Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad"

Transkript

1 Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49 Det trykte medlemsblad Hermed et eksemplar af det trykte medlemsblad, Medlemsinformation nr. 49. Heri er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år, grundejerforeningens regnskaber og forslag til budget for det kommende år. Alle informationer i Medlemsinformation findes også på foreningens hjemmeside hvor de løbende ajourføres. Indhold Det trykte medlemsblad... 1 Indkaldelse til generalforsamling... 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år... 3 Postkasser... 7 Budget 2011/ Afbrænding af affald Kontingentbetaling Hjemmeside og e-post Ordensregler Bestyrelsen Revision Post til Godhavn Grundejerforening Hurtigere information fra din grundejerforening Hvis du vil have fra Godhavn Grundejerforening, når der er nyt, så send os din adresse. Brug og vælg Skriv til os. Send dit navn, vejnavn og husnummer i grundejerforeningen, din mailadresse og skriv Send e-post til mig i emnefeltet. Når din adresse er registreret i foreningens medlemskartotek, får du en bekræftelse (via , naturligvis). 1

2 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag den 5. juni 2011 kl. 10 i Idrætshuset i Tisvilde, Bygaden 35, 3220 Tisvildeleje. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Beretningen udsendes med dagsordenen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskab for foreningen og for vejfonden udsendes med dagsordenen. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Efter vedtægterne vælges i ulige år to medlemmer til bestyrelsen for to år. Imidlertid udløber valgperioden for formanden Kirsten Eva Jessen, næstformanden Torben Madsen og sekretær Erling Lysdahl, der alle er valgt i De er alle villige til genvalg. De to skal vælges for to år, mens et bestyrelsesmedlem alene vælges for et år. Er der andre medlemmer, der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, kan henvendelse rettes til formanden. Der er mulighed for at opstille på generalforsamlingen uden forudgående anmeldelse. 5. Valg af revisor og -suppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende revisorer Klaus Gregersen og Benny Hansen samt af revisorsuppleanten Ellis Nygaard. 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, ekstraordinært kontingent eller bidrag. Bestyrelsens forslag til budget udsendes med dagsordenen. På baggrund af budgetforslaget foreslår bestyrelsen, at kontingentet fastsættes uændret for det kommende år, dvs. 500 kr. i kontingent og 250 kr. i bidrag til vejvedligeholdelse. 7. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen stiller i år ikke forslag, der skal godkendes af generalforsamlingen. 8. Forslag fra medlemmer. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 9. Eventuelt. Bestyrelsen foreslår, at Kirsten Eva Jessen og Erling Lysdahl genvælges for to år og at Torben Madsen genvælges for et år. Suppleanterne Per Nielsen og Niels Lund er også på valg, og de genopstiller begge. 2

3 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år Bestyrelsesansvarsforsikring Grundejerforeningen har hidtil kun haft en erhvervsansvarsforsikring, der dækkede tilskadekomst og skader opstået på foreningens fællesarealer eller i forbindelse med udførelse af fysiske arbejder i foreningens område. Bestyrelsen har derfor fundet det relevant at der også tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring set i lyset af de beslutninger, som bestyrelsesmedlemmer træffer samt de betragtelige midler bestyrelsen er ansvarlig for. Bestyrelsen har indhentet tre tilbud og bestyrelsen har accepteret et tilbud fra Nassau forsikringsselskab (Alm. Brands partner på området). Den årlige udgift til bestyrelsesansvarsforsikringen er kr. Forsikringen dækker maksimalt kr. i sagsomkostninger. Forsikringen er trådt i kraft den 21. januar Godkendelse af nye vedtægter for Godhavn Grundejerforening Bestyrelsens forslag til ny vedtægt blev endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 4. juli Vedtægterne findes på foreningens hjemmeside. De findes også i den trykte udgave af MedlemsInformation nr. 48 den 15. september Vandsagen/Oversvømmelsen i 2009 Bestyrelsen har også i det sidste år brugt mange ressourcer på denne sag. I efteråret 2010 blev der indgået en aftale med entreprenørfirmaet Nordkysten om at gennemføre spuling og tv-inspektion af rørlagte dræn og vandløb i foreningens område. Resultat af undersøgelsen er i korte træk, o at de rørlagte grøfter er spulet og der er foretaget tv-inspektion, o at der er konstateret ulovlig tilslutning af kloakvand til vandløbet, Grundejerforeningen har bedt Gribvand om at se på dette med henblik på at få stoppet udledningen af spildevand i vandløbet, o at der er fjernet ca. 5m 3 sand fra de rørlagte grøfter, o at der ikke er konstateret alvorlige skader på de rørlagte grøfter; et antal mindre skader vil blive søgt udbedret hurtigst muligt samt o at der er nogle få skader, hvor grundejerforeningen ikke er bredejer og hvor bredejeren derfor selv skal sørge for udbedring af skaden; Grundejerne vil blive kontaktet skriftligt om disse skader. Bestyrelsen vil snarest rette henvendelse til medlemmer, der er bredejere af åbne vandløb (grøfter) og bede dem om at få oprenset den del af det åbne vandløb, som de er bredejere af. Sker denne oprensning ikke snarest, må bestyrelsen involvere kommunen, så vi så godt som muligt sikrer, at overfladevand ledes væk fra området. Det er nu bestyrelsens opfattelse at vi, når de åbne grøfter er renset, står i en situation, hvor vi har sikret os, at regnvand (overfladevand) ledes bort fra langt de fleste arealer i foreningen på betryggende vis. Ovenstående foranstaltninger minimerer risikoen for oversvømmelser, men det må erkendes, at der i tilfælde af meget kraftige regnskyl fortsat kan komme så store vandmængder, at kapaciteten i vandløbene i perioder kan være utilstrækkelig eller at regnskyl er så voldsomme, at vandet løber på overfladen i stedet for at synke i jorden eller nå frem til de åbne grøfter. Oprensningen af vandløbene er derfor ikke en garanti for, at oversvømmelser aldrig vil opstå, men en begrænsning af risikoen og hyppigheden. 3

4 Foreningens entreprenør, der har udført spuling og inspektion af de rørlagte grøfter, anbefaler at spuling foretages med to-tre års mellemrum og at åbne grøfter oprenses mindst en gang om året. Hyppig vedligeholdelse vil også minimere risikoen for oversvømmelser. Kommunen konstaterede ved en tv-inspektion i september/oktober 2009, at der er et brud på et privat vandløb (en rørlagt grøft) frem til udløbet i Maglemose Å på Skærbakken; overfladevandet fra drænsystemet i Godhavn Grundejerforening skal gennem det afbrudte dræn for at nå ud i det offentlige vandløb. Dette forhold er nu blevet bragt i orden. mener fortsat, at oversvømmelserne fra kloakkerne i betydeligt omfang skyldes ulovlig udledning af overfladevand til spildevandskloakken, men har tilsyneladende intet foretaget sig for at standse disse udledninger. Kommunen har nu heller ikke over for foreningen kunne påvise, hvor der udledes regnvand til spildevandskloakken. har indrømmet, at den i 1980 erne har foretaget en sammenkobling af dræn til spildevandskloakken, og var i 2010 indstillet på en afbrydning af denne tilslutning men bestyrelsen er ikke blevet bekendtgjort med, at kommunen agter at gennemføre denne afbrydning. Bestyrelsen har flere gange bedt kommunen redegøre for hvorledes overfladevandet så skal afledes fra området. De involverede bredejere er jf. vandløbsloven selv ansvarlige for vedligeholdes af deres dræn. Kommunen har rettet en opfordring til bredejere på visse strækninger om at vedligeholde de åbne grøfter, jf. også ovenfor. Kommunen kan give et påbud om at få arbejdet gennemført og eventuelt gennemføre arbejdet på bredejerens regning, hvis et påbud ikke efterleves. På generalforsamlingen vil bestyrelsen give en mere detaljeret gennemgang af resultatet af spulingen og tvinspektionen, herunder også de forventede omkostninger til udbedring af skaderne på de rørlagte grøfter på foreningens arealer. Bestyrelsen forventer, at omkostningerne vil kunne holdes inden for foreningens budget. Ændring af vandløbsloven Folketinget har vedtaget en ændring af vandløbsloven, som gør det sværere for kommunerne at nedklassificere offentlige vandløb til private vandløb. Ministeren skal fastsætte præcise regler ved en bekendtgørelse, som endnu ikke er udsendt. Gribskov Kommune har efter de tidligere regler besluttet at nedklassificere Maglemose Å til et privat vandløb. Maglemose Å bruges til afledning af overfladevand fra vores område til privat vandløb, men afgørelsen er påklaget til Naturstyrelsen. Grundejerforeningen har støttet den indgivne klage og afgivet supplerende oplysninger, herunder at kommunen afleder betydelige mængder overfladevand fra vejarealer til vandløbet. Af referat fra Teknisk Udvalgsmøde den 13. april 2011 fremgår det at sagen stadig er til behandling hos Natur og Miljøklagenævnet, og at det ikke vides hvornår sagen vil blive afgjort. Indsigelse mod tillæg til spildevandsplan for sommerhusudstykning ved Vejbyvej Bestyrelsen har rettet indsigelse mod tillæg 13 til Gribskov Kommunes tillæg til spildevandsplan for sommerhusudstykningen ved Vejbyvej. Bestyrelsen har gjort indsigelse fordi den nuværende kloakforsyning i området er jævnligt stærkt overbelastet og har givet anledning til oversvømmelser. Vi har igen fremført, at kommunen aldrig har sandsynliggjort, at kapaciteten i kloaksy- 4

5 stemet er tilstrækkelig i vort område. Vi har også peget på, at kloakeringen er gennemført inden tillægget er vedtaget af kommunalbestyrelsen og at sognediget er blevet stærkt beskadiget af arbejderne. Teknisk Udvalg har ikke taget hensyn til foreningens indsigelser og har den 13. april 2011 indstillet til kommunalbestyrelsen, at tillægget vedtages. Af sagsfremstillingen fremgår det, at kommunen fortsat arbejder på en mulig afkobling af dræn fra spildevandskloakken. Kommunen har dog lovet at se nærmere på beskadigelsen af sognediget. På Byrådsmødet den 9. maj 2011 blev tillægget til spildevandsplanen endelig vedtaget. Rundering Bestyrelsen har foretaget en mindre rundering i området med det formål at få et overblik over hvor der er behov for, at grundejerne gør en ekstra indsats med at få fjernet rod på deres respektive grunde. Foreningen har rettet skriftlig henvendelse til de pågældende grundejere, men desværre i flere tilfælde uden resultat. Bestyrelsen har derfor fundet det nødvendigt at overgive sagerne til Gribskov Kommunes Rodegruppe, som forhåbentlig kan få bragt tingene i orden. En enkelt grundejer har af kommunen fået et påbud om at rydde op på sin mangeårige byggeplads og foretage nødvendige afspærringer. Kantskæreordning Bestyrelsen har drøftet udførsel af kantskæring i 2011 med foreningens sædvanlige leverandør. Anlægsgartneren har oplyst, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre kantskæring alt for hyppigt, da den maskinelle kantskæring nok er grundig, men til gengæld beskadiger asfaltbelægningen. Der kantskæres derfor ikke i 2011, men pengene hensættes i regnskabet til at arbejderne kan udføres senere. Grundejerne er velkomne til manuelt at foretage kantskæring i løbet af sæsonen, da den manuelle kantskæring ikke i samme omfang beskadiger asfalten. For god ordens skyld nævnes, at den ordning, som vi havde tidligere med fjernelse af græs på vejarealet ved brug af sprøjtegift, ikke længere er tilladt. Flis versus afhentning af grenaffald Den nuværende flisordning bliver kun benyttet af forholdsvis få medlemmer. Økonomisk hviler ordningen i sig selv endda ofte med et lille overskud til foreningen. Da det ikke længere er tilladt at foretage afbrænding af haveaffald og grene har bestyrelsen valgt at indhentet tilbud på 2-årlige afhentninger af grenaffald. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen gerne høre synspunkter om en fast afhentningsordning for grenaffald. Vedligeholdelse af fællesarealer Bestyrelsen har besluttet - at græsslåning på fællesarealet nu sker otte gange i sæsonen, - at gennemføre en større oprydning på fællesarealet ved Strandleddet (er gennemført), - at få foretaget oprydning på asfaltarealet ved udgangen fra Storedal til den offentlige sti langs Vejbyvej, hvor vilde roser mv. var på vej til at tage magten over asfalten. (er gennemført) Der foretages ikke yderligere vedligeholdelse af det lille fællesareal på dette sted - at få opsat afmærkede sten på fællesstien fra Hørmarken til Hyrdeleddet, så det ikke længere er muligt at køre med bil på stien. Der var klager fra flere grundejere over at post- og renovationsbiler mv. benyttede stien, som derved blev stærkt beskadiget. (er gennemført) Bestyrelsen har fået henvendelser fra grundejere i området om, at afmærkningen med hvid maling ikke er køn og at der bør være mulighed for parkering på stien. Bestyrelsen overvejer disse henvendelser. Vejenes tilstand efter endnu en hård vinter vil blive efterset i den nærmeste fremtid og eventuelle skader udbedret. 5

6 En umiddelbar rundering viser dog ikke de store skader. Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Bestyrelsens formand og næstformand har deltaget i Landliggersammenslutningens delegeretmøde som blev afholdt i efteråret Mødet var interessant både indholdsmæssigt og fordi det gav bestyrelsen mulighed for at drøfte diverse emner mere uformelt med de øvrige grundejerforeninger i området. På mødet gav Godhavn Grundejerforenings næstformand en orientering om udviklingen i sagen om oversvømmelser og de udfordringer, der er med vedligeholdelse af private vandløb. På mødet blev samarbejdet med kommunen drøftet. Det fremgik at samarbejdet med kommunen ikke havde været let i den forløbne periode. Sammenslutningen kæmpede hårdt for at fastholde de nuværende samarbejdsfora med kommunen, men kommunen så gerne, at fx Vandmiljøgruppen blev nedlagt, selv om det er her, der er mulighed for at drøfte oversvømmelsessagerne med kommunens administration og politikere. Den nye vejlov blev også omtalt og sammenslutningens bemærkninger hertil, herunder navnlig, at vejene i sommerhusområderne fortsat burde administreres efter landreglerne. Både Landliggersammenslutningen og Godhavn Grundejerforenings bestyrelse har fremsendt høringssvar i forbindelse med folketingsbehandlingen af den nye vejlov. Det lykkedes at få ændret lovforslaget, så vejene i sommerhusområder som udgangspunkt er omfattet af landreglerne, men kommunerne har desværre fortsat mulighed for forholdsvis egenrådigt at overføre vejene til administration efter de noget skrappere byregler med krav om vejbelysning, snerydning osv. Landliggersammenslutningen vil tage skridt til en politisk drøftelse af dette med Gribskov Kommune. Sandfodringsprojektet blev også berørt på mødet. Gribskov Kommune gerne ser gennemført, men forslaget har ikke tilslutning fra de omliggende kommuner. Gribskov Kommune gennemfører i øjeblikket en høring blandt de grundejere, der forventes at skulle bidrage økonomisk til forslaget. Få medlemmer i Godhavn Grundejerforenings medlemsområde bliver hørt fordi deres afstand til stranden er mindre end 1000 meter. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er tale om et ganske fornuftigt projekt, som for forholdsvis beskedne midler sikre, at vi fortsat har sandstrande. Der var på mødet en hektisk debat om strandtrapperne, som flere steder er blevet aflåst af de lokale trappelaug/grundejerforeninger fordi kommunen ikke længere giver tilskud til vedligeholdelsen af de private trapper. Der er siden udstedt kommunale påbud om åbning af visse trapper i henhold til privatvejsloven (stier). Godhavn Grundejerforenings bestyrelse følger fortsat udviklingen på dette område, men har ikke hidtil fundet anledning til at indgå aftaler med nogle af trappelaugene om adgang til stranden via aflåste trapper. Snerydning i Godhavn Grundejerforening Bestyrelsen har bedt Landliggersammenslutningen om at se på kommunens påbud om snerydning på veje i sommerhusområder. Det er bestyrelsens opfattelse, at der intet fornuftigt er i, at kommunen forsøger at få vejene omfattet af reglerne for veje i byerne og dermed et krav om vintervedligeholdelse af vejene. Vejene bør fortsat efter bestyrelsens opfattelse være omfattet af de lidt mindre restriktive regler for veje på landet. Kommunen ser imidlertid helst, at vejene administreres efter byreglerne, da det giver kommunen bedre muligheder for at stille krav til vejenes indretning. Landliggersammenslutningen har lovet at tage sagen op til drøftelse med kommunen. 6

7 Overkørsler fra veje til grunde eller Det grå gartneri Grundejerforeningen har modtaget klager fra medlemmerne over de mange og meget omfattende indgreb i rabatternes udformning og visse steder fuldstændige inddragelse af rabatarealet i parcellernes parkerings- og haveareal. Bestyrelsen har bedt kommunen om at få oplysning om samtlige tilladelser til etablering af overkørsler og vilkårene for disse med henblik på at følge op over for medlemmer, der har etableret ulovlige overkørsler. Kommunen har i april 2010 oplyst, at der formentlig ikke er givet tilladelser til overkørsler de sidste mange år, men at en enkelt ejer nu har søgt lovliggørelse af en allerede etableret overkørsel. Bestyrelsen har rykket kommunen igen for svar i denne sag. Det skal her bemærkes at der ingen steder i foreningens vedtægter, ordensregler eller de tinglyste deklarationer eller andre aftaler er tillagt medlemmerne rettigheder til at ændre i rabatternes udseende eller på anden måde gøre indgreb i sti-, rabat- og vejarealer eller benytte arealerne til oplag eller permanente parkeringsarealer. Medlemmerne er pålagt visse vedligeholdelsespligter for arealerne (renholdelse, beskæring af beplantning osv.). Den digitale verden i Godhavn Grundejerforening Bestyrelsen foretager løbende opdatering af foreningens hjemmeside således at foreningens medlemmer så hurtigt som muligt bliver orienteret om aktuelle sager. På hjemmesiden er også adgang til information om de gældende ordensregler, vedtægter og deklarationer samt diverse kortmateriale. Brug Godhavn- Grundejerforening.dk flittigt og giv os besked hvis du savner informationer. Ca. 170 af foreningens 256 medlemmer har tilmeldt sig til at modtage information via mail. Det har betydet, at foreningen er i stand til at holde udgifterne til trykning og porto nede. Vi er blevet et medlem mindre Et enkelt medlem er udtrådt af foreningen, da medlemmet ikke længere har udkørsel til foreningens område. Der var ikke på denne ene ejendom tinglyst pligtmæssigt medlemskab af foreningen, således som det gælder for alle andre medlemmer. Vi er nu 256 medlemmer i Godhavn Grundejerforening. Medlemsinformation Den trykte udgave af Medlemsinformation udgives fortsat to gange om året og udsendes til de medlemmer, der ikke har registreret en adresse i foreningens medlemskartotek. Den trykte udgave er også tilgængelig fra foreningens hjemmeside, men informationerne har sædvanligvis allerede været bragt på hjemmesiden. Budget Den økonomiske situation i 2010 har været stabil. Bestyrelsen foreslår derfor ingen ændring af kontingentet. Alle ønskes en rigtig dejlig sommer. På bestyrelsens vegne Kirsten E. Jessen, formand Postkasser Fra 1. januar 2012 gælder nye regler for placering af postkasser. I vores område skal postkasser placeres i skellet mod vejen, ved indgangen til den enkelte parcel. Ved "koteletgrunde" placeres postkassen ved indgangen til "koteletbenet". Brevindkastet skal normalt vende ud mod vejen, men hvis denne placering generer adgangen til ejendommen, kan brevindkastet placeres vinkelret i forhold til vejen. Brevindkastets underkant skal placeres i en højde på mindst 100 cm og højst 120 cm over jorden. Postkassen skal være forsynet med navneskilt. Placeringen af postkasser efter de nye regler skal være i orden inden den 1. januar

8 Driftsregnskab Godhavn Grundejerforening Udgifter Indtægter Græsslåning Kontingent Kantskæring hensat Indskud/gebyr Flishugning Renter: Dræn (syn, rep. og vedligehold Bank 0 1 Fællesarealer vedligehold Giro 0 43 Drift af PBS Flis Generalforsamling Kantskærerordning mødeudgifter Kontorartikler Medlemsblad, tryk Porto Tlf./Kørsel Landliggersammenslutningen Bankgebyr Erhvervsforsikring Advokathjælp Vandudvalg Hjemmeside domæne Andre omkostninger Ialt Årets resultat Balance pr Aktiver Passiver Giro Formuen pr Kasse Årets resultat Hensat kantskæring Mellemregning "Vejfond" Ialt Formue pr Bestyrelsen 24. april 2011 Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogholderi. Beholdningen er konstateret i overensstemmelse med dette regnskab. Kirsten Eva Jessen Torben Madsen Erling Lysdahl Peter Borris Klaus Gregersen Benny Hansen 8

9 Kristian Bennike Driftsregnskab "Vejfonden" 1/ / Udgifter Indtægter Vejreparation/maling af kantsten Vejbidrag Rådgivning vandsag Gebyr Bankgebyr Renter: Bank Handel/rente Renter:Aftalekonto Nykredit - fondskøb Renter:værdipapirer Kurstab Kursregulering Kurtage Kursregulering Hensat vedligehold af dræn I alt Årets resultat Balance Vejfond pr Aktiver Passiver Bankkonto "Vejfond" Formue Aftalekonto i bank Årets resultat Værdipapirer i depot: Hensat vedligehold dræn RD 10S RD 10D DI Fonde DI Fonde Mellemregning forening I alt Formue pr Bestyrelsen 24. april 2011 Kirsten Eva Jessen Torben Madsen Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med "Vejfonden"'s bogholderi. Bank og fondsbeholdning er konstateret i overensstemmelse med dette regnskab. Erling Lysdahl Peter Borris Kristian Bennike Klaus Gregersen Benny Hansen 9

10 Forening sammenlagt med Vejfond Budget Budget 2011/2012 Realiseret Budget Indtægter Kontingent Indskud/gebyr Renter: Bank Værdipapirer Aftalekonto Flis Udgifter Græsslåning af fællesareal Kantskæring Flishugning Dræn (syn, rep. og vedligehold Fællesarealer vedligehold Vejvedligeholdelse Drift af PBS Generalforsamling Mødeudgifter Kontorartikler Medlemsblad, tryk 0 0 Porto Tlf./Kørsel Landliggersammenslutningen Gebyr Bestyrelses- og Erhvervsforsikring Advokathjælp Hjemmeside domæne Andre omkostninger Hensat til regning for drænarbejde Ialt Årets resultat Årets resultat overføres til konto for vejrenovering 10

11 Afbrænding af affald Fra 1. januar 2011 er afbrænding af haveaffald forbudt i sommerhusområder. Tidligere var der også et generelt forbud mod afbrænding af haveaffald, men kommunalbestyrelsen havde til udgangen af 2010 mulighed for at tillade afbrænding af haveaffald. Denne mulighed er nu ophævet ved lov. Kommunen har derfor fastsat et nyt regulativ for husholdningsaffald efter de regler, der gælder fra 1. januar Afbrænding af haveaffald i by- og sommerhusområder er ikke længere tilladt. Det er nu kun i landområder, der må foretages afbrænding. Enhver form for afbrænding af affald er altså altid forbudt i sommerhusområder. Kontingentbetaling Det er muligt at betale det årlige kontingent til Godhavn Grundejerforening gennem Pengeinstitutternes Betalingsservice PBS (nyt navn Nets ) og det har mange medlemmer heldigvis benyttet sig af. Bestyrelsen opfordrer alle, der endnu ikke har tilmeldt sig ordningen, om at gøre det snarest, da det letter kassererens arbejde og fører til færre omkostninger for foreningen. Du tilmelder dig lettest gennem din netbank. Du kan også tage den seneste kvittering med til din bank og bede dem tilmelde dig. Foreningen opkræver et rykkergebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse, der udsendes. Eventuelle inkassoomkostningerne, der kan være ret betydelige, opkræves også hos det enkelte medlem. Bruger du Betalingsservice, så sørger de for, at betaling sker til tiden og du slipper for gebyrer. Hjemmeside og e-post På foreningens hjemmeside findes mange nyttige oplysninger, som du kan have god gavn af som grundejer. Brug når du har brug for informationer om generalforsamlinger, kontingent, PBS-tilmelding, deklarationer, ordensregler og en masse nyttige links. Hjemmesiden opdateres løbende med aktuelle informationer og foreningen udsender besked om væsentlige opdateringer til alle medlemmer, som har registret deres adresse i foreningens medlemskartotek. Har du endnu ikke registeret din e- mailadresse i foreningens medlemskartotek, så gå på hjemmesiden og brug Skriv til os og giv os besked. Så registrerer vi med det samme din mailadresse og du får elektronisk og hurtig kommunikation fra foreningen. Du kan få helt aktuelle informationer og foreningen kan spare både papir og porto. Næste udgave af Medlemsinformation kommer i september måned 2011, men du kan løbende følge aktiviterne i foreningen på hjemmesiden. Er du en god nabo? Har du tænkt på, at det, du gemmer lidt af vejen for dig selv fx bag skur eller carport, kan være meget synligt for din nabo, at din beplantning og dine høje træer mod nord og vest for dig, er mod syd og øst for din nabo og hindrer solen i at nå din nabo, at den "fede" musik, du fyrer af ved sommerfesten i haven, kan opfattes som et støjhelvede af din nabo og at du også er nabo. 11

12 Ordensregler Græsslåning Græsslåning samt brug af motorsave, kompostkværn og andre støjende redskaber er kun tilladt hverdage kl samt søndage og helligdage kl Musik Høj musik og anden støjende underholdning fra radio, tv og musikanlæg m.v. må ikke finde sted i det fri eller for åbne vinduer og døre. Vis hensyn til dine naboer. Rabatter skal holdes fri for alt, f.eks. jordbunker, grenaffald, stor skrald m.v. Græsset i rabatten ud for parcellen klippes jævnligt og mindst fire gange i sommerhalvåret. Kanten mod vejen fejes jævnligt og kanten stikkes således, at græsset ikke vokser ud over asfalten og ødelægger denne. Fej asfalt for nåle for at undgå formuldning, der ødelægger asfalten. Afbrænding af haveaffald er altid forbudt i sommerhusområder. Hunde og heste skal på grundejerforeningens arealer føres i snor. Brug af hundeposer gælder også i vort område. Hunde, katte og fugle må kun holdes, såfremt de ikke er til gene for de omboende. Storskrald - haveaffald Storskrald og haveaffald, kan afleveres på Genbrugsstationen. Dette er gratis (vi betaler dog via ejendomsskatten). Adresse og aktuel åbningstid finder du, ved at følge linket her: Genbrugsstationer Husk at orientere eventuelle lejere om disse regler. Formand: Kirsten Eva Jessen Grønnevej 249, 12. dør Virum Sommer: Lundekrog 2 Sekretær: Erling Lysdahl Charlotte Muncksvej 18, st. th København NV Sommer: Markeskelsvej 13 Revisor: Klaus Gregersen Lundebjergvej Tisvildeleje Bestyrelsen Næstformand og Webmaster: Torben Madsen Nordre Frihavnsgade 88, 3. th København Ø Sommer: Gåseholm 1 Bestyrelsesmedlem: Kristian Bennike Grønnevej 126B 2830 Virum Sommer: Lilledal 1 Revision Kasserer: Peter Borris Stubvænget Tisvildeleje Suppleanter: Per Danfred-Nielsen Lilledal 10, 3210 Vejby Niels Lund Engsvinget 27, 2400 København NV Sommer: Storedal 6 Revisor: Revisorsuppleant: Benny Hansen Ellis Nygaard Ribegade 1, 3.th, 2100 Købehavn Ø Brudsbakke Vejby Sommer: Stubvænget 10 Post til Godhavn Grundejerforening Du kan sende elektronisk post til Godhavn Grundejerforening fra foreningens hjemmeside hvor du vælger Skriv til os. Du kan også bruge mailadressen godhavngrundejerforening.dk 12

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 41. årgang Maj 2012 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2012 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 42. årgang Maj 2013 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2013 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Baunebakkebogen 2014

Baunebakkebogen 2014 Baunebakkebogen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baunebakkens historie... 3 Reguleringsplanen... 4 Projekteringsvejledningen... 5 Deklaration for fællesarealer... 6 Deklaration vedr. tagnedløb...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere