Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55"

Transkript

1 Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55 Bestyrelsen skal have nye medlemmer På generalforsamlingen er der nyvalg til bestyrelsen. Flere medlemmer af den nuværende bestyrelse genopstiller ikke. Der er brug for nye kræfter og alle interesserede opfordres til at melde sig. Indhold Indkaldelse til generalforsamling 1 Bestyrelsens beretning 2 Driftsregskab Budget Deklarationer og ordensregler 6 Lovbefalet beskæring 7 Afhentning af haveaffald 7 Foreningens nuværende bestyrelse 8 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag d. 1. juni 2014 kl i Idrætshuset i Tisvilde, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tivildeleje. HUSK: Afbrænding af haveaffald er i dag forbudt ved lov. Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab Valg af ny bestyrelse Efter vedtægterne vælges i lige år tre medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden er to år. Da et af de medlemmer, der blev valgt sidste år, har valgt at udtræde, skal der i år vælges 4 medlemmer og to suppleanter til den kommende bestyrelse: Erling Lysdahl er ikke på valg i år. Per Danfred Nielsen, Peter Borris og Niels Lund er på valg. Per Danfred Nielsen ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Niels Lund er villig til genvalg. Peter Borris overvejer sin stilling. Suppleanterne er på valg hvert år. 5. Valg af revisorer og suppleanter Bestyrelsen må her med stor beklagelse meddele, at Benny Hansen, mangeårig revisor for foreningen, er afgået ved døden. 6. Budget Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen stiller ikke forslag. 8. Forslag fra medlemmerne Der er ingen forslag fra medlemmerne. 9. Eventuelt 1

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år Vedligehold af dræn og opsporing af rørlagte grøfter. Bestyrelsen har ladet de kendte dræn under veje og fællesarealer spule, således som det blev anbefalet efter oversvømmelserne i Drænforholdene omkring Strandleddet og fællesstien blevet undersøgt. I dette område vil det være nødvendig at etablere nye inspektionsbrønde for at kunne afklare drænenes videre forløb. Et nyt tilløb til foreningens dræn er fundet fra en vejbrønd i Brudsbakke. Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med kortlægningen af dræn i området. I den forbindelse følger bestyrelsen med stor interesse det af Gribskov Kommune igangsatte arbejde med renoveringen af vejbrøndene på Holløselundvej. Det har vist sig, at overfladevand fra nogle brønde er blevet ledt direkte til kloak, og fra andre brønde direkte ned i foreningens dræn i begge tilfælde uden de lovbefalede godkendelser. Disse tilledninger af overfladevand kan meget vel have bidraget til eller endda forårsaget de alvorlige oversvømmelser i foreningens område i Foreningen lægger derfor pres på kommunen for at få etableret forsinkende foranstaltninger (faskiner) i forbindelse med alle de problematiske vejbrønde på Holløselundvej. Desuden forsøger GribVand stadig at finde utætheder i kloaksystemet, hvorigennem betydelige mængder af grundvand siver ind. Denne indsivning belaster kloaksystemet og renseanlægget og reducerer systemets kapacitet til at håndtere pludselige ekstrabelastninger i tilfælde af kraftig regn. Undersøgelserne vanskeliggøres af, at det område, der kloakeres via Lilledal kloakledningen, er meget stort. Bestyrelsen arbejder i denne sag tæt sammen med Landliggersammenslutningen, som siden foråret er repræsenteret i GribVands bestyrelse. På grund af en gammel (ikke godkendt) sammenkobling af kloakken og foreningens dræn i Brudsbakke er der risiko for, at en overbelastning af kloaknettet også kan medføre oversvømmelser i foreningens område. Sammenkoblingen er formentlig oprindelig etableret for at aflaste foreningens dræn fra vejvandet fra Holløselundvej, men nyere undersøgelser viser, at der faktisk sker overløb fra kloak til dræn i forbindelse med kraftig regn. Sammenkoblingen af dræn og kloak i Brudsbakke bliver derfor en potentiel forureningskilde for Maglemose Å. Dette forhold har medført en påtale fra miljømyndighederne til kommunen. Sammenkoblingen kan ikke umiddelbart afbrydes, da det kan medføre kloakoverløb i Brudsbakkeområdet - og måske også i andre områder. Den blå linie afgrænser oplandet til Brudsbakke-Lilledal kloakken. 2

3 Der er et gammelt ord at Der er sørget for at træerne ikke vokser ind i himlen stormene er en advarsel om at mange af træerne i vores område er kommet i stormfaldsalderen. Gamle træer kan være smukke, men farlige! Kik kritisk på træerne i jeres haver og få dem beskåret eller fældet, før de falder af sig selv! Netop nu er der mulighed for bortkørsel af afskårne grene (max 5 m 3 ), som en del af haveaffaldsordningen. Større mængder træ skal aftales med entreprenøren. Stormskader Stormene i efteråret 2013 satte også deres spor i Grundejerforeningens område. Både efter stormen i november og den i december foretog bestyrelsen en gennemgang af vejene i området og konstaterede mange skader. Adskillige træer var væltet eller knækket. Ikke alle skader kunne ses fra vejen, så eventuelle skader i baghaven blev ikke registreret. Der var afrevet tagpap, knuste tagplader, og drivhusruder, et mast brændeskur og en ødelagt carport. Desuden var 10 træer i området væltet og lå ud over veje eller stier. Bestyrelsen kontaktede de pågældende træejere, og alle sørgede meget hurtigt for en oprydning, så vejene igen var farbare. Bestyrelsen takker medlemmerne for deres hurtige indsats. Vi kunne se, at flere træer i området var knækket 2-4 m over jordhøjde eller havde tabt store grene. Det skyldes, ifølge foreningens gartner, at de høje træer nu er så gamle, at de har mistet deres spændstighed og således let knækker. Vi må derfor forvente, at der også i de kommende år vil komme alvorlige skader efter blæsevejr. Det må huskes, at forsikringsmæssigt kan der opstå problemer, hvis et usundt træ vælter og forårsager skader. I så fald kan forsikringsselskabet nægte at dække skaden. Er skaden sket hos naboen, vil dennes forsikring i første omgang dække skaden, men forsikringsselskabet kan derefter rette kravet mod træejeren. Status for skelsagen, april 2014 Et medlem af foreningen, LJ, Stubvænget 1, mener at have vundet hævd på et stykke af foreningens fællesareal ved Strandleddet. Foreningen har ikke anerkendt kravet, da LJ ifølge foreningens vedtægter har en pasningsforpligtigelse på det omstridte areal. Byretten i Helsingør gav i april 2013 LJ medhold i hans krav. Da byrettens dom ikke tager stilling til pasningsforpligtigelsen, stiller dommen foreningen i en umulig stilling i forhold til andre grundejere. Foreningen har derfor anket dommen. Ved den ordinære generalforsamling i 2013 fik bestyrelsen opbakning til sin holdning til sagen, og mange medlemmer udtrykte stor skuffelse over det tillidsbrud som hævdkravet indebærer. Der var også adskillige medlemmer, der opfordrede til at søge forlig i sagen. Bestyrelsen tog derfor kontakt til LJ og fik arrangeret et forligsmøde. Mødet, der blev afholdt den 29. juni 2013 endte desværre uden resultat, da der ikke kunne findes en forligsformulering, der lod foreningen bevare ejendomsretten til arealet. I forbindelse med landsretssagen ønsker bestyrelsen at få sagen genovervejet "med friske øjne" og har derfor truffet aftale med en ny advokat med betydelig erfaring i hævdsager. Sagen kommer for retten d. 27. maj. Det er derfor usikkert om den endelige dom er kendt ved generalforsamlingen 1. juni. 3

4 Haveaffaldsordning Afhentning af haveaffald bliver varetaget af Vejby Cementstøberi og sker 2 gange årligt, om foråret i uge 21, om efteråret i uge 43. Næste afhentning sker i uge til 23. maj (Se også vejledningen på side 7) Nye grundejere 10 ejendomme i foreningen har fået nye ejere i løbet af det sidste år. Vi byder dem velkommen og håber, at de vil få glæde af deres nyerhvervelser. Den digitale verden i Godhavn Grundejerforening Bestyrelsen foretager løbende opdatering af foreningens hjemmeside. Gennem hjemmesiden er der også adgang til de gældende vedtægter og deklarationer, samt diverse kortmateriale. Her finder du også vores ordensregler. Brug hjemmesiden flittigt og giv besked til: k, hvis du savner noget. Godt 200 af foreningens 256 medlemmer modtager nu information via mail. Det har betydet, at foreningen er i stand til at holde udgifterne til trykning og porto nede. Medlemsinformation Den trykte udgave af Medlemsinformation udgives fortsat to gange om året og udsendes til de medlemmer, der ikke har registreret en e- mailadresse i foreningens medlemskartotek. Medlemsinformation er også tilgængelig fra foreningens hjemmeside, og informationerne er normalt hurtigere tilgængelige på hjemmesiden end via den trykte udgave af Medlemsinformation. Budget Den økonomiske situation i 2013/14 har været stabil. Bestyrelsen foreslår derfor et uændret kontingent for det kommende år. Bestyrelsens budgetforslag for 2014/15 er aftrykt efter regnskabet. Ordensregler Foreningens ordensregler sætter grænser for græsslåningstider og for benyttelse af støjende maskiner. Bemærk: afbrænding af haveaffald i dag er forbudt ved lov! Det er vigtigt, at alle foreningens medlemmer og deres eventuelle lejere respekterer reglerne, for at tilgodese alle og bevare sommerlandets fred. Alle ønskes en rigtig dejlig sommer. På bestyrelsens vegne Niels Lund, formand Forslag fra medlemmer Der er ikke inden fristen d. 31. marts modtaget medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen. 4

5 5

6 Deklarationer Der er på alle ejendomme tinglyst en deklaration, som sætter grænser for din råden som grundejer. Formålet med deklarationerne er at sikre, at området bevares som et åbent sommerhusområde og ikke udvikler sig til et lukket villakvarter. Værdien også af dit hus påvirkes af hele områdets udseende. Du kan finde den deklaration, der er tinglyst på din ejendom på foreningens hjemmeside. Indhegning Deklarationerne fastslår, at alle grunde i foreningens område skal være hegnet med levende hegn ikke over 1.80 m højt. Det er således ikke tilladt at opsætte raftehegn, skure eller anden form for træhegn. Beskæring af træer Deklarationerne fastslår, at der på grundene ikke må være høje træer, der 6 generer de omboende med vedvarende skygge. Det fremgår også af deklarationerne, at grunden skal holdes ved lige, og at græsset skal slås. Bestyrelsen henstiller derfor til alle medlemmer, at de - også af denne grund - jævnligt overvejer, om nogle træer er blevet så store, at de generer naboerne og i så fald sørger for at få dem fældet eller beskåret. Ordensregler Støj (græsklippere, motorsave etc) Det kun tilladt at anvende støjende maskiner hverdage kl og og søn- og helligdage kl Høj musik eller støjende underholdning må ikke finde sted i det fri eller for åbne vinduer og døre.

7 Lovbefalet Beskæring Grundejerne har efter privatvejsloven pligt til at foretage beskæring af træer og buske langs veje og stier, så der er fremkommeligt, og det er sikkert at færdes her, ligesom vejskilte skal kunne læses. Du kan læse mere om reglerne i en folder, som kommunen har udgivet. Den finder du på kommunens eller grundejerforeningens hjemmeside. Afhentning af haveaffald Foreningen har entreret med Vejby Cementstøberi, som afhenter haveaffald fra medlemmerne to gange årligt. Næste afhentning bliver i uge 21 ( Maj 2014). Entreprenøren foretager ikke finpudsning af arealerne. Haveaffaldet skal lægges i rabatten foran parcellen i uge ( maj 2014). Ordningen omfatter grene, blade, hækkeog rosenafklip. Grene på op til 15 cm diameter kan indgå. Plastsække må ikke anvendes, de kan ikke komposteres. Der afhentes op til 5 m 3 per parcel (en bunke 1m høj, 1m bred og 5m lang). Rødder og stubbe skal lægges for sig! (Hentes kun om foråret). Flere grundejere kan samle deres affald i een bunke, dette kan være særligt aktuelt for ejere af koteletgrunde. Entreprenøren skal have besked om sådanne samlebunker, det kan ske via grundejerforeningen (v. Erling Lysdahl, telefon: ). Vejby Cementstøberi har oplyst, at de mod betaling og efter aftale kan afhente større mængder haveaffald fra enkelte parceller. Betalingen skal ske direkte fra grundejer til Vejby Cementstøberi ( Foreningen anbefaler dog, at man først taler med sine naboer, om de agter at 7 udnytte hele deres kvote. Foreningen har jo allerede betalt for at få hentet 5 m 3 fra alle 256 parceller. Spørgsmål til ordningen kan rettes til: Erling Lysdahl, telefon: eller til foreningens postmaster via skriv til os på hjemmesiden. ***** Abonnement på TisvildeNyt? Som det måske er dig bekendt, udgives der i Tisvilde et lokalt blad i a4-format, TisvildeNyt, som udelukkende indeholder emner og oplysninger af lokal karakter, og som er af interesse for såvel fastboende som sommerhusejere/-gæster. Bladet udgives af en forening og skaber ikke profit. Bladet indeholder artikler om forskellige emner og oplysninger om kommende og skete begivenheder. Desuden er der annoncer fra det lokale erhvervsliv, som kan hjælpe læseren til kontakt til f.eks. håndværkere eller tjenesteydere. Bladet er på 28/32 sider og er af høj kvalitet og udkommer 6 gange årligt, 5 numre sendes til helårsadressen og sommernummeret uddeles uden beregning til alle husstande og sommerhuse. Bladet koster p.t. pr. nummer 12,50 kr. + 22,50 kr. i forsendelse til fast bopæl i Danmark svarende til en årlig udgift på 175,00 kr. for 5 numre. Er du interesseret i at læse bladet kan du tegne abonnement hos kassereren ved at maile til Ved tilmelding binder du dig for et år og betalingen opkræves sammen med foreningskontingentet i august. Tilmeldingen skal ske inden den 10. juli.

8 Din mailadresse? De medlemmer, der har oplyst en mailadresse, får jævnligt s om nyt i foreningens område. Øvrige medlemmer, får den trykte medlemsinformation 2 gange om året. Ud af foreningens 256 medlemmer har vi for øjeblikket mailadresser på 212. Vi vil meget gerne have mailadresser på så mange som muligt. Hvis du modtager denne medlemsinformation i en papirudgave, har vi IKKE din mailadresse. Du kan oplyse os om din mailadresse via foreningens hjemmeside under Skriv til os. Bestyrelsen Formand Niels Lund Engsvinget København NV Sommer: Storedal 6 Bestyrelsesmedlem Per Danfred-Nielsen Lilledal Vejby Suppleanter Carsten Rydberg Sommer: Stubvænget Tisvildeleje Næstformand og kasserer Peter Borris Stubvænget Tisvildeleje Webmaster Sekretær Erling Lysdahl st th Charlotte Muncksvej København NV Sommer: Markeskelsvej 13 Revisor Klaus Gregersen Lundebjergvej Tisvildeleje Revisor Sommer: Revisorer Revisorsuppleant Ellis Nygaard Brudsbakke Vejby webside Post til Godhavn Grundejerforening 8

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49 Det trykte medlemsblad Hermed et eksemplar af det trykte medlemsblad, Medlemsinformation nr. 49. Heri er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, beretning

Læs mere

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 41. årgang Maj 2012 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2012 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 42. årgang Maj 2013 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2013 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Affaldsplan fra 2016 Fibernet

Affaldsplan fra 2016 Fibernet Grundejerforeningen Kristavej Beretningen for 2015 på generalforsamlingen, Påskelørdag, den 4. april 2015 kl. 10.00, afholdt på Grønhøj Strand Camping, Grønhøj. Forinden jeg aflægger beretningen, så kan

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere