HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk"

Transkript

1 Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg, Lemvig kommune, om de fremtidige afvandingsforhold m.m. i Slettens område. Orienteringen omfattede bl.a. følgende hovedpunkter: Kystbeskyttelse Afvanding Kloakforhold Klimasikring Udgangspunktet er at hele Slettens område, samt yderligere store arealer, ofte vil være oversvømmet såfremt der ikke forefindes afvandingsforanstaltninger i området. C. Borg oplyste at Lemvig kommunes årlige udgift til Kystsikringen i Vesterhavsaftalen udgør ca. 4,2 mill. kr. Kystsikringen mod Limfjorden udgør ca. 0,4 mill. kr Afvanding pumper og grøfter udgør ca. 0,6 mill. kr Efter C. Borgs orientering var der mulighed for at stille spørgsmål. I den forbindelse blev bl.a. oplyst, at det vurderes som en fordel for "Sletten" med den afgrænsning af Vrist pumpelag, der nu er foreslået af kommunen at "afskæring" af dræn under anlæg af ny kloak næppe giver væsentlige problemer at der kun kloakeres for spildevand at de nyetablerede dræn samt udvidelsen af drænsystemet skal afvande for overfladevand og grundvand. Der vil på det af kommunen indkaldte møde den 27. maj 2011 i Harboørehallen blive nærmere redegjort for kommunens fremtidige planer vedrørende sikring af området i form af nyt digelag, nye pumpelag og de enkelte grundejeres deltagelse i disse forhold, herunder hvilken økonomi der knytter sig til det, idet langt den overvejende del af de samlede udgifter, skal betales direkte af grundejerne, herunder medlemmerne af Ejerlaget Sletten. GENERALFORSAMLINGEN: Valg af dirigent. Formand Svend Aage Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog at Jens Thisted blev valgt til dirigent. Jens Thisted valgtes og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gav herefter ordet til Sv. Aa. Larsen for aflæggelse af formandsberetning. Formandens beretning. Det oplystes af foreningen fortsat benytter samme entreprenør Holstebro Grading Service til vejvedligeholdelsen og at man fortsat er godt tilfredse med arbejdet. Gennem nogle år har man reduceret lidt på vedligeholdelsen, idet man har forventet, at kommunen snart skulle i

2 gang med at kloakere. Da kloakeringen endnu ikke er igangsat, vil man nu vedligeholde vejene som tidligere. Der er fortsat enkelte stikveje som ikke vedligeholdes af foreningen. Der er også fortsat enkelte private veje henover private grunde. Forudsætningen for foreningens vedligeholdelse af disse veje er som udgangspunkt, at vejarealerne er overdraget til foreningen og at grundejeren har betaler til en egentlig istandsættelse af vejarealer, forinden foreningen overtager disse veje og deres vedligeholdelse. Arealoverdragelserne på Hvilehjemsvej er ikke færdig tinglyst endnu selv om de blev besluttet i 2008 og Der er i årets løb samarbejdet med 3 andre grundejerforeninger, specielt hvad angår kloakspørgsmål og særligt oprettelse af nye pumpelag. Dette er sket for at søge sikret de bedst mulige vilkår for grundejerne. Bestyrelserne har efter flere forhandlinger med kommunen tilkendegivet, at man under forudsætning af at kunne få medindflydelse på en række beslutninger, samt på vilkår om en række økonomiske forudsætninger, ville arbejde positivt for etablering af nye pumpelag, for at sikre området mod fremtidige oversvømmelser. Kommunen kan egenhændigt beslutte at oprette pumpelag. Foreningerne har fremsat forslag til reviderede udkast til vedtægter for pumpelag, og disse er kan nu ses på kommunens hjemmeside. Udgangspunktet har bl.a. været at sikret få og simple regler der letter administrationen, og dermed mindsker omkostningerne for grundejerne. Foreningerne har desuden protesteret over for kommunen om, at de havde til hensigt at oprette pumpelag, uden forud at have afholdt offentlige orienteringsmøder om dette. Samtidigt har man protesteret over at "Masterplan for Harboøreland" ikke blev afsluttet, og at der i den forbindelse blev afholdt offentligt møde som annonceret af kommunen selv. Dette har resulteret i, at man i januar 2011 aftalte et videre forløb omkring etablering af digelag, pumpelag, kloakering m.m., herunder at der forinden videre planlægning skulle afholdes offentlige møder, og at alle grundejere skulle skriftligt indvarsles. Samarbejdet mellem de 4 grundejerforeninger er nu reduceret til 3 foreninger, idet en af foreningerne ikke fortsat fuldt ud kunne bakke op om de andre foreningernes holdninger til oprettelse af nye pumpelag. Sv. Aa. Larsen opfordrede ALLE grundejere til at deltage i det offentlige møde den 27. maj 2011 i Harboørehallen. - HUSK TILMELDING til kommunen. Sv. Aa. Larsen orientede desuden om, at der har været visse overtrædelser af lokalplanbestemmelsen, og at kommunen nu havde reageret på dette. Bestyrelsen har følt behov for at kunne informere bedre, hvorfor er der nu som et forsøg oprettet en hjemmside - - der rummer ganske mange og nyttige oplysninger. Der skal senere tages stilling til om hjemmesiden skal fortsætte. Formandens beretningen blev herefter godkendt. Aflæggelse af regnskab. Kassereren havde forinden generalforsamling fremsendt det af revisorerne påtegnede regnskab og forespurgte om der var bemærkninger til regnskabet.

3 Der blev spurgt til hvorfor der var så stor forskel mellem udgifter til vejvedligeholdelse i 2009 og Hertil oplystes, at dette skyldtes udsættelse af arbejder i Der blev brugt penge til vedligeholdelse af legeplads. Hvor ligger den? Her henvistes til Ibsensvej. Desuden blev fremført, at formuen syntes meget stor. Er det nødvendigt. Hertil oplystes at vejudgifterne har varieret meget. Det blev af samme medlem anført, at han fandt at beholdningen kunne nøjes med at svare til ca. 2 gange de årlige udgifter. Sv. Aa. Larsen henviste i den forbindelse til, at generalforsamlingen sidste år, besluttede at foreningen skulle forestå nødvendig snerydning, og udgifterne hertil jo kun vanskeligt kan budgetteres, og at udgifterne let kunne løbe op. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 400 kr. årligt, hvilket godkendtes. Desuden var der forslag om, at fortsætte med en opkrævning på 100 kr. årligt til snerydning. Dette resulterede i en diskussion om, at man fremover overvejer kontingentet størrelse, samt forslag om, at indtægter og udgifter til snerydning specifikt fremgår af næste års regnskab. En enkelt grundejer protesterede mod at der blev opkrævet 100 kr. til snerydning, idet dette ikke fremgår af vedtægterne. På grund af protesten mod dette, fastholdes at kontingent alene andrager 400 kr. for og at der ikke isoleret set indbetales til 100 kr. til snerydning. Fremtidigt bliver det muligt fortsat at indbetale kontingent via girokort, men desuden oplyses foreningen bankkonto nr. så kontingent kan overføres direkte til denne. Ejerlaget Sletten s bankkonto nr. er Reg. nr.7612 Kontonr Husk sommerhusadressen i teksten ved overførsel af beløb!!!!!! Regnskabet godkendtes. Valg af bestyrelse. Svend Aage Larsen og Finn Skjøde Knudsen var på valg, og var villig til genvalg. Begge blev valgt. Valg af bestyrelsessuppleanter. Jens Thisted var villig til genvalg og blev valgt. Valg af revisorer. På valg var Jan Buch-Meyer og Inge Lis Christensen. Begge var villige til genvalg og blev valgt. Valg ar revisorsuppleant. På valg var Lene Nygaard Andersen, der villig til genvalg og blev valgt. Indkomne forslag. Sv. Aa. Larsen orienterede om oprettelsen af hjemmesiden og de direkte udgifter til dette. Desuden var der forslag om, at webmaster modtager 2000 kr. årligt til dækning af telefon- og internetforbrug.

4 Tilsvarende foreslås at bogholders telefon- og internetforbrug godtgøres med 2000 kr. årligt, i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af mailprogram. Forslagene blev vedtaget. I den forbindelse opfordres alle medlemmer til at fremsende deres mailadresse til foreningen, så man ad denne vej kan informere oftere og bedre, samt spare portoudgifter. Det er naturligvis helt frivilligt om det enkelte medlem ønsker at oplyse mailadresse. Det oplyses i den forbindelse, at mailadresser IKKE videregives, men alene benyttes til at informere foreningens egne medlemmer. Ønsker du at oplyse din mailadresse bedes du gå ind på hjemmesiden - og gå ned under punktet "Kontakt", hvor du let oplyser om navn, mailadresse m.m. Eventuelt. Der blev fremsat forslag om at der blev skiltet med at hunde skulle føres i snor, samt at foreningen rettede henvendelse til udlejningsbureauer og bad disse om at oplyse lejere om, at man har pligt til at holde hunde i snor. Sv. Aa. Larsen oplyste at man ikke uden videre kunne skilte, idet dette krævede kommunens godkendelse, samt skiltning næppe ville afhjælpe problemerne. Jørgen Møltoft -(grundejerforeningens første formand) oplyste kort om, at det i år var 35 år siden foreningen blev etableret, samt kort om oprettelsen, og hvorfor den blev etableret. (Se eventuelt lidt mere på hjemmesiden under punktet "Lidt historie"). Desuden blev rejst forslag om, at der blev søgt etableret foranstaltninger der kunne binde støv fra vejene. Der blev igen i år påpeget problemer med henkastning / aflevering af affald ved genbrugsstationerne. Alle opfordres til kun at benytte disse pladser til det de er beregnet til. Mangler du oplysning om dine muligheder for at komme af med affald uden at genere de ejere der har hus op til genbrugspladsen, så se hjemmesidens punkt "Råd og vejledning"! Endvidere blev foreslået, at der rettes henvendelse til Energimidt med hensyn til evt. etablering af fiberbredbånd / nedgravning af kabelrør i forbindelse med kloakeringen. Afslutningsvis opfordrede Svend Aage Larsen til at alle medvirkede til at holde hegn og grøfter rene for affald, for til sidst at takke for en god generalforsamling og et dejligt stort fremmøde (95 tilmeldte deltagere plus ca. 10 deltagere). Med venlig hilsen Bestyrelsen

5

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere