UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014"

Transkript

1 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket,

2 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder

3 lokale aktionsgrupper

4 Processen i punkter 1 Senest 3 mdr. efter projektafslutning skal ansøgningen være indsendt til NERV og senest Bilagskontrol foretages af LAG 2 3 uger Processen forventes at tage 2 mdr. 3 Indsendelse til NERV 2 uger 4 Evt. lidt korrektur og mere dokumentation 2 uger 5 Udbetaling 6 Arkivering i 5 år. (måske flere)

5 Processen og blanketter - Skal med: - Slutrapport - Ansøgning om udbetaling - Dokumentation; fakturaer, lønsedler, offentlig medfinansiering, likvide bevægelser - Skal måske med: - Timeseddel, frivillige - Erklæring om de minimisme - Besigtigelse af projektet fra LA - Andre mulige dokumenter: - Anmodning om budgetændring - Overdragelse af budget

6 Udbetaling i 2 rater Rateudbetaling og/eller En mulighed Ml % af tilsagn Søges direkte til Naturerhvervsstyrelsen Udbetalingsskema og dokumentation Slutudbetaling Via LAG Deadline, jfr. dit tilsagn (evt. projektforlængelse) Til NemKonto tilknyttet cvr.- eller cpr.-nr.

7 Bilagskontrol Indført Alle relevante bilag skal medsendes Ikke længere revisorerklæring LAG-koordinator kontrollerer og indsender til NERV Evt. godkendt revisorpost på budget flyttes til en anden eller flere andre godkendte budgetposter i tilsagnet.

8 Regnskabsaflæggelse Medtag alle udgifter i udbetalingsskemaet Hvis større projekt, send kun dokumentation for NERV delen Udgifterne placeres i rigtige arter jfr. tilsagn/budget

9 Dokumentationskrav Alle udgifter skal dokumenteres Ingen skønsmæssige udgifter eller gns.priser Fakturaer skal være udstedt til projektholder Fakturaer må ikke være udstedt af projektholder

10 Dokumentationskrav - Faktura Tilsagnshavers navn og adresse Leverandørs navn, adresse og cvr.- nr. Eller cpr.nr., hvis ikke cvr.nr. findes Fakturadato Leverance; mængde, art med sammenhæng til projektet Betalingsbetingelser og information Momsgrundlag Rabatter og nedslag Evt. tilhørende kreditnotaer, hvis leverancen omfatter dekort, prisnedslag mv. Kassebon, rejse-/parakeringsbiletter mv. accepteres som dok. Dags dato blanketter kan ikke godkendes

11 Dokumentationskrav - betaling Bankkontoudtog eller lignende fra din bank Kontoudtog fra bogføringssystemer godkendes ikke!

12 Dokumentationskrav - Konsulentydelse Detaljeret, så det er muligt at afgøre om den korresponderer med tilsagn og projektbeskrivelsen Antal timer og timepris skal være med

13 Dokumentationskrav Projektansatte Ansættelseskontrakter eller bilag hertil med følgende indhold: Deltidsansatte; attesteret timeregnskab Fuldtidsansatte; detaljeret kontrakt/bilag til kontrakt Lønsedler Se vejledningen side for detaljer

14 Dokumentationskrav - Rejseudgifter Medarbejdere: Kun, hvis godkendt i tilsagn eller ved senere ændring Almindelige billetter accepteres på økonomiklasse Kørselsregnskab pr. medarbejder godtgøres med statens lave takst Evt. diæter jfr. sats for tjenesterejser i staten Konsulenter: Indregnes i konsulenttimeprisen

15 Dokumentationskrav Frivilligt ansatte Timesedler (findes på livogland.dk) 100 kr./time Kan ikke forhøjes med 10% (max tilsagnsbeløbet!) Ingen kørselstilskud til frivilligt arbejde Enten frivillig eller ansat på projektet ikke begge dele

16 Dokumentationskrav Offentligt tilskud Eller anden offentlig national medfinansiering Tilsagnsbrevet fra fond eller kommune mv. skal referere til projektet / øremærkning Kopi af bankkontoudtog med tilsagnet i bevægelserne

17 Dokumentationskrav Offentlige tilladelser Offentlige tilladelser medsendes både ved rateudb. og/eller ved slutudb.

18 Dokumentationskrav betalinger Bankkontoudtog fra banken Skriv på bankkontoudtoget ud for bevægelserne det bilagsnummer, der også er at finde på udbetalingsskemaet. Se i øvrigt bilag 1 pkt

19 Ikke tilskudsberettigede udgifter Projektholdes (PH) eget arbejde Driftsudgifter Sædvanlige myndighedsopgaver Påkrævede udg. fra anden lovgivning Udgifter, hvortil der ydes anden off. Støtte Udenfor projektperioden Bogholder-, finansierings-, advokat-, pengeinstitutomk. Regnskab og revision Moms, hvis PH er momsregistreret Renter af gæld Ikke budgetterede udgifter Køb af fast ejendom, herunder jord Køb på afbetaling Mv. (se evt. side 16 17)

20 3%-reglen (Forordning Nr. 65/2011 af , art. 30, stk. 1) Søges der uretmæssigt ud over tilsagnets bilag 2 reduceres udbetalingen med overskridelsen. Eks. på udgifter Ikke godkendt i tilsagnet Moms, hvis momsregistreret Udenfor projektperioden Ikke udstedt til projektholder

21 De minimis - reglen 1. Konkurrenceforvridning medfører forbud for statsstøtte i EU, men 2. de minimis støtte reguleres af tre-årige samlede beløbsgrænser til virksomheds-, forenings- og organisationsprojekter til primær produktion af landbrugsprodukter 5. Oplysningspligt til NERV, hvis man modtager anden de minimis støtte års opbevaring/arkivering 7. Mere på

22 Udbudsregler Det klassiske udbudsdirektiv Gælder for alle offentlige myndigheder og for såkaldte offentligretlige organer på det klassiske område. Direktivet indeholder regler for indkøb af varer, tjenesteydelser og byggeanlægsopgaver over tærskelværdien for EU-udbud. Forsyningsvirksomhedsdirektivet Omfatter varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over tærskelværdien for EU-udbud på forsyningsområderne (fx energi-, vand-og transportforsyning). Den danske tilbudslov Loven indeholder bl.a. en pligt for offentlige myndigheder til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en værdi over kr. men under EU`s tærskelværdier. Loven regulerer desuden bygge- og anlægsopgaver med en værdi over kr.

23 Udbudsregler Senest ved udbetaling skal det dokumenteres, at reglerne om udbud er overholdt Dokumentation opbevares i 5 år. Samlet projekts kontraktsum er afgørende ikke bare tilsagnsbeløbet fra NERV Overtrædelse kan medføre nedsættelse af tilsagnsberettigede udgifter

24 Projektændringer Forlængelse af tilsagnsperiode senest 3 mdr. inden oprindelig periodeslut Overdragelse af tilsagn hvis ny projektholder opfylder oprindelige betingelser Ændring af projektindhold skriftligt og ikke efter periodeslut Ændring af budget samlet tilsagn kan aldrig forhøjes max 10% ml. budgetlinier aldrig efter periodeslut gerne 3 mdr. før ændring finder sted. Brug skemaer Går via LAG

25 Opgives projektet Oplys LAG og NERV hurtigst muligt Hvis efter udbetaling og inden 5 år fra tilsagnsdato tilbagekræves beløbet med rentetilskrivelse, jfr. renteloven

26 Besigtigelse Foretages af LAG et bestyrelsesmedlem eller koordinator Kun hvis tilskud er over kr.

27 Slutrapport Indeholder forklaring af faktiske resultater ifht. ansøgning Anvend skema Vedlæg fotodokumentation, hvis projekt overstiger kr også af skiltning mv.

28 Skiltning og synliggørelse Fotodokumentation for skiltning medsendes ved slutudbetaling Projekter over kr. oplysningsskilt med diverse logoer og tekst. Minimum A4 bestandigt materiale Projekter over kr. under og efter projektopførelse med minimum logoer og tekst. Minimum A3 bestandigt materiale Opretholdes i mindst 5 år Placeres ved indgang/reception til investering Diverse logoer og tekster skal fylde mindst 25% af skiltet. Herudover også på: rapporter, brochurer, www, foldere, plakater, flyers, nyhedsbreve mv.

29 Skiltning og synliggørelse Logo er: Tekst: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

30 Bortfald af tilskud Betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, herunder hvis projektet ik-ke er opretholdt i en periode i henhold til bekendtgørelsen Du har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, Aktiviteten ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning eller senere godkendte ændringer, Du undlader at yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol, eller undlader at udlevere oversigter over anvendte regnskaber, forretningsbøger mv., som er nødvendige for at gennemføre kontrollen, eller Du ikke overholder din underretningspligt om, at betingelserne for tilskud opfyldes i hele perioden.

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 249 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere