DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 07

2 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden for projektering, opførelse og drift af havvindmølleparker og clean coal teknologi. Exploration & Production efterforsker efter og producerer olie- og gas. Efterforsknings- og produktionsaktiviteterne finder sted i farvandene omkring Danmark, Norge, Storbritannien, Færøerne og Grønland. Distribution varetager DONG Energy s el- og gasdistribution, samt lagring af naturgas i Danmark. Eldistributionen foregår i hovedstadsområdet og i Nordsjælland, mens gasdistributionen dækker det sydlige Jylland, samt Syd- og Vestsjælland. Markets sælger el, naturgas og relaterede produkter til mere end en million kunder i Danmark, Sverige, Tyskland og Holland. Kunderne omfatter privatkunder, industrikunder, offentlige kunder og engroskunder. indhold Overblik omslag DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 Markets 32 Risikostyring 38 Medarbejdere 42 Miljø og sikkerhed 44 God Selskabsledelse 46 Påtegninger 49 Resultatopgørelse 51 Balance 52 Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger 54 Egenkapitalopgørelse 55 Pengestrømsopgørelse 56 Noter 57 Årsregnskab for moderselskab 146 Selskabsoplysninger omslag

3 Overblik DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger flere end medarbejdere og omsatte for 42 mia. kr. i 2007 Nettoelkapacitet (termisk) MW eldistributionsnet km Antal elkunder Olie- og gasreserver (2P) 352 mio. boe Nettoelkapacitet (vedvarende energi) 828 MW Gasdistributionsnet km Antal gaskunder Olie, gas kul, biomasse, olie, gas el elsalg Gassalg verdensmarked for råstoffer Nordeuropæiske elmarked

4 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE 1

5 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION dong Energy DONG Energy er et integreret energiselskab, der opererer i hele energiværdikæden med en ledende position i Danmark og med positioner på en række vigtige markeder i Nordeuropa. Selskabet beskæftiger samlet flere end medarbejdere i Danmark, Storbritannien, Holland, Norge, Sverige, Tyskland og Polen. Det geografiske fokusområde er afgrænset til Nordeuropa og som en konsekvens af dette er aktiviteterne i Spanien og Portugal frasolgt i DONG Energy s vigtigste forretningsaktiviteter omfatter produktion af termisk og vedvarende energi, efterforskning og produktion af gas og olie, distribution af el og gas til slutbrugere samt salg af gas og el på engrosmarkedet og til slutkunder. DONG Energy s primære langsigtede mål er at skabe værdi for aktionærerne. Et mål der søges opnået ved at fastholde fokus på selskabets konkurrenceevne og ved at fortsætte udbygningen af positioner på det nordeuropæiske energimarked - i særdeleshed gennem vækst uden for Danmark. På det danske marked er målsætningen at fastholde og styrke den nuværende position. Den lønsomme vækst skal skabes inden for koncernens fire forretningsområder, Generation, Exploration & Production, Distribution og Markets. Væksten støttes af en lang række identificerede og veldefinerede investeringsmuligheder, der er udvalgt fordi de udnytter kompetencer og eksisterende markedspositioner, samt muliggør synergier på tværs af hele koncernen. Inden for elproduktion vil en stor del af væksten komme inden for vedvarende energi, hvor det langsigtede mål er at tredoble DONG Energy s vedvarende energikapacitet inden Den nuværende kapacitet udgør 828 MW. I perioden er der planlagt at anvende over 10 mia. kr. til investeringer i vedvarende energi med en samlet kapacitet på ca. 580 MW, hvoraf ca. 530 MW er offshore projekter. DONG Energy overvejer at investere i ny effektiv termisk kraftkapacitet uden for Danmark. Selv med en målsætning om at 20% af energien i Europa over en årrække skal komme fra vedvarende energi, er der behov for kraftproduktion baseret på fossile brændsler. Da nye kraftværker erstatter gamle ineffektive Februar Marts Maj August Aftale mellem DONG Energy Wingas GmbH og Wintershall Holding AG Køb af ConocoPhillips i Danmark DONG Energy øgede i marts ejerandelen i Hejre-feltet fra Horns Rev II DONG Energy opfører endnu en dansk havmøllepark - Horns Rev II. Havmølleparken Salg af aktiviteter inden for vedvarende energi i Spanien og Portugal til E.ON AG DONG Energy og Wingas i 20% til 50% ved at købe får en nettokapacitet på 209 DONG Energy solgte i Tyskland aftalte i februar et ConocoPhillips Petroleums MW og planlægges i drift i august sine aktiviteter inden samarbejde om udveksling E&P aktiviteter i Danmark Den samlede investe- for vedvarende energi i af gas i de næste 13 år. ring forventes at blive Spanien og Portugal for EUR 3,5 mia. kr. 722 mio. 2 DONg energy årsrapport 2007

6 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE værker, vil et nyt kraftværk typisk betyde, at CO 2 udledningerne reduceres med 20% pr. KWh. faldende og leverancerne fra DUC parterne skal erstattes af andre kilder i takt med den faldende danske produktion. Inden for naturgas arbejdes der på at diversificere porteføljen. Hvor naturgas indtil 2006 stort set kun blev indkøbt fra DUC (Dansk Undergrunds Consortium) parterne, startede produktionen fra gasfeltet Ormen Lange i 2007, og produktionen vil vokse frem til 2010, hvor feltet forventes at nå fuld produktion. Det langsigtede mål er, at 30% af behovet for gas skal komme fra egenproduktion. Når Ormen Lange er i fuld produktion, vil en væsentlig del af dette mål være nået. Hertil kommer udvikling af gasproduktion fra nye felter i Danmark, Norge og området vest for Shetlandsøerne i Storbritannien. Samtidig er der indgået gasleverancekontrakter med AOA Gazprom og Wingas GmbH. Disse selskaber har oplyst, at gasleverancerne forventes at starte op i Senest er der indgået aftale om erhvervelse af en andel i en LNG (Liquified Natural Gas) terminal i Holland, idet naturgasforsyningen på sigt forventes yderligere diversificeret gennem LNG leverancer. Diversificering af gasporteføljen er vigtigt for DONG Energy set i lyset af, at produktionen på den danske sokkel er Udover den organiske værdiskabelse afsøger DONG Energy konstant muligheder for at skabe yderligere værdi og vækst gennem tilkøb af virksomheder, aktieposter eller andre aktiver - eller at indgå samarbejder - som kan medvirke til at nå visionen om at blive et ledende regionalt energiselskab i Nordeuropa. I 2007 forberedte DONG Energy den børsintroduktion, som DONG Energy s ejere havde planlagt. Desværre måtte den udskydes i efteråret på grund af folketingsvalget og igen i januar i år på grund af vanskelige forhold på aktiemarkedet. Aktionærerne var klar til børsintroduktionen og DONG Energy var klar men markedet var det ikke. Sideløbende med de specifikke forretningsinvesteringer, vil DONG Energy fortsat investere over industrigennemsnittet i både forsknings- og udviklingsaktiviteter. Fokus vil i særdeleshed være rettet mod teknologier, der kan hjælpe med til at mindske udledningen af CO 2 fra termisk produktion, samt udvikling af nye profitable forretningsområder indenfor vedvarende energi. Oktober December December December Ormen Lange gasfeltet i kommerciel produktion DONG Energy ejer 10,3% af Havmølleparker i Storbritannien Det er besluttet at opføre to DONG Energy indgår aftale omkring hollandsk LNG terminal Salg af transmissionsnet til Energinet.dk DONG Energy aftalte i gasfeltet Ormen Lange, hvor nye havmølleparker - Walney DONG Energy sikrede i december salg af 132 kv kommerciel produktion be- Island og Gunfleet Sands II. december kapacitet i Holland eltransmissionsnettet i Nord- gyndte i oktober. Nettokapaciteten bliver hen- til import til Europa af op til 3 sjælland til Energinet.dk som holdsvis 151 MW og 65 MW mia. m 3 flydende gas pr. år fra led i omstruktureringen af og parkerne planlægges i drift 2011 og 20 år frem. den danske elsektor. Salgs- i Samlet forventet inve- prisen udgør 2 mia. kr. stering på 5,2 mia. kr. 3

7 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION Hoved- og nøgletal mio. kr Nettoomsætning fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (4.672) (3.540) (709) (272) (1.215) EBITDA 1 fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (345) (16) EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat EBIT Finansielle poster, netto (740) (592) (152) Resultat efter skat EBITDA margin (%) EBIT margin (overskudsgrad) (%) Funds From Operation (FFO) Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb/frasalg) 4 (2.981) 360 (4.262) (1.061) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) Aktiver Tilgang i materielle aktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld (208) Egenkapital Investeret kapital Finansiel gearing 9 0,35 0,42 (0,01) 0,19 0,15 Nettorentebærende gæld + hybridkapital / EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat 2,4 3,0 1,3 0,7 0,5 Antal aktier, ultimo Antal aktier, gennemsnit Resultat pr. aktie Foreslået udbytte pr. aktie Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie Note 1: Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat. EBITDA er fra og med 2007 opgjort inklusiv afskrivninger på købte CO 2 -kvoter, da købte CO 2 -kvoter betragtes som vareforbrug. Den ændrede EBITDA definition har ingen betydning for Note 2: EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat, der følger af koncernens engagement inden for efterforskning og produktion af olie og gas Note 3: Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i driftskapital tillagt modtagne udbytter fra associerede virksomheder og kapitalandele fratrukket 50% af renterne på hybridkapitalen Note 4: Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Note 5: Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet, eksklusiv pengestrømme fra køb/salg af virksomheder. Købesummen for ConocoPhilips E&P-aktiviteter i Danmark og købesummen for Ormen Lange-ejerandelen er medtaget som opkøb Note 6: Note 7: Note 8: Note 9: Note 10: Rentebærende aktiver er modregnet udnyttede kassekreditter Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Egenkapital + nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Antal aktier og nøgletal pr. aktie er baseret på aktier á 10 kr. og er angivet i hele kr. Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Sammenligningstal for 2003 er ikke tilpasset, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 4 DONg energy årsrapport 2007

8 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE Finansielle resultater 2007 er det første år hvor de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra Københavns og Frederiksberg kommuner indgik fuldt ud i DONG Energy s koncernregnskab. I regnskabet for 2006 indgik disse selskaber først fuldt ud fra andet halvår. Herudover var der to væsentlige årsager til, at 2007 adskilte sig fra For det første var 2007, særligt første halvår, karakteriseret af varmt vejr. Det medførte en lavere efterspørgsel efter gas og derfor lave gaspriser. For det andet gav store mængder vandkraft fra Norge og Sverige sammen med lave CO 2 -priser og lave elpriser et lavt dækningsbidrag, hvilket medførte en lav elproduktion. Til gengæld var oliepriserne højere end i Resultatet for 2007 blev væsentligt bedre end forventet ved årets start, især som følge af højere oliepriser end forventet. Elpriserne var i 2007 lavere end forventet ved årets start, men da en meget væsentlig del af elproduktionen var afdækket til højere priser end spotpriser, blev den negative effekt af de lavere elpriser væsentligt reduceret. Omsætning Omsætningen steg med 14% og udgjorde mio. kr. i 2007 mod mio. kr. i Stigningen skyldes dels, at de tilkøbte elselskaber indgik fuldt ud i 2007, dels højere oliepriser. Disse forhold blev imidlertid delvis opvejet af lavere olie- og gasproduktion, lavere salg af gas og lavere elpriser end i Resultatet for elaktiviteterne var i 2007 præget af lave elpriser samtidig med, at kulpriserne var 39% højere (i USD). Det lave dækningsbidrag medførte en reduktion i produktionen. En stor andel af produktionen har dog været afdækket til væsentligt højere priser end spotpriserne, hvilket gav en positiv effekt på ca. 1,7 mia. kr. CO 2 -REDUKTIONSFORPLIGTELSER Omsætning fordelt på segmenter i % Generation 52% Exploration & Production Distribution Markets mio. kr. 11% 10% Olie- og gasproduktionen faldt med mio. boe (tønder olieækvivalenter) til mio. boe som følge af, at store dele af produktionen kommer fra modne felter, hvor produktionen er naturligt faldende. Opstart af produktion fra Ormen Lange feltet opvejede kun dette delvist. Salget af naturgas faldt med 977 mio. m 3 til mio. m 3. Det milde vejr i Danmark og Europa medførte en faldende efterspørgsel, der resulterede i overudbud af gas og dermed lave priser. Den gennemsnitlige pris på den hollandske gasbørs TTF var således 14,6 EUR/MWh mod 19,6 EUR/MWh i 2006, svarende til et fald på 25%. Store engroskunder reducerede aftaget fra DONG Energy og købte formentlig i stedet gas direkte på markedet. DONG Energy s salg på gasbørser blev samtidig reduceret væsentligt. Driftsresultat Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2007 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i EBITDA for 2007 var påvirket af en positiv engangspost på 303 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af en hensat forpligtelse relateret til en tabsgivende aftale. Herudover er resultatet for 2007 påvirket af betydelige interne og eksterne omkostninger i forbindelse med forberedelse af Elprisen (Nord Pool, system) udgjorde 27,9 EUR/MWh mod 48,6 EUR/MWh i 2006, svarende til et fald på 42%, og elpriserne i de to danske prisområder DK Vest og DK Øst var begge omkring 30% lavere end i Den gennemsnitlige oliepris (Brent) var USD 72,5 pr. tønde mod USD 65,2 pr. tønde i 2006, svarende til en stigning på 11%. Skønnede engangsposter mio. kr Tilbageførsel af hensættelse til tabsgivende aftale Opsigelse af gassalgsaftaler 0 (2.185) Frasalg af licensandele Salg af cushiongas 0 43 I alt 303 (2.008) 5

9 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION Time-lag påvirker driftsresultatet Ændringer i olieprisen og i USD-kursen slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne for naturgas, mens indkøbspriserne reguleres med op til 17 måneders forsinkelse. En ændring i oliepris og/eller USD-kurs i januar kan således påvirke DONG Energy s salgspris allerede i februar, men måske først slå igennem på købspriserne i sommeren det efterfølgende år. CO 2 -REDUKTIONSFORPLIGTELSER EBITDA fordelt på segmenter i % 37% Generation Exploration & Production Distribution Markets mio. kr. Dermed påvirkes de enkelte perioder forskelligt, og det kan give betydelige udsving i driftsresultater fra periode til periode. Over en årrække vil udsvingene dog udligne hinanden. 17% 24% Gaskøbsallokering påvirker driftsresultatet DONG Energy køber gas fra flere typer af kontrakter med forskellig prisindeksering. Aftaget fra de enkelte kontrakter sker inden for gasåret, der løber fra 1. oktober til 30. september, men der er en vis fleksibilitet i hvilke kontrakter der kan aftages fra i de enkelte måneder i gasåret. Dette betyder, at der i enkelte kvartaler/ kalenderår kan opstå en positiv effekt og i andre en negativ effekt af fordelingen af gaskøb. EBITDA var positivt påvirket af den fulde indregning i 2007 af de tilkøbte selskaber i forhold til den kun delvise indregning i Denne positive effekt blev dog mere end modsvaret af faldet i omsætningen som følge af reduktionen i olie- og gasproduktionen, det omtalte fald i salget af gas og de lavere el- og gasbørspriser. Indkøbet af gas var dyrere i 2007 end i 2006 som følge af aftag fra købskontrakter med en mindre gunstig prisindeksering (gaskøbsallokering). Effekten heraf og effekten af kontrakternes forskellige time-lag var henholdsvis ca mio. kr. og ca mio. kr. mod positive påvirkninger på henholdsvis ca. 560 mio. kr. og ca. 640 mio. kr. i Integrationen af de tilkøbte selskaber og realiseringen af synergier forløber planmæssigt. Der blev i 2007 gennemført en vellykket migrering af elkunder fra Københavns Energi til DONG Energy s IT-systemer. Herudover forløber arbejdet med etablering af en fælles standardiseret IT-infrastruktur for hele koncernen efter planen. Særligt på indkøbsområdet er der allerede realiseret væsentlige synergier. Samlet er der opnået synergier for ca. 600 mio. kr. pr. 31. december 2007 ud af det samlede mål på ca. 800 mio. kr. ultimo børsnoteringen var påvirket af negative engangsposter (netto) på mio. kr. Korrigeret herfor faldt EBITDA med mio. kr. Afskrivninger/EBIT Af- og nedskrivningerne steg samlet med mio. kr., hovedsageligt som følge af den fulde indregning af de tilkøbte elselskaber i Afskrivningerne var påvirket af, at der i forbindelse med førstegangsindregningen pr. 1. juli 2006 blev optaget et immaterielt anlægsaktiv i åbningsbalancen svarende til markedsværdien af de gratis CO 2 -kvoter, der var tildelt Elsam og Energi E2. Pr. 1. juli 2006 udgjorde værdien af CO 2 -kvoterne 1,6 mia. kr., som er afskrevet over perioden fra 1. juli 2006 til 31. december 2007 i takt med produktionen, heraf 1,1 mia. kr. i Afskrivningerne relateret til efterforsknings- og produktionsaktiverne faldt med 178 mio. kr. som følge af den lavere produktion. Resultatet af primær drift (EBIT) for 2007 faldt med 908 mio. kr. til mio. kr. mod mio. kr. året før. Korrigeret for engangsposter var faldet mio. kr., hvoraf faldet i EBITDA korrigeret for engangsposter udgjorde mio. kr. og stigningen i af- og nedskrivninger mio. kr. 6 DONg energy årsrapport 2007

10 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE Udvikling i markedspriser Elpris, Nord Pool (EUR/MWh) Elpris, Nord Pool (system) Green dark spread Green dark spread (EUR/MWh) Kulpris, API 2 (USD/ton) Kulpris, API 2 CO 2 -kvotepris CO 2 -kvotepris (EUR/ton) Oliepris, Brent (USD/tdr.) Gaspris, TTF (EUR/MWh) DKK/USD 7,0 6,5 6,0 5, , Oliepris, Brent Gaspris, TTF Dollarkurs Finansielle poster De finansielle poster (netto) for 2007 udgjorde en omkostning på 740 mio. kr. mod 592 mio. kr. for Heraf udgjorde nettorenteomkostninger 594 mio. kr. for 2007 mod 529 mio. kr. for Renteomkostningerne steg som følge af en større gennemsnitlig rentebærende gæld i 2007 afledt af opkøbene af Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra Københavns og Frederiksberg kommuner medio Den gennemsnitlige nettorentebærende gæld var ca. 16 mia. kr. for 2007 mod ca. 11 mia. kr. for Renteelement af retableringsforpligtelser steg til 159 mio. kr. for 2007 mod 83 mio. kr. for 2006 som følge af tilgangen af retableringsforpligtelser fra de tilkøbte selskaber, en stigning i forpligtelserne grundet stigende priser på eksterne omkostninger, samt et højere renteniveau. Finansielle poster mio. kr Afvigelse Renteomkostninger, netto (594) (529) (65) Renteelement af retableringsforpligtelser (159) (83) (76) Udbytte fra kapitalandele 0 4 (4) Øvrige (3) Finansielle poster, netto (740) (592) (148) Skat Skat af årets resultat udgjorde 808 mio. kr. mod mio. kr. i Skatteprocenten var 32% for 2007 og 31% for 2006, korrigeret for skattefrie engangsposter, for en positiv engangseffekt på 372 mio. kr. vedrørende nedsættelsen af den danske skattesats fra 28% til 25% i 2007, og for at associerede selskaber indregnes efter skat. Øvrige finansielle poster udgjorde en gevinst på 13 mio. kr. for 2007 på niveau med Skatteprocenten for 2007 var påvirket i opadgående retning som følge af regulering af skat vedrørende tidligere år. Kulbrin- 7

11 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION GENERATION De tilkøbte selskaber Elsam og Energi E2 indgik i DONG Energy fra 1. juli 2006 (seks måneder), hvorfor tallene for 2007 og 2006 ikke er sammenlignelige. Produktion Produktionen af el var på GWh i 2007, og varmeproduktionen udgjorde TJ. Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2007 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber, som nævnt, ikke indgik i første halvår Driftsresultat EBITDA for 2007 blev mio. kr. (2006: mio. kr.), hvoraf engangsposter udgjorde 303 mio. kr. (2006: 0 mio. kr.). Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber ikke indgik i første halvår EBIT for 2007 var mio. kr. (2006: mio. kr.). Afskrivninger var mio. kr. højere i 2007 end i 2006, delvist relateret til højere forbrug af de CO 2 -kvoter, der blev optaget til markedsværdi i balancen i forbindelse med førstegangsindregningen af Elsam og Energi E2, og delvist som følge af helårseffekt fra de tilkøbte selskaber. Investeringer I løbet af 2007 blev der foretaget en række investeringer inden for offshore- og onshore-vindproduktion. En kapacitet på 120 MW blev idriftsat i løbet af 2007, omfattende en offshore-vindmøllepark i Storbritannien (Burbo Banks) og en Hovedtal mio. kr Elproduktion (GWh) termisk (GWh) vedvarende (GWh) Varmeproduktion (TJ) Nettoomsætning termisk el termisk varme vedvarende energi andet EBITDA heraf vedvarende energi EBIT Investeringer polsk landmøllepark (Lake Ostrowo). Herudover er der investeret i et gasfyret kraftværk ved Mongstad i Norge på 260 MW, som forventes at indlede produktion i De samlede investeringer udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006 og udgøres hovedsageligt af Lake Ostrowo (268 mio. kr.), Horns Rev II (945 mio. kr.), Burbo Banks (800 mio. kr.), Gunfleet Sands I (599 mio. kr.), levetidsforlængelser og vedligeholdelsesinvesteringer på de danske kraftværker (583 mio. kr.) og Mongstad (377 mio. kr.). I august 2007 solgte DONG Energy aktiviteterne inden for vedvarende energi i Spanien og Portugal til E.ON. Aktiviteterne havde en samlet kapacitet på ca. 240 MW. teskattereglerne i Norge påvirkede ikke skatteprocenten væsentligt, da den højere skatteprocent (78% i alt) blev modsvaret af skattefradrag vedrørende investeringer i Norge. Resultat efter skat Årets resultat efter skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. for Resultat for 2007 var positivt påvirket af de nævnte engangsindtægter på i alt 707 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af hensættelse, nedsættelse af den danske skattesats, samt efterre- Skønnede engangsposter mio. kr EBITDA engangseffekter (efter skat) 303 (1.408) Avance ved salg af Ll. Torup gaslager m.v Skattenedsættelse (28% til 25%) I alt 707 (385) gulering af avancen vedrørende salget af gas lageret ved Ll. Torup. I 2006 indgik negative engangsposter (netto) på 385 mio. kr. 8 DONg energy årsrapport 2007

12 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE EXPLORATION & PRODUCTION Produktion Produktionen i 2007 var 11,3 mio. boe mod 13,8 mio. boe i Nedgangen skyldes naturligt aftagende produktion fra modne felter. Af produktionen kom 51% fra de danske felter og 49% fra de norske felter. Nettoomsætning Nettoomsætningen for 2007 var mio. kr. mod mio. kr. for Faldet skyldes den nævnte nedgang i produktionen samt en lavere dollarkurs (-8%). Disse to forhold blev i nogen grad opvejet af højere oliepriser i USD og øgede indtægter fra det norske infrastruktursystem, Gassled. Driftsresultat EBITDA for 2007 blev mio. kr. mod mio. kr. for Korrigeret for engangsposter i 2006 var EBITDA 959 mio. kr. lavere end for 2006, hvilket dels skyldes ovennævnte nedgang i omsætningen, dels omkostningsførsel af efterforskningsboringen Cygnus på PL329-licensen, samt vurderingsbrøndene på PL301-licensen (Mime og Krabbe). EBIT korrigeret for engangsposter var 759 mio. kr. lavere end for 2006, hvilket kan henføres til faldet i EBITDA, delvist modsvaret af lavere produktionsafhængige afskrivninger som følge af den lavere produktion. Hovedtal mio. kr Olie- & gasproduktion (mio. boe) 11,3 13,8 - olieproduktion (mio. boe) 9,1 12,1 - gasproduktion (mio. boe) 2,2 1,7 Transport af olie, Danmark (mio. tdr.) 99,8 106,6 Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Investeringer/efterforskning Der blev i 2007 foretaget en række investeringer i den videre udvikling af olie- og gas-porteføljen. Den største enkeltinvestering var købet af ConocoPhillips E&P-aktiviteter i Danmark for mio. kr. DONG Energy ejede i forvejen 20% af Hejrefeltet og overtog med købet yderligere 30% af dette. DONG Energy sigter på at opnå enighed med parterne i licensen om at indsende en udbygningsplan i 2008, og feltet forventes at indlede kommerciel produktion inden for de næste 5 år. De samlede investeringer udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Heraf udgjorde investeringerne i det norske gasfelt Ormen Lange 921 mio. kr. Feltet indledte kommerciel produktion i oktober 2007, men der investeres fortsat i udbygningen. Øvrige investeringer i udvikling af olie- og gasfelter samt infrastruktur udgjorde mio. kr. i Korrigeret for engangsposter var resultatet for mio. kr. lavere end for 2006, hvilket primært skyldes det lavere EBIT, fald i resultatandele fra associerede selskaber på 475 mio. kr. (hovedsageligt fra de tilkøbte elselskaber i 2006) samt højere finansielle omkostninger, delvist modsvaret af lavere skatteomkostninger sammenholdt med Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 5 kr. pr. aktie for Dette giver en udbyttebetaling på mio. kr., svarende til ca. 45% af årets resultat efter skat. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgjorde mio. kr. i 2007 mod mio. kr. i Stigningen skyldes et højere EBITDA, lavere betalt skat samt en mere positiv effekt af reguleringer til resultatopgørelsen, delvist modsvaret af højere betalte finansielle poster samt større negativ påvirkning fra ændringer i driftskapital. 9

13 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION DISTRIBUTION Københavns og Frederiksberg kommuners aktiviteter vedrørende distribution af el indgik i DONG Energy pr. 1. maj 2006 (otte måneder). De tilsvarende aktiviteter fra Nesa indgik pr. 1. juli 2006 (seks måneder). Gaslageret ved Ll. Torup blev solgt i 2006 og indgik således kun til og med 31. august 2006 (otte måneder). Afsætning Distributionen af gas var på 840 mio. m 3 i 2007, hvilket var 72 mio. m 3 mindre end i Faldet skyldes, at 2007 var 2% varmere end 2006, målt i graddage. Distributionen af el var på GWh i 2007 mod GWh i Stigningen skyldes, at de tilkøbte selskaber som nævnt kun indgik i begrænset omfang i Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2007 var mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen skyldes, at de tilkøbte selskaber som nævnt kun indgik i begrænset omfang i Driftsresultat EBITDA for 2007 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen skyldes øget nettoomsætning fra eldistribution, primært som følge af at tilkøbte selskaber kun indgik delvist i Hovedtal mio. kr Distribution af el (GWh) Distribution af gas (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Af- og nedskrivningerne steg med 558 mio. kr. i forhold til Ud over at de tilkøbte selskaber kun indgik delvist i 2006, skyldes stigningen investeringer samt forbrug af underdækning indregnet i åbningsbalancerne i forbindelse med den nævnte erhvervelse af aktiviteter, der behandles som afskrivninger. Investeringer Investeringerne i 2007 udgjorde mio. kr. mod 758 mio. kr. i Investeringerne vedrørte hovedsagelig nedgravning af elkabler i Nordsjælland (687 mio. kr.), øvrige investeringer i elnettet (539 mio. kr.) samt udvidelse af kapaciteten i gaslageret ved Stenlille (172 mio. kr.). Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mio. kr. for 2007 mod mio. kr. i De væsentligste investeringer i 2007 var følgende: Restbetalingen til Københavns Kommune for købet af KE Drift (inkl. aktier i Energi E2), ( mio. kr.). Købet af ConocoPhillips E&P-aktiviteter i Danmark ( mio. kr.). yderligere investeringer i Ormen Lange projektet (-921 mio. kr.). Udvikling af olie- og gasfelter samt infrastruktur ( mio. kr.). vindaktiviteter ( mio. kr.). Etablering af fibernet og udendørsbelysning (-624 mio. kr.). Nedgravning af elkabler i Nordsjælland (-687 mio. kr.). De væsentligste salg af aktiver var følgende: De spanske og portugisiske vindaktiviteter (3.444 mio. kr.). gaslageret ved Ll. Torup (1.490 mio. kr.). 10 DONg energy årsrapport 2007

14 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE MARKETS Københavns og Frederiksberg kommuners aktiviteter vedrørende salg af el indgik i DONG Energy pr. 1. maj 2006 (otte måneder), og de pågældende aktiviteter i Nesa indgik pr. 1. juli 2006 (seks måneder). Afsætning Salget af naturgas var i mio. m 3 lavere end i Faldet kan hovedsageligt henføres til det mildere vejr i første halvår i 2007, hvilket medførte lavere efterspørgsel efter gas og reducerede gaspriser. Prisen på den hollandske gasbørs TTF var således i gennemsnit 25% lavere end i De lavere priser har medført faldende salg til store engroskunder og reducerede også salget på TTF. Salget af el var GWh mod GWh i Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber som nævnt kun indgik delvist i Nettoomsætning Nettoomsætningen for 2007 var mio. kr. mod mio. kr. i Effekten af, at de tilkøbte selskaber kun i begrænset omfang indgik i 2006, blev stort set modsvaret af effekten af den lavere afsætning af gas, samt en negativ pris effekt. Driftsresultat EBITDA blev mio. kr. i Korrigeret for en engangspost i 2006 på mio. kr. vedrørende opsigelse af koncerninterne gaskøbsaftaler var EBITDA mio. kr. lavere end i Resultatet var påvirket negativt af gaskøbsallokeringer (ca mio. kr. i 2007 mod ca mio. kr. i Hovedtal mio. kr Elafsætning (GWh) Naturgasafsætning (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer ), timelag-effekt fra gaskontrakter (ca mio. kr. i 2007 mod ca mio. kr. i 2006) og af, at gaskøbet var dyrere pr. m 3 som følge af aftag fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering end i De negative effekter blev kun delvist opvejet af lavere omkostninger til køb af naturgas som følge af den lavere afsætning. EBIT for 2007, korrigeret for engangsposten, faldt med mio. kr. i forhold til Faldet kan hovedsageligt henføres til det lavere EBITDA samt lidt højere afskrivninger som følge af investeringer i fibernet. Investeringer Investeringerne i 2007 udgjorde mio. kr. mod 530 mio. kr. i Investeringerne i 2007 vedrørte hovedsageligt etablering af fibernet og udendørsbelysning i Nordsjælland og i Københavnsområdet (624 mio. kr.) og udvidelse af ejendomsfaciliteterne (383 mio. kr.). Ejendomme i København og Nordsjælland (503 mio. kr.). Endelig afregning fra Vattenfall AB vedrørende overtagelsen af aktiviteter fra Elsam og Energi E2 (140 mio. kr.). Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i I 2007 blev der optaget lån på 0,5 mia. kr. hos Royal Bank of Scotland og på 1,2 mia. kr. hos EIB, samt tilbagebetalt en variabelt forrentet obligation (senior bond) på 1,8 mia. kr., og lån til realkreditinstitutter på 0,5 mia. kr. Øvrige afdrag og ændringer i gældsforpligtelser udgjorde -1,9 mia. kr. Herudover indgik udbyttebetaling til aktionærerne på mio. kr. og rentebetaling på hybridkapitalen på -451 mio. kr. Balance og kapitalstruktur Balancesummen faldt fra mio. kr. ved udgangen af 2006 til mio. kr. De materielle aktiver steg som følge af den høje investeringsaktivitet. Derimod er der sket en væsentlig reduktion i 11

15 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION aktiver (og forpligtelser) bestemt for salg som følge af salget af de spanske og portugisiske vindaktiviteter. Endelig er der sket en nedbringelse af likvide beholdninger og rentebærende gæld. nettogæld + hybridkapital på ca. tre gange EBITDA (korrigeret for særlig kulbrinteskat). Pr. 31. december 2007 udgjorde dette nøgletal 2,4 mod 3,0 pr. 31. december Den nettorentebærende gæld var mio. kr. ved udgangen af 2007 mod mio. kr. ved udgangen af Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af året mod mio. kr. ved udgangen af Den marginale reduktion skyldes, at de udbetalte udbytter til aktionærerne og renter til hybridkapitalejerne samt negative værdireguleringer af sikringsinstrumenter ført direkte på egenkapitalen oversteg årets resultat. Begivenheder efter periodens udløb Konkurrenceankenævnet har i marts 2008 konkluderet at Elsam A/S, nu DONG Energy Power A/S, i et ikke uvæsentligt omfang udnyttede sin dominerende position i Vestdanmark og i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006 afkrævede for høje priser. DONG Energy er uenig i den trufne afgørelse og har besluttet at indbringe afgørelsen for Sø- og Handelsretten. Der henvises til note 38. DONG Energy s mål er at bibeholde en rating på Baa1/BBB+ eller derover. Det langsigtede mål er at holde den rentebærende Derudover er der ikke efter udgangen af 2007 indtruffet begivenheder, som ændrer koncernens finansielle stilling. 12 DONg energy årsrapport 2007

16 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE FORVENTNINGER TIL 2008 Eksterne forudsætninger DONG Energy s finansielle resultater påvirkes af udviklingen i en række råvarepriser, herunder olie, gas, el, kul og CO 2 -kvoter samt valutakursudsving, især for USD. Forventningerne for 2008 er baseret på følgende forudsætninger (gennemsnitspriser for resten af året): Råolie (Brent): USD 80 pr. tønde Gas (TTF): EUR 24/MWh El (Nord Pool): EUR 44/MWh Kul (API 2): USD 129/ton CO -kvoter: EUR 19/ton 2 USD-kurs: DKK 5,00 Interne forudsætninger Der vil i 2008 blive afholdt omkostninger på ca. 100 mio. kr. til integrering af de tilkøbte elselskaber. Det sker for at realisere synergimålene på samlet ca. 800 mio. kr. (årlig synergieffekt), hvoraf ca. 600 mio. kr. var realiseret ved udgangen af 2007 (årlig synergieffekt). Forskningsomkostninger forventes at beløbe sig til ca. 350 mio. kr. og omfatter blandt andet omkostninger til CO 2 -lagringsprojekter, bioethanol, forbedring af de fundamenter, der bruges til offshore vindmølleparker og andre projekter. På grund af den forventede forøgelse af nettogælden som følge af de forventede øgede investeringer samt en forventet højere rente på nye lån, forventes større renteudgifter end i Finansieringsomkostninger (inkl. renteelement af retableringsforpligtelser) for året forventes at udgøre ca. 1 mia. kr. Forventninger til resultatet i 2008 På grundlag af de nævnte og øvrige forudsætninger forventes EBITDA og resultat efter skat for 2008 at blive på niveau med 2007, svarende til udmeldingen fra den 21. december vil blive påvirket af følgende væsentlige ændringer i aktivitetsniveauet. Ormen Lange-feltet og vindmølleparken ved Burbo Banks påbegyndte kommerciel produktion i oktober 2007 og forventes at få positiv indvirkning på driftsresultaterne, idet begge vil indgå med et helt års produktion i regnskabsåret Nettoomsætningen og driftsresultatet vil blive påvirket negativt af salget af 132 kv-transmissionsnettet, der vil blive gennemført efter 1. kvartal Salget af transmissionsnettet forventes at medføre en regnskabsmæssig gevinst efter skat på 0,5 mia. kr., der vil få positiv indvirkning på resultatet (gevinsten påvirker ikke EBITDA). Endelig vil nettoomsætningen og indtjeningen være negativt påvirket af helårseffekten af frasalget af de spanske og portugisiske vindaktiviteter i august Der er forudsat projektudviklings- og forskningsomkostninger på ca. 750 mio. kr. Projektudviklingsomkostninger forventes at beløbe sig til ca. 400 mio. kr., hvoraf ca. 250 mio. kr. vedrører udviklingen af Greifswald-projektet i Tyskland. Der forventes truffet endelig investeringsbeslutning inden udgangen af Øvrige projektudviklingsomkostninger vedrører vindkraftprojekter og andre projekter i Generation. Udsagn om fremtiden Årsrapporten indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder om de finansielle forventninger til Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i temperatur og nedbørsmængder, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO 2 -, valuta-, og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy s markeder, leveringssikkerhed og integrationen af tilkøbte aktiviteter. Der henvises til afsnittet om risikoforhold, samt note til regnskabet. 13

17 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION GENERATION 14 DONg energy årsrapport 2007

18 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden for projektering, opførelse og drift af havmølleparker og clean coal-teknologi Elproduktion GWh Varmeproduktion TJ EBITDA mio. kr. 15

19 dong energy Hoved- og nøgletal Finansielle resultater GENERATION EXPLORATION & PRODUCTION GENERATION DONG Energy er Danmarks største energiproducent og den femte største producent på den fælles nordiske elbørs, Nord Pool, hvor hovedparten af elproduktionen sælges. Elproduktionen var i GWh og varmeproduktionen var TJ. Termisk produktion I 2007 producerede DONG Energy i Danmark el og varme fra ti centrale kraftværker, ni decentrale kraftvarmeværker og seks affaldsfyrede værker. Den samlede termiske nettoelkapacitet er på GW, svarende til 45% af den samlede kapacitet i Danmark. DONG Energy s ti centrale kraftværker stod for ca. 95% af den samlede termiske elproduktion i Størstedelen af elproduktionen kommer fra de termiske kraftværker, men målsætningen er at vedvarende energi skal udgøre en stadig større andel i fremtiden. Således blev der i 2007 investeret 2,7 mia. kr. i vedvarende energi og fremtil 2010 er der planlagt yderligere investeringer for ca mia. kr. De planlagte udbygninger inden for vedvarende energi vil hovedsageligt bestå i opførelse af havmølleparker i Danmark og Storbritannien. Udbygningen af vedvarende energi er en del af indsatsen for at reducere DONG Energy s CO 2 -udledning pr. produceret kwh. Indtjeningen fra elproduktionen afhænger i høj grad af vejret inden for Nord Pool området. Det er særligt mængden af nedbør i Norge og Sverige, der påvirker udbuddet af el og dermed priserne og DONG Energy s produktion. Det skyldes den store elproduktion fra vandkraft i de lande. Afregningspriserne for el fastsættes i markedet med udgangspunkt i produktionskilden med den højeste marginale omkostning. Afregningspriserne varierer som en følge af, at udbudskurven ændrer sig afhængig af mængden af vand og vind. I et år med meget nedbør, som i 2007, stiger produktionen af billig vandkraft på bekostning af den dyrere el fra termiske kraftværker dvs. værker baseret på afbrænding af fossile brændsler. Samtidig medfører stor produktion fra vandkraft typisk lavere elpriser. Det skyldes, at de dyreste fossilt fyrede anlæg presses ud af markedet. Omvendt vil et relativt tørt år påvirke DONG Energy s indtjening positivt. Den lavere produktion fra vandkraft medfører højere priser således, at produktion af el fra termiske værker bliver mere rentabel. Indtjeningen er endvidere påvirket af priserne på verdensmarkedet for kul og olie, samt de europæiske gaspriser. For at understøtte den frie konkurrence på det danske engros-elmarked blev der i 2004 indført et system med auktioner over virtuelle kraftværker. Det betyder, at DONG Energy er forpligtet til at bortauktionere dispositionsretten over en del af produktionskapaciteten MW i 2007 og 600 MW i 2008 og efterfølgende år. Hovedparten af DONG Energy s termiske værker er kraftvarmeværker. Den kombinerede produktion af el og varme medfører en væsentlig bedre udnyttelse af det forbrugte brændsel. I 2007 var den gennemsnitlige effektivitet på kraftvarmeværkerne 55% (beregnet som forholdet mellem den producerede el og varme og energiindholdet i de forbrugte brændsler). Modsat vind- og vandkraft er produktion fra termiske værker ikke afhængig af vejret. Det giver øget mulighed for at tilpasse produktionen til efterspørgslen og i et vist omfang kun at holde værkerne i drift, når priserne gør det rentabelt for det enkelte kraftværk. Der er i dag ingen eltransmission mellem Sjælland og det øvrige Danmark, så elmarkedet er adskilt i to geografiske områder og priszoner. En 600 MW forbindelse under Storebælt forventes imidlertid etableret senest i 2011, hvilket vil forbinde de to priszoner og samtidig forbedre DONG Energy s muligheder for at optimere driften på kraftværkerne øst og vest for Storebælt til fordel for kunderne. Brændsler, forsyningssikkerhed og miljø Kul er det primære brændsel og udgjorde i 2007 ca. 70% af det samlede brændselsforbrug, baseret på energiindholdet i de forskellige anvendte brændsler (joule). Rigelige mængder af kul i forhold til andre brændselstyper og stor geografisk spredning blandt udbyderne, medfører en høj grad af forsyningssikkerhed, og understøtter en stabil produktion. Størstedelen af kullet købes i Sydafrika, Rusland og Colombia. DONG Energy s værker bruger clean coal-teknologi for at mindske de negative miljømæssige effekter ved afbrænding af fossile brændsler. Teknologien øger effektiviteten i produktionen af el 16 DONg energy årsrapport 2007

20 DISTRIBUTION MARKETS risikostyring Medarbejdere MILJØ OG SIKKERHED GOD SELSKABSLEDELSE FAKTA Centrale kraftværker ELPRODUKTIONSFORDELING CO 2 -REDUKTIONSFORPLIGTELSER i 2007 Vandkraft 13% 87% Termisk Landmøller Vedvarende Havmøller GWh CO 2 -REDUKTIONSFORPLIGTELSER INVESTERINGSFORDELING i 2007 kapacitet for vedvarende Energi 29% Havvindmøller Danmark Storbritannien Landvindmøller Danmark Polen Frankrig/Grækenland Vandkraft 369 MW 234 MW 135 MW 253 MW 194 MW 31 MW 28 MW 206 MW mio. kr. Termisk Vedvarende Samlet kapacitet 828 MW 71% og varme og er anerkendt af det Internationale Energi Agentur (IEA). Samtidig er værkerne designet til at kunne bruge forskellige typer kul, samt i et vist omfang andre brændsler såsom gas og olie. Denne fleksibilitet gør det muligt at skifte til det økonomisk mest fordelagtige brændsel og reducerer i nogen grad risikoen for prisudsving inden for en bestemt brændselstype. Endelig er DONG Energy gennem bevillingen til elproduktion forpligtet til at have en kapacitet til afbrænding af 1,2 mio. tons biomasse årligt. Biobrændsler betragtes som CO 2 neutrale under EU s ETS (Emission Trading Scheme). En stor andel af den anvendte biomasse er halm, som købes af danske landmænd. Hertil kommer træflis, som primært købes i Danmark, men også i Sverige og i de baltiske lande samt træpiller, som købes på det internationale marked. Nye termiske anlæg DONG Energy undersøger muligheden for at opføre et kulfyret kraftværk i nærheden af byen Greifswald ved den tyske østersøkyst. Med en nettoelkapacitet på MW vil kraftværket styrke DONG Energy s elaktiviteter væsentligt. Projektet afventer godkendelse fra de tyske myndigheder samt DONG Energy s bestyrelse. Hvis de nødvendige godkendelser opnås vil kraftværket kunne stå færdigt efter Herudover overvejer DONG Energy andre muligheder for at etablere termiske produktionsanlæg i Nordeuropa. I november 2005 indgik Elsam, nu en del af DONG Energy, en langsigtet aftale med Statoil om at opføre, eje og drive et naturgasfyret kraftvarmeværk i tilknytning til Statoils raffinaderi ved Mongstad i Norge. Anlægget, som har en installeret nettoelkapacitet på 260 MW, er ved at blive bygget og forventes i drift i 17

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON ÅRSRAPPORT 2008 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende

Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende ÅrsraPPort 2006 Kort om dong energy omsætning 35,7mia. kr. EBitDA 8,8 mia. kr. EBit 5,5 mia. kr. resultat EftEr skat 4,9 mia. kr. Generation Exploration & Production Centrale kraftværker Ved udgangen af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr.

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat 38.490 10.032 3.091 : 35.791 : 6.830 : 1.081 mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2009 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM UNDERSØISK PLATFORM DONG Energy benytter identiske undersøiske produktionsenheder, der placeres direkte på havbunden, i forbindelse med udbygningen af Trym- og Oselvar-felterne i Norge. DONG Energy er

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Oliver Vindex Nielsen, Senior Commercial Advisor Gastekniske Dage, Middelfart, 13. maj 2013 Dagens hovedbudskaber Der er store mængder gas (og olie)

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar 2014-31. december 2014.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar 2014-31. december 2014. Protokol DONG Energy A/S Generalforsamling 2015 Den 4. marts 2015 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S (CVR-nr. 36 21 37 28), Fredericia kommune, i MESSE C, Konferencecenter,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere