Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015"

Transkript

1 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en række tekniske ændringer og justeringer af tilskud til erhvervsskolerne bl.a. som følge af den implementering af Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra februar Dette notat skal læses i sammenhæng med vores notat vedr. finanslovsforslaget fra august 2014, samt Undervisningsministeriets orienteringsbrev vedr. finanslovsforslaget fra august Socialt taxameter Der er nu indgået aftale om næste års finanslov, og som ventet bliver der indført et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne. Det sociale taxameter er finansieret gennem at reducere undervisningstaxametrene på de gymnasiale uddannelser samt erhvervsuddannelsernes grundforløb med 2%. Omfordeling af 200 mio. kr. til socialt taxameter Med det sociale taxameter omfordeles 200 mio. kr. til skoler, der efter ministeriets definition af begrebet, har forholdsvis mange frafaldstruede elever fra skoler med få frafaldstruede. Ca. 60 mio. kr. omfordeles fra gymnasierne til erhvervsskolerne Både erhvervsskoler og gymnasier står til at modtage penge fra det sociale taxameter, men modellen indebærer en mindre omfordeling fra de almene gymnasiale uddannelser til erhvervsskolerne. Dette skyldes, at flere erhvervsskoler end almene gymnasier, har mange frafaldstruede elever. Ca. 40% af erhvervsskolerne får mere i tilskud Det forventes, at ca. 40% af erhvervsskolerne vil blive tildelt et større samlet tilskud som følge af det sociale taxameter. Samtidig betyder omfordelingen, at der er skoler, der netto kommer til at modtage et mindre samlet tilskud end i dag. Grundskolekarakterer som udmøntningsgrundlag Andelen af frafaldstruede elever findes på baggrund af elevernes afgangskarakterer fra grundskolen. En elev på en ungdomsuddannelse defineres som frafaldstruet, når han eller hun har et lavere karaktergennemsnit fra grundskolen, end grundskolekaraktergennemsnittet på landsplan for de elever, som består den pågældende ungdomsuddannelse. Herudover opfattes elever uden grundskolekarakterer, typisk fordi de aldrig er gået til afsluttende eksamen, som frafaldstruede. Data er trukket i Danmarks Statistik og beregnet på de senest tilgængelige elevdata, som blev offentliggjort i august 2014, som indeholder elevdata til og med september Årsagen til, at grundskolekaraktererne anvendes som eneste indikator, er, at statistiske undersøgelser viser, at de har en så stor forklaringsgrad på frafald, at evidensen ved at supplere med flere indikatorer er meget lille.

2 Omfattede uddannelser På erhvervsskolerne er de omfattede uddannelser: hhx hhx tekniske grundforløb merkantile grundforløb Hver af skolens uddannelser beregnes således hver for sig, og en skole kan derfor godt få tildelt socialt taxameter for et uddannelsesområde, men ikke for andre. %-grænser og taxametre Den enkelte skoles andel af frafaldstruede elever er udmeldt til skolerne i brev fra Undervisningsministeriet i oktober Det sociale taxameter vil blive udmøntet gennem tre tillægstaxametre. Skoler, der har: % frafaldstruede elever, modtager: kr. pr. årselev på uddannelsesområdet % frafaldstruede elever, modtager: kr. pr. årselev på uddannelsesområdet - 61% eller flere frafaldstruede elever, modtager: kr. pr. årselev på uddannelsesområdet Udbetaling Det sociale taxameter vil blive udbetalt på grundlagsårselever, og der vil være tale om, at ALLE elever på et uddannelsesområde, som har mindst 43% frafaldstruede elever, indgår i beregningen. Det er således ikke den enkelte elev, som udløser et socialt taxameter, men institutionens samlede elevgrundlag på den enkelte uddannelse. Genberegning Den enkelte skole antal af frafaldstruede elever genberegnes om 3 år. Geografisk tilskud Omfordeling af 16,5 mio. kr. til øget geografisk tilskud Der omfordeles endvidere midler til at øge det geografiske tilskud (udkantstilskuddet) til erhvervsskoler i udkantsområder. Det hæves samlet set fra ca. 30 mio. kr. i 2014 til 40 mio. kr. i gennem en forhøjelse fra kr. til kr. pr. tilskudsudløsende uddannelse. Taxameterne Taxameter på GF1 og GF2 I forhold til EUD-reformens GF1 og GF2 bliver taxameterne ens. Bemærk, at der en skrivefejl i ÆFL15, som betyder, at bygningstaxameteret er angivet forkert på de nye indgange Omsorg, Sundhed og Pædagogik og Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser. Det korrekte bygningstaxameter er kr. pr. årselev fra 1. august Det nye bygningstaxameter beregnes fortsat på grundlagsårslever.

3 Taxametre på GF1 og GF2 i 2015 (gælder pr. 1. august 2015) Indgang UV FÆR* FÆL BYG Omsorg, Sundhed og Pædagogik Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser Teknologi, Byggeri og Transport Kontor, Handel og Forretningsservice * Færdiggørelsestaxameter udbetales kun efter GF2 Undervisningstaxametret på det merkantile område forhøjes med ca. 4%, som kompensation for det ændrede tælleprincip (se nedenfor). Fælles- og bygningstaxametrene ændres tilsvarende i De elever, der er optaget på de merkantile grundforløb før 1. august 2015, fortsætter med de gamle tælleprincipper og de gamle takster. Der er ikke ændret på indkøbsbesparelserne på det merkantile undervisningstaxameter. Færdiggørelsestaxameter på GF1 og GF2 Der udbetales kun færdiggørelsestaxameter efter GF2. Tillægstaxameter på det merkantile område Som kompensation for de elever på uddannelsesområder der ikke er omfattet af obligatorisk EUX, og som derfor skal have 2 ugers ekstra undervisning i forhold til de hidtidige regler, gives der et tillægstaxameter på kr. pr. årselev. Dette taxameter udløses automatik i forbindelse med årselevindberetningen. Det er op til skolen, om den vil planlægge med intensiveret undervisning svarende til 2 ugers ekstra undervisning, eller om skolen vil forlænge undervisningstiden med 2 uger. Bemærk, at det kun kan modtages taxameter for 20 uger, og det er den automatiske udbetaling af tillægstaksten, der skal finansiere de 2 ugers ekstra undervisning. Taxameter på merkantile afløbs-elever De elever, der er optaget på de merkantile grundforløb før 1. august 2015, fortsætter med de gamle tælleprincipper og de gamle takster Harmonisering af bygningstaxametrene inden for hovedområdet Teknologi, Byggeri og Transport Der er i ÆFL15 sket en harmonisering af nogle bygningstaxametre i forhold til FFL15, som kan betyde en vis omfordeling mellem skoler. Teknologi, Byggeri og Transport FFL15 ÆFL15 Bil, Fly og Andre Transportmidler Bygge & Anlæg Bygnings- og Brugerservice Medieproduktion Produktion og Udvikling Strøm, Styring og IT Transport og Logistik

4 EUX Taxameter på merkantil EUX Fastlægges svarende til hhx-taxametret på det studieforberedende år. Taxameter på teknisk EUX Tager udgangspunkt i htx-taxametret og beregnes i øvrigt som tidligere. EUV Realkompetencevurdering Elever på 25 år eller mere skal have en realkompetencevurdering. Realkompetencevurderingen kan have en varighed på mellem 0,5 dag og 10 dage. I ministeriets aktivitetsprognose forventes et gennemsnit på 7 dage. UV FÆL BYG Realkompetencevurdering Taxametre på EUV Taxametrene på EUV1 og EUV2 bliver de samme som på GF1 og GF2. Tælleprincipper Tælleprincip på GF1 og GF2 Tælleprincippet på GF1 og GF2 bliver en periodemodel. Det betyder, at der tælles hver 5. uge (på 10. dagen). Ændringer gælder pr. 1. august 2015, og for elever som er optager på denne dato eller senere. Ændret tælleprincip på det merkantile område Som det fremgår af det foregående punkt, er der fremover samme tælleprincip på alle grundforløb. Det er en konsekvens af, at der i ændringsforslaget er indarbejdet skift af tælleprincip på det merkantile område, hvor man overgår fra en semestermodel til samme periodemodel som på de øvrige EUD-uddannelser. Baggrunden herfor forklares med, at EUV2- og EUV3-eleverne skal optages på grundforløbet. Da forløbene er afkortede individuelt fra 0-20 uger, har ministeriet vurderet, at det er nødvendigt med det ændrede tælleprincip på hele området. Ændret tælleprincip på det merkantile område Der er i forbindelse med ændringsforslaget indgået aftale om at ændre tælleprincip på det merkantile område. Det betyder, at det merkantile område overgår fra en semestermodel til en periodemodel, således at der fremover skal tælles hver 5. uge (på 10. dagen). Det skyldes, at EUV2- og EUV3-eleverne skal optages på grundforløbet, og da de er afkortede individuelt fra 0-20 uger, har ministeriet vurderet, at det er nødvendigt med det ændrede tælleprincip på hele området. Det nye tælleprincip gælder kun for elever, som optages på GF1 eller GF2, og det betyder, at elever som er optaget på den tidligere ordning fortsat tælles efter semestermodellen Realkompetencevurdering Tælleprincippet på realkompetencevurderingen bliver daglig optælling.

5 Tælleprincip på GF1 og GF2 Tælleprincippet på GF1 og GF2 bliver en periodemodel. Det betyder, at der fremover skal tælles hver 5. uge (på 10. dagen). EUX-merkantil På EUX-merkantil bliver det fremtidige tælleprincip semestermodellen på det studieforberedende år. Andre områder Der er ikke ændret tælleprincipper på andre områder. Midler til strategisk kompetenceløft (10 etcs-point) Der er i finansårene afsat midler til strategisk kompetenceløft under EUD-reformen. Midlerne skal reelt finansiere skolernes indsats frem mod De er afsat og udmøntes, som det fremgår nedenstående tabel, og det er skolernes ansvar at prioritere og anvende midlerne til de opstillede målsætninger frem mod Udmøntning af midler til strategisk kompetenceløft Midlerne til strategisk kompetenceløft udmøntes dels til erhvervsuddannelser til dækning af udgifter til efteruddannelse af undervisere dels til taxameterudgifter på professionshøjskolerne og SVU, jf. tabellen. Erhvervsskolernes andel af midlerne skal specifikt anvendes til løft af gamle EUD-lærere med 10 ECTS på pædagogisk diplomniveau. Midler til strategisk kompetenceløft Mio. kr. løbende priser Erhvervsskoler strategisk kompetenceløft 183,0 87,3 83, beløb udmøntet i takster på eud 38,7 28,0 18, årlig pulje til eud 144,3 59,3 64,6 - - Taxameter til professionshøjskolerne - 9,4 8,1 5,4 4,0 SVU - 6,1 5,2 3,5 2,6 I alt 183,0 102,8 96,7 8,9 6,6 Afvigelse i forhold til aftaletakst 0-18,4 2,9 8,9 6,6 Udmøntningen indebærer en tidsmæssig forskydning af udgifterne til kompetenceudviklingen, i forhold til det forudsatte i Aftalen om Bedre og Mere Attraktive Erhvervsuddannelser, således at der i 2015 er et mindre forbrug på 18,4 mio. kr. og et tilsvarende merforbrug i Dette skyldes, at midlerne udbetales til skolerne i i overensstemmelse med reformøkonomien, men at efteruddannelsen først forventes afholdt i 2015 og frem mod 2020, med deraf afledte udgifter til taxameter og SVU. Puljen for 2014 er udbetalt i oktober måned til udbydere af EUD. Der er givet mulighed for at periodisere tilskuddet, således at det kan indtægtsføres i takt med kompetenceløftets gennemførsel. I 2015 og 2016 vil midlerne, som i 2014, dels indgå i undervisningstaxametrene og dels blive udmøntet som en pulje medio året. Det vil ske på baggrund af skolernes relative andel af det samlede årselevstal på eud inklusiv skolepraktik. Nyt formål Der oprettes et nyt formål i På dette formål skal ALLE udgifter til det strategiske kompetenceløft føres.

6 Kvalitetsudviklingspulje Der er i finansloven på afsat 15,2 mio. kr. til kvalitetsudvikling på erhvervsskoler i Der lægges op til, at kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne udmøntes til at afholde udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Bevillingen vil blive udmøntet til erhvervsskolerne efter objektive kriterier. Midlerne er ikke udmøntet endnu, og vi vender tilbage når vi kender udmøntningen. Skolepraktikelevers ret til barsel I den nye vejledning fremgår det nu, at elever i skolepraktik har ret til barsel. Omlægning af skolepraktiktaxameteret Følgende fremgår af Aftale om Bedre og Mere Attraktive Erhvervsuddannelser afsnit : Øget tilskyndelse for erhvervsskolerne til at få eleverne i virksomhedspraktik: Derudover omlægges skolepraktiktaxametret, så en større del udmøntes som grundtilskud og en mindre del aktivitetsafhængigt. Det skal styrke tilskyndelsen til, at elever, der i første omgang er optaget til skolepraktik, finder en praktikplads i en virksomhed. Det understøtter samtidig indsatsen fra Aftale om Bedre Erhvervsuddannelser og Styrket Uddannelsesgaranti om, at de nye praktikcentre skal medvirke til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten. Det fremgår ikke af aftalen, hvornår denne omlægning konkret skal ske. Det forventes, at omlægningen af taxametrerne til skolepraktik først gennemføres i 2016, fordi: skolerne går ind i et reform- og overgangsår, og aktiviteten på skolepraktik er stigende. Det er samtidig svært at vurdere hvordan praktikpladsområdet udvikler sig i 2015, der som sagt er et overgangsår på hele erhvervsuddannelsesområdet der er i forvejen med reformen og praktikpladsinitiativerne i vækstpakken lagt op til en række nye og større opgaver i praktikcentrene, som dermed er udfordret og presset på opgaveporteføljen i 2015 Det er på den baggrund svært at vurdere evt. afledte konsekvenser for praktikcentrenes økonomi, hvis der gennemføres en omlægning, der gælder for 2015, hvor praktikcentre og erhvervsskoler både skal forholde sig til elever, der deltager i uddannelserne under de nuværende regler, og efter august også i forhold til elever, der optages i de nye erhvervsuddannelser. VEU-området Der er afsat ca. 650 mio. kr. til VEU-området over 4 år. En del af midlerne skal dække omkostningerne til en forventet aktivitetsstigning og til en forhøjelse af udvalgte taxametre, samt nedsættelse af deltagerbetalingen. Taxameterforhøjelserne, som blev udmeldt i 2014, videreføres i 2015 svarende til ca. 27 mio. kr. Der gives 9 mio. kr. mere til taxameterforhøjelser i 2015, således de udgør i alt ca. 36 mio. kr. i De 9 mio. kr. gives til at løfte taxametret på takstgruppe 3.

7 Praktikpladsmidler 2014 Praktikpladspræmiemidler for 2014 UVM har undersøgt muligheden for periodisering af praktikpladspræmiemidler for 2014, som blev udmøntet i oktober Idet der er tale om (bagudrettede) takstændringer, gives ikke mulighed for periodisering af praktikpladspræmiemidler for Vækstpakkemidlerne til praktikpladskonsulenter Der er afsat 55 mio. til praktikpladskonsulenter i Vækstpakken. Af de disse er der afsat ca. 30 mio. til erhvervsskolerne. Midlerne skal bl.a. bruges til ansættelse af praktikpladskonsulenter, der skal foretage samtaler med praktikpladssøgende i praktikpladskøen. Undervisningsministeriet melder ud snarest i forhold til udmøntningen Dispositionsbegrænsning for 2014 Der er netop udmøntet en dispositionsbegrænsning for 2014 for uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Dispositionsbegrænsningen udgør ca. 0,1 pct. af bevillingen til taxametertilskud i 2014 for de omfattede selvejende uddannelsesinstitutioner. Baggrunden for dispositionsbegrænsningen er, at det i Aftale om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er fastsat, at ottende fase af statens indkøbsprogram igangsættes. I forlængelse heraf har Finansministeriet den 27. februar 2014 udstedt et dispositionsbegrænsende cirkulære vedrørende Dispositionsbegrænsningen for Undervisningsministeriets driftsramme udgør 16 mio. kr. Heraf vedrører 14,2 mio. kr. de selvejende uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. For uddannelsesinstitutionerne udmøntes dispositionsbegrænsningen i næstkommende tilskudsudbetaling. Regneark med det konkrete beløb pr. institution, et notat, som beskriver beregningen bag den konkrete udmøntning, samt selve cirkulæret om dispositionsbegrænsningen kan findes på UVM s hjemmeside /swu

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Initiativer på videregående VEU

Initiativer på videregående VEU Initiativer på videregående VEU Regeringen har som mål, at flere faglærte skal have en videregående uddannelse. Det gælder hele vejen rundt i uddannelsessystemet. Der er stor forskel på efter- og videreuddannelsesaktiviteten

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER INDHOLD Baggrund og konklusion... 5 1. Efterspørgsel efter arbejdskraft...

Læs mere