LOKAL PLAN JANUAR 1989

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989"

Transkript

1 LOKAL PLAN JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

2 En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje og lignende skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanhæftet består af en redegørelse (grå sider), evt. et kommuneplantillæg og selve lokalplanens bestemmelser. Efter kommuneplanloven har kommunen pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Også overførsel af jord fra landzone til byzone kræver en lokalplan. Formålet med lokalplanpligten er at sikre en større sammenhæng i planlægningen. Lokalplanpligten skal også sikre borgernes kendskab til planlægningen og muligheden for deltagelse heri. Nærmere oplysninger vedrørende lokalplanen kan fås ved henvendelse til: Planlægningssekretariatet Vesterbro Aalborg Telefon Udsnit af Geodetisk Instituts kort er gengivet med instituttets tilladelse A 83, Copyright.

3

4 4. Lokalplanens indhold Formål Ændring i forhold til Lokalplanen skal sikre, at eksisterende virksomheder kan udvides mod syd ved Østre Strandvej, mod vest ved frakørslen ved Motorvejen og at boligområdet langs Østre Strandvej ændres til område med mulighed for blandet bolig og erhverv. Lokalplanen skal afløse lokalplan Ud over ovennævnte ændringer er lokalplanen bragt i overensstemmelse med kommuneplanen, idet bebyggelsesprocenten er hævet fra 40 til 50 i erhvervsområdet. I den sydlige del af område B er der åbnet mulighed for indretning af en vejadgang og en P-plads, hvis området inddrages til publikumsorienterede rekreative formål. I forbindelse med udvidelsen af Cola's virksomhed skal virksomheden afskærme området mod de omkringliggende rekreative områder. Afskærmningen består

5 5. af en beplantet, 2,5 m høj jordvold mod sejlklubben og et 10 m bredt beplantet bælte mod Limfjorden. Område A Anvendelse Område B Anvendelse Stianlæg Området langs Øster Strandvej udlægges til blandet bolig og erhverv, da området grænser op til det øvrige erhvervsområde i Sundsholmen. Bebyggelsens art varierer i dag fra kolonihavehuse til parcelhuse. På nogle af ejendommene bliver der udført håndværk og servicevirksomhed. Langs kysten og i den nordlige og sydlige del af området udlægges arealer til rekreative formål. Arealerne langs kysten udlægges bl.a. for at sikre muligheden for etablering af en sti fra broen over motorvejen i syd til bådehavnen i nord. Stien indgår i det overordnede stinet for Nørresundby området, som når det er udbygget gør det muligt at færdes til fods og på cykel fra Hammer Bakker til Bouet og videre langs kysten, forbi havneområdet i Nørresundby til bl.a. Lindholm Strandpark. Den endelige linieføring for stien vil blive fastlagt i forbindelse med detailplanlægningen af de rekreative områder. Arealerne i den nordlige og sydlige del af lokalplanområdet (område B, se bilag 2) udlægges til uspecificerede offentlige rekreative formål. Der er vide rammer for udnyttelsen af disse arealer, dog fastslås det i lokalplanen, at der ikke må ske en egentlig bebyggelse af arealerne, idet der kun må opføres mindre bygninger, som er nødvendige for arealernes anvendelse til de nævnte formål. Del af Øster Strandvej, der ændres til erhvervsformål

6 6. Såfremt det rekreative område syd for Østre Strandvej åbnes for trafikskabende funktioner, kan adgangen til området ske fra Sundsholmen. Lokalplanen reserverer areal til vejadgang og P-plads. Som vist på foranstående kort er langt hovedparten af de arealer der udlægges til rekreative formål o.lign. kommunal ejendom. Område C Anvendelse Område D Anvendelse Den centrale del af lokalplanområdet omkring Sundsholmen udlægges til industriformål. Den største del af området kan anvendes til lettere industri og håndværksvirksomhed. En mindre del af lokalplanens område mod nord ved Colas kan anvendes til større industri. Afskærmning Stianlæg I industri- og håndværksområdet er der på grunde, der grænser op til motorvejen, i et tinglyst skøde en bestemmelse om etablering af et 20 m bredt beplantet bælte mod motorvejen. Denne bestemmelse er fastholdt i lokalplanen. I den østligste ende af vejen Sundsholmen anlægges en 6 m bred vej for at skabe en så direkte forbindelse som muligt fra boligområderne vest for mo-

7 7. torvejen til hovedstien og friarealerne langs med kysten. Fra den sydlige del af Sundsholmen er der reserveret areal til en vej eller sti til område B. Afskærmning Langs grænsen mellem erhvervsområdet C og boligog erhvervsområdet A etableres der en afskærmning, der i den vestlige del består af en 3 m høj beplantet jordvold og i den østlige del af et 20 m bredt beplantet bælte. Lignende bestemmelser er fastsat som afskærmning mod lystbådehavnen og den nordlige del af det rekreative område. Lokalplanens sammenhæng med anden planlagning området i 1. Kommuneplanen Aalborg kommuneplan, der blev godkendt af byrådet januar 1986, følges op i lokalplanen for største-

8 8. delens vedkommende. Anvendelsesbestemmelserne for Colas' areal og enkelte grænser ændres med nærværende lokalplan. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanens rammedel (tillæg nr. 6.06)*. se kortet side Miljø I miljøbeskyttelseslovens kap. 4 og 5 er opstillet en række bestemmelser, der skal iagttages ved nyindretning og ændring af visse forurenende virksomheder, anlæg m.v. Nærmere oplysninger om disse virksomhedskategorier kan fås ved Aalborg Kommune. Støj Depot Virksomheder, anlæg og indretninger må ikke give anledning til generende støj i omgivelserne. Bidraget til støjbelastningen må ikke overstige grænseværdierne for støjbelastning gældende for det område, i hvilket virksomheden m.v. er beliggende og for omliggende områder - i den til enhver tid gældende vejledning om ekstern støj fra virksomheder, udsendt af miljøstyrelsen jfr. vejledning nr. 5/1984 og senere tillæg. I en del af område C nord for Pilevangen har der været losseplads for dagrenovation. Se kortet side 3. Rekreativt område ved sejlklubben *) Det omtalte tillæg nr er godkendt af Aalborg byråd den 27. februar 1989.

9 9. 3. Kommunens spildevandsplan I 1988 er lokalplanrådet delvis fælleskloakeret og delvis separatkloakeret. Spildevand fra den største del af området ledes til den afskærende ledning, der fra Bouet fører over lokalplanområdet til kloakpumpestationen ved Stigsborgvej og videre til Renseanlæg Vest. Spildevandet fra boligerne langs Fjordvangen udledes urenset til Limfjorden. Denne udledning opherer, efterhånden som boligerne nedlægges. Fra vejmaterielfirmaet Colas udledes mekanisk renset spildevand. Udledningen skal ophøre (afskæres). hvis der sker udvidelse af aktiviteten på området - dog senest På langt sigt skal hele lokalplanområdet (undtagen den vestlige del af Øster Strandvej) separatkloakeres. Spildevandet skal ledes til den afskærende ledning og overfladevandet til Limfjorden. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Boliganvendelse Dispensation Områder til off. formål Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsatte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Aalborg kommune kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 3 punkt 3.5 bestemmelser om, at visse områder udlægges til offentlige formål. En del af arealerne er ejet af Aalborg kommune. Lokalplan ophæves med denne lokalplan.

10 LOKALPLAN AALBORG KOMMUNE Lokalplan nr for et område ved Sundsholmen i Nr. Uttrup. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, stk. 2.1 nænte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at fastsatte bestemmelser for udstykning og bebyggelse m.v. af det eksisterende industriområde, at ændre afgrænsningen mellem industriområdet og det rekreative område samt fastsætte anvendelsesbestemmelser, således at den eksisterende virksomhed mod nord kan udvide, at sikre udlæg af arealer dels langs kysten og dels i den nordlige og sydlige del af området til offentlige formål (sti, rekreativt område), at udnyttelsen af engområderne i område B skal respektere det eksisterende planteog dyreliv, og at udlægge området omkring Øster Strandvej til blandet bolig - og erhvervsformål i o- verensstemmelse med den faktiske anvendelse af området. 2. Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1 og omfatter følgende matr. nre.: Nr. Uttrup By, Hvorup 3 a, aæ, 3 del af 3 bf, 3 bi. 3 bk, 3 bl, del af 6 a, 6 l, 6 s, 6 u, b y, b dm, 6 do, 6 dq, 6 ds, 6 dt, 6 du, 6 dy,-6 dz, 6 dæ, 6 dø, 6 ea, 6 eb, 6 gi 6 hb 6 he 6 hf, 6 lx 6 mc, 6 pg, 6 ph, 20 ak 22 n, 22 p, 22 af, 22 ag, 22 ak, 22 al, 22 am 22 an, 22 ap del af 23 a, del af 24 cz, 24 cø, 25 c, 25 n, 25 o, 25 P, 25 q, 25 r, 25 S, 25 t, 25 U, 25 V, 25 X, 25 y, 25 z, 25 æ, 25 ø, 25 aa, 27 b, 27 C, 27 r, 27 V, 27 x, 27 y, 27 ø, 27 aa, 27 ae 27 af 27 ag, 27 am, 27 an, 27 ao, 27 aq, 27 ar, 27 at, 27 av, 27 ax, 27 ca, 27 cd, 34 ai, 35 am. 55 e, 55 u. 55 v, 55 x. 55 y, 55 z,

11 55 æ, 55 ø, 55 ae, 55 af, 55 ag, 55 ah, 55 ak, 55 al, 55 am, 55 ar, 55 as, 55 at, 55 au, offentlige vejarealer litra "i" og "m" samt alle parceller, der efter den 27. januar 1988 udstykkes fra de nævnte ejendomme../. 2.2 Lokalplanens område opdeles som vist på bilag nr. 1 og 2 i følgende områder: Område A - blandet bolig- og erhvervsformål område B - offentlige formål, rekreativt område område C - erhvervsformål, lettere industriog værkstedsvirksomhed område D - erhvervsformål. større industri. 3. Områdets anvendelse Område A 3.1 Området udlægges til blandet bolig og erhvervsformål. Boligbebyggelsen må kun bestå af åben og lav bebyggelse (énbolighuse). Erhvervsbebyggelsen må kun bestå af liberale erhverv, privat service samt mindre ikke-generende værksteds- og håndværksvirksomheder. Erhvervsvirksomheden skal være i tilknytning til en bolig. 3.2 I området må ikke etableres butikker. Område B 3.3 Området udlægges til offentlige formål (rekreative områder) og må kun anvendes til fritidsaktiviteter, park, stianlæg o.lign. I den nordligste del af område B (ved motorvejen mod Sejlklubben) kan indrettes P-plads til samkøring og til brug for sejlklub og andre rekreative anlæg nord for lokalplanområdet. Område C 3.4 Området udlægges til erhvervsformål i form af lettere industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør-, oplags- og vognmandsvirksomhed, privat service, lager, engrosvirksomhed samt kontorvirksomhed og detailhandel, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som naturligt finder plads i området. Der må ikke inden for området etableres ny virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jvf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. herunder virksomhed som giver anledning til væsentlige støj-, luftforureningseller lugtgener og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme a- realanvendelser.

12 3.5 Inden for området kan der opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelses karakter og de ubebyggede arealers udformning. 3.6 Der må indrettes en bolig i tilknytning til en virksomhed til portner, bestyrer o.l. Område D 3.7 Området udlægges til erhvervsformål i form af større industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel og lignende. 3.8 Der må ikke indrettes boliger i området. 4. Udstykninger Område A 4.1 Grunde må ikke udstykkes med mindre størrelse end 700 m2. Område C 4.2 Grunde må ikke udstykkes med mindre størrelse end 2500 m2 og med mindre facadelængde end 40 m. 5. Bebyggelsens omfang og placering Område A 5.1 Bebyggelsensprocenten må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Område B Bygninger må ikke opføres med mere end en e- tage med udnyttelig tagetage. 5.3 Inden for området kan opføres mindre bygninger med tilknytning til de under pkt. 3.3 nævnte funktioner. Se iøvrigt fodnoten sd. 4. Område C og D 5.4 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bygningens rumfang må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal. Bygninger må højst opføres i 3 ½ etage. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder evt. kviste, fremspring, skorstene m.v.

13 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må væve hævet mere end 12,5 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. En undtagelse herfra er skorstene og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift. Bebyggelse må ikke opføres nærmere skel mod veje end 10 m eller nærmere skel mod andre naboejendomme, herunder stier, end 5 m.* Opnås enighed med ejeren af nabogrund, kan der bygges i fælles skel, dog skal den fri afstand til det modstående naboskel i så fald forøges til 1 1/2 gange bygningshøjden og mindst 8 m. 6. Ubebyggede arealer Område A og B 6.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et tiltalende udseende, (se dog pkt 6.2). Område B 6.2 Engområdet mellem Øster Strandvej og Fjorden skal bevares, medens engområdet vest for Øster Strandvej ved ændret anvendelse i videst muligt omfang skal bevares. Område C og D 6.3 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et tiltalende udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lignende skal overholdes. Udendørs oplagring af materialer, affald og lignende må kun finde sted nærmere naboskel end 5 m, såfremt der udføres et tæt, uigennemsigtigt hegn mod nabogrunden, dog må arealet mellem bygninger og vejlinie under ingen omstændigheder anvendes til oplagsplads. * Langs motorvejen er ved tinglyst deklaration af 18. august 1972 pålagt en byggelinie i en mindsteafstand fra planumskant på 11,50-14,OO m. Langs den nordlige del af Sundsholmen og langs den sydlige del af Øster Strandvej er ved tinglyst deklaration af 30. oktober 1972 pålagt en byggelinie i en mindsteafstand fra planumskant på 9,00 m for Sundsholmens vedkommende og 7,50 m for Øster Strandvejs vedkommende. Byggelinierne er vist på bilag nr. 2.

14 Langs sydgrænsen mod område A udlægges areal til en 3 m høj beplantet jordvold og areal til et 20 m bredt beplantet bælte, således som vist på bilag nr. 2. Beplantningen skal fortrinsvis bestå af løvfældende træer og buske. 6.5 Langs skellet mod motorvejen udlægges areal til et 20 m bredt beplantet bælte som vist på bilag nr. 2.** (se fodnoten side 5). 6.6 I den nordlige del af område D skal der langs skellet mod sejlklubben samt langs skellet mod område B (mod vest) udlægges areal til en min. 2 ½ m høj og 10 m bred beplantet vold (se bilag nr. 2). Mod område B mod fjorden udlægges areal til et 10 m bredt beplantningsbælte, som vist på bilag nr. 2. Beplantningen skal bestå af Eg, El, Fyr, Rosa Rugosa og Bukketorn. Alle områder 6.7 Terrænreguleringer må kun foretages efter nærmere tilladelse fra Aalborg Kommune. Reguleringer på mindre end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1,O m kan dog ske uden særlig tilladelse. 7. Vej- sti- og parkeringsforhold 7.1 Der udlægges areal til en ny sti og vej med en beliggenhed som vist på bilag nr. 2: Stien d-e i en bredde af 6 m, Vejadgang f-g i en bredde af 8 m. 7.2 Umiddelbart syd for vejen f-g bliver der P- mulighed. 7.3 Den vestlige del af Øster Strandvej fra Sundsholmen nedlægges. Nedlæggelsen finder sted efter vejlovgivningens regler. ** Opmærksomheden henledes på at ovennævnte bestemmelser om etablering af et 20 m bredt beplantet bælte målt fra skel langs motorvejen er optaget fra en lignende bestemmelse i skøderne for de pågældende ejendomme. Etablering af beplantningen og vedligeholdelse af denne skal ske i henhold til overenskomst mellem Aalborg kommune og grundejerne og foretages af grundejerne.

15 6. 8. Ledninger 8.1 El-ledninger, herunder ledninger til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler. 9. Miljø 9.1 Virksomheder, anlæg og indretninger må ikke give anledning til generende støj i omgivelserne. Bidraget til støjbelastningen må ikke overstige grænseværdien for støjbelastningen - gældende for det område, i hvilket virksomheden m.v. er beliggende og for omliggende områder - i den til enhver tid gældende vejledning om ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen jfr. vejledning nr. 5/ Beskyttelse af grundvandet 10.1 Området ligger i beskyttelseszone for vandindvinding, hvorfor grundvandet skal sikres mod forurening. 11. Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse og inddragelse af ubebygget areal til andet formål Område C og D 11.1 Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, og inddragelse af ubebyggede arealer til andet formål må ikke finde sted, for de ubebyggede arealer på grunden er indrettet som nævnt i afsnit 6 stk Der skal. endvidere være etableret beplantet jordvold og beplantningsbælte i overensstemmelse med afsnit 6, stk. 6.4, 6.5 og 6.6. Alle områder 11.2 Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet Aalborg kommunes fjernvarmenet.* * Virksomheder, der kan forsynes med varme fra e- gen eller andre virksomheders spildvarmeproduktion, kan Aalborg kommune tillade taget i brug uden tilslutning til fjernvarmenettet.

16 Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan nr bekendtgjort den 13. a- pril 1985 ophæves. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. JS/mg Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 4. marts 1989 fra hvilken dato, planen har retsvirkning. Aalborg kommune, magistratens 2. afdeling, den 30 mrs. 1989

17

18

19

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere