Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for internetmedlemskab af FSA"

Transkript

1 Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net (FSANET). Et sådant medlem kaldes internetmedlem. 1.2 Tilslutningen er personlig for medlemmet og dennes husstand på bopælen. Tilslutningen kan ikke overdrages til tredjemand. Medlemmet kan ikke uden godkendelse fra FSA give, sælge eller på anden måde tillade adgang til internettet via tilslutningen. 1.3 Tilslutningen er beregnet til privat brug. 1.4 Brug af tilslutningen til hjemmearbejdsplads og eget erhverv tillades dog i det omfang, brugen ikke forstyrrer andre medlemmers brug af internettet eller belaster nettet urimeligt. FSA kan fastsætte begrænsninger i et medlems brug af den fælles kapacitet (fair-user-grænser). Et medlem kan ikke stille særlige krav i anledning af den erhvervsmæssige brug, jf. dog pkt FSA yder ingen erstatning, såfremt der opstår forstyrrelse i den erhvervsmæssige brug. 1.5 FSA tildeler en lokal IP-adresse, som er gældende for alle enheder, der tilsluttes det af FSA udleverede modem. Alle lokale IP-adresser oversættes til en og samme fælles offentlig IP-adresse for hele FSANET. 1.6 Et medlem kan, efter anmodning ledsaget af dokumentation for særligt behov, få tildelt en offentlig IP-adresse. Da antallet af sådanne adresser er begrænset, kan FSA afvise en sådan anmodning. Der fastsættes et særligt gebyr herfor. 1.7 FSANET foretager logning i henhold til lovgivningen og skal efter dommerkendelse besvare forespørgsler fra myndigheder i sager vedr. datakriminalitet. 1.8 Medlemmet skal holde FSA opdateret med kontakt- adresse og -telefonnummer. FSA må ikke offentliggøre disse, men kan give dem videre til en servicepartner, der skal behandle dem fortroligt, i forbindelse med fejludbedring. 2 TILSLUTNING 2.1 Tilslutningen til internettet etableres via et Cisco EPC3925 kabelmodem med router, som leveres af FSA. Medlemmets pc, telefon, tv og andet udstyr kan tilsluttes modemmet trådløst eller via datakabel. Ved tilslutning aftales installation. 2.2 Medlemmet betaler 800 kr. incl. moms i depositum for dette modem. Ved fejlfri tilbagelevering refunderes depositum. Ved salg/udleje af ejendommen kan modem overdrages til ny ejer/lejer. Efter 2, 3 og 4 år afskrives værdien af depositum til hhv. 75 %, 50 % og 25 %. Vilkår for Fredensborg Søparks Antenneforenings Internetmedlemskab Juni 2013 Side 1 af 5

2 2.3 Medlemmet er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af FSA eller dennes servicepartner, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og at det opfylder de nødvendige krav til tekniske specifikationer. 2.4 Medlemmet må ikke foretage indgreb i udstyret, herunder kabelmodemudstyr. Identifikationsmærker må ikke fjernes. 3 BRUG AF TILSLUTNINGEN 3.1 Medlemmet er ansvarlig for enhver brug af tilslutningen. 3.2 FSA har ingen mulighed for at udøve kontrol med det dataindhold, som passerer via nettet og tilslutningen, og FSA påtager sig intet ansvar herfor. Medlemmet er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen, ikke krænker gældende lovgivning eller andres rettigheder. 3.3 FSA har opsat en firewall, men påtager sig intet erstatningsansvar for, at tredjemand (hackere) trænger ind i tilslutningen, destruerer, forvansker eller ændrer data eller udstyr. 3.4 Medlemmet er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften at FSANET eller tredjepart. Medlemmet skal følge FSAs anvisninger vedr. installation og brug af tilslutningen. FSA har ret til at foretage inspektion af tilslutningen efter aftale med medlemmet. 3.5 FSA kan ændre prioriteringen af trafikken i nettet således at tung datatrafik (både download og upload) ikke generer den normale datatrafik og øvrige brug af nettet. Såfremt et medlem producerer megen tung trafik, f.eks. i form store downloads, har FSA ret til at gribe ind, således at nettet ikke overbelastes. 3.6 Den af FSA evt. tildelte plads til mailbox må kun anvendes til ikke-kommerciel brug og indholdet må ikke være i strid med gældende lovgivning. Såfremt en mailboks skal udnyttes kommercielt, kan FSA fastsætte gebyrer herfor. 3.7 Såfremt FSA konstaterer, at en eller flere -adresser tilhørende et medlem, bruges til spamming, kan tilslutningen eller mailboks uden varsel lukkes midlertidigt eller permanent. Lukning skal meddeles medlemmet via den kontaktmail eller telefon, som er nævnt i stk Tilslutningen giver ikke mulighed for opstilling af servere, som kan tilbyde services til brugere uden for FSA. Hvis man ønsker at opstille en server, kan dette kun ske efter aftale med FSA i hvert enkelt tilfælde. FSA kan uden begrundelse afvise at tillade opstilling af en server. 3.9 Ønskes en nærmere specificeret konfiguration af modem, kan det leveres gennem FSAs servicepartner. Udgiften betales efter regning. 4 AFHJÆLPNING AF FEJL 4.1 Medlemmet skal indestå for, at husinstallationen i enhver henseende er i orden. Udgifter til at bringe husinstallationen teknisk i orden, afholdes af medlemmet. Side 2 af 5

3 4.2 Medlemmet skal anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på en af FSA oplyst serviceadresse, der kan være en -adresse eller et telefonnummer, der oplyses på hjemmesiden. FSAs servicepartner vil påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid uden ugrundet ophold og senest 10 timer efter, at fejlen er verificeret. Såfremt medlemmet begærer en fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i medlemmets eget udstyr, eller til medlemmets fejlagtige anvendelse af tilslutningen, kan servicepartner eller FSA debitere medlemmet direkte. 4.3 AFO, Aftale for Fællesantenne Området, har udgivet vejledninger for fællesantenneanlæg og for husinstallationer. Disse danner grundlag for, hvad der er en fagmæssig korrekt installation. Dette kan suppleres med FSAs egne vejledninger og forskrifter som meddeles på FSAs hjemmeside. Disse vejledninger skal kunne findes fra FSAs hjemmeside. 4.4 FSA påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at medlemmet enten har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af FSA, eller at medlemmet har foretaget indgreb i tilslutningen. 5 AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN 5.1 FSANET har ret til omgående at afbryde medlemmets tilslutning, såfremt: (I) Medlemmet på trods af påkrav ikke betaler skyldige beløb. (II) Medlemmet på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår. (III) Medlemmets installation medfører uacceptabel returvejsstøj i anlægget. 5.2 Medlemmet, er uanset afbrydelse af tilslutningen, forpligtet til at betale afgift frem til aftalens ophør. 5.3 FSA er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen. 6 INTERNETHASTIGHEDER, PRISER OG BETALING 6.1 Takster, afgifter og gebyrer fremgår af FSAs til enhver tid gældende prisblad, der offentliggøres på hjemmesiden. 6.2 Fra er fastsat følgende hastigheder og priser: 4/1 MB/s: 99 kr. pr. måned. 20/5 MB/s: 159 kr. pr. måned. 60/20 MB/s: 239 kr. pr. måned. Priser er incl. moms. Det første tal angiver downloadhastighed, det andet tal uploadhastighed. 6.3 FSA har ret til med 1 måneds varsel at ændre priser, hastigheder eller betalingsform. Ændringer meddeles medlemmet på hjemmesiden eller via Faktura, der betales kvartalsvis forud, udsendes til betaling senest den 25. i måneden forud for det kvartal, fakturaen gælder for. 6.5 Medlemmet kan bede FSA opkræve betaling for internettet fra medlemmets arbejdsgiver eller andre efter anvisning fra medlemmet. Denne form for betaling ændrer intet ved medlemmets rettigheder og pligter. Side 3 af 5

4 7 AFTALENS LØBETID OG OPHØR 7.1 Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Aftalen kan af den ene part bringes til ophør uden varsel, såfremt den anden part væsentligt eller i gentagne tilfælde misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. 7.2 Såfremt et medlem ikke betaler ordinært kontingent til FSA, og såfremt kabel-tv afbrydes, afbrydes internettet samtidig. Medlemmet har ikke krav på noget dekort eller tilbagebetaling i den anledning. 7.3 Ved aftalens ophør er medlemmet forpligtet til at tilbagelevere modem, kabler og andre udleverede sager, samt erstatte evt. bortkomne genstande og betale ethvert tilgodehavende, som tilkommer FSA. 8 ÆNDRING AF HASTIGHED 8.1 Medlemmet kan med til FSA bestille højere eller lavere hastighed for tilslutningen, jf. pkt Ændring i hastighed foretages snarest muligt. 8.3 Betaling for højere hastighed beregnes forholdsmæssigt efter antal dage og påføres faktura for følgende kvartal. Betaling for lavere hastighed sker fra næste kvartals begyndelse. 9 MAILADRESSER 9.1 FSA stiller indtil 10 -adresser med til rådighed for interesserede medlemmer. Medlemmerne kan selv bestille sådanne e- mail-adresser på en særlig hjemmeside. 9.2 Medlemmerne er i øvrigt berettigede til at anvende -adresser efter eget valg. 10 TELEFONI 10.1 Internettelefoni (IP-tlf.) kan efter medlemmets ønske leveres fra evercall, der er FSAs samarbejdspartner. FSA har ingen økonomiske interesser i evercall evercall kan levere andre ydelser, f.eks. mobiltelefon og trådløs datatransmission Medlemmerne kan betjene sig selv og betale via en særlig hjemmeside Medlemmet retter selv henvendelse til evercall for aftale om telefoni. Se kontaktoplysninger på hjemmesiden. 11 ANSVAR 11.1 FSA påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til normal service og vedligeholdelse af nettet, eller for: (1) Medlemmets anvendelse af tilslutningen eller for, at resultatet heraf opfylder medlemmets behov eller forventninger. Side 4 af 5

5 (2) Direkte eller indirekte tab eller følgetab, som medlemmet måtte lide. (3) Tab opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på internet, selvom dette skyldes systembrud eller andre forhold hos FSA Medlemmet skal holde FSA skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod FSA som følge af medlemmets brug at tilslutningen En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen, såfremt misligholdelsen skyldes forhold udenfor vedkommendes kontrol. 12 ÆNDRINGER I AFTALEVILKÅR 12.1 FSA forbeholder sig at ændre aftalevilkårene, medlemmets adresse og tekniske specifikationer samt de funktioner, som tilslutningen giver medlemmet mulighed for at anvende. Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel bortset fra ændringer, som skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende. Mindre ændringer af tekniske specifikationer og funktioner kan til enhver tid meddeles medlemmerne på FSAs hjemmeside eller via ØVRIGE BESTEMMELSER 13.1 Enhver tvist mellem parterne kan indbringes for domstolene. Helsingør Ret er værneting. Tvister om de af aftalen omfattede ydelser, priser, vilkår m.m. kan forelægges til afgørelse for FSA generalforsamling FSA kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand Medlemmet opnår ingen rettigheder over IP-adresse, ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, nettet, tilslutninger, det af FSA evt. leverede udstyr eller andet, bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene. Vilkårene er fastsat af FSAs bestyrelse, juni Du kan også se denne vedledning på => Internet => Tilslutning. Side 5 af 5

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere