2015 Kræftens Bekæmpelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 Kræftens Bekæmpelse"

Transkript

1 BEVILLINGSBETINGELSER 2015 Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø Telefon Telefax Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) og Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF) LÆS BETINGELSERNE så du ved, hvad du kan og skal gøre Spørgsmål i forbindelse med en bevilling kan rettes til en af nedenstående personer i bevillingssektionen, der er sekretariat for de bevilgende udvalg: Sekretær Christina Koefoed-Hansen, tlf , Sekretær AnneMette Bak, tlf , Sekretær Lene Visti, tlf , Sektionsleder Birgit Christensen, tlf ,

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BEVILLINGSBETINGELSER GENERELLE BETINGELSER... 3 Bevillingsansvar... 3 Anvendelsesperiode... 3 Bevillingstyper... 4 Tillægsbevillinger... 4 Udgiftsarter der ikke kan dækkes af bevillingen... 4 Slutrapportering... 4 Forskningsformidling... 5 Open Access NÆRMERE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE: a. Flerårige bevillinger... 6 Generelle bestemmelser... 6 Specielle bestemmelser for rammebevillinger... 6 Specielle bestemmelser for specificerede bevillinger b. Aflønning... 7 Generelle bestemmelser... 7 Lønrammebevillinger... 8 Specielle bestemmelser for specificerede lønbevillinger... 8 Barselsorlov og sygdom c. Postdocstipendier d. Juniorstipendier (KBPF) e. Videnskabelige assistentstillinger f. Ph.d.-studerende g. Teknisk og administrativt personale h. Driftsudgifter i. Apparatur - ejendomsret j. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med en projektbevilling Kortvarige rejser under 1 måneds varighed: Udlandsophold over 1 måneds varighed: UDBETALING OG ADMINISTRATION AF BEVILLINGER Projektbevillinger Bevillinger til længerevarende studieophold i udlandet Regnskabsaflæggelse HUSK!

3 1. GENERELLE BETINGELSER Bevillingsansvar Bevillingshaver (hovedansøger) er ansvarlig for, at bevillingen anvendes til det formål, den er givet til, at der ikke forbruges mere, end der er bevilget, og at bevillingsbetingelserne overholdes. Ud over de generelle betingelser, skal følgende retningslinjer også overholdes. Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer: Bevillingshaver er ansvarlig for at gældende lovgivning om dyreforsøg, videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter m.v. overholdes, herunder at de fornødne godkendelser/registreringer fra f.eks. datatilsyn, etisk komité, dyreforsøgstilsyn m.v. er indhentet inden projektstart. Se Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer: Standarder for god forskningspraksis: Bevillingshaver er ligeledes ansvarlig for, at gældende regler vedrørende videnskabelig uredelighed og god videnskabelig praksis følges. Se Kræftens Bekæmpelses Standarder for god forskningspraksis : sdec2011.pdf. Den Danske Kodeks for Integritet i Forskning: Kræftens Bekæmpelse har tilsluttet sig Den Danske Kodeks for Integritet i Forskning. Det er en forudsætning at forskere der modtager bevilling fra Kræftens Bekæmpelse, efterlever kodeksen. Se Den Danske Kodeks for Integritet i Forskning: Resultater af alle støttede forskningsprojekter skal implementeres bredest muligt i sundhedsvæsnet til gavn for patienter. Bevillingen er givet på baggrund af ansøgningens projektbeskrivelse og budget samt en videnskabelig bedømmelse af projektet og ansøgers kvalifikationer. Væsentlige ændringer i bevillingens forudsætninger - f.eks. at projekt eller bevillingshaver flytter til anden institution - kan således ikke foretages uden udvalgets forudgående godkendelse. Overholdes bevillingsbetingelserne ikke, forbeholder udvalgene sig ret til at inddrage eventuelle restbeløb og kræve hel eller delvis tilbagebetaling af bevillingen. Hvis der opnås støtte fra anden side til samme formål, skal dette meddeles til Kræftens Bekæmpelse, der i givet fald forbeholder sig ret til at reducere bevillingen. Bevillingen er givet under forudsætning af, at bevillingshaver inden for de seneste 10 år ikke har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra tobaksindustrien. Det vil sige virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak. Anvendelsesperiode Bevillingen skal som hovedregel anvendes i den periode, der er anført i bevillingsskrivelsen. Udgifter, der er afholdt før den angivne periode, kan ikke dækkes af bevillingen. 3

4 Bevillingen kan anvendes frem til den dato, der er nævnt i bevillingsskrivelsen. Et eventuelt restbeløb vil således bortfalde - uden nærmere meddelelse - efter den angivne dato. Er der behov for at anvende bevillingen efter bortfaldsdatoen, kan der dog indsendes en begrundet ansøgning herom til udvalget senest 3 måneder før udløbstidspunktet. Bevillingstyper En projektbevilling gives enten som en rammebevilling eller som en bevilling med et specificeret budget. En rammebevilling gives som et fast årligt beløb, der er baseret på ansøgningsbudgettet. En sådan bevilling kan anvendes til videnskabelig og ikke-videnskabelig medhjælp, driftsudgifter, rejseudgifter eller apparatur inden for de i bevillingsbetingelserne angivne retningslinjer. Anvendelse af bevillingen til andre typer af projektrelaterede udgifter, end de ansøgte, kræver ikke det bevilgende udvalgs forudgående godkendelse. Større afvigelser fra ansøgningens budget eller en større overførsel af ubrugte midler fra et bevillingsår til det efterfølgende skal begrundes i de årlige regnskaber. Det bevilgede beløb skal dække udgifterne inkl. pris- og lønændringer i hele bevillingsperioden og må ikke overskrides. En specificeret bevilling gives f.eks. som et antal lønmåneder inden for forskellige personalekategorier plus faste beløb til andre udgiftstyper (drift, apparatur m.v.). Nærmere regler vedrørende ansættelse og aflønning er anført under afsnit 2b. Aflønning. Anvendelse af en specifik bevilling til andre budgetposter end dem, der er anført i bevillingsskrivelsen, kræver det bevilgende udvalgs forudgående godkendelse. Sker der væsentlige ændringer af bevillingens anvendelsestidspunkt, skal dette meddeles til og godkendes af det bevilgende udvalg. Det er ikke nødvendigt at give meddelelse om mindre forsinkelser (under 6 mdr.). Tillægsbevillinger Ansøgninger om udvidelse af allerede givne bevillinger vil kun i helt særlige tilfælde blive imødekommet (se dog pkt. 2 vedr. barselsorlov og længerevarende sygdom). Ansøgninger om tillægsbevillinger skal indeholde en nærmere begrundelse for, at den givne bevilling ikke er tilstrækkelig. Det vil normalt ikke blive betragtet som en acceptabel begrundelse, at projektet ikke er blevet støttet med hele det ansøgte beløb. Udgiftsarter der ikke kan dækkes af bevillingen - Administrationsgebyr og overhead (husleje, lys, vand, telefon etc.) og lignende - Vejledning, studieafgift samt overhead i forbindelse med ph.d.-studier og normalt ikke udgifter til kurser der er forbundet med studiet - Udgifter, der er afholdt før ansøgningstidspunktet - Etablering eller drift af biobanker. Slutrapportering For alle bevillinger skal der fremsendes en afsluttende rapport for såvel projektforløb som bevillingsforbrug. Fristen for indsendelse af rapporterne er angivet i bevillingsskrivelsen. Rapportskemaer udfyldes og fremsendes via Kræftens Bekæmpelses elektroniske ansøgnings- og rapporteringssystem, der findes på Forskning Søg støtte til forskning, her findes 4

5 også Vejledning til elektronisk skema til frigivelse, regnskab og rapport. Ud over en elektronisk udgave af skemaet skal der fremsendes et papireksemplar med en udfyldt underskriftsside. Forskningsformidling Når Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg og Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg hvert år kan uddele store summer til danske kræftforskere, skyldes det bidrag fra den danske befolkning, som støtter Kræftens Bekæmpelse i tillid til, at pengene bliver brugt på bedste måde. For at dette kan fortsætte må Kræftens Bekæmpelse kunne dokumentere, hvad midlerne anvendes til, og sikre befolkningen størst mulig viden om, hvad den får for pengene ved at støtte Kræftens Bekæmpelse. Derfor anmoder vi bevillingshaver om følgende: Du får tilsendt et logo, som skal anvendes ved alle præsentationer af projektet (foredrag, posters, publikationer m.v.). Ved projektets afslutning bedes du i slutrapporten, der indsendes via det elektroniske ansøgningsog rapporteringssystem, indskrive et kort populært resumé over de resultater, der er nået. Rapporten vil blive videresendt til Kræftens Bekæmpelses kommunikationsafdeling med henblik på en eventuel pressepublikation. Resultaterne af forskningsprojektet bør publiceres i anerkendte tidsskrifter med peer-review. Når du udtaler dig til medierne om det støttede projekt eller når du publicerer resultaterne af projektet, bør du altid nævne finansieringskilden. Såfremt dit projekt egner sig til bredere offentliggørelse, kan du blive kontaktet af Kræftens Bekæmpelse, som i samarbejde med dig vil udarbejde populariserede artikler/tekster om projektet. Disse artikler/tekster udarbejdes til brug ved oplysnings- og/eller indsamlingsaktiviteter. Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger arrangerer foredrag med henblik på formidling af forskningsresultater. Vi vil derfor bede dig om at stille dig til rådighed som foredragsholder i lokalforeningerne. Open Access Kræftens Bekæmpelse har tilsluttet sig de offentlige forskningsråd og fondes Open Accesspolitik. Open Access-politik Det er ønsket, at Open Access anvendes som standard i forbindelse med videnskabelig publicering. Målet er, at alle videnskabelige artikler, som er kvalitetssikrede i peer review og optaget i et videnskabeligt tidsskrift, skal kunne læses og distribueres uden finansielle, tekniske eller juridiske restriktioner. De publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet af forskningsprojekter, der er helt eller delvist finansieret af Kræftens Bekæmpelse, skal gøres frit tilgængelige for alle via Open Access, hvis tidsskriftet tillader det. Meningen er at give alle mulighed for uhindret og omkostningsfri digital adgang til at kunne læse og anvende videnskabelig information i digital form via internettet. Dette vil forbedre mulighederne for en bredere anvendelse af de nyeste forskningsresultater. Kræftens Bekæmpelse ønsker med Open Access-politikken samtidig at sikre forskerne et bedre ståsted med hensyn til ophavsret til egne artikler i forbindelse med videnskabelig publicering. 5

6 Forskere, der opnår bevillinger fra Kræftens Bekæmpelse, skal overholde de krav og betingelser, der er forbundet med Open Access. Se de nærmere krav og betingelser her: Bevillingshavere skal i forbindelse med afrapportering i det elektroniske ansøgnings- og rapporteringssystem, angive links til de videnskabelige publikationer, der er parallel publiceret i Open Access. 2. NÆRMERE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE: 2a. Flerårige bevillinger Generelle bestemmelser Har udvalget besluttet at give en flerårig bevilling til projektet, fremgår det af bevillingsskrivelsen, hvor mange år bevillingen er givet til. Bevillingen for 1. år vil kunne anvendes fra det tidspunkt, der er angivet i bevillingsskrivelsen, mens anvendelsen af bevillinger til 2. og efterfølgende år normalt forudsætter indsendelse af en frigivelsesansøgning. Frigivelsesansøgningen skal normalt indsendes senest 15. september året før det pågældende projektårs begyndelse, medmindre anden frist er angivet i bevillingsskrivelsen. Ansøgning fremsendes ved udfyldelse af et frigivelsesskema, der findes i Kræftens Bekæmpelses elektroniske ansøgnings- og rapporteringssystem på Forskning Søg støtte til forskning, her findes også Vejledning til elektronisk skema til frigivelse, regnskab og rapport. Hvis ansøgning om frigivelse ikke indsendes til den anførte frist, forbeholder Kræftens Bekæmpelse sig ret til at stoppe udbetalingen af bevillingen uden forudgående varsel, når det hidtil frigivne beløb er opbrugt. Ny udbetaling vil først finde sted, når ansøgning om frigivelse er indsendt, og frigivelsen er godkendt. Ansættelse af personale bør som nævnt under pkt. 2b ske for den samlede bevillingsperiode, selv om de bevilgede midler frigives for 1 år ad gangen, idet opsigelse vil ske med overenskomstmæssigt varsel, hvis ændringer i projektforløbet medfører, at dele af bevillingen ikke kan frigives. Vedrørende ansættelsesperioder for stipendiater og videnskabelige assistenter gælder de under pkt. 2c - 2e anførte retningslinjer. Specielle bestemmelser for rammebevillinger Bevillingsskrivelsen vil indeholde en angivelse af det bevilgede beløb for hvert af de år, der er dækket af bevillingen. Beløbet skal også dække pris- og lønstigninger. Når frigivelse af rammen for 2. eller eventuelle efterfølgende år er godkendt, vil der blive fremsendt en skriftlig meddelelse herom til bevillingshaver. Specielle bestemmelser for specificerede bevillinger Bevillingsskrivelsen vil indeholde et specificeret budget for første bevillingsår samt en angivelse af det afsatte beløb for det/de efterfølgende år. Når frigivelse af bevillingen for 2. eller eventuelle efterfølgende år er godkendt, vil der blive fremsendt en specificeret bevillingsskrivelse for den frigivne del af bevillingen. 6

7 2b. Aflønning I forbindelse med ansøgning om frigivelse af en del af en flerårig specificeret bevilling kan der søges om mindre forskydninger mellem bevilgede budgetposter (f.eks. mellem beløb til apparatur og driftsudgifter), hvis dette begrundes. Generelle bestemmelser Hvis navnet på en person, der skal aflønnes af en bevilling, er anført i bevillingsskrivelsen, kan bevillingen ikke anvendes til aflønning af andre uden udvalgets forudgående godkendelse. Er der ikke anført navne i bevillingsskrivelsen er det bevillingshavers ansvar at sikre, at de eller den person, der ansættes, har de kvalifikationer, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Aflønning skal ske i overensstemmelse med arbejdsstedets overenskomst med den pågældendes forhandlingsberettigede organisation. Overenskomstmæssige løntillæg ydes afhængig af stillingskategori. Aflønning må ikke ske over det faglige niveau, der er nødvendigt for projektets gennemførelse. Individuelle/personlige løntillæg samt særlige tillæg som ikke har sammenhæng med projektets udførelse, ydes normalt ikke. Godkendelse af sådanne tillæg, skal indhentes forud for aflønningen. Ved ansøgning om løntillæg skal projektrelateret begrundelse fremsendes. Rammebevillinger forhøjes ikke, selv om udvalget tillader, at en person, der er aflønnet af bevillingen, får et individuelt tillæg. Retningslinjerne for aflønning og herunder for ydelse af tillæg kan eventuelt blive ændret som konsekvens af nye overenskomster. Regler for ansættelse af stipendiater og videnskabelige assistenter er anført under pkt. 2c - 2f. Den nøjagtige lønberegning, herunder anciennitetsfastsættelse, samt lønudbetaling foretages af den administrerende institution. Betaling for overarbejde kan normalt ikke accepteres og forudsætter altid Kræftens Bekæmpelses godkendelse. I forbindelse med alle ansættelser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale. Såfremt en ansættelsesaftale ikke udfærdiges af den administrerende institution, skal der udfyldes et ansættelsesskema, der skal underskrives af såvel den ansatte som af bevillingshaver, hvorefter skemaet fremsendes til Bevillingssektionen, Kræftens Bekæmpelse. Skemaet kan downloades fra Kræftens Bekæmpelses hjemmeside Forskning Søg støtte til forskning. Lønindplacering og eventuelle tillæg samt ansættelsesperioden ved projektet skal fremgå af ansættelsesaftale eller skema. Er der tale om en tidsbegrænset ansættelse, ophører ansættelsesforholdet automatisk og uden varsel ved udløbet af den ansættelsesperiode, der er anført i den skriftlige ansættelsesaftale eller ansættelsesskemaet. I tilfælde af at en ansat må opsiges inden for vedkommendes ansættelsesperiode, er det bevillingshavers ansvar at sikre, at de gældende regler vedrørende opsigelsesvarsler overholdes. Kræftens Bekæmpelse dækker ikke merudgifter, der skyldes misligholdelse af disse regler. I forbindelse med flerårige bevillinger bør bevillingshaver tilstræbe, at der udfærdiges ansættelsesaftaler dækkende hele bevillingsperioden, idet en ansættelse kan bringes til ophør med et varsel i overensstemmelse med funktionærlovens regler, såfremt ændringer i projektforløbet medfører, at dele af bevillingen ikke kan frigives. Kræftens Bekæmpelse dækker i sådanne tilfælde lønudgiften i opsigelsesperioden. 7

8 Projektansættelser sker i øvrigt i henhold til funktionærlovens, ferielovens og dagpengelovens regler. Herudover er projektmedarbejderne underkastet arbejdsstedets ansættelses-, ordens- og arbejdsregler, forudsat at disse ikke er i modstrid med de for bevillingen stillede betingelser, herunder bevillingshavers ansvar. De ansatte er endvidere omfattet af de på stedet gældende regler for valgbarhed og stemmeret til institutbestyrelser o.l., forudsat at disse ikke er i modstrid med bevillingsbetingelserne, herunder bevillingshavers ansvar. Ferieafholdelse og sygdom skal altid indberettes til lønkontoret på den administrerende institution efter de for institutionen gældende retningslinjer. I de tilfælde, hvor den ansattes institution foretager hensættelse af fiktive feriepenge på en særlig fælleskonto, skal uforbrugte fiktive feriepenge tilbageføres til bevillingskontoen inden aflæggelse af slutregnskab for bevillingen. Lønrammebevillinger Er bevillingen ydet som en lønrammebevilling, kan den ikke overskrides, selv om den ansattes løn overstiger bevillingsbeløbet. En lønrammebevilling til et postdocstipendium ydet af KBVU til ansættelse i Danmark, kan ud over stipendiatens løn i den angivne periode også anvendes til indkøb af driftsmidler. En lønrammebevilling til et postdocstipendium ydet til ansættelse i forbindelse med et længerevarende udlandsophold kan kun anvendes til stipendiatens løn. Et eventuelt overskydende lønrammebeløb vil blive besparet. Specielle bestemmelser for specificerede lønbevillinger Lønbevillingen dækker det antal arbejdsmåneder/timer der er anført i bevillingsskrivelsen. Det anførte lønbeløb er et gennemsnitsbeløb for den pågældende personalekategori. Beløbet skal dække den overenskomstmæssige løn inkl. arbejdsgiverbidrag, feriegodtgørelse m.v. Såfremt det viser sig, at beløbet er for lavt, fordi den ansatte har en høj anciennitet eller på grund af merudgifter i forbindelse med barsel og sygdom (se afsnittet vedr. barselsorlov og sygdom), vil Kræftens Bekæmpelse dække differencen. Er beløbet for højt, fordi den ansatte har lav anciennitet, skal det overskydende beløb tilbagebetales til Kræftens Bekæmpelse. Det er ikke muligt at anvende differencen til forlængelse af ansættelsen eller andre formål. Anvendes en bevilling til ansættelse af timelønnet personale vil lønanvisning ske efter fremsendelse af timesedler, underskrevet af bevillingshaver og den ansatte, til den administrerende institution. Det er bevillingshavers ansvar at sikre, at det bevilgede antal måneder/timer ikke overskrides. Hvis der i forbindelse med lønbevillinger er anført et lønbeløb uden måneds-/timeangivelse, er det bevillingshavers ansvar at sikre, at det bevilgede beløb ikke overskrides. Barselsorlov og sygdom Bevillingshaver skal i samarbejde med den administrerende institution sikre, at barselsorlov og sygdom får mindst mulig betydning for projektets udførelse. 8

9 I tilfælde af barselsorlov eller længerevarende sygdom (over 1 md.) inden for ansættelsesperioden kan ansættelsesperioden forlænges, eller der kan ansættes en vikar, i en periode svarende til fraværsperioden. Dette kan ske på baggrund af indkomne refusionsbeløb fra barselsfond og kommunen og/eller en tillægsbevilling. En sådan kan ansøges, hvis udgiften til en forlængelse eller vikar ikke kan dækkes af refusioner, og hvis bevillingen ikke er ydet som en rammebevilling. Det skal af en ansøgning om tillægsbevilling fremgå, i hvilken periode den pågældende er ansat på projektet, idet vikar eller forlængelse normalt kun bevilges i forbindelse med ansættelser af en vis varighed (ca. 1 år). Refusion fra barselsfond og kommunen skal søges tidligst muligt, og sådanne refusioner skal indsættes på bevillingskontoen til dækning af den ansattes løn under orloven. Er bevillingen ydet som en rammebevilling, er det ikke muligt at søge en tillægsbevilling i forbindelse med udgifter til vikar eller en forlængelse af ansættelsen. 2c. Postdocstipendier Postdocstipendier tildeles forskere, der har erhvervet en ph.d.-grad eller tilsvarende, og som kan dokumentere en vis forskningserfaring, til udførelse af et selvstændigt forskningsprojekt. Er ph.d. graden ikke opnået på bevillingstidspunktet, kan bevillingen ikke ibrugtages før, der er fremsendt bevis for opnåelsen af graden til det bevilgende udvalg. Stipendiet er tildelt for den periode, der er anført i bevillingsskrivelsen. Stipendiet er en fuldtidsstilling. Stipendiaten må ikke have andet lønnet arbejde i stipendietiden, medmindre det bevilgende udvalg har givet tilladelse hertil. En sådan tilladelse kan kun forventes givet i helt ekstraordinære tilfælde. Der ydes ikke 1. reservelægetillæg eller afdelingslægetillæg i forbindelse med postdocstipendier. Hvis postdocstipendiaten i forvejen er lønnet med et lektortillæg, har været ansat i en lektorstilling, eller har en doktorgrad, kan vedkommende aflønnes med løn svarende til lønnen for forskningslektorer ved universiteterne. 2d. Juniorstipendier (KBPF) Juniorstipendier tildeles forskere, der kan dokumentere en vis forskningserfaring (skal som minimum være førsteforfatter på én artikel i et internationalt tidsskrift med peer review eller tilsvarende). Stipendiet er tildelt for den periode, der er anført i bevillingsskrivelsen. Stipendiet er en fuldtidsstilling. Stipendiaten må ikke have andet lønnet arbejde i stipendietiden, medmindre det bevilgende udvalg har givet tilladelse hertil. En sådan tilladelse kan kun forventes givet i helt ekstraordinære tilfælde. Der ydes ikke 1. reservelægetillæg eller afdelingslægetillæg i forbindelse med juniorstipendier. 2e. Videnskabelige assistentstillinger Stillingen som videnskabelig assistent er oprettet med to formål: 9

10 1. At give unge kandidater, uden tilstrækkelige kvalifikationer til at opnå egen løn/stipendium, mulighed for at uddanne sig til forskere gennem samarbejde med en anerkendt forsker i et anerkendt projekt. 2. At gøre det muligt for forskere efter eget valg at knytte videnskabelig arbejdskraft til deres projekt. Bevillingshaver/projektleder vil normalt være i en stilling ækvivalerende afdelingsleder, laboratoriechef, overlæge eller lignende. Det er først og fremmest projektlederens kvalifikationer og projektets lødighed, der er afgørende for tildelingen af videnskabelig assistance. Bevillingshaver kan selv vælge hvem, der ansættes som videnskabelig assistent. Ansættelse af en anden person inden for bevillingsperioden kræver ikke udvalgets godkendelse, med mindre bevillingen er givet til aflønning af en navngiven person. Eventuel afskedigelse skal ske i henhold til funktionærlovens regler. Ved alle ansættelser af videnskabelige assistenter skal følgende retningslinjer overholdes: Den videnskabelige assistent arbejder under bevillingshavers ledelse med den hovedopgave at deltage i det projekt, hvortil bevillingen er givet. Eventuelt bevilget laboratorie- eller sekretærassistance er knyttet til projektet - ikke til stillingen som videnskabelig assistent. Dette betyder, at det er bevillingshavers ansvar at træffe de nødvendige dispositioner vedrørende fordeling af ressourcer til disse formål. Det tilrådes endvidere, at den videnskabelige assistent og bevillingshaver inden ansættelsen træffer aftale om medforfatterproblematik og andre kompetencespørgsmål. Videnskabelige assistenter aflønnes normalt med løn svarende til lønnen for juniorstipendiater. Hvis bevillingshaver har fået tilladelse til at ansætte en videnskabelig assistent med en ph.d.-grad eller en doktorgrad, kan vedkommende aflønnes efter reglerne for postdocstipendiater. Vælger bevillingshaver at ansætte en kandidat, der er ph.d.-studerende, gælder de under pkt. 2f nævnte retningslinjer. 2f. Ph.d.-studerende Juniorstipendiater (KBPF) eller videnskabelige assistenter, der aflønnes af en projektbevilling, kan tilmelde sig et ph.d.-studium, men det er forskningsprojektet, det bevilgende udvalg støtter, ikke personens forskeruddannelse. Kræftens Bekæmpelse dækker ikke udgifter til vejledning, studieafgift samt evt. generelt overhead i forbindelse med ph.d.-studiet, og normalt ikke udgifter til de kurser der er forbundet med studiet. Ph.d.-studerende aflønnes normalt som andre juniorstipendiater, videnskabelige assistenter eller efter reglerne for løn til ph.d.-studerende. 2g. Teknisk og administrativt personale Specificerede bevillinger til fuldtidsansættelse kan anvendes til deltidsansættelse af flere personer eller af samme person i en længere periode forudsat, at den samlede ansættelsestid ikke overstiger det bevilgede antal måneder. Tilsvarende kan bevillinger til deltidsansættelse anvendes til fuldtidsansættelse i en kortere periode. Vedrørende aflønningsforhold m.v. henvises til pkt. 2b. 10

11 2h. Driftsudgifter Rammebevillinger og specificerede driftsbevillinger kan anvendes til materialer, kemikalier, apparatur under kr. ekskl. moms, forsøgsdyr, IT-udgifter, publicering og projektrelaterede bøger og tidsskrifter. Anvendes bevillingen til indkøb af IT-udstyr eller andet elektronisk udstyr gælder de under pkt. 2i anførte regler vedrørende ejendomsret. Såfremt det i løbet af bevillingsperioden viser sig hensigtsmæssigt at anvende bevillingen til andre typer driftsudgifter i forbindelse med projektet end dem, der er anført i ansøgningen, er dette tilladt, såfremt de hører under ovennævnte kategorier. Driftsbevillinger/rammebevillinger kan ikke anvendes til dækning af administrationsgebyr og generelt overhead (husleje, lys, vand, telefon m.v.). 2i. Apparatur - ejendomsret IT-udstyr og andet elektronisk udstyr (uanset pris) samt laboratorieudstyr over kr. ekskl. moms betragtes som apparatur. Specificerede apparaturbevillinger kan kun anvendes til indkøb af det apparatur, som er angivet i ansøgningen. Viser det sig mere hensigtsmæssigt at indkøbe andet apparatur, skal dette godkendes af det bevilgende udvalg før indkøbet. Såfremt der ikke er anført andet i bevillingsskrivelsen, ejes apparaturet af den institution, hvor projektet udføres, men bevillingshaver har brugsret til apparaturet, så længe vedkommende anvender det til kræftforskning ved institutionen. Brugsretten kan overdrages til andre kræftforskere, når bevillingshavers brug af apparaturet ophører. Det påhviler institutionen at afholde udgifter til installation, drift og vedligeholdelse af apparaturet, medmindre der er givet særskilt bevilling hertil. Apparatur bevilget til projekter, der udføres på Kræftens Bekæmpelses forskningscenter, er altid Kræftens Bekæmpelses ejendom. Hvis en bevillingshaver ophører med at anvende apparatur, der ejes af Kræftens Bekæmpelse, til det projekt, det er bevilget til, skal Kræftens Bekæmpelse informeres. Almindelige prisstigninger på apparatur, der er specificeret i bevillingsskrivelsen, vil kunne dækkes efter nærmere aftale med Kræftens Bekæmpelse. 2j. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med en projektbevilling Kortvarige rejser under 1 måneds varighed: Transport- og hoteludgifter: Billigste rejseform skal normalt benyttes. Hvis dyrere rejseform er nødvendig, skal dette nærmere begrundes og godkendes af Kræftens Bekæmpelse. Hoteludgifter kan maksimalt udgøre de takster, der er anført i Moderniseringsstyrelsens cirkulære om satsregulering. Rejseregnskab med originale fakturaer, billetter, taxakvitteringer m.v. skal sendes til den administrerende institution som dokumentation for de afholdte udgifter. 11

12 Udlandsophold over 1 måneds varighed: Er der bevilget løn i forbindelse med et udlandsophold, varetages lønadministrationen normalt af Kræftens Bekæmpelse, såfremt bevillingshaver ikke er tilknyttet en dansk institution. Udgifter til rejse, fragt, sygeforsikring m.v. refunderes ved fremsendelse af originale bilag til den administrerende institution. Rejseudgifterne kan maksimalt udgøre de bevilgede beløb anført i bevillingsskrivelsen. 3. UDBETALING OG ADMINISTRATION AF BEVILLINGER Evt. spørgsmål i relation til nedenstående administrationsregler kan rettes til Bevillingssektionen i Kræftens Bekæmpelse se oplysningerne på forsiden af betingelserne. Projektbevillinger En projektbevilling administreres normalt af den institution, hvor projektet udføres. Nedenstående retningslinjer er gældende for bevillingsadministrationen: Bevillingen skal holdes adskilt fra andre midler, bevillingshaver råder over. Det vil bl.a. sige, at den ikke må administreres via konti, der anvendes til andre bevillinger. For specificerede bevillinger skal der endvidere oprettes en separat konto for hver budgetpost, der er bevilget i måneder (løn), og budgetposter, der er bevilget som faste beløb såsom beløb til driftsmidler og apparatur. Det er kun nødvendigt at oprette én konto for rammebevillinger. Der skal oprettes nye konti, når der gives en ny bevilling (nyt bevillingsnummer hos Kræftens Bekæmpelse), mens flerårige bevillinger skal administreres på samme konto/konti i hele bevillingsperioden. Bevillingen anvises kvartalsvis forud i 4 rater, som regel i januar, april, juli og oktober. Udgangspunktet for beregning af acontoraterne er de beløb, der er anført i bevillingsskrivelsen samt et jævnt forbrug fordelt over bevillingsperioden. Udbetalingstakten kan evt. ændres, hvis forbrugsforløbet afviger væsentligt fra det forudsatte. Bevillinger til større, specificeret apparatur kan udbetales på én gang, når købet er aktuelt. Desuden kan mindre bevillinger efter nærmere aftale med Kræftens Bekæmpelse udbetales på én gang. Som tidspunkt for udbetalingen af 1. rate af bevillingen anføres den dato, hvor den aktuelle del af bevillingen tages i brug. Bevillingen kan tidligst tages i brug ved starten af den periode, der er angivet i bevillingsskrivelsen. Acontoskemaer, der kan anvendes til udarbejdelse af udbetalingsanmodninger, udsendes sammen med bevillingsskrivelserne til bevillingshaverne. I øvrigt kan skemaet downloades fra Kræftens Bekæmpelses hjemmeside Forskning Søg støtte til forskning Vejledninger og skemaer. I skemaet anføres oplysninger om acontoraternes størrelse, udbetalingstidspunkter samt nummeret på den institutionskonto, beløbet skal indsættes på. Bevillingshaver og institutionens regnskabskontor kan indbyrdes aftale hvem, der udfylder skemaet. De udfyldte skemaer fremsendes til Kræftens Bekæmpelse. der herefter udbetaler raterne til de fastsatte terminer med angivelse af de kontonumre, der er oplyst fra institutionen. Bevillingen kan ikke anvendes til dækning af administrationsafgift, men institutionen kan indsætte den udbetalte del af bevillingen til forrentning på en bankkonto og beholde renten til dækning af administrationsomkostninger. Generelle overheads kan ikke dækkes af bevillingen. Lønudbetaling foretages af den administrerende institution i henhold til de under punkt 2b - 2f anførte retningslinjer. 12

13 Driftsmidler, apparatur m.v. betales af den administrerende institution på baggrund af originale fakturaer, der attesteres af bevillingshaver. Bevillingshaver skal aflægge regnskab for bevillingen efter de anførte retningslinjer. Endelig afregning af bevillingen sker i forbindelse med den afsluttende regnskabsaflæggelse, hvorefter alle konti lukkes. Restbeløb under 100 kr. afregnes ikke. Kræftens Bekæmpelses revision forbeholder sig ret til at træffe aftale med institutionen vedrørende adgang til regnskabsbilag. Bevillingen må ikke medføre en beskæring af de midler, bevillingshaver har fået tildelt fra institutionen til forskning. Udbetalinger til bevillingshavere i Kræftens Bekæmpelse foregår på samme vis som udbetalinger til eksterne bevillingshavere. Bevillinger til længerevarende studieophold i udlandet Bevillinger til længerevarende studieophold administreres normalt af Kræftens Bekæmpelse. Omfatter bevillingen løn skal det med bevillingsskrivelsen fremsendte ansættelsesskema udfyldes og fremsendes til bevillingssektionen i Kræftens Bekæmpelse, hvorefter lønnen vil blive anvist fra Kræftens Bekæmpelses lønkontor. Skemaerne skal fremsendes i god tid, før lønudbetalingen skal finde sted (senest den 1. i ansættelsesmåneden). Bevillinger til rejseudgifter anvises efter fremsendelse af originale fakturaer. De anvendte billetter skal fremsendes til bevillingssektionen i Kræftens Bekæmpelse. Bevillinger til fragt og sygeforsikring anvises efter fremsendelse af originale fakturaer. Der skal endvidere fremsendes kopi af sygeforsikringsbeviset. Bevillinger til merudgifter til ophold og bolig anvises efter indsendelse af det i bevillingsskrivelsen vedlagte acontoskema. Anmodningen kan tidligst fremsendes 3 uger før studieopholdets start. Kræftens Bekæmpelse varetager ikke bevillingshavers skatteforhold, spørgsmål desangående rettes til SKAT. Ved eventuel skattefritagelse indsendes dokumentation til administrerende institution. Regnskabsaflæggelse For hvert bevillingsår skal der til det bevilgende udvalg aflægges regnskab for de afholdte udgifter via Kræftens Bekæmpelses elektroniske ansøgnings- og rapporteringssystem, der findes på Forskning Søg støtte til forskning, her findes også Vejledning til elektronisk skema til frigivelse, regnskab og rapport. Ud over en elektronisk udgave af skemaet skal der fremsendes et papireksemplar med en udfyldt underskriftsside. Til regnskabet som sendes i papirudgave til Bevillingssektionen, skal der være vedlagt posteringsoversigter, kontoudtog visende de enkelte posteringer, samt kopier af ansættelseskontrakter/aftaler for ansatte aflønnet af bevillingen. I forbindelse med bevillinger, der anvendes til lønudgifter, skal der desuden udfyldes en ansættelsesoversigt i det elektroniske regnskabsskemas trin 2 i det elektroniske ansøgnings- og rapporteringssystem. Oversigten skal vise hvem, der har været aflønnet af bevillingen for det afregnede beløb. Regnskabet skal altid underskrives af bevillingshaver, da vedkommende er ansvarlig for, at bevillingsbetingelserne overholdes. 13

14 Husk - som tidligere nævnt på s at Kræftens Bekæmpelse ikke dækker administrationsgebyrer og generelle overheads. Tilskrevne renter af forudbetalte acontobeløb tilfalder institutionen til dækning af administrationsomkostninger. Regnskab aflægges på følgende tidspunkter: 1-årige bevillinger: Regnskab aflægges, så snart bevillingen er opbrugt eller senest inden den regnskabsfrist, der er anført i bevillingsskrivelsen. Flerårige bevillinger: Der aflægges delregnskab for hvert bevillingsår. Frist for indsendelse af delregnskab er senest 1. juni året efter det forløbne bevillingsår medmindre anden frist er anført i bevillingsskrivelsen. Indsendes regnskabet ikke til den anførte frist, forbeholder Kræftens Bekæmpelse sig ret til at stoppe manglende udbetalinger på bevillingen uden forudgående varsel. Udbetalingerne vil først blive igangsat igen, når regnskabet er indsendt og godkendt. Slutregnskab aflægges, så snart den samlede bevilling er opbrugt eller senest inden den regnskabsfrist, der er anført i bevillingsskrivelsen. 14

15 TIL OPSLAGSTAVLEN! Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø Telefon Telefax Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg og Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg HUSK! FRIGIVELSESANSØGNING INDSENDES 15. SEPTEMBER MEDMINDRE ANDEN FRIST ER ANFØRT I BEVILLINGSSKRIVELSEN DELREGNSKAB INDSENDES 1. JUNI MEDMINDRE ANDEN FRIST ER ANFØRT I BEVILLINGSSKRIVELSEN SLUTREGNSKAB OG SLUTRAPPORT INDSENDES NÅR PROJEKTET ER AFSLUTTET ELLER SENEST DEN 31. DECEMBER ÅRET EFTER BEVILLINGSPERIODENS UDLØB MEDMINDRE ANDEN FRIST ER ANFØRT I BEVILLINGSSKRIVELSEN MED VENLIG HILSEN BEVILLINGSSEKTIONEN 15

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere