Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator"

Transkript

1 725 Multifunction Process Calibrator Brugsanvisning Danish October, 1998 Rev.3, 5/ Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 GARANTI Fluke garanterer dette produkt mod materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug og vedligeholdelse i tre år fra afsendelsesdatoen. Dele, reparationer og service garanteres i 90 dage. Garantien gælder kun den oprindelige detailkunde som har købt hos en autoriseret Fluke-forhandler og omfatter hverken sikringer, engangsbatterier eller produkter der efter Flukes skøn er blevet misbrugt, modificeret, skadet ved skødesløshed og uheld og ved unormale driftsforhold og håndtering. Fluke garanterer at software fungerer i alt væsentligt som beskrevet i 90 dage, og at den er korrekt indlæst på medier uden defekter; men Fluke garanterer ikke at software fungerer fejlfrit og uafbrudt. Autoriserede Fluke-forhandlere skal udstede nærværende garanti på ny og ubrugte produkter til detailkunden, men er ikke bemyndiget til at udvide eller ændre garantien på Flukes vegne. Garantiservice ydes kun dersom produktet er købt hos en autoriseret Fluke-forhandler eller dersom køberen har betalt gældende international pris for det. Fluke forbeholder sig ret til at opkræve kunden evt. told- og importafgifter på reparation og ombytningsdele forbundet med indsendelse af et produkt købt i et, men indsendt til reparation i et andet land. Flukes garanti er begrænset til efter eget skøn enten refundering af købspris, vederlagsfri reparation eller ombytning af et defekt produkt indsendt til reparation til et autoriseret servicecenter inden for garantiperioden. Service iht. garantien fås ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter efter returneringsgodkendelse og påfølgende indsendelse af produktet med beskrivelse af defekten til det servicecenter med porto og forsikring forudbetalt (FOB modtager). Fluke påtager sig intet ansvar for forsendelsesskader. Efter reparation iht. garantien returneres produktet til kunden med porto betalt (FOB modtager). Dersom Fluke finder at fejl skyldes misbrug, modificering, uheld eller unormale driftsforhold og behandling, herunder fejl pga. overbelastning fordi instrumentet er blevet brugt under forhold ud over dets normerede driftsområde, eller mekaniske deles normale slitage. giver Fluke et overslag på reparation og indhenter samtykke hertil, inden arbejdet udføres. Efter reparation returneres produktet til kunden med portoen betalt, og kunden får regning for reparation og returneringsomkostninger (FOB afsender). DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TIL- FÆLDIGE OG FØLGESKADER OG TAB, HERUNDER DATATAB, UANSET PÅ HVILET GRUNDLAG ELLER RETSTOLKNING DE REJSES. Da tidsbegrænsning af underforstået garanti, og erstatningspligtsfraskrivelse for tilfældige skader og følgeskader ikke anerkendes i visse lande og stater, gælder ovenstående garantibetingelser muligvis ikke alle kunder. Dersom en givet betingelse i nærværende garanti bliver kendt ugyldig eller uden hævd af retsinstans eller anden kyndig med kompetent jurisdiktion, får sådan kendelse ingen indflydelse på de øvrige garantibetingelsers gyldighed og hævd. 11/99 Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-5602 BD Eindhoven Holland

3 Indholdsfortegnelse Afsnit Side Indledning... 1 Henvendelse til Fluke... 1 Standardtilbehør... 3 Sikkerhed... 3 Instrumentets indretning... 8 Ind- og udgangsstik... 8 Tastatur Display Instrumentets brug Automatisk slukning Kontrastregulering Måling Måling af el-parametre (øvre displayhalvdel) Strømstyrkemåling med kredstrømforsyning Måling af el-parametre (nedre displayhalvdel) Temperaturmåling Termoelementer i

4 725 Brugsanvisning Måling af modstandstemperaturfølere Trykmåling Nulstilling med absolut-trykfølertype Strømafgivelse Afgivelse af 4 20 ma Simulering af 4 20 ma transmitter Afgivelse af andre el-parametre Termoelementsimulering Modstandstemperaturefølersimulering (RTD) Trykafgivelse Indstilling af 0 % og 100 % udgangsværdier Ugangssignal i trin og puls Manuel trindelt ma afgivelse Automatisk puls Indstillinger, lagring og genopkald Transmitterafprøvning Afprøvning af tryktransmitter Afprøvning af trykstyringskomponent Afprøvning af udgangskomponenter Betjening fra computer Batteriudskiftning Sikringsudskiftning Vedligeholdelse Rengøring Kalibrering og reparation på servicecenter Reservedele Tilbehør Uforenelighed med Flukes eksterne trykfølere ii

5 Indholdsfortegnelse (forts.) Specifikationer Jævnstrømsspændingsmåling Jævnstrømsspændingsafgivelse Spændingsmåling og -afgivelse* i mv Måling og afgivelse af ma jævnstrøm Modstandsmåling Modstandsafgivelse Frekvensmåling Frekvensafgivelse Temperatur, termoelementer Kredsstrømforsyning Magnetisering af modstandstemperaturfølere (simulering) Temperatur, modstandstemperaturfølertyper og usikkerhed (ITS-90) Trykmåling Alm. specifikationer Stikordsregister iii

6 725 Brugsanvisning iv

7 Skemafortegnelse Skema Emne Side 1. Oversigt over måle- og afgivelsesfunktioner Internationale tegn Indgangs- og udgangstik Tastatur Termoelementtyper, der kan måles med model Modstandstemperaturfølertyper ma trinværdier A. Øvre displayvisning ved fjernbetjening B. Nedre displayvisning ved fjernbetjening C. "S"-kommando stiller følertype Reservedele Uforenelighed med Flukes trykfølere Trykfølertyper v

8 725 Brugsanvisning vi

9 Illustrationsfortegnelse Figur Emne Side 1. Standardtilbehør Ind- og udgangsklemmer Tastatur Typisk displayvisning Afprøvning af spændingsmåling Måling af spænding- og strømstyrke Forbindelse til kredsstrømforsyning Måling af el-parametre Temperaturmåling på termoelement Temperaturmåling med modstandstemperaturføler, Måling af modstande med 2-, 3- og 4-ledere Trykfølere til tryk- og trykdifferentialemåling Forbindelse til trykmåling Forbindelse til simulering af 4 20 ma transmitter Forbindelse til el-afgivelse Forbindelse til termoelementsimulering Forbindelse til simulering af modstandstemperaturføler med tre ledere vii

10 725 Brugsanvisning 18. Forbindelse til trykafgivelse Afprøvning af termoelementstransmitter Afprøvning af tryktransmitter Afprøvning af trykstyringstransmitter Afprøvning af stylograf Batterierne skiftes Reservedele viii

11 Multifunction Process Calibrator Indledning Flukes model 725 Multifunction Process Calibrator (benævnt instrumentet heri) er et batteridrevet håndinstrument til måling og afgivelse af el- og andre fysiske parametre. Instrumentet har følgende funktioner: Todelt display, hvor måling af spænding, strømstyrke og tryk vises på den øverste halvdel, og den nederste viser måling, afgivelse og simulering af spænding, strømstyrke, tryk, modstandstemperaturfølere, termoelementer, frekvens og modstand. Transmitterafprøvning på todelt display. Ind- og udgang til termoelement med intern isotermisk automatisk temperaturkompensering. Indstillingslager. Afgivelse af signal med såvel manuel trindeling som automatisk trindeling og puls. Computerstyring med terminalsimuleringsprogram. Henvendelse til Fluke Man kan bestille reservedele, få vejledning i brug af instrumentet samt oplysning om nærmeste Flukeforhandler og -servicecenter på tlf.: I U.S.A: FLUKE ( ) I Canada: FLUKE ( ) I Europa: I Japan: I Singapore: I alle andre lande: Man kan endvidere slå op på Flukes web-side: 1

12 725 Brugsanvisning Skema 1. Oversigt over måle- og afgivelsesfunktioner Funktion Måling Afgivelse V jævnstrøm 0 30 V 0 10 V ma jævnstrøm 0 24 ma 0 24 ma Frekvens 1 CPM 10 khz 1 CPM 10 khz Modstand Ω Ω Termoelement Type E, J, K, T, B, R, S, L, U, N, mv Modstandstemperaturføler (RTD) Tryk Andre funktioner 27 trykfølertyper med område fra 10 in. H 2 O vandsøjle til U.S. psi Pt100 Ω (385) Pt100 Ω (3926) Pt100 Ω (3916) Pt200 Ω (385) Pt500 Ω (385) Pt1000 Ω (385) Ni trykfølertyper med område fra 10 in. H 2 O vandsøjle til U.S. psi med ekstern trykkilde (håndpumpe) Kredsspænding, trindeling, puls, lager, todelt display 2

13 Standardtilbehør Standardtilbehør Nedenstående tilbehør følger med instrumentet, jf. fig. 1. Hvis instrumentet er defekt eller mangler noget, skal man omgående henvende sig der, hvor man købte det; ang. reservedelsbestilling henvises der til fortegnelsen over dele man selv kan skifte i skema 9. TL75 søgeledninger 1 sæt rsd.nr. AC72 krokodillenæb 1 sæt prøveledninger med krokodillenæb og dobbeltstik 725 Kortfattet brugsanvisning 725 CD ROM, med brugsanvisning på Reservesikring Sikkerhed Instrumentet er fremstillet iht. IEC1010-1, ANSI/ISA S og CAN/CSA C22.2 nr , og det må kun benyttes som anvist i nærværende brugsanvisning, ellers kan dets beskyttelsesforanstaltninger tage skade. Der anføres Advarsel ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko for brugeren, og Forsigtig ved forhold og fremgangsmåder der kan skade instrumentet eller udstyret der afprøves. I skema 2 er der en oversigt over de internationale tegn der findes på instrumentet og benyttes her i brugsanvisningen. 3

14 725 Brugsanvisning 4 Til forebyggelse af elektrisk stød og personskade: W Advarsel Der må aldrig lægges højere spænding end instrumentet er beregnet til, og som står på det, mellem klemmerne eller mellem en klemme og jord (højst 30 V, 24 ma på nogen klemme). Hver gang man bruger det, skal man først konstatere at instrumentet virker ved at måle en kendt spændingsstyrke. Overhold alle sikkerhedsanvisninger. Søgeben må aldrig sættes på spændingskilder, når søgeledningerne er sat i strømstyrkestikkene. Instrumentet må ikke benyttes hvis det er beskadiget. Inspicér huset inden De bruger instrumentet; se efter revner og manglende plaststykker, og se især isoleringen omkring klemmerne efter. Indstil instrumentet på korrekt funktion og måleområde til opgaven. Se efter, at batteridækslet er på og spændt inden instrumentet tages i brug. Tag søgeledningerne af instrumentet inden batteridækslet tages af. Se prøveledningerne efter for defekt isolering og bart metal, og afprøv om der er gennemgang i dem. Defekte søgeledninger skal udskiftes inden man benytter instrumentet. Hold fingeren væk fra søgebenene, og tag fat om dem bag skærmene. Sæt først prøveledningen på fælleslederen og derpå den anden på den strømførende leder; og omvendt, skal søgeledningen først tages af den strømførende leder. Brug aldrig instrumentet hvis det ikke virker normalt. De indbyggede sikkerhedsforanstaltninger kan være i uorden. Og er man i tvivl, skal man få instrumentet efterset. Brug aldrig instrumentet i nærheden af eksplosionsfarlige gasarter, dampe og støvpartikler.

15 Sikkerhed W Advarsel Når man benytter trykføler, skal man sørge for at der er lukket for og trykket taget af den pågældende ledning inden man tilslutter, og inden man aftager forbindelsen. Man må aldrig benytte anden strømforsyning til instrumentet end 4 stk. batterier af AA-typen korrekt isat huset. Tag altid søgeledningerne af emnet inden De stiller om på en anden måle- og afgivelsesfunktion. Man skal altid benytte de foreskrevne reservedele til reparation og vedligeholdelse. Man skal skifte batterierne så snart batteriindikatoren (B) kommer på displayet, så man ikke tager misvisende målinger og derved udsætter sig for risiko for stød og ulykker. Forsigtig Til forebyggelse af skade på instrument og udstyr der afprøves: Afbryd strømmen, og aflad alle kondensatorer med høj spænding inden man måler modstand og afprøver for gennemgang. Sørg for altid at benytte korrekte stikklemmer, funktion og område til den måling eller afgivelse man agter at foretage. 5

16 725 Brugsanvisning krokodillenæb rsd.nr. AC72 STORE SETUP RECALL 100% 25% 25% 0% søgeledningssæt rsd.nr. TL75 4W 3W ma- ma+ SOURCE / MEASURE 30V MAX ALL TERMINALS V Hz RTD TC V ma LOOP MEASURE COM COM søgeledningssæt med dobbeltstik Figur 1. Standardtilbehør so01f.eps 6

17 Sikkerhed Skema 2. Internationale tegn Vekselstrøm Jævnstrøm Jord Dobbeltisoleret Batteri Når denne tavle forekommer, skal man læse om det pågældende emne her i brugsanvisningen. Tryk O ON/OFF I overensstemmelse med relevant Canadian Standards Association-direktiv I overensstemmelse med relevant EUdirektiv 7

18 725 Brugsanvisning Instrumentets indretning Ind- og udgangsstik Instrumentets ind- og udgangsklemmer fremgår af figur 2 og forklares i skema MULTIFUNCTION CALIBRATOR 1 V ma LOOP ZERO MEAS V ma Hz SOURCE TC RTD C F STORE SETUP 100% RECALL 25% 25% 0% Figur 2. Ind- og udgangsklemmer sh05f.eps 8

19 Instrumentets indretning Skema 3. Indgangs- og udgangstik Nr. Betegnelse Beskrivelse A Trykfølerstik Til trykføler og ledning til computerstyring. B, C MEASURE V, ma stik Indgang til måling af spænding, strømstyrke og kredsspændingsafgivelse. D Ind- og udgang til termoelement Stikdåse til måling og simulering af termoelementer, der passer til miniature polbestemte termoelementstikpropper med flade ben 7,9 mm (0,312 ") fra hinanden. E, F SOURCE/ MEASURE V, RTD, Hz, Ω stik G, H SOURCE/ MEASURE ma stik, 3W, 4W Til afgivelse og måling af spænding, modstand, frekvens og modstandstemperaturfølere. Til afgivelse og måling af strømstyrke og til måling af modstandstemperaturfølere med 3-ledere og 4W-ledere. 9

20 725 Brugsanvisning Tastatur Tasterne på instrumentet fremgår af fig. 3 og forklares i skema MULTIFUNCTION CALIBRATOR MULTIFUNCTION CALIBRATOR MEAS V ma LOOP V ma ZERO Hz SOURCE SOURCE TC RTD C F TC RTD C F STORE SETUP 100% MEAS STORE SETUP V ma LOOP V ma ZERO Hz 100% 7 RECALL 25% 25% 15 RECALL 25% 25% 9 SOURCE / MEASURE ma+ V 3W Hz RTD LOOP ma ma- 4W 30V MAX ALL TERMINALS COM TC V ma LOOP COM 0% MEASURE SOURCE / MEASURE ma+ 3W 30V MAX ALL TERMINALS 0% 10 4W V Hz RTD COM TC V ma COM MEASURE Figur 3. Tastatur sh41f.eps 10

21 Instrumentets indretning Skema 4. Tastatur Nr. Tegn Funktion A O Tænder og slukker instrumentet. B l Omstilling mellem måling af spænding, ma og kredsstrømforsyning på øverste displayhalvdel. C A Omstilling til trykmåling på øverste displayhalvdel. Ved gentagne tryk skiftes mellem trykmåleenhederne. D K Nulstilling af trykfølervisning på både øvre og nedre displayhalvdel. E C Tænder og slukker displaybelysning. Slår kontrastregulering til som startalternativ. F F Omstilling mellem frekvens- og modstandsmåling og -afgivelse. G D Omstilling mellem visning i C og F i termoelement- og modstandstemperaturfølerfunktionerne. H G Ved tryk kaldes en gemt afgivelsesværdi på 100 % af spændvidden frem og indstilles som afgivelsesværdi. Trykker man på tasten og holder den nede gemmes afgivelsesværdien som 100 %-værdi. I H Stiller udgangen op i trin på 25 % af spændvidden. J I Stiller udgangen ned i trin på 25 % af spændvidden. K J Ved tryk kaldes en gemt afgivelsesværdi på 0 % af spændvidden frem og indstilles som afgivelsesværdi. Trykker man på tasten og holder den nede gemmes afgivelsesværdien som 0 %-værdi. Viser firmwareversion. Hold J nede, når der tændes. 11

22 725 Brugsanvisning Skema 4. Tastatur (forts.) Nr. Tegn Funktion L L Omstilling mellem: E langsom gentagen 0 % % - 0 % puls P hurtig gentagen 0 % % - 0 % puls N gentagen 0 % % - 0 % puls i trin på 25 % A M A M 12 M OY OZ XW Y Z Slår automatisk slukning fra Slår automatisk slukning til Øger og sænker afgivelsesniveauet. Omstilling mellem 2-, 3-, og 4-ledere. Skifter mellem gemte indstillinger af instrumentet. I kontrastreguleringsfunktion gør pil op kontrasten stærkere, og pil ned gør den svagere. N Q Kalder en gemt indstilling af instrumentet frem. O S Gemmer en indstilling af instrumentet. Lagrer kontrastindstillinger. P M Omstilling mellem MEASURE (måling) og SOURCE (afgivelse) på nedre displayhalvdel. Indstilling på termoelementmåling og -afgivelse på nedre displayhalvdel. Ved gentagne tryk skiftes Q T mellem diverse termoelementtyper. Omstilling mellem spændings-, ma-afgivelse og ma-simulering på nedre displayhalvdel. R V Indstilling på modstandstemperaturfølermåling og -afgivelse på nedre displayhalvdel. Ved gentagne S R tryk skiftes mellem diverse følertyper. T U Indstilling på trykmåling- og afgivelse. Ved gentagne tryk skiftes mellem diverse rykmåleenhedstyper.

23 Instrumentets indretning Display Figur 4 afbilder hvad der står på et typisk displaybillede. kredsindikator indstillingspositioner i lager batteriindikator måleenhedsvisning funktionsindikatorer automatisk pulsafgivelse Figur 4. Typisk displayvisning so07f.eps 13

24 725 Brugsanvisning Instrumentets brug I dette afsnit gennemgås nogle af instrumentets almindelige anvendelser. Man afprøver spændingsmålingsfunktionen på følgende måde: 1. Forbind spændingsud- med spændingsindgange på instrumentet som vist fig Tænd instrumentet på O -tasten, og stil det på jævnstrømsspænding (øvre displayhalvdel) på l -tasten. 3. Om nødvendigt, kan man stille på SOURCE (nedre displayhalvdel) på M-tasten. Instrumentet måler stadig jævnstrømsspænding, og man kan se den aktuelle måling på øvre displayhalvdel. 4. Indstil på jævnstrømsspændingsafgivelse på V -tasten. 5. Man indstiller på det ciffer, man vil ændre, ved tryk på Y- og Z-tasterne. Ved tryk på X-tasten indstilles 1 V som udgangsværdi. Og trykker man på J- tasten og holder den nede, gemmes 1 V som 0 % værdi. 6. Indstil udgangen til 5 V på X-tasten. Og trykker man på G-tasten og holder den nede, gemmes 5 V som 100 % værdi. 7. Man indstiller på værdier mellem 0 % og 100 % i trin på 25 % ved tryk på H- og I-tasterne. Automatisk slukning Automatisk slukning er slået til fra fabrikken med tidsindstilling på 30 minutter (hvilket vises på skærmen i ca. 1 sekund, når instrumentet tændes færste gang). Når automatisk slukning er slået til, slukker instrumentet af sig selv, når det har henstået uden tasterne er rørt og tidsindstillingen udløber. Man slår automatisk slukning fra ved at trykke på O og Y samtidigt. Og man slår automatisk slukning til ved at trykke på O og Z samtidigt. Man stiller tidsindstillingen ved først at trykke på O og Z samtidigt, og så stille minuttallet et sted melle m1 og 30 minutter på X og W tasterne. 14

25 MULTIFUNCTION CALIBRATOR TC RTD C F Automatisk slukning 725 V ma LOOP ZERO MEAS SOURCE V ma Hz STORE SETUP 100% RECALL 25% 25% 0% Figur 5. Afprøvning af spændingsmåling sh39f.eps 15

26 725 Brugsanvisning Kontrastregulering Bemærk Viker kun med version V2.1 og nyere firmware. Man kan se firmwareversionen i instrumentet ved at holde J nede mens man tænder det. Firmwareversionen står da i den øvre rude i ca. 1 sekund, når initialisering er færdig MULTIFUNCTION CALIBRATOR Man regulerer kontrasten på følgende måde: 1. Hold C og O nede til der står Contrast Adjust (kontrastregulering) på skærmen som vist fig. 6. MEAS SOURCE V ma LOOP V ma ZERO Hz TC RTD C F 2 2. Man stiller kontrasten stærkere ved at holde X nede. 3. Man svækker kontrasten ved at holde W nede. 4 STORE SETUP RECALL 100% 25% 25% 0% 4. Man lagrer kontrastindstilling ved at trykke på S. 3 Figure 6. Kontrastregulering sh06f.eps 16

27 Måling Måling Måling af el-parametre (øvre displayhalvdel) Man måler strømstyrke- og spændingssignal fra en transmitter og udgangssignal fra et trykaggregat på øvre displayhalvdel på følgende måde: 1. Indstil på enten spænding eller strømstyrke på l-tasten. LOOP vises da ikke på displayet. 2. Forbind derpå søgeledningerne som vist på fig. 7. Strømstyrkemåling med kredstrømforsyning Strømafgivelsesfunktionen sætter 24 V i serie på kredsen, der måles, så man kan afprøve en transmitter der ikke er forbundet med indstallationsnettet. Man måler strømstyrke med afgivelse på følgende måde: 1. Forbind instrumentet med transmitterkredsen som vist på fig Tryk så på l-tasten mens instrumentet står på strømstyrkemåling; så kommer LOOP på displayet, og der tændes for den interne 24 V strømforsyning. MEAS SOURCE STORE SETUP RECALL V ma LOOP 725 V ma MULTIFUNCTION CALIBRATOR ZERO Hz TC RTD C F 100% 25% 25% 0% rød sort so42f.eps Figur 7. Måling af spænding- og strømstyrke 17

28 725 Brugsanvisning 725 MULTIFUNCTION CALIBRATOR rød V ma LOOP ZERO MEAS V ma Hz SOURCE STORE SETUP TC RTD C F 100% TEST DC PWR ++ RECALL 25% 25% 0% + sort Figur 8. Forbindelse til kredsstrømforsyning so18f.eps 18

29 Måling Måling af el-parametre (nedre displayhalvdel) Man måler el-parametre på nedre displayhalvdel på følgende måde: 1. Forbind instrumentet som vist fig MULTIFUNCTION CALIBRATOR 2. Stil instrumentet på MEASURE (nedre displayhalvdel) på M-tasten, hvis det ikke allerede er det. 3. Indstil på jævnstrømsspænding eller -strømstyrke på V-tasten eller på frekvens eller modstand på F-tasten. MEAS V ma LOOP V ma ZERO Hz SOURCE TC RTD C F STORE SETUP 100% RECALL 25% 25% 0% Figur 9. Måling af el-parametre sh43f.eps 19

30 725 Brugsanvisning Temperaturmåling Termoelementer Instrumentet kan måle følgende ti slags standardtermoelementer: E, N, J, K, T, B, R, S, L og U, med karakteristika som opført i skema 5. Man måler temperaturen på et termoelement på følgende måde: 1. Forbind termoelementlederne til en passende stikprop, og sæt det i instrumentet som vist på fig. 10. Miniaturestikket er polbestemt idet det ene ben er bredere end det andet, så lad være med at tvinge det forkert i. Bemærk Ifald instrument og miniaturestik ikke har samme temperatur, skal man vente i mindst et minut efter det er sat i til dets temperatur er udlignet. 2. Stil instrumentet på MEASURE (måling), hvis det ikke allerede er det, på M -tasten. 3. Tænd termoelementsfunktionen på T-tasten, og stil ind på den pågældende type termoelement ved gentagne tryk på samme tast. Man kan stille om mellem visning i C og F på D-tasten. 20

31 Måling Skema 5. Termoelementtyper, der kan måles med model 725 Type Positiv leder Positiv lederfarve Negativ leder Forskriftlig spændvidde materiale ANSI* IEC** materiale ( C) E kromel lilla violet konstantan N Ni-Cr-Si orange lyserød Ni-Si-Mg J jern hvid sort konstantan K kromel gul grøn alumel T kobber blå brun konstantan B platin (30 % rhodium) grå platin (6 % rhodium) R platin (13 % rhodium) sort orange platin S platin (10 % rhodium) sort orange platin L jern konstantan U kobber konstantan * Iht. American National Standards Institute (ANSI) er minusleder rød. ** Iht. International Electrotechnical Commission (IEC) er minusleder hvid. 21

32 725 Brugsanvisning ma+ 3W ma- 4W 30V MAX ALL TERMINALS SOURCE / MEASURE V TC Hz RTD LOOP TC COM MEASURE V ma COM miniaturestikprop komponenttemperatur Advarsel! Maksimalt 30 V til Figur 10. Temperaturmåling på termoelement so12f.eps 22

33 Måling Måling af modstandstemperaturfølere Instrumentet kan måle syv typer modstandstemperaturfølere, som opført i skema 6, der karakteriseres ved deres modstand ved 0 C, hvilken kaldes frysepunktet og betegnes med R 0. R 0 på 100 Ω er mest almindelig. Instrumentet kan måle modstandstemperaturfølere med to, tre og fire ledere, hvoraf treledertypen er mest almindelig. Man får størst målenøjagtighed på firledertypen, og mindst på toledertypen. Man måler modstandstemperaturfølersignaler på følgende måde: 1. Stil instrumentet på MEASURE (måling), hvis det ikke allerede er det, på M-tasten. 2. Tænd modstandstemperaturfølermåling på R-tasten, og stil ind på den pågældende følertype ved gentagne tryk på samme tast. 3. Indstil på 2-, 3- eller 4-lederforbindelse på X- og W-tasterne. 4. Forbind derpå instrumentet med føleren som vist på fig Man kan stille om mellem visning i C og F på D-tasten. 23

34 725 Brugsanvisning Skema 6. Modstandstemperaturfølertyper Type (RTD) Frysepunkt (R 0 ) Materiale α Område ( C) Pt100 (3926) 100 Ω platin 0, Ω pr. C Pt100 (385) 100 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Ni120 (672) 120 Ω nikkel 0,00672 Ω pr. C Pt200 (385) 200 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Pt500 (385) 500 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Pt1000 (385) 1000 Ω platin 0,00385 Ω pr. C Pt100 (3916) 100 Ω platin 0, Ω pr. C Typen af Pt100 der almindelig brugt i U.S.A. er Pt100 (3916), med α = 0, Ω pr. C. (Der også betegnes som JISkurven). Standard modstandstemperaturfølertypen iht. IEC er Pt100 (385), med α = 0,00385 Ω pr. C. 24

35 Måling 30V MAX ALL TERMINALS 2W SOURCE / MEASURE ma+ 3W ma- 4W V Hz RTD COM TC V ma LOOP COM MEASURE RTD Modstand, der skal måles 3W SOURCE / MEASURE ma+ 3W ma- 30V MAX ALL TERMINALS V Hz RTD TC V ma LOOP MEASURE RTD 4W COM COM 4W SOURCE / MEASURE ma+ 3W ma- 30V MAX ALL TERMINALS V Hz RTD TC V ma LOOP MEASURE RTD 4W COM COM Figur 11. Temperaturmåling med modstandstemperaturføler, Måling af modstande med 2-, 3- og 4-ledere so15f.eps 25

36 PRESSURE MODULE PRESSURE MODULE 725 Brugsanvisning Trykmåling Man kan få mange forskellige typer trykfølere fra Fluke, jf. afsnittet Tilbehør her i brugsanvisningen. Man bør læse den tilhørende anvisning inden man benytter trykfølere, da de har vidt forskellig anvendelse, formål og nøjagtighed. trykføler 700P06 RANGE 100 PSIG 700 kpa 7 bar BURST PRESSURE 300 PSIG lav trykdifferentialeføler høj RANGE 700P04 15 PSID/G 100 kpa 1 bar BURST PRESSURE 45 PSIG På fig. 12 afbildes tryk- og trykdifferentialemålerne. Trykdifferentialetypen kan også benyttes som trykmåler idet lav-studsen da skal stå åben til atmosfærisk tryk. Trykføleren skal monteres på emnet til trykmåling. Måling foretages så på følgende måde: W Advarsel Man skal lukke skydeventilerne og tage trykket af, såvel inden man tilslutter som aftager trykføleren, så fri trykudløsning undgås. so11f.eps Figur 12. Trykfølere til tryk- og trykdifferentialemåling Forsigtig Til forebyggelse af mekanisk skade på trykfølere må tilspændingsmomentet både mellem studs og hus og mellem studs og fittings højst være på 10 Ft. lbs. (13,5 Nm) Benyt altid korrekt tilspændingsmoment. Som forholdsregel mod overtryksskade på en føler må den aldrig tilsluttes højere tryk end den er beregnet til; maksimumstrykket står på føleren. 26

37 Måling Til forebyggelse af korrodering på trykføleren må den kun tilsluttes emner af materiale, der er forenelig med den, jf. anvisning på føleren og i tilhørende brugsanvisning. 1. Forbind trykføler og instrument som vist på fig. 13. Studsene har alm. ¼" rørgevind; man kan få nippelmuffer med ¼" ISO-gevind til studsene. 2. Indstil på trykmåling på A-tasten; så registrerer instrumentet automatisk hvilken type trykføler, der er tilsluttet, og indstiller måleområdet dertil. 3. Trykføleren nulstilles som anvist i tilhørende brugsanvisning, hvilket alt efter følertype kan være på forskellig måde, men i alle tilfælde skal der trykkes på K-tasten. Man skifter enhedstype med gentagne tryk på A- tasten mellem: psi, mmhg, inhg, cmh 2 O ved 4 C, cmh 2 O ved 20 C, inh 2 O ved 4 C, inh 2 O ved 20 C, mbar, bar, kg/cm 2, og kpa. Nulstilling med absolut-trykfølertype Til nulstilling starter man med at indstille instrumentet på et kendt tryk; man kan f. eks. benytte lufttrykket, hvis man kender det præcist, undtagen til modul model 700PA3, der har maksimumstryk på 5 US psi og derfor skal have nultrykket tilført med en vakuumpumpe; man kan også benytte et nøjagtigt standardtryk der giver et tryk inden for absolutte trykmodulers område. Indstillingen foretages på følgende måde: 1. Tryk på K-tasten, så står der REF Adjust (nulpunktsindstilling) til højre for trykmålingen på skærmen. 2. Man stiller nu instrumentvisningen op og ned til det tryk man vil have som nulpunkt med henholdvis X- og W-tasten. 3. Man afslutter nulstilling ved at trykke på K-tasten igen. Instrumentet gemmer og genindstiller automatisk nulstillingskompenseringen for én absolut-trykføler, så det ikke behøves nulstilles hver gang man bruger den. 27

38 725 Brugsanvisning skydeventil trykføler 725 MULTIFUNCTION CALIBRATOR V ma LOOP ZERO MEAS V ma Hz SOURCE TC RTD C F STORE SETUP 100% trykdifferentialemåler RECALL 25% L H 25% 0% beholder Figur 13. Forbindelse til trykmåling so37f.eps 28

39 Strømafgivelse Strømafgivelse I afgivelsesfunktionen (SOURCE) kan instrumentet afgive indstillede signaler til afprøvning og måling af styrekomponenter i kredse; afgive spænding, strømstyrke, frekvens og modstand; simulere udgangssignaler fra modstands- og termoelementtemperaturfølere, og måle eksternt gastryk og oprette et indstillet gastryk. Afgivelse af 4 20 ma Man indstiller til strømstyrkeafgivelse på følgende måde: 1. Sæt søgeledningerne i ma-stikkene (i venstre side). 2. Stil instrumentet på afgivelse (SOURCE), hvis det ikke allerede er det, på M -tasten. 3. Stil på strømstyrke på V-tasten, og indstil styrken på X- og W-tasterne. Simulering af 4 20 ma transmitter Til simulering sættes instrumentet i en kreds i stedet for en transmitter og afgiver et givet indstillet signal til afprøvning på følgende måde: 1. Forbind 24 V strømforsyning i kredsen som vist på fig Stil instrumentet på afgivelse (SOURCE), dersom det ikke er det allerede, på M -tasten. 3. Tryk så på V-tasten til der står både ma og SIM på displayet. 4. Indstil den ønskede strømstyrke på X- og W-tasterne. Afgivelse af andre el-parametre Instrumentet kan også afgive spænding, modstand og frekvens, der vises på nedre displayhalvdel. Man indstiller på disse på følgende måde: 1. Forbind prøveledningerne som vist på fig. 15 til den form for afgivelse man skal bruge. 2. Stil instrumentet på afgivelse (SOURCE), hvis det ikke er det allerede, på M -tasten. 3. Stil på jævnstrømsspænding på V-tasten og på frekvens og modstand på F-tasten. 4. Stil afgivelsesværdien på X- og W-tasterne, idet man skifter til det ciffer man vil stille på på Y- og Z-tasterne. 29

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 Rev. 1, 06/04 (Danish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Nu kompatibel med Fluke Connect mobil app Start opbygningen af morgendagens testværktøjssystem i dag med Fluke 3000 FC digitalmultimeter. Det nye Fluke Connect

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Fluke ScopeMeter 120 serien

Fluke ScopeMeter 120 serien Fluke ScopeMeter 120 serien ScopeMeter 120 serien:tre-i-ét-enkelhed strømsystemer. Den kompakte ScopeMeter 120 serie er den robuste løsning til industrielle fejlsøgningsog installationsanvendelser. Det

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it.

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it. Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo 174 loggerserie 175 loggerserie 176 loggerserie We measure it. Ny generation af dataloggere - funktionalitet og brugervenlighed uden kompromis Den

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere