K K R S J Æ L L A N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S J Æ L L A N D"

Transkript

1 D AG SORDEN 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: :30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 1. Godkendelse af referat Godkendelse af referat Regionalpolitiske sager Beslutningssag: Beskæftigelsesområdet Beslutningssag: Rammeaftale for væksthusene efter Beslutningssag: Kystsikring Beslutningssag: Fordeling af flygtninge Beslutningssag: Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2015/ Temadrøftelse: Regional Vækst- og udviklingsstrategi Fremtidens region Sjælland Temadrøftelse: Greater Copenhagen Orientering: Turismefremme og organisering i fremtiden Orientering: Analyse - kommunikationsområdet (VISP, Taleinstituttet) og Specialrådgivningen Udpegninger KKR Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Dagsordenspunkter til næste møde Eventuelt SIDE 2

3 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat MDR adr Baggrund Referatet af møde i KKR Sjælland den 12. november 2014 blev udsendt til medlemmerne den 14. november Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat af møde i KKR Sjælland den 12. november SIDE 3

4 2. Regionalpolitiske sager 2.1. Beslutningssag: Beskæftigelsesområdet MDR adr Baggrund KKR har fra årsskiftet en ny rolle på beskæftigelsesområdet. Der lægges op til et styrket kommunalt samarbejde i KKR. Der var på møde i KKR Sjælland den 12. november 2014 enighed om, at KKR Sjælland påtager sig ansvaret og den ny opgave på beskæftigelsesområdet. KL s bestyrelse har tilsvarende prioriteret opgaven højt. Der skal inddrages erfaringer fra de øvrige KKR er. KKR Sjælland bad K17 om at udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR Sjælland samt sikre administrativ opbakning til arbejdet. Herunder belyse i hvilket omfang, det er muligt inden for eksisterende samarbejder. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tilslutter sig, forslag til fokuspunkt 2015: Beskæftigelsesmulighederne for Region Sjælland i de store anlægsprojekter (supersygehus i Køge, Femern Bælt og København-Ringsted-banen) inddeling af kommunerne i et antal geografiske/relevante jobklynger, som efterfølgende dannes. og tager orientering om etableringen af administrativ opbakning til arbejdet til efterretning. Sagsfremstilling Med beskæftigelsesreformen får kommunerne og KKR et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Der lægges i lovgivningen op til et styrket kommunalt samarbejde gennem KKR. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte tværkommunale samarbejder om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Herudover skal kommunerne i regionen fremover udpege medlemmer til de nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). KKR Sjælland bemyndigede på møde i november 2014 KKR Sjællands formandskab hertil. I RAR Sjælland repræsenterer følgende kommunerne: SIDE 4

5 Borgmester Gert Jørgensen, Sorø, 1. viceborgmester Dorte Nybjerg, Faxe, 2. viceborgmester Erik Kjelgaard, Lolland, Borgmester Joy Mogensen, Roskilde, 2. Viceborgmester Marie Stærke, dog således, at Knud Erik Hansen, Faxe har deltaget i RAR s konstituerende møde, som suppleant for Marie Stærke, der er på barsel. Samtidig medfører beskæftigelsesreformen, at kommunerne skal overveje, hvordan det tværkommunale samarbejde og videndeling mellem jobcentrene skal foregå. Hidtil har den statslige beskæftigelsesregion understøttet dette samarbejde. Fokusområde 2015 Det følger af beskæftigelsesreformen, at kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Det vil sige, at kommunerne skal drøfte med nabokommunerne, om der med fordel kan iværksættes tværkommunale samarbejder. For at sikre at samarbejdet tager udgangspunkt i de lokale forhold, er det er op til kommunerne at fastlægge, hvilke emner de vil samarbejde om. I bemærkningerne til loven er det nævnt, at det eksempelvis kan være en øget koordinering af virksomhedssamarbejdet eller indsatser, som kræver specialiseret viden, som eksempelvis AC-indsatsen eller opkvalificering af særlige grupper af ledige. Det foreslås, at KKR Sjælland i 2015 arbejder med fokusområder på to niveauer. For det første foreslås, at der i geografisk definerede jobklynger, som KKR nedsætter, lokalt fastsættes fokusområder, som de deltagende kommuner ønsker at samarbejde om. Begrundelsen for at foreslå en klyngestruktur skal findes i behovet for at sikre dels et solidt ejerskab i den enkelte kommune til samarbejdet, dels at sikre konkrete og nyttige resultater af samarbejdet. Klyngerne skal derfor selv kunne udpege egne fokusområder, fx samarbejde om virksomhedsservice, samarbejde med uddannelsesinstitutioner eller rekruttering. En gang årligt præsenterer klyngerne forventningerne til det kommende års klyngesamarbejde for KKR, sådan at KKR kan sikre fremdrift i samarbejdet samlet set. For det andet foreslås, at der fælleskommunalt fastsættes fokusområder for samarbejdet i hele regionen, som KKR kan drøfte. Her foreslås det konkret, at beskæftigelsesbehovet som følge af de store anlægsprojekter (herunder Universitetssygehus i Køge, Femern Bælt og København- Ringsted-banen) bliver et fælleskommunalt fokusområde i Der vil dermed kun blive udpeget ét enkelt men til gengæld omfattende fælles SIDE 5

6 fokuspunkt for 2015 med såvel uddannelses- som erhvervsmæssig betydning. Jobklynger under Jobforum indgår kommunerne i en af flere geografiske klynger. Klyngerne etableres som operationelle enheder omkring konkrete beskæftigelsesinitiativer. Denne model foretrækkes fordi, arbejdsmarkedet på Sjælland er præget af, at kommunerne i en vis udstrækning har forskellige beskæftigelsesmæssige udfordringer, foruden forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige udfordringer. I en række af kommunerne i Region Sjælland pendler en stor del af arbejdskraften fx til hovedstadsområdet, ligesom de store igangsatte og planlagte offentlige infrastrukturprojekter påvirker kommunerne forskelligt. de geografiske klynger er selvstændige enheder, og den administrative organisering af dem påhviler de deltagende kommuner Administrativ organisering KKR Sjælland har bedt k17 om at sikre administrativ opbakning til arbejdet bl.a. i fht. i RAR. Der etableres en administrativ organisering, som kan understøtte de politiske drøftelser mellem kommunerne, forberede sager til møderne i KKR og sekretariatsbetjene de kommunale repræsentanter i RAR. Nedenstående model viser, hvordan opgaverne tænkes forankret administrativt. SIDE 6

7 Der etableres i lighed med hvad der gælder for andre tværkommunale opgave områder en administrativ styregruppe for beskæftigelsesområdet (ASB), som forbereder sager til behandling i KKR og betjener de kommunalt udpegede medlemmer af det regionale arbejdsmarkedsråd. Der etableres et administrativt kommunalt JobForum (JF) med deltagelse fra alle kommuner, der tager udgangspunkt i eksisterende netværk. Der arbejdes henset til prioriteringen af opgaven med en placering af ansvaret for sekretariatsbetjeningen i et fælleskommunalt finansieret sekretariat Beslutningssag: Rammeaftale for væksthusene efter 2015 SAG hfh Baggrund Rammeaftalen for Væksthusene udløber i Derfor indleder regeringen og KL forhandlinger om en ny rammeaftale med henblik på at have en aftale på plads til godkendelse i KL s bestyrelse i maj Aftalen skal tiltrædes af KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen KL og regeringen har aftalt fire forhandlingstemaer: Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken Økonomi Organisering og styring Evaluering og effektmåling.. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter KL s forhandlingstemaer samt kommer med input til evt. yderligere temaer til KL s oplæg til forhandlingerne med regeringen om en ny rammeaftale for væksthusene efter Sagsfremstilling Regeringen og KL indgik i 2009 en rammeaftale for væksthusene, hvor kommunerne fik ansvaret for væksthusene. Fra 1. januar 2011 overgik finansieringen og styringen til kommunerne. I aftalen ligger en arbejdsdeling i et enstrenget erhvervsfremmesystem. Kommunerne varetager den lokale erhvervsservice, mens væksthusene er operatør på den specialiserede erhvervsservice målrettet vækstiværksættere- og virksomheder. SIDE 7

8 Da rammeaftalen for væksthusene udløber i 2015 indleder regeringen og KL forhandlinger om en ny rammeaftale. Aftalen skal tiltrædes af KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen KL og regeringen har aftalt fire forhandlingstemaer. Nedenfor udfoldes KL s position i forhold til de fire temaer. Der lægges desuden op til en drøftelse af KKR Sjællands overordnede forventninger til væksthusenes rolle i den kommende periode, og hvilket indspil KKR Sjælland ønsker at give til KL s forhandlingsoplæg. Det forventes, at den nye rammeaftale vil gælde frem til Indsatsen i væksthusene giver samlet set et positivt samfundsøkonomisk afkast. En offentlig krone investeret giver et afkast på 2,60 kroner. Væksthusene arbejder systematisk for at fremtidssikre ydelserne via den fælles strategi Væksthusene 2.0. I fokus er flere tilbud til højvækstvirksomheder, flere internationale aktiviteter, flere kollektive forløb og bedre deling af ressourcer på tværs. Målet er, at hæve det samfundsøkonomiske afkast i 2015 til 3,0../.. KL og regeringen er derfor enige om, at væksthusene som system står stærkt, og aftalte i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 at indgå en ny rammeaftale om væksthusene efter 2015, der fortsat kan sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst. KL vil også i forhandlingerne have opmærksomhed på, at væksthusene skal levere mest mulig værdi til kommunerne. KL s bestyrelse har afgivet følgende mandat til forhandlingerne: Fortsættelse af den overordnede styringsmodel for væksthusene Fortsættelse af finansieringsmodellen med en mindre ændring efter ønske fra KKR Nordjylland. KL ønsker på den baggrund at revidere aftaleteksten fra 2009, så den fastholder væksthusenes nuværende styringsmodel med de ændringer og tilpasninger, der er aftalt mellem parterne i den forgangne periode sikre en fleksibilitet i aftalen, således at væksthusene fortsat kan udvikles og tilpasses. SIDE 8

9 Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken skal fortsat bestå af tre elementer: Specialiseret erhvervsservice til små og mellemstore virksomheder Knudepunktsfunktion i et sammenhængende rådgivningssystem Operatør på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne. Parterne er enige om, at kerneydelsen, erhvervsservice, der finansieres af kommunerne, skal være af samme kvalitet og dybde i hele landet, mens knudepunksfunktionen og operatørfunktionen i højere grad afspejler specifikke regionale behov og prioriteringer. Mht. erhvervsservice vil KL i forhandlingerne prioritere, at væksthusene fastholder strategien Væksthusene 2.0 og prioriterer ydelser til iværksættere og virksomheder, der har den nødvendige vækstparathed. Mht. knudepunktsfunktion vil KL i forhandlingerne prioritere et øget fokus på, at Væksthusene kan samle alle aktørerne i erhvervsfremmesystemet. Dels med henblik på, at virksomhederne kan få kontakt til alle aktører af relevans for deres konkrete vækstforløb, dels for at skabe rum for videndeling og netværk på tværs af aktører og dels for at højne kompetenceniveauet gennem kompetenceudviklingsforløb for såvel virksomheder som aktører i systemet. KL ønsker en hensigtserklæring om, at væksthusene så vidt muligt koordinerer tilbud og indsatser under hensyntagen til finansiering og regionale forhold og med mulighed for samarbejde mellem Væksthusene. Mht. operatørrollen vil KL desuden i forhandlingerne med regeringen fastholde statens rolle i forhold til at anvende væksthusene som central aktør i udmøntningen af statslige vækst- og eksportinitiativer. KL opfordrer regeringen til at konsolidere systemet. Væksthusenes økonomi Kommunerne finansierer væksthusenes basisbevilling, der i 2015 udgør 101,3 millioner kroner. Kommunerne kompenseres via en regulering af bloktilskuddet. Andelen beregnes af Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af befolkningstal. Midlerne kan kun anvendes til væksthusene. KL ønsker ikke ændringer i denne model for basisfinansiering. SIDE 9

10 Regeringen har meddelt, at de vil trække finansieringen af driften til en række fælles systemer, der er udviklet af Erhvervsstyrelsen til væksthusene. Det vil forventeligt dreje sig om Startvækst og CRM-systemet m.v.. Årsagen er, at regeringens puljemidler udløber. KL afventer et overslag fra regeringen på udgifternes omfang. KL vil desuden på opfordring fra KKR Nordjylland - tilføje til aftalen, at fordelingen af udgifter til fælles tiltag på tværs af væksthusene enten kan finansieres ligeligt eller på basis af befolkningstal, og at det er en beslutning, som væksthusenes ledelse træffer. Organisering og styring KL tilslutter sig en fortsættelse af den nuværende styringsmodel, hvor parterne årligt indgår nationale aftaler med mål for aktiviteter, resultater og effekter. Disse aftaler danner grundlag for de regionale resultatkontrakter, der godkendes i KKR, som er grundlag for de kommunale aftaler med væksthusene. Styringsmodellen sikrer en ensartet kerneydelse, med plads til en tilpasning til de regionale og lokale behov og prioriteringer. Evaluering og effektmåling Væksthusenes styringsmodel giver en høj grad af legitimitet, fordi Erhvervsstyrelsen årligt kan udarbejde statistikker for væksthusenes målopfyldelse. KL forventer, at regeringen i forhandlingerne vil fremsætte et ønske om, at flere kommuner tilkobles væksthusets CRM-system med brugerfinansiering som grundlag for systematisk effektmåling af den lokale erhvervsservice. KL tilslutter sig ønsket om at få mere systematisk viden om, hvilke indsatser, der virker i den lokale erhvervsfremme, som grundlag for lokalpolitisk prioritering. Men for KL er det afgørende, at dette formuleres som et frivilligt tiltag for kommunerne. Sjællandske erfaringer med rammerne for væksthusene./. Det er opfattelsen, at de nuværende rammer giver et godt afsæt for at Væksthus Sjælland kan løfte sine opgaver. Væksthus Sjælland løfter ud over de opgaver som det skal efter lovgivning også en række andre opgaver, såsom vækstfabrikkerne, FabLab, FinanceZealand og analyser. De regionale vækstfora har bl.a. til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Væksthus Sjælland har leve- SIDE 10

11 ret analyserne hertil. Analyser som der har været stor tilfredshed med i kommunerne. Fra et sjællandsk perspektiv kunne et femte forhandlingstema derfor være at styrke Væksthusets position som regional vidensbank. Det er særligt vigtigt at få cementeret Væksthusenes rolle som central knudepunktsfunktion i erhvervsfremmesystemet, som det eksempelvis også er sket i forbindelse med Vækstforums behandling af sagen om Team Vækstsjælland Beslutningssag: Kystsikring MDR adr Baggrund./.. En række Sjællandske kommuner har i 2014 været i dialog med Miljøministeriet og Miljøminister Kirsten Brosbøl om kystsikring, herunder regelforenkling og finansiering af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Senest har ministeren den 8. december 2014 deltaget i et møde med en række Sjællandske borgmestre. Seneste henvendelse til ministeren og svar er vedlagt. På baggrund af en henvendelse fra Borgmester Sten Knuth er sagen løftet ind i KKR Sjælland. K17 anbefaler KKR, at de i sagen nævnte problemstillinger rejses overfor KL med henblik på KL's drøftelse heraf med staten. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland rejser de i sagen nævnte problemstillinger overfor KL, med henblik på KL s drøftelse heraf med staten. Sagsfremstilling Afsættet for kommunernes henvendelse til ministeren har været, at behovet for kystsikring er blevet aktualiseret af stormen Bodil. I forbindelse med sikring af kysterne er det for nuværende den berørte grundejers ansvar at beskytte sin ejendom mod oversvømmelse fra hav eller fjord. Det er dermed ejerne af de ejendomme der opnår beskyttelse ved et anlæg, der skal udføre kystbeskyttelsesforanstaltninger og afholde udgifterne til etablering drift og vedligeholdelse. Staten medvirker dog til finansiering af kystsikring i visse områder langs vestkysten af Jylland. SIDE 11

12 De sjællandske kommuner har overfor ministeren fremhævet ønsker om, at staten rent økonomisk bærer et større ansvar for at sikre kystgrundejere også i de indre danske farvande. Kommunerne har også peget på, at der er behov for at se på forskellige løsninger for finansiering af den nødvendige kystsikring dvs. nye finansieringsmodeller. Herudover er der blevet peget på et behov for en revision af kystbeskyttelsesloven/regelforenkling - således at digesager nemmere kan vedtages. (forebyggelse koster væsentligt mindre for samfundet end når skaden er sket). Der er fremsat ønske om en enklere proces og tydeligere lovgivning end den nuværende. I den forbindelse er der foreslået nedsat en arbejdsgruppe om juridiske og finansielle aspekter vedr. kystbeskyttelse. Ministeren har den 4. februar 2015 bl.a. svaret, at regeringen har iværksat en kystanalyse, der afsluttes ved udgangen af 2015., Analysen skal give et samlet billede af, hvor risikoen for oversvømmelse og erosion er størst. Og skal dermed danne grundlag for en politisk drøftelse af, hvordan man får en omkostningseffektiv kystbeskyttelse. Ministeren angiver videre, at kystanalysen bl.a. har til formål at kortlægge den eksisterende regulering og virkemidler og udgifterne i stat, kommunerne og blandt grundejere samt vurdere om den eksisterende regulering understøtter, at indsatsen for kystbeskyttelse fokuseres der, hvor behovet er størst. Relevante interessenter, herunder KL vil blive inddraget. En række af de problemfelter de sjællandske kommuner har rejst synes således at blive medtaget i analysen. I forhold til forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe om juridiske og finansielle aspekter foreslår ministeren derfor, at man afventer kystanalysen generelt, men at kystdirektoratetet står til rådighed for kommunerne i fht. afklaring af konkrete juridiske spørgsmål Beslutningssag: Fordeling af flygtninge 2015 MDR adr Baggrund Udlændingestyrelsen har i december 2014 forhøjet landstallet fra til flygtninge, og dermed er det nødvendigt at fastsætte nye regionsog kommunekvoter for SIDE 12

13 Den ekstraordinære fordelingsrunde i 2015 sker i en særlig proces. Første fase er, at kommunerne inden den 1. marts kan melde ind til KL, at de ønsker at modtage et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter den matematiske fordelingsmodel. Herefter genberegner Udlændingestyrelsen kvoterne for de kommuner, der ikke har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge. Disse (foreløbigt beregnede) reviderede regions- og kommunekvoter er udgangspunkt for anden fase i processen, hvor kommunerne i hvert KKR aftaler fordelingen imellem sig. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland inden udgangen af marts måned melder ind til Udlændingestyrelsen, at kommunerne har aftalt en fordeling af flygtninge (kommunekvoter), således at de kommuner, der til KL har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, modtager dette antal, og at de øvrige kommuner modtager det antal flygtninge, der følger af Udlændingestyrelsens genberegnede kommunekvoter efter den matematiske fordelingsmodel. Sagsfremstilling Udlændingestyrelsens forhøjelse af landstallet skete fra de oprindeligt flygtninge, der var blevet fordelt af de fem KKR i den ordinære fordelingsrunde for 2015, til nu i alt flygtninge. På baggrund af den ekstraordinære forhøjelse af landstallet er der indgået en integrationsforståelsen mellem KL og regeringen. Det er her aftalt, at indmeldelse af regions- og kommunekvoter slås sammen, og fristen udskydes til den 1. april I aftalen indgår endvidere, at kommunerne skal have nye handlemuligheder i forhold til både boligplacering og integration af flygtninge. Der er også enighed mellem KL og regeringen om ekstra statsligt tilskud til finansieringen i 2015 dels 125 mio. kr. til investeringer og dels et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. Endelig blev det aftalt, at indmeldelse af regions- og kommunekvoter slås sammen, og at fristen udskydes til den 1. april Normalt drøfter KKR på baggrund af et landstal og fastsatte regionskvoter, om der kan indgås en frivillig aftale om fordeling på kommunerne inden for en region. Hvis der ikke indgås en frivillig aftale inden for regionen, fastsættes kommunekvoterne af Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model, hvor der tages hensyn til antal indbyggere i kommunen, antal udlændinge i kommunen samt antal familiesammenførte i kalenderåret forud. SIDE 13

14 Den samtidige fastsættelse af regions- og kommunekvoter gør imidlertid, at man i det enkelte KKR ikke kender størrelsen af regionskvoten, fordi den påvirkes af beslutninger i andre dele af landet. Dertil kommer, at der i integrationsforståelsen mellem KL og regeringen er et ønske om at tilskynde kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, og de økonomiske incitamenter hertil går på tværs af KKR-grænserne. Disse specielle omstændigheder taler for, at fastsættelsen af nye regionsog kommunekvoter for 2015 i dette særlige tilfælde har et lidt andet forløb. I lyset af både tidsperspektivet og muligheden for at gøre det så enkelt som muligt for alle parter, gennemføres den første fase af fordelingen således som en samlet proces for de 98 kommuner, som KL faciliterer../. Processen er sat i gang den 23. januar 2015 med vedlagte brev, hvor KL har bedt de kommuner, der ønsker at modtage et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter den matematiske fordelingsmodel, om at melde dette ind til KL senest den 1. marts. KL orienterer umiddelbart herefter Udlændingestyrelsen om de modtagne tilkendegivelser og indmeldte tal fra kommunerne. Udlændingestyrelsen vil umiddelbart herefter genberegne nye kommunekvoter for de kommuner, der ikke har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, og udmelde disse (foreløbigt beregnede) reviderede kvoter til KL og KKR hurtigst muligt efter den 1. marts. Frem til udgangen af marts måned er der mulighed for en proces i KKR, hvor kommunerne kan drøfte og tage stilling til fastsættelse af de nye kommunekvoter for Der er her to hovedmuligheder: 1. Kommunerne kan vælge den fordeling, der følger af Udlændingestyrelsens genberegnede kvoter. Det vil betyde, at de kommuner, der til KL har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, modtager dette antal, og de øvrige kommuner modtager det antal flygtninge, der følger af Udlændingestyrelsens genberegnede kommunekvoter efter den matematiske fordelingsmodel. 2. Hvis der kan opnås enighed mellem alle kommuner om det, kan kommunerne foretage en omfordeling af regionskvoten internt imellem sig. En evt. lokal proces med omfordeling internt mellem kommunerne i regionen skal være afsluttet inden udgangen af marts, således at KKR in- SIDE 14

15 den den 1. april kan meddele Udlændingestyrelsen, hvad kommunerne har aftalt vedr. nye regions- og kommunekvoter for Beslutningssag: Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2015/2016 MDR adr Baggrund KKR Sjælland har til opgave årligt at afgive indstilling til Uddannelsesministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i region Sjælland for det kommende studieår../. Det sker efter indstilling fra KKR s praktikpladsudvalg for pædagoguddannelsen (PPF)../. Ministeriet har herudover bedt om en fordeling af indstillingen på hhv. sommer og vinteroptag, og bedt om, at dimensioneringen som sidste år fordeles på uddannelsens 3 specialiseringsretninger på baggrund af antal relevante praktikpladser indenfor hver af specialiseringerne Fristen for at indberette til ministeriet er fastsat til den 10. marts Indstilling PPF indstiller for 2015/16, at KKR Sjælland indstiller til ministeriet, at dimensioneringen fastholdes på 747 studerende i 2015/16, at fordelingen på sommer og vinteroptag ændres til 55 pct./45 pct., og at der fortsat arbejdes på en 50/50 fordeling og at dimensioneringen på specialiseringsretninger fastholdes på 42 pct. på dagtilbud, 21 pct. på skole/fritid og 37 på special-/socialområdet. Sagsfremstilling KKR Sjælland har til praktikpladsudvalget (PPF) udpeget Carsten Rasmussen, Næstved, (formand), Henrik Hvidesteen, Ringsted og Sten Knuth, Slagelse. Herudover er de færdiguddannedes organisationer SL og BUPL samt region Sjælland repræsenteret i udvalget. Praktikpladsudvalget sekretariatsbetjenes af en ankerkommune, der følger PPF s formand. Næstved kommune overtog opgaven fra Odsherred kommune ultimo marts 2014 PPF har holdt møde den 3. februar PPF indstiller uændret dimensionering i 2015/2016, svarende til 747 studerende årligt. Dimensioneringen på 747 er som i alle tidligere år excl. en overbookning på 5 pct., SIDE 15

16 der tager højde for det meget tidlige frafald inden studiestart. Tilsvarende anbefales fordelingen på specialiseringer fastholdt. Til brug for dimensioneringen er indhentet Danmarks statistiks børnetalsprognose 0-5 årige samt 6-10 årige, samt arbejdsløshedstal for uddannede pædagoger (brutto og nettoledighedsprocenter) I den nedsatte teknikergruppe, der består af udvalgte repræsentanter fra kommuner, region og UCSJ, har der været enighed om, at ud fra de oplysninger, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt at indstille til at fastholde den nuværende dimensionering indtil overgangsperioden mellem bek og 2014 er slut. Det vil give et større videns- og erfaringsgrundlag til dimensioneringen 2016/2017. Der er udover de nævnte faktorer en række andre faktorer, der spiller ind når udbud/efterspørgsel efter færdiguddannede pædagoger skal vurderes. KL er i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet, om behovet for en prognose for behovet for pædagogisk arbejdskraft. Uddannelsesog Forskningsministeriet har givet tilsagn om at udarbejde en prognose, som der vil kunne tages udgangspunkt i forbindelse med fastsættelse af dimensioneringen for 2016/17. Fordelingen af optaget på hhv. sommer og vinteroptag foreslås af hensyn til at sikre et flow i praktikkerne ændret fra 60/40 til 55/45 men således, at der fortsat arbejde på en 50/50 fordeling. Ændringen af uddannelsen, der trådte i kraft i 2014 betyder i indfasningen udsving i det antal praktikpladser, kommunerne skal fremskaffe. Ankerkommunen har indledt et tæt samarbejde med UCSJ og de enkelte kommuner i fht. at fremskaffe praktikpladser Temadrøftelse: Regional Vækst- og udviklingsstrategi Fremtidens region Sjælland MDR hfh Baggrund KKR behandlede den 12. november 2014 forslag til den regionale Vækst- og udviklingsstrategi. Udarbejdelsen af en Regional Vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave for regionerne. SIDE 16

17 I den regionale Vækst- og udviklingsstrategi lægges der op til et afsnit om fremtidens region Sjælland, indeholdende et afsnit om infrastruktur og et afsnit om erhvervskompetencegivende uddannelser. Et fælles afsnit vil kunne styrke muligheden for at kunne sætte retningen inden for disse 2 områder. Efter drøftelserne i KKR og KKU udarbejdes et debatoplæg der sendes til drøftelse blandt parterne således, at der kan vedtages en endelig tekst på KKU mødet den 17. juni Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland har en drøftelse af de 2 emner. Sagsfremstilling Der er i forslaget til regional Vækst- og udviklingsstrategi lagt op til en beskrivelse af fremtidens region Sjælland. ReVUSen skal udarbejdes i et samarbejde mellem Regionsrådet og Vækstforum samt i tæt dialog med kommuner, erhvervsliv og organisationer. Regionsrådet skal vedtage den regionale vækst- og udviklingsstrategi, og Vækstforum skal bidrage til de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien. Regionen kan ikke vedtage en anden strategi for den erhvervsog vækstrettede del end den af Vækstforum indstillede. Hovedformålet er at sikre en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de enkelte regioner i et langsigtet perspektiv../. På baggrund af drøftelserne på det politiske seminar den 3. december og med afsæt i fuld tekst til Fremtidens region Sjælland (side 5 i ReVUS) udarbejdes et nyt fælles afsæt for en drøftelse af Fremtidens region Sjælland. Formålet med oplægget er fortsat, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner skaber et fælles billede af, hvordan vi ønsker udviklingen inden for regionen skal forme sig de næste år. Region og kommuner har i forbindelse med udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi en aktuel mulighed for at påvirke udviklingen i regionen i de kommende år. Et fælles billede af den ønskede udvikling hos kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og regionen kan styrke denne mulighed. Risikoen ved ikke at have et fælles billede er at andre sætter retningen for os../. Der er lagt op til debat om 2 emner: 1. Videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser. SIDE 17

18 2. Revideret udgave af Sjælland baner vejen frem fra november 2011, herunder kommende togstop på Sjælland. K17 har behandlet sagen og finder, at oplæggene, inden de sendes til drøftelse blandt parterne, bør tilrettes på en række punkter. K17 foreslår at der arbejdes administrativt videre i en arbejdsgruppe mellem Region Sjælland og Kommunerne, og at arbejdet fra kommunernes side tager udgangspunkt i drøftelsen i K17 og KKR samt i konkrete input fra kommunerne. Sagen er på dagsordenen til det efterfølgende møde i Kommune Kontakt Udvalget (KKU) Temadrøftelse: Greater Copenhagen MDR hfh Baggrund Arbejdet med den fokuserede vækstdagsorden i regi af Greater Copenhagen er ved at gå inde i en ny fase, hvor der skal sættes handling bag ord - de overordnede politiske visioner skal omsættes til resultater via konkrete projekter og et tættere og mere strategisk fokus. Visionen er at Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale Metropol Greater Copenhagen. Der er opnået enighed om et indsatspapir, med to hovedindsatser, der danner rammen om det videre arbejde: 1. internationalisering 2. og sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling, I øjeblikket arbejdes der på hvilke strategiske tiltag og yderligere proje k- ter, der skal til, for at den fælles vision kan nås. Det skal drøftes, hvad de Sjællandske kommuners position skal være i forhold til det videre arbejde. Indstilling SIDE 18

19 Det indstilles at KKR Sjælland tager en foreløbig drøftelse af, hvad et indspil fra de sjællandske kommuner kunne indeholde, med henblik på at et indspil kan vedtages på KKR mødet den 21. april. Sagsfremstilling Grundtanken er, at vi sammen står stærkere end hver for sig. Og sammen kan vi stå stærkere i den globale konkurrence. Fokuseret Vækstdagsorden er en samlende dagsorden. Den skal sikre en fælles udvikling, der bygger på opbakning, ejerskab og engagement i hele det østlige Danmark og Skåne. De forskellige styrker der er i hele metropolen, skal bruges, anerkendes og bringes sammen. Den bygger på, at alle parter anerkender den indbyrdes afhængighed og en fælles anerkendelse af et behov for at samle vores ressourcer og satsninger. Alle kommuner står med en fælles udfordring, vi skal skabe vækst og varig beskæftigelse. Vi står også over for en megatrend, der betyder, at væksten har en tendens til at koncentrere sig om de større byer og metropoler. Metropolen København sakker bagefter i forhold til sammenlignelige metropoler. Vi kan i den forbindelse, enten vælge at lade stå til, eller vi kan prøve at være med til at påvirke udviklingen. Tesen er, at vi gør det sidste bedst i fælleskab. Det handler i billedlig fortand om, at gøre kagen større for alle fremfor, at vi kun tager fra hinanden. Greater Copenhagen skal bruges som blikfang, så verden får øje på det de sjællandske kommuner har at tilbyde. Det er derfor, at KKR Sjælland har valgt at gå ind i samarbejdet, med Region Sjælland og region og kommuner i hovedstaden, om Greater Copenhagen. Indsatsområder Bestyrelsen drøfter løbende hvordan arbejdet med Greater Copenhagen konkret skal udmønte sig. Tanken har hidtil været, at der skal skabes synlige resultater med afsæt i den fælles vision. Derfor blev der igangsat 8 projekter, der ud over at skabe konkrete resultater også skulle lære os at samarbejde. Det har udmøntet sig i ét fælles brand, muligheden for at deltage i den fælles investorportal og fælles besøgstjeneste samt mulighed for at knytte sig på International House. Endvidere er der udarbejdet et oplæg til fælles kommuneplanopslag, et fælles trafikcharter og igangsat et fælles fødevareprojekt. Der var også besluttet et projekt om fælles kompetenceløft inden for turismeerhvervet, men det er sat i bero på grund af den nationale dagsorden der kører på turismeområdet i øjeblikket../. De overordnede indsatsområder for projektet er: SIDE 19

20 1. Internationalisering 2. Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling I øjeblikket arbejdes der på hvilke strategiske tiltag og yderligere proje k- ter, der skal til, for at den fælles vision kan nås. På seneste møde i bestyrelsen Greater Copenhagen var der lagt op til at man skulle drøfte yderligere projekter til igangsættelse under Greater Copenhagen. Det blev alene besluttet, at igangsætte et samarbejde omkring ESS og MAX IV (To af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, neutronstråleanlægget European Spallation Source (ESS) og røntgensynkrotronen MAX IV, er ved at blive bygget i Lund. Danmark investerer 2 mia. kr. i projektet, som er medfinansieret af i alt 17 lande). Herudover bad bestyrelsen om at 4 projekter blev yderligere belyst, Internationalisering af SMVer, Sund vækst /tilväxt,grøn vækst og ressourceeffektivitet og Lysets Metropol. Herudover er der fokus på arbejdet med at skabe et sammenhængende erhvervsfremmesystem. Af kortlægningen IRIS GROUP har fortaget, fremgår følgende hovedudfordringer: På tre områder er der behov for en samordning af erhvervsaktørerne: 1. Der er mange innovationsnetværk og klyngeorganisationer (35). Inden for energi og miljø er der mange (12), men også inden for hhv. fødevarer (5) og life science (5) er der en del. 2. Blandt erhvervsfremmeoperatørerne fokuseres der meget på iværksætteri og mindre på etablerede SMV er. Særligt er indsatsen for etablerede SMV er uden stort vækstpotentia-le underprioriteret sammenlignet med andre regioner. 3. Der er stor forskel i kommunernes lokale erhvervsservice Erhvervsfremmesystemet fungerer ikke ud fra princippet om no wrong door for erhvervslivet, da aktørerne ikke henviser nok til hinanden Der er mangel på adgang til risikovillig kapital Finansieringen af erhvervsfremme og ejerskabet til operatørerne er spredt på mange aktører: ministerier/styrelser, vækstfora/regioner, kommuner mv. Andelen af projektmidler er stor i forhold til basismidler, og et vist indholdsmæssigt overlap i forhold til projekter. Der er vedtaget en eksekveringsplan og følgende principper for arbejdet: Der skal ikke være konkurrerende initiativer med samme fokus, og der bør som udgangspunkt kun være én organisation, som udfører en given opgave. SIDE 20

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: 02-03-2015 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 8.00-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark N OTAT Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark Den 9. december 2014 Sags ID: SAG-2014-05834 Dok.ID: 1949169 Baggrund Den 20. juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 23-02-2015 kl. 10:00 Sted: Uddannelsescenteret, indgang 50, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh. NV. Mission KL bidrager til at udvikle

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Velkommen til KKR Sjælland

Velkommen til KKR Sjælland 1 Velkommen til KKR Sjælland Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. KKR Sjælland Kort fortalt KKR Sjælland består

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2015 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 24-02-2015 Kl. 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Ad dagsordenspunk 1. STU - Ungdomsuddannelse til unge med særligt

Ad dagsordenspunk 1. STU - Ungdomsuddannelse til unge med særligt N OTAT KKR S J Æ L L A N D Referat fra møde i dialogforum KKR Sjælland den 23. september 2014 Mødested: Solrød Kommune, Solrød Center 1, mødelokale 125, 2680 Solrød Deltagere: DH: Lene Danielsen, Morten

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj NOTAT KKR HOVEDSTADEN Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj Mødetidspunkt: Onsdag den 20. maj 2015, kl. 14-16 Mødested: Lyngby-Taarbæk, mødested følger senere. Deltagere: Byrådsmedlem

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato : 08-11-2011 Tidspunkt: 09:30 (Formøde kl. 8.30-9.30) Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 14. juni 2012 Tidspunkt: 12:00 Sted: Bornholm, Griffen i Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 24-02-2015 Kl. 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og Sagsnr. 54.08.00-A00-1-14 Cpr. Nr. Dato 10-6- Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Notat om ny pædagoguddannelse 1. Ny pædagoguddannelse. Med baggrund i evalueringen af pædagoguddannelsen fra 2007 er

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2013 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-10-2013 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, gruppemøder fra kl. 8.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2012 K K R S J Æ L L A N D Dato : 28-08-2012 Tidspunkt: 09:30 (Formøde kl. 8.30-9.30) Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune SJÆLL AND Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune Organisering af Kompetenceparat 2020 - en fælles politisk satsning igangsat

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? FREDAG D. 7. APRIL 2017 Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere