Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator"

Transkript

1 725 Multifunction Process Calibrator Brugsanvisning Danish October, 1998 Rev.3, 5/ Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 GARANTI Fluke garanterer dette produkt mod materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug og vedligeholdelse i tre år fra afsendelsesdatoen. Dele, reparationer og service garanteres i 90 dage. Garantien gælder kun den oprindelige detailkunde som har købt hos en autoriseret Fluke-forhandler og omfatter hverken sikringer, engangsbatterier eller produkter der efter Flukes skøn er blevet misbrugt, modificeret, skadet ved skødesløshed og uheld og ved unormale driftsforhold og håndtering. Fluke garanterer at software fungerer i alt væsentligt som beskrevet i 90 dage, og at den er korrekt indlæst på medier uden defekter; men Fluke garanterer ikke at software fungerer fejlfrit og uafbrudt. Autoriserede Fluke-forhandlere skal udstede nærværende garanti på ny og ubrugte produkter til detailkunden, men er ikke bemyndiget til at udvide eller ændre garantien på Flukes vegne. Garantiservice ydes kun dersom produktet er købt hos en autoriseret Fluke-forhandler eller dersom køberen har betalt gældende international pris for det. Fluke forbeholder sig ret til at opkræve kunden evt. told- og importafgifter på reparation og ombytningsdele forbundet med indsendelse af et produkt købt i et, men indsendt til reparation i et andet land. Flukes garanti er begrænset til efter eget skøn enten refundering af købspris, vederlagsfri reparation eller ombytning af et defekt produkt indsendt til reparation til et autoriseret servicecenter inden for garantiperioden. Service iht. garantien fås ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter efter returneringsgodkendelse og påfølgende indsendelse af produktet med beskrivelse af defekten til det servicecenter med porto og forsikring forudbetalt (FOB modtager). Fluke påtager sig intet ansvar for forsendelsesskader. Efter reparation iht. garantien returneres produktet til kunden med porto betalt (FOB modtager). Dersom Fluke finder at fejl skyldes misbrug, modificering, uheld eller unormale driftsforhold og behandling, herunder fejl pga. overbelastning fordi instrumentet er blevet brugt under forhold ud over dets normerede driftsområde, eller mekaniske deles normale slitage. giver Fluke et overslag på reparation og indhenter samtykke hertil, inden arbejdet udføres. Efter reparation returneres produktet til kunden med portoen betalt, og kunden får regning for reparation og returneringsomkostninger (FOB afsender). DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TIL- FÆLDIGE OG FØLGESKADER OG TAB, HERUNDER DATATAB, UANSET PÅ HVILET GRUNDLAG ELLER RETSTOLKNING DE REJSES. Da tidsbegrænsning af underforstået garanti, og erstatningspligtsfraskrivelse for tilfældige skader og følgeskader ikke anerkendes i visse lande og stater, gælder ovenstående garantibetingelser muligvis ikke alle kunder. Dersom en givet betingelse i nærværende garanti bliver kendt ugyldig eller uden hævd af retsinstans eller anden kyndig med kompetent jurisdiktion, får sådan kendelse ingen indflydelse på de øvrige garantibetingelsers gyldighed og hævd. 11/99 Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-5602 BD Eindhoven Holland

3 Indholdsfortegnelse Afsnit Side Indledning... 1 Henvendelse til Fluke... 1 Standardtilbehør... 3 Sikkerhed... 3 Instrumentets indretning... 8 Ind- og udgangsstik... 8 Tastatur Display Instrumentets brug Automatisk slukning Kontrastregulering Måling Måling af el-parametre (øvre displayhalvdel) Strømstyrkemåling med kredstrømforsyning Måling af el-parametre (nedre displayhalvdel) Temperaturmåling Termoelementer i

4 725 Brugsanvisning Måling af modstandstemperaturfølere Trykmåling Nulstilling med absolut-trykfølertype Strømafgivelse Afgivelse af 4 20 ma Simulering af 4 20 ma transmitter Afgivelse af andre el-parametre Termoelementsimulering Modstandstemperaturefølersimulering (RTD) Trykafgivelse Indstilling af 0 % og 100 % udgangsværdier Ugangssignal i trin og puls Manuel trindelt ma afgivelse Automatisk puls Indstillinger, lagring og genopkald Transmitterafprøvning Afprøvning af tryktransmitter Afprøvning af trykstyringskomponent Afprøvning af udgangskomponenter Betjening fra computer Batteriudskiftning Sikringsudskiftning Vedligeholdelse Rengøring Kalibrering og reparation på servicecenter Reservedele Tilbehør Uforenelighed med Flukes eksterne trykfølere ii

5 Indholdsfortegnelse (forts.) Specifikationer Jævnstrømsspændingsmåling Jævnstrømsspændingsafgivelse Spændingsmåling og -afgivelse* i mv Måling og afgivelse af ma jævnstrøm Modstandsmåling Modstandsafgivelse Frekvensmåling Frekvensafgivelse Temperatur, termoelementer Kredsstrømforsyning Magnetisering af modstandstemperaturfølere (simulering) Temperatur, modstandstemperaturfølertyper og usikkerhed (ITS-90) Trykmåling Alm. specifikationer Stikordsregister iii

6 725 Brugsanvisning iv

7 Skemafortegnelse Skema Emne Side 1. Oversigt over måle- og afgivelsesfunktioner Internationale tegn Indgangs- og udgangstik Tastatur Termoelementtyper, der kan måles med model Modstandstemperaturfølertyper ma trinværdier A. Øvre displayvisning ved fjernbetjening B. Nedre displayvisning ved fjernbetjening C. "S"-kommando stiller følertype Reservedele Uforenelighed med Flukes trykfølere Trykfølertyper v

8 725 Brugsanvisning vi

9 Illustrationsfortegnelse Figur Emne Side 1. Standardtilbehør Ind- og udgangsklemmer Tastatur Typisk displayvisning Afprøvning af spændingsmåling Måling af spænding- og strømstyrke Forbindelse til kredsstrømforsyning Måling af el-parametre Temperaturmåling på termoelement Temperaturmåling med modstandstemperaturføler, Måling af modstande med 2-, 3- og 4-ledere Trykfølere til tryk- og trykdifferentialemåling Forbindelse til trykmåling Forbindelse til simulering af 4 20 ma transmitter Forbindelse til el-afgivelse Forbindelse til termoelementsimulering Forbindelse til simulering af modstandstemperaturføler med tre ledere vii

10 725 Brugsanvisning 18. Forbindelse til trykafgivelse Afprøvning af termoelementstransmitter Afprøvning af tryktransmitter Afprøvning af trykstyringstransmitter Afprøvning af stylograf Batterierne skiftes Reservedele viii

11 Multifunction Process Calibrator Indledning Flukes model 725 Multifunction Process Calibrator (benævnt instrumentet heri) er et batteridrevet håndinstrument til måling og afgivelse af el- og andre fysiske parametre. Instrumentet har følgende funktioner: Todelt display, hvor måling af spænding, strømstyrke og tryk vises på den øverste halvdel, og den nederste viser måling, afgivelse og simulering af spænding, strømstyrke, tryk, modstandstemperaturfølere, termoelementer, frekvens og modstand. Transmitterafprøvning på todelt display. Ind- og udgang til termoelement med intern isotermisk automatisk temperaturkompensering. Indstillingslager. Afgivelse af signal med såvel manuel trindeling som automatisk trindeling og puls. Computerstyring med terminalsimuleringsprogram. Henvendelse til Fluke Man kan bestille reservedele, få vejledning i brug af instrumentet samt oplysning om nærmeste Flukeforhandler og -servicecenter på tlf.: I U.S.A: FLUKE ( ) I Canada: FLUKE ( ) I Europa: I Japan: I Singapore: I alle andre lande: Man kan endvidere slå op på Flukes web-side: 1

12 725 Brugsanvisning Skema 1. Oversigt over måle- og afgivelsesfunktioner Funktion Måling Afgivelse V jævnstrøm 0 30 V 0 10 V ma jævnstrøm 0 24 ma 0 24 ma Frekvens 1 CPM 10 khz 1 CPM 10 khz Modstand Ω Ω Termoelement Type E, J, K, T, B, R, S, L, U, N, mv Modstandstemperaturføler (RTD) Tryk Andre funktioner 27 trykfølertyper med område fra 10 in. H 2 O vandsøjle til U.S. psi Pt100 Ω (385) Pt100 Ω (3926) Pt100 Ω (3916) Pt200 Ω (385) Pt500 Ω (385) Pt1000 Ω (385) Ni trykfølertyper med område fra 10 in. H 2 O vandsøjle til U.S. psi med ekstern trykkilde (håndpumpe) Kredsspænding, trindeling, puls, lager, todelt display 2

13 Standardtilbehør Standardtilbehør Nedenstående tilbehør følger med instrumentet, jf. fig. 1. Hvis instrumentet er defekt eller mangler noget, skal man omgående henvende sig der, hvor man købte det; ang. reservedelsbestilling henvises der til fortegnelsen over dele man selv kan skifte i skema 9. TL75 søgeledninger 1 sæt rsd.nr. AC72 krokodillenæb 1 sæt prøveledninger med krokodillenæb og dobbeltstik 725 Kortfattet brugsanvisning 725 CD ROM, med brugsanvisning på Reservesikring Sikkerhed Instrumentet er fremstillet iht. IEC1010-1, ANSI/ISA S og CAN/CSA C22.2 nr , og det må kun benyttes som anvist i nærværende brugsanvisning, ellers kan dets beskyttelsesforanstaltninger tage skade. Der anføres Advarsel ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko for brugeren, og Forsigtig ved forhold og fremgangsmåder der kan skade instrumentet eller udstyret der afprøves. I skema 2 er der en oversigt over de internationale tegn der findes på instrumentet og benyttes her i brugsanvisningen. 3

14 725 Brugsanvisning 4 Til forebyggelse af elektrisk stød og personskade: W Advarsel Der må aldrig lægges højere spænding end instrumentet er beregnet til, og som står på det, mellem klemmerne eller mellem en klemme og jord (højst 30 V, 24 ma på nogen klemme). Hver gang man bruger det, skal man først konstatere at instrumentet virker ved at måle en kendt spændingsstyrke. Overhold alle sikkerhedsanvisninger. Søgeben må aldrig sættes på spændingskilder, når søgeledningerne er sat i strømstyrkestikkene. Instrumentet må ikke benyttes hvis det er beskadiget. Inspicér huset inden De bruger instrumentet; se efter revner og manglende plaststykker, og se især isoleringen omkring klemmerne efter. Indstil instrumentet på korrekt funktion og måleområde til opgaven. Se efter, at batteridækslet er på og spændt inden instrumentet tages i brug. Tag søgeledningerne af instrumentet inden batteridækslet tages af. Se prøveledningerne efter for defekt isolering og bart metal, og afprøv om der er gennemgang i dem. Defekte søgeledninger skal udskiftes inden man benytter instrumentet. Hold fingeren væk fra søgebenene, og tag fat om dem bag skærmene. Sæt først prøveledningen på fælleslederen og derpå den anden på den strømførende leder; og omvendt, skal søgeledningen først tages af den strømførende leder. Brug aldrig instrumentet hvis det ikke virker normalt. De indbyggede sikkerhedsforanstaltninger kan være i uorden. Og er man i tvivl, skal man få instrumentet efterset. Brug aldrig instrumentet i nærheden af eksplosionsfarlige gasarter, dampe og støvpartikler.

15 Sikkerhed W Advarsel Når man benytter trykføler, skal man sørge for at der er lukket for og trykket taget af den pågældende ledning inden man tilslutter, og inden man aftager forbindelsen. Man må aldrig benytte anden strømforsyning til instrumentet end 4 stk. batterier af AA-typen korrekt isat huset. Tag altid søgeledningerne af emnet inden De stiller om på en anden måle- og afgivelsesfunktion. Man skal altid benytte de foreskrevne reservedele til reparation og vedligeholdelse. Man skal skifte batterierne så snart batteriindikatoren (B) kommer på displayet, så man ikke tager misvisende målinger og derved udsætter sig for risiko for stød og ulykker. Forsigtig Til forebyggelse af skade på instrument og udstyr der afprøves: Afbryd strømmen, og aflad alle kondensatorer med høj spænding inden man måler modstand og afprøver for gennemgang. Sørg for altid at benytte korrekte stikklemmer, funktion og område til den måling eller afgivelse man agter at foretage. 5

16 725 Brugsanvisning krokodillenæb rsd.nr. AC72 STORE SETUP RECALL 100% 25% 25% 0% søgeledningssæt rsd.nr. TL75 4W 3W ma- ma+ SOURCE / MEASURE 30V MAX ALL TERMINALS V Hz RTD TC V ma LOOP MEASURE COM COM søgeledningssæt med dobbeltstik Figur 1. Standardtilbehør so01f.eps 6

17 Sikkerhed Skema 2. Internationale tegn Vekselstrøm Jævnstrøm Jord Dobbeltisoleret Batteri Når denne tavle forekommer, skal man læse om det pågældende emne her i brugsanvisningen. Tryk O ON/OFF I overensstemmelse med relevant Canadian Standards Association-direktiv I overensstemmelse med relevant EUdirektiv 7

18 725 Brugsanvisning Instrumentets indretning Ind- og udgangsstik Instrumentets ind- og udgangsklemmer fremgår af figur 2 og forklares i skema MULTIFUNCTION CALIBRATOR 1 V ma LOOP ZERO MEAS V ma Hz SOURCE TC RTD C F STORE SETUP 100% RECALL 25% 25% 0% Figur 2. Ind- og udgangsklemmer sh05f.eps 8

19 Instrumentets indretning Skema 3. Indgangs- og udgangstik Nr. Betegnelse Beskrivelse A Trykfølerstik Til trykføler og ledning til computerstyring. B, C MEASURE V, ma stik Indgang til måling af spænding, strømstyrke og kredsspændingsafgivelse. D Ind- og udgang til termoelement Stikdåse til måling og simulering af termoelementer, der passer til miniature polbestemte termoelementstikpropper med flade ben 7,9 mm (0,312 ") fra hinanden. E, F SOURCE/ MEASURE V, RTD, Hz, Ω stik G, H SOURCE/ MEASURE ma stik, 3W, 4W Til afgivelse og måling af spænding, modstand, frekvens og modstandstemperaturfølere. Til afgivelse og måling af strømstyrke og til måling af modstandstemperaturfølere med 3-ledere og 4W-ledere. 9

20 725 Brugsanvisning Tastatur Tasterne på instrumentet fremgår af fig. 3 og forklares i skema MULTIFUNCTION CALIBRATOR MULTIFUNCTION CALIBRATOR MEAS V ma LOOP V ma ZERO Hz SOURCE SOURCE TC RTD C F TC RTD C F STORE SETUP 100% MEAS STORE SETUP V ma LOOP V ma ZERO Hz 100% 7 RECALL 25% 25% 15 RECALL 25% 25% 9 SOURCE / MEASURE ma+ V 3W Hz RTD LOOP ma ma- 4W 30V MAX ALL TERMINALS COM TC V ma LOOP COM 0% MEASURE SOURCE / MEASURE ma+ 3W 30V MAX ALL TERMINALS 0% 10 4W V Hz RTD COM TC V ma COM MEASURE Figur 3. Tastatur sh41f.eps 10

21 Instrumentets indretning Skema 4. Tastatur Nr. Tegn Funktion A O Tænder og slukker instrumentet. B l Omstilling mellem måling af spænding, ma og kredsstrømforsyning på øverste displayhalvdel. C A Omstilling til trykmåling på øverste displayhalvdel. Ved gentagne tryk skiftes mellem trykmåleenhederne. D K Nulstilling af trykfølervisning på både øvre og nedre displayhalvdel. E C Tænder og slukker displaybelysning. Slår kontrastregulering til som startalternativ. F F Omstilling mellem frekvens- og modstandsmåling og -afgivelse. G D Omstilling mellem visning i C og F i termoelement- og modstandstemperaturfølerfunktionerne. H G Ved tryk kaldes en gemt afgivelsesværdi på 100 % af spændvidden frem og indstilles som afgivelsesværdi. Trykker man på tasten og holder den nede gemmes afgivelsesværdien som 100 %-værdi. I H Stiller udgangen op i trin på 25 % af spændvidden. J I Stiller udgangen ned i trin på 25 % af spændvidden. K J Ved tryk kaldes en gemt afgivelsesværdi på 0 % af spændvidden frem og indstilles som afgivelsesværdi. Trykker man på tasten og holder den nede gemmes afgivelsesværdien som 0 %-værdi. Viser firmwareversion. Hold J nede, når der tændes. 11

22 725 Brugsanvisning Skema 4. Tastatur (forts.) Nr. Tegn Funktion L L Omstilling mellem: E langsom gentagen 0 % % - 0 % puls P hurtig gentagen 0 % % - 0 % puls N gentagen 0 % % - 0 % puls i trin på 25 % A M A M 12 M OY OZ XW Y Z Slår automatisk slukning fra Slår automatisk slukning til Øger og sænker afgivelsesniveauet. Omstilling mellem 2-, 3-, og 4-ledere. Skifter mellem gemte indstillinger af instrumentet. I kontrastreguleringsfunktion gør pil op kontrasten stærkere, og pil ned gør den svagere. N Q Kalder en gemt indstilling af instrumentet frem. O S Gemmer en indstilling af instrumentet. Lagrer kontrastindstillinger. P M Omstilling mellem MEASURE (måling) og SOURCE (afgivelse) på nedre displayhalvdel. Indstilling på termoelementmåling og -afgivelse på nedre displayhalvdel. Ved gentagne tryk skiftes Q T mellem diverse termoelementtyper. Omstilling mellem spændings-, ma-afgivelse og ma-simulering på nedre displayhalvdel. R V Indstilling på modstandstemperaturfølermåling og -afgivelse på nedre displayhalvdel. Ved gentagne S R tryk skiftes mellem diverse følertyper. T U Indstilling på trykmåling- og afgivelse. Ved gentagne tryk skiftes mellem diverse rykmåleenhedstyper.

23 Instrumentets indretning Display Figur 4 afbilder hvad der står på et typisk displaybillede. kredsindikator indstillingspositioner i lager batteriindikator måleenhedsvisning funktionsindikatorer automatisk pulsafgivelse Figur 4. Typisk displayvisning so07f.eps 13

24 725 Brugsanvisning Instrumentets brug I dette afsnit gennemgås nogle af instrumentets almindelige anvendelser. Man afprøver spændingsmålingsfunktionen på følgende måde: 1. Forbind spændingsud- med spændingsindgange på instrumentet som vist fig Tænd instrumentet på O -tasten, og stil det på jævnstrømsspænding (øvre displayhalvdel) på l -tasten. 3. Om nødvendigt, kan man stille på SOURCE (nedre displayhalvdel) på M-tasten. Instrumentet måler stadig jævnstrømsspænding, og man kan se den aktuelle måling på øvre displayhalvdel. 4. Indstil på jævnstrømsspændingsafgivelse på V -tasten. 5. Man indstiller på det ciffer, man vil ændre, ved tryk på Y- og Z-tasterne. Ved tryk på X-tasten indstilles 1 V som udgangsværdi. Og trykker man på J- tasten og holder den nede, gemmes 1 V som 0 % værdi. 6. Indstil udgangen til 5 V på X-tasten. Og trykker man på G-tasten og holder den nede, gemmes 5 V som 100 % værdi. 7. Man indstiller på værdier mellem 0 % og 100 % i trin på 25 % ved tryk på H- og I-tasterne. Automatisk slukning Automatisk slukning er slået til fra fabrikken med tidsindstilling på 30 minutter (hvilket vises på skærmen i ca. 1 sekund, når instrumentet tændes færste gang). Når automatisk slukning er slået til, slukker instrumentet af sig selv, når det har henstået uden tasterne er rørt og tidsindstillingen udløber. Man slår automatisk slukning fra ved at trykke på O og Y samtidigt. Og man slår automatisk slukning til ved at trykke på O og Z samtidigt. Man stiller tidsindstillingen ved først at trykke på O og Z samtidigt, og så stille minuttallet et sted melle m1 og 30 minutter på X og W tasterne. 14

25 MULTIFUNCTION CALIBRATOR TC RTD C F Automatisk slukning 725 V ma LOOP ZERO MEAS SOURCE V ma Hz STORE SETUP 100% RECALL 25% 25% 0% Figur 5. Afprøvning af spændingsmåling sh39f.eps 15

26 725 Brugsanvisning Kontrastregulering Bemærk Viker kun med version V2.1 og nyere firmware. Man kan se firmwareversionen i instrumentet ved at holde J nede mens man tænder det. Firmwareversionen står da i den øvre rude i ca. 1 sekund, når initialisering er færdig MULTIFUNCTION CALIBRATOR Man regulerer kontrasten på følgende måde: 1. Hold C og O nede til der står Contrast Adjust (kontrastregulering) på skærmen som vist fig. 6. MEAS SOURCE V ma LOOP V ma ZERO Hz TC RTD C F 2 2. Man stiller kontrasten stærkere ved at holde X nede. 3. Man svækker kontrasten ved at holde W nede. 4 STORE SETUP RECALL 100% 25% 25% 0% 4. Man lagrer kontrastindstilling ved at trykke på S. 3 Figure 6. Kontrastregulering sh06f.eps 16

27 Måling Måling Måling af el-parametre (øvre displayhalvdel) Man måler strømstyrke- og spændingssignal fra en transmitter og udgangssignal fra et trykaggregat på øvre displayhalvdel på følgende måde: 1. Indstil på enten spænding eller strømstyrke på l-tasten. LOOP vises da ikke på displayet. 2. Forbind derpå søgeledningerne som vist på fig. 7. Strømstyrkemåling med kredstrømforsyning Strømafgivelsesfunktionen sætter 24 V i serie på kredsen, der måles, så man kan afprøve en transmitter der ikke er forbundet med indstallationsnettet. Man måler strømstyrke med afgivelse på følgende måde: 1. Forbind instrumentet med transmitterkredsen som vist på fig Tryk så på l-tasten mens instrumentet står på strømstyrkemåling; så kommer LOOP på displayet, og der tændes for den interne 24 V strømforsyning. MEAS SOURCE STORE SETUP RECALL V ma LOOP 725 V ma MULTIFUNCTION CALIBRATOR ZERO Hz TC RTD C F 100% 25% 25% 0% rød sort so42f.eps Figur 7. Måling af spænding- og strømstyrke 17

28 725 Brugsanvisning 725 MULTIFUNCTION CALIBRATOR rød V ma LOOP ZERO MEAS V ma Hz SOURCE STORE SETUP TC RTD C F 100% TEST DC PWR ++ RECALL 25% 25% 0% + sort Figur 8. Forbindelse til kredsstrømforsyning so18f.eps 18

29 Måling Måling af el-parametre (nedre displayhalvdel) Man måler el-parametre på nedre displayhalvdel på følgende måde: 1. Forbind instrumentet som vist fig MULTIFUNCTION CALIBRATOR 2. Stil instrumentet på MEASURE (nedre displayhalvdel) på M-tasten, hvis det ikke allerede er det. 3. Indstil på jævnstrømsspænding eller -strømstyrke på V-tasten eller på frekvens eller modstand på F-tasten. MEAS V ma LOOP V ma ZERO Hz SOURCE TC RTD C F STORE SETUP 100% RECALL 25% 25% 0% Figur 9. Måling af el-parametre sh43f.eps 19

30 725 Brugsanvisning Temperaturmåling Termoelementer Instrumentet kan måle følgende ti slags standardtermoelementer: E, N, J, K, T, B, R, S, L og U, med karakteristika som opført i skema 5. Man måler temperaturen på et termoelement på følgende måde: 1. Forbind termoelementlederne til en passende stikprop, og sæt det i instrumentet som vist på fig. 10. Miniaturestikket er polbestemt idet det ene ben er bredere end det andet, så lad være med at tvinge det forkert i. Bemærk Ifald instrument og miniaturestik ikke har samme temperatur, skal man vente i mindst et minut efter det er sat i til dets temperatur er udlignet. 2. Stil instrumentet på MEASURE (måling), hvis det ikke allerede er det, på M -tasten. 3. Tænd termoelementsfunktionen på T-tasten, og stil ind på den pågældende type termoelement ved gentagne tryk på samme tast. Man kan stille om mellem visning i C og F på D-tasten. 20

31 Måling Skema 5. Termoelementtyper, der kan måles med model 725 Type Positiv leder Positiv lederfarve Negativ leder Forskriftlig spændvidde materiale ANSI* IEC** materiale ( C) E kromel lilla violet konstantan N Ni-Cr-Si orange lyserød Ni-Si-Mg J jern hvid sort konstantan K kromel gul grøn alumel T kobber blå brun konstantan B platin (30 % rhodium) grå platin (6 % rhodium) R platin (13 % rhodium) sort orange platin S platin (10 % rhodium) sort orange platin L jern konstantan U kobber konstantan * Iht. American National Standards Institute (ANSI) er minusleder rød. ** Iht. International Electrotechnical Commission (IEC) er minusleder hvid. 21

32 725 Brugsanvisning ma+ 3W ma- 4W 30V MAX ALL TERMINALS SOURCE / MEASURE V TC Hz RTD LOOP TC COM MEASURE V ma COM miniaturestikprop komponenttemperatur Advarsel! Maksimalt 30 V til Figur 10. Temperaturmåling på termoelement so12f.eps 22

33 Måling Måling af modstandstemperaturfølere Instrumentet kan måle syv typer modstandstemperaturfølere, som opført i skema 6, der karakteriseres ved deres modstand ved 0 C, hvilken kaldes frysepunktet og betegnes med R 0. R 0 på 100 Ω er mest almindelig. Instrumentet kan måle modstandstemperaturfølere med to, tre og fire ledere, hvoraf treledertypen er mest almindelig. Man får størst målenøjagtighed på firledertypen, og mindst på toledertypen. Man måler modstandstemperaturfølersignaler på følgende måde: 1. Stil instrumentet på MEASURE (måling), hvis det ikke allerede er det, på M-tasten. 2. Tænd modstandstemperaturfølermåling på R-tasten, og stil ind på den pågældende følertype ved gentagne tryk på samme tast. 3. Indstil på 2-, 3- eller 4-lederforbindelse på X- og W-tasterne. 4. Forbind derpå instrumentet med føleren som vist på fig Man kan stille om mellem visning i C og F på D-tasten. 23

34 725 Brugsanvisning Skema 6. Modstandstemperaturfølertyper Type (RTD) Frysepunkt (R 0 ) Materiale α Område ( C) Pt100 (3926) 100 Ω platin 0, Ω pr. C Pt100 (385) 100 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Ni120 (672) 120 Ω nikkel 0,00672 Ω pr. C Pt200 (385) 200 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Pt500 (385) 500 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Pt1000 (385) 1000 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Pt100 (3916) 100 Ω platin 0, Ω pr. C Typen af Pt100 der almindelig brugt i U.S.A. er Pt100 (3916), med α = 0, Ω pr. C. (Der også betegnes som JISkurven). Standard modstandstemperaturfølertypen iht. IEC er Pt100 (385), med α = 0,00385 Ω pr. C. 24

35 Måling 30V MAX ALL TERMINALS 2W SOURCE / MEASURE ma+ 3W ma- 4W V Hz RTD COM TC V ma LOOP COM MEASURE RTD Modstand, der skal måles 3W SOURCE / MEASURE ma+ 3W ma- 30V MAX ALL TERMINALS V Hz RTD TC V ma LOOP MEASURE RTD 4W COM COM 4W SOURCE / MEASURE ma+ 3W ma- 30V MAX ALL TERMINALS V Hz RTD TC V ma LOOP MEASURE RTD 4W COM COM Figur 11. Temperaturmåling med modstandstemperaturføler, Måling af modstande med 2-, 3- og 4-ledere so15f.eps 25

36 PRESSURE MODULE PRESSURE MODULE 725 Brugsanvisning Trykmåling Man kan få mange forskellige typer trykfølere fra Fluke, jf. afsnittet Tilbehør her i brugsanvisningen. Man bør læse den tilhørende anvisning inden man benytter trykfølere, da de har vidt forskellig anvendelse, formål og nøjagtighed. trykføler 700P06 RANGE 100 PSIG 700 kpa 7 bar BURST PRESSURE 300 PSIG lav trykdifferentialeføler høj RANGE 700P04 15 PSID/G 100 kpa 1 bar BURST PRESSURE 45 PSIG På fig. 12 afbildes tryk- og trykdifferentialemålerne. Trykdifferentialetypen kan også benyttes som trykmåler idet lav-studsen da skal stå åben til atmosfærisk tryk. Trykføleren skal monteres på emnet til trykmåling. Måling foretages så på følgende måde: W Advarsel Man skal lukke skydeventilerne og tage trykket af, såvel inden man tilslutter som aftager trykføleren, så fri trykudløsning undgås. so11f.eps Figur 12. Trykfølere til tryk- og trykdifferentialemåling Forsigtig Til forebyggelse af mekanisk skade på trykfølere må tilspændingsmomentet både mellem studs og hus og mellem studs og fittings højst være på 10 Ft. lbs. (13,5 Nm) Benyt altid korrekt tilspændingsmoment. Som forholdsregel mod overtryksskade på en føler må den aldrig tilsluttes højere tryk end den er beregnet til; maksimumstrykket står på føleren. 26

37 Måling Til forebyggelse af korrodering på trykføleren må den kun tilsluttes emner af materiale, der er forenelig med den, jf. anvisning på føleren og i tilhørende brugsanvisning. 1. Forbind trykføler og instrument som vist på fig. 13. Studsene har alm. ¼" rørgevind; man kan få nippelmuffer med ¼" ISO-gevind til studsene. 2. Indstil på trykmåling på A-tasten; så registrerer instrumentet automatisk hvilken type trykføler, der er tilsluttet, og indstiller måleområdet dertil. 3. Trykføleren nulstilles som anvist i tilhørende brugsanvisning, hvilket alt efter følertype kan være på forskellig måde, men i alle tilfælde skal der trykkes på K-tasten. Man skifter enhedstype med gentagne tryk på A- tasten mellem: psi, mmhg, inhg, cmh 2 O ved 4 C, cmh 2 O ved 20 C, inh 2 O ved 4 C, inh 2 O ved 20 C, mbar, bar, kg/cm 2, og kpa. Nulstilling med absolut-trykfølertype Til nulstilling starter man med at indstille instrumentet på et kendt tryk; man kan f. eks. benytte lufttrykket, hvis man kender det præcist, undtagen til modul model 700PA3, der har maksimumstryk på 5 US psi og derfor skal have nultrykket tilført med en vakuumpumpe; man kan også benytte et nøjagtigt standardtryk der giver et tryk inden for absolutte trykmodulers område. Indstillingen foretages på følgende måde: 1. Tryk på K-tasten, så står der REF Adjust (nulpunktsindstilling) til højre for trykmålingen på skærmen. 2. Man stiller nu instrumentvisningen op og ned til det tryk man vil have som nulpunkt med henholdvis X- og W-tasten. 3. Man afslutter nulstilling ved at trykke på K-tasten igen. Instrumentet gemmer og genindstiller automatisk nulstillingskompenseringen for én absolut-trykføler, så det ikke behøves nulstilles hver gang man bruger den. 27

38 725 Brugsanvisning skydeventil trykføler 725 MULTIFUNCTION CALIBRATOR V ma LOOP ZERO MEAS V ma Hz SOURCE TC RTD C F STORE SETUP 100% trykdifferentialemåler RECALL 25% L H 25% 0% beholder Figur 13. Forbindelse til trykmåling so37f.eps 28

39 Strømafgivelse Strømafgivelse I afgivelsesfunktionen (SOURCE) kan instrumentet afgive indstillede signaler til afprøvning og måling af styrekomponenter i kredse; afgive spænding, strømstyrke, frekvens og modstand; simulere udgangssignaler fra modstands- og termoelementtemperaturfølere, og måle eksternt gastryk og oprette et indstillet gastryk. Afgivelse af 4 20 ma Man indstiller til strømstyrkeafgivelse på følgende måde: 1. Sæt søgeledningerne i ma-stikkene (i venstre side). 2. Stil instrumentet på afgivelse (SOURCE), hvis det ikke allerede er det, på M -tasten. 3. Stil på strømstyrke på V-tasten, og indstil styrken på X- og W-tasterne. Simulering af 4 20 ma transmitter Til simulering sættes instrumentet i en kreds i stedet for en transmitter og afgiver et givet indstillet signal til afprøvning på følgende måde: 1. Forbind 24 V strømforsyning i kredsen som vist på fig Stil instrumentet på afgivelse (SOURCE), dersom det ikke er det allerede, på M -tasten. 3. Tryk så på V-tasten til der står både ma og SIM på displayet. 4. Indstil den ønskede strømstyrke på X- og W-tasterne. Afgivelse af andre el-parametre Instrumentet kan også afgive spænding, modstand og frekvens, der vises på nedre displayhalvdel. Man indstiller på disse på følgende måde: 1. Forbind prøveledningerne som vist på fig. 15 til den form for afgivelse man skal bruge. 2. Stil instrumentet på afgivelse (SOURCE), hvis det ikke er det allerede, på M -tasten. 3. Stil på jævnstrømsspænding på V-tasten og på frekvens og modstand på F-tasten. 4. Stil afgivelsesværdien på X- og W-tasterne, idet man skifter til det ciffer man vil stille på på Y- og Z-tasterne. 29

Brugsanvisning. Temperature Calibrator

Brugsanvisning. Temperature Calibrator 724 Temperature Calibrator Brugsanvisning February 2000 (Danish) Rev.1, 8/03 2000-2003 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI Fluke

Læs mere

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 714 kalibreringsapparat til termoelementer (Thermocouple Calibrator) er et præcisionsværktøj til strømafgivelse og måling til kalibrering

Læs mere

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 712 RTD Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke Model 712 RTD Calibrator er et håndinstrument til afprøvning af RTD (termisk modstandsføler) transmittere, herunder de fleste slags impulstransmittere.

Læs mere

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 705 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 705 kredsmåler kan afgive og måle spænding i områderne 0 20 ma og 4 20 ma og måle jævnstrømsspænding i området 0 28 V. Instrumentet kan ikke måle

Læs mere

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation 80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde mere information. Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Læs mere

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator 707Ex ma Calibrator Brugsanvisning March 2003 Rev 3 5/02 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. Indholdsfortegnelse

Læs mere

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator 718 Series Pressure Calibrator Brugsanvisning July 1998 Rev. 4, 3/06 (Danish) 1998-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in U.S.A. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Brugsanvisning April 2005 (Danish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Brugsanvisning (Danish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

725Ex. Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator

725Ex. Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator 725Ex Multifunction Process Calibrator Brugsanvisning January 2005 Rev. 2, 5/09 (Danish) 2005, 2009 Fluke Corporation, All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Læs mere

Model 65 Infrared Thermometer

Model 65 Infrared Thermometer Model 65 Infrared Thermometer Brugsanvisning Indledning Fluke Model 65 Infrared Thermometer er et afstandstermometer med lasersigte. Termometeret viser et objekts overfladetemperatur ved at registrere

Læs mere

77/75/23/21 Series III Multimeter

77/75/23/21 Series III Multimeter 77/75/23/21 Series III Multimeter Brugsanvisning W Læs først om sikkerhed Man må aldrig bruge instrumentet (Series III Multimeter), hvis det eller prøveledningerne ser ud til at være beskadiget. Man skal

Læs mere

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Brugsanvisning May 2003 Rev. 1, 10/08 (Danish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Læs mere

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters 1587/1577 Insulation Multimeters Brugsanvisning April 2005 (Danish) Rev.1, 1/06 2005-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÆNSET

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2572573 (Danish) July 2006 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in China All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

718Ex 30G/100G/300G. Brugsanvisning. Pressure Calibrator

718Ex 30G/100G/300G. Brugsanvisning. Pressure Calibrator 718Ex 30G/100G/300G Pressure Calibrator Brugsanvisning May 2004 Rev. 2, 5/09 (Danish) 2004-2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe Brugsanvisning Indledning Fiberoptikmåleren (FOM) måler optisk styrke i fiberoptiske ledninger, og instrumentet viser, om der er styrketab

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

719 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator with Electric Pump

719 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator with Electric Pump 719 Series Pressure Calibrator with Electric Pump Brugsanvisning August 2008 (Danish) 2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Brugsanvisning Sikkerhed Advarsel! står anført ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko og livsfare for brugeren. Forsigtig! står anført ved forhold og fremgangsmåder

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Model 187 & 189. Brugsanvisning. True RMS Multimeter

Model 187 & 189. Brugsanvisning. True RMS Multimeter Model 187 & 189 True RMS Multimeter Brugsanvisning Danish ugust 2000, Rev.2, 6/02 2000-2002 Fluke Corporation. ll rights reserved. Printed in U.S.. ll product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 Rev. 1, 06/04 (Danish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

1550C/1555. Brugsanvisning. Insulation Tester

1550C/1555. Brugsanvisning. Insulation Tester 1550C/1555 Insulation Tester Brugsanvisning April 2010 (Danish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter August 2003 (Danish) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrænset garanti og begrænsninger

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse 4-20 ma transmitter for Pt100 følere, termokoblere, mv og indgang. Isolationsspændning 3,75 kv ac 2-vejs programmering via FlexProgrammer Nøjagtighed < (Pt100) Valgfri linearisering, dæmpning og tilstandsindikation.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

ELMA BM 201/202 Side 1

ELMA BM 201/202 Side 1 ELMA BM 201/202 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELMA BM 201/202 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SIKKERHED... 3 Beskrivelse af IEC1010 overspændings kategori... 3 OVERSPÆNDINGS KATEGORI I... 3 OVERSPÆNDINGS

Læs mere