Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator"

Transkript

1 725 Multifunction Process Calibrator Brugsanvisning Danish October, 1998 Rev.3, 5/ Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 GARANTI Fluke garanterer dette produkt mod materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug og vedligeholdelse i tre år fra afsendelsesdatoen. Dele, reparationer og service garanteres i 90 dage. Garantien gælder kun den oprindelige detailkunde som har købt hos en autoriseret Fluke-forhandler og omfatter hverken sikringer, engangsbatterier eller produkter der efter Flukes skøn er blevet misbrugt, modificeret, skadet ved skødesløshed og uheld og ved unormale driftsforhold og håndtering. Fluke garanterer at software fungerer i alt væsentligt som beskrevet i 90 dage, og at den er korrekt indlæst på medier uden defekter; men Fluke garanterer ikke at software fungerer fejlfrit og uafbrudt. Autoriserede Fluke-forhandlere skal udstede nærværende garanti på ny og ubrugte produkter til detailkunden, men er ikke bemyndiget til at udvide eller ændre garantien på Flukes vegne. Garantiservice ydes kun dersom produktet er købt hos en autoriseret Fluke-forhandler eller dersom køberen har betalt gældende international pris for det. Fluke forbeholder sig ret til at opkræve kunden evt. told- og importafgifter på reparation og ombytningsdele forbundet med indsendelse af et produkt købt i et, men indsendt til reparation i et andet land. Flukes garanti er begrænset til efter eget skøn enten refundering af købspris, vederlagsfri reparation eller ombytning af et defekt produkt indsendt til reparation til et autoriseret servicecenter inden for garantiperioden. Service iht. garantien fås ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter efter returneringsgodkendelse og påfølgende indsendelse af produktet med beskrivelse af defekten til det servicecenter med porto og forsikring forudbetalt (FOB modtager). Fluke påtager sig intet ansvar for forsendelsesskader. Efter reparation iht. garantien returneres produktet til kunden med porto betalt (FOB modtager). Dersom Fluke finder at fejl skyldes misbrug, modificering, uheld eller unormale driftsforhold og behandling, herunder fejl pga. overbelastning fordi instrumentet er blevet brugt under forhold ud over dets normerede driftsområde, eller mekaniske deles normale slitage. giver Fluke et overslag på reparation og indhenter samtykke hertil, inden arbejdet udføres. Efter reparation returneres produktet til kunden med portoen betalt, og kunden får regning for reparation og returneringsomkostninger (FOB afsender). DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TIL- FÆLDIGE OG FØLGESKADER OG TAB, HERUNDER DATATAB, UANSET PÅ HVILET GRUNDLAG ELLER RETSTOLKNING DE REJSES. Da tidsbegrænsning af underforstået garanti, og erstatningspligtsfraskrivelse for tilfældige skader og følgeskader ikke anerkendes i visse lande og stater, gælder ovenstående garantibetingelser muligvis ikke alle kunder. Dersom en givet betingelse i nærværende garanti bliver kendt ugyldig eller uden hævd af retsinstans eller anden kyndig med kompetent jurisdiktion, får sådan kendelse ingen indflydelse på de øvrige garantibetingelsers gyldighed og hævd. 11/99 Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-5602 BD Eindhoven Holland

3 Indholdsfortegnelse Afsnit Side Indledning... 1 Henvendelse til Fluke... 1 Standardtilbehør... 3 Sikkerhed... 3 Instrumentets indretning... 8 Ind- og udgangsstik... 8 Tastatur Display Instrumentets brug Automatisk slukning Kontrastregulering Måling Måling af el-parametre (øvre displayhalvdel) Strømstyrkemåling med kredstrømforsyning Måling af el-parametre (nedre displayhalvdel) Temperaturmåling Termoelementer i

4 725 Brugsanvisning Måling af modstandstemperaturfølere Trykmåling Nulstilling med absolut-trykfølertype Strømafgivelse Afgivelse af 4 20 ma Simulering af 4 20 ma transmitter Afgivelse af andre el-parametre Termoelementsimulering Modstandstemperaturefølersimulering (RTD) Trykafgivelse Indstilling af 0 % og 100 % udgangsværdier Ugangssignal i trin og puls Manuel trindelt ma afgivelse Automatisk puls Indstillinger, lagring og genopkald Transmitterafprøvning Afprøvning af tryktransmitter Afprøvning af trykstyringskomponent Afprøvning af udgangskomponenter Betjening fra computer Batteriudskiftning Sikringsudskiftning Vedligeholdelse Rengøring Kalibrering og reparation på servicecenter Reservedele Tilbehør Uforenelighed med Flukes eksterne trykfølere ii

5 Indholdsfortegnelse (forts.) Specifikationer Jævnstrømsspændingsmåling Jævnstrømsspændingsafgivelse Spændingsmåling og -afgivelse* i mv Måling og afgivelse af ma jævnstrøm Modstandsmåling Modstandsafgivelse Frekvensmåling Frekvensafgivelse Temperatur, termoelementer Kredsstrømforsyning Magnetisering af modstandstemperaturfølere (simulering) Temperatur, modstandstemperaturfølertyper og usikkerhed (ITS-90) Trykmåling Alm. specifikationer Stikordsregister iii

6 725 Brugsanvisning iv

7 Skemafortegnelse Skema Emne Side 1. Oversigt over måle- og afgivelsesfunktioner Internationale tegn Indgangs- og udgangstik Tastatur Termoelementtyper, der kan måles med model Modstandstemperaturfølertyper ma trinværdier A. Øvre displayvisning ved fjernbetjening B. Nedre displayvisning ved fjernbetjening C. "S"-kommando stiller følertype Reservedele Uforenelighed med Flukes trykfølere Trykfølertyper v

8 725 Brugsanvisning vi

9 Illustrationsfortegnelse Figur Emne Side 1. Standardtilbehør Ind- og udgangsklemmer Tastatur Typisk displayvisning Afprøvning af spændingsmåling Måling af spænding- og strømstyrke Forbindelse til kredsstrømforsyning Måling af el-parametre Temperaturmåling på termoelement Temperaturmåling med modstandstemperaturføler, Måling af modstande med 2-, 3- og 4-ledere Trykfølere til tryk- og trykdifferentialemåling Forbindelse til trykmåling Forbindelse til simulering af 4 20 ma transmitter Forbindelse til el-afgivelse Forbindelse til termoelementsimulering Forbindelse til simulering af modstandstemperaturføler med tre ledere vii

10 725 Brugsanvisning 18. Forbindelse til trykafgivelse Afprøvning af termoelementstransmitter Afprøvning af tryktransmitter Afprøvning af trykstyringstransmitter Afprøvning af stylograf Batterierne skiftes Reservedele viii

11 Multifunction Process Calibrator Indledning Flukes model 725 Multifunction Process Calibrator (benævnt instrumentet heri) er et batteridrevet håndinstrument til måling og afgivelse af el- og andre fysiske parametre. Instrumentet har følgende funktioner: Todelt display, hvor måling af spænding, strømstyrke og tryk vises på den øverste halvdel, og den nederste viser måling, afgivelse og simulering af spænding, strømstyrke, tryk, modstandstemperaturfølere, termoelementer, frekvens og modstand. Transmitterafprøvning på todelt display. Ind- og udgang til termoelement med intern isotermisk automatisk temperaturkompensering. Indstillingslager. Afgivelse af signal med såvel manuel trindeling som automatisk trindeling og puls. Computerstyring med terminalsimuleringsprogram. Henvendelse til Fluke Man kan bestille reservedele, få vejledning i brug af instrumentet samt oplysning om nærmeste Flukeforhandler og -servicecenter på tlf.: I U.S.A: FLUKE ( ) I Canada: FLUKE ( ) I Europa: I Japan: I Singapore: I alle andre lande: Man kan endvidere slå op på Flukes web-side: 1

12 725 Brugsanvisning Skema 1. Oversigt over måle- og afgivelsesfunktioner Funktion Måling Afgivelse V jævnstrøm 0 30 V 0 10 V ma jævnstrøm 0 24 ma 0 24 ma Frekvens 1 CPM 10 khz 1 CPM 10 khz Modstand Ω Ω Termoelement Type E, J, K, T, B, R, S, L, U, N, mv Modstandstemperaturføler (RTD) Tryk Andre funktioner 27 trykfølertyper med område fra 10 in. H 2 O vandsøjle til U.S. psi Pt100 Ω (385) Pt100 Ω (3926) Pt100 Ω (3916) Pt200 Ω (385) Pt500 Ω (385) Pt1000 Ω (385) Ni trykfølertyper med område fra 10 in. H 2 O vandsøjle til U.S. psi med ekstern trykkilde (håndpumpe) Kredsspænding, trindeling, puls, lager, todelt display 2

13 Standardtilbehør Standardtilbehør Nedenstående tilbehør følger med instrumentet, jf. fig. 1. Hvis instrumentet er defekt eller mangler noget, skal man omgående henvende sig der, hvor man købte det; ang. reservedelsbestilling henvises der til fortegnelsen over dele man selv kan skifte i skema 9. TL75 søgeledninger 1 sæt rsd.nr. AC72 krokodillenæb 1 sæt prøveledninger med krokodillenæb og dobbeltstik 725 Kortfattet brugsanvisning 725 CD ROM, med brugsanvisning på Reservesikring Sikkerhed Instrumentet er fremstillet iht. IEC1010-1, ANSI/ISA S og CAN/CSA C22.2 nr , og det må kun benyttes som anvist i nærværende brugsanvisning, ellers kan dets beskyttelsesforanstaltninger tage skade. Der anføres Advarsel ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko for brugeren, og Forsigtig ved forhold og fremgangsmåder der kan skade instrumentet eller udstyret der afprøves. I skema 2 er der en oversigt over de internationale tegn der findes på instrumentet og benyttes her i brugsanvisningen. 3

14 725 Brugsanvisning 4 Til forebyggelse af elektrisk stød og personskade: W Advarsel Der må aldrig lægges højere spænding end instrumentet er beregnet til, og som står på det, mellem klemmerne eller mellem en klemme og jord (højst 30 V, 24 ma på nogen klemme). Hver gang man bruger det, skal man først konstatere at instrumentet virker ved at måle en kendt spændingsstyrke. Overhold alle sikkerhedsanvisninger. Søgeben må aldrig sættes på spændingskilder, når søgeledningerne er sat i strømstyrkestikkene. Instrumentet må ikke benyttes hvis det er beskadiget. Inspicér huset inden De bruger instrumentet; se efter revner og manglende plaststykker, og se især isoleringen omkring klemmerne efter. Indstil instrumentet på korrekt funktion og måleområde til opgaven. Se efter, at batteridækslet er på og spændt inden instrumentet tages i brug. Tag søgeledningerne af instrumentet inden batteridækslet tages af. Se prøveledningerne efter for defekt isolering og bart metal, og afprøv om der er gennemgang i dem. Defekte søgeledninger skal udskiftes inden man benytter instrumentet. Hold fingeren væk fra søgebenene, og tag fat om dem bag skærmene. Sæt først prøveledningen på fælleslederen og derpå den anden på den strømførende leder; og omvendt, skal søgeledningen først tages af den strømførende leder. Brug aldrig instrumentet hvis det ikke virker normalt. De indbyggede sikkerhedsforanstaltninger kan være i uorden. Og er man i tvivl, skal man få instrumentet efterset. Brug aldrig instrumentet i nærheden af eksplosionsfarlige gasarter, dampe og støvpartikler.

15 Sikkerhed W Advarsel Når man benytter trykføler, skal man sørge for at der er lukket for og trykket taget af den pågældende ledning inden man tilslutter, og inden man aftager forbindelsen. Man må aldrig benytte anden strømforsyning til instrumentet end 4 stk. batterier af AA-typen korrekt isat huset. Tag altid søgeledningerne af emnet inden De stiller om på en anden måle- og afgivelsesfunktion. Man skal altid benytte de foreskrevne reservedele til reparation og vedligeholdelse. Man skal skifte batterierne så snart batteriindikatoren (B) kommer på displayet, så man ikke tager misvisende målinger og derved udsætter sig for risiko for stød og ulykker. Forsigtig Til forebyggelse af skade på instrument og udstyr der afprøves: Afbryd strømmen, og aflad alle kondensatorer med høj spænding inden man måler modstand og afprøver for gennemgang. Sørg for altid at benytte korrekte stikklemmer, funktion og område til den måling eller afgivelse man agter at foretage. 5

16 725 Brugsanvisning krokodillenæb rsd.nr. AC72 STORE SETUP RECALL 100% 25% 25% 0% søgeledningssæt rsd.nr. TL75 4W 3W ma- ma+ SOURCE / MEASURE 30V MAX ALL TERMINALS V Hz RTD TC V ma LOOP MEASURE COM COM søgeledningssæt med dobbeltstik Figur 1. Standardtilbehør so01f.eps 6

17 Sikkerhed Skema 2. Internationale tegn Vekselstrøm Jævnstrøm Jord Dobbeltisoleret Batteri Når denne tavle forekommer, skal man læse om det pågældende emne her i brugsanvisningen. Tryk O ON/OFF I overensstemmelse med relevant Canadian Standards Association-direktiv I overensstemmelse med relevant EUdirektiv 7

18 725 Brugsanvisning Instrumentets indretning Ind- og udgangsstik Instrumentets ind- og udgangsklemmer fremgår af figur 2 og forklares i skema MULTIFUNCTION CALIBRATOR 1 V ma LOOP ZERO MEAS V ma Hz SOURCE TC RTD C F STORE SETUP 100% RECALL 25% 25% 0% Figur 2. Ind- og udgangsklemmer sh05f.eps 8

19 Instrumentets indretning Skema 3. Indgangs- og udgangstik Nr. Betegnelse Beskrivelse A Trykfølerstik Til trykføler og ledning til computerstyring. B, C MEASURE V, ma stik Indgang til måling af spænding, strømstyrke og kredsspændingsafgivelse. D Ind- og udgang til termoelement Stikdåse til måling og simulering af termoelementer, der passer til miniature polbestemte termoelementstikpropper med flade ben 7,9 mm (0,312 ") fra hinanden. E, F SOURCE/ MEASURE V, RTD, Hz, Ω stik G, H SOURCE/ MEASURE ma stik, 3W, 4W Til afgivelse og måling af spænding, modstand, frekvens og modstandstemperaturfølere. Til afgivelse og måling af strømstyrke og til måling af modstandstemperaturfølere med 3-ledere og 4W-ledere. 9

20 725 Brugsanvisning Tastatur Tasterne på instrumentet fremgår af fig. 3 og forklares i skema MULTIFUNCTION CALIBRATOR MULTIFUNCTION CALIBRATOR MEAS V ma LOOP V ma ZERO Hz SOURCE SOURCE TC RTD C F TC RTD C F STORE SETUP 100% MEAS STORE SETUP V ma LOOP V ma ZERO Hz 100% 7 RECALL 25% 25% 15 RECALL 25% 25% 9 SOURCE / MEASURE ma+ V 3W Hz RTD LOOP ma ma- 4W 30V MAX ALL TERMINALS COM TC V ma LOOP COM 0% MEASURE SOURCE / MEASURE ma+ 3W 30V MAX ALL TERMINALS 0% 10 4W V Hz RTD COM TC V ma COM MEASURE Figur 3. Tastatur sh41f.eps 10

21 Instrumentets indretning Skema 4. Tastatur Nr. Tegn Funktion A O Tænder og slukker instrumentet. B l Omstilling mellem måling af spænding, ma og kredsstrømforsyning på øverste displayhalvdel. C A Omstilling til trykmåling på øverste displayhalvdel. Ved gentagne tryk skiftes mellem trykmåleenhederne. D K Nulstilling af trykfølervisning på både øvre og nedre displayhalvdel. E C Tænder og slukker displaybelysning. Slår kontrastregulering til som startalternativ. F F Omstilling mellem frekvens- og modstandsmåling og -afgivelse. G D Omstilling mellem visning i C og F i termoelement- og modstandstemperaturfølerfunktionerne. H G Ved tryk kaldes en gemt afgivelsesværdi på 100 % af spændvidden frem og indstilles som afgivelsesværdi. Trykker man på tasten og holder den nede gemmes afgivelsesværdien som 100 %-værdi. I H Stiller udgangen op i trin på 25 % af spændvidden. J I Stiller udgangen ned i trin på 25 % af spændvidden. K J Ved tryk kaldes en gemt afgivelsesværdi på 0 % af spændvidden frem og indstilles som afgivelsesværdi. Trykker man på tasten og holder den nede gemmes afgivelsesværdien som 0 %-værdi. Viser firmwareversion. Hold J nede, når der tændes. 11

22 725 Brugsanvisning Skema 4. Tastatur (forts.) Nr. Tegn Funktion L L Omstilling mellem: E langsom gentagen 0 % % - 0 % puls P hurtig gentagen 0 % % - 0 % puls N gentagen 0 % % - 0 % puls i trin på 25 % A M A M 12 M OY OZ XW Y Z Slår automatisk slukning fra Slår automatisk slukning til Øger og sænker afgivelsesniveauet. Omstilling mellem 2-, 3-, og 4-ledere. Skifter mellem gemte indstillinger af instrumentet. I kontrastreguleringsfunktion gør pil op kontrasten stærkere, og pil ned gør den svagere. N Q Kalder en gemt indstilling af instrumentet frem. O S Gemmer en indstilling af instrumentet. Lagrer kontrastindstillinger. P M Omstilling mellem MEASURE (måling) og SOURCE (afgivelse) på nedre displayhalvdel. Indstilling på termoelementmåling og -afgivelse på nedre displayhalvdel. Ved gentagne tryk skiftes Q T mellem diverse termoelementtyper. Omstilling mellem spændings-, ma-afgivelse og ma-simulering på nedre displayhalvdel. R V Indstilling på modstandstemperaturfølermåling og -afgivelse på nedre displayhalvdel. Ved gentagne S R tryk skiftes mellem diverse følertyper. T U Indstilling på trykmåling- og afgivelse. Ved gentagne tryk skiftes mellem diverse rykmåleenhedstyper.

23 Instrumentets indretning Display Figur 4 afbilder hvad der står på et typisk displaybillede. kredsindikator indstillingspositioner i lager batteriindikator måleenhedsvisning funktionsindikatorer automatisk pulsafgivelse Figur 4. Typisk displayvisning so07f.eps 13

24 725 Brugsanvisning Instrumentets brug I dette afsnit gennemgås nogle af instrumentets almindelige anvendelser. Man afprøver spændingsmålingsfunktionen på følgende måde: 1. Forbind spændingsud- med spændingsindgange på instrumentet som vist fig Tænd instrumentet på O -tasten, og stil det på jævnstrømsspænding (øvre displayhalvdel) på l -tasten. 3. Om nødvendigt, kan man stille på SOURCE (nedre displayhalvdel) på M-tasten. Instrumentet måler stadig jævnstrømsspænding, og man kan se den aktuelle måling på øvre displayhalvdel. 4. Indstil på jævnstrømsspændingsafgivelse på V -tasten. 5. Man indstiller på det ciffer, man vil ændre, ved tryk på Y- og Z-tasterne. Ved tryk på X-tasten indstilles 1 V som udgangsværdi. Og trykker man på J- tasten og holder den nede, gemmes 1 V som 0 % værdi. 6. Indstil udgangen til 5 V på X-tasten. Og trykker man på G-tasten og holder den nede, gemmes 5 V som 100 % værdi. 7. Man indstiller på værdier mellem 0 % og 100 % i trin på 25 % ved tryk på H- og I-tasterne. Automatisk slukning Automatisk slukning er slået til fra fabrikken med tidsindstilling på 30 minutter (hvilket vises på skærmen i ca. 1 sekund, når instrumentet tændes færste gang). Når automatisk slukning er slået til, slukker instrumentet af sig selv, når det har henstået uden tasterne er rørt og tidsindstillingen udløber. Man slår automatisk slukning fra ved at trykke på O og Y samtidigt. Og man slår automatisk slukning til ved at trykke på O og Z samtidigt. Man stiller tidsindstillingen ved først at trykke på O og Z samtidigt, og så stille minuttallet et sted melle m1 og 30 minutter på X og W tasterne. 14

25 MULTIFUNCTION CALIBRATOR TC RTD C F Automatisk slukning 725 V ma LOOP ZERO MEAS SOURCE V ma Hz STORE SETUP 100% RECALL 25% 25% 0% Figur 5. Afprøvning af spændingsmåling sh39f.eps 15

26 725 Brugsanvisning Kontrastregulering Bemærk Viker kun med version V2.1 og nyere firmware. Man kan se firmwareversionen i instrumentet ved at holde J nede mens man tænder det. Firmwareversionen står da i den øvre rude i ca. 1 sekund, når initialisering er færdig MULTIFUNCTION CALIBRATOR Man regulerer kontrasten på følgende måde: 1. Hold C og O nede til der står Contrast Adjust (kontrastregulering) på skærmen som vist fig. 6. MEAS SOURCE V ma LOOP V ma ZERO Hz TC RTD C F 2 2. Man stiller kontrasten stærkere ved at holde X nede. 3. Man svækker kontrasten ved at holde W nede. 4 STORE SETUP RECALL 100% 25% 25% 0% 4. Man lagrer kontrastindstilling ved at trykke på S. 3 Figure 6. Kontrastregulering sh06f.eps 16

27 Måling Måling Måling af el-parametre (øvre displayhalvdel) Man måler strømstyrke- og spændingssignal fra en transmitter og udgangssignal fra et trykaggregat på øvre displayhalvdel på følgende måde: 1. Indstil på enten spænding eller strømstyrke på l-tasten. LOOP vises da ikke på displayet. 2. Forbind derpå søgeledningerne som vist på fig. 7. Strømstyrkemåling med kredstrømforsyning Strømafgivelsesfunktionen sætter 24 V i serie på kredsen, der måles, så man kan afprøve en transmitter der ikke er forbundet med indstallationsnettet. Man måler strømstyrke med afgivelse på følgende måde: 1. Forbind instrumentet med transmitterkredsen som vist på fig Tryk så på l-tasten mens instrumentet står på strømstyrkemåling; så kommer LOOP på displayet, og der tændes for den interne 24 V strømforsyning. MEAS SOURCE STORE SETUP RECALL V ma LOOP 725 V ma MULTIFUNCTION CALIBRATOR ZERO Hz TC RTD C F 100% 25% 25% 0% rød sort so42f.eps Figur 7. Måling af spænding- og strømstyrke 17

28 725 Brugsanvisning 725 MULTIFUNCTION CALIBRATOR rød V ma LOOP ZERO MEAS V ma Hz SOURCE STORE SETUP TC RTD C F 100% TEST DC PWR ++ RECALL 25% 25% 0% + sort Figur 8. Forbindelse til kredsstrømforsyning so18f.eps 18

29 Måling Måling af el-parametre (nedre displayhalvdel) Man måler el-parametre på nedre displayhalvdel på følgende måde: 1. Forbind instrumentet som vist fig MULTIFUNCTION CALIBRATOR 2. Stil instrumentet på MEASURE (nedre displayhalvdel) på M-tasten, hvis det ikke allerede er det. 3. Indstil på jævnstrømsspænding eller -strømstyrke på V-tasten eller på frekvens eller modstand på F-tasten. MEAS V ma LOOP V ma ZERO Hz SOURCE TC RTD C F STORE SETUP 100% RECALL 25% 25% 0% Figur 9. Måling af el-parametre sh43f.eps 19

30 725 Brugsanvisning Temperaturmåling Termoelementer Instrumentet kan måle følgende ti slags standardtermoelementer: E, N, J, K, T, B, R, S, L og U, med karakteristika som opført i skema 5. Man måler temperaturen på et termoelement på følgende måde: 1. Forbind termoelementlederne til en passende stikprop, og sæt det i instrumentet som vist på fig. 10. Miniaturestikket er polbestemt idet det ene ben er bredere end det andet, så lad være med at tvinge det forkert i. Bemærk Ifald instrument og miniaturestik ikke har samme temperatur, skal man vente i mindst et minut efter det er sat i til dets temperatur er udlignet. 2. Stil instrumentet på MEASURE (måling), hvis det ikke allerede er det, på M -tasten. 3. Tænd termoelementsfunktionen på T-tasten, og stil ind på den pågældende type termoelement ved gentagne tryk på samme tast. Man kan stille om mellem visning i C og F på D-tasten. 20

31 Måling Skema 5. Termoelementtyper, der kan måles med model 725 Type Positiv leder Positiv lederfarve Negativ leder Forskriftlig spændvidde materiale ANSI* IEC** materiale ( C) E kromel lilla violet konstantan N Ni-Cr-Si orange lyserød Ni-Si-Mg J jern hvid sort konstantan K kromel gul grøn alumel T kobber blå brun konstantan B platin (30 % rhodium) grå platin (6 % rhodium) R platin (13 % rhodium) sort orange platin S platin (10 % rhodium) sort orange platin L jern konstantan U kobber konstantan * Iht. American National Standards Institute (ANSI) er minusleder rød. ** Iht. International Electrotechnical Commission (IEC) er minusleder hvid. 21

32 725 Brugsanvisning ma+ 3W ma- 4W 30V MAX ALL TERMINALS SOURCE / MEASURE V TC Hz RTD LOOP TC COM MEASURE V ma COM miniaturestikprop komponenttemperatur Advarsel! Maksimalt 30 V til Figur 10. Temperaturmåling på termoelement so12f.eps 22

33 Måling Måling af modstandstemperaturfølere Instrumentet kan måle syv typer modstandstemperaturfølere, som opført i skema 6, der karakteriseres ved deres modstand ved 0 C, hvilken kaldes frysepunktet og betegnes med R 0. R 0 på 100 Ω er mest almindelig. Instrumentet kan måle modstandstemperaturfølere med to, tre og fire ledere, hvoraf treledertypen er mest almindelig. Man får størst målenøjagtighed på firledertypen, og mindst på toledertypen. Man måler modstandstemperaturfølersignaler på følgende måde: 1. Stil instrumentet på MEASURE (måling), hvis det ikke allerede er det, på M-tasten. 2. Tænd modstandstemperaturfølermåling på R-tasten, og stil ind på den pågældende følertype ved gentagne tryk på samme tast. 3. Indstil på 2-, 3- eller 4-lederforbindelse på X- og W-tasterne. 4. Forbind derpå instrumentet med føleren som vist på fig Man kan stille om mellem visning i C og F på D-tasten. 23

34 725 Brugsanvisning Skema 6. Modstandstemperaturfølertyper Type (RTD) Frysepunkt (R 0 ) Materiale α Område ( C) Pt100 (3926) 100 Ω platin 0, Ω pr. C Pt100 (385) 100 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Ni120 (672) 120 Ω nikkel 0,00672 Ω pr. C Pt200 (385) 200 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Pt500 (385) 500 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Pt1000 (385) 1000 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Pt100 (3916) 100 Ω platin 0, Ω pr. C Typen af Pt100 der almindelig brugt i U.S.A. er Pt100 (3916), med α = 0, Ω pr. C. (Der også betegnes som JISkurven). Standard modstandstemperaturfølertypen iht. IEC er Pt100 (385), med α = 0,00385 Ω pr. C. 24

35 Måling 30V MAX ALL TERMINALS 2W SOURCE / MEASURE ma+ 3W ma- 4W V Hz RTD COM TC V ma LOOP COM MEASURE RTD Modstand, der skal måles 3W SOURCE / MEASURE ma+ 3W ma- 30V MAX ALL TERMINALS V Hz RTD TC V ma LOOP MEASURE RTD 4W COM COM 4W SOURCE / MEASURE ma+ 3W ma- 30V MAX ALL TERMINALS V Hz RTD TC V ma LOOP MEASURE RTD 4W COM COM Figur 11. Temperaturmåling med modstandstemperaturføler, Måling af modstande med 2-, 3- og 4-ledere so15f.eps 25

36 PRESSURE MODULE PRESSURE MODULE 725 Brugsanvisning Trykmåling Man kan få mange forskellige typer trykfølere fra Fluke, jf. afsnittet Tilbehør her i brugsanvisningen. Man bør læse den tilhørende anvisning inden man benytter trykfølere, da de har vidt forskellig anvendelse, formål og nøjagtighed. trykføler 700P06 RANGE 100 PSIG 700 kpa 7 bar BURST PRESSURE 300 PSIG lav trykdifferentialeføler høj RANGE 700P04 15 PSID/G 100 kpa 1 bar BURST PRESSURE 45 PSIG På fig. 12 afbildes tryk- og trykdifferentialemålerne. Trykdifferentialetypen kan også benyttes som trykmåler idet lav-studsen da skal stå åben til atmosfærisk tryk. Trykføleren skal monteres på emnet til trykmåling. Måling foretages så på følgende måde: W Advarsel Man skal lukke skydeventilerne og tage trykket af, såvel inden man tilslutter som aftager trykføleren, så fri trykudløsning undgås. so11f.eps Figur 12. Trykfølere til tryk- og trykdifferentialemåling Forsigtig Til forebyggelse af mekanisk skade på trykfølere må tilspændingsmomentet både mellem studs og hus og mellem studs og fittings højst være på 10 Ft. lbs. (13,5 Nm) Benyt altid korrekt tilspændingsmoment. Som forholdsregel mod overtryksskade på en føler må den aldrig tilsluttes højere tryk end den er beregnet til; maksimumstrykket står på føleren. 26

37 Måling Til forebyggelse af korrodering på trykføleren må den kun tilsluttes emner af materiale, der er forenelig med den, jf. anvisning på føleren og i tilhørende brugsanvisning. 1. Forbind trykføler og instrument som vist på fig. 13. Studsene har alm. ¼" rørgevind; man kan få nippelmuffer med ¼" ISO-gevind til studsene. 2. Indstil på trykmåling på A-tasten; så registrerer instrumentet automatisk hvilken type trykføler, der er tilsluttet, og indstiller måleområdet dertil. 3. Trykføleren nulstilles som anvist i tilhørende brugsanvisning, hvilket alt efter følertype kan være på forskellig måde, men i alle tilfælde skal der trykkes på K-tasten. Man skifter enhedstype med gentagne tryk på A- tasten mellem: psi, mmhg, inhg, cmh 2 O ved 4 C, cmh 2 O ved 20 C, inh 2 O ved 4 C, inh 2 O ved 20 C, mbar, bar, kg/cm 2, og kpa. Nulstilling med absolut-trykfølertype Til nulstilling starter man med at indstille instrumentet på et kendt tryk; man kan f. eks. benytte lufttrykket, hvis man kender det præcist, undtagen til modul model 700PA3, der har maksimumstryk på 5 US psi og derfor skal have nultrykket tilført med en vakuumpumpe; man kan også benytte et nøjagtigt standardtryk der giver et tryk inden for absolutte trykmodulers område. Indstillingen foretages på følgende måde: 1. Tryk på K-tasten, så står der REF Adjust (nulpunktsindstilling) til højre for trykmålingen på skærmen. 2. Man stiller nu instrumentvisningen op og ned til det tryk man vil have som nulpunkt med henholdvis X- og W-tasten. 3. Man afslutter nulstilling ved at trykke på K-tasten igen. Instrumentet gemmer og genindstiller automatisk nulstillingskompenseringen for én absolut-trykføler, så det ikke behøves nulstilles hver gang man bruger den. 27

38 725 Brugsanvisning skydeventil trykføler 725 MULTIFUNCTION CALIBRATOR V ma LOOP ZERO MEAS V ma Hz SOURCE TC RTD C F STORE SETUP 100% trykdifferentialemåler RECALL 25% L H 25% 0% beholder Figur 13. Forbindelse til trykmåling so37f.eps 28

39 Strømafgivelse Strømafgivelse I afgivelsesfunktionen (SOURCE) kan instrumentet afgive indstillede signaler til afprøvning og måling af styrekomponenter i kredse; afgive spænding, strømstyrke, frekvens og modstand; simulere udgangssignaler fra modstands- og termoelementtemperaturfølere, og måle eksternt gastryk og oprette et indstillet gastryk. Afgivelse af 4 20 ma Man indstiller til strømstyrkeafgivelse på følgende måde: 1. Sæt søgeledningerne i ma-stikkene (i venstre side). 2. Stil instrumentet på afgivelse (SOURCE), hvis det ikke allerede er det, på M -tasten. 3. Stil på strømstyrke på V-tasten, og indstil styrken på X- og W-tasterne. Simulering af 4 20 ma transmitter Til simulering sættes instrumentet i en kreds i stedet for en transmitter og afgiver et givet indstillet signal til afprøvning på følgende måde: 1. Forbind 24 V strømforsyning i kredsen som vist på fig Stil instrumentet på afgivelse (SOURCE), dersom det ikke er det allerede, på M -tasten. 3. Tryk så på V-tasten til der står både ma og SIM på displayet. 4. Indstil den ønskede strømstyrke på X- og W-tasterne. Afgivelse af andre el-parametre Instrumentet kan også afgive spænding, modstand og frekvens, der vises på nedre displayhalvdel. Man indstiller på disse på følgende måde: 1. Forbind prøveledningerne som vist på fig. 15 til den form for afgivelse man skal bruge. 2. Stil instrumentet på afgivelse (SOURCE), hvis det ikke er det allerede, på M -tasten. 3. Stil på jævnstrømsspænding på V-tasten og på frekvens og modstand på F-tasten. 4. Stil afgivelsesværdien på X- og W-tasterne, idet man skifter til det ciffer man vil stille på på Y- og Z-tasterne. 29

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 Rev. 1, 06/04 (Danish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Fishfinder 400C. betjeningsvejledning

Fishfinder 400C. betjeningsvejledning Fishfinder 400C betjeningsvejledning 2006, 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397 8200 eller 800/800 1020

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning SUUNTO M1/M2 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 4 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 4 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere