K K R S J Æ L L A N D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S J Æ L L A N D"

Transkript

1 D AG SORDEN 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: :30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 1. Godkendelse af referat Godkendelse af referat Regionalpolitiske sager Beslutningssag: Beskæftigelsesområdet Beslutningssag: Rammeaftale for væksthusene efter Beslutningssag: Kystsikring Beslutningssag: Fordeling af flygtninge Beslutningssag: Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2015/ Temadrøftelse: Regional Vækst- og udviklingsstrategi Fremtidens region Sjælland Temadrøftelse: Greater Copenhagen Orientering: Turismefremme og organisering i fremtiden Orientering: Analyse - kommunikationsområdet (VISP, Taleinstituttet) og Specialrådgivningen Udpegninger KKR Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Dagsordenspunkter til næste møde Eventuelt SIDE 2

3 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat MDR adr Baggrund Referatet af møde i KKR Sjælland den 12. november 2014 blev udsendt til medlemmerne den 14. november Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat af møde i KKR Sjælland den 12. november SIDE 3

4 2. Regionalpolitiske sager 2.1. Beslutningssag: Beskæftigelsesområdet MDR adr Baggrund KKR har fra årsskiftet en ny rolle på beskæftigelsesområdet. Der lægges op til et styrket kommunalt samarbejde i KKR. Der var på møde i KKR Sjælland den 12. november 2014 enighed om, at KKR Sjælland påtager sig ansvaret og den ny opgave på beskæftigelsesområdet. KL s bestyrelse har tilsvarende prioriteret opgaven højt. Der skal inddrages erfaringer fra de øvrige KKR er. KKR Sjælland bad K17 om at udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR Sjælland samt sikre administrativ opbakning til arbejdet. Herunder belyse i hvilket omfang, det er muligt inden for eksisterende samarbejder. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tilslutter sig, forslag til fokuspunkt 2015: Beskæftigelsesmulighederne for Region Sjælland i de store anlægsprojekter (supersygehus i Køge, Femern Bælt og København-Ringsted-banen) inddeling af kommunerne i et antal geografiske/relevante jobklynger, som efterfølgende dannes. og tager orientering om etableringen af administrativ opbakning til arbejdet til efterretning. Sagsfremstilling Med beskæftigelsesreformen får kommunerne og KKR et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Der lægges i lovgivningen op til et styrket kommunalt samarbejde gennem KKR. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte tværkommunale samarbejder om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Herudover skal kommunerne i regionen fremover udpege medlemmer til de nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). KKR Sjælland bemyndigede på møde i november 2014 KKR Sjællands formandskab hertil. I RAR Sjælland repræsenterer følgende kommunerne: SIDE 4

5 Borgmester Gert Jørgensen, Sorø, 1. viceborgmester Dorte Nybjerg, Faxe, 2. viceborgmester Erik Kjelgaard, Lolland, Borgmester Joy Mogensen, Roskilde, 2. Viceborgmester Marie Stærke, dog således, at Knud Erik Hansen, Faxe har deltaget i RAR s konstituerende møde, som suppleant for Marie Stærke, der er på barsel. Samtidig medfører beskæftigelsesreformen, at kommunerne skal overveje, hvordan det tværkommunale samarbejde og videndeling mellem jobcentrene skal foregå. Hidtil har den statslige beskæftigelsesregion understøttet dette samarbejde. Fokusområde 2015 Det følger af beskæftigelsesreformen, at kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Det vil sige, at kommunerne skal drøfte med nabokommunerne, om der med fordel kan iværksættes tværkommunale samarbejder. For at sikre at samarbejdet tager udgangspunkt i de lokale forhold, er det er op til kommunerne at fastlægge, hvilke emner de vil samarbejde om. I bemærkningerne til loven er det nævnt, at det eksempelvis kan være en øget koordinering af virksomhedssamarbejdet eller indsatser, som kræver specialiseret viden, som eksempelvis AC-indsatsen eller opkvalificering af særlige grupper af ledige. Det foreslås, at KKR Sjælland i 2015 arbejder med fokusområder på to niveauer. For det første foreslås, at der i geografisk definerede jobklynger, som KKR nedsætter, lokalt fastsættes fokusområder, som de deltagende kommuner ønsker at samarbejde om. Begrundelsen for at foreslå en klyngestruktur skal findes i behovet for at sikre dels et solidt ejerskab i den enkelte kommune til samarbejdet, dels at sikre konkrete og nyttige resultater af samarbejdet. Klyngerne skal derfor selv kunne udpege egne fokusområder, fx samarbejde om virksomhedsservice, samarbejde med uddannelsesinstitutioner eller rekruttering. En gang årligt præsenterer klyngerne forventningerne til det kommende års klyngesamarbejde for KKR, sådan at KKR kan sikre fremdrift i samarbejdet samlet set. For det andet foreslås, at der fælleskommunalt fastsættes fokusområder for samarbejdet i hele regionen, som KKR kan drøfte. Her foreslås det konkret, at beskæftigelsesbehovet som følge af de store anlægsprojekter (herunder Universitetssygehus i Køge, Femern Bælt og København- Ringsted-banen) bliver et fælleskommunalt fokusområde i Der vil dermed kun blive udpeget ét enkelt men til gengæld omfattende fælles SIDE 5

6 fokuspunkt for 2015 med såvel uddannelses- som erhvervsmæssig betydning. Jobklynger under Jobforum indgår kommunerne i en af flere geografiske klynger. Klyngerne etableres som operationelle enheder omkring konkrete beskæftigelsesinitiativer. Denne model foretrækkes fordi, arbejdsmarkedet på Sjælland er præget af, at kommunerne i en vis udstrækning har forskellige beskæftigelsesmæssige udfordringer, foruden forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige udfordringer. I en række af kommunerne i Region Sjælland pendler en stor del af arbejdskraften fx til hovedstadsområdet, ligesom de store igangsatte og planlagte offentlige infrastrukturprojekter påvirker kommunerne forskelligt. de geografiske klynger er selvstændige enheder, og den administrative organisering af dem påhviler de deltagende kommuner Administrativ organisering KKR Sjælland har bedt k17 om at sikre administrativ opbakning til arbejdet bl.a. i fht. i RAR. Der etableres en administrativ organisering, som kan understøtte de politiske drøftelser mellem kommunerne, forberede sager til møderne i KKR og sekretariatsbetjene de kommunale repræsentanter i RAR. Nedenstående model viser, hvordan opgaverne tænkes forankret administrativt. SIDE 6

7 Der etableres i lighed med hvad der gælder for andre tværkommunale opgave områder en administrativ styregruppe for beskæftigelsesområdet (ASB), som forbereder sager til behandling i KKR og betjener de kommunalt udpegede medlemmer af det regionale arbejdsmarkedsråd. Der etableres et administrativt kommunalt JobForum (JF) med deltagelse fra alle kommuner, der tager udgangspunkt i eksisterende netværk. Der arbejdes henset til prioriteringen af opgaven med en placering af ansvaret for sekretariatsbetjeningen i et fælleskommunalt finansieret sekretariat Beslutningssag: Rammeaftale for væksthusene efter 2015 SAG hfh Baggrund Rammeaftalen for Væksthusene udløber i Derfor indleder regeringen og KL forhandlinger om en ny rammeaftale med henblik på at have en aftale på plads til godkendelse i KL s bestyrelse i maj Aftalen skal tiltrædes af KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen KL og regeringen har aftalt fire forhandlingstemaer: Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken Økonomi Organisering og styring Evaluering og effektmåling.. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter KL s forhandlingstemaer samt kommer med input til evt. yderligere temaer til KL s oplæg til forhandlingerne med regeringen om en ny rammeaftale for væksthusene efter Sagsfremstilling Regeringen og KL indgik i 2009 en rammeaftale for væksthusene, hvor kommunerne fik ansvaret for væksthusene. Fra 1. januar 2011 overgik finansieringen og styringen til kommunerne. I aftalen ligger en arbejdsdeling i et enstrenget erhvervsfremmesystem. Kommunerne varetager den lokale erhvervsservice, mens væksthusene er operatør på den specialiserede erhvervsservice målrettet vækstiværksættere- og virksomheder. SIDE 7

8 Da rammeaftalen for væksthusene udløber i 2015 indleder regeringen og KL forhandlinger om en ny rammeaftale. Aftalen skal tiltrædes af KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen KL og regeringen har aftalt fire forhandlingstemaer. Nedenfor udfoldes KL s position i forhold til de fire temaer. Der lægges desuden op til en drøftelse af KKR Sjællands overordnede forventninger til væksthusenes rolle i den kommende periode, og hvilket indspil KKR Sjælland ønsker at give til KL s forhandlingsoplæg. Det forventes, at den nye rammeaftale vil gælde frem til Indsatsen i væksthusene giver samlet set et positivt samfundsøkonomisk afkast. En offentlig krone investeret giver et afkast på 2,60 kroner. Væksthusene arbejder systematisk for at fremtidssikre ydelserne via den fælles strategi Væksthusene 2.0. I fokus er flere tilbud til højvækstvirksomheder, flere internationale aktiviteter, flere kollektive forløb og bedre deling af ressourcer på tværs. Målet er, at hæve det samfundsøkonomiske afkast i 2015 til 3,0../.. KL og regeringen er derfor enige om, at væksthusene som system står stærkt, og aftalte i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 at indgå en ny rammeaftale om væksthusene efter 2015, der fortsat kan sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst. KL vil også i forhandlingerne have opmærksomhed på, at væksthusene skal levere mest mulig værdi til kommunerne. KL s bestyrelse har afgivet følgende mandat til forhandlingerne: Fortsættelse af den overordnede styringsmodel for væksthusene Fortsættelse af finansieringsmodellen med en mindre ændring efter ønske fra KKR Nordjylland. KL ønsker på den baggrund at revidere aftaleteksten fra 2009, så den fastholder væksthusenes nuværende styringsmodel med de ændringer og tilpasninger, der er aftalt mellem parterne i den forgangne periode sikre en fleksibilitet i aftalen, således at væksthusene fortsat kan udvikles og tilpasses. SIDE 8

9 Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken skal fortsat bestå af tre elementer: Specialiseret erhvervsservice til små og mellemstore virksomheder Knudepunktsfunktion i et sammenhængende rådgivningssystem Operatør på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne. Parterne er enige om, at kerneydelsen, erhvervsservice, der finansieres af kommunerne, skal være af samme kvalitet og dybde i hele landet, mens knudepunksfunktionen og operatørfunktionen i højere grad afspejler specifikke regionale behov og prioriteringer. Mht. erhvervsservice vil KL i forhandlingerne prioritere, at væksthusene fastholder strategien Væksthusene 2.0 og prioriterer ydelser til iværksættere og virksomheder, der har den nødvendige vækstparathed. Mht. knudepunktsfunktion vil KL i forhandlingerne prioritere et øget fokus på, at Væksthusene kan samle alle aktørerne i erhvervsfremmesystemet. Dels med henblik på, at virksomhederne kan få kontakt til alle aktører af relevans for deres konkrete vækstforløb, dels for at skabe rum for videndeling og netværk på tværs af aktører og dels for at højne kompetenceniveauet gennem kompetenceudviklingsforløb for såvel virksomheder som aktører i systemet. KL ønsker en hensigtserklæring om, at væksthusene så vidt muligt koordinerer tilbud og indsatser under hensyntagen til finansiering og regionale forhold og med mulighed for samarbejde mellem Væksthusene. Mht. operatørrollen vil KL desuden i forhandlingerne med regeringen fastholde statens rolle i forhold til at anvende væksthusene som central aktør i udmøntningen af statslige vækst- og eksportinitiativer. KL opfordrer regeringen til at konsolidere systemet. Væksthusenes økonomi Kommunerne finansierer væksthusenes basisbevilling, der i 2015 udgør 101,3 millioner kroner. Kommunerne kompenseres via en regulering af bloktilskuddet. Andelen beregnes af Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af befolkningstal. Midlerne kan kun anvendes til væksthusene. KL ønsker ikke ændringer i denne model for basisfinansiering. SIDE 9

10 Regeringen har meddelt, at de vil trække finansieringen af driften til en række fælles systemer, der er udviklet af Erhvervsstyrelsen til væksthusene. Det vil forventeligt dreje sig om Startvækst og CRM-systemet m.v.. Årsagen er, at regeringens puljemidler udløber. KL afventer et overslag fra regeringen på udgifternes omfang. KL vil desuden på opfordring fra KKR Nordjylland - tilføje til aftalen, at fordelingen af udgifter til fælles tiltag på tværs af væksthusene enten kan finansieres ligeligt eller på basis af befolkningstal, og at det er en beslutning, som væksthusenes ledelse træffer. Organisering og styring KL tilslutter sig en fortsættelse af den nuværende styringsmodel, hvor parterne årligt indgår nationale aftaler med mål for aktiviteter, resultater og effekter. Disse aftaler danner grundlag for de regionale resultatkontrakter, der godkendes i KKR, som er grundlag for de kommunale aftaler med væksthusene. Styringsmodellen sikrer en ensartet kerneydelse, med plads til en tilpasning til de regionale og lokale behov og prioriteringer. Evaluering og effektmåling Væksthusenes styringsmodel giver en høj grad af legitimitet, fordi Erhvervsstyrelsen årligt kan udarbejde statistikker for væksthusenes målopfyldelse. KL forventer, at regeringen i forhandlingerne vil fremsætte et ønske om, at flere kommuner tilkobles væksthusets CRM-system med brugerfinansiering som grundlag for systematisk effektmåling af den lokale erhvervsservice. KL tilslutter sig ønsket om at få mere systematisk viden om, hvilke indsatser, der virker i den lokale erhvervsfremme, som grundlag for lokalpolitisk prioritering. Men for KL er det afgørende, at dette formuleres som et frivilligt tiltag for kommunerne. Sjællandske erfaringer med rammerne for væksthusene./. Det er opfattelsen, at de nuværende rammer giver et godt afsæt for at Væksthus Sjælland kan løfte sine opgaver. Væksthus Sjælland løfter ud over de opgaver som det skal efter lovgivning også en række andre opgaver, såsom vækstfabrikkerne, FabLab, FinanceZealand og analyser. De regionale vækstfora har bl.a. til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Væksthus Sjælland har leve- SIDE 10

11 ret analyserne hertil. Analyser som der har været stor tilfredshed med i kommunerne. Fra et sjællandsk perspektiv kunne et femte forhandlingstema derfor være at styrke Væksthusets position som regional vidensbank. Det er særligt vigtigt at få cementeret Væksthusenes rolle som central knudepunktsfunktion i erhvervsfremmesystemet, som det eksempelvis også er sket i forbindelse med Vækstforums behandling af sagen om Team Vækstsjælland Beslutningssag: Kystsikring MDR adr Baggrund./.. En række Sjællandske kommuner har i 2014 været i dialog med Miljøministeriet og Miljøminister Kirsten Brosbøl om kystsikring, herunder regelforenkling og finansiering af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Senest har ministeren den 8. december 2014 deltaget i et møde med en række Sjællandske borgmestre. Seneste henvendelse til ministeren og svar er vedlagt. På baggrund af en henvendelse fra Borgmester Sten Knuth er sagen løftet ind i KKR Sjælland. K17 anbefaler KKR, at de i sagen nævnte problemstillinger rejses overfor KL med henblik på KL's drøftelse heraf med staten. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland rejser de i sagen nævnte problemstillinger overfor KL, med henblik på KL s drøftelse heraf med staten. Sagsfremstilling Afsættet for kommunernes henvendelse til ministeren har været, at behovet for kystsikring er blevet aktualiseret af stormen Bodil. I forbindelse med sikring af kysterne er det for nuværende den berørte grundejers ansvar at beskytte sin ejendom mod oversvømmelse fra hav eller fjord. Det er dermed ejerne af de ejendomme der opnår beskyttelse ved et anlæg, der skal udføre kystbeskyttelsesforanstaltninger og afholde udgifterne til etablering drift og vedligeholdelse. Staten medvirker dog til finansiering af kystsikring i visse områder langs vestkysten af Jylland. SIDE 11

12 De sjællandske kommuner har overfor ministeren fremhævet ønsker om, at staten rent økonomisk bærer et større ansvar for at sikre kystgrundejere også i de indre danske farvande. Kommunerne har også peget på, at der er behov for at se på forskellige løsninger for finansiering af den nødvendige kystsikring dvs. nye finansieringsmodeller. Herudover er der blevet peget på et behov for en revision af kystbeskyttelsesloven/regelforenkling - således at digesager nemmere kan vedtages. (forebyggelse koster væsentligt mindre for samfundet end når skaden er sket). Der er fremsat ønske om en enklere proces og tydeligere lovgivning end den nuværende. I den forbindelse er der foreslået nedsat en arbejdsgruppe om juridiske og finansielle aspekter vedr. kystbeskyttelse. Ministeren har den 4. februar 2015 bl.a. svaret, at regeringen har iværksat en kystanalyse, der afsluttes ved udgangen af 2015., Analysen skal give et samlet billede af, hvor risikoen for oversvømmelse og erosion er størst. Og skal dermed danne grundlag for en politisk drøftelse af, hvordan man får en omkostningseffektiv kystbeskyttelse. Ministeren angiver videre, at kystanalysen bl.a. har til formål at kortlægge den eksisterende regulering og virkemidler og udgifterne i stat, kommunerne og blandt grundejere samt vurdere om den eksisterende regulering understøtter, at indsatsen for kystbeskyttelse fokuseres der, hvor behovet er størst. Relevante interessenter, herunder KL vil blive inddraget. En række af de problemfelter de sjællandske kommuner har rejst synes således at blive medtaget i analysen. I forhold til forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe om juridiske og finansielle aspekter foreslår ministeren derfor, at man afventer kystanalysen generelt, men at kystdirektoratetet står til rådighed for kommunerne i fht. afklaring af konkrete juridiske spørgsmål Beslutningssag: Fordeling af flygtninge 2015 MDR adr Baggrund Udlændingestyrelsen har i december 2014 forhøjet landstallet fra til flygtninge, og dermed er det nødvendigt at fastsætte nye regionsog kommunekvoter for SIDE 12

13 Den ekstraordinære fordelingsrunde i 2015 sker i en særlig proces. Første fase er, at kommunerne inden den 1. marts kan melde ind til KL, at de ønsker at modtage et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter den matematiske fordelingsmodel. Herefter genberegner Udlændingestyrelsen kvoterne for de kommuner, der ikke har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge. Disse (foreløbigt beregnede) reviderede regions- og kommunekvoter er udgangspunkt for anden fase i processen, hvor kommunerne i hvert KKR aftaler fordelingen imellem sig. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland inden udgangen af marts måned melder ind til Udlændingestyrelsen, at kommunerne har aftalt en fordeling af flygtninge (kommunekvoter), således at de kommuner, der til KL har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, modtager dette antal, og at de øvrige kommuner modtager det antal flygtninge, der følger af Udlændingestyrelsens genberegnede kommunekvoter efter den matematiske fordelingsmodel. Sagsfremstilling Udlændingestyrelsens forhøjelse af landstallet skete fra de oprindeligt flygtninge, der var blevet fordelt af de fem KKR i den ordinære fordelingsrunde for 2015, til nu i alt flygtninge. På baggrund af den ekstraordinære forhøjelse af landstallet er der indgået en integrationsforståelsen mellem KL og regeringen. Det er her aftalt, at indmeldelse af regions- og kommunekvoter slås sammen, og fristen udskydes til den 1. april I aftalen indgår endvidere, at kommunerne skal have nye handlemuligheder i forhold til både boligplacering og integration af flygtninge. Der er også enighed mellem KL og regeringen om ekstra statsligt tilskud til finansieringen i 2015 dels 125 mio. kr. til investeringer og dels et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. Endelig blev det aftalt, at indmeldelse af regions- og kommunekvoter slås sammen, og at fristen udskydes til den 1. april Normalt drøfter KKR på baggrund af et landstal og fastsatte regionskvoter, om der kan indgås en frivillig aftale om fordeling på kommunerne inden for en region. Hvis der ikke indgås en frivillig aftale inden for regionen, fastsættes kommunekvoterne af Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model, hvor der tages hensyn til antal indbyggere i kommunen, antal udlændinge i kommunen samt antal familiesammenførte i kalenderåret forud. SIDE 13

14 Den samtidige fastsættelse af regions- og kommunekvoter gør imidlertid, at man i det enkelte KKR ikke kender størrelsen af regionskvoten, fordi den påvirkes af beslutninger i andre dele af landet. Dertil kommer, at der i integrationsforståelsen mellem KL og regeringen er et ønske om at tilskynde kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, og de økonomiske incitamenter hertil går på tværs af KKR-grænserne. Disse specielle omstændigheder taler for, at fastsættelsen af nye regionsog kommunekvoter for 2015 i dette særlige tilfælde har et lidt andet forløb. I lyset af både tidsperspektivet og muligheden for at gøre det så enkelt som muligt for alle parter, gennemføres den første fase af fordelingen således som en samlet proces for de 98 kommuner, som KL faciliterer../. Processen er sat i gang den 23. januar 2015 med vedlagte brev, hvor KL har bedt de kommuner, der ønsker at modtage et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter den matematiske fordelingsmodel, om at melde dette ind til KL senest den 1. marts. KL orienterer umiddelbart herefter Udlændingestyrelsen om de modtagne tilkendegivelser og indmeldte tal fra kommunerne. Udlændingestyrelsen vil umiddelbart herefter genberegne nye kommunekvoter for de kommuner, der ikke har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, og udmelde disse (foreløbigt beregnede) reviderede kvoter til KL og KKR hurtigst muligt efter den 1. marts. Frem til udgangen af marts måned er der mulighed for en proces i KKR, hvor kommunerne kan drøfte og tage stilling til fastsættelse af de nye kommunekvoter for Der er her to hovedmuligheder: 1. Kommunerne kan vælge den fordeling, der følger af Udlændingestyrelsens genberegnede kvoter. Det vil betyde, at de kommuner, der til KL har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, modtager dette antal, og de øvrige kommuner modtager det antal flygtninge, der følger af Udlændingestyrelsens genberegnede kommunekvoter efter den matematiske fordelingsmodel. 2. Hvis der kan opnås enighed mellem alle kommuner om det, kan kommunerne foretage en omfordeling af regionskvoten internt imellem sig. En evt. lokal proces med omfordeling internt mellem kommunerne i regionen skal være afsluttet inden udgangen af marts, således at KKR in- SIDE 14

15 den den 1. april kan meddele Udlændingestyrelsen, hvad kommunerne har aftalt vedr. nye regions- og kommunekvoter for Beslutningssag: Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2015/2016 MDR adr Baggrund KKR Sjælland har til opgave årligt at afgive indstilling til Uddannelsesministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i region Sjælland for det kommende studieår../. Det sker efter indstilling fra KKR s praktikpladsudvalg for pædagoguddannelsen (PPF)../. Ministeriet har herudover bedt om en fordeling af indstillingen på hhv. sommer og vinteroptag, og bedt om, at dimensioneringen som sidste år fordeles på uddannelsens 3 specialiseringsretninger på baggrund af antal relevante praktikpladser indenfor hver af specialiseringerne Fristen for at indberette til ministeriet er fastsat til den 10. marts Indstilling PPF indstiller for 2015/16, at KKR Sjælland indstiller til ministeriet, at dimensioneringen fastholdes på 747 studerende i 2015/16, at fordelingen på sommer og vinteroptag ændres til 55 pct./45 pct., og at der fortsat arbejdes på en 50/50 fordeling og at dimensioneringen på specialiseringsretninger fastholdes på 42 pct. på dagtilbud, 21 pct. på skole/fritid og 37 på special-/socialområdet. Sagsfremstilling KKR Sjælland har til praktikpladsudvalget (PPF) udpeget Carsten Rasmussen, Næstved, (formand), Henrik Hvidesteen, Ringsted og Sten Knuth, Slagelse. Herudover er de færdiguddannedes organisationer SL og BUPL samt region Sjælland repræsenteret i udvalget. Praktikpladsudvalget sekretariatsbetjenes af en ankerkommune, der følger PPF s formand. Næstved kommune overtog opgaven fra Odsherred kommune ultimo marts 2014 PPF har holdt møde den 3. februar PPF indstiller uændret dimensionering i 2015/2016, svarende til 747 studerende årligt. Dimensioneringen på 747 er som i alle tidligere år excl. en overbookning på 5 pct., SIDE 15

16 der tager højde for det meget tidlige frafald inden studiestart. Tilsvarende anbefales fordelingen på specialiseringer fastholdt. Til brug for dimensioneringen er indhentet Danmarks statistiks børnetalsprognose 0-5 årige samt 6-10 årige, samt arbejdsløshedstal for uddannede pædagoger (brutto og nettoledighedsprocenter) I den nedsatte teknikergruppe, der består af udvalgte repræsentanter fra kommuner, region og UCSJ, har der været enighed om, at ud fra de oplysninger, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt at indstille til at fastholde den nuværende dimensionering indtil overgangsperioden mellem bek og 2014 er slut. Det vil give et større videns- og erfaringsgrundlag til dimensioneringen 2016/2017. Der er udover de nævnte faktorer en række andre faktorer, der spiller ind når udbud/efterspørgsel efter færdiguddannede pædagoger skal vurderes. KL er i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet, om behovet for en prognose for behovet for pædagogisk arbejdskraft. Uddannelsesog Forskningsministeriet har givet tilsagn om at udarbejde en prognose, som der vil kunne tages udgangspunkt i forbindelse med fastsættelse af dimensioneringen for 2016/17. Fordelingen af optaget på hhv. sommer og vinteroptag foreslås af hensyn til at sikre et flow i praktikkerne ændret fra 60/40 til 55/45 men således, at der fortsat arbejde på en 50/50 fordeling. Ændringen af uddannelsen, der trådte i kraft i 2014 betyder i indfasningen udsving i det antal praktikpladser, kommunerne skal fremskaffe. Ankerkommunen har indledt et tæt samarbejde med UCSJ og de enkelte kommuner i fht. at fremskaffe praktikpladser Temadrøftelse: Regional Vækst- og udviklingsstrategi Fremtidens region Sjælland MDR hfh Baggrund KKR behandlede den 12. november 2014 forslag til den regionale Vækst- og udviklingsstrategi. Udarbejdelsen af en Regional Vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave for regionerne. SIDE 16

17 I den regionale Vækst- og udviklingsstrategi lægges der op til et afsnit om fremtidens region Sjælland, indeholdende et afsnit om infrastruktur og et afsnit om erhvervskompetencegivende uddannelser. Et fælles afsnit vil kunne styrke muligheden for at kunne sætte retningen inden for disse 2 områder. Efter drøftelserne i KKR og KKU udarbejdes et debatoplæg der sendes til drøftelse blandt parterne således, at der kan vedtages en endelig tekst på KKU mødet den 17. juni Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland har en drøftelse af de 2 emner. Sagsfremstilling Der er i forslaget til regional Vækst- og udviklingsstrategi lagt op til en beskrivelse af fremtidens region Sjælland. ReVUSen skal udarbejdes i et samarbejde mellem Regionsrådet og Vækstforum samt i tæt dialog med kommuner, erhvervsliv og organisationer. Regionsrådet skal vedtage den regionale vækst- og udviklingsstrategi, og Vækstforum skal bidrage til de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien. Regionen kan ikke vedtage en anden strategi for den erhvervsog vækstrettede del end den af Vækstforum indstillede. Hovedformålet er at sikre en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de enkelte regioner i et langsigtet perspektiv../. På baggrund af drøftelserne på det politiske seminar den 3. december og med afsæt i fuld tekst til Fremtidens region Sjælland (side 5 i ReVUS) udarbejdes et nyt fælles afsæt for en drøftelse af Fremtidens region Sjælland. Formålet med oplægget er fortsat, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner skaber et fælles billede af, hvordan vi ønsker udviklingen inden for regionen skal forme sig de næste år. Region og kommuner har i forbindelse med udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi en aktuel mulighed for at påvirke udviklingen i regionen i de kommende år. Et fælles billede af den ønskede udvikling hos kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og regionen kan styrke denne mulighed. Risikoen ved ikke at have et fælles billede er at andre sætter retningen for os../. Der er lagt op til debat om 2 emner: 1. Videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser. SIDE 17

18 2. Revideret udgave af Sjælland baner vejen frem fra november 2011, herunder kommende togstop på Sjælland. K17 har behandlet sagen og finder, at oplæggene, inden de sendes til drøftelse blandt parterne, bør tilrettes på en række punkter. K17 foreslår at der arbejdes administrativt videre i en arbejdsgruppe mellem Region Sjælland og Kommunerne, og at arbejdet fra kommunernes side tager udgangspunkt i drøftelsen i K17 og KKR samt i konkrete input fra kommunerne. Sagen er på dagsordenen til det efterfølgende møde i Kommune Kontakt Udvalget (KKU) Temadrøftelse: Greater Copenhagen MDR hfh Baggrund Arbejdet med den fokuserede vækstdagsorden i regi af Greater Copenhagen er ved at gå inde i en ny fase, hvor der skal sættes handling bag ord - de overordnede politiske visioner skal omsættes til resultater via konkrete projekter og et tættere og mere strategisk fokus. Visionen er at Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale Metropol Greater Copenhagen. Der er opnået enighed om et indsatspapir, med to hovedindsatser, der danner rammen om det videre arbejde: 1. internationalisering 2. og sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling, I øjeblikket arbejdes der på hvilke strategiske tiltag og yderligere proje k- ter, der skal til, for at den fælles vision kan nås. Det skal drøftes, hvad de Sjællandske kommuners position skal være i forhold til det videre arbejde. Indstilling SIDE 18

19 Det indstilles at KKR Sjælland tager en foreløbig drøftelse af, hvad et indspil fra de sjællandske kommuner kunne indeholde, med henblik på at et indspil kan vedtages på KKR mødet den 21. april. Sagsfremstilling Grundtanken er, at vi sammen står stærkere end hver for sig. Og sammen kan vi stå stærkere i den globale konkurrence. Fokuseret Vækstdagsorden er en samlende dagsorden. Den skal sikre en fælles udvikling, der bygger på opbakning, ejerskab og engagement i hele det østlige Danmark og Skåne. De forskellige styrker der er i hele metropolen, skal bruges, anerkendes og bringes sammen. Den bygger på, at alle parter anerkender den indbyrdes afhængighed og en fælles anerkendelse af et behov for at samle vores ressourcer og satsninger. Alle kommuner står med en fælles udfordring, vi skal skabe vækst og varig beskæftigelse. Vi står også over for en megatrend, der betyder, at væksten har en tendens til at koncentrere sig om de større byer og metropoler. Metropolen København sakker bagefter i forhold til sammenlignelige metropoler. Vi kan i den forbindelse, enten vælge at lade stå til, eller vi kan prøve at være med til at påvirke udviklingen. Tesen er, at vi gør det sidste bedst i fælleskab. Det handler i billedlig fortand om, at gøre kagen større for alle fremfor, at vi kun tager fra hinanden. Greater Copenhagen skal bruges som blikfang, så verden får øje på det de sjællandske kommuner har at tilbyde. Det er derfor, at KKR Sjælland har valgt at gå ind i samarbejdet, med Region Sjælland og region og kommuner i hovedstaden, om Greater Copenhagen. Indsatsområder Bestyrelsen drøfter løbende hvordan arbejdet med Greater Copenhagen konkret skal udmønte sig. Tanken har hidtil været, at der skal skabes synlige resultater med afsæt i den fælles vision. Derfor blev der igangsat 8 projekter, der ud over at skabe konkrete resultater også skulle lære os at samarbejde. Det har udmøntet sig i ét fælles brand, muligheden for at deltage i den fælles investorportal og fælles besøgstjeneste samt mulighed for at knytte sig på International House. Endvidere er der udarbejdet et oplæg til fælles kommuneplanopslag, et fælles trafikcharter og igangsat et fælles fødevareprojekt. Der var også besluttet et projekt om fælles kompetenceløft inden for turismeerhvervet, men det er sat i bero på grund af den nationale dagsorden der kører på turismeområdet i øjeblikket../. De overordnede indsatsområder for projektet er: SIDE 19

20 1. Internationalisering 2. Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling I øjeblikket arbejdes der på hvilke strategiske tiltag og yderligere proje k- ter, der skal til, for at den fælles vision kan nås. På seneste møde i bestyrelsen Greater Copenhagen var der lagt op til at man skulle drøfte yderligere projekter til igangsættelse under Greater Copenhagen. Det blev alene besluttet, at igangsætte et samarbejde omkring ESS og MAX IV (To af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, neutronstråleanlægget European Spallation Source (ESS) og røntgensynkrotronen MAX IV, er ved at blive bygget i Lund. Danmark investerer 2 mia. kr. i projektet, som er medfinansieret af i alt 17 lande). Herudover bad bestyrelsen om at 4 projekter blev yderligere belyst, Internationalisering af SMVer, Sund vækst /tilväxt,grøn vækst og ressourceeffektivitet og Lysets Metropol. Herudover er der fokus på arbejdet med at skabe et sammenhængende erhvervsfremmesystem. Af kortlægningen IRIS GROUP har fortaget, fremgår følgende hovedudfordringer: På tre områder er der behov for en samordning af erhvervsaktørerne: 1. Der er mange innovationsnetværk og klyngeorganisationer (35). Inden for energi og miljø er der mange (12), men også inden for hhv. fødevarer (5) og life science (5) er der en del. 2. Blandt erhvervsfremmeoperatørerne fokuseres der meget på iværksætteri og mindre på etablerede SMV er. Særligt er indsatsen for etablerede SMV er uden stort vækstpotentia-le underprioriteret sammenlignet med andre regioner. 3. Der er stor forskel i kommunernes lokale erhvervsservice Erhvervsfremmesystemet fungerer ikke ud fra princippet om no wrong door for erhvervslivet, da aktørerne ikke henviser nok til hinanden Der er mangel på adgang til risikovillig kapital Finansieringen af erhvervsfremme og ejerskabet til operatørerne er spredt på mange aktører: ministerier/styrelser, vækstfora/regioner, kommuner mv. Andelen af projektmidler er stor i forhold til basismidler, og et vist indholdsmæssigt overlap i forhold til projekter. Der er vedtaget en eksekveringsplan og følgende principper for arbejdet: Der skal ikke være konkurrerende initiativer med samme fokus, og der bør som udgangspunkt kun være én organisation, som udfører en given opgave. SIDE 20

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 27-02-2015 10:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5.

Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5. september 2013 3 tilgange til brug af underleverandører

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere