DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 07

2 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden for projektering, opførelse og drift af havvindmølleparker og clean coal teknologi. Exploration & Production efterforsker efter og producerer olie- og gas. Efterforsknings- og produktionsaktiviteterne finder sted i farvandene omkring Danmark, Norge, Storbritannien, Færøerne og Grønland. Distribution varetager DONG Energy s el- og gasdistribution, samt lagring af naturgas i Danmark. Eldistributionen foregår i hovedstadsområdet og i Nordsjælland, mens gasdistributionen dækker det sydlige Jylland, samt Syd- og Vestsjælland. Markets sælger el, naturgas og relaterede produkter til mere end en million kunder i Danmark, Sverige, Tyskland og Holland. Kunderne omfatter privatkunder, industrikunder, offentlige kunder og engroskunder. indhold Overblik omslag DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 Markets 32 Risikostyring 38 Medarbejdere 42 Miljø og sikkerhed 44 God Selskabsledelse 46 Påtegninger 49 Resultatopgørelse 51 Balance 52 Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger 54 Egenkapitalopgørelse 55 Pengestrømsopgørelse 56 Noter 57 Årsregnskab for moderselskab 146 Selskabsoplysninger omslag

3 Overblik DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger flere end medarbejdere og omsatte for 42 mia. kr. i 2007 Nettoelkapacitet (termisk) MW eldistributionsnet km Antal elkunder Olie- og gasreserver (2P) 352 mio. boe Nettoelkapacitet (vedvarende energi) 828 MW Gasdistributionsnet km Antal gaskunder Olie, gas kul, biomasse, olie, gas el elsalg Gassalg verdensmarked for råstoffer Nordeuropæiske elmarked

4 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE 1

5 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION dong Energy DONG Energy er et integreret energiselskab, der opererer i hele energiværdikæden med en ledende position i Danmark og med positioner på en række vigtige markeder i Nordeuropa. Selskabet beskæftiger samlet flere end medarbejdere i Danmark, Storbritannien, Holland, Norge, Sverige, Tyskland og Polen. Det geografiske fokusområde er afgrænset til Nordeuropa og som en konsekvens af dette er aktiviteterne i Spanien og Portugal frasolgt i DONG Energy s vigtigste forretningsaktiviteter omfatter produktion af termisk og vedvarende energi, efterforskning og produktion af gas og olie, distribution af el og gas til slutbrugere samt salg af gas og el på engrosmarkedet og til slutkunder. DONG Energy s primære langsigtede mål er at skabe værdi for aktionærerne. Et mål der søges opnået ved at fastholde fokus på selskabets konkurrenceevne og ved at fortsætte udbygningen af positioner på det nordeuropæiske energimarked - i særdeleshed gennem vækst uden for Danmark. På det danske marked er målsætningen at fastholde og styrke den nuværende position. Den lønsomme vækst skal skabes inden for koncernens fire forretningsområder, Generation, Exploration & Production, Distribution og Markets. Væksten støttes af en lang række identificerede og veldefinerede investeringsmuligheder, der er udvalgt fordi de udnytter kompetencer og eksisterende markedspositioner, samt muliggør synergier på tværs af hele koncernen. Inden for elproduktion vil en stor del af væksten komme inden for vedvarende energi, hvor det langsigtede mål er at tredoble DONG Energy s vedvarende energikapacitet inden Den nuværende kapacitet udgør 828 MW. I perioden er der planlagt at anvende over 10 mia. kr. til investeringer i vedvarende energi med en samlet kapacitet på ca. 580 MW, hvoraf ca. 530 MW er offshore projekter. DONG Energy overvejer at investere i ny effektiv termisk kraftkapacitet uden for Danmark. Selv med en målsætning om at 20% af energien i Europa over en årrække skal komme fra vedvarende energi, er der behov for kraftproduktion baseret på fossile brændsler. Da nye kraftværker erstatter gamle ineffektive Februar Marts Maj August Aftale mellem DONG Energy Wingas GmbH og Wintershall Holding AG Køb af ConocoPhillips i Danmark DONG Energy øgede i marts ejerandelen i Hejre-feltet fra Horns Rev II DONG Energy opfører endnu en dansk havmøllepark - Horns Rev II. Havmølleparken Salg af aktiviteter inden for vedvarende energi i Spanien og Portugal til E.ON AG DONG Energy og Wingas i 20% til 50% ved at købe får en nettokapacitet på 209 DONG Energy solgte i Tyskland aftalte i februar et ConocoPhillips Petroleums MW og planlægges i drift i august sine aktiviteter inden samarbejde om udveksling E&P aktiviteter i Danmark Den samlede investe- for vedvarende energi i af gas i de næste 13 år. ring forventes at blive Spanien og Portugal for EUR 3,5 mia. kr. 722 mio. 2 DONg energy årsrapport 2007

6 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE værker, vil et nyt kraftværk typisk betyde, at CO 2 udledningerne reduceres med 20% pr. KWh. faldende og leverancerne fra DUC parterne skal erstattes af andre kilder i takt med den faldende danske produktion. Inden for naturgas arbejdes der på at diversificere porteføljen. Hvor naturgas indtil 2006 stort set kun blev indkøbt fra DUC (Dansk Undergrunds Consortium) parterne, startede produktionen fra gasfeltet Ormen Lange i 2007, og produktionen vil vokse frem til 2010, hvor feltet forventes at nå fuld produktion. Det langsigtede mål er, at 30% af behovet for gas skal komme fra egenproduktion. Når Ormen Lange er i fuld produktion, vil en væsentlig del af dette mål være nået. Hertil kommer udvikling af gasproduktion fra nye felter i Danmark, Norge og området vest for Shetlandsøerne i Storbritannien. Samtidig er der indgået gasleverancekontrakter med AOA Gazprom og Wingas GmbH. Disse selskaber har oplyst, at gasleverancerne forventes at starte op i Senest er der indgået aftale om erhvervelse af en andel i en LNG (Liquified Natural Gas) terminal i Holland, idet naturgasforsyningen på sigt forventes yderligere diversificeret gennem LNG leverancer. Diversificering af gasporteføljen er vigtigt for DONG Energy set i lyset af, at produktionen på den danske sokkel er Udover den organiske værdiskabelse afsøger DONG Energy konstant muligheder for at skabe yderligere værdi og vækst gennem tilkøb af virksomheder, aktieposter eller andre aktiver - eller at indgå samarbejder - som kan medvirke til at nå visionen om at blive et ledende regionalt energiselskab i Nordeuropa. I 2007 forberedte DONG Energy den børsintroduktion, som DONG Energy s ejere havde planlagt. Desværre måtte den udskydes i efteråret på grund af folketingsvalget og igen i januar i år på grund af vanskelige forhold på aktiemarkedet. Aktionærerne var klar til børsintroduktionen og DONG Energy var klar men markedet var det ikke. Sideløbende med de specifikke forretningsinvesteringer, vil DONG Energy fortsat investere over industrigennemsnittet i både forsknings- og udviklingsaktiviteter. Fokus vil i særdeleshed være rettet mod teknologier, der kan hjælpe med til at mindske udledningen af CO 2 fra termisk produktion, samt udvikling af nye profitable forretningsområder indenfor vedvarende energi. Oktober December December December Ormen Lange gasfeltet i kommerciel produktion DONG Energy ejer 10,3% af Havmølleparker i Storbritannien Det er besluttet at opføre to DONG Energy indgår aftale omkring hollandsk LNG terminal Salg af transmissionsnet til Energinet.dk DONG Energy aftalte i gasfeltet Ormen Lange, hvor nye havmølleparker - Walney DONG Energy sikrede i december salg af 132 kv kommerciel produktion be- Island og Gunfleet Sands II. december kapacitet i Holland eltransmissionsnettet i Nord- gyndte i oktober. Nettokapaciteten bliver hen- til import til Europa af op til 3 sjælland til Energinet.dk som holdsvis 151 MW og 65 MW mia. m 3 flydende gas pr. år fra led i omstruktureringen af og parkerne planlægges i drift 2011 og 20 år frem. den danske elsektor. Salgs- i Samlet forventet inve- prisen udgør 2 mia. kr. stering på 5,2 mia. kr. 3

7 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION Hoved- og nøgletal mio. kr Nettoomsætning fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (4.672) (3.540) (709) (272) (1.215) EBITDA 1 fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (345) (16) EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat EBIT Finansielle poster, netto (740) (592) (152) Resultat efter skat EBITDA margin (%) EBIT margin (overskudsgrad) (%) Funds From Operation (FFO) Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb/frasalg) 4 (2.981) 360 (4.262) (1.061) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) Aktiver Tilgang i materielle aktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld (208) Egenkapital Investeret kapital Finansiel gearing 9 0,35 0,42 (0,01) 0,19 0,15 Nettorentebærende gæld + hybridkapital / EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat 2,4 3,0 1,3 0,7 0,5 Antal aktier, ultimo Antal aktier, gennemsnit Resultat pr. aktie Foreslået udbytte pr. aktie Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie Note 1: Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat. EBITDA er fra og med 2007 opgjort inklusiv afskrivninger på købte CO 2 -kvoter, da købte CO 2 -kvoter betragtes som vareforbrug. Den ændrede EBITDA definition har ingen betydning for Note 2: EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat, der følger af koncernens engagement inden for efterforskning og produktion af olie og gas Note 3: Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i driftskapital tillagt modtagne udbytter fra associerede virksomheder og kapitalandele fratrukket 50% af renterne på hybridkapitalen Note 4: Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Note 5: Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet, eksklusiv pengestrømme fra køb/salg af virksomheder. Købesummen for ConocoPhilips E&P-aktiviteter i Danmark og købesummen for Ormen Lange-ejerandelen er medtaget som opkøb Note 6: Note 7: Note 8: Note 9: Note 10: Rentebærende aktiver er modregnet udnyttede kassekreditter Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Egenkapital + nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Antal aktier og nøgletal pr. aktie er baseret på aktier á 10 kr. og er angivet i hele kr. Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Sammenligningstal for 2003 er ikke tilpasset, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 4 DONg energy årsrapport 2007

8 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE Finansielle resultater 2007 er det første år hvor de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra Københavns og Frederiksberg kommuner indgik fuldt ud i DONG Energy s koncernregnskab. I regnskabet for 2006 indgik disse selskaber først fuldt ud fra andet halvår. Herudover var der to væsentlige årsager til, at 2007 adskilte sig fra For det første var 2007, særligt første halvår, karakteriseret af varmt vejr. Det medførte en lavere efterspørgsel efter gas og derfor lave gaspriser. For det andet gav store mængder vandkraft fra Norge og Sverige sammen med lave CO 2 -priser og lave elpriser et lavt dækningsbidrag, hvilket medførte en lav elproduktion. Til gengæld var oliepriserne højere end i Resultatet for 2007 blev væsentligt bedre end forventet ved årets start, især som følge af højere oliepriser end forventet. Elpriserne var i 2007 lavere end forventet ved årets start, men da en meget væsentlig del af elproduktionen var afdækket til højere priser end spotpriser, blev den negative effekt af de lavere elpriser væsentligt reduceret. Omsætning Omsætningen steg med 14% og udgjorde mio. kr. i 2007 mod mio. kr. i Stigningen skyldes dels, at de tilkøbte elselskaber indgik fuldt ud i 2007, dels højere oliepriser. Disse forhold blev imidlertid delvis opvejet af lavere olie- og gasproduktion, lavere salg af gas og lavere elpriser end i Resultatet for elaktiviteterne var i 2007 præget af lave elpriser samtidig med, at kulpriserne var 39% højere (i USD). Det lave dækningsbidrag medførte en reduktion i produktionen. En stor andel af produktionen har dog været afdækket til væsentligt højere priser end spotpriserne, hvilket gav en positiv effekt på ca. 1,7 mia. kr. CO 2 -REDUKTIONSFORPLIGTELSER Omsætning fordelt på segmenter i % Generation 52% Exploration & Production Distribution Markets mio. kr. 11% 10% Olie- og gasproduktionen faldt med mio. boe (tønder olieækvivalenter) til mio. boe som følge af, at store dele af produktionen kommer fra modne felter, hvor produktionen er naturligt faldende. Opstart af produktion fra Ormen Lange feltet opvejede kun dette delvist. Salget af naturgas faldt med 977 mio. m 3 til mio. m 3. Det milde vejr i Danmark og Europa medførte en faldende efterspørgsel, der resulterede i overudbud af gas og dermed lave priser. Den gennemsnitlige pris på den hollandske gasbørs TTF var således 14,6 EUR/MWh mod 19,6 EUR/MWh i 2006, svarende til et fald på 25%. Store engroskunder reducerede aftaget fra DONG Energy og købte formentlig i stedet gas direkte på markedet. DONG Energy s salg på gasbørser blev samtidig reduceret væsentligt. Driftsresultat Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2007 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i EBITDA for 2007 var påvirket af en positiv engangspost på 303 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af en hensat forpligtelse relateret til en tabsgivende aftale. Herudover er resultatet for 2007 påvirket af betydelige interne og eksterne omkostninger i forbindelse med forberedelse af Elprisen (Nord Pool, system) udgjorde 27,9 EUR/MWh mod 48,6 EUR/MWh i 2006, svarende til et fald på 42%, og elpriserne i de to danske prisområder DK Vest og DK Øst var begge omkring 30% lavere end i Den gennemsnitlige oliepris (Brent) var USD 72,5 pr. tønde mod USD 65,2 pr. tønde i 2006, svarende til en stigning på 11%. Skønnede engangsposter mio. kr Tilbageførsel af hensættelse til tabsgivende aftale Opsigelse af gassalgsaftaler 0 (2.185) Frasalg af licensandele Salg af cushiongas 0 43 I alt 303 (2.008) 5

9 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION Time-lag påvirker driftsresultatet Ændringer i olieprisen og i USD-kursen slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne for naturgas, mens indkøbspriserne reguleres med op til 17 måneders forsinkelse. En ændring i oliepris og/eller USD-kurs i januar kan således påvirke DONG Energy s salgspris allerede i februar, men måske først slå igennem på købspriserne i sommeren det efterfølgende år. CO 2 -REDUKTIONSFORPLIGTELSER EBITDA fordelt på segmenter i % 37% Generation Exploration & Production Distribution Markets mio. kr. Dermed påvirkes de enkelte perioder forskelligt, og det kan give betydelige udsving i driftsresultater fra periode til periode. Over en årrække vil udsvingene dog udligne hinanden. 17% 24% Gaskøbsallokering påvirker driftsresultatet DONG Energy køber gas fra flere typer af kontrakter med forskellig prisindeksering. Aftaget fra de enkelte kontrakter sker inden for gasåret, der løber fra 1. oktober til 30. september, men der er en vis fleksibilitet i hvilke kontrakter der kan aftages fra i de enkelte måneder i gasåret. Dette betyder, at der i enkelte kvartaler/ kalenderår kan opstå en positiv effekt og i andre en negativ effekt af fordelingen af gaskøb. EBITDA var positivt påvirket af den fulde indregning i 2007 af de tilkøbte selskaber i forhold til den kun delvise indregning i Denne positive effekt blev dog mere end modsvaret af faldet i omsætningen som følge af reduktionen i olie- og gasproduktionen, det omtalte fald i salget af gas og de lavere el- og gasbørspriser. Indkøbet af gas var dyrere i 2007 end i 2006 som følge af aftag fra købskontrakter med en mindre gunstig prisindeksering (gaskøbsallokering). Effekten heraf og effekten af kontrakternes forskellige time-lag var henholdsvis ca mio. kr. og ca mio. kr. mod positive påvirkninger på henholdsvis ca. 560 mio. kr. og ca. 640 mio. kr. i Integrationen af de tilkøbte selskaber og realiseringen af synergier forløber planmæssigt. Der blev i 2007 gennemført en vellykket migrering af elkunder fra Københavns Energi til DONG Energy s IT-systemer. Herudover forløber arbejdet med etablering af en fælles standardiseret IT-infrastruktur for hele koncernen efter planen. Særligt på indkøbsområdet er der allerede realiseret væsentlige synergier. Samlet er der opnået synergier for ca. 600 mio. kr. pr. 31. december 2007 ud af det samlede mål på ca. 800 mio. kr. ultimo børsnoteringen var påvirket af negative engangsposter (netto) på mio. kr. Korrigeret herfor faldt EBITDA med mio. kr. Afskrivninger/EBIT Af- og nedskrivningerne steg samlet med mio. kr., hovedsageligt som følge af den fulde indregning af de tilkøbte elselskaber i Afskrivningerne var påvirket af, at der i forbindelse med førstegangsindregningen pr. 1. juli 2006 blev optaget et immaterielt anlægsaktiv i åbningsbalancen svarende til markedsværdien af de gratis CO 2 -kvoter, der var tildelt Elsam og Energi E2. Pr. 1. juli 2006 udgjorde værdien af CO 2 -kvoterne 1,6 mia. kr., som er afskrevet over perioden fra 1. juli 2006 til 31. december 2007 i takt med produktionen, heraf 1,1 mia. kr. i Afskrivningerne relateret til efterforsknings- og produktionsaktiverne faldt med 178 mio. kr. som følge af den lavere produktion. Resultatet af primær drift (EBIT) for 2007 faldt med 908 mio. kr. til mio. kr. mod mio. kr. året før. Korrigeret for engangsposter var faldet mio. kr., hvoraf faldet i EBITDA korrigeret for engangsposter udgjorde mio. kr. og stigningen i af- og nedskrivninger mio. kr. 6 DONg energy årsrapport 2007

10 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE Udvikling i markedspriser Elpris, Nord Pool (EUR/MWh) Elpris, Nord Pool (system) Green dark spread Green dark spread (EUR/MWh) Kulpris, API 2 (USD/ton) Kulpris, API 2 CO 2 -kvotepris CO 2 -kvotepris (EUR/ton) Oliepris, Brent (USD/tdr.) Gaspris, TTF (EUR/MWh) DKK/USD 7,0 6,5 6,0 5, , Oliepris, Brent Gaspris, TTF Dollarkurs Finansielle poster De finansielle poster (netto) for 2007 udgjorde en omkostning på 740 mio. kr. mod 592 mio. kr. for Heraf udgjorde nettorenteomkostninger 594 mio. kr. for 2007 mod 529 mio. kr. for Renteomkostningerne steg som følge af en større gennemsnitlig rentebærende gæld i 2007 afledt af opkøbene af Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra Københavns og Frederiksberg kommuner medio Den gennemsnitlige nettorentebærende gæld var ca. 16 mia. kr. for 2007 mod ca. 11 mia. kr. for Renteelement af retableringsforpligtelser steg til 159 mio. kr. for 2007 mod 83 mio. kr. for 2006 som følge af tilgangen af retableringsforpligtelser fra de tilkøbte selskaber, en stigning i forpligtelserne grundet stigende priser på eksterne omkostninger, samt et højere renteniveau. Finansielle poster mio. kr Afvigelse Renteomkostninger, netto (594) (529) (65) Renteelement af retableringsforpligtelser (159) (83) (76) Udbytte fra kapitalandele 0 4 (4) Øvrige (3) Finansielle poster, netto (740) (592) (148) Skat Skat af årets resultat udgjorde 808 mio. kr. mod mio. kr. i Skatteprocenten var 32% for 2007 og 31% for 2006, korrigeret for skattefrie engangsposter, for en positiv engangseffekt på 372 mio. kr. vedrørende nedsættelsen af den danske skattesats fra 28% til 25% i 2007, og for at associerede selskaber indregnes efter skat. Øvrige finansielle poster udgjorde en gevinst på 13 mio. kr. for 2007 på niveau med Skatteprocenten for 2007 var påvirket i opadgående retning som følge af regulering af skat vedrørende tidligere år. Kulbrin- 7

11 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION GENERATION De tilkøbte selskaber Elsam og Energi E2 indgik i DONG Energy fra 1. juli 2006 (seks måneder), hvorfor tallene for 2007 og 2006 ikke er sammenlignelige. Produktion Produktionen af el var på GWh i 2007, og varmeproduktionen udgjorde TJ. Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2007 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber, som nævnt, ikke indgik i første halvår Driftsresultat EBITDA for 2007 blev mio. kr. (2006: mio. kr.), hvoraf engangsposter udgjorde 303 mio. kr. (2006: 0 mio. kr.). Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber ikke indgik i første halvår EBIT for 2007 var mio. kr. (2006: mio. kr.). Afskrivninger var mio. kr. højere i 2007 end i 2006, delvist relateret til højere forbrug af de CO 2 -kvoter, der blev optaget til markedsværdi i balancen i forbindelse med førstegangsindregningen af Elsam og Energi E2, og delvist som følge af helårseffekt fra de tilkøbte selskaber. Investeringer I løbet af 2007 blev der foretaget en række investeringer inden for offshore- og onshore-vindproduktion. En kapacitet på 120 MW blev idriftsat i løbet af 2007, omfattende en offshore-vindmøllepark i Storbritannien (Burbo Banks) og en Hovedtal mio. kr Elproduktion (GWh) termisk (GWh) vedvarende (GWh) Varmeproduktion (TJ) Nettoomsætning termisk el termisk varme vedvarende energi andet EBITDA heraf vedvarende energi EBIT Investeringer polsk landmøllepark (Lake Ostrowo). Herudover er der investeret i et gasfyret kraftværk ved Mongstad i Norge på 260 MW, som forventes at indlede produktion i De samlede investeringer udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006 og udgøres hovedsageligt af Lake Ostrowo (268 mio. kr.), Horns Rev II (945 mio. kr.), Burbo Banks (800 mio. kr.), Gunfleet Sands I (599 mio. kr.), levetidsforlængelser og vedligeholdelsesinvesteringer på de danske kraftværker (583 mio. kr.) og Mongstad (377 mio. kr.). I august 2007 solgte DONG Energy aktiviteterne inden for vedvarende energi i Spanien og Portugal til E.ON. Aktiviteterne havde en samlet kapacitet på ca. 240 MW. teskattereglerne i Norge påvirkede ikke skatteprocenten væsentligt, da den højere skatteprocent (78% i alt) blev modsvaret af skattefradrag vedrørende investeringer i Norge. Resultat efter skat Årets resultat efter skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. for Resultat for 2007 var positivt påvirket af de nævnte engangsindtægter på i alt 707 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af hensættelse, nedsættelse af den danske skattesats, samt efterre- Skønnede engangsposter mio. kr EBITDA engangseffekter (efter skat) 303 (1.408) Avance ved salg af Ll. Torup gaslager m.v Skattenedsættelse (28% til 25%) I alt 707 (385) gulering af avancen vedrørende salget af gas lageret ved Ll. Torup. I 2006 indgik negative engangsposter (netto) på 385 mio. kr. 8 DONg energy årsrapport 2007

12 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE EXPLORATION & PRODUCTION Produktion Produktionen i 2007 var 11,3 mio. boe mod 13,8 mio. boe i Nedgangen skyldes naturligt aftagende produktion fra modne felter. Af produktionen kom 51% fra de danske felter og 49% fra de norske felter. Nettoomsætning Nettoomsætningen for 2007 var mio. kr. mod mio. kr. for Faldet skyldes den nævnte nedgang i produktionen samt en lavere dollarkurs (-8%). Disse to forhold blev i nogen grad opvejet af højere oliepriser i USD og øgede indtægter fra det norske infrastruktursystem, Gassled. Driftsresultat EBITDA for 2007 blev mio. kr. mod mio. kr. for Korrigeret for engangsposter i 2006 var EBITDA 959 mio. kr. lavere end for 2006, hvilket dels skyldes ovennævnte nedgang i omsætningen, dels omkostningsførsel af efterforskningsboringen Cygnus på PL329-licensen, samt vurderingsbrøndene på PL301-licensen (Mime og Krabbe). EBIT korrigeret for engangsposter var 759 mio. kr. lavere end for 2006, hvilket kan henføres til faldet i EBITDA, delvist modsvaret af lavere produktionsafhængige afskrivninger som følge af den lavere produktion. Hovedtal mio. kr Olie- & gasproduktion (mio. boe) 11,3 13,8 - olieproduktion (mio. boe) 9,1 12,1 - gasproduktion (mio. boe) 2,2 1,7 Transport af olie, Danmark (mio. tdr.) 99,8 106,6 Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Investeringer/efterforskning Der blev i 2007 foretaget en række investeringer i den videre udvikling af olie- og gas-porteføljen. Den største enkeltinvestering var købet af ConocoPhillips E&P-aktiviteter i Danmark for mio. kr. DONG Energy ejede i forvejen 20% af Hejrefeltet og overtog med købet yderligere 30% af dette. DONG Energy sigter på at opnå enighed med parterne i licensen om at indsende en udbygningsplan i 2008, og feltet forventes at indlede kommerciel produktion inden for de næste 5 år. De samlede investeringer udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Heraf udgjorde investeringerne i det norske gasfelt Ormen Lange 921 mio. kr. Feltet indledte kommerciel produktion i oktober 2007, men der investeres fortsat i udbygningen. Øvrige investeringer i udvikling af olie- og gasfelter samt infrastruktur udgjorde mio. kr. i Korrigeret for engangsposter var resultatet for mio. kr. lavere end for 2006, hvilket primært skyldes det lavere EBIT, fald i resultatandele fra associerede selskaber på 475 mio. kr. (hovedsageligt fra de tilkøbte elselskaber i 2006) samt højere finansielle omkostninger, delvist modsvaret af lavere skatteomkostninger sammenholdt med Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 5 kr. pr. aktie for Dette giver en udbyttebetaling på mio. kr., svarende til ca. 45% af årets resultat efter skat. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgjorde mio. kr. i 2007 mod mio. kr. i Stigningen skyldes et højere EBITDA, lavere betalt skat samt en mere positiv effekt af reguleringer til resultatopgørelsen, delvist modsvaret af højere betalte finansielle poster samt større negativ påvirkning fra ændringer i driftskapital. 9

13 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION DISTRIBUTION Københavns og Frederiksberg kommuners aktiviteter vedrørende distribution af el indgik i DONG Energy pr. 1. maj 2006 (otte måneder). De tilsvarende aktiviteter fra Nesa indgik pr. 1. juli 2006 (seks måneder). Gaslageret ved Ll. Torup blev solgt i 2006 og indgik således kun til og med 31. august 2006 (otte måneder). Afsætning Distributionen af gas var på 840 mio. m 3 i 2007, hvilket var 72 mio. m 3 mindre end i Faldet skyldes, at 2007 var 2% varmere end 2006, målt i graddage. Distributionen af el var på GWh i 2007 mod GWh i Stigningen skyldes, at de tilkøbte selskaber som nævnt kun indgik i begrænset omfang i Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2007 var mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen skyldes, at de tilkøbte selskaber som nævnt kun indgik i begrænset omfang i Driftsresultat EBITDA for 2007 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen skyldes øget nettoomsætning fra eldistribution, primært som følge af at tilkøbte selskaber kun indgik delvist i Hovedtal mio. kr Distribution af el (GWh) Distribution af gas (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Af- og nedskrivningerne steg med 558 mio. kr. i forhold til Ud over at de tilkøbte selskaber kun indgik delvist i 2006, skyldes stigningen investeringer samt forbrug af underdækning indregnet i åbningsbalancerne i forbindelse med den nævnte erhvervelse af aktiviteter, der behandles som afskrivninger. Investeringer Investeringerne i 2007 udgjorde mio. kr. mod 758 mio. kr. i Investeringerne vedrørte hovedsagelig nedgravning af elkabler i Nordsjælland (687 mio. kr.), øvrige investeringer i elnettet (539 mio. kr.) samt udvidelse af kapaciteten i gaslageret ved Stenlille (172 mio. kr.). Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mio. kr. for 2007 mod mio. kr. i De væsentligste investeringer i 2007 var følgende: Restbetalingen til Københavns Kommune for købet af KE Drift (inkl. aktier i Energi E2), ( mio. kr.). Købet af ConocoPhillips E&P-aktiviteter i Danmark ( mio. kr.). yderligere investeringer i Ormen Lange projektet (-921 mio. kr.). Udvikling af olie- og gasfelter samt infrastruktur ( mio. kr.). vindaktiviteter ( mio. kr.). Etablering af fibernet og udendørsbelysning (-624 mio. kr.). Nedgravning af elkabler i Nordsjælland (-687 mio. kr.). De væsentligste salg af aktiver var følgende: De spanske og portugisiske vindaktiviteter (3.444 mio. kr.). gaslageret ved Ll. Torup (1.490 mio. kr.). 10 DONg energy årsrapport 2007

14 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE MARKETS Københavns og Frederiksberg kommuners aktiviteter vedrørende salg af el indgik i DONG Energy pr. 1. maj 2006 (otte måneder), og de pågældende aktiviteter i Nesa indgik pr. 1. juli 2006 (seks måneder). Afsætning Salget af naturgas var i mio. m 3 lavere end i Faldet kan hovedsageligt henføres til det mildere vejr i første halvår i 2007, hvilket medførte lavere efterspørgsel efter gas og reducerede gaspriser. Prisen på den hollandske gasbørs TTF var således i gennemsnit 25% lavere end i De lavere priser har medført faldende salg til store engroskunder og reducerede også salget på TTF. Salget af el var GWh mod GWh i Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber som nævnt kun indgik delvist i Nettoomsætning Nettoomsætningen for 2007 var mio. kr. mod mio. kr. i Effekten af, at de tilkøbte selskaber kun i begrænset omfang indgik i 2006, blev stort set modsvaret af effekten af den lavere afsætning af gas, samt en negativ pris effekt. Driftsresultat EBITDA blev mio. kr. i Korrigeret for en engangspost i 2006 på mio. kr. vedrørende opsigelse af koncerninterne gaskøbsaftaler var EBITDA mio. kr. lavere end i Resultatet var påvirket negativt af gaskøbsallokeringer (ca mio. kr. i 2007 mod ca mio. kr. i Hovedtal mio. kr Elafsætning (GWh) Naturgasafsætning (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer ), timelag-effekt fra gaskontrakter (ca mio. kr. i 2007 mod ca mio. kr. i 2006) og af, at gaskøbet var dyrere pr. m 3 som følge af aftag fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering end i De negative effekter blev kun delvist opvejet af lavere omkostninger til køb af naturgas som følge af den lavere afsætning. EBIT for 2007, korrigeret for engangsposten, faldt med mio. kr. i forhold til Faldet kan hovedsageligt henføres til det lavere EBITDA samt lidt højere afskrivninger som følge af investeringer i fibernet. Investeringer Investeringerne i 2007 udgjorde mio. kr. mod 530 mio. kr. i Investeringerne i 2007 vedrørte hovedsageligt etablering af fibernet og udendørsbelysning i Nordsjælland og i Københavnsområdet (624 mio. kr.) og udvidelse af ejendomsfaciliteterne (383 mio. kr.). Ejendomme i København og Nordsjælland (503 mio. kr.). Endelig afregning fra Vattenfall AB vedrørende overtagelsen af aktiviteter fra Elsam og Energi E2 (140 mio. kr.). Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i I 2007 blev der optaget lån på 0,5 mia. kr. hos Royal Bank of Scotland og på 1,2 mia. kr. hos EIB, samt tilbagebetalt en variabelt forrentet obligation (senior bond) på 1,8 mia. kr., og lån til realkreditinstitutter på 0,5 mia. kr. Øvrige afdrag og ændringer i gældsforpligtelser udgjorde -1,9 mia. kr. Herudover indgik udbyttebetaling til aktionærerne på mio. kr. og rentebetaling på hybridkapitalen på -451 mio. kr. Balance og kapitalstruktur Balancesummen faldt fra mio. kr. ved udgangen af 2006 til mio. kr. De materielle aktiver steg som følge af den høje investeringsaktivitet. Derimod er der sket en væsentlig reduktion i 11

15 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION aktiver (og forpligtelser) bestemt for salg som følge af salget af de spanske og portugisiske vindaktiviteter. Endelig er der sket en nedbringelse af likvide beholdninger og rentebærende gæld. nettogæld + hybridkapital på ca. tre gange EBITDA (korrigeret for særlig kulbrinteskat). Pr. 31. december 2007 udgjorde dette nøgletal 2,4 mod 3,0 pr. 31. december Den nettorentebærende gæld var mio. kr. ved udgangen af 2007 mod mio. kr. ved udgangen af Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af året mod mio. kr. ved udgangen af Den marginale reduktion skyldes, at de udbetalte udbytter til aktionærerne og renter til hybridkapitalejerne samt negative værdireguleringer af sikringsinstrumenter ført direkte på egenkapitalen oversteg årets resultat. Begivenheder efter periodens udløb Konkurrenceankenævnet har i marts 2008 konkluderet at Elsam A/S, nu DONG Energy Power A/S, i et ikke uvæsentligt omfang udnyttede sin dominerende position i Vestdanmark og i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006 afkrævede for høje priser. DONG Energy er uenig i den trufne afgørelse og har besluttet at indbringe afgørelsen for Sø- og Handelsretten. Der henvises til note 38. DONG Energy s mål er at bibeholde en rating på Baa1/BBB+ eller derover. Det langsigtede mål er at holde den rentebærende Derudover er der ikke efter udgangen af 2007 indtruffet begivenheder, som ændrer koncernens finansielle stilling. 12 DONg energy årsrapport 2007

16 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE FORVENTNINGER TIL 2008 Eksterne forudsætninger DONG Energy s finansielle resultater påvirkes af udviklingen i en række råvarepriser, herunder olie, gas, el, kul og CO 2 -kvoter samt valutakursudsving, især for USD. Forventningerne for 2008 er baseret på følgende forudsætninger (gennemsnitspriser for resten af året): Råolie (Brent): USD 80 pr. tønde Gas (TTF): EUR 24/MWh El (Nord Pool): EUR 44/MWh Kul (API 2): USD 129/ton CO -kvoter: EUR 19/ton 2 USD-kurs: DKK 5,00 Interne forudsætninger Der vil i 2008 blive afholdt omkostninger på ca. 100 mio. kr. til integrering af de tilkøbte elselskaber. Det sker for at realisere synergimålene på samlet ca. 800 mio. kr. (årlig synergieffekt), hvoraf ca. 600 mio. kr. var realiseret ved udgangen af 2007 (årlig synergieffekt). Forskningsomkostninger forventes at beløbe sig til ca. 350 mio. kr. og omfatter blandt andet omkostninger til CO 2 -lagringsprojekter, bioethanol, forbedring af de fundamenter, der bruges til offshore vindmølleparker og andre projekter. På grund af den forventede forøgelse af nettogælden som følge af de forventede øgede investeringer samt en forventet højere rente på nye lån, forventes større renteudgifter end i Finansieringsomkostninger (inkl. renteelement af retableringsforpligtelser) for året forventes at udgøre ca. 1 mia. kr. Forventninger til resultatet i 2008 På grundlag af de nævnte og øvrige forudsætninger forventes EBITDA og resultat efter skat for 2008 at blive på niveau med 2007, svarende til udmeldingen fra den 21. december vil blive påvirket af følgende væsentlige ændringer i aktivitetsniveauet. Ormen Lange-feltet og vindmølleparken ved Burbo Banks påbegyndte kommerciel produktion i oktober 2007 og forventes at få positiv indvirkning på driftsresultaterne, idet begge vil indgå med et helt års produktion i regnskabsåret Nettoomsætningen og driftsresultatet vil blive påvirket negativt af salget af 132 kv-transmissionsnettet, der vil blive gennemført efter 1. kvartal Salget af transmissionsnettet forventes at medføre en regnskabsmæssig gevinst efter skat på 0,5 mia. kr., der vil få positiv indvirkning på resultatet (gevinsten påvirker ikke EBITDA). Endelig vil nettoomsætningen og indtjeningen være negativt påvirket af helårseffekten af frasalget af de spanske og portugisiske vindaktiviteter i august Der er forudsat projektudviklings- og forskningsomkostninger på ca. 750 mio. kr. Projektudviklingsomkostninger forventes at beløbe sig til ca. 400 mio. kr., hvoraf ca. 250 mio. kr. vedrører udviklingen af Greifswald-projektet i Tyskland. Der forventes truffet endelig investeringsbeslutning inden udgangen af Øvrige projektudviklingsomkostninger vedrører vindkraftprojekter og andre projekter i Generation. Udsagn om fremtiden Årsrapporten indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder om de finansielle forventninger til Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i temperatur og nedbørsmængder, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO 2 -, valuta-, og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy s markeder, leveringssikkerhed og integrationen af tilkøbte aktiviteter. Der henvises til afsnittet om risikoforhold, samt note til regnskabet. 13

17 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION GENERATION 14 DONg energy årsrapport 2007

18 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden for projektering, opførelse og drift af havmølleparker og clean coal-teknologi Elproduktion GWh Varmeproduktion TJ EBITDA mio. kr. 15

19 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION GENERATION DONG Energy er Danmarks største energiproducent og den femte største producent på den fælles nordiske elbørs, Nord Pool, hvor hovedparten af elproduktionen sælges. Elproduktionen var i GWh og varmeproduktionen var TJ. Termisk produktion I 2007 producerede DONG Energy i Danmark el og varme fra ti centrale kraftværker, ni decentrale kraftvarmeværker og seks affaldsfyrede værker. Den samlede termiske nettoelkapacitet er på GW, svarende til 45% af den samlede kapacitet i Danmark. DONG Energy s ti centrale kraftværker stod for ca. 95% af den samlede termiske elproduktion i Størstedelen af elproduktionen kommer fra de termiske kraftværker, men målsætningen er at vedvarende energi skal udgøre en stadig større andel i fremtiden. Således blev der i 2007 investeret 2,7 mia. kr. i vedvarende energi og fremtil 2010 er der planlagt yderligere investeringer for ca mia. kr. De planlagte udbygninger inden for vedvarende energi vil hovedsageligt bestå i opførelse af havmølleparker i Danmark og Storbritannien. Udbygningen af vedvarende energi er en del af indsatsen for at reducere DONG Energy s CO 2 -udledning pr. produceret kwh. Indtjeningen fra elproduktionen afhænger i høj grad af vejret inden for Nord Pool området. Det er særligt mængden af nedbør i Norge og Sverige, der påvirker udbuddet af el og dermed priserne og DONG Energy s produktion. Det skyldes den store elproduktion fra vandkraft i de lande. Afregningspriserne for el fastsættes i markedet med udgangspunkt i produktionskilden med den højeste marginale omkostning. Afregningspriserne varierer som en følge af, at udbudskurven ændrer sig afhængig af mængden af vand og vind. I et år med meget nedbør, som i 2007, stiger produktionen af billig vandkraft på bekostning af den dyrere el fra termiske kraftværker dvs. værker baseret på afbrænding af fossile brændsler. Samtidig medfører stor produktion fra vandkraft typisk lavere elpriser. Det skyldes, at de dyreste fossilt fyrede anlæg presses ud af markedet. Omvendt vil et relativt tørt år påvirke DONG Energy s indtjening positivt. Den lavere produktion fra vandkraft medfører højere priser således, at produktion af el fra termiske værker bliver mere rentabel. Indtjeningen er endvidere påvirket af priserne på verdensmarkedet for kul og olie, samt de europæiske gaspriser. For at understøtte den frie konkurrence på det danske engros-elmarked blev der i 2004 indført et system med auktioner over virtuelle kraftværker. Det betyder, at DONG Energy er forpligtet til at bortauktionere dispositionsretten over en del af produktionskapaciteten MW i 2007 og 600 MW i 2008 og efterfølgende år. Hovedparten af DONG Energy s termiske værker er kraftvarmeværker. Den kombinerede produktion af el og varme medfører en væsentlig bedre udnyttelse af det forbrugte brændsel. I 2007 var den gennemsnitlige effektivitet på kraftvarmeværkerne 55% (beregnet som forholdet mellem den producerede el og varme og energiindholdet i de forbrugte brændsler). Modsat vind- og vandkraft er produktion fra termiske værker ikke afhængig af vejret. Det giver øget mulighed for at tilpasse produktionen til efterspørgslen og i et vist omfang kun at holde værkerne i drift, når priserne gør det rentabelt for det enkelte kraftværk. Der er i dag ingen eltransmission mellem Sjælland og det øvrige Danmark, så elmarkedet er adskilt i to geografiske områder og priszoner. En 600 MW forbindelse under Storebælt forventes imidlertid etableret senest i 2011, hvilket vil forbinde de to priszoner og samtidig forbedre DONG Energy s muligheder for at optimere driften på kraftværkerne øst og vest for Storebælt til fordel for kunderne. Brændsler, forsyningssikkerhed og miljø Kul er det primære brændsel og udgjorde i 2007 ca. 70% af det samlede brændselsforbrug, baseret på energiindholdet i de forskellige anvendte brændsler (joule). Rigelige mængder af kul i forhold til andre brændselstyper og stor geografisk spredning blandt udbyderne, medfører en høj grad af forsyningssikkerhed, og understøtter en stabil produktion. Størstedelen af kullet købes i Sydafrika, Rusland og Colombia. DONG Energy s værker bruger clean coal-teknologi for at mindske de negative miljømæssige effekter ved afbrænding af fossile brændsler. Teknologien øger effektiviteten i produktionen af el 16 DONg energy årsrapport 2007

20 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE FAKTA Centrale kraftværker ELPRODUKTIONSFORDELING CO 2 -REDUKTIONSFORPLIGTELSER i 2007 Vandkraft 13% 87% Termisk Landmøller Vedvarende Havmøller GWh CO 2 -REDUKTIONSFORPLIGTELSER INVESTERINGSFORDELING i 2007 kapacitet for vedvarende Energi 29% Havvindmøller Danmark Storbritannien Landvindmøller Danmark Polen Frankrig/Grækenland Vandkraft 369 MW 234 MW 135 MW 253 MW 194 MW 31 MW 28 MW 206 MW mio. kr. Termisk Vedvarende Samlet kapacitet 828 MW 71% og varme og er anerkendt af det Internationale Energi Agentur (IEA). Samtidig er værkerne designet til at kunne bruge forskellige typer kul, samt i et vist omfang andre brændsler såsom gas og olie. Denne fleksibilitet gør det muligt at skifte til det økonomisk mest fordelagtige brændsel og reducerer i nogen grad risikoen for prisudsving inden for en bestemt brændselstype. Endelig er DONG Energy gennem bevillingen til elproduktion forpligtet til at have en kapacitet til afbrænding af 1,2 mio. tons biomasse årligt. Biobrændsler betragtes som CO 2 neutrale under EU s ETS (Emission Trading Scheme). En stor andel af den anvendte biomasse er halm, som købes af danske landmænd. Hertil kommer træflis, som primært købes i Danmark, men også i Sverige og i de baltiske lande samt træpiller, som købes på det internationale marked. Nye termiske anlæg DONG Energy undersøger muligheden for at opføre et kulfyret kraftværk i nærheden af byen Greifswald ved den tyske østersøkyst. Med en nettoelkapacitet på MW vil kraftværket styrke DONG Energy s elaktiviteter væsentligt. Projektet afventer godkendelse fra de tyske myndigheder samt DONG Energy s bestyrelse. Hvis de nødvendige godkendelser opnås vil kraftværket kunne stå færdigt efter Herudover overvejer DONG Energy andre muligheder for at etablere termiske produktionsanlæg i Nordeuropa. I november 2005 indgik Elsam, nu en del af DONG Energy, en langsigtet aftale med Statoil om at opføre, eje og drive et naturgasfyret kraftvarmeværk i tilknytning til Statoils raffinaderi ved Mongstad i Norge. Anlægget, som har en installeret nettoelkapacitet på 260 MW, er ved at blive bygget og forventes i drift i 17

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 ÅRSRAPPORT 07 20 26 14 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR OG 4. KVARTAL Omsætning 35.661 mio. kr. EBIT 5.534 mio. kr. Resultat efter skat 4.917 mio. kr. blev et meget tilfredsstillende år. Resultatet blev positivt påvirket af høje

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2008 Omsætning 15.080 mio. kr. EBITDA 3.186 mio. kr. Resultat efter skat 1.252 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008

Læs mere

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr. DONG Energy 25. august Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mod 4.204 i EBIT for kvartalet udgjorde 977 mod 1.112 EBIT for 1. halvår udgjorde 3.808 mod 2.449

Læs mere

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON ÅRSRAPPORT 2008 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL Omsætning 8.948 mio. kr. -231 mio. kr. Resultat efter skat 643 mio. kr. 3. kvartal var det første kvartal hvor de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr.

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning 41.612 mio. kr. EBITDA 10.993 mio. kr. Resultat efter skat 5.177 mio. kr. Stærkt finansielt resultat Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr.

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 27.820 mio. kr. EBITDA 6.651 mio. kr. Resultat efter skat 3.082 mio. kr. Stærkt finansielt resultat påvirket af høje olie- og gaspriser Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 DONG A/S 2. marts 2006 Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal blev et godt år med væsentligt bedre resultater end forventet ved årets start. Det bedre resultat skyldtes hovedsageligt højere oliepriser.

Læs mere

EBIT mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006

EBIT mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL Omsætning 10.673 mio. kr. EBIT 1.991 mio. kr. Resultat efter skat 1.302 mio. kr. HIGHLIGHTS Omsætningen for kvartalet udgjorde 10.673 mod 8.184 i 2006 EBITDA udgjorde 3.228

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. DONG Energy 22. maj Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.184 mod 5.105 i 2005 EBIT for kvartalet udgjorde 2.831 mod 1.337 Resultat efter skat blev 2.083 mod 769

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

2. kvartalsrapport 2004 DONG A/S. Overskud efter skat for 2. kvartal er 317 mio. kr., mod et overskud på 338 mio. kr. i 2. kvartal 2003.

2. kvartalsrapport 2004 DONG A/S. Overskud efter skat for 2. kvartal er 317 mio. kr., mod et overskud på 338 mio. kr. i 2. kvartal 2003. . kvartalsrapport 4 3. august 4 DONG A/S Highlights Overskud efter skat for. kvartal er 317 mio. kr., mod et overskud på 338 mio. kr. i. kvartal 3. Overskud efter skat for halvåret udgør 1.16 mio. kr.

Læs mere

INDHOLD. For yderligere information, se www.dongenergy.com TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION

INDHOLD. For yderligere information, se www.dongenergy.com TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER INDHOLD DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Omsætning 16.203 mio. kr. EBITDA 4.343 mio. kr. Resultat efter skat 2.013 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked Bestyrelsen for DONG Energy A/S

Læs mere

Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende

Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende ÅrsraPPort 2006 Kort om dong energy omsætning 35,7mia. kr. EBitDA 8,8 mia. kr. EBit 5,5 mia. kr. resultat EftEr skat 4,9 mia. kr. Generation Exploration & Production Centrale kraftværker Ved udgangen af

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr.

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Omsætning 27.691 mio. kr. : 28.779 mio. kr. EBITDA 7.619 mio. kr. : 4.766 mio. kr. Resultat efter skat 2.950 mio. kr. : 1.335 mio. kr. Styrket indtjening Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

EBITDA mio. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA mio. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 med følgende hovedpunkter: HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 18.167 mio. kr. EBITDA 4.808 mio. kr. Resultat efter skat 2.103 mio. kr. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for med følgende hovedpunkter: Omsætningen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse: januar marts 2004 DONG A/S

Kvartalsmeddelelse: januar marts 2004 DONG A/S Kvartalsmeddelelse: januar marts 24 4. juni 24 DONG A/S Highlights Overskud efter skat for 1. kvartal 24 er 845 mio. kr. mod et overskud på 1.11 mio. kr. i 1. kvartal 23 Forventningerne til resultatet

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2005

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2005 DONG A/S 30. august Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Koncernens nettoresultat for 2. kvartal blev 891 mod 319 i 2. kvartal. Resultatet blev positivt påvirket af de højere oliepriser, samt engangsindtægter

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr.

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat 38.490 10.032 3.091 : 35.791 : 6.830 : 1.081 mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2005 Elsam A/S

Regnskabsmeddelelse 2005 Elsam A/S Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 165 Offentligt Regnskabsmeddelelse 2005 Elsam A/S Elsam opnåede i 2005 et særdeles tilfredsstillende resultat på 1.920 mio. kr. før skat, hvilket er koncernens

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR INDHOLD DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 Prisen på energi har været relativt stabil

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE

MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE MARKEDSRAPPORT TIL FORBRUGERE Februar 2014 DK1 DK2 På trods af stigninger på CO2-markedet holder vejret priserne nede. Vi forventer fortsat faldende priser. På trods af stigninger på CO2-markedet holder

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Solidt og tilfredsstillende resultat Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2011 med følgende forventninger og hovedtal i forhold til

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere