Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad"

Transkript

1 Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49 Det trykte medlemsblad Hermed et eksemplar af det trykte medlemsblad, Medlemsinformation nr. 49. Heri er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år, grundejerforeningens regnskaber og forslag til budget for det kommende år. Alle informationer i Medlemsinformation findes også på foreningens hjemmeside hvor de løbende ajourføres. Indhold Det trykte medlemsblad... 1 Indkaldelse til generalforsamling... 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år... 3 Postkasser... 7 Budget 2011/ Afbrænding af affald Kontingentbetaling Hjemmeside og e-post Ordensregler Bestyrelsen Revision Post til Godhavn Grundejerforening Hurtigere information fra din grundejerforening Hvis du vil have fra Godhavn Grundejerforening, når der er nyt, så send os din adresse. Brug og vælg Skriv til os. Send dit navn, vejnavn og husnummer i grundejerforeningen, din mailadresse og skriv Send e-post til mig i emnefeltet. Når din adresse er registreret i foreningens medlemskartotek, får du en bekræftelse (via , naturligvis). 1

2 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag den 5. juni 2011 kl. 10 i Idrætshuset i Tisvilde, Bygaden 35, 3220 Tisvildeleje. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Beretningen udsendes med dagsordenen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskab for foreningen og for vejfonden udsendes med dagsordenen. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Efter vedtægterne vælges i ulige år to medlemmer til bestyrelsen for to år. Imidlertid udløber valgperioden for formanden Kirsten Eva Jessen, næstformanden Torben Madsen og sekretær Erling Lysdahl, der alle er valgt i De er alle villige til genvalg. De to skal vælges for to år, mens et bestyrelsesmedlem alene vælges for et år. Er der andre medlemmer, der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, kan henvendelse rettes til formanden. Der er mulighed for at opstille på generalforsamlingen uden forudgående anmeldelse. 5. Valg af revisor og -suppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende revisorer Klaus Gregersen og Benny Hansen samt af revisorsuppleanten Ellis Nygaard. 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, ekstraordinært kontingent eller bidrag. Bestyrelsens forslag til budget udsendes med dagsordenen. På baggrund af budgetforslaget foreslår bestyrelsen, at kontingentet fastsættes uændret for det kommende år, dvs. 500 kr. i kontingent og 250 kr. i bidrag til vejvedligeholdelse. 7. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen stiller i år ikke forslag, der skal godkendes af generalforsamlingen. 8. Forslag fra medlemmer. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 9. Eventuelt. Bestyrelsen foreslår, at Kirsten Eva Jessen og Erling Lysdahl genvælges for to år og at Torben Madsen genvælges for et år. Suppleanterne Per Nielsen og Niels Lund er også på valg, og de genopstiller begge. 2

3 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år Bestyrelsesansvarsforsikring Grundejerforeningen har hidtil kun haft en erhvervsansvarsforsikring, der dækkede tilskadekomst og skader opstået på foreningens fællesarealer eller i forbindelse med udførelse af fysiske arbejder i foreningens område. Bestyrelsen har derfor fundet det relevant at der også tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring set i lyset af de beslutninger, som bestyrelsesmedlemmer træffer samt de betragtelige midler bestyrelsen er ansvarlig for. Bestyrelsen har indhentet tre tilbud og bestyrelsen har accepteret et tilbud fra Nassau forsikringsselskab (Alm. Brands partner på området). Den årlige udgift til bestyrelsesansvarsforsikringen er kr. Forsikringen dækker maksimalt kr. i sagsomkostninger. Forsikringen er trådt i kraft den 21. januar Godkendelse af nye vedtægter for Godhavn Grundejerforening Bestyrelsens forslag til ny vedtægt blev endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 4. juli Vedtægterne findes på foreningens hjemmeside. De findes også i den trykte udgave af MedlemsInformation nr. 48 den 15. september Vandsagen/Oversvømmelsen i 2009 Bestyrelsen har også i det sidste år brugt mange ressourcer på denne sag. I efteråret 2010 blev der indgået en aftale med entreprenørfirmaet Nordkysten om at gennemføre spuling og tv-inspektion af rørlagte dræn og vandløb i foreningens område. Resultat af undersøgelsen er i korte træk, o at de rørlagte grøfter er spulet og der er foretaget tv-inspektion, o at der er konstateret ulovlig tilslutning af kloakvand til vandløbet, Grundejerforeningen har bedt Gribvand om at se på dette med henblik på at få stoppet udledningen af spildevand i vandløbet, o at der er fjernet ca. 5m 3 sand fra de rørlagte grøfter, o at der ikke er konstateret alvorlige skader på de rørlagte grøfter; et antal mindre skader vil blive søgt udbedret hurtigst muligt samt o at der er nogle få skader, hvor grundejerforeningen ikke er bredejer og hvor bredejeren derfor selv skal sørge for udbedring af skaden; Grundejerne vil blive kontaktet skriftligt om disse skader. Bestyrelsen vil snarest rette henvendelse til medlemmer, der er bredejere af åbne vandløb (grøfter) og bede dem om at få oprenset den del af det åbne vandløb, som de er bredejere af. Sker denne oprensning ikke snarest, må bestyrelsen involvere kommunen, så vi så godt som muligt sikrer, at overfladevand ledes væk fra området. Det er nu bestyrelsens opfattelse at vi, når de åbne grøfter er renset, står i en situation, hvor vi har sikret os, at regnvand (overfladevand) ledes bort fra langt de fleste arealer i foreningen på betryggende vis. Ovenstående foranstaltninger minimerer risikoen for oversvømmelser, men det må erkendes, at der i tilfælde af meget kraftige regnskyl fortsat kan komme så store vandmængder, at kapaciteten i vandløbene i perioder kan være utilstrækkelig eller at regnskyl er så voldsomme, at vandet løber på overfladen i stedet for at synke i jorden eller nå frem til de åbne grøfter. Oprensningen af vandløbene er derfor ikke en garanti for, at oversvømmelser aldrig vil opstå, men en begrænsning af risikoen og hyppigheden. 3

4 Foreningens entreprenør, der har udført spuling og inspektion af de rørlagte grøfter, anbefaler at spuling foretages med to-tre års mellemrum og at åbne grøfter oprenses mindst en gang om året. Hyppig vedligeholdelse vil også minimere risikoen for oversvømmelser. Kommunen konstaterede ved en tv-inspektion i september/oktober 2009, at der er et brud på et privat vandløb (en rørlagt grøft) frem til udløbet i Maglemose Å på Skærbakken; overfladevandet fra drænsystemet i Godhavn Grundejerforening skal gennem det afbrudte dræn for at nå ud i det offentlige vandløb. Dette forhold er nu blevet bragt i orden. mener fortsat, at oversvømmelserne fra kloakkerne i betydeligt omfang skyldes ulovlig udledning af overfladevand til spildevandskloakken, men har tilsyneladende intet foretaget sig for at standse disse udledninger. Kommunen har nu heller ikke over for foreningen kunne påvise, hvor der udledes regnvand til spildevandskloakken. har indrømmet, at den i 1980 erne har foretaget en sammenkobling af dræn til spildevandskloakken, og var i 2010 indstillet på en afbrydning af denne tilslutning men bestyrelsen er ikke blevet bekendtgjort med, at kommunen agter at gennemføre denne afbrydning. Bestyrelsen har flere gange bedt kommunen redegøre for hvorledes overfladevandet så skal afledes fra området. De involverede bredejere er jf. vandløbsloven selv ansvarlige for vedligeholdes af deres dræn. Kommunen har rettet en opfordring til bredejere på visse strækninger om at vedligeholde de åbne grøfter, jf. også ovenfor. Kommunen kan give et påbud om at få arbejdet gennemført og eventuelt gennemføre arbejdet på bredejerens regning, hvis et påbud ikke efterleves. På generalforsamlingen vil bestyrelsen give en mere detaljeret gennemgang af resultatet af spulingen og tvinspektionen, herunder også de forventede omkostninger til udbedring af skaderne på de rørlagte grøfter på foreningens arealer. Bestyrelsen forventer, at omkostningerne vil kunne holdes inden for foreningens budget. Ændring af vandløbsloven Folketinget har vedtaget en ændring af vandløbsloven, som gør det sværere for kommunerne at nedklassificere offentlige vandløb til private vandløb. Ministeren skal fastsætte præcise regler ved en bekendtgørelse, som endnu ikke er udsendt. Gribskov Kommune har efter de tidligere regler besluttet at nedklassificere Maglemose Å til et privat vandløb. Maglemose Å bruges til afledning af overfladevand fra vores område til privat vandløb, men afgørelsen er påklaget til Naturstyrelsen. Grundejerforeningen har støttet den indgivne klage og afgivet supplerende oplysninger, herunder at kommunen afleder betydelige mængder overfladevand fra vejarealer til vandløbet. Af referat fra Teknisk Udvalgsmøde den 13. april 2011 fremgår det at sagen stadig er til behandling hos Natur og Miljøklagenævnet, og at det ikke vides hvornår sagen vil blive afgjort. Indsigelse mod tillæg til spildevandsplan for sommerhusudstykning ved Vejbyvej Bestyrelsen har rettet indsigelse mod tillæg 13 til Gribskov Kommunes tillæg til spildevandsplan for sommerhusudstykningen ved Vejbyvej. Bestyrelsen har gjort indsigelse fordi den nuværende kloakforsyning i området er jævnligt stærkt overbelastet og har givet anledning til oversvømmelser. Vi har igen fremført, at kommunen aldrig har sandsynliggjort, at kapaciteten i kloaksy- 4

5 stemet er tilstrækkelig i vort område. Vi har også peget på, at kloakeringen er gennemført inden tillægget er vedtaget af kommunalbestyrelsen og at sognediget er blevet stærkt beskadiget af arbejderne. Teknisk Udvalg har ikke taget hensyn til foreningens indsigelser og har den 13. april 2011 indstillet til kommunalbestyrelsen, at tillægget vedtages. Af sagsfremstillingen fremgår det, at kommunen fortsat arbejder på en mulig afkobling af dræn fra spildevandskloakken. Kommunen har dog lovet at se nærmere på beskadigelsen af sognediget. På Byrådsmødet den 9. maj 2011 blev tillægget til spildevandsplanen endelig vedtaget. Rundering Bestyrelsen har foretaget en mindre rundering i området med det formål at få et overblik over hvor der er behov for, at grundejerne gør en ekstra indsats med at få fjernet rod på deres respektive grunde. Foreningen har rettet skriftlig henvendelse til de pågældende grundejere, men desværre i flere tilfælde uden resultat. Bestyrelsen har derfor fundet det nødvendigt at overgive sagerne til Gribskov Kommunes Rodegruppe, som forhåbentlig kan få bragt tingene i orden. En enkelt grundejer har af kommunen fået et påbud om at rydde op på sin mangeårige byggeplads og foretage nødvendige afspærringer. Kantskæreordning Bestyrelsen har drøftet udførsel af kantskæring i 2011 med foreningens sædvanlige leverandør. Anlægsgartneren har oplyst, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre kantskæring alt for hyppigt, da den maskinelle kantskæring nok er grundig, men til gengæld beskadiger asfaltbelægningen. Der kantskæres derfor ikke i 2011, men pengene hensættes i regnskabet til at arbejderne kan udføres senere. Grundejerne er velkomne til manuelt at foretage kantskæring i løbet af sæsonen, da den manuelle kantskæring ikke i samme omfang beskadiger asfalten. For god ordens skyld nævnes, at den ordning, som vi havde tidligere med fjernelse af græs på vejarealet ved brug af sprøjtegift, ikke længere er tilladt. Flis versus afhentning af grenaffald Den nuværende flisordning bliver kun benyttet af forholdsvis få medlemmer. Økonomisk hviler ordningen i sig selv endda ofte med et lille overskud til foreningen. Da det ikke længere er tilladt at foretage afbrænding af haveaffald og grene har bestyrelsen valgt at indhentet tilbud på 2-årlige afhentninger af grenaffald. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen gerne høre synspunkter om en fast afhentningsordning for grenaffald. Vedligeholdelse af fællesarealer Bestyrelsen har besluttet - at græsslåning på fællesarealet nu sker otte gange i sæsonen, - at gennemføre en større oprydning på fællesarealet ved Strandleddet (er gennemført), - at få foretaget oprydning på asfaltarealet ved udgangen fra Storedal til den offentlige sti langs Vejbyvej, hvor vilde roser mv. var på vej til at tage magten over asfalten. (er gennemført) Der foretages ikke yderligere vedligeholdelse af det lille fællesareal på dette sted - at få opsat afmærkede sten på fællesstien fra Hørmarken til Hyrdeleddet, så det ikke længere er muligt at køre med bil på stien. Der var klager fra flere grundejere over at post- og renovationsbiler mv. benyttede stien, som derved blev stærkt beskadiget. (er gennemført) Bestyrelsen har fået henvendelser fra grundejere i området om, at afmærkningen med hvid maling ikke er køn og at der bør være mulighed for parkering på stien. Bestyrelsen overvejer disse henvendelser. Vejenes tilstand efter endnu en hård vinter vil blive efterset i den nærmeste fremtid og eventuelle skader udbedret. 5

6 En umiddelbar rundering viser dog ikke de store skader. Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Bestyrelsens formand og næstformand har deltaget i Landliggersammenslutningens delegeretmøde som blev afholdt i efteråret Mødet var interessant både indholdsmæssigt og fordi det gav bestyrelsen mulighed for at drøfte diverse emner mere uformelt med de øvrige grundejerforeninger i området. På mødet gav Godhavn Grundejerforenings næstformand en orientering om udviklingen i sagen om oversvømmelser og de udfordringer, der er med vedligeholdelse af private vandløb. På mødet blev samarbejdet med kommunen drøftet. Det fremgik at samarbejdet med kommunen ikke havde været let i den forløbne periode. Sammenslutningen kæmpede hårdt for at fastholde de nuværende samarbejdsfora med kommunen, men kommunen så gerne, at fx Vandmiljøgruppen blev nedlagt, selv om det er her, der er mulighed for at drøfte oversvømmelsessagerne med kommunens administration og politikere. Den nye vejlov blev også omtalt og sammenslutningens bemærkninger hertil, herunder navnlig, at vejene i sommerhusområderne fortsat burde administreres efter landreglerne. Både Landliggersammenslutningen og Godhavn Grundejerforenings bestyrelse har fremsendt høringssvar i forbindelse med folketingsbehandlingen af den nye vejlov. Det lykkedes at få ændret lovforslaget, så vejene i sommerhusområder som udgangspunkt er omfattet af landreglerne, men kommunerne har desværre fortsat mulighed for forholdsvis egenrådigt at overføre vejene til administration efter de noget skrappere byregler med krav om vejbelysning, snerydning osv. Landliggersammenslutningen vil tage skridt til en politisk drøftelse af dette med Gribskov Kommune. Sandfodringsprojektet blev også berørt på mødet. Gribskov Kommune gerne ser gennemført, men forslaget har ikke tilslutning fra de omliggende kommuner. Gribskov Kommune gennemfører i øjeblikket en høring blandt de grundejere, der forventes at skulle bidrage økonomisk til forslaget. Få medlemmer i Godhavn Grundejerforenings medlemsområde bliver hørt fordi deres afstand til stranden er mindre end 1000 meter. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er tale om et ganske fornuftigt projekt, som for forholdsvis beskedne midler sikre, at vi fortsat har sandstrande. Der var på mødet en hektisk debat om strandtrapperne, som flere steder er blevet aflåst af de lokale trappelaug/grundejerforeninger fordi kommunen ikke længere giver tilskud til vedligeholdelsen af de private trapper. Der er siden udstedt kommunale påbud om åbning af visse trapper i henhold til privatvejsloven (stier). Godhavn Grundejerforenings bestyrelse følger fortsat udviklingen på dette område, men har ikke hidtil fundet anledning til at indgå aftaler med nogle af trappelaugene om adgang til stranden via aflåste trapper. Snerydning i Godhavn Grundejerforening Bestyrelsen har bedt Landliggersammenslutningen om at se på kommunens påbud om snerydning på veje i sommerhusområder. Det er bestyrelsens opfattelse, at der intet fornuftigt er i, at kommunen forsøger at få vejene omfattet af reglerne for veje i byerne og dermed et krav om vintervedligeholdelse af vejene. Vejene bør fortsat efter bestyrelsens opfattelse være omfattet af de lidt mindre restriktive regler for veje på landet. Kommunen ser imidlertid helst, at vejene administreres efter byreglerne, da det giver kommunen bedre muligheder for at stille krav til vejenes indretning. Landliggersammenslutningen har lovet at tage sagen op til drøftelse med kommunen. 6

7 Overkørsler fra veje til grunde eller Det grå gartneri Grundejerforeningen har modtaget klager fra medlemmerne over de mange og meget omfattende indgreb i rabatternes udformning og visse steder fuldstændige inddragelse af rabatarealet i parcellernes parkerings- og haveareal. Bestyrelsen har bedt kommunen om at få oplysning om samtlige tilladelser til etablering af overkørsler og vilkårene for disse med henblik på at følge op over for medlemmer, der har etableret ulovlige overkørsler. Kommunen har i april 2010 oplyst, at der formentlig ikke er givet tilladelser til overkørsler de sidste mange år, men at en enkelt ejer nu har søgt lovliggørelse af en allerede etableret overkørsel. Bestyrelsen har rykket kommunen igen for svar i denne sag. Det skal her bemærkes at der ingen steder i foreningens vedtægter, ordensregler eller de tinglyste deklarationer eller andre aftaler er tillagt medlemmerne rettigheder til at ændre i rabatternes udseende eller på anden måde gøre indgreb i sti-, rabat- og vejarealer eller benytte arealerne til oplag eller permanente parkeringsarealer. Medlemmerne er pålagt visse vedligeholdelsespligter for arealerne (renholdelse, beskæring af beplantning osv.). Den digitale verden i Godhavn Grundejerforening Bestyrelsen foretager løbende opdatering af foreningens hjemmeside således at foreningens medlemmer så hurtigt som muligt bliver orienteret om aktuelle sager. På hjemmesiden er også adgang til information om de gældende ordensregler, vedtægter og deklarationer samt diverse kortmateriale. Brug Godhavn- Grundejerforening.dk flittigt og giv os besked hvis du savner informationer. Ca. 170 af foreningens 256 medlemmer har tilmeldt sig til at modtage information via mail. Det har betydet, at foreningen er i stand til at holde udgifterne til trykning og porto nede. Vi er blevet et medlem mindre Et enkelt medlem er udtrådt af foreningen, da medlemmet ikke længere har udkørsel til foreningens område. Der var ikke på denne ene ejendom tinglyst pligtmæssigt medlemskab af foreningen, således som det gælder for alle andre medlemmer. Vi er nu 256 medlemmer i Godhavn Grundejerforening. Medlemsinformation Den trykte udgave af Medlemsinformation udgives fortsat to gange om året og udsendes til de medlemmer, der ikke har registreret en adresse i foreningens medlemskartotek. Den trykte udgave er også tilgængelig fra foreningens hjemmeside, men informationerne har sædvanligvis allerede været bragt på hjemmesiden. Budget Den økonomiske situation i 2010 har været stabil. Bestyrelsen foreslår derfor ingen ændring af kontingentet. Alle ønskes en rigtig dejlig sommer. På bestyrelsens vegne Kirsten E. Jessen, formand Postkasser Fra 1. januar 2012 gælder nye regler for placering af postkasser. I vores område skal postkasser placeres i skellet mod vejen, ved indgangen til den enkelte parcel. Ved "koteletgrunde" placeres postkassen ved indgangen til "koteletbenet". Brevindkastet skal normalt vende ud mod vejen, men hvis denne placering generer adgangen til ejendommen, kan brevindkastet placeres vinkelret i forhold til vejen. Brevindkastets underkant skal placeres i en højde på mindst 100 cm og højst 120 cm over jorden. Postkassen skal være forsynet med navneskilt. Placeringen af postkasser efter de nye regler skal være i orden inden den 1. januar

8 Driftsregnskab Godhavn Grundejerforening Udgifter Indtægter Græsslåning Kontingent Kantskæring hensat Indskud/gebyr Flishugning Renter: Dræn (syn, rep. og vedligehold Bank 0 1 Fællesarealer vedligehold Giro 0 43 Drift af PBS Flis Generalforsamling Kantskærerordning mødeudgifter Kontorartikler Medlemsblad, tryk Porto Tlf./Kørsel Landliggersammenslutningen Bankgebyr Erhvervsforsikring Advokathjælp Vandudvalg Hjemmeside domæne Andre omkostninger Ialt Årets resultat Balance pr Aktiver Passiver Giro Formuen pr Kasse Årets resultat Hensat kantskæring Mellemregning "Vejfond" Ialt Formue pr Bestyrelsen 24. april 2011 Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogholderi. Beholdningen er konstateret i overensstemmelse med dette regnskab. Kirsten Eva Jessen Torben Madsen Erling Lysdahl Peter Borris Klaus Gregersen Benny Hansen 8

9 Kristian Bennike Driftsregnskab "Vejfonden" 1/ / Udgifter Indtægter Vejreparation/maling af kantsten Vejbidrag Rådgivning vandsag Gebyr Bankgebyr Renter: Bank Handel/rente Renter:Aftalekonto Nykredit - fondskøb Renter:værdipapirer Kurstab Kursregulering Kurtage Kursregulering Hensat vedligehold af dræn I alt Årets resultat Balance Vejfond pr Aktiver Passiver Bankkonto "Vejfond" Formue Aftalekonto i bank Årets resultat Værdipapirer i depot: Hensat vedligehold dræn RD 10S RD 10D DI Fonde DI Fonde Mellemregning forening I alt Formue pr Bestyrelsen 24. april 2011 Kirsten Eva Jessen Torben Madsen Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med "Vejfonden"'s bogholderi. Bank og fondsbeholdning er konstateret i overensstemmelse med dette regnskab. Erling Lysdahl Peter Borris Kristian Bennike Klaus Gregersen Benny Hansen 9

10 Forening sammenlagt med Vejfond Budget Budget 2011/2012 Realiseret Budget Indtægter Kontingent Indskud/gebyr Renter: Bank Værdipapirer Aftalekonto Flis Udgifter Græsslåning af fællesareal Kantskæring Flishugning Dræn (syn, rep. og vedligehold Fællesarealer vedligehold Vejvedligeholdelse Drift af PBS Generalforsamling Mødeudgifter Kontorartikler Medlemsblad, tryk 0 0 Porto Tlf./Kørsel Landliggersammenslutningen Gebyr Bestyrelses- og Erhvervsforsikring Advokathjælp Hjemmeside domæne Andre omkostninger Hensat til regning for drænarbejde Ialt Årets resultat Årets resultat overføres til konto for vejrenovering 10

11 Afbrænding af affald Fra 1. januar 2011 er afbrænding af haveaffald forbudt i sommerhusområder. Tidligere var der også et generelt forbud mod afbrænding af haveaffald, men kommunalbestyrelsen havde til udgangen af 2010 mulighed for at tillade afbrænding af haveaffald. Denne mulighed er nu ophævet ved lov. Kommunen har derfor fastsat et nyt regulativ for husholdningsaffald efter de regler, der gælder fra 1. januar Afbrænding af haveaffald i by- og sommerhusområder er ikke længere tilladt. Det er nu kun i landområder, der må foretages afbrænding. Enhver form for afbrænding af affald er altså altid forbudt i sommerhusområder. Kontingentbetaling Det er muligt at betale det årlige kontingent til Godhavn Grundejerforening gennem Pengeinstitutternes Betalingsservice PBS (nyt navn Nets ) og det har mange medlemmer heldigvis benyttet sig af. Bestyrelsen opfordrer alle, der endnu ikke har tilmeldt sig ordningen, om at gøre det snarest, da det letter kassererens arbejde og fører til færre omkostninger for foreningen. Du tilmelder dig lettest gennem din netbank. Du kan også tage den seneste kvittering med til din bank og bede dem tilmelde dig. Foreningen opkræver et rykkergebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse, der udsendes. Eventuelle inkassoomkostningerne, der kan være ret betydelige, opkræves også hos det enkelte medlem. Bruger du Betalingsservice, så sørger de for, at betaling sker til tiden og du slipper for gebyrer. Hjemmeside og e-post På foreningens hjemmeside findes mange nyttige oplysninger, som du kan have god gavn af som grundejer. Brug når du har brug for informationer om generalforsamlinger, kontingent, PBS-tilmelding, deklarationer, ordensregler og en masse nyttige links. Hjemmesiden opdateres løbende med aktuelle informationer og foreningen udsender besked om væsentlige opdateringer til alle medlemmer, som har registret deres adresse i foreningens medlemskartotek. Har du endnu ikke registeret din e- mailadresse i foreningens medlemskartotek, så gå på hjemmesiden og brug Skriv til os og giv os besked. Så registrerer vi med det samme din mailadresse og du får elektronisk og hurtig kommunikation fra foreningen. Du kan få helt aktuelle informationer og foreningen kan spare både papir og porto. Næste udgave af Medlemsinformation kommer i september måned 2011, men du kan løbende følge aktiviterne i foreningen på hjemmesiden. Er du en god nabo? Har du tænkt på, at det, du gemmer lidt af vejen for dig selv fx bag skur eller carport, kan være meget synligt for din nabo, at din beplantning og dine høje træer mod nord og vest for dig, er mod syd og øst for din nabo og hindrer solen i at nå din nabo, at den "fede" musik, du fyrer af ved sommerfesten i haven, kan opfattes som et støjhelvede af din nabo og at du også er nabo. 11

12 Ordensregler Græsslåning Græsslåning samt brug af motorsave, kompostkværn og andre støjende redskaber er kun tilladt hverdage kl samt søndage og helligdage kl Musik Høj musik og anden støjende underholdning fra radio, tv og musikanlæg m.v. må ikke finde sted i det fri eller for åbne vinduer og døre. Vis hensyn til dine naboer. Rabatter skal holdes fri for alt, f.eks. jordbunker, grenaffald, stor skrald m.v. Græsset i rabatten ud for parcellen klippes jævnligt og mindst fire gange i sommerhalvåret. Kanten mod vejen fejes jævnligt og kanten stikkes således, at græsset ikke vokser ud over asfalten og ødelægger denne. Fej asfalt for nåle for at undgå formuldning, der ødelægger asfalten. Afbrænding af haveaffald er altid forbudt i sommerhusområder. Hunde og heste skal på grundejerforeningens arealer føres i snor. Brug af hundeposer gælder også i vort område. Hunde, katte og fugle må kun holdes, såfremt de ikke er til gene for de omboende. Storskrald - haveaffald Storskrald og haveaffald, kan afleveres på Genbrugsstationen. Dette er gratis (vi betaler dog via ejendomsskatten). Adresse og aktuel åbningstid finder du, ved at følge linket her: Genbrugsstationer Husk at orientere eventuelle lejere om disse regler. Formand: Kirsten Eva Jessen Grønnevej 249, 12. dør Virum Sommer: Lundekrog 2 Sekretær: Erling Lysdahl Charlotte Muncksvej 18, st. th København NV Sommer: Markeskelsvej 13 Revisor: Klaus Gregersen Lundebjergvej Tisvildeleje Bestyrelsen Næstformand og Webmaster: Torben Madsen Nordre Frihavnsgade 88, 3. th København Ø Sommer: Gåseholm 1 Bestyrelsesmedlem: Kristian Bennike Grønnevej 126B 2830 Virum Sommer: Lilledal 1 Revision Kasserer: Peter Borris Stubvænget Tisvildeleje Suppleanter: Per Danfred-Nielsen Lilledal 10, 3210 Vejby Niels Lund Engsvinget 27, 2400 København NV Sommer: Storedal 6 Revisor: Revisorsuppleant: Benny Hansen Ellis Nygaard Ribegade 1, 3.th, 2100 Købehavn Ø Brudsbakke Vejby Sommer: Stubvænget 10 Post til Godhavn Grundejerforening Du kan sende elektronisk post til Godhavn Grundejerforening fra foreningens hjemmeside hvor du vælger Skriv til os. Du kan også bruge mailadressen godhavngrundejerforening.dk 12

Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55

Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55 Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55 Bestyrelsen skal have nye medlemmer På generalforsamlingen er der nyvalg til bestyrelsen. Flere medlemmer af den nuværende bestyrelse genopstiller ikke. Der er brug

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1 Vedtægter og ordensforskrifter for GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 2: Formål Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 41. årgang Maj 2012 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2012 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Svebølle d. 26. september 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Bilag 1: Skabelon

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen FUGLEVANGEN 3120 Dronningmølle

Grundejerforeningen FUGLEVANGEN 3120 Dronningmølle E-mail tiibestyrelsenvedformanden:fuglevangen@gmail.com Hjemmeside: www.fuglevangen.dk Kære Grundejer, NYHEDSBREV nr. 15 Her kommer referatet fra Generalforsamlingen den 2. maj 2015, godkendt og underskrevet

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere