Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører"

Transkript

1 Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14

2 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer i ØSTKRAFT Net A/S netområde: Stærkstrømsbekendtgørelsen Fællesregulativet Nærværende forretningsgang Leveringsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser/stikledningsregulativ incl. bilag 1 vedrørende Leverings- og vedligeholdelsesgrænser og bilag 2 vedrørende Stikledninger Tarifblad til Tilslutningsbestemmelser/stikledningsregulativ vedrørende investeringsbidrag m.v. Tillægsbestemmelser til Fællesregulativet Samarbejdsaftale om udførelse af opgaver ved driften af ØSTKRAFT Net A/S elforsyningsanlæg Side 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Generelt Hvad skal til- og færdigmeldes Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser Østkraft Net A/S bestemmelser Tilsagn og anvisning Stikledning 8 5. Færdigmelding Midlertidige installationer Beskyttelse mod indirekte berøring Elhegn Plomber Arbejder på Østkrafts anlæg Afbrydelser i forsyningsnettet Erstatningsansvar Ikrafttræden, ændringer.. 14 Side 3 af 14

4 1. Generelt Elektronisk blanket 1.1 Dansk Energis elektroniske blanket skal benyttes ved til- og færdigmelding af installationsarbejder. Blanketten er webbaseret og kræver pc med internetadgang Adresse 1.2 Blanketten findes direkte på adressen eller via Øskrafts hjemmeside links Sikkerhedsstyrelsens benyttelse 1.3 Udover korrespondance mellem ØSTKRAFT Net A/S og installatøren benytter Sikkerhedsstyrelsen blanketten til udtræk af 10 % eftersyn. Side 4 af 14

5 2. Hvad skal til- og færdigmeldes? 2.1 Sikkerhedstyrelsens bestemmelser Hvad skal til- og færdigmeldes Nye elinstallationer skal til- og færdigmeldes på den elektroniske blanket. Elinstallatøren skal tilmelde installationen, inden arbejdet går i gang. Elinstallatøren skal færdigmelde installationen, når den er klar til at blive taget i brug Foruden helt nye installationer gælder reglerne også for udvidelser og ændringer af eksisterende elinstallationer samt tilslutning af maskiner og brugsgenstande: Nye installationer Nye installationer Tilmelding foretages for nye installationer, herunder midlertidige installationer og byggepladsinstallationer i følgende omfang: Komplette nye bygningsinstallationer, herunder installationer i kraftværker, kraftvarmeværker, elselskabers installationer i administrationsbygninger, værksteder, transformerstationer Installationer i tilbygninger til eksisterende bygninger, såfremt tilbygningens bruttoareal er 50 m 2 og derover Udvidelse af eksisterende faste installationer, hvor udvidelsen omfatter mere end 20 % af den eksisterende faste installation, eller mere end 20 % af den faste installation i en bygning Midlertidige installationer og byggepladsinstallationer Installationer til sti-, vej- og gadebelysningsanlæg Installation af nød- og reserveforsyningsanlæg. Side 5 af 14

6 Ændringer af installationer Ændringer af eksisterende installationer Ændring af eksisterende installationer skal tilmeldes i følgende omfang: Ændring af eksisterende faste installationer, hvor ændringen omfatter flytning af tavler, omlægning af stik- og hovedledninger Ændring/omlægning af mere end 30 % af den eksisterende faste installation i en bygning. Maskiner og brugsgenstande Tilslutning af maskiner og brugsgenstande Tilslutning af maskiner og brugsgenstande skal tilmeldes i følgende omfang: Tilslutning af selvstændige maskiner og brugsgenstande med en effekt på 15 kva og derover Tilslutning af maskinanlæg og procesanlæg med en samlet tilslutningseffekt på 25 kva og derover. Side 6 af 14

7 2.2 ØSTKRAFT Net A/S bestemmelser Tillægsbestemmelser Tillæg til Sikkerhedstyrelsens bestemmelser Brugsgenstande over 5 HK/kVA Alle tilslutninger af 2- eller 3 fasede brugsgenstande på 5 HK/kVA eller derover. Elproducerende anlæg Alle anlæg der kan levere elektricitet til ØSTKRAFT Net A/S ledningsnet. Gentilslutning af installationer Alle gentilslutninger af installationer, der har været afbrudt mere end 3 år. Øvrige installationsarbejder Øvrige installationsarbejder kan udføres uden forudgående tilmelding, såfremt tilslutningen efter elinstallatørens bedste overbevisning ikke vil kunne genere andre netkunder. Specielle installationer For specielle installationer, som ikke kan beskrives fyldestgørende på installationsblanketten, anbefales personlig henvendelse til ØSTKRAFT Net A/S. Annullering Såfremt et tilmeldt installationsarbejde ikke bringes til udførelse, eller arbejdet overdrages til en anden elinstallatør, annulleres blanketten. Side 7 af 14

8 3. Tilsagn og anvisning 3.1 Installationsarbejdet må ikke påbegyndes før elinstallatøren har modtaget blanketten Anvisning retur. 3.2 Elinstallatøren skal nøje overholde de anvisninger, som Østkraft giver i Anvisning og på anden måde. 3.3 I Anvisningen meddeler Østkraft et eventuelt investeringsbidrags størrelse, frist for nødvendigt ledningsarbejde samt hvor tilslutningen til forsyningsnettet skal finde sted. 4. Stikledning 4.1 Hvor det ikke er umiddelbart klart, hvor stikledningen skal tilsluttes forsyningsnettet, eller hvor elinstallatøren skønner, at tilslutningen kræver udbygning eller forstærkning af forsyningsnettet, anbefales, at bemærkning herom gøres på tilmeldingen, eller elinstallatøren henvender sig til Østkraft. 4.2 For ændring af bestående stikledninger gælder samme regler som for etablering af nye. 4.3 Hvor der måtte være tvivl om, hvor stikledningen begynder, anbefales henvendelse til Østkraft. 4.4 For yderligere information om begrebet stikledning henvises til Tilslutningsbestemmelser/stikledningsregulativ incl. bilag 1 og 2 Side 8 af 14

9 5. Færdigmelding Frist for færdigmelding 5.1 Ethvert installationsarbejde skal færdigmeldes senest 8 dage efter arbejdets afslutning. Måleropsætning 5.2 Måler vil så vidt muligt blive opsat (udskiftet) senest 1 arbejdsuge efter færdigmelding er modtaget. 6. Midlertidige installationer 6.1 Generelt Til brug i midlertidige installationer kan elinstallatøren i op til 1 år ad gangen rekvirere målere med rød målerkappe Forinden udlevering af måleren finder sted, skal elinstallatøren oplyse, om afregningen foretages med elinstallatøren eller den endelige kunde Elforbrug, der aftages over transformermåler, afregnes altid med den endelige kunde. Røde målere afregnet med elinstallatøren, se pkt. 6.2 Røde målere afregnet med den endelige kunde, se pkt Tilslutning uden måler må under ingen omstændigheder finde sted. 6.2 Røde målere afregnet med elinstallatøren Tilmelding For tilmelding og færdigmelding af midlertidige installationer benyttes den elektroniske installationsblanket samt målerordreblanket (papirudgave) med fyldestgørende oplysninger. Side 9 af 14

10 Plombering Elinstallatøren har i enhver henseende ansvaret for de udleverede målere og skal sørge for fornøden plombering af dæksler over klemmer, som fører umålt strøm. Målertavle Måleren skal monteres på/i lodretstående, nagelfast, plomberbar målertavle/-skab. Tarif Røde målere skal returneres til Østkraft senest 12 måneder efter udlevering. Ved returneringen foretages afregning med elinstallatøren efter den til enhver tid gældende tarif for midlertidige målere. Administrationstillæg Elinstallatøren afregner den forbrugte elektricitet med kunden. Elinstallatøren må ikke beregne sig fortjeneste på leveringen, men alene afkræve kunden dækning for sine administrationsomkostninger. 6.3 Røde målere afregnet med den endelige kunde Tilmelding Elinstallatøren tilmelder på elektronisk blanket og fremsender målerordre. Målerordren bilægges en underskrevet standardaftale mellem Østkraft og kunden. Tilmeldingen skal indeholde oplysninger om måleradresse, installeret effekt, max. belastning og forventet forbrug i hele perioden. Målertavle Elinstallatøren etablerer lodretstående, nagelfast, plomberbar målertavle. Placering Måleren skal placeres som angivet i Tillægsbestemmelser til Fællesregulativet. Måleropsætning Østkraft opsætter måler, så vidt muligt 3 arbejdsdage efter modtagelse af målerordre og standardaftale. Ved gentagne besøg på adressen som følge af mangelfuld installation forbeholder Østkraft sig ret til at debitere elinstallatørens konto et gebyr. Side 10 af 14

11 Depositum Østkraft vil på grundlag af det forventede forbrug opkræve depositum for mindst 2 måneders forbrug. Afregning Det forventede forbrug afregnes aconto månedligt. Aflæsning Østkraft aflæser måleren hver tredje måned og udfærdiger opgørelse. Administrationstillæg Østkraft opkræver et administrationstillæg, p.t. kr. 80,- excl. moms, for hver opgørelse. Tillægget indregnes i opgørelsen. Tarif Fast afgift og forbrug afregnes efter den til enhver tid gældende tarif for midlertidige installationer. Forbrug via transformermålere over kwh afregnes efter den til enhver tid gældende normaltarif. Afbrydelse Østkraft kan uden varsel afbryde installationen og nedtage måleren såfremt de anførte betalingsterminer overskrides. Blivende måler Blivende afregningsmåler kan først forventes opsat i installationen, når denne er til- og færdigmeldt af en autoriseret elinstallatør, og det aktuelle investeringsbidrag er betalt. 7. Beskyttelse mod indirekte berøring Stærkstrømsbekendtgørelsen 7.1 Med hensyn til beskyttelse mod indirekte berøring skal Stærkstrømsbekendtgørelsens til enhver tid gældende krav overholdes. Nulling 7.2 Nulling kan tillades i visse distrikter i den tidligere Rønne kommune og efter ansøgning hos netkunder, der gennem kabel forsynes direkte fra transformerstation. Ved ansøgning om nulling angiver Østkraft tilladelse eller afslag i Anvisning. Side 11 af 14

12 8. Elhegn Installation 8.1 Elhegn kan tilsluttes forsyningsnettet uden måler og uden betaling af investeringsbidrag og forbrugsafgifter. Ansvar 8.2 Elinstallatøren er ansvarlig for, at tilslutningen i enhver henseende er forsvarligt udført og sikret. Vedligeholdelse 8.3 Udskiftning af sikringer og anden vedligeholdelse er Østkraft uvedkommende. 9. Plomber Plomber 9.1 Plomber på målerarrangementer må ikke brydes uden Østkrafts tilladelse. Dog kan plomber for klemkasser brydes ved fejlretning og arbejder på målerarrangementet, som kræver adgang til forbindelserne i klemkassen. I så fald skal der samme dag indsendes meddelelse herom til Østkraft. Målerklemkassen må ikke benyttes som afbryder for arbejder på gruppetavlen. 10. Arbejder på Østkraft forsyningsanlæg Arbejde på Østkrafts anlæg 10.1 Såfremt elinstallatøren, udover arbejder i kundeejede installationer, har behov for at foretage indgreb i Østkrafts forsyningsanlæg, herunder tilslutning af stikledninger, skal der foreligge en underskrevet Samarbejdsaftale om udførelse af opgaver ved driften af ØSTKRAFT Net A/S elforsyningsanlæg mellem elinstallatøren og Østkraft. Samarbejdsaftale 10.1 Samarbejdsaftalen kan rekvireres hos Østkraft eller downloades fra Østkrafts hjemmeside. Side 12 af 14

13 11. Afbrydelser i forsyningsnettet Afbrydelser 11.1 Hvis elinstallatøren af særlige grunde skal afbryde en udføring eller et større antal netkunder fra en transformerstation, skal dette meddeles Østkraft i henhold samarbejdsaftalen. Sker afbrydelsen ved at åbne en knivafbryder i stationen, skal afbryderen tillige forsynes med et forbudsskilt i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 med følgende tekst: Må ikke betjenes. Der arbejdes på anlægget Elinstallatørens navn og telefonnr. 12. Erstatningsansvar 12.1 Hvis elinstallatøren tilsidesætter bestemmelserne i nærværende forretningsgang med tilhørende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser, forbeholder Østkraft sig ret til at afkræve elinstallatøren betaling for Østkrafts omkostninger i denne anledning. Eventuelle økonomiske tab 12.2 Hvis en tilsidesættelse af denne art påfører Østkraft økonomiske tab, f.eks. tab af investeringsbidrag, faste afgifter o.lign., som viser sig uerholdelige hos netkunden, er elinstallatøren erstatningspligtig for de omhandlede tab. Bortkommen måler 12.3 Hvis en nedtaget måler forsvinder, er elinstallatøren økonomisk ansvarlig for såvel måleren som for et anslået forbrug. Nedtagne målere skal derfor omgående returneres til Østkrafts lager ledsaget af en målerordre med oplysning om tilhørsforhold, årsagen til nedtagning m.v. Anlægsarbejde Netvirksomheden kan, inden et arbejde sættes i gang, kræve at netkunden stiller bankgaranti eller depositum for anlægsbeløbet ligesom netvirksomheden er berettiget til at kræve acontobeløb under arbejdet. Side 13 af 14

14 13. Ikrafttræden, ændringer Ikrafttræden 13.1 Forretningsgangen træder i kraft 6. marts Ændringer 13.2 Østkraft Net A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestemmelserne. Ændringerne meddeles elinstallatør ved annoncering på Østkrafts hjemmeside. Side 14 af 14

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme Indhold Forord... 2 2. Gyldighedsområde og definitioner... 2 3. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning... 2 4. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 3 5. Tariffer...

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr: 19438414 juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Regulativ og tekniske bestemmelser for varmeforsyningen. Side 0

Halsnæs Varme A/S. Regulativ og tekniske bestemmelser for varmeforsyningen. Side 0 Halsnæs Varme A/S Regulativ og tekniske bestemmelser for varmeforsyningen. Side 0 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2 2.

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering...

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering... Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning... 4 - Tilslutningsbidrag... 5 - Stikledning / stikledningsbidrag... 5 - Ejerskifte... 6

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Version: November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Leveringsbestemmelser for fjernvarmeforsyning 2011. Glostrup Varme A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 33 09. www.glostrupforsyning.

Leveringsbestemmelser for fjernvarmeforsyning 2011. Glostrup Varme A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 33 09. www.glostrupforsyning. Leveringsbestemmelser for fjernvarmeforsyning 2011 Glostrup Varme A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 33 09 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser.. 2 2. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere