H A N D L I N G S P L A N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H A N D L I N G S P L A N"

Transkript

1 H A N D L I N G S P L A N HOTEL SAKSKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE

2 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og at sikre fredningsværdierne. Handlingsplanen fastlægger hvilke bygningsarbejder, der i en periode bør udføres på en bygning for at fastholde eller genoprette tabte eller svækkede fredningsværdier. Ejeren vælger selv den restaureringsfaglige rådgiver, som skal udarbejde handlingsplanen. Handlingsplanen er udført efter Kulturstyrelsens skabelon og vejledning, og Kulturstyrelsen finansierer handlingsplanen efter de fastsatte takster.. Handlingsplanen omfatter den/de fredede bygningers klimaskærm med mindre andet er aftalt. Rådgiveren besigtiger bygningen/bygningerne fra terræn, stige eller tilgængelige lofts- og kælderrum. Der bliver ikke lavet tekniske målinger eller destruktive undersøgelser. Handlingsplanen tager udgangspunkt i ejendommens fredningsværdier, som er beskrevet af Kulturstyrelsen. På Kulturstyrelsens hjemmeside for fredede og bevaringsværdige bygninger FBB, findes oplysninger om de fredede ejendomme og deres fredningsværdier. FBB findes på VURDERING OG ANBEFALEDE AKTIVITETER Handlingsplanen vurderer bygningens/bygningernes tilstand, hvor fredningsværdierne er svækket og i hvilken rækkefølge forholdet bør udbedres. Fra 1. prioritet, der er kritiske skader, til 3. prioritet, der er mindre alvorlige, samt den særlige kategori AKUT, hvor skaden er så stor, at den skal udbedres med det samme. Der kan forekomme særlige forhold, som kræver en nærmere undersøgelse, end denne handlingsplan har mulighed for. Det markeres med UN (undersøges nærmere) og bør undersøges snarest muligt. De skal være opmærksom på, at der kan være andre skader eller forhold i ejendommen, som ikke er medtaget i denne handlingsplan. De angivne beløb er prisoverslag skønnet af den sagkyndige rådgiver og kan variere både op og ned i forhold til egentlige håndværkerpriser. FØR ARBEJDERNE UDFØRES Når en ejendom er fredet betyderdet, at både udvendige og indvendige ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen. Anbefalingerne i denne handlingsplan er ikke forudgående godkendt, og der skal derfor indsendes ansøgning til Kulturstyrelsen om tilladelse til eventuelle byggearbejder. Du kan se mere information om bygningsbevaring på Kulturstyrelsens hjemmeside. KULTURSTYRELSEN

3 3 EJENDOMMENS DATA Kommune: Guldborgsund Kommune Adresse: Torvet 9 Betegnelse: Hotel Sakskøbing Fredningsår: 1998 Omfang: Teatersalen (1896), forhuset og sidehuset, tidligere staldbygning (1830) RÅDGIVERS DATA Navn: Center for Bygningsbevaring Adresse: Vej og nr., postnr. og byraadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby Mailadresse: CVR.NR.: Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Bygningsrådgiver Hans Jørgen Hansen Dato: Underskrift: KONKLUSION Hovedhuset er i meget dårlig stand. Taget er utæt mange steder og tagstenene er nedbrudte og skaller af. Bindingsværket er mange steder angrebet af råd, særligt i fodremme. Tavlene er flere steder gledet ud, så de står frem foran bindingsværket. Malingen af tavlene er udført med en cementbaseret maling, hvilket ses på afskalninger og revner i puds. Vinduer og døre trænger ligeledes til istandsættelse med maling, kit samt udskiftning af vandnæser. Sidehuset er også i dårlig stand, præget af afskalninger og utætheder. Ydervægge er i meget dårlig stand. Bindingsværket er angrebet af råd og flere tavl er faldet ud. Særligt er det på sydgavlen, hvor en tavl er faldet ind og åben for sne og slagregn. Vinduer og døre trænger også til istandsættelse. Også teateret er i dårlig stand. Der er store rådangreb på tømmer og tagbrædder i tagkonstruktionen. Udvendig er tagpappen mange steder defekt, og der er problemer stabiliteten i forbindelse med snedannelse. Nyt tegltag fra 1994 mangler understrygning. Facaden mod øst er i rimelig stand, men skades af vand fra defekt skotrende. Fuger i murkrone mod nordvest trænger til omfugning. Vinduer og døre trænger ligeledes til istandsættelse. Kælderen er meget fugtig, og man risikerer yderligere rådskader i bjælkelaget og skimmelproblemer, hvis der ikke etableres udtørring og ventilation. Et muret stik er kollapset og skal renoveres. Det anbefales at lave et samlet koordineret projekt for bygningens istandsættelse som inkluderer, tagudskiftning på hovedhuset, rep. af tag på sidehuset (evt. tagudskiftning), ny konstruktion med tagbrædder og pap på teateret, istandsættelse af bindingsværk og murværk på hoved og -sidehus, facaderenovering på teateret, udtørring og renovering af kældrene, samt en lettere istandsættelse og enkelte udskiftninger af vinduer og døre.

4 4 HANDLINGSPLAN BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER De bærende fredningsværdier knytter sig til bygningernes ydre med vinduer, døre og ubrudte tagflade. Til detaljerne som f.eks. lisenerne på hovedbygningens facade, det synlige bindingsværk på den gamle stald og den brede gesims på teateret. Samt til den originale materialeholdning på alle tre bygninger. Indvendigt knytter de bærende fredningsværdier sig til hovedelementer som planløsning med restaurant i stuetagen og værelser på første sal. Samt til detaljer som trapper, vinduer, døre, gerichter, lister, integreret kunst og oprindelige ildsteder og kældre. SITUATIONSPLAN Fredningens omfang er markeret med rødt og er opdelt efter; Hovedbygning Sidebygning Teaterbygning Samt kældrene (ikke markeret)

5 5 FORHUS MOD TORVET Forhuset er opført i bindingsværk. Gavlen (billede) mod torvet er overpudset. YDERVÆGGE Husets sokkel er opbygget af granitkvadre og underliggende syldsten. Ovenpå syldstenen ligger fodremmen som mange steder er hårdt medtaget af råd. På gadesiden er der fra soklen pudset op på fodremmen, som generelt er rådden det meste af vejen. På gadesiden mod vest er der på bindingsværket flere udskydninger, både i nederste og i øverste stokværk. På en del af tavlene skaller pudsen voldsomt af. Mange steder er opstået revner i tavlene, især langs tømmeret. Flere stolper er knækkede. Mange af bindbjælkernes ender er rådne. Flere steder er der råd i remmene over- og under bindbjælkerne. Mange tavl er gledet ud. Flere i en grad, så de udgør en sikkerhedsrisiko for forbipasserende. Flere steder er fodremmen fuldstændig rådden og trykket. Østgavlen mod torvet er opført i bindingsværk, som er overpudset. De kvadrede lisener er udført i puds, men deres kapitæler og gesimserne langs taget er udført i træ. Der ses imidlertid en del revnedannelser i pudsen ud for det bagvedliggende tømmer, og revnerne indikerer, at der kan være rådproblemer, specielt fra og med øverste bindbjælke og opad. Begge kapitæler er rådne. Gesims trænger meget til maling.

6 6 Gårdsiden fremstår i bindingsværk med fodrem og murede tavl. Fodremmen er meget rådden. Det samme er tilfældet med mange af de nederste stolpeender. Flere steder synker bygningen ned i den rådne fodrem. Rådskaderne er enkelte steder fyldt op med fugeskum, som hurtigt bliver vandsugende og forstærker rådproblemerne. Flere løsholte er rådne i større eller mindre grad. Hele den nederste del i den vestlige ende er i meget dårlig stand. Mod vest er tilføjet en form for brandtrappe til værelserne på 1.sal. Trappen er formentlig nødvendig for at sikre en flugtvej fra værelserne, men er uheldig i forhold til bygningens fredningsværdier. På vestgavlen er en del af tømmeret ud for tagetagen erstattet af murværk. Tømmeret er generelt i dårlig stand, med mange og udbredte rådskader. Samlingerne i hjørnet er ikke længere stabile. Mange af tavlene er gledet ud, flere så de næsten ikke har vederlag til tømmeret. Tavlene er malet med en cementholdig maling, hvilket ses på de mange afskalninger af maling og puds. Forhus mod Torvet - Vurdering af ydervægge Sokkel Afskallende puds og sokkelasfalt. Reparation af puds og maling. 2 Dårlig vedligeholdelse og forkerte materialer. (bør indgå i samlet projekt Ydervægge Bindingsværk og tavl er i meget Udarbejdelse af projekt og istandsættelse 1- UN dårlig stand. Særligt fodremme. af ydervægge inden 1 år. Ydervæg mod vest Tavl sidder løse og på vej ud. Midlertidig sikring. Akut

7 7 VINDUER OG DØRE Mod syd, gadesiden, sidder nederst gamle dannebrogsvinduer med en tværsprosse i de nederste rammer. En del håndsmedede beslag er bevarede. En del af beslagene er rustne. Vandnæserne er defekte, men ellers er der kun få rådskader. Vinduerne er sidst malet med acrylholdig maling. Der ses en del afskalninger af kit og maling. Mod nord, gårdsiden, sidder nederst gamle torammede vinduer med to tværsprosser. En del af de håndsmedede beslag er bevarede, men de fleste er udskiftet til fabriksfremstillede hjørnebåndsbeslag. Vinduernes træværk er i rimelig god stand, dog er mange af de nederste vandnæser løse og/eller rådne. Mod øst, Torvet, er vinduerne af ældre dato, men med fabriksfremstillede beslag. Vandnæserne er defekte, men ellers er der kun få rådskader. Vinduerne er sidst malet med acrylholdig maling. Der ses en del afskalninger af kit og maling. Døren mod øst, billedet, er en gammel fyldingsdør, som tidligere er simpelt repareret med plade i bunden. Der er råd i de nedre dele af karmen. Døren mod vest er en to-fløjet nyere revledør i god stand. Døren på 1.sal trænger til maling, men er ellers i god stand. Forhus mod Torvet - Vurdering af vinduer og døre Vinduer og døre Vinduernes stand er middelgod. En del defekte vandnæser, men karm og ramme er i god stand. Forskellige typer beslag. Dørene har mindre rådskader og manglende maling. Lettere istandsættelse og maling (bør indgå i samlet projekt) 2

8 8 TAG Tagrummet er i princippet ubenyttet, men i den østlige ende (mod torvet) er loftet hævet, og reparation af understrygning er derfor vanskelig. Understrygningen er i dårlig stand. Mange steder er understrøget med skum, som giver utætheder, efterhånden som skummet nedbrydes af sollyset. Spredt rundt i loftrummet er placeret spande til opfangelse af det indtrængende vand. Utæthederne skyldes også, at tagstenene ligger uregelmæssig og at understrygningen, som mange steder er presset ud mellem tagstenene, suger vand og fører til dryp. I tagrummet findes to murede skorstensrør, samt en skorsten/aftrækskanal af træ. Der er rådskader øverst i trækanalen. På afstand virker tagfladerne umiddelbart hele og nogenlunde ensartede. Tættere på viser det sig imidlertid, at mange af tagstenene er meget afskallende og nedbrudte i underkanterne. Desuden er mange tagsten udskiftet til andre håndstrøgne eller til maskinfremstillede sten. Flere steder er lægterne knækkede og selvom tagstenene bliver hængende, er områderne utætte, og der er stor risiko for nedfaldende tagsten. Der findes kun rester tilbage af den gamle træskorsten og aftrækshætte, hvortil området også er præget af utætheder. Forhus mod Torvet - Vurdering af tag Tag Taget på bygning 1er utæt mange steder og tagstenene er nedbrudte og skaller af. Tilstanden er meget kritisk. En tagudskiftning bør indgå i en samlet istandsættelse af hele bygningen. 1

9 9 SIDEHUS Sidehuset udgør hovedindgangen til hotellet. Facaden mod torvet er fuldmuret, de øvrige ydervægge er bindingsværk. YDERVÆGGE På vestfacaden, er der mod nord tilbygget enden af sidebygningen på teateret. Som flugt vej fra 1.sal er isat en dør ud til tagpaptaget. Døren passer stilmæssig dårligt til bygningen. Mod syd er tilbygget et halvtag som overdækning til kælderen. En tagsten er itu. Fodremmen er rådden under ca. halvdelen af siden. Flere steder er der råd i remmene over- og under enderne af bindbjælkerne. Flere løsholte har en smule råd, og der er flere afskalninger af puds langs tømmeret. Også pudsen/fugerne mellem vinduer og tømmer er løs og defekt flere steder. Flere tavl er gledet lidt ud. På 1.sal er flere tavl ved at glide ud, og flere har store afskalninger af puds og maling. Inddækningen mellem paptaget og sidehuset er defekt. På sydgavlen er de øverste tavl udtaget, tømmeret er simpelt repareret og tavlene er lukket med eternitplader på lægter rundt langs tømmeret. Tavlene ud for 1.sal er i dårlig stand. Tyndpudsen og fugerne er smuldrende. Tavlene glider ud og er søgt fikseret med patentbånd. Fodrenden ved sammenbygningen er tæret og der samles skidt og plantevækster i renden. Mod Torvet er en tavl faldet ind. Gavlen er derfor åben for slagregn og sne. Tømmeret kunne ikke besigtiges tæt på, men bindbjælken er repareret og lappet flere steder, og reparationerne er igen defekte.

10 10 Nordgavlen består af overpudset bindingsværk. I de øvre dele er pudsen i god stand, og det samme er formentlig tilfældet med bindingsværket. Ud for 1.sal ses en del revner, småhuller og blærer i pudsen, specielt i et område langs taget på teaterbygningen. Gadefacaden mod øst fremstår i grundmur, vel vedligeholdt og uden væsentlige skader/ problemer. På begge sider af indgangsdøren ses lidt afskalninger af puds og maling. Årsagen er formentlig brug af tøsalt om vinteren. Sidehus - Vurdering af ydervægge Sydgavlen Specielt sydgavlen er i meget dårlig stand, med risiko for omfattende følgeskader. Sydgavlens nederste frie tavl bør snarest afdækkes midlertidigt med plader. Akut Ydervægge Vestsiden mod gården har alvorlige rådskader, mindst en knækket stolpe og forskydninger. Skader, som vil udvikle sig og medføre følgeskader, hvis der ikke gribes ind. Udarbejdelse af projekt og istandsættelse inden for et år. 1 VINDUER OG DØRE Mod vest, gårdsiden, sidder gamle småsprossede dannebrogsvinduer. Vandnæserne er defekte, men ellers er der kun få rådskader. Vinduerne trænger til en lettere istandsættelse med reparation af kit og maling. I gavlene mod syd og nord sidder to vinduer øverst i hver gavl. Vinduerne er i meget dårlig stand og bør skiftes. Mod øst, Torvet, er vinduerne dannebrogsvinduer uden sprosser og med tidlige fabriksfremstillede beslag. En del beslag er rustvoksede og løse. Vinduerne trænger til en lettere istandsættelse med reparation af rustne beslag samt kit og maling. Kældervinduerne er af nyere dato. Designmæssig passer de ikke optimalt til bygningen. Det ene vindue er meget råddent.

11 11 Flugtvejsdøren på første sal er rådden, og bør skiftes. Den nye dør bør udformes, så den passer bedre til bygningen. Døren på vestfacaden i stueetagen er for så vidt i rimelig stand, men døren er simpel og passer ikke til bygningens stil og originalitet. Hoveddøren ud mod torvet er en oliebehandlet egetræsdør. Døren trænger til afrensning og oliebehandling. Sidehus - Vurdering af vinduer og døre Vinduer og døre De fleste vinduer trænger til en lettere istandsættelse. I begge gavle sidder der to vinduer øverst, som bør skiftes. De fleste yderdøre trænger til en istandsættelse eller udskiftning. Delvis udskiftning og lettere istandsættelse. 2 TAG Tagrummet bruges til pulterrum, men er ellers uudnyttet. Understrygningen er i dårlig stand. Mange steder er understrøget med skum, som giver utætheder, efterhånden som skummet nedbrydes af sollyset. Et tagvindue har defekte ruder, og der er rådskader i gulvet nedenunder. Der er lidt utætheder og mindre rådskader, hvor antenne-røret er ført gennem taget.

12 12 På taget har der oprindelig været to, ret store, skorstenspiber, men de er nu fjernet. Tagfladen mod gården (billedet) brydes af to store aftrækshætter. Specielt den nordlige virker fremmedartet. Tagstenene er generelt i bedre stand end på Forhuset, men en del er dog tynde og afskallende i bunden, og områder ligger uregelmæssigt. Nederste række tagsten hænger i forhold til tagflugten. Tagrenden bliver derved for lav og derfor har man monteret et ekstra tudstykke, med vandret rør over til det egentlige nedløbsrør. Gadesidens tagflade er kraftig opskalket. Spredt på tagfladen findes en del tynde og afskallende tagsten. Rygninger og gratrygninger er i rimelig god stand, dog mangler en rygningssten på halvvalmen mod nordvest. Sidehus - Vurdering af tag Tag Mange tynde og afskallede tagsten. En tagudskiftning på Bygning 2 bør indgå i et samlet projekt for de tre bygningers istandsættelse. Det vil dog være muligt, at udskyde tagudskiftningen i op til 10 år, hvis man inden for et år omhyggeligt reparerer taget. 2

13 13 TEATERBYGNING Teaterbygningen er forhuset til selve teatersalen. YDERVÆGGE Facaden ud mod Torvet er grundmuret og med trukne gesimser. Vand fra taget opfanges ikke af tagrenden og skader gesimsen. Problemet er værst på den venstre side af frontonen. Nederst er der små sætningsrevner på begge sider af indgangsdøren. Skaderne forværres af vandet fra taget. I dørnichen skaller puds og maling af nederst på grund af saltskader. Murkronen mod nordvest har defekte fuger. Teaterbygning - Vurdering af ydervægge Ydervægge Små sætningsrevner og defekte Facaderenovering inkl. Reparation 2 fuger mod nordvest. af fuger mod nordvest. Skotrende og gesims Utæt skotrende Tætning af skotrende og reparation af murværk. Akut

14 14 VINDUER OG DØRE Vinduerne er tidligere repareret og de fleste håndsmedede beslag er skiftet til maskinfremstillede. Kit og maling er nedbrudt. Vinduerne trænger til reparation af kit og maling. Kældervinduet er blændet med en krydsfinerplade. Indgangsdøren er en oliebehandlet egetræsdør. Døren skiller lidt ad i samlingerne og den trænger til afrensning og ny oliebehandling. Teaterbygning - Vurdering af vinduer og døre Vinduer og døre Kit og maling på vinduer er nedbrudt. Indgangsdøren skiller lidt i samlingerne. Lettere istandsættelse og maling af vinduer. Indgangsdøren afrenses og oliebehandles. 2 TAG Bygningen mod torvet er bygget sammen med selve teatersalen. Ca. 2/3 dele af loftrummet er uudnyttet. Ifølge et skilt på skorstenspiben er det nuværende tegltag fra Tagstenene er i god stand, men taget er aldrig blevet understrøget. Der kan derfor komme en del fygesne ind i loftrummet, og formentlig også lidt vand ved kraftig blæst. Øverste række tagsten er skåret ned til halv længde. Mod vest er bygningen sammenbygget med teatersalen. Taget er hævet og har tagbelægning af tagpap på brædder. Der er i øjeblikket mindre utætheder i paptaget, men utæthederne har tidligere været mere omfattende. Der er store rådangreb i tømmeret og i tagbrædderne.

15 15 Paptaget bærer præg af mange reparationer. Rådskaderne i tagbrædder og tømmer er så omfattende, at man risikerer at lave skader i tagpappen, når man færdes på taget. Tagfladen er lavere end omgivelserne (rygningen på forhuset og selve teatersalen) og derfor kan der samles store snemængder. Alene vægten kan give problemer for den svækkede konstruktion, men hvis sneen bliver liggende og tør på stedet, vil det næsten med sikkerhed give følgeskader på både for og sidehus. Tagpappen har været søgt tætnet med diverse midler, blandt andet koldflydende asfalt, men sådanne midler har meget begrænset holdbarhed. Forskellingen mellem rygningssten og tagpappen er nedbrudt og falder ud. Skorstenspibens fuger er meget nedbrudte. De øverste skifter skydes ud af frost. Frontonen ud mod vejen har egentlig tag af zink, men denne er tæret og har været blæst af. Man har lavet er simpel reparation med tagpap og skruet zinken fast igen gennem tagpappen. Teaterbygning - Vurdering af tag Tætning af Paptag Utætheder Midlertidig tætning Akut Paptag, tegltag, skorsten og zinktag 1 Paptag, tagbrædder og underkonstruktion er i dårlig stand. Tagsten mangler understrygning. Zinktag nedbrudt. Skorsten nedbrudt. Tagpap og tagbrædder bør udskiftes. Skorsten bør omfuges. Frontonen bør have nyt zinktag og tegltaget understryges.

16 16 ANDET Kælderen under sidehuset er indrettet til hotelkøkken. Ydervæggene er beklædt med fliser. Der ses en smule afskalninger af puds og maling i vinduesnicherne. Årsagen er dels murværkets saltindhold, dels kondenserende fugt på de kolde flader. Afskalningerne vurderes at være uundgåelige og acceptable. Kælderen, under en del af teaterbygningen, er opmuret af kampesten og stammer måske fra en ældre bygning. Gulvet er et murstensgulv. Der er ingen udluftning til kælderen, og den er ekstremt fugtig. Det lille kældervindue mod øst, Torvet, er blændet med plade udvendig. Over en tidligere kældernedgang bæres bjælkerne af et muret stik. Stikket er kollapset og bjælken er skadet. Dette er den væsentligste årsag til de ret store sætninger og revner i toiletterne ovenover. Kælderen er generelt meget fugtig, og man risikerer yderligere rådskader i bjælkelaget og skimmelproblemer i etagen ovenover. Der bør snarest skabes kraftig ventilation til kælderen. Det blændede kældervindue bør genåbnes, formentlig skal der laves et nyt vindue. Teaterbygning - Vurdering af andet Kældrene Kælderen er meget fugtig, og man risikerer yderligere rådskader i bjælkelaget og skimmelproblemer i etagen ovenover. Udtørring, ventilation og renovering af bærende stik. 1

17 17 ANBEFALEDE AKTIVITETER BYGNINGSDEL AKTIVITET PRIORITET PRISESTIMAT Forhus mod torvet Sokkel Reparation af puds og maling (bør indgå i samlet projekt Ydervægge Udarbejdelse af projekt og istandsættelse af 1- UN ydervægge inden 1 år. Ydervæg mod vest Midlertidig sikring. Akut Vinduer og døre Lettere istandsættelse og maling (bør indgå i samlet projekt) Tag En tagudskiftning bør indgå i en samlet istandsættelse af hele bygningen Sidehus Sydgavlen Sydgavlens nederste frie tavl bør snarest afdækkes Akut midlertidigt med plader. Ydervægge Udarbejdelse af projekt og istandsættelse inden for et år. Vinduer og døre Delvis udskiftning og lettere istandsættelse Tag En tagudskiftning på Bygning 2 bør indgå i et samlet projekt for de tre bygningers istandsættelse. Det vil dog være muligt, at udskyde tagudskiftningen i op til 10 år, hvis man inden for et år omhyggeligt reparerer taget Teater Ydervægge Facaderenovering inkl. Reparation af fuger mod nordvest. Skotrende og gesims Tætning af skotrende og reparation af murværk. Akut Vinduer og døre Lettere istandsættelse og maling af vinduer Indgangsdøren afrenses og oliebehandles. Tætning af Paptag Midlertidig tætning Akut Paptag, tegltag, skorsten og zinktag Kældrene Tagpap og tagbrædder bør udskiftes. Skorsten bør omfuges. Frontonen bør have nyt zinktag og tegltaget understryges. Udtørring, ventilation og renovering af bærende stik I alt ekskl. moms, kr

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N DRONNINGENS PAKHUS LOLLAND KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N HANS PETERSENS GAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N BOGØ MØLLE VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N DEN BORGERLIGE VELGØRENHEDS STIFTELSE VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N GYTHS GÅRD KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N KAPPEL MØLLE LOLLAND KOMMUNE OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N CHRISTINELUND VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

VURDERING AF TILSTAND

VURDERING AF TILSTAND VURDERING AF TILSTAND VIEMOSEVEJ 18 RØDOVRE KOMMUNE 2 EJENDOMMENS DATA Kommune: Adresse: Matr. nr. Omfang: Rødovre Kommune Viemosevej 18, 2610 Rødovre Vinkelbygning med stuehus og tidligere staldbygning

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N LERCHENBORG KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Langeland Kommune Adresse:

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2004.07.02 PS/gs Sag nr.: 041001 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført maj 2004 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o hr. Poul Poulin

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2007.09.12 PS/gs Sag nr.: 041006 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LILLE HEDDINGE RYTTERSKOLE STEVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.02.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.06/336-0001 Kommune: Stevns Kommune Adresse:

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden

Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden Notat 01 Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden 2016-2021. 2. august 2016 Projekt nr. 225410 Dokument nr. 1220527793 Version 2 Udarbejdet af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

P L A N ATRIUMHUSENE GENTOFTE KOMMUNE

P L A N ATRIUMHUSENE GENTOFTE KOMMUNE H A N D L I N G S - P L A N ATRIUMHUSENE GENTOFTE KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Foto hen over bebyggelsens tagflade set mod nord Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere