Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55"

Transkript

1 Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55 Bestyrelsen skal have nye medlemmer På generalforsamlingen er der nyvalg til bestyrelsen. Flere medlemmer af den nuværende bestyrelse genopstiller ikke. Der er brug for nye kræfter og alle interesserede opfordres til at melde sig. Indhold Indkaldelse til generalforsamling 1 Bestyrelsens beretning 2 Driftsregskab Budget Deklarationer og ordensregler 6 Lovbefalet beskæring 7 Afhentning af haveaffald 7 Foreningens nuværende bestyrelse 8 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag d. 1. juni 2014 kl i Idrætshuset i Tisvilde, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tivildeleje. HUSK: Afbrænding af haveaffald er i dag forbudt ved lov. Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab Valg af ny bestyrelse Efter vedtægterne vælges i lige år tre medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden er to år. Da et af de medlemmer, der blev valgt sidste år, har valgt at udtræde, skal der i år vælges 4 medlemmer og to suppleanter til den kommende bestyrelse: Erling Lysdahl er ikke på valg i år. Per Danfred Nielsen, Peter Borris og Niels Lund er på valg. Per Danfred Nielsen ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Niels Lund er villig til genvalg. Peter Borris overvejer sin stilling. Suppleanterne er på valg hvert år. 5. Valg af revisorer og suppleanter Bestyrelsen må her med stor beklagelse meddele, at Benny Hansen, mangeårig revisor for foreningen, er afgået ved døden. 6. Budget Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen stiller ikke forslag. 8. Forslag fra medlemmerne Der er ingen forslag fra medlemmerne. 9. Eventuelt 1

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år Vedligehold af dræn og opsporing af rørlagte grøfter. Bestyrelsen har ladet de kendte dræn under veje og fællesarealer spule, således som det blev anbefalet efter oversvømmelserne i Drænforholdene omkring Strandleddet og fællesstien blevet undersøgt. I dette område vil det være nødvendig at etablere nye inspektionsbrønde for at kunne afklare drænenes videre forløb. Et nyt tilløb til foreningens dræn er fundet fra en vejbrønd i Brudsbakke. Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med kortlægningen af dræn i området. I den forbindelse følger bestyrelsen med stor interesse det af Gribskov Kommune igangsatte arbejde med renoveringen af vejbrøndene på Holløselundvej. Det har vist sig, at overfladevand fra nogle brønde er blevet ledt direkte til kloak, og fra andre brønde direkte ned i foreningens dræn i begge tilfælde uden de lovbefalede godkendelser. Disse tilledninger af overfladevand kan meget vel have bidraget til eller endda forårsaget de alvorlige oversvømmelser i foreningens område i Foreningen lægger derfor pres på kommunen for at få etableret forsinkende foranstaltninger (faskiner) i forbindelse med alle de problematiske vejbrønde på Holløselundvej. Desuden forsøger GribVand stadig at finde utætheder i kloaksystemet, hvorigennem betydelige mængder af grundvand siver ind. Denne indsivning belaster kloaksystemet og renseanlægget og reducerer systemets kapacitet til at håndtere pludselige ekstrabelastninger i tilfælde af kraftig regn. Undersøgelserne vanskeliggøres af, at det område, der kloakeres via Lilledal kloakledningen, er meget stort. Bestyrelsen arbejder i denne sag tæt sammen med Landliggersammenslutningen, som siden foråret er repræsenteret i GribVands bestyrelse. På grund af en gammel (ikke godkendt) sammenkobling af kloakken og foreningens dræn i Brudsbakke er der risiko for, at en overbelastning af kloaknettet også kan medføre oversvømmelser i foreningens område. Sammenkoblingen er formentlig oprindelig etableret for at aflaste foreningens dræn fra vejvandet fra Holløselundvej, men nyere undersøgelser viser, at der faktisk sker overløb fra kloak til dræn i forbindelse med kraftig regn. Sammenkoblingen af dræn og kloak i Brudsbakke bliver derfor en potentiel forureningskilde for Maglemose Å. Dette forhold har medført en påtale fra miljømyndighederne til kommunen. Sammenkoblingen kan ikke umiddelbart afbrydes, da det kan medføre kloakoverløb i Brudsbakkeområdet - og måske også i andre områder. Den blå linie afgrænser oplandet til Brudsbakke-Lilledal kloakken. 2

3 Der er et gammelt ord at Der er sørget for at træerne ikke vokser ind i himlen stormene er en advarsel om at mange af træerne i vores område er kommet i stormfaldsalderen. Gamle træer kan være smukke, men farlige! Kik kritisk på træerne i jeres haver og få dem beskåret eller fældet, før de falder af sig selv! Netop nu er der mulighed for bortkørsel af afskårne grene (max 5 m 3 ), som en del af haveaffaldsordningen. Større mængder træ skal aftales med entreprenøren. Stormskader Stormene i efteråret 2013 satte også deres spor i Grundejerforeningens område. Både efter stormen i november og den i december foretog bestyrelsen en gennemgang af vejene i området og konstaterede mange skader. Adskillige træer var væltet eller knækket. Ikke alle skader kunne ses fra vejen, så eventuelle skader i baghaven blev ikke registreret. Der var afrevet tagpap, knuste tagplader, og drivhusruder, et mast brændeskur og en ødelagt carport. Desuden var 10 træer i området væltet og lå ud over veje eller stier. Bestyrelsen kontaktede de pågældende træejere, og alle sørgede meget hurtigt for en oprydning, så vejene igen var farbare. Bestyrelsen takker medlemmerne for deres hurtige indsats. Vi kunne se, at flere træer i området var knækket 2-4 m over jordhøjde eller havde tabt store grene. Det skyldes, ifølge foreningens gartner, at de høje træer nu er så gamle, at de har mistet deres spændstighed og således let knækker. Vi må derfor forvente, at der også i de kommende år vil komme alvorlige skader efter blæsevejr. Det må huskes, at forsikringsmæssigt kan der opstå problemer, hvis et usundt træ vælter og forårsager skader. I så fald kan forsikringsselskabet nægte at dække skaden. Er skaden sket hos naboen, vil dennes forsikring i første omgang dække skaden, men forsikringsselskabet kan derefter rette kravet mod træejeren. Status for skelsagen, april 2014 Et medlem af foreningen, LJ, Stubvænget 1, mener at have vundet hævd på et stykke af foreningens fællesareal ved Strandleddet. Foreningen har ikke anerkendt kravet, da LJ ifølge foreningens vedtægter har en pasningsforpligtigelse på det omstridte areal. Byretten i Helsingør gav i april 2013 LJ medhold i hans krav. Da byrettens dom ikke tager stilling til pasningsforpligtigelsen, stiller dommen foreningen i en umulig stilling i forhold til andre grundejere. Foreningen har derfor anket dommen. Ved den ordinære generalforsamling i 2013 fik bestyrelsen opbakning til sin holdning til sagen, og mange medlemmer udtrykte stor skuffelse over det tillidsbrud som hævdkravet indebærer. Der var også adskillige medlemmer, der opfordrede til at søge forlig i sagen. Bestyrelsen tog derfor kontakt til LJ og fik arrangeret et forligsmøde. Mødet, der blev afholdt den 29. juni 2013 endte desværre uden resultat, da der ikke kunne findes en forligsformulering, der lod foreningen bevare ejendomsretten til arealet. I forbindelse med landsretssagen ønsker bestyrelsen at få sagen genovervejet "med friske øjne" og har derfor truffet aftale med en ny advokat med betydelig erfaring i hævdsager. Sagen kommer for retten d. 27. maj. Det er derfor usikkert om den endelige dom er kendt ved generalforsamlingen 1. juni. 3

4 Haveaffaldsordning Afhentning af haveaffald bliver varetaget af Vejby Cementstøberi og sker 2 gange årligt, om foråret i uge 21, om efteråret i uge 43. Næste afhentning sker i uge til 23. maj (Se også vejledningen på side 7) Nye grundejere 10 ejendomme i foreningen har fået nye ejere i løbet af det sidste år. Vi byder dem velkommen og håber, at de vil få glæde af deres nyerhvervelser. Den digitale verden i Godhavn Grundejerforening Bestyrelsen foretager løbende opdatering af foreningens hjemmeside. Gennem hjemmesiden er der også adgang til de gældende vedtægter og deklarationer, samt diverse kortmateriale. Her finder du også vores ordensregler. Brug hjemmesiden flittigt og giv besked til: k, hvis du savner noget. Godt 200 af foreningens 256 medlemmer modtager nu information via mail. Det har betydet, at foreningen er i stand til at holde udgifterne til trykning og porto nede. Medlemsinformation Den trykte udgave af Medlemsinformation udgives fortsat to gange om året og udsendes til de medlemmer, der ikke har registreret en e- mailadresse i foreningens medlemskartotek. Medlemsinformation er også tilgængelig fra foreningens hjemmeside, og informationerne er normalt hurtigere tilgængelige på hjemmesiden end via den trykte udgave af Medlemsinformation. Budget Den økonomiske situation i 2013/14 har været stabil. Bestyrelsen foreslår derfor et uændret kontingent for det kommende år. Bestyrelsens budgetforslag for 2014/15 er aftrykt efter regnskabet. Ordensregler Foreningens ordensregler sætter grænser for græsslåningstider og for benyttelse af støjende maskiner. Bemærk: afbrænding af haveaffald i dag er forbudt ved lov! Det er vigtigt, at alle foreningens medlemmer og deres eventuelle lejere respekterer reglerne, for at tilgodese alle og bevare sommerlandets fred. Alle ønskes en rigtig dejlig sommer. På bestyrelsens vegne Niels Lund, formand Forslag fra medlemmer Der er ikke inden fristen d. 31. marts modtaget medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen. 4

5 5

6 Deklarationer Der er på alle ejendomme tinglyst en deklaration, som sætter grænser for din råden som grundejer. Formålet med deklarationerne er at sikre, at området bevares som et åbent sommerhusområde og ikke udvikler sig til et lukket villakvarter. Værdien også af dit hus påvirkes af hele områdets udseende. Du kan finde den deklaration, der er tinglyst på din ejendom på foreningens hjemmeside. Indhegning Deklarationerne fastslår, at alle grunde i foreningens område skal være hegnet med levende hegn ikke over 1.80 m højt. Det er således ikke tilladt at opsætte raftehegn, skure eller anden form for træhegn. Beskæring af træer Deklarationerne fastslår, at der på grundene ikke må være høje træer, der 6 generer de omboende med vedvarende skygge. Det fremgår også af deklarationerne, at grunden skal holdes ved lige, og at græsset skal slås. Bestyrelsen henstiller derfor til alle medlemmer, at de - også af denne grund - jævnligt overvejer, om nogle træer er blevet så store, at de generer naboerne og i så fald sørger for at få dem fældet eller beskåret. Ordensregler Støj (græsklippere, motorsave etc) Det kun tilladt at anvende støjende maskiner hverdage kl og og søn- og helligdage kl Høj musik eller støjende underholdning må ikke finde sted i det fri eller for åbne vinduer og døre.

7 Lovbefalet Beskæring Grundejerne har efter privatvejsloven pligt til at foretage beskæring af træer og buske langs veje og stier, så der er fremkommeligt, og det er sikkert at færdes her, ligesom vejskilte skal kunne læses. Du kan læse mere om reglerne i en folder, som kommunen har udgivet. Den finder du på kommunens eller grundejerforeningens hjemmeside. Afhentning af haveaffald Foreningen har entreret med Vejby Cementstøberi, som afhenter haveaffald fra medlemmerne to gange årligt. Næste afhentning bliver i uge 21 ( Maj 2014). Entreprenøren foretager ikke finpudsning af arealerne. Haveaffaldet skal lægges i rabatten foran parcellen i uge ( maj 2014). Ordningen omfatter grene, blade, hækkeog rosenafklip. Grene på op til 15 cm diameter kan indgå. Plastsække må ikke anvendes, de kan ikke komposteres. Der afhentes op til 5 m 3 per parcel (en bunke 1m høj, 1m bred og 5m lang). Rødder og stubbe skal lægges for sig! (Hentes kun om foråret). Flere grundejere kan samle deres affald i een bunke, dette kan være særligt aktuelt for ejere af koteletgrunde. Entreprenøren skal have besked om sådanne samlebunker, det kan ske via grundejerforeningen (v. Erling Lysdahl, telefon: ). Vejby Cementstøberi har oplyst, at de mod betaling og efter aftale kan afhente større mængder haveaffald fra enkelte parceller. Betalingen skal ske direkte fra grundejer til Vejby Cementstøberi ( Foreningen anbefaler dog, at man først taler med sine naboer, om de agter at 7 udnytte hele deres kvote. Foreningen har jo allerede betalt for at få hentet 5 m 3 fra alle 256 parceller. Spørgsmål til ordningen kan rettes til: Erling Lysdahl, telefon: eller til foreningens postmaster via skriv til os på hjemmesiden. ***** Abonnement på TisvildeNyt? Som det måske er dig bekendt, udgives der i Tisvilde et lokalt blad i a4-format, TisvildeNyt, som udelukkende indeholder emner og oplysninger af lokal karakter, og som er af interesse for såvel fastboende som sommerhusejere/-gæster. Bladet udgives af en forening og skaber ikke profit. Bladet indeholder artikler om forskellige emner og oplysninger om kommende og skete begivenheder. Desuden er der annoncer fra det lokale erhvervsliv, som kan hjælpe læseren til kontakt til f.eks. håndværkere eller tjenesteydere. Bladet er på 28/32 sider og er af høj kvalitet og udkommer 6 gange årligt, 5 numre sendes til helårsadressen og sommernummeret uddeles uden beregning til alle husstande og sommerhuse. Bladet koster p.t. pr. nummer 12,50 kr. + 22,50 kr. i forsendelse til fast bopæl i Danmark svarende til en årlig udgift på 175,00 kr. for 5 numre. Er du interesseret i at læse bladet kan du tegne abonnement hos kassereren ved at maile til Ved tilmelding binder du dig for et år og betalingen opkræves sammen med foreningskontingentet i august. Tilmeldingen skal ske inden den 10. juli.

8 Din mailadresse? De medlemmer, der har oplyst en mailadresse, får jævnligt s om nyt i foreningens område. Øvrige medlemmer, får den trykte medlemsinformation 2 gange om året. Ud af foreningens 256 medlemmer har vi for øjeblikket mailadresser på 212. Vi vil meget gerne have mailadresser på så mange som muligt. Hvis du modtager denne medlemsinformation i en papirudgave, har vi IKKE din mailadresse. Du kan oplyse os om din mailadresse via foreningens hjemmeside under Skriv til os. Bestyrelsen Formand Niels Lund Engsvinget København NV Sommer: Storedal 6 Bestyrelsesmedlem Per Danfred-Nielsen Lilledal Vejby Suppleanter Carsten Rydberg Sommer: Stubvænget Tisvildeleje Næstformand og kasserer Peter Borris Stubvænget Tisvildeleje Webmaster Sekretær Erling Lysdahl st th Charlotte Muncksvej København NV Sommer: Markeskelsvej 13 Revisor Klaus Gregersen Lundebjergvej Tisvildeleje Revisor Sommer: Revisorer Revisorsuppleant Ellis Nygaard Brudsbakke Vejby webside Post til Godhavn Grundejerforening 8

Medlemsinformation 1. maj 2013 nr. 53

Medlemsinformation 1. maj 2013 nr. 53 Medlemsinformation 1. maj 2013 nr. 53 Bestyrelsen skal have nye medlemmer På generalforsamlingen er der nyvalg til bestyrelsen. To medlemmer af den nuværende bestyrelse genopstiller ikke. Der er brug for

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

MedlemsNyt 20. september 2014 - nr. 56

MedlemsNyt 20. september 2014 - nr. 56 MedlemsNyt 20. september 2014 - nr. 56 Indhold Referat af ordinær generalforsamling 1 Referat af ekstraordinær generalforsamling 5 Generalforsamling 2015 5 Bestyrelsen runderer 6 Landsretsdom 7 Dræn og

Læs mere

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 Referat af Ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede grundejere til

Læs mere

Medlemsinformation 25. september 2011 Nr. 50. Referat af ordinær generalforsamling

Medlemsinformation 25. september 2011 Nr. 50. Referat af ordinær generalforsamling Medlemsinformation 25. september 2011 Nr. 50 Indhold Referat af ordinær generalforsamling... 1 Bestyrelsens sammensætning... 4 Nyt fra bestyrelsen... 5 Klager over høje træer mv.... 5 Brug af støjende

Læs mere

MedlemsNyt 10. maj 2015 nr. 57

MedlemsNyt 10. maj 2015 nr. 57 MedlemsNyt 10. maj 2015 nr. 57 Bestyrelsen skal have nye medlemmer/suppleanter På generalforsamlingen er der nyvalg til bestyrelsen. Der er brug for nye kræfter og du opfordres kraftigt til at melde dig.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Der henvises til formandens udsendte beretning i medlemsinformation nr. 53.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Der henvises til formandens udsendte beretning i medlemsinformation nr. 53. Referat af ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag d. 2. juni 2013 kl. 10.00 i Idrætshuset i Tisvilde, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 7. juni 2015 kl. 10 Sankt Helene Centret, 3220 Tisvildeleje.

Referat af Ordinær Generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 7. juni 2015 kl. 10 Sankt Helene Centret, 3220 Tisvildeleje. Referat af Ordinær Generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag d. 7. juni 2015 kl. 10 Sankt Helene Centret, 3220 Tisvildeleje. Der var fremmødt 33 stemmeberettigede grundejere til generalforsamlingen.

Læs mere

MedlemsNyt 20. september 2015 - nr. 58

MedlemsNyt 20. september 2015 - nr. 58 MedlemsNyt 20. september 2015 - nr. 58 Indhold Referat af generalforsamling 1 Afhentning af haveaffald 7 Pas på vores veje! 7 Dræn og rørlagte grøfter 8 Etablering af overkørsler 8 Tænk nabo høje træer

Læs mere

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49 Det trykte medlemsblad Hermed et eksemplar af det trykte medlemsblad, Medlemsinformation nr. 49. Heri er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 12. april 2015 kl. 9.30 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2015 for: BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl. 10.00 (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

MedlemsNyt 14. maj 2017 nr. 61

MedlemsNyt 14. maj 2017 nr. 61 MedlemsNyt 14. maj 2017 nr. 61 Bestyrelsen skal have nye medlemmer/suppleanter På generalforsamlingen er der nyvalg til bestyrelsen. Der er brug for nye kræfter og du opfordres kraftigt til at melde dig.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Klint af 1. juni 1972

Grundejerforeningen Klint af 1. juni 1972 Klint den11. marts 2014 Til medlemmerne af Gf Klint af 1. juni 1972 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling, der finder sted Langfredag den 18.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Dyrekærgård. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Grundejerforeningen Dyrekærgård. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Grundejerforeningen Dyrekærgård 3220 Tisvildeleje Referat af ordinær generalforsamling, der afholdtes søndag den 26. juli 2015, kl. 1000 i Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35 med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

11. april 2015. Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø

11. april 2015. Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 11. april 2015 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2015 2. påskedag, mandag den 6. april 2015 kl. 10.00 på Klintsøgaard Idrætsefterskole,

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 17. april 2016 kl. 9.30 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. Peter

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 25. november 1997

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 25. november 1997 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 25. november 1997 1. Valg af dirigent. Mogens Brønnum blev valgt indkaldelsen godkendt. Undertegnede Anne Madsen referent. 2. Beretning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Hunde skal føres i snor på Frugthavens veje, efterladenskaber fjernes, og løse hunde på egen grund skal holdes bag lukket indhegning

Hunde skal føres i snor på Frugthavens veje, efterladenskaber fjernes, og løse hunde på egen grund skal holdes bag lukket indhegning Godt naboskab Foreningens bestyrelse lægger vægt på at bevare Holløse Frugthave som et rekreativt område af høj kvalitet. Vi har nedenfor samlet en række henstillinger til medlemmerne, som der gennem årene

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte er indsat sidst i denne fil

1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte er indsat sidst i denne fil Stikordsregister til love, ordensregler og deklarationer for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Medlemsinformation 15. september 2009 - Nr. 46

Medlemsinformation 15. september 2009 - Nr. 46 Medlemsinformation 15. september 2009 - Nr. 46 Indhold Referat af generalforsamling... 1 Kontingent 2009... 5 Grundejerforeningen og e-post... 5 Oversvømmelser og vandgruppe... 6 Beskæring... 7 Sandfodringsprojekt...

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted Vedtægter for Toftegaardens grundejerforening 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er: Toftegårdens Grundejerforening. Dens hjemsted er Mørkhøj by, Mørkhøj Sogn, Gladsaxe politikreds, og dens stiftelsesdag

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl. 20.00 i Tilst Sognegård Anders Barlach/formand Grundejerforeningen Østermarken, Tilst www.ostermarken.dk Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen FJORDPARKEN.

Grundejerforeningen FJORDPARKEN. Side 1 af 6. Grundejerforeningen FJORDPARKEN. Referat af Grundejerforeningen FJORDPARKENS ordinære generalforsamling lørdag den 27. april 2013 kl.09:00. Idrætshallens Cafeteria, Skuldelevs skole. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere