H A N D L I N G S P L A N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H A N D L I N G S P L A N"

Transkript

1 H A N D L I N G S P L A N HOTEL SAKSKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE

2 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og at sikre fredningsværdierne. Handlingsplanen fastlægger hvilke bygningsarbejder, der i en periode bør udføres på en bygning for at fastholde eller genoprette tabte eller svækkede fredningsværdier. Ejeren vælger selv den restaureringsfaglige rådgiver, som skal udarbejde handlingsplanen. Handlingsplanen er udført efter Kulturstyrelsens skabelon og vejledning, og Kulturstyrelsen finansierer handlingsplanen efter de fastsatte takster.. Handlingsplanen omfatter den/de fredede bygningers klimaskærm med mindre andet er aftalt. Rådgiveren besigtiger bygningen/bygningerne fra terræn, stige eller tilgængelige lofts- og kælderrum. Der bliver ikke lavet tekniske målinger eller destruktive undersøgelser. Handlingsplanen tager udgangspunkt i ejendommens fredningsværdier, som er beskrevet af Kulturstyrelsen. På Kulturstyrelsens hjemmeside for fredede og bevaringsværdige bygninger FBB, findes oplysninger om de fredede ejendomme og deres fredningsværdier. FBB findes på VURDERING OG ANBEFALEDE AKTIVITETER Handlingsplanen vurderer bygningens/bygningernes tilstand, hvor fredningsværdierne er svækket og i hvilken rækkefølge forholdet bør udbedres. Fra 1. prioritet, der er kritiske skader, til 3. prioritet, der er mindre alvorlige, samt den særlige kategori AKUT, hvor skaden er så stor, at den skal udbedres med det samme. Der kan forekomme særlige forhold, som kræver en nærmere undersøgelse, end denne handlingsplan har mulighed for. Det markeres med UN (undersøges nærmere) og bør undersøges snarest muligt. De skal være opmærksom på, at der kan være andre skader eller forhold i ejendommen, som ikke er medtaget i denne handlingsplan. De angivne beløb er prisoverslag skønnet af den sagkyndige rådgiver og kan variere både op og ned i forhold til egentlige håndværkerpriser. FØR ARBEJDERNE UDFØRES Når en ejendom er fredet betyderdet, at både udvendige og indvendige ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen. Anbefalingerne i denne handlingsplan er ikke forudgående godkendt, og der skal derfor indsendes ansøgning til Kulturstyrelsen om tilladelse til eventuelle byggearbejder. Du kan se mere information om bygningsbevaring på Kulturstyrelsens hjemmeside. KULTURSTYRELSEN

3 3 EJENDOMMENS DATA Kommune: Guldborgsund Kommune Adresse: Torvet 9 Betegnelse: Hotel Sakskøbing Fredningsår: 1998 Omfang: Teatersalen (1896), forhuset og sidehuset, tidligere staldbygning (1830) RÅDGIVERS DATA Navn: Center for Bygningsbevaring Adresse: Vej og nr., postnr. og byraadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby Mailadresse: CVR.NR.: Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Bygningsrådgiver Hans Jørgen Hansen Dato: Underskrift: KONKLUSION Hovedhuset er i meget dårlig stand. Taget er utæt mange steder og tagstenene er nedbrudte og skaller af. Bindingsværket er mange steder angrebet af råd, særligt i fodremme. Tavlene er flere steder gledet ud, så de står frem foran bindingsværket. Malingen af tavlene er udført med en cementbaseret maling, hvilket ses på afskalninger og revner i puds. Vinduer og døre trænger ligeledes til istandsættelse med maling, kit samt udskiftning af vandnæser. Sidehuset er også i dårlig stand, præget af afskalninger og utætheder. Ydervægge er i meget dårlig stand. Bindingsværket er angrebet af råd og flere tavl er faldet ud. Særligt er det på sydgavlen, hvor en tavl er faldet ind og åben for sne og slagregn. Vinduer og døre trænger også til istandsættelse. Også teateret er i dårlig stand. Der er store rådangreb på tømmer og tagbrædder i tagkonstruktionen. Udvendig er tagpappen mange steder defekt, og der er problemer stabiliteten i forbindelse med snedannelse. Nyt tegltag fra 1994 mangler understrygning. Facaden mod øst er i rimelig stand, men skades af vand fra defekt skotrende. Fuger i murkrone mod nordvest trænger til omfugning. Vinduer og døre trænger ligeledes til istandsættelse. Kælderen er meget fugtig, og man risikerer yderligere rådskader i bjælkelaget og skimmelproblemer, hvis der ikke etableres udtørring og ventilation. Et muret stik er kollapset og skal renoveres. Det anbefales at lave et samlet koordineret projekt for bygningens istandsættelse som inkluderer, tagudskiftning på hovedhuset, rep. af tag på sidehuset (evt. tagudskiftning), ny konstruktion med tagbrædder og pap på teateret, istandsættelse af bindingsværk og murværk på hoved og -sidehus, facaderenovering på teateret, udtørring og renovering af kældrene, samt en lettere istandsættelse og enkelte udskiftninger af vinduer og døre.

4 4 HANDLINGSPLAN BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER De bærende fredningsværdier knytter sig til bygningernes ydre med vinduer, døre og ubrudte tagflade. Til detaljerne som f.eks. lisenerne på hovedbygningens facade, det synlige bindingsværk på den gamle stald og den brede gesims på teateret. Samt til den originale materialeholdning på alle tre bygninger. Indvendigt knytter de bærende fredningsværdier sig til hovedelementer som planløsning med restaurant i stuetagen og værelser på første sal. Samt til detaljer som trapper, vinduer, døre, gerichter, lister, integreret kunst og oprindelige ildsteder og kældre. SITUATIONSPLAN Fredningens omfang er markeret med rødt og er opdelt efter; Hovedbygning Sidebygning Teaterbygning Samt kældrene (ikke markeret)

5 5 FORHUS MOD TORVET Forhuset er opført i bindingsværk. Gavlen (billede) mod torvet er overpudset. YDERVÆGGE Husets sokkel er opbygget af granitkvadre og underliggende syldsten. Ovenpå syldstenen ligger fodremmen som mange steder er hårdt medtaget af råd. På gadesiden er der fra soklen pudset op på fodremmen, som generelt er rådden det meste af vejen. På gadesiden mod vest er der på bindingsværket flere udskydninger, både i nederste og i øverste stokværk. På en del af tavlene skaller pudsen voldsomt af. Mange steder er opstået revner i tavlene, især langs tømmeret. Flere stolper er knækkede. Mange af bindbjælkernes ender er rådne. Flere steder er der råd i remmene over- og under bindbjælkerne. Mange tavl er gledet ud. Flere i en grad, så de udgør en sikkerhedsrisiko for forbipasserende. Flere steder er fodremmen fuldstændig rådden og trykket. Østgavlen mod torvet er opført i bindingsværk, som er overpudset. De kvadrede lisener er udført i puds, men deres kapitæler og gesimserne langs taget er udført i træ. Der ses imidlertid en del revnedannelser i pudsen ud for det bagvedliggende tømmer, og revnerne indikerer, at der kan være rådproblemer, specielt fra og med øverste bindbjælke og opad. Begge kapitæler er rådne. Gesims trænger meget til maling.

6 6 Gårdsiden fremstår i bindingsværk med fodrem og murede tavl. Fodremmen er meget rådden. Det samme er tilfældet med mange af de nederste stolpeender. Flere steder synker bygningen ned i den rådne fodrem. Rådskaderne er enkelte steder fyldt op med fugeskum, som hurtigt bliver vandsugende og forstærker rådproblemerne. Flere løsholte er rådne i større eller mindre grad. Hele den nederste del i den vestlige ende er i meget dårlig stand. Mod vest er tilføjet en form for brandtrappe til værelserne på 1.sal. Trappen er formentlig nødvendig for at sikre en flugtvej fra værelserne, men er uheldig i forhold til bygningens fredningsværdier. På vestgavlen er en del af tømmeret ud for tagetagen erstattet af murværk. Tømmeret er generelt i dårlig stand, med mange og udbredte rådskader. Samlingerne i hjørnet er ikke længere stabile. Mange af tavlene er gledet ud, flere så de næsten ikke har vederlag til tømmeret. Tavlene er malet med en cementholdig maling, hvilket ses på de mange afskalninger af maling og puds. Forhus mod Torvet - Vurdering af ydervægge Sokkel Afskallende puds og sokkelasfalt. Reparation af puds og maling. 2 Dårlig vedligeholdelse og forkerte materialer. (bør indgå i samlet projekt Ydervægge Bindingsværk og tavl er i meget Udarbejdelse af projekt og istandsættelse 1- UN dårlig stand. Særligt fodremme. af ydervægge inden 1 år. Ydervæg mod vest Tavl sidder løse og på vej ud. Midlertidig sikring. Akut

7 7 VINDUER OG DØRE Mod syd, gadesiden, sidder nederst gamle dannebrogsvinduer med en tværsprosse i de nederste rammer. En del håndsmedede beslag er bevarede. En del af beslagene er rustne. Vandnæserne er defekte, men ellers er der kun få rådskader. Vinduerne er sidst malet med acrylholdig maling. Der ses en del afskalninger af kit og maling. Mod nord, gårdsiden, sidder nederst gamle torammede vinduer med to tværsprosser. En del af de håndsmedede beslag er bevarede, men de fleste er udskiftet til fabriksfremstillede hjørnebåndsbeslag. Vinduernes træværk er i rimelig god stand, dog er mange af de nederste vandnæser løse og/eller rådne. Mod øst, Torvet, er vinduerne af ældre dato, men med fabriksfremstillede beslag. Vandnæserne er defekte, men ellers er der kun få rådskader. Vinduerne er sidst malet med acrylholdig maling. Der ses en del afskalninger af kit og maling. Døren mod øst, billedet, er en gammel fyldingsdør, som tidligere er simpelt repareret med plade i bunden. Der er råd i de nedre dele af karmen. Døren mod vest er en to-fløjet nyere revledør i god stand. Døren på 1.sal trænger til maling, men er ellers i god stand. Forhus mod Torvet - Vurdering af vinduer og døre Vinduer og døre Vinduernes stand er middelgod. En del defekte vandnæser, men karm og ramme er i god stand. Forskellige typer beslag. Dørene har mindre rådskader og manglende maling. Lettere istandsættelse og maling (bør indgå i samlet projekt) 2

8 8 TAG Tagrummet er i princippet ubenyttet, men i den østlige ende (mod torvet) er loftet hævet, og reparation af understrygning er derfor vanskelig. Understrygningen er i dårlig stand. Mange steder er understrøget med skum, som giver utætheder, efterhånden som skummet nedbrydes af sollyset. Spredt rundt i loftrummet er placeret spande til opfangelse af det indtrængende vand. Utæthederne skyldes også, at tagstenene ligger uregelmæssig og at understrygningen, som mange steder er presset ud mellem tagstenene, suger vand og fører til dryp. I tagrummet findes to murede skorstensrør, samt en skorsten/aftrækskanal af træ. Der er rådskader øverst i trækanalen. På afstand virker tagfladerne umiddelbart hele og nogenlunde ensartede. Tættere på viser det sig imidlertid, at mange af tagstenene er meget afskallende og nedbrudte i underkanterne. Desuden er mange tagsten udskiftet til andre håndstrøgne eller til maskinfremstillede sten. Flere steder er lægterne knækkede og selvom tagstenene bliver hængende, er områderne utætte, og der er stor risiko for nedfaldende tagsten. Der findes kun rester tilbage af den gamle træskorsten og aftrækshætte, hvortil området også er præget af utætheder. Forhus mod Torvet - Vurdering af tag Tag Taget på bygning 1er utæt mange steder og tagstenene er nedbrudte og skaller af. Tilstanden er meget kritisk. En tagudskiftning bør indgå i en samlet istandsættelse af hele bygningen. 1

9 9 SIDEHUS Sidehuset udgør hovedindgangen til hotellet. Facaden mod torvet er fuldmuret, de øvrige ydervægge er bindingsværk. YDERVÆGGE På vestfacaden, er der mod nord tilbygget enden af sidebygningen på teateret. Som flugt vej fra 1.sal er isat en dør ud til tagpaptaget. Døren passer stilmæssig dårligt til bygningen. Mod syd er tilbygget et halvtag som overdækning til kælderen. En tagsten er itu. Fodremmen er rådden under ca. halvdelen af siden. Flere steder er der råd i remmene over- og under enderne af bindbjælkerne. Flere løsholte har en smule råd, og der er flere afskalninger af puds langs tømmeret. Også pudsen/fugerne mellem vinduer og tømmer er løs og defekt flere steder. Flere tavl er gledet lidt ud. På 1.sal er flere tavl ved at glide ud, og flere har store afskalninger af puds og maling. Inddækningen mellem paptaget og sidehuset er defekt. På sydgavlen er de øverste tavl udtaget, tømmeret er simpelt repareret og tavlene er lukket med eternitplader på lægter rundt langs tømmeret. Tavlene ud for 1.sal er i dårlig stand. Tyndpudsen og fugerne er smuldrende. Tavlene glider ud og er søgt fikseret med patentbånd. Fodrenden ved sammenbygningen er tæret og der samles skidt og plantevækster i renden. Mod Torvet er en tavl faldet ind. Gavlen er derfor åben for slagregn og sne. Tømmeret kunne ikke besigtiges tæt på, men bindbjælken er repareret og lappet flere steder, og reparationerne er igen defekte.

10 10 Nordgavlen består af overpudset bindingsværk. I de øvre dele er pudsen i god stand, og det samme er formentlig tilfældet med bindingsværket. Ud for 1.sal ses en del revner, småhuller og blærer i pudsen, specielt i et område langs taget på teaterbygningen. Gadefacaden mod øst fremstår i grundmur, vel vedligeholdt og uden væsentlige skader/ problemer. På begge sider af indgangsdøren ses lidt afskalninger af puds og maling. Årsagen er formentlig brug af tøsalt om vinteren. Sidehus - Vurdering af ydervægge Sydgavlen Specielt sydgavlen er i meget dårlig stand, med risiko for omfattende følgeskader. Sydgavlens nederste frie tavl bør snarest afdækkes midlertidigt med plader. Akut Ydervægge Vestsiden mod gården har alvorlige rådskader, mindst en knækket stolpe og forskydninger. Skader, som vil udvikle sig og medføre følgeskader, hvis der ikke gribes ind. Udarbejdelse af projekt og istandsættelse inden for et år. 1 VINDUER OG DØRE Mod vest, gårdsiden, sidder gamle småsprossede dannebrogsvinduer. Vandnæserne er defekte, men ellers er der kun få rådskader. Vinduerne trænger til en lettere istandsættelse med reparation af kit og maling. I gavlene mod syd og nord sidder to vinduer øverst i hver gavl. Vinduerne er i meget dårlig stand og bør skiftes. Mod øst, Torvet, er vinduerne dannebrogsvinduer uden sprosser og med tidlige fabriksfremstillede beslag. En del beslag er rustvoksede og løse. Vinduerne trænger til en lettere istandsættelse med reparation af rustne beslag samt kit og maling. Kældervinduerne er af nyere dato. Designmæssig passer de ikke optimalt til bygningen. Det ene vindue er meget råddent.

11 11 Flugtvejsdøren på første sal er rådden, og bør skiftes. Den nye dør bør udformes, så den passer bedre til bygningen. Døren på vestfacaden i stueetagen er for så vidt i rimelig stand, men døren er simpel og passer ikke til bygningens stil og originalitet. Hoveddøren ud mod torvet er en oliebehandlet egetræsdør. Døren trænger til afrensning og oliebehandling. Sidehus - Vurdering af vinduer og døre Vinduer og døre De fleste vinduer trænger til en lettere istandsættelse. I begge gavle sidder der to vinduer øverst, som bør skiftes. De fleste yderdøre trænger til en istandsættelse eller udskiftning. Delvis udskiftning og lettere istandsættelse. 2 TAG Tagrummet bruges til pulterrum, men er ellers uudnyttet. Understrygningen er i dårlig stand. Mange steder er understrøget med skum, som giver utætheder, efterhånden som skummet nedbrydes af sollyset. Et tagvindue har defekte ruder, og der er rådskader i gulvet nedenunder. Der er lidt utætheder og mindre rådskader, hvor antenne-røret er ført gennem taget.

12 12 På taget har der oprindelig været to, ret store, skorstenspiber, men de er nu fjernet. Tagfladen mod gården (billedet) brydes af to store aftrækshætter. Specielt den nordlige virker fremmedartet. Tagstenene er generelt i bedre stand end på Forhuset, men en del er dog tynde og afskallende i bunden, og områder ligger uregelmæssigt. Nederste række tagsten hænger i forhold til tagflugten. Tagrenden bliver derved for lav og derfor har man monteret et ekstra tudstykke, med vandret rør over til det egentlige nedløbsrør. Gadesidens tagflade er kraftig opskalket. Spredt på tagfladen findes en del tynde og afskallende tagsten. Rygninger og gratrygninger er i rimelig god stand, dog mangler en rygningssten på halvvalmen mod nordvest. Sidehus - Vurdering af tag Tag Mange tynde og afskallede tagsten. En tagudskiftning på Bygning 2 bør indgå i et samlet projekt for de tre bygningers istandsættelse. Det vil dog være muligt, at udskyde tagudskiftningen i op til 10 år, hvis man inden for et år omhyggeligt reparerer taget. 2

13 13 TEATERBYGNING Teaterbygningen er forhuset til selve teatersalen. YDERVÆGGE Facaden ud mod Torvet er grundmuret og med trukne gesimser. Vand fra taget opfanges ikke af tagrenden og skader gesimsen. Problemet er værst på den venstre side af frontonen. Nederst er der små sætningsrevner på begge sider af indgangsdøren. Skaderne forværres af vandet fra taget. I dørnichen skaller puds og maling af nederst på grund af saltskader. Murkronen mod nordvest har defekte fuger. Teaterbygning - Vurdering af ydervægge Ydervægge Små sætningsrevner og defekte Facaderenovering inkl. Reparation 2 fuger mod nordvest. af fuger mod nordvest. Skotrende og gesims Utæt skotrende Tætning af skotrende og reparation af murværk. Akut

14 14 VINDUER OG DØRE Vinduerne er tidligere repareret og de fleste håndsmedede beslag er skiftet til maskinfremstillede. Kit og maling er nedbrudt. Vinduerne trænger til reparation af kit og maling. Kældervinduet er blændet med en krydsfinerplade. Indgangsdøren er en oliebehandlet egetræsdør. Døren skiller lidt ad i samlingerne og den trænger til afrensning og ny oliebehandling. Teaterbygning - Vurdering af vinduer og døre Vinduer og døre Kit og maling på vinduer er nedbrudt. Indgangsdøren skiller lidt i samlingerne. Lettere istandsættelse og maling af vinduer. Indgangsdøren afrenses og oliebehandles. 2 TAG Bygningen mod torvet er bygget sammen med selve teatersalen. Ca. 2/3 dele af loftrummet er uudnyttet. Ifølge et skilt på skorstenspiben er det nuværende tegltag fra Tagstenene er i god stand, men taget er aldrig blevet understrøget. Der kan derfor komme en del fygesne ind i loftrummet, og formentlig også lidt vand ved kraftig blæst. Øverste række tagsten er skåret ned til halv længde. Mod vest er bygningen sammenbygget med teatersalen. Taget er hævet og har tagbelægning af tagpap på brædder. Der er i øjeblikket mindre utætheder i paptaget, men utæthederne har tidligere været mere omfattende. Der er store rådangreb i tømmeret og i tagbrædderne.

15 15 Paptaget bærer præg af mange reparationer. Rådskaderne i tagbrædder og tømmer er så omfattende, at man risikerer at lave skader i tagpappen, når man færdes på taget. Tagfladen er lavere end omgivelserne (rygningen på forhuset og selve teatersalen) og derfor kan der samles store snemængder. Alene vægten kan give problemer for den svækkede konstruktion, men hvis sneen bliver liggende og tør på stedet, vil det næsten med sikkerhed give følgeskader på både for og sidehus. Tagpappen har været søgt tætnet med diverse midler, blandt andet koldflydende asfalt, men sådanne midler har meget begrænset holdbarhed. Forskellingen mellem rygningssten og tagpappen er nedbrudt og falder ud. Skorstenspibens fuger er meget nedbrudte. De øverste skifter skydes ud af frost. Frontonen ud mod vejen har egentlig tag af zink, men denne er tæret og har været blæst af. Man har lavet er simpel reparation med tagpap og skruet zinken fast igen gennem tagpappen. Teaterbygning - Vurdering af tag Tætning af Paptag Utætheder Midlertidig tætning Akut Paptag, tegltag, skorsten og zinktag 1 Paptag, tagbrædder og underkonstruktion er i dårlig stand. Tagsten mangler understrygning. Zinktag nedbrudt. Skorsten nedbrudt. Tagpap og tagbrædder bør udskiftes. Skorsten bør omfuges. Frontonen bør have nyt zinktag og tegltaget understryges.

16 16 ANDET Kælderen under sidehuset er indrettet til hotelkøkken. Ydervæggene er beklædt med fliser. Der ses en smule afskalninger af puds og maling i vinduesnicherne. Årsagen er dels murværkets saltindhold, dels kondenserende fugt på de kolde flader. Afskalningerne vurderes at være uundgåelige og acceptable. Kælderen, under en del af teaterbygningen, er opmuret af kampesten og stammer måske fra en ældre bygning. Gulvet er et murstensgulv. Der er ingen udluftning til kælderen, og den er ekstremt fugtig. Det lille kældervindue mod øst, Torvet, er blændet med plade udvendig. Over en tidligere kældernedgang bæres bjælkerne af et muret stik. Stikket er kollapset og bjælken er skadet. Dette er den væsentligste årsag til de ret store sætninger og revner i toiletterne ovenover. Kælderen er generelt meget fugtig, og man risikerer yderligere rådskader i bjælkelaget og skimmelproblemer i etagen ovenover. Der bør snarest skabes kraftig ventilation til kælderen. Det blændede kældervindue bør genåbnes, formentlig skal der laves et nyt vindue. Teaterbygning - Vurdering af andet Kældrene Kælderen er meget fugtig, og man risikerer yderligere rådskader i bjælkelaget og skimmelproblemer i etagen ovenover. Udtørring, ventilation og renovering af bærende stik. 1

17 17 ANBEFALEDE AKTIVITETER BYGNINGSDEL AKTIVITET PRIORITET PRISESTIMAT Forhus mod torvet Sokkel Reparation af puds og maling (bør indgå i samlet projekt Ydervægge Udarbejdelse af projekt og istandsættelse af 1- UN ydervægge inden 1 år. Ydervæg mod vest Midlertidig sikring. Akut Vinduer og døre Lettere istandsættelse og maling (bør indgå i samlet projekt) Tag En tagudskiftning bør indgå i en samlet istandsættelse af hele bygningen Sidehus Sydgavlen Sydgavlens nederste frie tavl bør snarest afdækkes Akut midlertidigt med plader. Ydervægge Udarbejdelse af projekt og istandsættelse inden for et år. Vinduer og døre Delvis udskiftning og lettere istandsættelse Tag En tagudskiftning på Bygning 2 bør indgå i et samlet projekt for de tre bygningers istandsættelse. Det vil dog være muligt, at udskyde tagudskiftningen i op til 10 år, hvis man inden for et år omhyggeligt reparerer taget Teater Ydervægge Facaderenovering inkl. Reparation af fuger mod nordvest. Skotrende og gesims Tætning af skotrende og reparation af murværk. Akut Vinduer og døre Lettere istandsættelse og maling af vinduer Indgangsdøren afrenses og oliebehandles. Tætning af Paptag Midlertidig tætning Akut Paptag, tegltag, skorsten og zinktag Kældrene Tagpap og tagbrædder bør udskiftes. Skorsten bør omfuges. Frontonen bør have nyt zinktag og tegltaget understryges. Udtørring, ventilation og renovering af bærende stik I alt ekskl. moms, kr

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby dresse Juulskovvej 7 Postnr. 5853 Dato 27-04-2015 By Ørbæk Udløbsdato 27-10-2015 H-15-0-0103 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-10912 Matrikel/Ejerlav: 1 Holmegård,

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere