbetalingsanmodningen, der ikke er tilskudsberettigede. Det kan være udgifter, der samlet udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet og ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er indeholdt i den godkendte projektbeskrivelse). Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, bliver fratrukket inden udbetaling. Hvis du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det anmodede beløb overstiger det beløb, du er berettiget til, med 3 % eller mere, risikerer du yderligere en sanktion. Sanktionen udgør forskellen mellem det beløb, du anmoder om, og det beløb, du er berettiget til. Dette kaldes 3 % - reglen. 3 % - reglen følger af Kommissionens forordning (EU) Nr. 65/2011 af 27. marts 2011, artikel 30, stk. 1. Reglen gælder ikke, hvis du kan begrunde, at du ikke selv er skyld i, at det beløb, som ikke er støtteberettiget, er anført. Eksempel på 3 % - reglen Du anmoder om en udbetaling på 1100 kr., men NaturErhvervstyrelsen godkender kun de 1000 kr. som tilskudsberettiget. I dette tilfælde er differencen på 100 kr. mellem de to beløb mere end 3 % af det tilskudsberettigede beløb. NaturErhvervstyrelsen skal derfor reducere din udbetaling med forskellen, dvs. at du kun kan få udbetalt 900 kr. Udbudsregler Udbud skal både sikre effektiv konkurrence, så alle virksomheder har lige adgang til offentlige støttede kontrakter, og sikre, at der indkøbes bedst og billigst. Som tilsagnshaver efter denne ordning, kan du være omfattet af EU s udbudsregler eller reglerne i den danske tilbudslov (bekendtgørelse af lov nr af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Hvis dit projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal du oplyse om det allerede i ansøgningen. 8

9 Vær opmærksom på, at hvis du vil tilføje noget til et projekt eller udvide et projekt, som allerede har været i udbud, skal den nye del også i udbud. Hvis de projektaktiviteter, NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud til, indgår som del af et større projekt, er det det samlede projekts kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og om det er tilbudsloven eller EU's udbudsdirektiv, som gælder. Senest når du anmoder om udbetaling, skal du kunne dokumentere, at du har opfyldt reglerne. Du skal holde dokumenter, som dokumenterer, at reglerne er overholdt, tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal gemme de tilbud, du ikke har accepteret. Vi kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Hvis det senere viser sig, at du ikke har holdt dokumenterne tilgængelige, er det misligholdelse af en tilsagnsbetingelse, og tilsagnet kan bortfalde. Du skal også være opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at EU s udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Det nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen, og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed. Det fremgår bl.a. af udbudsreglerne, at ved investeringer, der kan karakteriseres som bygge- og anlægsarbejder med en anslået værdi over kr., skal tilsagnshaver indhente to underhåndsbud (to tilbud) på investeringen. Ved bygge- og anlægsarbejder forstås også varekøb (udstyr), der forudsætter betydelige installationsomkostninger for at kunne fungere. Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om reglerne. Du finder informationen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, Endeligt skal du være opmærksom på, at principperne i EU-retten og dansk ret om lige behandling og gennemsigtighed gælder, også selv om udbudsreglerne helt konkret ikke gælder. Ændringer Ændringer af projektet Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom inden ændringen sker. Ændringer af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål Ændringsanmodningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen senest 2 måneder før projektperioden udløber, med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvad 9

10 det betyder for projektet. Indsendes en ændringsanmodning for sent, vil ændringen normalt ikke blive godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Skema til ændringer findes på Vær opmærksom på at der findes to skemaer, hvoraf det ene er til overdragelse af projektet (ændring af tilsagnshaver) og det andet er til alle andre ændringer, se nedenfor. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. Ændringer af budgettet Hvis formål eller indhold i projektet ændrer sig, skal du altid søge en projektændring. Hvis indhold og formål opretholdes og udgifterne på en budgetpost ændrer sig med mere end 10 pct., skal du også skriftligt søge NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at gennemføre en budgetændring. Ændringsanmodningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen senest 2 måneder før projektperioden udløber og før ændringen iværksættes. En ansøgning om budgetændring skal indeholde en begrundelse for ændringen og et nyt budget. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. Forlængelse af projektperioden Projektperioden er 2 år fra tilsagnsdatoen (Forundersøgelser under Naturlige vandstandsforhold er 1 år). NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation for, at projektet afsluttes senere end det sluttidspunkt, som er angivet i tilsagnsbrevet. Ansøgningen om projektforlængelse skal indeholde følgende oplysninger: Kort redegørelse for hvorfor projektet er forsinket og ikke kan gennemføres inden for fristen fastsat i tilsagnsbrevet Dato for, hvornår projektet kan afsluttes Begrundet redegørelse for, hvordan projektet realistisk kan gennemføres inden for den ansøgte, nye periode. Du skal være opmærksom på, at projektudgifterne udelukkende er tilskudsberettigede, hvis NaturErhvervstyrelsen har foretaget udbetaling senest den 31. december Når du ansøger om ændring, skal du derfor fastsætte en slutdato senest den 1. maj 2015, således at anmodning om slutudbetaling kan modtages i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. august Du vil kunne læse mere om betingelser for tilsagn og udbetaling af tilskud i tilsagnet. Ændringen følger af art. 71, stk. 1 i EU-forordning nr. 1698/2005, der har forrang i forhold til de dansk fastsatte frister. 10

11 Overdragelse af projektet NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende, at tilsagnet overdrages til en anden. Det har den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye tilsagnshaver selvstændigt ville kunne opnå tilsagn efter ordningen. Du skal sende et udfyldt overdragelsesskema og en begrundet ansøgning om tilladelse til at overdrage projektet. Skabelon til overdragelsesskemaet findes på Det er den nye tilsagnshavers ansvar, at have alt materiale der er sagen vedkommende liggende ved en evt. kontrol. Du bør derfor som ny tilsagnshaver sørge for blandt andet, at få den oprindelige ansøgning, da denne danner grundlag for tilsagnet, de to tilbud der er indsendt sammen med ansøgningen og evt. ændringsskrivelser der er udsendt efter tilsagnet. Når du som overdrager af et tilsagn har afholdt en eller flere udgifter og ikke har betalt regningen: kan du vælge at få krediteret regningen og få den udstedt til den nye tilsagnshaver, du kan betale og søge en rate udbetaling, inden du overdrager tilsagnet. Dette kræver dog at regningen ligger på mellem 20 og 80 % af tilsagnsbeløbet eller du kan vælge at lade sagen køre, og når den nye tilsagnshaver efter projektets afslutning får udbetalt tilskuddet lave transport i beløbet. Grunden til at der ikke kan laves en aftale mellem overdrager og den nye tilsagnshaver om, at nye tilsagnshaver bare betaler overdrager og så får nye tilsagnshaver alle pengene udbetalt er, at NaturErhvervstyrelsen ikke kan udbetale penge til andre end tilsagnshaver, og det er overdrager ikke længere, når tilsagnet er overdraget. Projektet opgives Hvis du ikke gennemfører projektet, som det er beskrevet i den godkendte projektbeskrivelse, skal du hurtigst muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen om det. Vi afgør, om tilsagnet skal bortfalde, og om det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Hvis projektet opgives efter at første rate er udbetalt, vil det udbetalte beløb blive krævet tilbagebetalt. Når NaturErhvervstyrelsen opgør tilbagebetalingskravet, tillægger NaturErhvervstyrelsen renter i overensstemmelse med renteloven, dog mindst 50 kr. Administrativ besigtigelse på stedet Når investeringer er gennemført i overensstemmelse med de betingelser, som fremgår af tilsagnet, indsender du en slutudbetalingsanmodning og det vurderes af os, om projektet skal besigtiges administrativt på stedet. 11

12 Den administrative besigtigelse skal sikre, at investeringen er gennemført i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilsagnet, hvilket vil sige, at investeringer, udgifter, udstyr og installation er i overensstemmelse med beskrivelserne i den godkendte projektbeskrivelse. NaturErhvervstyrelsen kan foretage slutudbetaling uden administrativ besigtigelse på stedet. Anmodning om slutudbetaling, projektrapport Slutudbetalingsanmodning indeholder afsnittet projektrapport, som skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført ved projektet og for projektets effekt. Du skal bl.a. redegøre for, om projektets faktiske resultater afviger i forhold til de oplysninger, som du angav i ansøgningsskemaet. For projekter, der omfatter rydning af tilgroede arealer, skal slutudbetalingsanmodningen være vedlagt et eller flere billeder, der dokumenterer arealernes fysiske fremtræden efter gennemførelsen af foranstaltningen. Du finder skema til anmodning om slutudbetaling på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: eller ved at henvende dig til NaturErhvervstyrelsen. Vi kan ikke lave den endelige slutudbetaling før NaturErhvervstyrelsen har modtaget en fyldestgørende slutudbetalingsanmodningen. Effektmåling NaturErhvervstyrelsen skal kunne dokumentere tilskudsordningens effekt. Du skal derfor bidrage til vurdering af projekternes resultat og afgive de oplysninger, som skønnes nødvendige for at vurdere investeringernes effekter, herunder ved efterfølgende evaluering af tilskudsordningen. Skiltning og synliggørelse NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet. Publikationer Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at det tydeligt fremgår af publikationer, som fx brochurer, foldere, nyhedsbreve og websider, at projektet har fået tilskud fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Som minimum skal navnetræk anvendes. Logoer kan også anvendes. Hvis Fødevareministeriets logo anvendes, skal EUs logo også anvendes. 12

13 Skiltning ved projektets afslutning Du skal på selve investeringsprojektet med samlede projektomkostninger på mere end kr. opsætte et oplysningsskilt med EU logoet. Oplysningsskiltet skal indeholde en beskrivelse af projektet og teksten: Den Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Disse oplysninger skal mindst fylde 25 % af skiltet. Der skal også være Fødevareministeriets logo, og en oplysning om, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se nærmere retningslinjer om synliggørelse af projekter på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Skiltning mens projektet udføres Du skal på investeringsprojekter med samlede projektomkostninger på mere end kr. opsætte en oplysningstavle på stedet allerede i den periode, hvor arbejdet udføres. Oplysningstavlen skal indeholde en beskrivelse af projektet og teksten: Den Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Disse oplysninger skal mindst fylde 25 % af skiltet. Skiltet skal yderligere indeholde Fødevareministeriets logo og en oplysning om, at Fødevareministeriet og EU har deltaget i finansieringen af projektet. Kontrol NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen af ordningen. Vi forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende kontrol. Vi kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens 12. Med henblik på at gennemføre kontrollen har NaturErhvervstyrelsen eller andre personer med bemyndigelse dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af tilsagnshaver. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger, udbudsmateriale m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, og anden relevant dokumentation. Du skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. Du skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til at besigtige investeringen i forbindelse med kontrol. Bortfald af tilskud Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilskud bortfalder helt eller delvist i følgende tilfælde: 13

14 betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, herunder hvis investeringen ikke er opretholdt i en periode på mindst tre år fra den dato, hvor tilsagnsperioden senest skal være afsluttet, dog mindst fem år fra tilsagnsdatoen du har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, aktiviteten ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning eller senere godkendte ændringer, du undlader at yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol, eller undlader at udlevere, regnskaber, forretningsbøger m.v., som er nødvendige for at gennemføre kontrollen, eller du ikke overholder sin underretningspligt i forhold til at betingelserne for tilskud opfyldes i hele perioden. Vi kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af et tilbagebetalingskrav tillægges der renter. I tilfælde af tilbagebetaling vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet med den rentesats, der er fastsat i renteloven. I tilfælde af grove misligholdelser kan straf komme på tale. Straffebestemmelser Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan du efter landdistriktslovens 14 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. NaturErhvervstyrelsens brug af data Oplysninger om projektet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Offentliggørelse, bl.a. på internettet Vi er dataansvarlig og oplysninger om projektet vil blive brugt til bl.a. sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom på følgende: Oplysningerne kan behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer for at værne om EU s finansielle interesser. Endvidere kan de blive brugt til statistisk, forskning, planlægning og evaluering. At oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel samt størrelse af det modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. At der er mulighed for alle at anmode om aktindsigt i sager, der behandles af den offentlige forvaltning efter offentlighedsloven, og at der kun er få oplysninger/dokumenter, som er undtaget fra pligten til udlevering efter offentlighedsloven Efter Persondataloven har du mulighed for: 14

15 At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondatalovens 31 At kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37 Oplysningspligt Hvis NaturErhvervstyrelsen forlanger det, skal du i hele projektperioden afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilsagnet fortsat opfyldes. Du har også pligt til at give NaturErhvervstyrelsen skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald eller tilbagebetaling af tilskuddet. Force majeure NaturErhvervstyrelsen anerkender i henhold til bekendtgørelsen en række begivenheder som force majeure. F.eks. anerkendes uforudset ekspropriation og alvorlig naturkatastrofe. Det er en betingelse for, at NaturErhvervstyrelsen i konkrete tilfælde kan anerkende force majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke, der påberåbes force majeure. Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for dig at sikre sig på rimelig vis mod de begivenheder, der indtraf. Hvis du ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor du eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Lovgrundlag De gældende regler for Natura 2000-projekter fremgår af: Bekendtgørelse nr. 177 af 28. februar 2012 om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 28. februar 2012 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold. Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven) Rådets forordning nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (EL- FUL) Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelses bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af 15

16 landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) Kommissionens forordning nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne Yderligere oplysninger Denne vejledning, udbetalingsanmodning, revisorerklæring m.m. findes på vores hjemmeside: Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til: NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Postboks 109 Pionér Allé Tønder Tlf E-post: 16

17 Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om rateudbetaling af tilskud til Natura 2000-projekter om rydning og forberedelse til afgræsning. Herunder beskrives kort hvordan de enkelte rubrikker i skemaet til anmodning om rateudbetaling udfyldes. Tilsagnshavers navn og adresse: Udfyld rubrikken med tilsagnshavers navn, adresse, journal nummer, projektnavn og angiv for hvilken periode der ønskes udbetalt. Startdatoen kan tidligst være tilsagnsdatoen (såfremt du ikke har fået en igangsætningstilladelse) og slutdatoen kan senest være d.d. Husk at alle de investeringer du søger udbetalt støtte til, skal være afholdt og betalt i denne periode. Projektstatus: Skriv en projektstatus. Denne skal indeholde en beskrivelse af hvor langt projektet er og hvordan projektet er forløbet indtil dato. Vedlæg gerne billeder, som viser projektet, fx at hegnet er opsat eller fangfolden bruges. Opgørelse af tilskudsgrundlaget for ansøgt tilskud: Oplysningerne i denne rubrik danner sammen med rubrik D og E grundlaget for udbetaling af det tilsagn du har fået og skal derfor udfyldes korrekt, da det ellers kan få konsekvenser for din udbetaling. Under Godkendte tilskudsberettigede udgifter skriver du de beløb du har fået tilsagn til, denne kolonne skal udfyldes. Beløbene finder du i tilsagnets. Under Betalte tilskudsberettigede udgifter i perioden skriver du, hvilke udgifter du har haft i den periode du har oplyst under rubrik A. Du kan i kolonnen Til udbetaling ikke bede om at få flere penge udbetalt, end det beløb du har fået godkendt i dit tilsagn og oplyst under Godkendte tilskudsberettigede udgifter. Tjek altid I alt beløbet og kontroller at du ikke søger om at få mere udbetalt end du har fået tilsagn til, da dette kan få økonomiske konsekvenser. Alle de udgifter du ønsker at få refunderet skal være støtteberettigede og skal kunne dokumenteret. Tjek derfor om du har dokumentation for, at de beløb du har anført i Til udbetaling og vedlæg dokumentationen i form af originale fakturaer og dokumenter at disse er betalt. Dokumentation for betaling kan være i form af kvitteringer med stempel eller underskrift fra det leverende firma, kontoudskrift eller bankkvitteringer. Anden dokumentation kan også godkendes. Specifikation af støtteberettigede udgifter: Såfremt der i forhold til tilsagnet er foretaget en omfordeling af budgetposterne, skal omfordelingerne være godkendt af NaturErhvervstyrelsen, inden der bedes om udbetaling. Følgende oplysninger skal angives for hver udgiftspost: Bilags nr.: Hvert bilag skal påføres et fortløbende nr. Dato: Den dato der fremgår af fakturaen Faktura udstedt af: Navnet på leverandøren 17

18 Udgifter vedr.: Uddybende tekstforklaring Betalingsdato: Dato for betaling. Datoen skal være efter projektstart og før projektafslutning Beløb: Udgiftens beløb Specifikation af udgifter til løn til tilsagnshavers personale: Har du haft udgifter til løn til dit personale, skriver du her hvad dit personale har lavet, hvor mange timer de har brugt på det og hvilken timeløn de har fået. Alle udgifter til løn til dit personale, du ønsker at få refunderet, skal være støtteberettigede og skal kunne dokumenteres. Tjek derfor om du har dokumentation for betalingen af de beløb, du har anført og vedlæg dokumentationen. Dokumentationen kan være kopi af lønsedler eller udtræk fra et lønningssystem. Anden dokumentation kan også godkendes. Bilag: Fakturaer med dokumentation for betaling skal vedlægges, før der kan udbetales. Vedlægger du andre bilag fx billeder og dokumentation, så kryds af. Vedlægger du yderligere, så skriv dette under Andet. Kryds af hvilke bilag du har vedlagt. Ansøgers erklæring og underskrift: Læs hvilke oplysninger du erklærer, at du har overholdt. Skriv dato og skriv under. 18

19 Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om slutudbetaling af tilskud til Natura 2000-projekter om rydning og forberedelse til afgræsning. Herunder beskrives kort hvordan de enkelte rubrikker i skemaet til anmodning om slutudbetaling udfyldes. Tilsagnshavers navn og adresse: Udfyld rubrikken med tilsagnshavers navn, adresse, journal nummer, projektnavn og angiv for hvilken periode der ønskes udbetalt. Startdatoen kan tidligst være tilsagnsdatoen (såfremt du ikke har fået en igangsætningstilladelse) og slutdatoen kan senest være d.d. Husk at alle de investeringer du søger udbetalt støtte til, skal være afholdt og betalt i denne periode. Opgørelse af tilskudsgrundlaget for ansøgt tilskud: Oplysningerne i denne rubrik danner sammen med rubrik C og D grundlaget for udbetaling af det tilsagn du har fået og skal derfor udfyldes korrekt, da det ellers kan få konsekvenser for din udbetaling. Under Godkendte tilskudsberettigede udgifter skriver du de beløb du har fået tilsagn til, denne kolonne skal udfyldes. Beløbene finder du i tilsagnet. Under Betalte tilskudsberettigede udgifter skriver du, hvilke udgifter du har haft i den periode du har oplyst under rubrik A. Har du fået udbetalt 1. rate af dit tilsagn skriver du også det. Beløbet under Udgifter i alt kan evt. overskride det beløb du har fået godkendt, men du kan i kolonnen Til udbetaling ikke bede om, at få flere penge udbetalt, end det beløb du har fået godkendt i dit tilsagn og oplyst under Godkendte tilskudsberettigede udgifter. Tjek altid I alt beløbet og kontroller at du ikke søger om at få mere udbetalt end du har fået tilsagn til, da dette kan få økonomiske konsekvenser. Alle de udgifter du ønsker at få refunderet skal være støtteberettigede og skal kunne dokumenteret. Tjek derfor om du har dokumentation for af de beløb du har anført i Til udbetaling og vedlæg dokumentationen i form af originale fakturaer og dokumenter at disse er betalt. Dokumentation for betaling kan være i form af kvitteringer med stempel eller underskrift fra det leverende firma, kontoudskrift eller bankkvitteringer. Anden dokumentation kan også godkendes. Specifikation af støtteberettigede udgifter: Såfremt der i forhold til tilsagnet er foretaget en omfordeling af budgetposterne, skal omfordelingerne være godkendt af NaturErhvervstyrelsen, inden der bedes om udbetaling. Følgende oplysninger skal angives for hver udgiftspost: Bilags nr.: Hvert bilag skal påføres et fortløbende nr. Dato: Den dato der fremgår af fakturaen Faktura udstedt af: Navnet på leverandøren Udgifter vedr.: Uddybende tekstforklaring Betalingsdato: Dato for betaling. Datoen skal være efter projektstart og før projektafslutning Beløb: Udgiftens beløb 19

20 Specifikation af udgifter til løn til tilsagnshavers personale: Har du haft udgifter til løn til dit personale, skriver du her hvad dit personale har lavet, hvor mange timer de har brugt på det og hvilken timeløn de har fået. Alle udgifter til løn til dit personale, du ønsker at få refunderet, skal være støtteberettigede og skal kunne dokumenteres. Tjek derfor om du har dokumentation for betalingen af de beløb, du har anført og vedlæg dokumentationen. Dokumentationen kan være kopi af lønsedler eller udtræk fra et lønningssystem (Udtræk af lønningssystemet skal være med tilsagnshavers navn, evt. ved stempel og underskrift). Anden dokumentation kan også godkendes. Projektrapport: Er projektets formål opfyldt skriver du om projektet er blevet som forventet. Under Faktiske forløb, skriver du hvordan forløbet har været og om alle investeringer er blevet gennemført som beskrevet i ansøgningen/ tilsagnet. Du anfører hvor mange meter hegn der er opsat og skriver hvor mange investeringer der er lavet og hvad prisen pr. investering har været. Hvis der er foretager ændringer undervejs oplyses der hvilke ændringer og hvorfor ændringen er foretaget. Endeligt beskriver du effekten og skriver om effekten af projektet er som forventet. Bilag: Fakturaer med dokumentation for betaling og dokumentation for offentliggørelse skal vedlægges, før der kan udbetales. Vedlægger du andre bilag fx billeder, så skriv dette under Andet. Kryds af hvilke bilag du har vedlagt. Ansøger erklæring og underskrift: Læs hvilke oplysninger du erklærer, at du har overholdt. Skriv dato og skriv under. 20

21 Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om rateudbetaling af tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold. Herunder beskrives kort hvordan de enkelte rubrikker i skemaet til anmodning om rateudbetaling udfyldes. Tilsagnshavers navn og adresse: Udfyld rubrikken med tilsagnshavers navn, adresse, journal nummer, projektnavn og angiv for hvilken periode der ønskes udbetalt. Startdatoen kan tidligst være tilsagnsdatoen (såfremt du ikke har fået en igangsætningstilladelse) og slutdatoen kan senest være d.d. Husk at alle de investeringer du søger udbetalt støtte til, skal være afholdt og betalt i denne periode. Projektstatus: Skriv en projektstatus. Denne skal indeholde en beskrivelse af hvor langt projektet er og hvordan projektet er forløbet indtil dato. Vedlæg gerne billeder, som viser projektet. Opgørelse af tilskudsgrundlaget for ansøgt tilskud: Oplysningerne i denne rubrik danner sammen med rubrik D og E grundlaget for udbetaling af det tilsagn du har fået og skal derfor udfyldes korrekt, da det ellers kan få konsekvenser for din udbetaling. Under Godkendte tilskudsberettigede udgifter skriver du de beløb du har fået tilsagn til, denne kolonne skal udfyldes. Beløbene finder du i tilsagnet. Under Betalte tilskudsberettigede udgifter i perioden skriver du, hvilke udgifter du har haft i den periode du har oplyst under rubrik A. Du kan i kolonnen Til udbetaling ikke bede om at få flere penge udbetalt, end det beløb du har fået godkendt i dit tilsagn og oplyst under Godkendte tilskudsberettigede udgifter. Tjek altid I alt beløbet og kontroller at du ikke søger om at få mere udbetalt end du har fået tilsagn til, da dette kan få økonomiske konsekvenser. Alle de udgifter du ønsker at få refunderet skal være støtteberettigede og skal kunne dokumenteret. Tjek derfor om du har dokumentation for, at de beløb du har anført i Til udbetaling og vedlæg dokumentationen i form af originale fakturaer og dokumenter at disse er betalt. Dokumentation for betaling kan være i form af kvitteringer med stempel eller underskrift fra det leverende firma, kontoudskrift eller bankkvitteringer. Anden dokumentation kan også godkendes. Specifikation af støtteberettigede udgifter: Såfremt der i forhold til tilsagnet er foretaget en omfordeling af budgetposterne, skal omfordelingerne være godkendt af NaturErhvervstyrelsen, inden der bedes om udbetaling. Følgende oplysninger skal angives for hver udgiftspost: Bilags nr.: Hvert bilag skal påføres et fortløbende nr. Dato: Den dato der fremgår af fakturaen Faktura udstedt af: Navnet på leverandøren Udgifter vedr.: Uddybende tekstforklaring Betalingsdato: Dato for betaling. Datoen skal være efter projektstart og før projektafslutning 21

22 Beløb: Udgiftens beløb Specifikation af udgifter til løn til tilsagnshavers personale og til konsulentbistand: Har du haft udgifter til løn til dit personale eller konsulentbistand, skriver du her hvad de har lavet, hvor mange timer de har brugt på det og hvilken timeløn de har fået. Alle udgifter til løn til dit personale og konsulentbistand, du ønsker at få refunderet, skal være støtteberettigede og skal kunne dokumenteres. Tjek derfor om du har dokumentation for betalingen af de beløb, du har anført og vedlæg dokumentationen. Dokumentationen kan være kopi af lønsedler eller udtræk fra et lønningssystem (Udtræk af lønningssystemet skal være med tilsagnshavers navn, evt. ved stempel og underskrift). Anden dokumentation kan også godkendes. Bilag: Fakturaer med dokumentation for betaling skal vedlægges, før der kan udbetales. Vedlægger du andre bilag fx billeder, så skriv dette under Andet. Kryds af hvilke bilag du har vedlagt. Ansøgers erklæring og underskrift: Læs hvilke oplysninger du erklærer, at du har overholdt. Skriv dato og skriv under. 22

23 Vejledning i udfyldelse af skema til anmodning om slutudbetaling af tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold og forundersøgelser heraf. Herunder beskrives kort hvordan de enkelte rubrikker i skemaet til anmodning om slutudbetaling udfyldes. Tilsagnshavers navn og adresse: Udfyld rubrikken med tilsagnshavers navn, adresse, journal nummer, projektnavn og angiv for hvilken periode der ønskes udbetalt. Startdatoen kan tidligst være tilsagnsdatoen (såfremt du ikke har fået en igangsætningstilladelse) og slutdatoen kan senest være d.d. Husk at alle de investeringer du søger udbetalt støtte til, skal være afholdt og betalt i denne periode. Opgørelse af tilskudsgrundlaget for ansøgt tilskud: Oplysningerne i denne rubrik danner sammen med rubrik C og D grundlaget for udbetaling af det tilsagn du har fået og skal derfor udfyldes korrekt, da det ellers kan få konsekvenser for din udbetaling. Under Godkendte tilskudsberettigede udgifter skriver du de beløb du har fået tilsagn til, denne kolonne skal udfyldes. Beløbene finder du i tilsagnet. Under Betalte tilskudsberettigede udgifter skriver du, hvilke udgifter du har haft i den periode du har oplyst under rubrik A. Har du fået udbetalt 1. rate af dit tilsagn skriver du også det. Beløbet under Udgifter i alt kan evt. overskride det beløb du har fået godkendt, men du kan i kolonnen Til udbetaling ikke bede om, at få flere penge udbetalt, end det beløb du har fået godkendt i dit tilsagn og oplyst under Godkendte tilskudsberettigede udgifter. Tjek altid I alt beløbet og kontroller at du ikke søger om at få mere udbetalt end du har fået tilsagn til, da dette kan få økonomiske konsekvenser. Alle de udgifter du ønsker at få refunderet skal være støtteberettigede og skal kunne dokumenteret. Tjek derfor om du har dokumentation for af de beløb du har anført i Til udbetaling og vedlæg dokumentationen i form af originale fakturaer og dokumenter at disse er betalt. Dokumentation for betaling kan være i form af kvitteringer med stempel eller underskrift fra det leverende firma, kontoudskrift eller bankkvitteringer. Anden dokumentation kan også godkendes. Specifikation af støtteberettigede udgifter: Såfremt der i forhold til tilsagnet er foretaget en omfordeling af budgetposterne, skal omfordelingerne være godkendt af NaturErhvervstyrelsen, inden der bedes om udbetaling. Følgende oplysninger skal angives for hver udgiftspost: Bilags nr.: Hvert bilag skal påføres et fortløbende nr. Dato: Den dato der fremgår af fakturaen Faktura udstedt af: Navnet på leverandøren Udgifter vedr.: Uddybende tekstforklaring Betalingsdato: Dato for betaling. Datoen skal være efter projektstart og før projektafslutning Beløb: Udgiftens beløb 23

24 Specifikation af udgifter til løn til tilsagnshavers personale og til konsulentbistand: Har du haft udgifter til løn til dit personale eller konsulentbistand, skriver du her hvad de har lavet, hvor mange timer de har brugt på det og hvilken timeløn de har fået. Alle udgifter til løn til dit personale og konsulentbistand, du ønsker at få refunderet, skal være støtteberettigede og skal kunne dokumenteres. Tjek derfor om du har dokumentation for betalingen af de beløb, du har anført og vedlæg dokumentationen. Dokumentationen kan være kopi af lønsedler eller udtræk fra et lønningssystem (Udtræk af lønningssystemet skal være med tilsagnshavers navn, evt. ved stempel og underskrift). Anden dokumentation kan også godkendes. Specifikation af udgifter til information og møder: Har du haft udgifter til løn til information og møder, skriver du hvilke udgifter/aktiviteter det drejer sig om, antal og stk. pris (fx foldere, 20 stk. af 32 kr.). Alle udgifter, du ønsker at få refunderet, skal være støtteberettigede og skal kunne dokumenteres. Tjek derfor om du har dokumentation for betalingen af de beløb, du har anført og vedlæg dokumentationen. Projektrapport: Er projektets formål opfyldt skriver du om projektet er blevet som forventet. Under Faktiske forløb, skriver du hvordan forløbet har været og om alle investeringer er blevet gennemført som beskrevet i ansøgningen/ tilsagnet. Hvis du har foretager ændringer undervejs oplyser du om ændringer og hvorfor ændringen er foretaget. Endeligt beskriver du effekten og skriver om effekten af projektet er som forventet. Bilag: Fakturaer med dokumentation for betaling og dokumentation for offentliggørelse skal vedlægges, før der kan udbetales. Vedlægger du andre bilag fx billeder, og anden dokumentation, så kryds af, vedlægger du yderligere, skriv dette under Andet. Kryds af hvilke bilag du har vedlagt. Ansøger erklæring og underskrift: Læs hvilke oplysninger du erklærer, at du har overholdt. Skriv dato og skriv under. 24

25 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN : Tlf.: Fax.:

26

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012 Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juni 2012 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol August 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): Center for Erhverv Fotograf(er): Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er):

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. The Little Apple, F.M.B.A Torvet 11 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36532548 J. nr. MLGP-R-15-0166 Den 22. december

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP 8. oktober 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Netværksordningen. Information og markedsføring

Netværksordningen. Information og markedsføring Netværksordningen Information og markedsføring - Vejledning om tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af fødevarer omfattet af en EUkvalitetsordning

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Case 2 Differentieret overhead

Case 2 Differentieret overhead Case 2 Differentieret overhead Caseindhold Hvad går denne case ud på? Hvordan løser du casen? Løsningsfif Bilag 1 Bevillingsskrivelse Bilag 2 Krav for tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud Bilag

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Juli 2012

Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Juli 2012 Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren Juli 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold November 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til etablering af naturlige

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde LDP 18. august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til af forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om ansøgning om tilskud til

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Maj 2013

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Maj 2013 Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren Maj 2013 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Tilsagn om støtte til Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende

Tilsagn om støtte til Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende Turlandet Tuse Næs Bavnen 4 4300 Holbæk Att.: Charlotte Lyngholm LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37043990 J. nr. MLGP-R-16-0426 Dato: 19. april 2016

Læs mere